Monday 12 October 2020

பாரிஜாதஹரணே க்ருஷ்ணப்ரதிஜ்ஞா | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 124 (125) - 068 (69)

அதா²ஷ்டஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாரிஜாதஹரணே க்ருஷ்ணப்ரதிஜ்ஞா

Narada Satyabhama and Krishna

வைஶம்பாயந உவாச
ததோ ஜிக³மிஷும் தத்ர நாரத³ம் முநிஸத்தமம் |
ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்விஶ்ணுரப்ரமேயபராக்ரம꞉ ||2-68-1

மஹர்ஷே த⁴ர்மதத்த்வஜ்ஞ ஸ்வர்க³ம் க³த்வா த்வயாநக⁴ |
த்³ருஷ்ட்வா ஸத³ஸ்யாந்தே³வஸ்ய த்ரிபுரக்⁴நஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-68-2

அநாஜ்ஞயா மத்³வசநாத்³விஜ்ஞாப்ய꞉ பாகஶாஸந꞉ ||
ஸம்பா⁴வயித்வா ப்⁴ராத்ருத்வம் பௌராணம் வேத்ஸி யந்முநே ||2-68-3

யமஸ்ராக்ஷீந்முநிஶ்ரேஷ்டோ² ப⁴க³வாந்கஶ்யபஸ்தரும் |
பாரிஜாதம் புராதி³த்யா꞉ ஸுகா²ர்த²ம் த⁴ர்மஸத்தம꞉ ||2-68-4

ஸ புண்யமதிஸௌபா⁴க்³யம் த³தா³தி தருஸத்தம꞉ |
தவ த³த்தம் புரா தா³நம் வ்ரதேந தருமுத்தமம் ||2-68-5

தே³வீபி⁴ர்த⁴ர்மநித்யாபி⁴ர்த⁴ர்மார்த²மமரோத்தம |
த³த்தம் ஶ்ருத்வாபி⁴காங்க்ஷந்தி தா³தும் பத்ந்யோ மம ப்ரபோ⁴ ||2-68-6

புண்யார்த²ம் தா³நத⁴ர்மார்த²ம் மம ப்ரீத்யர்த²மேவ ச |
ஆநாயயத்³த்³வாரவதீம் பாரிஜாதம் மஹாத்³ருமம் ||2-68-7

த³த்தே தா³நே புந꞉ ஸ்வர்க³ம் தரும் த்வம் நேதுமர்ஹஸி |
ஸ வாச்ய ஏவம் ப⁴க³வாந்ப³லபி⁴த்³ப⁴க³வம்ஸ்த்வயா ||2-68-8

ததா² ததா² ப்ரயத்நஶ்ச கார்யோ(அ)ஸ்மிந்முநிஸத்தம |
யதா² தருவரம் த³த்³யாத்பார்ஜாதம் ஸுரேஶ்வர꞉ ||2-68-9

தத்ர தூ³தகு³ணம் தாவத்பஶ்யாமஸ்தே தபோத⁴ந |
ஸம்பா⁴வ்யா ஸர்வக்ருத்யாநாம் ஸம்பத்³தி⁴ த்வயி மே மதா ||2-68-10

ஏவம் நாராயணேநோக்தோ நாரதோ³ ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ |
ப்ரஹஸ்யோவாச கேஶிக்⁴நமித³ம் வாக்யம் தபோத⁴ந꞉ ||2-69-11

பா³ட⁴மேவம் ப்ரவக்ஷ்யாமி யது³முக்²ய ஸுரேஶ்வர |
ந து தா³ஸ்யதி தே³வேந்த்³ர꞉ பாரிஜாதம் கத²ஞ்சந ||2-68-12

மந்த³ரம் பர்வதஶ்ரேஷ்ட²ம் தா³நவைஸ்த்ரித³ஶைஸ்ததா² |
நிக்ஷிப்ய தோயதௌ⁴ பூர்வம் பாரிஜாத꞉ ஸமாஹ்ருத꞉ ||2-68-13

மந்த³ராத்பர்வதஶ்ரேஷ்டா²ந்நயிதும் ப்ரேஷித꞉ புரா |
பாரிஜாதம் ஹரேணாபி லோககர்த்ரா ஜநார்த³ந ||2-68-14

ஸ்வயம் விஜ்ஞாபிதோ க³த்வா தத꞉ ஶக்ரேண ஶங்கர꞉ |
ஆக்ரீட³த்³ரும உத்³யாநே ஶச்யா꞉ ஸ்யாதி³தி யாசித꞉ ||1-68-15

ததா²ஸ்த்விதி வரோ த³த்தோ மஹதே³வேந சாநக⁴ |
ந ச நீத꞉ பாரிஜாதோ மந்த³ரம் சித்ரகந்த³ரம் ||1-68-16

க்ரீடா³வ்ருக்ஷ꞉ ஸ ஶச்யேதி வ்யபதே³ஶேந மோக்ஷித꞉ |
மஹேந்த்³ரேண மஹாபா³ஹோ பாரிஜாதஸ்தத꞉ புரா ||2-68-17

ப்ரியார்த²முமயா ஸாக்ஷாத்பாரிஜாதவநம் ஹர꞉ |
க³வ்யூதிஶதவிஸ்தீர்ணம் மந்த³ரஸ்யைவ கந்த³ரம் ||2-68-18

ந தத்ர ஸூர்யபா⁴꞉ க்ருஷ்ண ப்ரவிஶந்தி நகோ³த்தமே |
ந ச  சந்த்³ரப்ரபா⁴ ஶீதா நைவ க்ருஷ்ண ஸதா³க³தி꞉ ||2-58-19

ஶீதோஷ்ணே ச²ந்த³தஸ்தத்ர ஶைலபுத்ர்யா ப⁴வந்தி ஹி |
ஸ்வயம்ப்ரப⁴ம் வநம் தத்³தி⁴ மஹாதே³வஸ்ய தேஜஸா ||2-68-20

வர்ஜயித்வா மஹாதே³வௌ ஸக³நௌ யது³நந்த³ந |
மாம் சாந்யஸ்தத்³வநம் தி³வ்யம் ந ப்ரயாதி கத²ஞ்சந ||2-68-21

ஸ்ரவந்தி தத்ர வார்ஷ்ணேய பாரிஜாதா꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஸர்வரத்நாநி முக்²யாநி மநஸா காங்க்ஷிதாநி வை ||2-68-22

க³ணாஸ்தாந்யுபபு⁴ஞ்ஜந்தி ப்ரவராணாம் மஹாத்மநாம் |
ஆஜ்ஞயா தே³வதே³வஸ்ய லோகநாத²ஸ்ய கேஶவ ||2-68-23 

பாரிஜாதாத்³ப³ஹுகு³ணம் ப²லம் தேஷாம் ததா² வநம் |
அபி⁴மாநம் ப்ரபா⁴ஶ்சைவ கு³ணா பூ⁴ரிகு³ணாஸ்ததா² ||2-68-24

மூர்திமந்தஶ்ச தே வ்ருக்ஷா꞉ ஸோமம் தே³வம் வ்ருஷத்⁴வஜம் |
உபதிஷ்ட²ந்தி ஸததம் ப்ரவரை꞉ ஸஹ கேஶவ ||2-68-25

ரௌத்³ரேந தேஜஸா ஜுஷ்டா து³꞉கை²ர்ஹீநா꞉ ஸுகா²ந்விதா꞉ |
தரவோ மந்த³ரே தே ஹி  த³யிதா꞉ ஶைலகந்யயா ||2-68-26

ப்ரவிவேஶாந்த⁴கோ நாம கோ⁴ரஸ்தத்ர மஹாப³ல꞉ |
தை³தேயோ வரதா³நேந த³ர்பித꞉ பாபநிஶ்சய꞉ ||2-68-27

ஸ ஹதோ தே³வதே³வேந ஹரேணாமித்ரகா⁴திநா |
அவத்⁴ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் வ்ருத்ராத்³த³ஶகு³ணம் ப³லீ ||2-68-28

ஏவம் து³ஹ்க²ம் ந தே தே³வ பாரிஜாதம் ப்ரதா³ஸ்யதி |
புஷ்கராக்ஷ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தே ||2-68-29

ஸததம் ஸஹிதோ தே³வ்யா ஶச்யா ஸ ஹி வரத்³ரும꞉ |
ஸர்வகாமப்ரத³꞉ க்ருஷ்ண ததே²ந்த்³ராய மஹௌஜஸே ||2-68-30

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச 
முநே தத்³யுஜ்யதே ஸாது⁴ மஹாதே³வேந தீ⁴மதா |
யச்ச²சீகாரணம் க்ருத்வா ந நீதஹ் ஸ தரு꞉ புரா ||2-68-31

ஸ ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் லோகக்ருத்ப்ரப⁴வோ(அ)வ்யய꞉ |
பாராவர்யஸ்ய ஸத்³ருஶம் க்ருதவாநிதி மே மதி꞉ ||2-68-32

அஹம்  யவீயாந்தே³வஸ்ய ஸர்வதா² ப³லகா⁴திந꞉ |
லாலநீயஶ்ச ப⁴க³வஞ்ஜயந்த இவ ஸத்தம ||2-68-33 

ஸர்வதா² ப⁴க³வாம்ஸ்தாவது³பாயைர்ப³ஹுவிஸ்தரை꞉ |
கரோது யத்நம் ப்ரீத்யர்த²ம் ஶக்தோ ஹ்யஸி தபோத⁴ந ||2-68-34

மயா முநே ப்ரதிஜ்ஞாதம் புண்யார்த²ம் ஸத்யபா⁴மயா |
ஸ்வர்கா³தி³ஹாநயிஷ்யாமி பாரிஜாதமிதி ப்ரபோ⁴ ||2-68-35

மயா தத³ந்ருதம் கர்தும் கத²ம் ஶக்யம் தபோத⁴ந |
நாந்ருதம் ஹி வசோ விப்ர ப்ரோக்தம் பூர்வம் மயாநக⁴ ||2-68-36

மயி ப⁴க்³நப்ரதிஜ்ஞே வை லோகாநாம் விப்லவோ ப⁴வேத் |
யந்மயா ஹி முநிஶ்ரேஷ்ட² லோகத⁴ர்மா கு³ணாந்விதா꞉ |
பரிவார்ய꞉ ஸ்தி²தௌ ஸர்வே  ஸ கத²ம் ஹ்யந்ருதம் வதே³த் ||2-68-37

ந தே³வக³ந்த⁴ர்வக³ணா ந ராக்ஷஸா 
ந சாஸுரா நைவ ச யக்ஷபந்நகா³꞉ |
மம ப்ரதிஜ்ஞாமபஹந்துமுத்³யதா
முநே ஸமர்தா²꞉ க²லு ப⁴த்³ரமஸ்து தே ||2-68-38

ஸ பாரிஜாதம் யதி³ ந ப்ரதா³ஸ்யதி 
ப்ரயாச்யமாநோ ப⁴வதாமரேஶ்வர꞉ |
தத꞉ ஶசீவ்யாம்ருதி³தாநுலேபநே 
க³தா³ம் விமோக்ஷ்யாமி புரம்த³ரோரஸி ||2-68-39

இதி ப்ரவாச்யோ யதி³ ஸாமபூர்வகம்
ப்ரயாச்யமாநோ ந தரும் ப்ரயச்ச²தி |
ஸுநிஶ்சயம் மத்³க³மநாய ஸர்வதா²
த்வயாபி கார்ய꞉ க²லு தத்ர நிஶ்சய꞉ ||2-68-40

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
நாரத³க்ருஷ்ணபா⁴ஷணே(அ)ஷ்டஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_68_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 68 - Krishna Vows to Fetch Parijata
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 1, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athAShTaShaShTitamo.adhyAyaH

pArijAtaharaNe kR^iShNapratij~nA

vaishampAyana uvAcha
tato jigamiShuM tatra nAradaM munisattamam |
provAcha bhagavAnvishNuraprameyaparAkramaH ||2-68-1

maharShe dharmatattvaj~na svargaM gatvA tvayAnagha |
dR^iShTvA sadasyAndevasya tripuraghnasya dhImataH ||2-68-2

anAj~nayA madvachanAdvij~nApyaH pAkashAsanaH ||
saMbhAvayitvA bhrAtR^itvaM paurANaM vetsi yanmune ||2-68-3

yamasrAkShInmunishreShTho bhagavAnkashyapastarum |
pArijAtaM purAdityAH sukhArthaM dharmasattamaH ||2-68-4

sa puNyamatisaubhAgyaM dadAti tarusattamaH |
tava dattaM purA dAnaM vratena tarumuttamam ||2-68-5

devIbhirdharmanityAbhirdharmArthamamarottama |
dattaM shrutvAbhikA~NkShanti dAtuM patnyo mama prabho ||2-68-6

puNyArthaM dAnadharmArthaM mama prItyarthameva cha |
AnAyayaddvAravatIM pArijAtaM mahAdrumam ||2-68-7

datte dAne punaH svargaM taruM tvaM netumarhasi |
sa vAchya evaM bhagavAnbalabhidbhagavaMstvayA ||2-68-8

tathA tathA prayatnashcha kAryo.asminmunisattama |
yathA taruvaraM dadyAtpArjAtaM sureshvaraH ||2-68-9

tatra dUtaguNaM tAvatpashyAmaste tapodhana |
saMbhAvyA sarvakR^ityAnAM sampaddhi tvayi me matA ||2-68-10

evaM nArAyaNenokto nArado bhagavAnR^iShiH |
prahasyovAcha keshighnamidaM vAkyaM tapodhanaH ||2-69-11

bADhamevam pravakShyAmi yadumukhya sureshvara |
na tu dAsyati devendraH pArijAtaM katha~nchana ||2-68-12

mandaraM parvatashreShThaM dAnavaistridashaistathA |
nikShipya toyadhau pUrvaM pArijAtaH samAhR^itaH ||2-68-13

mandarAtparvatashreShThAnnayituM preShitaH purA |
pArijAtaM hareNApi lokakartrA janArdana ||2-68-14

svayaM vij~nApito gatvA tataH shakreNa sha~NkaraH |
AkrIDadruma udyAne shachyAH syAditi yAchitaH ||1-68-15

tathAstviti varo datto mahadevena chAnagha |
na cha nItaH pArijAto mandaraM chitrakandaram ||1-68-16

krIDAvR^ikShaH sa shachyeti vyapadeshena mokShitaH |
mahendreNa mahAbAho pArijAtastataH purA ||2-68-17

priyArthamumayA sAkShAtpArijAtavanaM haraH |
gavyUtishatavistIrNaM mandarasyaiva kandaram ||2-68-18

na tatra sUryabhAH kR^iShNa pravishanti nagottame |
na cha  chandraprabhA shItA naiva kR^iShNa sadAgatiH ||2-58-19

shItoShNe Chandatastatra shailaputryA bhavanti hi |
svayaMprabhaM vanaM taddhi mahAdevasya tejasA ||2-68-20

varjayitvA mahAdevau saganau yadunandana |
mAM chAnyastadvanaM divyaM na prayAti katha~nchana ||2-68-21

sravanti tatra vArShNeya pArijAtAH samantataH |
sarvaratnAni mukhyAni manasA kA~NkShitAni vai ||2-68-22

gaNAstAnyupabhu~njanti pravarANAM mahAtmanAm |
Aj~nayA devadevasya lokanAthasya keshava ||2-68-23 

pArijAtAdbahuguNaM phalaM teShAM tathA vanam |
abhimAnaM prabhAshchaiva guNA bhUriguNAstathA ||2-68-24

mUrtimantashcha te vR^ikShAH somaM devaM vR^iShadhvajam |
upatiShThanti satataM pravaraiH saha keshava ||2-68-25

raudrena tejasA juShTA duHkhairhInAH sukhAnvitAH |
taravo mandare te hi  dayitAH shailakanyayA ||2-68-26

praviveshAndhako nAma ghorastatra mahAbalaH |
daiteyo varadAnena darpitaH pApanishchayaH ||2-68-27

sa hato devadevena hareNAmitraghAtinA |
avadhyaH sarvabhUtAnAM vR^itrAddashaguNaM balI ||2-68-28

evaM duhkhaM na te deva pArijAtaM pradAsyati |
puShkarAkSha sahasrAkShaH satyametadbravImi te ||2-68-29

satataM sahito devyA shachyA sa hi varadrumaH |
sarvakAmapradaH kR^iShNa tathendrAya mahaujase ||2-68-30

shrIbhagavAnuvAcha 
mune tadyujyate sAdhu mahAdevena dhImatA |
yachChachIkAraNaM kR^itvA na nItah sa taruH purA ||2-68-31

sa jyeShThaH sarvabhUtAnAM lokakR^itprabhavo.avyayaH |
pArAvaryasya sadR^ishaM kR^itavAniti me matiH ||2-68-32

aham  yavIyAndevasya sarvathA balaghAtinaH |
lAlanIyashcha bhagava~njayanta iva sattama ||2-68-33 

sarvathA bhagavAMstAvadupAyairbahuvistaraiH |
karotu yatnaM prItyarthaM shakto hyasi tapodhana ||2-68-34

mayA mune pratij~nAtaM puNyArthaM satyabhAmayA |
svargAdihAnayiShyAmi pArijAtamiti prabho ||2-68-35

mayA tadanR^itaM kartuM kathaM shakyam tapodhana |
nAnR^itaM hi vacho vipra proktaM pUrvaM mayAnagha ||2-68-36

mayi bhagnapratij~ne vai lokAnAM viplavo bhavet |
yanmayA hi munishreShTha lokadharmA guNAnvitAH |
parivAryaH sthitau sarve  sa katham hyanR^itaM vadet ||2-68-37

na devagandharvagaNA na rAkShasA 
na chAsurA naiva cha yakShapannagAH |
mama pratij~nAmapahantumudyatA
mune samarthAH khalu bhadramastu te ||2-68-38

sa pArijAtaM yadi na pradAsyati 
prayAchyamAno bhavatAmareshvaraH |
tataH shachIvyAmR^iditAnulepane 
gadAM vimokShyAmi puraMdarorasi ||2-68-39

iti pravAchyo yadi sAmapUrvakaM
prayAchyamAno na tarum prayachChati |
sunishchayam madgamanAya sarvathA
tvayApi kAryaH khalu tatra nishchayaH ||2-68-40

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
nAradakR^iShNabhAShaNe.aShTaShaShTitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்