Saturday 10 October 2020

பாரிஜாதோத்பத்திகத²னம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 123 (124) - 067 (68)

அத² ஸப்தஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பாரிஜாதோத்பத்திகத²னம்


Krishna and Satyabhama

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
நாராயண꞉ ஸத்யபா⁴மாம் புனரேவைஷ பா⁴ரத |
ப்ரோவாச ப்ரணயாத்க்ருத்³தா⁴மபி⁴மானவதீம் ஸதீம் ||2-67-1

ஷ்²ரீப⁴க³வானுவாச
த³ஹந்தீவ மமாங்கா³னி ஷோ²க꞉ கமலலோசனே |
கிமு தத்காரணம் யேன த்வமேவமதிவிக்லவா ||2-67-2

ஷா²பிதாஸி மம ப்ராணைராசக்ஷ்வானத்யயோ யதி³ |
ஷ்²ரோதவ்யம் யதி³ ப⁴க்தேன ப⁴ர்த்ரா ஸர்வாங்க³ஷோ²ப⁴னே ||2-67-3

தத꞉ ப்ரோவாச ப³ர்தாரம் ஸத்யா ஸத்யவ்ரதே ஸ்தி²தம் |
பா³ஷ்பக³த்³க³த³யா வாசா ததை²வாதோ⁴முகீ² ஸ்தி²தா ||2-67-4

த்வயைவ ஸ்தா²பிதம் பூர்வம் ஸௌபா⁴க்³யம் மம மானத³ |
ஜக³த்யமலபத்ராக்ஷ யத்க்²யாதம் கேஷி²நாஷ²ன ||2-67-5

ஷி²ரோ வஹாமி சேஷ்டத்வாத்தவாஹம் தே³வ க³ர்விதா |
ஸர்வஸீமந்தினீமத்⁴யே ஸ்ப்ருஹணீயாஸ்மி ஸர்வதா² ||2-67-6

ஸாஹமத்³யாவஹாஸ்யாமி ஸபத்னீனாம் ஜனஸ்ய ச |
இதி ப்ரேஷ்யாபி⁴ராக்²யாதம் ஷ்²ருத்வா தத்²யம் தத்ஸ்தத꞉ ||2-67-7

யத்பாரிஜாதகுஸுமம் த³த்தவாந்நாரத³ஸ்தவ |
தத்கிலேஷ்டஜனே த³த்தம் த்வயாஹம் பரிவர்ஜிதா ||2-67-8

ரத்னாதிஷ²யதா³னேன தஸ்யாமப்⁴யதி⁴க꞉ கில |
ஸ்னேஹஷ்²ச ப³ஹுமானஷ்²ச ப்ரகாஷ²ம் க³மிதஸ்த்வயா ||2-67-9

தாமஸ்தௌஷீத்ஸமக்ஷம் தே ப்ரியாம் ஸ கில நாரத³꞉ |
தமஷ்²ரௌஷீஷ்²ச ஹ்ருஷ்டஸ்த்வம் ப்ரியாயா꞉ ஸம்ஸ்தவம் கில ||2-67-10

ஸ்தோதவ்யோ யதி³ தாவத்ஸ நாரதே³ன தவாக்³ரத꞉ |
து³ர்ப⁴கோ³(அ)யம் ஜனஸ்தத்ர கிமர்த²மனுஷ²ப்³தி³த꞉ ||2-67-11

ப்ரணயஸ்ய ரஸம் த³த்த்வா பஷ்²சாத்தாப꞉ ப்ரபோ⁴ யதி³ |
அனுஜ்ஞாம் மே ப்ரயச்ச²ஸ்வ தப꞉ கர்தும் ப்ரஸீத³ மே ||2-67-12

ஸ்வப்னேனாபி ந த்³ருஷ்ட்வாஹம் ஷ்²ரத்³த⁴த்⁴யாம் புஷ்கரேக்ஷண |
யத³ன்யதே³வ நிர்வ்ருத்தமஷ்²ரௌஷம் பஷ்²யதஸ்தவ ||2-67-13

காமம் காமோ(அ)ஸ்து தஸ்யைவ முனேரதுலதேஜஸ꞉ |
அத்ர மன்யுஸ்து மே தே³வ  ஸாம்நித்⁴யம் தவ தத்ர யத் ||2-67-14 

மானார்த²ம் ஜீவ்யதே லோகே ஸத்³பி⁴ரித்யுக்தவானஸி |
ததே³வம் ஸதி நேச்சா²மி ஜீவிதும் மானவர்ஜிதா ||2-67-15

மமாப⁴வத்³யதோ ரக்ஷா ப⁴யமத்³ய ததோ மம |
ஸர்க³தோ ரக்ஷதே யோ மாம் ஸ மாம் நாத்³யாபி⁴ரக்ஷதி ||2-67-16

ஹா க³திம் காம் க³மிஷ்யாமி த்யக்தா தே³வ த்வயா விபோ⁴ |   
குமுத்³வதீக³தாம் நூனம் க³திம் யாஸ்யாம்யஸங்க³தா ||2-67-17

கிமகார்ஷமஹம் மோஹாதீ³ஷ்²வராணாம் ப்ரியாப்ரியம் |
ப்ரிய பூ⁴த்வாப்ரியா பூ⁴தா யத்³யஹம் தவ மானத³ ||2-67-18

வஸந்தகுஸுமைஷ்²சித்ரம் ததா³ ரைவதகம் கி³ரிம் |
ப்ரியா பூ⁴த்வாப்ரியா பூ⁴தா கத²ம் த்³ரக்ஷ்யாம்யஹம் புன꞉ ||2-67-19

பரபுஷ்டஸ்வனோன்மிஷ்²ரம் புஷ்பக³ந்த⁴வஹம் ஷு²சிம் |
கத²ம் நாம்ஆனிலம் த்³வேஷ்யா ஸேவேயம் து³ர்ப⁴கா³ ஸதீ ||2-67-20

ஜலக்ரீடா³ம் தவாங்கஸ்தா² தே³வ க்ருத்வா மஹோத³தௌ⁴ |
கத²ம் தௌ³ர்பா⁴க்³யமாபன்னா பஷ்²யேயமபி ஸாக³ரம் ||2-67-21

ஸத்ராஜிதி ப்ரியா நான்யா த்வத்தோ மே(அ)ஸ்தீதி வித்³தி⁴ மாம் |
யத³வோச꞉ க்வ தத்³யாதமத² வா க꞉ ஸ்மரிஷ்யதி ||2-67-22

யத³த்³ராக்ஷீத்³தி⁴ மாம் ஷ்²வஷ்²ரூர்ப³ஹுமானேன நந்தி³னீ |
அவஜ்ஞாதாம் த்வயா ராஜ்ஞீம் நூனம் தௌ³ர்பா⁴க்³யகர்ஷி²தாம் ||2-67-23

கிம் ந கூ³டே⁴ன மே ப்ரேம்ணா ஸுஸ்னிக்³தே⁴னாபி மானத³ |
யத்ஸமானாம் ஜனைர்தே³வோ மாம் ந பஷ்²யதி நித்யதா³ ||2-67-24 

நாஹம் த்வாம் கிதவம் தூ⁴ர்தமஜ்ஞாஸிஷமரிந்த³ம |
அத்³ய ஜ்ஞாதோ(அ)ஸி தத்பக்ஷசஞ்சலோ ஜனவஞ்சக꞉ ||2-67-25

ஸ்வரவர்ணேங்கி³தாகாரைர்னிகூ³டோ⁴ தே³வ யத்னத꞉ |
சௌர ஜ்ஞாதோ(அ)ஸி தத்பக்ஷவாங்மாத்ரமது⁴ர꞉ ஷ²ட²꞉ ||2-67-26

ஏவமீர்ஷ்யாவஷ²ம் ப்ராப்தாம் தே³வீம் ஸாத்ராஜிதீம் ஹரி꞉ |
அபி⁴மானவதிம் தே³வ꞉ ஸாந்த்வபூர்வமதா²ப்³ரவீத் ||2-67-27

மைவம் பத்³மபலாஷா²க்ஷி ப்ராணேஷ்²வரி வத³ ப்ரியே |
கிமத்ர ப³ஹுனோக்தேன த்வதீ³யமவக³ச்ச² மாம் ||2-67-28

தத்பாரிஜாதகுஸுமம் தஸ்யா தே³வி மமாக்³ரத꞉ |
நாரதோ³ மத்ப்ரியம் குர்வன்முநிரக்லிஷ்டகர்மக்ருத் ||2-67-29

தா³க்ஷிண்யாதா³னுரோதா⁴ச்ச த³த்தவான்னாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
ப்ரஸீதை³காபராத⁴ம் மே மர்ஷயஸ்வ ஷு²சிஸ்மிதே ||2-67-30

பாரிஜாதகபுஷ்பாணி யதீ³ச்ச²ஸ்யதிகோபனே |
ததா³ தா³தாஸ்மி ஸுஷ்²ரோணி ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தம் ||2-67-31

ஸ்வர்கா³ஸ்பதா³தா³னயித்வா பாரிஜாதம் த்³ருமேஷ்²வரம் |
க்³ருஹே தே ஸ்தா²பயிஷ்யாமி யாவத்காலம் த்வமிச்ச²ஸி ||2-67-32

ஏவமுக்தா து ஹரிணா ப்ரோவாச ஹரிவல்லபா⁴ |
யத்³யேவம் ஸ த்³ரும꞉ ஷ²க்யஸ்த்விஹானயிதுமச்யுதா ||2-67-33

மன்யுரேஷ ப்ரம்ருஷ்டோ ஹி ப⁴வேத்³ப³ஹுகு³ணம் மம |
ஸீமந்தினீனாம் ஸர்வாஸாமதி⁴கா ஸ்யாமதோ⁴க்ஷஜ ||2-67-34

ததா²ஸ்து ப்ரத²ம꞉ கல்ப இதி தாம் மது⁴ஸூத³ன꞉ |
ப்ரோவாசாப்ரதிமோ தே³வோ ஜக³த꞉ ப்ரப⁴வாப்யய꞉ ||2-67-35

ததே²த்யுக்தேதி க்ருஷ்ணேன துதோஷ ஸமிதிஞ்ஜய |
ஸத்யபா⁴மா ஸதாமிஷ்டா கம்ஸநாஷ²னவல்லபா⁴ ||2-67-36

தத꞉ ஸ்னாதோ ஜக³ந்நாத²꞉ ஸர்வேஷ²꞉ ஸர்வபா⁴வனா꞉ |
சகாராவஷ்²யகம் ஸர்வம் ஸர்வகாமப்ரத³꞉ ஸதாம் ||2-67-37

த³த்⁴யௌ ச நாரத³ம் தே³வ꞉ ஸ்னாதோ தே³வமுநிர்ந்ருப |
அப்⁴யாஜகா³ம ஸ்னானாந்தே முநிஷ்²ரேஷ்டோ² மஹோத³தௌ⁴ ||2-67-38

தமாக³தம் நரபதே ஸதாம் க³திரதோ⁴க்ஷஜ꞉ |
ஸத்யயா ஸஹ த⁴ர்மாத்மா யதா²விதி⁴ அபூஜயத் ||2-67-39

பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாஞ்சக்ரே முனே꞉ ஸாத்ராஜிதீ ஸ்வயம் |
ஜலம் தே³வ꞉ ஸ்வயம் க்ருஷ்ணோ ப்⁴ருங்கா³ரேணா த³தௌ³ ததா³ ||2-67-40

அதோ²பகல்பயாமாஸ ஸுகா²ஸீனாய கேஷ²வ꞉ |
பரமான்னம் ஸ முனயே ப்ரயதாத்மா ஜக³த்³கு³ரு꞉ || 2-67-41

தல்லோககர்த்ரா ஸத்க்ருத்ய த³த்தம் முநிருதா³ரதீ⁴꞉ |
பு³பு⁴ஜே வத³தாம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஷ்²ரத்³த⁴யா பரயா யுத꞉ ||2-67-42

உபஸ்ப்ருஷ்²ய ததஸ்த்ருப்த꞉ ப்ரத³தௌ³ சாஷி²ஷ꞉ ப்ரபோ⁴ |
தாஷ்²ச ப்ரீதேன மனஸா ப்ரதிஜக்³ராஹ கேஷ²வ꞉ ||2-67-43

தத꞉ ஸாத்ராஜிதீம் தே³வீம் ப்ரணாதாம் நாரதோ³(அ)ப்³ரவீத் |
ப்ரஸார்ய த³க்ஷிணம் ஹஸ்தம் ஸஜலம் ஜலஜேக்ஷணாம் ||2-67-44

யதே²தா³னீம் ததை²வ த்வம் ப⁴வ தே³வி பதிவ்ரதா |
ஸவிஷே²ஷம் ச ஸுப⁴கா³ ப⁴வ மத்தபஸோ ப³லாத் ||2-67-45

இத்யுக்தா முனிமுக்²யேன ஸத்யபா⁴மா ஹரிப்ரியா |
உத்தஸ்தௌ² மஹதா யுக்தா ஹர்ஷேண து நராதி⁴ப ||2-67-46

ஸ க்ருஷ்ணோ(அ)ப்யப்⁴யனுஜ்ஞாம் து லப்³த்⁴வா முனிவராத்ததா³ |
பு³பு⁴ஜே விக⁴ஸம் தீ⁴மானப்ரமேயபராக்ரம꞉ ||2-67-47

ததஸ்த்வாவஷ்²யகம் க்ருத்வா ஸத்யபா⁴மாபி பா⁴ரத |
அனுஜ்ஞயா ததா³ ப⁴ர்துர்விவேஷா²ந்தர்க்³ருஹம் முதா³ ||2-67-48

ததோ விநிர்க³தா தே³வீ க்ருஷ்ணஸ்யைவாப்⁴யனுஜ்ஞயா |
ஸ்தி²தா பார்ஷ்²வே ச க்ருஷ்ணஸ்ய நமஸ்க்ருத்வா மஹாத்மனே ||2-67-49

ததோ முஹூர்தமாஸித்வா நாரத³꞉ க்ருஷ்ணமப்³ரவீத் |
ஆப்ருச்சே² த்வாம் க³மிஷ்யாமி ஷ²க்ரலோகமதோ⁴க்ஷஜ ||2-67-50

தத்ராத்³யம் தே³வமீஷா²னம் நமஸ்க்ருத்ய மஹேஷ்²வரம் |
கா³ஸ்யந்தி தே³வக³ந்த⁴ர்வாஸ்ததை²வாப்ஸரஸாம் க³ணா꞉ ||2-67-51

மாஸி மாஸ்யுசிதாம் ஹ்யேதன்மஹேந்த்³ரஸத³னே ப்ரபோ⁴ |
பூஜார்த²ம் தே³வதே³வஸ்ய கா³ந்த⁴ர்வம் ந்ருத்யமேவ ச ||2-67-52

அந்தர்ஹிதோ தே³வதே³வ꞉ ஸோம꞉ ஸப்ரவரோ விபு⁴꞉ |
பஷ்²யத்யமரமுக்²யேன க்ருதம் ப⁴க்த்யாத்³ரிகா⁴தினா ||2-67-53

நிமந்த்ரிதோ(அ)ஹம் பூர்வேத்³யு꞉ புஷ்பம் த³த்தம் மஹாத்³யுதே |
பாரிஜாதஸ்ய ப⁴த்³ரம் தே தருராஜ்ஞோ மஹாத்மன꞉ ||2-67-54

யதே³ததா³ஹ்ருதம் ஸ்வர்கா³த்த்வத³ர்த²ம் து மயா விபோ⁴ |
தே³வோபபோ⁴க்³யமேதத்³தி⁴ தருராஜஸமுத்³ப⁴வம் ||2-67-55

இஷ்ட꞉ ஸ வ்ருக்ஷ꞉ ஸததம் ஷ²ச்யா꞉ புஷ்கரலோசன |
ஸௌபா⁴க்³யமாவஹத்யேவ பூஜ்யமானோ(அ)பி நித்யஷ²꞉ ||2-67-56

புண்யம் கர்தும் ததா³ ஸ்ருஷ்ட꞉ பாரிஜாதோ மஹாத்³ரும꞉ |
அதி³த்யா த⁴ர்மநித்யேன கஷ்²யபேன மஹாத்மனா ||2-67-57  

புராதி³த்யா மஹாதேஜாஸ்தோஷித꞉ கில கஷ்²யப꞉ |
வரேண ச்ச²ந்த³யாமாஸ மாரீசஸ்தபஸோ நிதி⁴꞉ ||2-67-58

ஸோவாச ஸுப⁴கா³ யேன ப⁴வேயம் முநிஸத்தம |
ஸ்வலங்க்ருதா காமதஷ்²ச ஸர்வைரேவ விபூ⁴ஷணை꞉ |2-67-59

ஈப்ஸிதம் கீ³தந்ருத்யம் ச ப⁴வேன்மம தபோத⁴ன | 
குமாரீ நித்யதா³ சைவ ப⁴வேயம் தபஸோ நிதே⁴ ||2-67-60

விரஜா ஷோ²கரஹிதா ப⁴வேயமிதி நித்யதா³ |
பதிப⁴க்திமதீ சைவ த⁴ர்மஷீ²லா ததை²வ ச ||2-67-61

பாரிஜாதம் ததோ(அ)ஸ்ராக்ஷீத³தி³த்யா꞉ ப்ரியகாம்யயா |
ஸர்வகாமப்ரதை³꞉ புஷ்பைராவ்ருதம் நித்யக³ந்த⁴தை³꞉ ||2-67-62

த்ரிஷா²க²ம் ஸர்வதா³ த்³ருஷ்²யம் ஸர்வபூ⁴தமனோஹரம் |
ஸர்வபுஷ்பாணி த்³ருஷ்²யந்தே தஸ்மின்னேவ மஹாத்³ருமே ||2-67-63

ஈத்³ருஷா²ன்யபி புஷ்பாணி பி³ப⁴ர்த்யேகாபி ரூபிணீ |
ப³ஹுரூபாணி சாப்யன்யா பத்³மானி ச ததோ(அ)பரா ||2-67-64

மந்தா³ராத³பி வ்ருக்ஷாச்ச ஸாரமுத்³த்⁴ருத்ய கஷ்²யப꞉ |
தஸ்மாதே³வ தருஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வேஷாம் ஷ்²ரேஷ்ட²தாம் க³த꞉ ||2-67-65

ததஸ்தத்ர நிப³த்³த்⁴யாத² கஷ்²யபம் ப்ரத³தௌ³ ஷு²பே⁴ |
அதி³திர்மம புண்யார்த²ம் ஸௌபா⁴க்³யார்த²ம் ததை²வ ச ||2-67-66

அதி³த்யா கஷ்²யபோ த³த்த꞉ புண்யார்த²ம் ச ததா² மம |
புஷ்பதா³ம்னா வேஷ்டயித்வா கண்டே² புண்யார்த²மாத்மவான் ||2-67-67

நிஷ்க்ரயேண மயா முக்த꞉ கஷ்²யபஸ்து தபோத⁴ன꞉ |
இந்த்³ரோ த³த்தஸ்ததே²ந்த்³ராண்ய ஸௌபா⁴க்³யார்த²ம் ததோ மம ||2-67-68

ஸோமஷ்²சாப்யத² ரோஹிண்யா ருத்³த்⁴யா ச த⁴னத³ஸ்ததா² |
ஏவம் ஸௌபா⁴க்³யதோ³ வ்ருக்ஷ꞉ பாரிஜாதோ ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-67-69

பரிஜாதோ விஷ்ணுபத்³யா꞉ பாரிஜாதேதி ஷ²ப்³தி³த꞉ |
மன்டா³ரபுஷ்பைர்யத்³யுக்தோ மந்தா³ரஸ்தேன கத்²யதே ||2-67-70

கோ(அ)ப்யயம் தா³ருரித்யாஹுரஜானந்தோ யதோ ஜனா꞉ |
கோவிதா³ர இதி க்²யாதஸ்தத꞉ ஸ ஸுமஹாதரு꞉ ||2-67-71

மந்தா³ர꞉ கோவிதா³ரஷ்²ச பாரிஜாதஷ்²ச நாமபி⁴꞉ |
ஸ வ்ருக்ஷோ ஜ்ஞாயதே தி³வ்யோ யஸ்யைதத்குஸுமோத்தமம் ||2-67-72

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி 
பாரிஜாதஹரணே ஸப்தஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_67_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 67 - Narration of the Origin of Parijata
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 17, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha saptaShaShTitamo.adhyAyaH

pArijAtotpattikathanam

vaishampAyana uvAcha 
nArAyaNaH satyabhAmAm punarevaiSha bhArata |
provAcha praNayAtkruddhAmabhimAnavatIM satIm ||2-67-1

shrIbhagavAnuvAcha
dahantIva mamA~NgAni shokaH kamalalochane |
kimu tatkAraNaM yena tvamevamativiklavA ||2-67-2

shApitAsi mama prANairAchakShvAnatyayo yadi |
shrotavyaM yadi bhaktena bhartrA sarvA~Ngashobhane ||2-67-3

tataH provAcha bartAraM satyA satyavrate sthitam |
bAShpagadgadayA vAchA tathaivAdhomukhI sthitA ||2-67-4

tvayaiva sthApitaM pUrvaM saubhAgyaM mama mAnada |
jagatyamalapatrAkSha yatkhyAtaM keshinAshana ||2-67-5

shiro vahAmi cheShTatvAttavAhaM deva garvitA |
sarvasImantinImadhye spR^ihaNIyAsmi sarvathA ||2-67-6

sAhamadyAvahAsyAmi sapatnInAM janasya cha |
iti preShyAbhirAkhyAtaM shrutvA tathyaM tatstataH ||2-67-7

yatpArijAtakusumaM dattavAnnAradastava |
tatkileShTajane dattaM tvayAhaM parivarjitA ||2-67-8

ratnAtishayadAnena tasyAmabhyadhikaH kila |
snehashcha bahumAnashcha prakAshaM gamitastvayA ||2-67-9

tAmastauShItsamakShaM te priyAM sa kila nAradaH |
tamashrauShIshcha hR^iShTastvaM priyAyAH samstavaM kila ||2-67-10

stotavyo yadi tAvatsa nAradena tavAgrataH |
durbhago.ayaM janastatra kimarthamanushabditaH ||2-67-11

praNayasya rasaM dattvA pashchAttApaH prabho yadi |
anuj~nAM me prayachChasva tapaH kartuM prasIda me ||2-67-12

svapnenApi na dR^iShTvAhaM shraddhadhyAM puShkarekShaNa |
yadanyadeva nirvR^ittamashrauShaM pashyatastava ||2-67-13

kAmaM kAmo.astu tasyaiva muneratulatejasaH |
atra manyustu me deva  sAMnidhyaM tava tatra yat ||2-67-14 

mAnArthaM jIvyate loke sadbhirityuktavAnasi |
tadevaM sati nechChAmi jIvituM mAnavarjitA ||2-67-15

mamAbhavadyato rakShA bhayamadya tato mama |
sargato rakShate yo mAM sa mAM nAdyAbhirakShati ||2-67-16

hA gatiM kAM gamiShyAmi tyaktA deva tvayA vibho |   
kumudvatIgatAM nUnaM gatiM yAsyAmyasaMgatA ||2-67-17

kimakArShamahaM mohAdIshvarANAM priyApriyam |
priya bhUtvApriyA bhUtA yadyahaM tava mAnada ||2-67-18

vasantakusumaishchitraM tadA raivatakaM girim |
priyA bhUtvApriyA bhUtA kathaM drakShyAmyahaM punaH ||2-67-19

parapuShTasvanonmishraM puShpagandhavahaM shuchim |
kathaM nAMAnilaM dveShyA seveyaM durbhagA satI ||2-67-20

jalakrIDAM tavA~NkasthA deva kR^itvA mahodadhau |
kathaM daurbhAgyamApannA pashyeyamapi sAgaram ||2-67-21

satrAjiti priyA nAnyA tvatto me.astIti viddhi mAm |
yadavochaH kva tadyAtamatha vA kaH smariShyati ||2-67-22

yadadrAkShIddhi mAM shvashrUrbahumAnena nandinI |
avaj~nAtAM tvayA rAj~nIM nUnaM daurbhAgyakarshitAm ||2-67-23

kiM na gUDhena me premNA susnigdhenApi mAnada |
yatsamAnAM janairdevo mAM na pashyati nityadA ||2-67-24 

nAhaM tvAM kitavaM dhUrtamaj~nAsiShamarindama |
adya j~nAto.asi tatpakShacha~nchalo janava~nchakaH ||2-67-25

svaravarNe~NgitAkArairnigUDho deva yatnataH |
chaura j~nAto.asi tatpakShavA~NmAtramadhuraH shaThaH ||2-67-26

evamIrShyAvashaM prAptAM devIM sAtrAjitIM hariH |
abhimAnavatiM devaH sAntvapUrvamathAbravIt ||2-67-27

maivaM padmapalAshAkShi prANeshvari vada priye |
kimatra bahunoktena tvadIyamavagachCha mAm ||2-67-28

tatpArijAtakusumaM tasyA devi mamAgrataH |
nArado matpriyaM kurvanmunirakliShTakarmakR^it ||2-67-29

dAkShiNyAdAnurodhAchcha dattavAnnAtra saMshayaH |
prasIdaikAparAdhaM me marShayasva shuchismite ||2-67-30

pArijAtakapuShpANi yadIchChasyatikopane |
tadA dAtAsmi sushroNi satyametadbravImi tam ||2-67-31

svargAspadAdAnayitvA pArijAtaM drumeshvaram |
gR^ihe te sthApayiShyAmi yAvatkAlaM tvamichChasi ||2-67-32

evamuktA tu hariNA provAcha harivallabhA |
yadyevaM sa drumaH shakyastvihAnayitumachyutA ||2-67-33

manyureSha pramR^iShTo hi bhavedbahuguNam mama |
sImantinInAM sarvAsAmadhikA syAmadhokShaja ||2-67-34

tathAstu prathamaH kalpa iti tAM madhusUdanaH |
provAchApratimo devo jagataH prabhavApyayaH ||2-67-35

tathetyukteti kR^iShNena tutoSha samiti~njaya |
satyabhAmA satAmiShTA kaMsanAshanavallabhA ||2-67-36

tataH snAto jagannAthaH sarveshaH sarvabhAvanAH |
chakArAvashyakaM sarvaM sarvakAmapradaH satAm ||2-67-37

dadhyau cha nAradaM devaH snAto devamunirnR^ipa |
abhyAjagAma snAnAnte munishreShTho mahodadhau ||2-67-38

tamAgataM narapate satAM gatiradhokShajaH |
satyayA saha dharmAtmA yathAvidhi apUjayat ||2-67-39

pAdau prakShAlayA~nchakre muneH sAtrAjitI svayam |
jalaM devaH svayaM kR^iShNo bhR^i~NgAreNA dadau tadA ||2-67-40

athopakalpayAmAsa sukhAsInAya keshavaH |
paramAnnaM sa munaye prayatAtmA jagadguruH || 2-67-41

tallokakartrA satkR^itya dattaM munirudAradhIH |
bubhuje vadatAM shreShThaH shraddhayA parayA yutaH ||2-67-42

upaspR^ishya tatastR^iptaH pradadau chAshiShaH prabho |
tAshcha prItena manasA pratijagrAha keshavaH ||2-67-43

tataH sAtrAjitIM devIM praNAtAM nArado.abravIt |
prasArya dakShiNaM hastaM sajalaM jalajekShaNAm ||2-67-44

yathedAnIM tathaiva tvaM bhava devi pativratA |
savisheShaM cha subhagA bhava mattapaso balAt ||2-67-45

ityuktA munimukhyena satyabhAmA haripriyA |
uttasthau mahatA yuktA harSheNa tu narAdhipa ||2-67-46

sa kR^iShNo.apyabhyanuj~nAM tu labdhvA munivarAttadA |
bubhuje vighasaM dhImAnaprameyaparAkramaH ||2-67-47

tatastvAvashyakaM kR^itvA satyabhAmApi bhArata |
anuj~nayA tadA bharturviveshAntargR^ihaM mudA ||2-67-48

tato vinirgatA devI kR^iShNasyaivAbhyanuj~nayA |
sthitA pArshve cha kR^iShNasya namaskR^itvA mahAtmane ||2-67-49

tato muhUrtamAsitvA nAradaH kR^iShNamabravIt |
ApR^ichChe tvAM gamiShyAmi shakralokamadhokShaja ||2-67-50

tatrAdyaM devamIshAnaM namaskR^itya maheshvaram |
gAsyanti devagandharvAstathaivApsarasAM gaNAH ||2-67-51

mAsi mAsyuchitAM hyetanmahendrasadane prabho |
pUjArthaM devadevasya gAndharvaM nR^ityameva cha ||2-67-52

antarhito devadevaH somaH sapravaro vibhuH |
pashyatyamaramukhyena kR^itaM bhaktyAdrighAtinA ||2-67-53

nimantrito.ahaM pUrvedyuH puShpaM dattaM mahAdyute |
pArijAtasya bhadraM te tarurAj~no mahAtmanaH ||2-67-54

yadetadAhR^itaM svargAttvadarthaM tu mayA vibho |
devopabhogyametaddhi tarurAjasamudbhavaM ||2-67-55

iShTaH sa vR^ikShaH satataM shachyAH puShkaralochana |
saubhAgyamAvahatyeva pUjyamAno.api nityashaH ||2-67-56

puNyaM kartuM tadA sR^iShTaH pArijAto mahAdrumaH |
adityA dharmanityena kashyapena mahAtmanA ||2-67-57  

purAdityA mahAtejAstoShitaH kila kashyapaH |
vareNa chChandayAmAsa mArIchastapaso nidhiH ||2-67-58

sovAcha subhagA yena bhaveyaM munisattama |
svalaMkR^itA kAmatashcha sarvaireva vibhUShaNaiH |2-67-59

IpsitaM gItanR^ityaM cha bhavenmama tapodhana | 
kumArI nityadA chaiva bhaveyaM tapaso nidhe ||2-67-60

virajA shokarahitA bhaveyamiti nityadA |
patibhaktimatI chaiva dharmashIlA tathaiva cha ||2-67-61

pArijAtaM tato.asrAkShIdadityAH priyakAmyayA |
sarvakAmapradaiH puShpairAvR^itaM nityagandhadaiH ||2-67-62

trishAkhaM sarvadA dR^ishyaM sarvabhUtamanoharam |
sarvapuShpANi dR^ishyante tasminneva mahAdrume ||2-67-63

IdR^ishAnyapi puShpANi bibhartyekApi rUpiNI |
bahurUpANi chApyanyA padmAni cha tato.aparA ||2-67-64

mandArAdapi vR^ikShAchcha sAramuddhR^itya kashyapaH |
tasmAdeva tarushreShThaH sarveShAM shreShThatAM gataH ||2-67-65

tatastatra nibaddhyAtha kashyapaM pradadau shubhe |
aditirmama puNyArthaM saubhAgyArthaM tathaiva cha ||2-67-66

adityA kashyapo dattaH puNyArtham cha tathA mama |
puShpadAmnA veShTayitvA kaNThe puNyArthamAtmavAn ||2-67-67

niShkrayeNa mayA muktaH kashyapastu tapodhanaH |
indro dattastathendrANya saubhAgyArthaM tato mama ||2-67-68

somashchApyatha rohiNyA R^iddhyA cha dhanadastathA |
evaM saubhAgyado vR^ikShaH pArijAto na saMshayaH ||2-67-69

parijAto viShNupadyAH pArijAteti shabditaH |
manDArapuShpairyadyukto mandArastena kathyate ||2-67-70

ko.apyayaM dArurityAhurajAnanto yato janAH |
kovidAra iti khyAtastataH sa sumahAtaruH ||2-67-71

mandAraH kovidArashcha pArijAtashcha nAmabhiH |
sa vR^ikSho j~nAyate divyo yasyaitatkusumottamam ||2-67-72

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
pArijAtaharaNe saptaShaShTitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்