Friday 16 October 2020

இந்த்³ரஸ்ய பாரிஜாததா³நே(அ)ஸம்மதி꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 125 (126) - 069 (70)

அதை²கோநஸப்ததிமோ(அ)த்⁴யாய꞉

இந்த்³ரஸ்ய பாரிஜாததா³நே(அ)ஸம்மதி꞉


Narada and Indra

வைஶம்பாயந உவாச 
நாரதோ³(அ)த² முநிர்க³த்வா மஹேந்த்³ரஸத³நம் ப்ரதி |
தாம் ராத்ரிமவஸத்தத்ர த³த்³ருஶே ச மஹோத்ஸவம் ||2-69-1

தத்ராதி³த்யா மஹாத்மாநோ வஸவஶ்ச ஸுரோத்தமா꞉ |
ராஜர்ஷயஶ்ச வித்³வாம்ஸ꞉ ஸ்வர்க³தா꞉ கர்மபி⁴꞉ ஶுபை⁴꞉ ||2-69-2

நாகா³ யக்ஷாஶ்ச ஸித்³தா⁴ஶ்ச சாரணாஶ்ச தபோத⁴நா꞉ |
ப்³ரஹ்மர்ஷயஶ்ச ஶதஶோ தே³வர்ஶிமநவஸ்ததா² ||2-69-3

ஸுபர்ணஶ்ச மஹாத்மாநோ மருதஶ்ச மஹாப³லா꞉ |
தி³வௌகஸாம் நிகாயாஶ்ச ஶதஶோ(அ)ந்யே ஸமாக³தா꞉ ||2-69-4

உபர்யுபரி ஸர்வேஷாம் ஸோமதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ |
தஸ்தா²வமிதவிக்ராந்த꞉ ஸ்வைர்க³ணை꞉ பரிவாரித꞉ ||2-69-5

தே³வர்ஷிபி⁴ர்முநிஶ்ரேஷ்டை²꞉ ஸம்வ்ருத꞉ ஸர்வபா⁴வந꞉ |
கல்பாந்தரஸஹஸ்ரேஷு க்ஷயோ யேஷாம் ந வித்³யதே ||2-69-6

யாநர்சயந்தி ஸததம் தே³வா தே³வேஶ்வரோபமா꞉ |
ஆத்மஜ்ஞா நாவலேபாந்தா⁴ யே ச த⁴ர்மபதி² ஸ்தி²தா꞉ ||2-69-7

ருத்³ராஶ்ச காஶ்யபா தே³வமத்⁴யுபாஸந்த பா⁴ரத |
ஸ்கந்த³ஶ்ச ப⁴க³வாநக்³நிர்க³ங்கா³ம் ச ஸரிதாம் வரா ||2-69-8

அர்சிஷ்மாம்ஸ்தும்பு³ருஶ்சைவ பா⁴ரிஶ்ச வத³தாம் வர꞉ |
நேதாரோ தே³வதே³வாநாமேதே ஹி தபஸாந்விதா꞉ ||22-69-9

ஏதாநநுவிதீ⁴யந்தே ஸர்வதே³வக³ணா ந்ருப | 
த⁴ர்மநித்யாஸ்தபோநித்யா꞉ ஸதாம் மார்க³முபாஶ்ரிதா꞉ ||2-69-10

யே த்விமே மாநுஷா தே³வாநர்சயந்தி ஶுபா⁴ர்தி²ந꞉ |
தாநர்சயந்தி ஹ்யமராஸ்தத² ராஜஞ்சு²பா⁴ர்தி²ந꞉ ||2-69-11

பித்ருக்ருத்யேஷு தே³வாநாம் ஸம்ந்யாஸம் யே த்வநுஷ்டி²தா꞉ |
ஸ்வாத்⁴யாயவந்த꞉ கௌரவ்ய ஸதா³ நியமசாரிண꞉ ||2-69-12

க³ந்த⁴ர்வாதி⁴பதி꞉ ஶ்ரீமாம்ஸ்தத்ர  சித்ரரதோ² ந்ருப |
ஸபுத்ரோ வாத³யாமாஸ தே³வவாத்³யாநி ஹ்ருஷ்டவத் ||2-69-13

ஊர்ணாயுஶ்சித்ரஸேநஶ்ச ஹாஹா ஹூஹூஸ்ததை²வ ச |
டு³ம்ப³ரஸ்தும்ப³ருஶ்சைவ ஜகு³ரந்யே ச ஷட்³கு³ணாந் ||2-69-14

உர்வஶீ விப்ரசித்திஶ்ச ஹேமா ரம்பா⁴ ச பா⁴ரத |
ஹேமத³ந்தா க்⁴ருதாசீ ச ஸஹஜந்யா ததை²வ ச ||2-69-15

ஜுஜோஷ ப⁴க³வாந்தே³வஸ்தது³பஸ்தா²நமாத்மவாந் |
வ்ருத்தேந துஷ்ட꞉ ஶக்ரஸ்ய ஜகா³ம ஜக³தோ க³தி꞉ ||2-69-16

க³தே பூ⁴தபதௌ ஸர்வே ந்ருபா ஜக்³முர்யதா²க³தம் |
மஹேந்த்³ரேணார்சிதா தே³வா꞉ ஸ்வாநேவ நிலயாந்க³தா꞉ ||2-69-17

தத꞉ ஸர்வேஷு யாதேஷு ஸுகா²ஸீநம் புரம்த³ரம் |
ஸத³ஸ்யை꞉ ஸ்வை꞉ ஸஹாஸீநம் நாரதோ³(அ)பி⁴யயௌ முநி꞉ ||2-69-18

தமிந்த்³ர꞉ புஜயாமாஸ ஸமுத்தா²ய தபோத⁴நம் |
தி³தே³ஶ குஶக³ர்ப⁴ம் ச பீட²மாத்மாஸநோபமம் ||2-69-19

நாரதோ³(அ)த² மஹாதேஜா மஹேந்த்³ரமித³மப்³ரவீத் |
தூ³தோ(அ)ஹமமரஶ்ரேஷ்ட² விஷ்ணோரதுலதேஜஸ꞉ ||2-69-20

கிஞ்சித்கார்யம் புரஸ்க்ருத்ய ப்ரேஷிதோ(அ)ஸ்மி மஹாத்மநா |
ஆநர்தாதா³ர்திஹரணம் தஸ்யைவாநக⁴தேஜஸ꞉ ||2-62-21

ப்ரீதிவாக்யாநி ஹ்ருத்³யாநி ப்ரயுஜ்ய முநயே ததா³ |
தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டோ ப⁴க³வாநப்³ரவீத்பாகஶாஸந꞉ ||2-69-22

கிமாஹ புருஷஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶீக்⁴ரமாசக்ஷ்வ மே முநே |
சிரஸ்ய க²லு க்ருஷ்ணேந ஸம்ஸ்ம்ருதோ(அ)ஸ்மி மஹாத்மநா ||2-69-23

நாரத³ உவச
மஹேந்த்³ரேந்த்³ராநுஜம் த்³ரஷ்டும் க³தோ(அ)ஹம் ப்⁴ராதரம் தவ |
கத²ஞ்சித்³த்³வாரகாம் தத்ர காஶ்யபாநாம் யஶஸ்கரம் ||2-69-24

தம் து ரைவதகே(அ)த்³ராக்ஷம் ததா³ஸீநமரிம்த³மம் |
ருக்மிண்யா ஸஹிதம் வீரம் ஸ்துவந்தம் வ்ருஷப⁴த்⁴வஜம் ||2-69-25

பாரிஜாததரோ꞉ புஷ்பம் தஸ்ய த³த்தம் மயாநக⁴ |
விஸ்மாபநார்த²ம் தே³வேஶ பத்நீநாமுருதேஜஸ꞉ ||2-69-26

தத்³த்³ருஷ்ட்வா தஸ்ய பத்ந்யஸ்து விஸ்மயம் பரமம் யயு꞉ |
ப³ஹுகாமப்ரத³ம் புஷ்பம் வ்ருக்ஷராஜஸமுத்³ப⁴வம் ||2-69-27

கு³ணாஸ்தாஸாம் மயாக்²யா தாஸ்தஸ்ய புஷ்பஸ்ய மாநத³ | 
ஸ்ருஷ்டிஶ்ச பாரிஜாதஸ்ய கஶ்யபேந மஹாத்மநா ||2-69-28

அதி³த்யா கஶ்யபோ த³த்த꞉ புண்யார்த²ம் ச யதா² மம | 
புஷ்பதா³ம்நா வேஷ்டயித்வா  கந்டே² புண்யார்த²மாத்மவாந் ||2-69-29

த்வம் ச த³த்தோ யதா² ஶச்யா தே³வாஶ்சாந்யே ஸுரேஶ்வர |
நிஷ்க்ரயஶ்ச யதா² த³த்த꞉ கஶ்யபாத்³யைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ ||2-69-30

தச்ச்²ருத்வா தஸ்ய பத்ந்யேகா ஸத்யபா⁴மேதி விஶ்ருதா |
புண்யகார்யம் மநஶ்சக்ரே த³யிதா தே யவீயஸ꞉ ||2-69-31

தயா சாப்⁴யர்தி²தோ ப⁴ர்தா தே³வ தே³வ்யா க³ணேஶ்வர꞉ |
ப்ரதிஜஜ்ஞே ஸ த⁴ர்மார்த²ம் யவீயாம்ஸ்தவ மாநத³ ||2-69-32

ததோ மாமுக்தவாந்வீரோ விஷ்ணுர்ப³லவதாம் வர꞉ |
யதா²வத்ஸுரமுக்²யேஶ ப்³ருவதஹ் ஶ்ர்ருணு பா⁴வத꞉ ||2-69-33

லாலநீயோ யவீயாம்ஸ்து ப்ரணிபத்யாச்யுதோ(அ)ப்³ரவீத் |
ஆநயேயம் ஸுரஶ்ரேஷ்ட² பாரிஜாதம் வரத்³ருமம் ||2-69-34

மநோரதோ²(அ)ஸ்து ஸப²லோ வத்⁴வாஸ்தே(அ)ஸுரஸூத³ந |
த⁴ர்மக்ருத்யே விஶேஷேண வத்⁴வாஸ்தே ஸுரஸத்தம ||2-69-35

அயம் த³ர்ஶிதகல்யாணோ லோகோ லோகக³ணேஶ்வர |
பஶ்யந்த்வமரகல்யாணம் மத்ப்ரபா⁴வாச்ச மாநவா꞉ ||2-69-36

வைஶம்பாயந உவாச 
வாஸுதே³வவச꞉ ஶ்ருத்வா மஹேந்த்³ர꞉ குலநந்த³ந |
நாரத³ம் வத³தாம் ஶ்ரேஷ்ட²மித³ம் வாக்யமதா²ப்³ரவீத் ||2-69-37

ப⁴ஜாஸநம் த்³விஜஶ்ரேஷ்ட² யுக்தமுக்தம் த்வயா த்³விஜ |
ஸந்தே³ஶம் ப்ரதிதா³ஸ்யாமி விஷ்ணோரதுலதேஜஸ꞉ ||2-69-38

ஆஸீநே நாரதே³ ஶக்ரோ லப்³தா⁴நுஜ்ஞோ(அ)த² நாரதா³த் |
ஸ்வமாஸநம் ததோ பே⁴ஜே தஸ்யைவ ஸத்³ருஶம் ப்ரபோ⁴ ||2-69-39

உபவிஷ்ட꞉ ஸுரபதிரதோ²வாச தபோத⁴நம் |
நிரீக்ஷ்ய ஸ்வப³லம் வீர்யம் ஹர்ஷத³ம் வ்ருத்ரநாஶந꞉ ||2-69-40

ஶக்ர உவாச 
மஹர்ஷே குஶலம் ப்ருஷ்ட்வா வக்தவ்யஸ்தே ஜநார்த³ந꞉ |
வசநாந்மம த⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வபூ⁴தஸுகா²வஹ꞉ ||2-69-41

மத³நந்தரமீஶஸ்த்வம் ஜக³தோ நாத்ர ஸம்ஶய꞉ |
த்வதீ³ய꞉ பாரிஜாதஶ்ச ரத்நாந்யந்யாநி சச்யுத ||2-49-42

த்வம் து பா⁴ராவதரணம் கர்தும் தே³வ மஹீம் க³த꞉ |
மாநுஷ்யம் ஸர்வவ்ற்^த்தாநாம் ஸ்தி²த꞉ கார்யஸ்ய ஸித்³த⁴யே ||2-69-43

த்வயி தீர்ணப்ரதிஜ்ஞே ஹி புந꞉ ப்ராப்தே த்ரிவிஷ்டபம் |
பூரயிஷ்யாமி வத்⁴வாஸ்தே இஷ்டாந்காமாநதோ⁴க்ஷஜ ||2-69-44

ஸ்வர்கீ³யாநி ச ரத்நாநி ந நேதவ்யாநி கேஶவ |
ஸ்வல்பார்தே² மாநுஷம் லோகமிதி பூர்வக்ருதா ஸ்தி²தி꞉ ||2-69-45

உத்க்ரம்ய ஹி ஸ்தி²திம் தை³வீம் ப்ரவர்தாமி மஹாப³ல |
யத்³யஹம் கிம் ப்ரவக்ஷ்யந்தி ப்ரஜாபதிக³ணா꞉ ப்ரபோ⁴ ||2-69-46

ப்³ரஹ்மநா ஸஹ புத்ரேண ஸபௌத்ரேண மஹாத்மநா  |
நியமா꞉ ஸர்வக்ருத்யாநாம் ஸ்தா²பிதா ஜக³தோ த்⁴ருவா꞉ ||2-69-47

ப்ரஜாபதிக்ருதம் மார்க³மபாஸ்ய வ்ரஜதோ மம |
ஶ்ருத்வா ப்ரஜாபதிர்தீ⁴மாஞ்ச்சா²பமப்யுத்ஸ்ருஜேத்ப்ரபு⁴꞉ ||2-69-48

அஸ்மாபி⁴ர்பி⁴த்³யமாநம் ஹி மர்யாதா³ஸேதுப³ந்த⁴நம் |
பே⁴த்ஸ்யந்த்யஶம்கிதா தை³த்யா தை³த்யபக்ஷாஸ்ததா²பரே ||2-69-49

ஸ்த்ரீநிமித்தமிதோ நீதே பாரிஜாதே த்³ருமேஶ்வரே |
ஸ்வர்கௌ³கஸோ ப⁴விஷ்யந்தி விமநஸ்காஶ்ச மாநத³ ||2-69-50

உபபோ⁴கா³ மநுஷ்யாணாம் விஹிதா யே ஸ்வயம்பு⁴வா |
தைஸ்து துஷ்யது மே ப்⁴ராதா ஸம்பஶ்யந்காலபர்யயம் ||2-69-51

இஹாபி தாத த்ரிதி³வே மம ய꞉ ஸ்யாத்பரிக்³ரஹ꞉ |
த்ரிதி³வஸ்தோ²(அ)பி தம் க்ருஷ்ண꞉ ஸர்வம் போ⁴க்துமிஹார்ஹதி ||2- 69-52

ஹ்ருஷ்டோ ஹ்யாமிஷபோ⁴ஜ்யாநாமபி⁴மாநாஜ்ஜநார்த³ந꞉ |
ததோ த⁴ர்மம் ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய பாபமேவாநுவர்ததே ||2-69-53

ஸ்த்ரீவஶ்யதா க்²யாப்யமாநா க்ருஷ்ணஸ்ய ஹி மஹாத்மந꞉ |
ஜக³த்யயஶஸா யோக³ம் ஜநயேதி³தி மே மதி꞉ ||2-69-54

மாநுஷ்யம் மாநுஷே ப்ராப்தோ யதே³தந்மது⁴ஸூத³ந꞉ |
குர்யாந்நிர்ப³ந்த⁴நீயம் யத்³ப்⁴ராத்ரா ஜ்யேஷ்டே²ந நாரத³ ||2-69-55

ஸ்வர்க்³யரத்நவிலோபேந த⁴ர்ஷணா ஸ்யாந்மமாநக⁴ |
ஜ்ஞாதிதோ த⁴ர்ஷணா சைவ விஶேஷேணைவ க³ர்ஹிதா ||2-69-56

த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச க்ரமேண மது⁴ஸூத³ந꞉ |
ஸேவத்வேஷ ஸதாம் த⁴ர்மாந்ஸ்தாபிதாந்பத்³மயோநிநா ||2-69-57 

மஹீதலம் பாரிஜாதமர்பயிஷ்யாம்யஹம் யதி³ |
பௌலோமீமாதி³த꞉ க்ருத்வா கோ நு மாம் ப³ஹு மம்ஸ்யதே ||2-69-58

பாரிஜாதம் மஹீப்ருஷ்டே² த்³ருஷ்ட்வா ப்ருஷ்ட்வா ச மாநுஷா꞉ |
ஸ்வர்கா³ர்த²ம் நோத்³க³மிஷ்யந்தி த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வர்க³ப²லம் க்ஷிதௌ ||2-69-59

பாரிஜாதகு³ணாந்மர்த்யா ஜுஷந்தி யதி³ நாரத³ | 
தே³வதாநாம் மநுஶ்யாணாம் ந விஶேஷோ ப⁴விஷ்யதி ||2-69-60

தத்ர யத்க்ரியதே கர்ம இஹ தத்³பு⁴ஜ்யதே நரை꞉ |
ஸ்வர்கா³ர்த²ம் ந யதிஷ்யந்தி பாரிஜாதகு³ணாந்விதா꞉ ||2-69-61

ஸர்வரத்நவர꞉ ஸ்வர்கே³ பாரிஜாதஸ்தபோத⁴ந | 
துல்யம் தே³வஸமைர்மர்த்யை꞉ ஸர்வதை³வ ஜக³த்³ப⁴வேத் ||2-69-62

யஜ்ஞைர்மர்த்யா ந யக்ஷ்யந்தி  லப்³த⁴ஸ்வர்க³ப²லா பு⁴வி |
ந பூர்தாநி ப்ரதா³ஸ்யந்தி துல்யத்வமமரைர்க³தா꞉ ||2-69-63

யஜ்ஞைர்ஜப்யாஹ்நிகைஶ்சைவ நித்யமாப்யாயயந்தி ந꞉ |
மாநுஷா꞉ ஸ்வர்க³மிச்ச²ந்த꞉ ஶ்ரத்³த³தா⁴நாஸ்தபோத⁴ந ||2-69-64

தத்ஸர்வம் ந கரிஷ்யந்தி பாரிஜாதகு³ணாந்விதா꞉ |
நிஸ்தேஜஸோ ப⁴விஷ்யாம தே க³தாஸ்தத்³விஹீநதாம் ||2-69-65

இத꞉ ஸுவ்ருஷ்ட்ய ஸஸ்யைஸ்தே ஜீவந்தி புருஷா பு⁴வி |
ஆப்யாயயந்தஸ்தே(அ)ப்யஸ்மாந்தா³நைர்யஜ்ஞைஸ்ததை²வ ச ||2-69-66

ந பு³பு⁴க்ஷா பிபாஸா வா பா³த⁴தே யதி³ மாநுஷாந் |
ரோகோ³ ஜரா வா ம்ருத்யுர்வா த⁴ர்மஜ்ஞ ரதிரேவ ச ||2-69-67

தௌ³ர்க³ந்த்⁴யம் வா ஸுகோ⁴ரா வா ஈதய꞉ கர்மஸம்ப⁴வா꞉ |
கிமுத்³யோக³ம் கரிஷ்யந்தி பாரிஜாதகு³ணாந்விதா꞉ ||2-69-68

ஸர்வதா² நயநம் தத்ர பாரிஜாதஸ்ய ந க்ஷமம் |
இதி வாச்யஸ்த்வயா விப்ர விஷ்ணுரக்லிஷ்டகர்மக்ருத் ||2-69-69

யதா² யதா² ச தே ப்⁴ராதா துஷ்யத்யேதத்³விசாரயந் | 
ததா² ததா² த்வய கார்யம் கார்யம் மத்ப்ரீதிமிச்ச²தா ||2-69-70

ஹாராஶ்ச மணயஶ்சைவ சந்த³நாந்யகு³ரூணி ச |
வஸ்த்ராணி ச விசித்ராணி வத்⁴வாஸ்த்வம் த்³வாரகாம் நய ||2-69-71

யோக்³யாநி யாநி மர்த்யாநாம் யாவதி³ச்ச²தி கேஶவ꞉|
ந ஸ்வர்க³பரிமோஷம் து கர்துமர்ஹதி ஸாம்ப்ரதம் ||2-69-72

த³தா³மி ரத்நாநி யதே²ப்ஸிதாந்யஹம் 
ப³ஹூநி சித்ராணி விபூ⁴ஷணாநி ச |
ந பாரிஜாதம் ச கத²ஞ்சந த்³ருமம்
முநே பதா³ஸ்யாமி தி³வௌகஸாம் ப்ரியம் ||2-69-73

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே இந்த்³ரவாக்ய ஏகோநஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_69_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -vishnu Parva
Chapter 69 - Indra Unwilling to Part with Parijata Tree
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
October 2, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikonasaptatimo.adhyAyaH

indrasya pArijAtadAne.asaMmatiH

vaishampAyana uvAcha 
nArado.atha munirgatvA mahendrasadanaM prati |
tAM rAtrimavasattatra dadR^ishe cha mahotsavam ||2-69-1

tatrAdityA mahAtmAno vasavashcha surottamAH |
rAjarShayashcha vidvAMsaH svargatAH karmabhiH shubhaiH ||2-69-2

nAgA yakShAshcha siddhAshcha chAraNAshcha tapodhanAH |
brahmarShayashcha shatasho devarshimanavastathA ||2-69-3

suparNashcha mahAtmAno marutashcha mahAbalAH |
divaukasAM nikAyAshcha shatasho.anye samAgatAH ||2-69-4

uparyupari sarveShAM somadevo maheshvaraH |
tasthAvamitavikrAntaH svairgaNaiH parivAritaH ||2-69-5

devarShibhirmunishreShThaiH saMvR^itaH sarvabhAvanaH |
kalpAntarasahasreShu kShayo yeShAM na vidyate ||2-69-6

yAnarchayanti satataM devA deveshvaropamAH |
Atmaj~nA nAvalepAndhA ye cha dharmapathi sthitAH ||2-69-7

rudrAshcha kAshyapA devamadhyupAsanta bhArata |
skandashcha bhagavAnagnirga~NgAM cha saritAM varA ||2-69-8

archiShmAMstumburushchaiva bhArishcha vadatAM varaH |
netAro devadevAnAmete hi tapasAnvitAH ||22-69-9

etAnanuvidhIyante sarvadevagaNA nR^ipa | 
dharmanityAstaponityAH satAM mArgamupAshritAH ||2-69-10

ye tvime mAnuShA devAnarchayanti shubhArthinaH |
tAnarchayanti hyamarAstatha rAja~nChubhArthinaH ||2-69-11

pitR^ikR^ityeShu devAnAM saMnyAsaM ye tvanuShThitAH |
svAdhyAyavantaH kauravya sadA niyamachAriNaH ||2-69-12

gandharvAdhipatiH shrImAMstatra  chitraratho nR^ipa |
saputro vAdayAmAsa devavAdyAni hR^iShTavat ||2-69-13

UrNAyushchitrasenashcha hAhA hUhUstathaiva cha |
Dumbarastumbarushchaiva jaguranye cha ShaDguNAn ||2-69-14

urvashI viprachittishcha hemA rambhA cha bhArata |
hemadantA ghR^itAchI cha sahajanyA tathaiva cha ||2-69-15

jujoSha bhagavAndevastadupasthAnamAtmavAn |
vR^ittena tuShTaH shakrasya jagAma jagato gatiH ||2-69-16

gate bhUtapatau sarve nR^ipA jagmuryathAgatam |
mahendreNArchitA devAH svAneva nilayAngatAH ||2-69-17

tataH sarveShu yAteShu sukhAsInaM puraMdaram |
sadasyaiH svaiH sahAsInaM nArado.abhiyayau muniH ||2-69-18

tamindraH pujayAmAsa samutthAya tapodhanam |
didesha kushagarbhaM cha pIThamAtmAsanopamam ||2-69-19

nArado.atha mahAtejA mahendramidamabravIt |
dUto.ahamamarashreShTha viShNoratulatejasaH ||2-69-20

ki~nchitkAryaM puraskR^itya preShito.asmi mahAtmanA |
AnartAdArtiharaNaM tasyaivAnaghatejasaH ||2-62-21

prItivAkyAni hR^idyAni prayujya munaye tadA |
tataH prahR^iShTo bhagavAnabravItpAkashAsanaH ||2-69-22

kimAha puruShashreShThaH shIghramAchakShva me mune |
chirasya khalu kR^iShNena saMsmR^ito.asmi mahAtmanA ||2-69-23

nArada uvacha
mahendrendrAnujaM draShTuM gato.ahaM bhrAtaraM tava |
katha~nchiddvArakAM tatra kAshyapAnAM yashaskaram ||2-69-24

taM tu raivatake.adrAkShaM tadAsInamariMdamam |
rukmiNyA sahitaM vIraM stuvantaM vR^iShabhadhvajam ||2-69-25

pArijAtataroH puShpaM tasya dattaM mayAnagha |
vismApanArthaM devesha patnInAmurutejasaH ||2-69-26

taddR^iShTvA tasya patnyastu vismayaM paramaM yayuH |
bahukAmapradaM puShpaM vR^ikSharAjasamudbhavam ||2-69-27

guNAstAsAM mayAkhyA tAstasya puShpasya mAnada | 
sR^iShTishcha pArijAtasya kashyapena mahAtmanA ||2-69-28

adityA kashyapo dattaH puNyArthaM cha yathA mama | 
puShpadAmnA veShTayitvA  kanThe puNyArthamAtmavAn ||2-69-29

tvaM cha datto yathA shachyA devAshchAnye sureshvara |
niShkrayashcha yathA dattaH kashyapAdyairmaharShibhiH ||2-69-30

tachChrutvA tasya patnyekA satyabhAmeti vishrutA |
puNyakAryaM manashchakre dayitA te yavIyasaH ||2-69-31

tayA chAbhyarthito bhartA deva devyA gaNeshvaraH |
pratijaj~ne sa dharmArthaM yavIyAMstava mAnada ||2-69-32

tato mAmuktavAnvIro viShNurbalavatAM varaH |
yathAvatsuramukhyesha bruvatah shrR^iNu bhAvataH ||2-69-33

lAlanIyo yavIyAMstu praNipatyAchyuto.abravIt |
Anayeyam surashreShTha pArijAtaM varadrumam ||2-69-34

manoratho.astu saphalo vadhvAste.asurasUdana |
dharmakR^itye visheSheNa vadhvAste surasattama ||2-69-35

ayaM darshitakalyANo loko lokagaNeshvara |
pashyantvamarakalyANaM matprabhAvAchcha mAnavAH ||2-69-36

vaishampAyana uvAcha 
vAsudevavachaH shrutvA mahendraH kulanandana |
nAradam vadatAM shreShThamidaM vAkyamathAbravIt ||2-69-37

bhajAsanaM dvijashreShTha yuktamuktaM tvayA dvija |
sandesham pratidAsyAmi viShNoratulatejasaH ||2-69-38

AsIne nArade shakro labdhAnuj~no.atha nAradAt |
svamAsanaM tato bheje tasyaiva sadR^ishaM prabho ||2-69-39

upaviShTaH surapatirathovAcha tapodhanam |
nirIkShya svabalaM vIryaM harShadaM vR^itranAshanaH ||2-69-40

shakra uvAcha 
maharShe kushalaM pR^iShTvA vaktavyaste janArdanaH |
vachanAnmama dharmaj~na sarvabhUtasukhAvahaH ||2-69-41

madanantaramIshastvaM jagato nAtra saMshayaH |
tvadIyaH pArijAtashcha ratnAnyanyAni chachyuta ||2-49-42

tvaM tu bhArAvataraNaM kartuM deva mahIM gataH |
mAnuShyaM sarvavR^ttAnAM sthitaH kAryasya siddhaye ||2-69-43

tvayi tIrNapratij~ne hi punaH prApte triviShTapam |
pUrayiShyAmi vadhvAste iShTAnkAmAnadhokShaja ||2-69-44

svargIyAni cha ratnAni na netavyAni keshava |
svalpArthe mAnuShaM lokamiti pUrvakR^itA sthitiH ||2-69-45

utkramya hi sthitiM daivIM pravartAmi mahAbala |
yadyaham kiM pravakShyanti prajApatigaNAH prabho ||2-69-46

brahmanA saha putreNa sapautreNa mahAtmanA  |
niyamAH sarvakR^ityAnAM sthApitA jagato dhruvAH ||2-69-47

prajApatikR^itaM mArgamapAsya vrajato mama |
shrutvA prajApatirdhImA~nchChApamapyutsR^ijetprabhuH ||2-69-48

asmAbhirbhidyamAnaM hi maryAdAsetubandhanam |
bhetsyantyashaMkitA daityA daityapakShAstathApare ||2-69-49

strInimittamito nIte pArijAte drumeshvare |
svargaukaso bhaviShyanti vimanaskAshcha mAnada ||2-69-50

upabhogA manuShyANAM vihitA ye svayaMbhuvA |
taistu tuShyatu me bhrAtA saMpashyankAlaparyayam ||2-69-51

ihApi tAta tridive mama yaH syAtparigrahaH |
tridivastho.api taM kR^iShNaH sarvaM bhoktumihArhati ||2- 69-52

hR^iShTo hyAmiShabhojyAnAmabhimAnAjjanArdanaH |
tato dharmaM samutsR^ijya pApamevAnuvartate ||2-69-53

strIvashyatA khyApyamAnA kR^iShNasya hi mahAtmanaH |
jagatyayashasA yogaM janayediti me matiH ||2-69-54

mAnuShyaM mAnuShe prApto yadetanmadhusUdanaH |
kuryAnnirbandhanIyaM yadbhrAtrA jyeShThena nArada ||2-69-55

svargyaratnavilopena dharShaNA syAnmamAnagha |
j~nAtito dharShaNA chaiva visheSheNaiva garhitA ||2-69-56

dharmamarthaM cha kAmaM cha krameNa madhusUdanaH |
sevatveSha satAM dharmAnstApitAnpadmayoninA ||2-69-57 

mahItalaM pArijAtamarpayiShyAmyahaM yadi |
paulomImAditaH kR^itvA ko nu mAM bahu maMsyate ||2-69-58

pArijAtaM mahIpR^iShThe dR^iShTvA pR^iShTvA cha mAnuShAH |
svargArthaM nodgamiShyanti dR^iShTvA svargaphalaM kShitau ||2-69-59

pArijAtaguNAnmartyA juShanti yadi nArada | 
devatAnAM manushyANAM na visheSho bhaviShyati ||2-69-60

tatra yatkriyate karma iha tadbhujyate naraiH |
svargArthaM na yatiShyanti pArijAtaguNAnvitAH ||2-69-61

sarvaratnavaraH svarge pArijAtastapodhana | 
tulyaM devasamairmartyaiH sarvadaiva jagadbhavet ||2-69-62

yaj~nairmartyA na yakShyanti  labdhasvargaphalA bhuvi |
na pUrtAni pradAsyanti tulyatvamamarairgatAH ||2-69-63

yaj~nairjapyAhnikaishchaiva nityamApyAyayanti naH |
mAnuShAH svargamichChantaH shraddadhAnAstapodhana ||2-69-64

tatsarvaM na kariShyanti pArijAtaguNAnvitAH |
nistejaso bhaviShyAma te gatAstadvihInatAm ||2-69-65

itaH suvR^iShTya sasyaiste jIvanti puruShA bhuvi |
ApyAyayantaste.apyasmAndAnairyaj~naistathaiva cha ||2-69-66

na bubhukShA pipAsA vA bAdhate yadi mAnuShAn |
rogo jarA vA mR^ityurvA dharmaj~na ratireva cha ||2-69-67

daurgandhyam vA sughorA vA ItayaH karmasaMbhavAH |
kimudyogam kariShyanti pArijAtaguNAnvitAH ||2-69-68

sarvathA nayanaM tatra pArijAtasya na kShamam |
iti vAchyastvayA vipra viShNurakliShTakarmakR^it ||2-69-69

yathA yathA cha te bhrAtA tuShyatyetadvichArayan | 
tathA tathA tvaya kAryaM kAryaM matprItimichChatA ||2-69-70

hArAshcha maNayashchaiva chandanAnyagurUNi cha |
vastrANi cha vichitrANi vadhvAstvaM dvArakAM naya ||2-69-71

yogyAni yAni martyAnAM yAvadichChati keshavaH|
na svargaparimoShaM tu kartumarhati sAmpratam ||2-69-72

dadAmi ratnAni yathepsitAnyahaM 
bahUni chitrANi vibhUShaNAni cha |
na pArijAtaM cha katha~nchana drumaM
mune padAsyAmi divaukasAM priyam ||2-69-73

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe indravAkya ekonasaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்