Sunday 13 September 2020

காலயவநவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 113 (114) - 057 (58)

அத² ஸப்தபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

காலயவநவத⁴꞉

Krishna and Muchukunda in a Cave in the Himalayas
ஜநமேஜய உவாச 
ப⁴க³வஞ்ச்²ரோதுமிச்சா²மி விஸ்தரேண மஹாத்மந꞉ |
சரிதம் வாஸுதே³வஸ்ய யது³ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்ய தீ⁴மத꞉ |2-57-1

கிமர்த²ம் ச பரித்யஜ்ய மது²ராம் மது⁴ஸூத³ந꞉ |
மத்⁴யதே³ஶஸ்ய ககுத³ம் தா⁴ம லக்ஷ்ம்யாஶ்ச கேவலம் ||2-57-2

ஶ்ருஞ்க³ம் ப்ருதி²வ்யா꞉ ஸ்வாலக்ஷ்யம் ப்ரபூ⁴தத⁴நதா⁴ந்யவத் |
ஆர்யாட்⁴யஜலபூ⁴யிஷ்ட²மதி⁴ஷ்டா²நவரோத்தமம் ||2-57-3

அயுத்³தே⁴நைவ தா³ஶார்ஹஸ்த்யக்தவாந்த்³விஜஸத்தம |
ஸ காலயவந்ஶசாபி க்ருஷ்ணே கிம் ப்ரத்யபத்³யத ||2-57-4

த்³வாரகாம் ச ஸமாஸாத்³ய வாரிது³ர்கா³ம் ஜநார்த³ந꞉ |
கிம் சகார மஹாபா³ஹுர்மஹாயோகீ³ மஹாதபா꞉ ||2-57-5

கிம்வீர்யா꞉ காலயவந꞉ கேந ஜாதஶ்ச வீர்யவாந் |
யமஸஹ்யம் ஸமாலக்ஷ்ய வ்யபயாதோ ஜநார்த³ந꞉ ||2-57-6

வைஶம்பாயந உவாச 
வ்ருஷ்ணீநாமந்த⁴காநாம் ச கு³ருர்கா³ர்க்³யோ மஹாமநா꞉ |
ப்³ரஹ்மசாரீ புரா பூ⁴த்வா ந ஸ்ம தா³ராந்ஸ விந்த³தி ||2-57-7

ததா² ஹி வர்தமாநம் தமூர்த்⁴வரேதஸமவ்யயம் |
ஶ்யாலோ(அ)பி⁴ஶஸ்தவாந்கா³ர்க்³யமபுமாநிதி ராஜநி ||2-57-8

ஸோ(அ)பி⁴ஶஸ்தாஸ்ததா³ ராஜந்நக³ரே த்வஜிதம் ஜயே |
அலிப்ஸம்ஸ்து ஸ்த்ரியம் சைவ தபஸ்தேபே ஸுதா³ருணம் ||2-57-9

ததோ த்³வாத³ஶவர்ஷாணி ஸோ(அ)யஶ்சூர்ணமப⁴க்ஷயத் |
ஆராத⁴யந்மஹாதே³வமசிந்த்யம் ஶூலபாணிநம் ||2-57-10

ருத்³ரஸ்தஸ்மை வரம் ப்ராதா³த்ஸமர்த²ம் யுதி⁴ நிக்³ரஹே |
வ்ருஷ்ணீநாமந்த⁴காநாம் ச ஸர்வதேஜோமயம் ஸுதம் ||2-57-11

தத꞉ ஶுஶ்ராவ தம் ராஜா யவநாதி⁴பதிர்வரம் |
புத்ரப்ரஸவஜம் தை³வாத³புத்ர꞉ புத்ரகாமிதா ||2-57-12

ஸ ந்ருபஸ்தமுபாநாய்ய ஸாந்த்வயித்வா த்³விஜோத்தமம் |
தம் கோ⁴ஷமத்⁴யே யவநோ கோ³பஸ்த்ரீஷு ஸமாஸ்ருஜத் ||2-57-13

கோ³பாலீ த்வப்ஸராஸ்தத்ர கோ³பஸ்த்ரீவேஷதா⁴ரிணீ |
தா⁴ரயாமாஸ கா³ர்க்³யஸ்ய க³ர்ப⁴ம் து³ர்த⁴ரமச்யுதம் ||2-57-14

மாநுஷ்யாம் கா³ர்க்³யபா⁴ர்யாயாம் நியோகா³ச்சூ²லபாணிந꞉ |
ஸ காலயவநோ நாம ஜஜ்ஞே ஶூரோ மஹாப³ல꞉ ||2-57-15   

அபுத்ரஸ்யாத² ராஜ்ஞஸ்து வவ்ருதே⁴(அ)ந்த꞉புரே ஶிஶு꞉ |
தஸ்மிந்நுபரதே ராஜந்ஸ காலயவநோ ந்ருப꞉ ||2-57-16

யுத்³தா⁴பி⁴காமோ ந்ற்^பதி꞉ பர்யப்ருச்ச²த்³த்³விஜோத்தமாந் |
வ்ருஷ்ண்யந்த⁴ககுலம் தஸ்ய நாரதே³ந நிவேதி³தம் ||2-57-17

ஜ்ஞாத்வா து வரதா³நம் தந்நாரதா³ந்மது⁴ஸூத³ந꞉ |
உபப்ரைக்ஷத தேஜஸ்வீ வர்த்³த⁴ந்தம் யவநேஷு தம் ||2-57-18

ஸம்ருத்³தோ⁴ ஹி யதா³ ராஜா யவநாநாம் மஹாப³ல꞉ |
தத ஏவம் ந்ருபா ம்லேச்சா²꞉ ஸம்ஶ்ரித்யாநுயயுஸ்ததா³ ||2-57-19

ஶகாஸ்துஷாரா த³ரதா³꞉ பாரதா³꞉ ஸ்ருங்க³லா꞉ க²ஸா꞉ |
பஹ்லவா꞉ ஶதஶஶ்சாந்யே ம்லேச்சா² ஹைமவதாஸ்ததா² ||2-57-20

ஸ தை꞉ பரிவ்ருதோ ராஜா த³ஸ்யுபி⁴꞉ ஶலபை⁴ரிவ |
நாநாவேஷாயுதை⁴ர்பீ⁴மைர்மது²ராமப்⁴யவர்தத ||2-57-21

க³ஜவாஜிக²ரோஷ்ட்ராணாமயுதைரர்பு³தை³ரபி |
ப்ருதி²வீ கம்பயாமாஸ ஸைந்யேந மஹதா வ்ருத꞉ ||2-57-22 

ரேணுநா ஸூர்யமார்க³ம் து ஸமவச்சா²த்³ய பார்தி²வ꞉ |
மூத்ரேண ஶக்ருதா சைவ ஸைந்யேந ஸம்ஸ்ருஜே நதீ³ம் ||2-57-23

அஶ்வோஷ்ட்ரஶக்ருதாம் ராஶேர்நிஸ்ஸ்ருதேதி ஜநாதி⁴ப |
ததோ(அ)ஶ்வஶக்ருதி³த்யேவம் நாம நத்³யா ப³பூ⁴வ ஹ ||2-57-24

தத்ஸைந்யம் மஹதா³யாத்³வை ஶ்ருத்வா வ்ருஷ்ண்யந்த⁴காக்³ரணீ꞉ |
வஸுதே³வ꞉ ஸமாநாய்ய ஜ்ஞாதீநித³முவாச ஹ ||2-57-25   

இத³ம் ஸமுத்தி²தம் கோ⁴ரம் வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கப⁴வம் மஹத் |
அவத்⁴யஶ்சாபி ந꞉ ஶத்ருர்வரதா³நாத்பிநாகிந꞉ ||2-57-26

ஸாமாத³யோ(அ)ப்⁴யுபாயாஶ்ச விஹிதாஸ்தஸ்ய ஸர்வஶ꞉ |
மத்தோ மத³ப³லாப்⁴யாம் து யுத்³த⁴மேவ சிகீர்ஷதி ||2-57-27

ஏதாவாநிஹ வாஸஶ்ச கதி²தோ நாரதே³ந மே |
ஏதாவதி ச வக்தவ்யம் ஸாமைவ பரமம் மதம் ||2-57-28

ஜராஸம்த⁴ஶ்ச நோ ராஜா நித்யமேவ ந ம்ருஷ்யதே |
ததா²ந்யே ப்ருதி²வீபாலா வ்ருஷ்ணிசக்ரப்ரதாபிதா꞉ ||2-57-29

கேசித்கம்ஸவதா⁴ச்சாபி விரக்தாஸ்தத்³க³தா ந்ருபா꞉ |
ஸமாஶ்ருத்ய ஜராஸம்த⁴மஸ்மாநிச்ச²ந்தி பா³தி⁴தும் ||2-57-30

ப³ஹவோ ஜ்ஞாதயஶ்சைவ யதூ³நாம் நிஹதா ந்ருபை꞉ |
வர்த்³தி⁴தும் நைவ ஶக்ஷ்யாம புரே(அ)ஸ்மிந்நிதி கேஶவ꞉ ||2-57-31

அபயாநே மதிம் க்ருத்வா தூ³தம் தஸ்மை ஸஸர்ஜ ஹ |
தத꞉ கும்பே⁴ மஹாஸர்பம் பி⁴ந்நாஞ்ஜநசயோபமம் ||2-57-32

கோ⁴ரமாஶீவிஷம் க்ருஷ்ணம் க்ருஷ்ண꞉ ப்ராக்ஷேபயத்ததா³ |
ததஸ்தம் முத்³ரயித்வா து ஸ்வேந தூ³தேந ஹாரயத் ||2-57-33

நித³ர்ஶநார்த²ம் கோ³விந்தோ³ பீ⁴ஷயாமாஸ தம் ந்ருபம் |
ஸ தூ³த꞉ காலயவநே த³ர்ஶயாமாஸ தம் க⁴டம் ||2-57-34

காலஸர்போபம꞉ க்ருஷ்ண இத்யுக்த்வா ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
தத்காலயவநோ பு³த்³த்⁴வா த்ராஸநம் யாத³வை꞉ க்ருதம் ||2-57-35

பிபீலிகாநாம் சண்டா³நாம் பூரயாமாஸ தம் க⁴டம் |
ஸ ஸர்போ ப³ஹுபி⁴ஸ்தீக்ஷ்ணை꞉ ஸர்வதஸ்தை꞉ பிபீலிகை꞉ ||2-57-36

ப⁴க்ஷ்யமாண꞉ கிலாங்கே³ஷு ப⁴ஸ்மீபூ⁴தோ(அ)ப⁴வத்ததா³ |
தம் முத்³ரயித்வா து க⁴டம் ததை²வ யவநாதி⁴ப꞉ |
ப்ரேஷயாமாஸ க்ருஷ்ணாய பா³ஹுல்யமுபவர்ணயந் ||2-57-37

வாஸுதே³வஸ்து தம் த்³ருஷ்ட்வா யோக³ம் விஹதமாத்மந꞉ |
உத்ஸ்ருஜ்ய மது²ராமாஶு த்³வாரகாமபி⁴ஜக்³மிவாந் ||2-57-38

வைரஸ்யாந்தம் விதி⁴த்ஸம்ஸ்து வாஸுதே³வோ மஹாயஶா꞉ |
நிவேஶ்ய த்³வாரகாம் ராஜந்வ்ருஷ்ணீநாஶ்வாஸ்ய சைவ ஹ ||2-57-39

பதா³தி꞉ புருஷவ்யாக்⁴ரோ பா³ஹுப்ரஹரணஸ்ததா³ |
ஆஜகா³ம மஹாவீர்யோ மது²ராம் மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-57-40

தம் த்³ருஷ்ட்வா நிர்யயௌ ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸ காலயவநோ ருஷா |
ப்ரேக்ஷாபூர்வம் ச க்ருஷ்ணோ(அ)பி நிஶ்சகர்ஷ மஹாப³ல꞉ ||2-57-41

அதா²ந்வக³ச்ச²த்³கோ³விந்த³ம் ஜிக்⁴ருக்ஷுர்யவநேஶ்வர꞉ |
ந சைநமஶகத்³ராஜா க்³ரஹீதும் யோக³த⁴ர்மிணம் ||2-57-42

மாந்தா⁴துஸ்து ஸுதோ ராஜா முசுகுந்தோ³ மஹாயஶா꞉ |
புரா தே³வாஸுரே யுத்³தே⁴ க்ருதகர்மா மஹாப³ல꞉ ||2-57-43

வரேண ச²ந்தி³தோ தே³வைர்நித்³ராமேவ க்³ருஹீதவாந் |
ஶ்ராந்தஸ்ய தஸ்ய வாகே³வம் ததா³ ப்ராது³ரபூ⁴த்கில ||2-57-44

ப்ரஸுப்தம் போ³த⁴யேத்³யோ மாம் தம் த³ஹேயமஹம் ஸுரா꞉ |
சக்ஷுஷா க்ரோத⁴தீ³ப்தேந ஏவமாஹ புந꞉ புந꞉ ||2-57-45

ஏவமஸ்த்விதி தம் ஶக்ர உவாச த்ரிதி³வை꞉ ஸஹ |
ஸ ஸுரைரப்⁴யநுஜ்ஞாதோ ஹ்யத்³ரிராஜமுபாக³மத் ||2-57-46

ஸ பர்வதகு³ஹாம் காம்சித்ப்ரவிஶ்ய ஶ்ரமகர்ஶித꞉ |
ஸுஷ்வாப காலமேதம் வை யாவத்க்ருஷ்ணஸ்ய த³ர்ஶநம் ||2-57-47

தத்ஸர்வம் வாஸுதே³வாய நாரதே³ந நிவேதி³தம் |
வரதா³நம் ச தே³வேப்⁴யஸ்தேஜஸ்தஸ்ய ச பூ⁴பதே꞉ ||2-57-48

க்ருஷ்ணோ(அ)நுக³ம்யமாநஶ்ச தேந ம்லேச்சே²ந ஶத்ருணா |
தாம் கு³ஹாம் முசுகுந்த³ஸ்ய ப்ரவிவேஶ விநீதவத் ||2-57-49

ஶிர꞉ஸ்தா²நே து ராஜர்ஷேர்முசுகுந்த³ஸ்ய கேஶவ꞉ |
ஸம்த³ர்ஶநபத²ம் த்யக்த்வா தஸ்தௌ² பு³த்³தி⁴மதாம் வர꞉ ||2-57-50

அநுப்ரவிஶ்ய யவநோ த³த³ர்ஶ ப்ருதி²வீபதிம் |
ஸ தம் ஸுப்தம் க்ருதாந்தாப⁴மாஸஸாத³ ஸுது³ர்மதி꞉ ||2-57-51

வாஸுதே³வம் து தம் மத்வா க⁴ட்டயாமாஸ பார்தி²வம் |
பாதே³நாத்மவிநாஶாய ஶலப⁴꞉ பாவகம் யதா² ||2-57-52

முசுகுந்த³ஸ்து ராஜர்ஷி꞉ பாத³ஸ்பர்ஶப்ரபோ³தி⁴த꞉ |
நித்³ராச்சே²தே³ந சுக்ரோத⁴ பாத³ஸ்பர்ஶேந தேந ச ||2-57-53

ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸ வரம் ஶக்ராத³வைக்ஷத தமக்³ரத꞉ |
ஸ த்³ருஷ்டமாத்ர꞉ க்ரோதே⁴ந ஸம்ப்ரஜஜ்வால ஸர்வஶ꞉ ||2-57-54

த³தா³ஹ பாவகஸ்தம் து ஶுஷ்கம் வ்ருக்ஷமிவாஶநி꞉ |
க்ஷணேந காலயவநம் நேத்ரதேஜோவிநிர்க³த꞉ ||2-57-55

தம் வாஸுதே³வ꞉ ஶ்ரீமந்தம் சிரகு³ப்தம் நராதி⁴பம் |
க்ருதகார்யோ(அ)ப்³ரவீத்³தீ⁴மாநித³ம் வசநமுத்தமம் ||2-57-56

ராஜம்ஶ்சிரப்ரஸுப்தோ(அ)ஸி கதி²தோ நாரதே³ந மே |
க்ருதம் மே ஸுமஹத்கார்யம் ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்து வ்ரஜாம்யஹம் ||2-57-57

வாஸுதே³வமுபாலக்ஷ்ய ராஜா ஹ்ரஸ்வம் ப்ரமாணத꞉ |
பரிஷ்க்ருதம் யுக³ம் மேநே காலேந மஹதா ததா³ ||2-57-58

உவாச ராஜா கோ³விந்த³ம் கோ ப⁴வாந்கிமிஹாக³த꞉ |
கஶ்ச கால꞉ ப்ரஸுப்தஸ்ய யதி³ ஜாநாஸி கத்²யதாம் ||2-57-59

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச
ஸோமவம்ஶோத்³ப⁴வோ ராஜா யயாதிர்நாம நாஹுஷ꞉ |
தஸ்ய புத்ரோ யது³ர்ஜ்யேஷ்ட²ஶ்சத்வாரோ(அ)ந்யே யவீயஸ꞉ ||2-57-60

யது³வம்ஶாத்ஸமுத்பந்நம் வஸுதே³வாத்மஜம் விபோ⁴ |
வாஸுதே³வம் விஜாநீஹி ந்ருபதே த்வாமிஹாக³தம் ||2-57-61

த்ரேதாயுகே³ ப்ரஸுப்தோ(அ)ஸி விதி³தோ மே(அ)ஸி நாரதா³த் |
இத³ம் கலியுக³ம் வித்³தி⁴ கிமந்யத்கரவாணி தே ||2-57-62

மம ஶத்ருஸ்த்வயா த³க்³தோ⁴ தே³வத³த்தவரோ ந்ருப |
அவத்⁴யோ யோ மயா ஸங்க்²யே ப⁴வேத்³வர்ஷஶதைரபி ||2-57-63 

வைஶம்பாயந உவாச
இத்யுக்த꞉ ஸ து க்ருஷ்ணேந நிர்ஜகா³ம கு³ஹாமுகா²த் |
அந்வீயமாந꞉ க்ருஷ்ணேந க்ருதகார்யேண தீ⁴மதா ||2-57-64

ததோ த³த³ர்ஶ ப்ருதி²வீமாவ்ருதாம் ஹ்ரஸ்வகைர்நரை꞉ |
ஸ்வல்போத்ஸாஹைரல்பப³லைரல்பவீர்யபராக்ரமை꞉ |
பரேணாதி⁴ஷ்டி²தம் சைவ ராஜ்யம் கேவலமாத்மந꞉ |2-57-65

ப்ரீத்யா விஸ்ருஜ்ய கோ³விந்த³ம் ப்ரவிவேஶ மஹத்³வநம் | 
ஹிமவந்தமகா³த்³ராஜா தபஸே த்⁴ருதமாநஸ꞉ ||2-57-66

தத꞉ ஸ தப ஆஸ்தா²ய விநிர்முச்ய கலேவரம் |
ஆருரோஹ தி³வம் ராஜா கர்மபி⁴꞉ ஸ்வைர்ஜிதாஶுபை⁴꞉ ||2-57-67

வாஸுதே³வோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா உபாயேந மஹாமநா꞉ |
கா⁴தயித்வா(ஆ)த்மந꞉ ஶத்ரும் தத்ஸைந்யம் ப்ரத்யபத்³யத ||2-57-68

ப்ரபூ⁴தரத²ஹஸ்த்யஶ்வவர்மஶஸ்த்ராயுத⁴த்⁴வஜம் |
ஆதா³யோபயயௌ தீ⁴மாந்ஸ ஸைந்யம் நிஹதேஶ்வரம் ||2-57-69

நிவேத³யாமாஸ ததோ நராதி⁴பே தது³க்³ரஸேநே ப்ரதிபூர்ணமாநஸ꞉ |
ஜநார்த³நோ த்³வாரவதீம் ச தாம் புரீமஶோப⁴யத்தேந த⁴நேந பூ⁴ரிணா ||2-57-70

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
காலயவநவதே⁴ ஸப்தபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_57_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- Vishnu Parva
Chapter 57 - Kalayavana's Death
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
September 19, 2008

Note : Sloka 62, line 2 : Was it really kalaiyuga then? Even
draupadIsvayamvaram had not taken place at that time!
Please check.##
 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha saptapa~nchAshattamo.adhyAyaH 

kAlayavanavadhaH
 
janamejaya uvAcha 
bhagava~nChrotumichChAmi vistareNa mahAtmanaH |
charitaM vAsudevasya yadushreShThasya dhImataH |2-57-1

kimarthaM cha parityajya mathurAM madhusUdanaH |
madhyadeshasya kakudaM dhAma lakShmyAshcha kevalam ||2-57-2

shR^i~ngaM pR^ithivyAH svAlakShyaM prabhUtadhanadhAnyavat |
AryADhyajalabhUyiShThamadhiShThAnavarottamam ||2-57-3

ayuddhenaiva dAshArhastyaktavAndvijasattama |
sa kAlayavanshachApi kR^iShNe kiM pratyapadyata ||2-57-4

dvArakAM cha samAsAdya vAridurgAM janArdanaH |
kiM chakAra mahAbAhurmahAyogI mahAtapAH ||2-57-5

kiMvIryAH kAlayavanaH kena jAtashcha vIryavAn |
yamasahyaM samAlakShya vyapayAto janArdanaH ||2-57-6

vaishampAyana uvAcha 
vR^iShNInAmandhakAnAM cha gururgArgyo mahAmanAH |
brahmachArI purA bhUtvA na sma dArAnsa vindati ||2-57-7

tathA hi vartamAnaM tamUrdhvaretasamavyayam |
shyAlo.abhishastavAngArgyamapumAniti rAjani ||2-57-8

so.abhishastAstadA rAjannagare tvajitaM jaye |
alipsaMstu striyaM chaiva tapastepe sudAruNam ||2-57-9

tato dvAdashavarShANi so.ayashchUrNamabhakShayat |
ArAdhayanmahAdevamachintyaM shUlapANinam ||2-57-10

rudrastasmai varaM prAdAtsamarthaM yudhi nigrahe |
vR^iShNInAmandhakAnAM cha sarvatejomayaM sutam ||2-57-11

tataH shushrAva taM rAjA yavanAdhipatirvaram |
putraprasavajaM daivAdaputraH putrakAmitA ||2-57-12

sa nR^ipastamupAnAyya sAntvayitvA dvijottamam |
taM ghoShamadhye yavano gopastrIShu samAsR^ijat ||2-57-13

gopAlI tvapsarAstatra gopastrIveShadhAriNI |
dhArayAmAsa gArgyasya garbhaM durdharamachyutam ||2-57-14

mAnuShyAM gArgyabhAryAyAM niyogAchChUlapANinaH |
sa kAlayavano nAma jaj~ne shUro mahAbalaH ||2-57-15   

aputrasyAtha rAj~nastu vavR^idhe.antaHpure shishuH |
tasminnuparate rAjansa kAlayavano nR^ipaH ||2-57-16

yuddhAbhikAmo nR^patiH paryapR^ichChaddvijottamAn |
vR^iShNyandhakakulaM tasya nAradena niveditam ||2-57-17

j~nAtvA tu varadAnaM tannAradAnmadhusUdanaH |
upapraikShata tejasvI varddhantaM yavaneShu tam ||2-57-18

samR^iddho hi yadA rAjA yavanAnAM mahAbalaH |
tata evaM nR^ipA mlechChAH saMshrityAnuyayustadA ||2-57-19

shakAstuShArA daradAH pAradAH sR^i~NgalAH khasAH |
pahlavAH shatashashchAnye mlechChA haimavatAstathA ||2-57-20

sa taiH parivR^ito rAjA dasyubhiH shalabhairiva |
nAnAveShAyudhairbhImairmathurAmabhyavartata ||2-57-21

gajavAjikharoShTrANAmayutairarbudairapi |
pR^ithivI kampayAmAsa sainyena mahatA vR^itaH ||2-57-22 

reNunA sUryamArgaM tu samavachChAdya pArthivaH |
mUtreNa shakR^itA chaiva sainyena saMsR^ije nadIm ||2-57-23

ashvoShTrashakR^itAM rAshernissR^iteti janAdhipa |
tato.ashvashakR^idityevaM nAma nadyA babhUva ha ||2-57-24

tatsainyaM mahadAyAdvai shrutvA vR^iShNyandhakAgraNIH |
vasudevaH samAnAyya j~nAtInidamuvAcha ha ||2-57-25   

idaM samutthitaM ghoraM vR^iShNyandhakabhavaM mahat |
avadhyashchApi naH shatrurvaradAnAtpinAkinaH ||2-57-26

sAmAdayo.abhyupAyAshcha vihitAstasya sarvashaH |
matto madabalAbhyAM tu yuddhameva chikIrShati ||2-57-27

etAvAniha vAsashcha kathito nAradena me |
etAvati cha vaktavyaM sAmaiva paramaM matam ||2-57-28

jarAsaMdhashcha no rAjA nityameva na mR^iShyate |
tathAnye pR^ithivIpAlA vR^iShNichakrapratApitAH ||2-57-29

kechitkaMsavadhAchchApi viraktAstadgatA nR^ipAH |
samAshR^itya jarAsaMdhamasmAnichChanti bAdhitum ||2-57-30

bahavo j~nAtayashchaiva yadUnAM nihatA nR^ipaiH |
varddhituM naiva shakShyAma pure.asminniti keshavaH ||2-57-31

apayAne matiM kR^itvA dUtaM tasmai sasarja ha |
tataH kumbhe mahAsarpaM bhinnA~njanachayopamam ||2-57-32

ghoramAshIviShaM kR^iShNaM kR^iShNaH prAkShepayattadA |
tatastaM mudrayitvA tu svena dUtena hArayat ||2-57-33

nidarshanArthaM govindo bhIShayAmAsa taM nR^ipam |
sa dUtaH kAlayavane darshayAmAsa taM ghaTam ||2-57-34

kAlasarpopamaH kR^iShNa ityuktvA bharatarShabha |
tatkAlayavano buddhvA trAsanaM yAdavaiH kR^itam ||2-57-35

pipIlikAnAM chaNDAnAM pUrayAmAsa taM ghaTaM |
sa sarpo bahubhistIkShNaiH sarvatastaiH pipIlikaiH ||2-57-36

bhakShyamANaH kilA~NgeShu bhasmIbhUto.abhavattadA |
taM mudrayitvA tu ghaTaM tathaiva yavanAdhipaH |
preShayAmAsa kR^iShNAya bAhulyamupavarNayan ||2-57-37

vAsudevastu taM dR^iShTvA yogaM vihatamAtmanaH |
utsR^ijya mathurAmAshu dvArakAmabhijagmivAn ||2-57-38

vairasyAntaM vidhitsaMstu vAsudevo mahAyashAH |
niveshya dvArakAM rAjanvR^iShNInAshvAsya chaiva ha ||2-57-39

padAtiH puruShavyAghro bAhupraharaNastadA |
AjagAma mahAvIryo mathurAM madhusUdanaH ||2-57-40

taM dR^iShTvA niryayau hR^iShTaH sa kAlayavano ruShA |
prekShApUrvaM cha kR^iShNo.api nishchakarSha mahAbalaH ||2-57-41

athAnvagachChadgovindaM jighR^ikShuryavaneshvaraH |
na chainamashakadrAjA grahItuM yogadharmiNam ||2-57-42

mAndhAtustu suto rAjA muchukundo mahAyashAH |
purA devAsure yuddhe kR^itakarmA mahAbalaH ||2-57-43

vareNa Chandito devairnidrAmeva gR^ihItavAn |
shrAntasya tasya vAgevaM tadA prAdurabhUtkila ||2-57-44

prasuptaM bodhayedyo mAM taM daheyamahaM surAH |
chakShuShA krodhadIptena evamAha punaH punaH ||2-57-45

evamastviti taM shakra uvAcha tridivaiH saha |
sa surairabhyanuj~nAto hyadrirAjamupAgamat ||2-57-46

sa parvataguhAM kAMchitpravishya shramakarshitaH |
suShvApa kAlametaM vai yAvatkR^iShNasya darshanam ||2-57-47

tatsarvaM vAsudevAya nAradena niveditam |
varadAnaM cha devebhyastejastasya cha bhUpateH ||2-57-48

kR^iShNo.anugamyamAnashcha tena mlechChena shatruNA |
tAM guhAM muchukundasya pravivesha vinItavat ||2-57-49

shiraHsthAne tu rAjarShermuchukundasya keshavaH |
saMdarshanapathaM tyaktvA tasthau buddhimatAM varaH ||2-57-50

anupravishya yavano dadarsha pR^ithivIpatim |
sa taM suptaM kR^itAntAbhamAsasAda sudurmatiH ||2-57-51

vAsudevaM tu taM matvA ghaTTayAmAsa pArthivam |
pAdenAtmavinAshAya shalabhaH pAvakaM yathA ||2-57-52

muchukundastu rAjarShiH pAdasparshaprabodhitaH |
nidrAchChedena chukrodha pAdasparshena tena cha ||2-57-53

saMsmR^itya sa varaM shakrAdavaikShata tamagrataH |
sa dR^iShTamAtraH krodhena saMprajajvAla sarvashaH ||2-57-54

dadAha pAvakastaM tu shuShkaM vR^ikShamivAshaniH |
kShaNena kAlayavanaM netratejovinirgataH ||2-57-55

taM vAsudevaH shrImantaM chiraguptaM narAdhipam |
kR^itakAryo.abravIddhImAnidaM vachanamuttamam ||2-57-56

rAjaMshchiraprasupto.asi kathito nAradena me |
kR^itaM me sumahatkAryaM svasti te.astu vrajAmyaham ||2-57-57

vAsudevamupAlakShya rAjA hrasvaM pramANataH |
pariShkR^itaM yugaM mene kAlena mahatA tadA ||2-57-58

uvAcha rAjA govindaM ko bhavAnkimihAgataH |
kashcha kAlaH prasuptasya yadi jAnAsi kathyatAm ||2-57-59

shrIkR^iShNa uvAcha
somavaMshodbhavo rAjA yayAtirnAma nAhuShaH |
tasya putro yadurjyeShThashchatvAro.anye yavIyasaH ||2-57-60

yaduvaMshAtsamutpannaM vasudevAtmajaM vibho |
vAsudevaM vijAnIhi nR^ipate tvAmihAgatam ||2-57-61

tretAyuge prasupto.asi vidito me.asi nAradAt |
idaM kaliyugaM viddhi kimanyatkaravANi te ||2-57-62

mama shatrustvayA dagdho devadattavaro nR^ipa |
avadhyo yo mayA sa~Nkhye bhavedvarShashatairapi ||2-57-63 

vaishampAyana uvAcha
ityuktaH sa tu kR^iShNena nirjagAma guhAmukhAt |
anvIyamAnaH kR^iShNena kR^itakAryeNa dhImatA ||2-57-64

tato dadarsha pR^ithivImAvR^itAM hrasvakairnaraiH |
svalpotsAhairalpabalairalpavIryaparAkramaiH |
pareNAdhiShThitaM chaiva rAjyaM kevalamAtmanaH |2-57-65

prItyA visR^ijya govindaM pravivesha mahadvanam | 
himavantamagAdrAjA tapase dhR^itamAnasaH ||2-57-66

tataH sa tapa AsthAya vinirmuchya kalevaram |
Aruroha divaM rAjA karmabhiH svairjitAshubhaiH ||2-57-67

vAsudevo.api dharmAtmA upAyena mahAmanAH |
ghAtayitvA.a.atmanaH shatruM tatsainyaM pratyapadyata ||2-57-68

prabhUtarathahastyashvavarmashastrAyudhadhvajam |
AdAyopayayau dhImAnsa sainyaM nihateshvaram ||2-57-69

nivedayAmAsa tato narAdhipe tadugrasene pratipUrNamAnasaH |
janArdano dvAravatIM cha tAM purImashobhayattena dhanena bhUriNA ||2-57-70

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kAlayavanavadhe saptapa~nchAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்