Thursday 10 September 2020

காலயவநஸ்யாபி⁴யோகோ³ த்³வாரவதீப்ரயாணம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 112 (113) - 056 (57)

அத² ஷட்பஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

காலயவநஸ்யாபி⁴யோகோ³ த்³வாரவதீப்ரயாணம் ச

Yadhavas shifting from Madura to Kusasthali

வைஶம்பாயந உவாச 
கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ஸப்⁴யாம்ஸ்தாந்யது³ஸம்ஸதி³ |
ப³பா⁴ஷே புண்ட³ரீகாக்ஷோ ஹேதுமத்³வாக்யமுத்தமம் ||2-56-1

யாத³வாநாமியம் பூ⁴மிர்மது²ரா ராஷ்ட்ரமாலிநீ |
வயம் சைவேஹ ஸம்பூ⁴தா வ்ரஜே ச பரிவர்த்³தி⁴தா꞉ ||2-56-2

ததி³தா³நீம் க³தம் து³꞉க²ம் ஶத்ரவஶ்ச பராஜிதா꞉ |
ந்ருபேஷு ஜநிதம் வைரம் ஜராஸம்தே⁴ந விக்³ரஹ꞉ ||2-56-3

வாஹநாநி ச ந꞉ ஸந்தி பாதா³தம் சாப்யநந்தகம் |
ரத்நாநி ச விசித்ராணி மித்ராணி ச ப³ஹூணி ச ||2-56-4

இயம் ச மாது²ரீ பூ⁴மிரல்பா க³ம்யா பரஸ்ய து |
வ்ருத்³தி⁴ஶ்சைவ பராஸ்மாகம் ப³லதோ மித்ரதஸ்ததா² ||2-56-5

குமாரகோட்யோ யாஶ்சேமா꞉ பதா³தீநாம் க³ணாஶ்ச யே |
ஏஷாமபீஹ வஸதாம் ஸம்மர்த³முபலக்ஷயே ||2-56-6

அத்ர நோ ரோசதே மஹ்யம் நிவாஸோ யது³புஞ்க³வா꞉ |  
புரீம் நிவேஶயிஷ்யாமி மம தத்க்ஷந்துமர்ஹத² ||2-56-7

ஏதத்³யத³நுரூபம் வோ மமாபி⁴ப்ராயஜம் வச꞉ |
ப⁴வாய ப⁴வதாம் காலே யது³க்தம் யது³ஸம்ஸதி³ ||2-56-8

தமூசுர்யாத³வா꞉ ஸர்வே ஹ்ருஷ்டேந மநஸா ததா³ |
ஸாத்⁴யதாம் யத³பி⁴ப்ரேதம் ஜநஸ்யாஸ்ய ப⁴வாய வை ||2-56-9

தத꞉ ஸம்மந்த்ரயாமாஸுர்வ்ருஷ்ணயோ மந்த்ரமுத்தமம் |
அவத்⁴யோ(அ)ஸௌ க்ருதோ(அ)ஸ்மாகம்  ஸுமஹச்ச ரிபோர்ப³லம் ||2-56-10 

க்ர்^இத꞉ ஸைந்யக்ஷயஶ்சாபி மஹாநிஹ நராதி⁴பை꞉ |
ப³ஹுலாநி ச ஸைந்யாநி ஹந்தும் வர்ஷஶதைரபி |
ந ஶக்ஷ்யாமோ ஹ்யதஸ்தேஷாமபயாநே(அ)ப⁴வந்மதி꞉ ||2-56-11

தஸ்மிம்ஶ்சைவாந்தரே ராஜா ஸ காலயவநஸ்ததா³ |
ஸைந்யேந தத்³விதே⁴நைவ மது²ராமப்⁴யுபாக³மத் ||2-56-12

ததோ ஜராஸம்த⁴ப³லம் து³ர்நிவார்யமபூ⁴த்ததா³ |
தே காலயவநம் சைவ ஶ்ருத்வேத³ம் ப்ரதிபேதி³ரே ||2-56-13

கேஶவ꞉ புநரேவாஹ யாத³வாந்ஸத்யஸங்க³ர꞉ |
அத்³யைவ தி³வஸ꞉ புண்யோ நிர்யாம꞉ ஸ்வப³லாநுகா³꞉ ||2-56-14

ததோ நிஶ்சக்ரமு꞉ ஸர்வே யாத³வா꞉ க்ருஷ்ணஶாஸநாத் |
ஓகா⁴ இவ ஸமுத்³ரஸ்ய ப³லௌக⁴ப்ரதிநாதி³தா꞉ ||2-56-15

ஸங்க்³ருஹ்ய தே கலத்ராணி வஸுதே³வபுரோக³மா꞉ |
ஸுஸந்நத்³தை⁴ர்க³ஜைர்மத்தை ரதை²ரஶ்வைஶ்ச த³ம்ஶிதை꞉ ||2-56-16 

ஆஹத்ய து³ந்து³பீ⁴ந்ஸர்வே ஸ்வஜநஜ்ஞாதிபா³ந்த⁴வா꞉ |
நிர்யயுர்யாத³வா꞉ ஸர்வே மது²ராமபஹாய வை ||2-56-17

ஸ்யந்த³நை꞉ காஞ்சநாபீடை³ர்மத்தைஶ்ச வரவாரணை꞉ |
ஸூதை꞉ ப்லுதைஶ்ச துரகை³꞉ கஶாபார்ஷ்ணிப்ரணோதி³தை꞉ ||2-56-18

ஸ்வாநி ஸ்வாநி ப³லாக்³ராணி ஶோப⁴யந்த꞉ ப்ரகர்ஷிண꞉ |
ப்ரத்யங்முகா² யயுர்ஹ்ருஷ்டா வ்ருஷ்ணயோ ப⁴ரதர்ஷப⁴ ||2-56-19

ததோ முக்²யதமா꞉ ஸர்வே யாத³வா ரணகோவிதா³꞉ | 
அநீகாக்³ராணி கர்ஷந்தோ வாஸுதே³வபுரோக³மா꞉ ||2-56-20

தே ஸ்ம நாநாலதாசித்ரம் நாலிகேரவநாயுதம் |
கீர்ணம் நாக³ப³லை꞉ காந்தம் கேதகீக²ண்ட³மண்டி³தம் ||2-56-21

தாலபுந்நாக³ப³குலத்³ராக்ஷாவநக⁴நம் க்வசித் |
அநூபம் ஸிந்து⁴ராஜஸ்ய ப்ரபேதுர்யது³புங்க³வா꞉ ||2-56-22

தே தத்ர ரமணீயேஷு விஷயேஷு ஸுக²ப்ரியா꞉ |
முமுது³ர்யாத³வா꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ ஸ்வர்க³க³தா இவ ||2-56-23

புரவாஸ்து விசிந்வந்ஸ க்ருஷ்ணஸ்து பரவீரஹா |
த³த³ர்ஶ விபுலம் தே³ஶம் ஸாக³ரேணோபஶோபி⁴தம் ||2-56-24

வாஹநாநாம் ஹிதம் சைவ ஸிகதாதாம்ரம்ருத்திகம் |
புரலக்ஷணஸம்பந்நம் க்ருதாஸ்பத³மிவ ஶ்ரியா ||2-56-25

ஸாக³ராநிலஸம்வீதம் ஸாக³ராம்பு³நிஷேவிதம் |
விஷயம் ஸிந்து⁴ராஜஸ்ய ஶோபி⁴தம் புரலக்ஷணை꞉ ||2-56-26

தத்ர ரைவதகோ நாம பர்வதோ நாதிதூ³ரத꞉ |
மந்த³ரோதா³ரஶிக²ர꞉ ஸர்வதோ(அ)பி⁴விராஜதே ||2-56-27

தத்ரைகலப்³த⁴ஸம்வாஸோ த்³ரோணேநாத்⁴யுஷிதஶ்சிரம் |
ப்ரபூ⁴தபுருஷோபேத꞉ ஸர்வரத்நஸமாகுல꞉ ||2-56-28

விஹாரபூ⁴மிஸ்தத்ரைவ தஸ்ய ராஜ்ஞ꞉ ஸுநிர்மிதா |
நாம்நா த்³வாரவதீ நாம ஸ்வாயதாஷ்டாபதோ³பமா ||2-56-29

கேஶவேந மதிஸ்தத்ர புர்யர்தே² விநிவேஶிதா |
நிவேஶம் தத்ர ஸைந்யாநாம் ரோசயந்தி ஸ்ம யாத³வா꞉ ||2-56-30

தே ரக்தஸூர்யதி³வஸே தத்ர யாத³வபுங்க³வா꞉ |
ஸேநாபாலாம்ஶ்ச ஸஞ்சக்ரு꞉ ஸ்கந்தா⁴வாரநிவேஶநம் ||2-56-31

த்⁴ருவாய தத்ர ந்யவஸத்கேஶவ꞉ ஸஹ யாத³வை꞉ |
தே³ஶே புரநிவேஶாய ஸ யது³ப்ரவரோ விபு⁴꞉ ||2-56-32

தஸ்யாஸ்து விதி⁴வந்நாம வாஸ்தூநி ச க³தா³க்³ரஜ꞉ |
நிர்மமே புருஷஶ்ரேஷ்டோ² மநஸா யாத³வோத்தம꞉ ||2-56-33

ஏவம் த்³வாரவதீம் சைவ புரீம் ப்ராப்ய ஸபா³ந்த⁴வா꞉ |
ஸுகி²நோ ந்யவஸந்ராஜந்ஸ்வர்கே³ தே³வக³ணா இவ ||2-56-34

க்ருஷ்ணோ(அ)பி காலயவநம் ஜ்ஞாத்வா கேஶிநிஷூத³ந꞉ ||
ஜராஸம்த⁴ப⁴யாச்சைவ புரீம் த்³வாரவதீம் யயௌ ||2-56-35
  
இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
த்³வாரவதீப்ரயாணே ஷட்ப~சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_56_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 56 - Kalayavana's Invasion, and Migration to Dvaravati
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 12, 2008
Note: sloka 30,line 2: visarga should be there ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha ShaTpa~nchAshattamo.adhyAyaH

kAlayavanasyAbhiyogo dvAravatIprayANaM cha

vaishampAyana uvAcha 
kasyachittvatha kAlasya sabhyAMstAnyadusaMsadi |
babhAShe puNDarIkAkSho hetumadvAkyamuttamam ||2-56-1

yAdavAnAmiyaM bhUmirmathurA rAShTramAlinI |
vayaM chaiveha saMbhUtA vraje cha parivarddhitAH ||2-56-2

tadidAnIM gataM duHkhaM shatravashcha parAjitAH |
nR^ipeShu janitaM vairaM jarAsaMdhena vigrahaH ||2-56-3

vAhanAni cha naH santi pAdAtaM chApyanantakam |
ratnAni cha vichitrANi mitrANi cha bahUNi cha ||2-56-4

iyaM cha mAthurI bhUmiralpA gamyA parasya tu |
vR^iddhishchaiva parAsmAkaM balato mitratastathA ||2-56-5

kumArakoTyo yAshchemAH padAtInAM gaNAshcha ye |
eShAmapIha vasatAM saMmardamupalakShaye ||2-56-6

atra no rochate mahyaM nivAso yadupu~ngavAH |  
purIM niveshayiShyAmi mama tatkShantumarhatha ||2-56-7

etadyadanurUpaM vo mamAbhiprAyajaM vachaH |
bhavAya bhavatAM kAle yaduktaM yadusaMsadi ||2-56-8

tamUchuryAdavAH sarve hR^iShTena manasA tadA |
sAdhyatAM yadabhipretaM janasyAsya bhavAya vai ||2-56-9

tataH saMmantrayAmAsurvR^iShNayo mantramuttamam |
avadhyo.asau kR^ito.asmAkaM  sumahachcha riporbalam ||2-56-10 

kr^itaH sainyakShayashchApi mahAniha narAdhipaiH |
bahulAni cha sainyAni hantuM varShashatairapi |
na shakShyAmo hyatasteShAmapayAne.abhavanmatiH ||2-56-11

tasmiMshchaivAntare rAjA sa kAlayavanastadA |
sainyena tadvidhenaiva mathurAmabhyupAgamat ||2-56-12

tato jarAsaMdhabalaM durnivAryamabhUttadA |
te kAlayavanaM chaiva shrutvedaM pratipedire ||2-56-13

keshavaH punarevAha yAdavAnsatyasa~NgaraH |
adyaiva divasaH puNyo niryAmaH svabalAnugAH ||2-56-14

tato nishchakramuH sarve yAdavAH kR^iShNashAsanAt |
oghA iva samudrasya balaughapratinAditAH ||2-56-15

sa~NgR^ihya te kalatrANi vasudevapurogamAH |
susannaddhairgajairmattai rathairashvaishcha daMshitaiH ||2-56-16 

Ahatya dundubhInsarve svajanaj~nAtibAndhavAH |
niryayuryAdavAH sarve mathurAmapahAya vai ||2-56-17

syandanaiH kA~nchanApIDairmattaishcha varavAraNaiH |
sUtaiH plutaishcha turagaiH kashApArShNipraNoditaiH ||2-56-18

svAni svAni balAgrANi shobhayantaH prakarShiNaH |
pratya~NmukhA yayurhR^iShTA vR^iShNayo bharatarShabha ||2-56-19

tato mukhyatamAH sarve yAdavA raNakovidAH | 
anIkAgrANi karShanto vAsudevapurogamAH ||2-56-20

te sma nAnAlatAchitraM nAlikeravanAyutam |
kIrNaM nAgabalaiH kAntaM ketakIkhaNDamaNDitam ||2-56-21

tAlapunnAgabakuladrAkShAvanaghanaM kvachit |
anUpaM sindhurAjasya prapeturyadupu~NgavAH ||2-56-22

te tatra ramaNIyeShu viShayeShu sukhapriyAH |
mumuduryAdavAH sarve devAH svargagatA iva ||2-56-23

puravAstu vichinvansa kR^iShNastu paravIrahA |
dadarsha vipulaM deshaM sAgareNopashobhitam ||2-56-24

vAhanAnAM hitam chaiva sikatAtAmramR^ittikam |
puralakShaNasampannaM kR^itAspadamiva shriyA ||2-56-25

sAgarAnilasaMvItaM sAgarAmbuniShevitam |
viShayaM sindhurAjasya shobhitaM puralakShaNaiH ||2-56-26

tatra raivatako nAma parvato nAtidUrataH |
mandarodArashikharaH sarvato.abhivirAjate ||2-56-27

tatraikalabdhasaMvAso droNenAdhyuShitashchiraM |
prabhUtapuruShopetaH sarvaratnasamAkulaH ||2-56-28

vihArabhUmistatraiva tasya rAj~naH sunirmitA |
nAmnA dvAravatI nAma svAyatAShTApadopamA ||2-56-29

keshavena matistatra puryarthe viniveshitA |
niveshaM tatra sainyAnAM rochayanti sma yAdavAH ||2-56-30

te raktasUryadivase tatra yAdavapu~NgavAH |
senApAlAMshcha sa~nchakruH skandhAvAraniveshanam ||2-56-31

dhruvAya tatra nyavasatkeshavaH saha yAdavaiH |
deshe puraniveshAya sa yadupravaro vibhuH ||2-56-32

tasyAstu vidhivannAma vAstUni cha gadAgrajaH |
nirmame puruShashreShTho manasA yAdavottamaH ||2-56-33

evaM dvAravatIM chaiva purIM prApya sabAndhavAH |
sukhino nyavasanrAjansvarge devagaNA iva ||2-56-34

kR^iShNo.api kAlayavanaM j~nAtvA keshiniShUdanaH ||
jarAsaMdhabhayAchchaiva purIM dvAravatIM yayau ||2-56-35
  
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
dvAravatIprayANe ShaTpa~chAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்