Tuesday 8 September 2020

த்³வாரவதீப்ரயாணஸங்கேத꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 111 (112) - 055 (56)

அத² பஞ்சப்ஞ்சாஷ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த்³வாரவதீப்ரயாணஸங்கேத꞉


Rama and Krishna being received at the Court of the King Ugrasena at Mathura


ஜனமேஜய உவாச 
வித³ர்ப⁴நக³ராத்³யாதே ஷ²க்ரதுல்யபராக்ரமே |
கிமர்த²ம் க³ருடோ³ நீத꞉ கிம் ச கர்ம சகார ஸ꞉ ||2-55-1

ந சாருரோஹ ப⁴க³வான்வைனதேயம் மஹாப³லம் |
ஏதன்மே ஸம்ஷ²யம் ப்³ரஹ்மன்ப்³ரூஹி தத்த்வம் மஹாமுனே ||2-55-2 

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஷ்²ருணு ராஜன்ஸுபர்ணேன க்ருதம் கர்மாதிமானுஷம் |
வித³ர்ப⁴நக³ரீம் க³த்வா வைனதேயோ மஹாத்³யுதி꞉ ||2-55-3

அஸம்ப்ராப்தே ச நக³ரீம் மது²ராம் மது⁴ஸூத³னே |
மனஸா சிந்தயாமாஸ வைனதேயோ மஹாத்³யுதி꞉ ||2-55-4

யது³க்தம் தே³வதே³வேனா ந்ற்^பாணாமக்³ரத꞉ ப்ரபோ⁴ |
யாஸ்யாமி மது²ராம் ரம்யாம் போ⁴ஜராஜேன பாலிதாம் ||2-55-5

இதி தத்³வசனஸ்யாந்தே க³மிஷ்யேதி விசிந்தயன் |
க்ருதாஞ்ஜலிபுட꞉ ஷ்²ரீமான்ப்ரணிபத்யாப்³ரவீதி³த³ம் ||2-55-6

க³ருட³ உவாச 
தே³வ யாஸ்யாமி நக³ரீம் ரைவதஸ்ய குஷ²ஸ்த²லீம் |
ரைவதம் ச கி³ரிம் ரம்யம் நந்த³னப்ரதிமம் வனம் ||2-55-7

ருக்மிணோத்³வாஸிதாம் ரம்யாம் ஷை²லோத³தி⁴தடாஷ்²ரயாம் |
வ்ருக்ஷகு³ல்மலதாகீர்ணாம் புஷ்பரேணுவிபூ⁴ஷிதாம் ||2-55-8

க³ஜேந்த்³ரபு⁴ஜகா³கீர்ணாம்ருக்ஷவானரஸேவிதாம் |
வராஹமஹிஷாக்ராந்தாம் ம்ருக³யூதை²ரனேகஷ²꞉ ||2-55-9

தாம் ஸமந்தாத்ஸமாலோக்ய வாஸார்த²ம் தே க்ஷமாம் க்ஷமா |
யதி³ ஸ்யாத்³ப⁴வதோ ரம்யா ப்ரஷ²ஸ்தா நக³ரீதி ச |
கண்டகோத்³த⁴ரணம் க்ருத்வா ஆக³மிஷ்யே தவாந்திகம் |2-55-10

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏவம் விஜ்ஞாப்ய தே³வேஷ²ம் ப்ரணிபத்ய ஜனார்த³னம் |
ஜகா³ம பதகே³ந்த்³ரோ(அ)பி பஷ்²சிமாபி⁴முகோ² ப³லீ | 
க்ருஷ்ணோ(அ)பி யது³பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் விவேஷ² மது²ராம் புரீம் ||2-55-11

ஸ்வைரிண்ய உக்³ரஸேனஷ்²ச நாக³ராஷ்²சைவ ஸர்வஷ²꞉ |
ப்ரத்யுத்³க³ம்யர்சயன்க்ருஷ்ணம் ப்ரஹ்ருஷ்டஜனஸங்குலம் ||2-55-12

ஜனமேஜய உவாச 
ஷ்²ருத்வாபி⁴ஷிக்தம் ராஜேந்த்³ரம் ப³ஹுபி⁴ர்வஸுதா⁴தி⁴பை꞉ |
கிம் சகார மஹாபா³ஹுருக்³ரஸேனோ மஹீபதி꞉ ||2-55-13

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஷ்²ருத்வாபி⁴ஷிக்தம் ராஜேந்த்³ரம் ப³ஹுபி⁴꞉ பார்தி²வோத்தமை꞉ |
இந்த்³ரேண க்ருதஸந்தா⁴னம் தூ³தம் சித்ராங்க³த³ம் க்ருதம் ||2-55-14

ஏகைகம் ந்ருபதேர்பா⁴க³ம் ஷ²தஸாஹஸ்ரஸம்மிதம் |
ராஜேந்த்³ரே த்வர்பு³த³ம் த³த்தம் மானவேஷு ச வை த³ஷ² ||2-55-15

யே தத்ர ஸமனுப்ராப்தா ந ரிக்தாஸ்தே க்³ருஹம் க³தா꞉ |
ஷ²ங்கோ² யாத³வரூபேண ப்ரத³தௌ³ ஹரிசிந்திதம் ||2-55-16

ஏவம் நிதி⁴பதி꞉ ஷ்²ரீமாந்தை³வதைரனுமோதி³த꞉ |
இதி ஷ்²ருத்வாத்மிகஜனால்லோகப்ரவ்ருத்திகான்னராத் ||2-55-17

சகார மஹதீம் பூஜாம் தே³வதாயதனேஷ்வபி |
வஸுதே³வஸ்ய ப⁴வனே தோரணோப⁴யபார்ஷ்²வத꞉ ||2-55-18

நடானாம் ந்ருத்யகே³யானி வாத்³யானி ச ஸமந்தத꞉ |
பதாகத்⁴வஜமாலாட்⁴யாம் காரயாமஸ வை ந்ருப꞉ ||2-55-19

கம்ஸராஜஸ்ய ச ஸபா⁴ம்  விசித்ராம்ப³ரஸுப்ரபா⁴ம் |
பதாகா விவிதா⁴காரா தா³பயாமாஸ போ⁴ஜராட் ||2-55-20 

தோரணம் கோ³புரம் சைவ ஸுதா⁴பங்கானுலேபனம் |
காரயாமாஸ ராஜேந்த்³ரோ ராஜேந்த்³ரஸ்யாஸனாலயம் ||2-55-21

நடானாம் ந்ருத்யகே³யானி வாத்³யானி ச ஸமந்தத꞉ |
பதாகா வனமாலாட்⁴யா꞉ பூர்ணகும்பா⁴꞉ ஸமந்தத꞉ ||2-55-22

ராஜமார்கே³ஷு ராஜேந்த்³ர சந்த³னோத³கஸேசிதம் |
வஸ்த்ராப⁴ரணகம் ராஜா தா³பயாமாஸ பூ⁴தலே ||2-55-23

தூ⁴பம் பார்ஷ்²வோப⁴யே சைவ சந்த³நாகு³ருகு³க்³கு³லை꞉ |
கு³ட³ம் ஸர்ஜரஸம் சைவ த³ஹ்யமானம் ததஸ்தத꞉ ||2-55-24

வ்ருத்³த⁴ஸ்த்ரீஜனஸங்கை⁴ஷ்²ச கா³யத்³பி⁴꞉ ஸ்துதிமங்க³லம் |
அர்க⁴ம் க்ருத்வா ப்ரதீக்ஷந்தே ஸ்வேஷு ஸ்தா²னேஷு யோஷித꞉ ||2-55-25

ஏவம் க்ருத்வா புரானந்த³முக்³ரஸேனோ நராதி⁴ப꞉ |
வஸுதே³வக்³ருஹம் க³த்வா ப்ரியாக்²யானம் நிவேத்³ய ச ||2-55-26

ராமேண ஸஹ ஸம்மந்த்ர்ய நிர்க³தோ ரத²மந்திகம் |
தஸ்மின்னேவாந்தரே ராஜஞ்ச²ங்க²த்⁴வநிரபூ⁴ன்மஹான் ||2-55-27

பாஞ்சஜன்யஸ்ய நினத³ம் ஷ்²ருத்வா மது⁴ரவாஸின꞉ |
ஸ்த்ரியோ வ்ருத்³தா⁴ஷ்²ச பா³லாஷ்²ச ஸூதா மாக³த⁴ப³ந்தி³ன꞉ ||2-55-28

விநிர்யயுர்மஹாஸேனா ராமம் க்ருத்வாக்³ரதோ ந்ருப |
அர்க்⁴யம் பாத்³யம் புரஸ்க்ருத்ய உக்³ரஸேனேன தீ⁴மதா ||2-55-29

த்³ருஷ்டிபந்தா²னமாஸாத்³ய உக்³ரஸேனோ மஹீபதி꞉ |
அவதீர்ய ரதா²ச்சு²ப்⁴ராத்பாத³மார்கே³ண சாக்³ரத꞉ ||2-55-30

த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)ஸீனம் ரதே² ரம்யே தி³வ்யரத்னவிபூ⁴ஷிதம் |
அங்கே³ஷ்வாப⁴ரணம் சைவ தி³வ்யரத்னப்ரபா⁴யுதம் ||2-55-31

வனமாலோரஸம் தி³வ்யம் தபந்தமிவ பா⁴ஸ்கரம் |
சாமரம் வ்யஜனம் ச²த்ரம் க²கே³ந்த்³ரத்⁴வஜமுச்ச்²ரிதம் ||2-55-32

ராஜலக்ஷணஸம்பூர்ணமாஸன்னார்கமிவோஜ்ஜ்வலம் |
ஷ்²ரியாபி⁴பூ⁴தம் தே³வேஷ²ம் து³ர்நிரீக்ஷ்யதரம் ஹரிம் ||2-55-33

த்³ருஷ்ட்வா ஸ ராஜா ராஜேந்த்³ர ஹர்ஷக³த்³க³த³யா கி³ரா |
ப³பா⁴ஷே புண்ட³ரீகாக்ஷம் ராமம் ப³லநிஷூத³னம் ||2-55-34
ரதே²ன ந மயா க³ந்தும் யுக்தபூர்வேதி சிந்த்ய வை |
அவதீர்ணோ மஹாபா⁴க³ க³ச்ச² த்வம் ஸ்யந்த³னேன ச ||2-55-35

விஷ்ணுனா ச²த்³மரூபேண க³த்வேமாம் மது²ராம் புரீம் |
அனுப்ரகாஷி²தாத்மானம் தே³வேந்த்³ரத்வம் ந்ருபார்ணவே ||2-55-36

தமஹம் ஸ்தோதுமிச்ச²மி ஸர்வபா⁴வேன கேஷ²வம் |
ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா ராஜானம் க்ருஷ்ணபூர்வஜ꞉ ||2-55-37

ந யுக்தம் ந்ருபதே ஸ்தோதும் வ்ரஜந்தம் தே³வஸத்தமம் |
வினா ஸ்தோத்ரேண ஸந்துஷ்டஸ்தவ ராஜஞ்ஜனார்த³ன꞉ ||2-55-38

துஷ்டஸ்ய ஸ்துதினா கிம் தே  த³ர்ஷ²னேன தவ ஸ்துதி꞉ |
ராஜேந்த்³ரத்வமனுப்ராப்ய ஆக³தஸ்தவ வேஷ்²மனி ||2-55-39

ந த்வயா ஸ்துதவான்ராஜந்தி³வ்யை꞉ ஸ்தோத்ரைரமானுஷை꞉ |
ஏவமாப்³ருவமாணௌ தௌ ஸம்ப்ராப்தௌ கேஷ²வாந்திகம் ||2-55-40

அர்கோ⁴த்³யதபு⁴ஜம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ்தா²பயித்வா ரதோ²த்தமம் |
உவாச வத³தாம் ஷ்²ரேஷ்ட² உக்³ரஸேனம் நராதி⁴பம் ||2-55-41

யன்மயா சாபி⁴ஷிக்தஸ்த்வம் மது²ரேஷோ² ப⁴விஷ்யதி |
ந யுக்தமன்யதா² கர்தும் மது²ராதி⁴பதே ஸ்வயம் ||2-55-42

அர்க்⁴யமாசமனீயம் ச பாத்³யம் சாஸ்மை நிவேதி³தம் |
ந தா³துமர்ஹஸே ராஜன்னேஷ மே மனஸ꞉ ப்ரிய꞉ ||2-55-43

தவாபி⁴ப்ராயம் விஜ்ஞாய ப்³ரவீமி ந்ருபதே வச꞉ |
த்வமேவ மாது²ரோ ராஜா நான்யதா² கர்துமர்ஹஸி ||2-55-44

ஸ்தா²னபா⁴க³ம் ச ந்ருபதே தா³ஸ்யாமி தவ த³க்ஷிணம் |
யதா² ந்ற்^பாணாம் ஸர்வேஷாம் ததா² தே ஸ்தா²பிதோ(அ)க்³ரத꞉ ||2-55-45

ஷ²தஸாஹஸ்ரிகோ பா⁴கோ³ வஸ்த்ராப⁴ரணவர்ஜித꞉ |
ஆருஹஸ்வ ரத²ம் ஷு²ப்⁴ரம் சாமீகரவிபூ⁴ஷிதம் ||2-55-46

சாமரம் வ்யஜனம் ச²த்ரம் த்⁴வஜம் ச மனுஜேஷ்²வர |
தி³வ்யாப⁴ரணஸம்யுக்தம் முகுடம் பா⁴ஸ்கரப்ரப⁴ம் ||2-55-47

தா⁴ரயஸ்வ மஹாபா⁴க³ பாலயஸ்வ புரீமிமாம் |
புத்ரபௌத்ரை꞉ ப்ரமுதி³தோ மது²ராம் பரிபாலய ||2-55-48

ஜித்வாரிக³ணஸங்கா⁴ம்ஷ்²ச போ⁴ஜவம்ஷ²ம் விவர்த்³த⁴ய |
தே³வதே³வாத்³யனந்தாய ஷௌ²ரிணே வஜ்ரபாணினா ||2-55-49

ப்ரேஷிதம் தே³வராஜேன தி³வ்யாப⁴ரணமம்ப³ரம் |
மாது²ராணாம் ச ஸர்வேஷாம் பா⁴கா³ தீ³னாரகா த³ஷ² ||2-55-50

ஸூதமாக³த⁴ப³ந்தீ³நாமேகைகஸ்ய ஸஹஸ்ரகம் |
வ்ருத்³த⁴ஸ்த்ரீஜனஸங்கா⁴னாம் க³ணிகானாம் ஷ²தம் ஷ²தம்  ||2-55-51

ந்ருபேண ஸஹ திஷ்ட²ந்தி விகத்³ருப்ரமுகா²ஷ்²ச யே |
த³ஷ²ஸாஹஸ்ரிகோ பா⁴க³ஸ்தேஷாம் தா⁴த்ரா ப்ரகல்பித꞉ ||2-55-52

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏவம் ஸம்பூஜ்ய ராஜானம் மாது²ராணாம் சமூமுகே² |
க்ருத்வா ஸுமஹதா³னந்தா³ம் மது²ராம் மது⁴ஸூத³ன꞉ ||2-55-53

தி³வ்யாப⁴ரணமால்யைஷ்²ச தி³வ்யாம்ப³ரவிலேபனை꞉ |
தீ³ப்யமான꞉ ஸமந்தாச்ச தே³வா இவ த்ரிவிஷ்டபே ||2-55-54

பே⁴ரீபடஹநாதே³ன ஷ²ங்க²து³ந்து³பி⁴நி꞉ஸ்வனை꞉ |
ப்³ரும்ஹிதேன ச நாகா³னாம் ஹயானாம் ஹேஷிதேன ச ||2-55-55   

ஸிம்ஹநாதே³ன ஷூ²ராணாம் ரத²னேமிஸ்வனேன ச |
துமுல꞉ ஸுமஹானாஸீன்மேக⁴நாத³ இவாம்ப³ரே ||2-55-56

ப³ந்தி³பி⁴꞉ ஸ்தூயமானம் ச நமஷ்²சக்ருரபி ப்ரஜா꞉ |
த³த்வா தா³னமனந்தம் ச ந யயௌ விஸ்மயம் ஹரி꞉ ||2-55-57

ஸ்வபா⁴வோன்னதபா⁴வத்வாத்³த்³ருஷ்டபூர்வாத்ததோ(அ)தி⁴கம் |
அனஹங்காரபா⁴வாச்ச விஸ்மயம் ந ஜகா³ம ஹ ||2-55-58

தீ³ப்யமானம் ஸ்வவபுஷா ஆயாந்தம் பா⁴ஸ்கரப்ரப⁴ம் |
த்³ருஷ்ட்வா மது²ரவாஸின்யோ நமஷ்²சக்ரு꞉ பதே³ பதே³ ||2-55-59

ஏஷ நாராயண꞉ ஷ்²ரீமான்க்ஷீரார்ணவநிகேதன꞉ |
நாக³பர்யங்கமுத்ஸ்ருஜ்ய ப்ராப்தோ(அ)யம் மது²ராம் புரீம் ||2-55-60

ப³த்³த்⁴வா ப³லிம் மஹாவீர்யம் து³ர்ஜயம் த்ரித³ஷை²ரபி |
ஷ²க்ராய ப்ரத³தௌ³ ராஜ்யம் த்ரைலோக்யம் வஜ்ரபாணயே ||2-55-61

ஹத்வா தை³த்யக³ணான்ஸர்வான்கம்ஸம் ச ப³லினாம் வரம் |
போ⁴ஜராஜாய மது²ராம் த³த்வா கேஷி²நிஷூத³ன꞉ ||2-55-62

நாபி⁴ஷிக்த꞉ ஸ்வயம் ராஜ்யே ந சாஸீனோ ந்ருபாஸனே |
ராஜேந்த்³ரத்வம் ச ஸம்ப்ராப்ய மது²ராமாவிஷ²த்தத꞉ ||2-55-63 

ஏவமன்யோன்யஸஞ்ஜல்பம் ஷ்²ருத்வா புரநிவாஸினாம் |
ப³ந்தி³மாக³த⁴ஸூதாணாமித³மூசுர்க³ணாதி⁴பா꞉ ||2-55-64

கிம் வா ஷ²க்யாமஹே வக்தும் கு³ணானாம் தே கு³ணோத³தே⁴ |
மானுஷேணைகஜிஹ்வேன ப்ரபா⁴வோத்ஸாஹஸம்ப⁴வான் ||2-55-65

ஸ தத்ர போ⁴கீ³ நாகே³ந்த்³ர꞉ கதா³சித்³தே³வ பு³த்³தி⁴மான் |
த்³விஸாஹஸ்ரேண ஜிவ்ஹேன வாஸுகி꞉ கத²யிஷ்யதி ||2-55-66

கிம் த்வத்³பு⁴தமித³ம் லோகே மானவேந்த்³ரேஷு பூ⁴தலே |
ந பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யம் ச ஷ²க்ராதா³ஸனமாக³தம் ||2-55-67

ஸபா⁴வதரணம் சைவ கலஷை²ராக³தம் ஸ்வயம் |
ந ஷ்²ருதம் ந ச த்³ருஷ்டம் வா தேன மன்யாமஹே(அ)த்³பு⁴தம்  ||2-55-68

த⁴ன்யா தே³வீ மஹாபா⁴கா³ தே³வகீ யோஷிதாம் வரா |
ப⁴வந்தம் த்ரித³ஷ²ஷ்²ரேஷ்ட²ம் த்⁴ருத்வா க³ர்பே⁴ண கேஷ²வம் ||2-55-69

க்ருஷ்ணம் பத்³மபலாஷா²க்ஷம் ஷ்²ரீபுஞ்ஜமமரார்சிதம் |
நேத்ராப்⁴யாம் ஸ்னேஹபூர்ணாப்⁴யாம் வீக்ஷதே முக²பங்கஜம் ||2-55-70

இதி ஸஞ்ஜல்பமானானாம் ஷ்²ருண்வந்தௌ ப்ருத²கீ³ரிதம் |
உக்³ரஸேனம் புரஸ்க்ருத்ய ப்⁴ராதரௌ ராமகேஷ²வௌ ||2-55-71

ப்ராகாரத்³வாரி Sஅம்ப்ராப்தாவர்சயாமாஸ வை ததா³ |
அர்க்⁴யமாசமனம் த³த்வா பாத்³யம் பாத்³யேதி சாப்³ரவீத் ||2-55-72  

உக்³ரஸேனஸ்ததோ தீ⁴மான்கேஷ²வஸ்ய ரதா²க்³ரத꞉ |
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா க்ருஷ்ணம் க³ஜமாருஹ்ய வீர்யவான் |
க⁴னவத்தோயதா⁴ரேண வவர்ஷ கனகாம்பு³பி⁴꞉ ||2-55-73

க⁴னௌகை⁴ர்வர்ஷமாணஸ்து ஸம்ப்ராப்த꞉ பித்ருவேஷ்²மனி |
மது²ராதி⁴பதி꞉ ஷ்²ரீமானுவாச மது⁴ஸூத³னம் ||2-55-74 

ராஜேந்த்³ரத்வமனுப்ராப்ய யுக்தம் மே ந்ருபவேஷ்²மனி |
ஸ்தா²பிதும் தே³வராஜேன த³த்தம் ஸிம்ஹாஸனம் ப்ரபோ⁴ ||2-55-75

நேஷ்யாமி மது²ரேஷ²ஸ்ய ஸபா⁴ம் பு⁴ஜப³லார்ஜிதாம் |
ப்ரஸாத³யிஷ்யே ப⁴க³வன்ன கோபம் கர்துமர்ஹஸி ||2-55-76

தே³வகீ வஸுதே³வஷ்²ச ரோஹிணீ ச விஷா²ம்பதே |
ந கிஞ்சித்கரணே ஷ²க்தா ஹர்ஷக்லமவிமோஹிதா ||2-55-77

கம்ஸமாதா ததோ ராஜன்னர்சயாமாஸ கேஷ²வம் |
நாநாதி³க்³தே³ஷ²ஜானீதம் கம்ஸேனோபார்ஜிதம் த⁴னம் ||2-55-78

தே³ஷ²காலம் ஸமாலோக்ய பாத³யுக்³மே ந்யவேத³யத் |
உக்³ரஸேனம் ஸமாஹூய உவாச ஷ்²லக்ஷ்ணயா கி³ரா ||2-55-79

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உவாச 
ந சாஹம் மது²ராகாங்க்ஷீ ந மயா வித்தகாங்க்ஷயா |
கா⁴திதஸ்தவ புத்ரோ(அ)யம் காலேன நித⁴னம் க³த꞉ ||2-55-80

யஜஸ்வ விவிதா⁴ன்யஜ்ஞாந்த³த³ஸ்வ விபுலம் த⁴னம் |
ஜயஸ்வ ரிபுஸைன்யானி மம பா³ஹுப³லாஷ்²ரயாத் ||2-55-81

த்யஜஸ்வ மனஸஸ்தாபம் கம்ஸநாஷோ²த்³ப⁴வம் ப⁴யம் |
நயஸ்வ வித்தனிசயம் மயா த³த்தம் புனஸ்தவ ||2-55-82

இதி ப்ராஷ்²வாஸ்ய ராஜானம் க்ருஷ்ணஸ்து ஹலினா ஸஹ |
ப்ரவிவேஷ² தத꞉ ஷ்²ரூமான்மாதாபித்ரோரதா²ந்திகம் ||2-55-83

ஆனந்த³பரிபூர்ணாப்⁴யாம் ஹ்ருத³யாப்⁴யாம் மஹாப³லௌ |
பித்ருமாத்ரோஸ்து பாதா³ன்வை நமஷ்²சக்ரதுரானதௌ ||2-55-84

தஸ்மின்முஹூர்தே நக³ரீ மது²ரா து ப³பூ⁴வ ஸா |
ஸ்வர்க³லோகம் பரித்யஜ்யாவதீர்ணேவாமராவதீ ||2-55-85

வஸுதே³வஸ்ய ப⁴வனம் ஸமீக்ஷ்ய புரவாஸின꞉ |
மனஸா சிந்தயாமாஸுர்தே³வலோகம் ந பூ⁴தலம் ||2-55-86

விஸ்ருஜ்ய மது²ரேஷ²ம் து மஹிஷீஸஹிதம் ததா³ |
ப⁴வனம் வஸுதே³வஸ்ய ப்ரவிஷ்²ய ப³லகேஷ²வௌ ||2-55-87

ந்யஸ்தஷா²ஸ்த்ராவுபௌ⁴ வீரௌ ஸ்வக்³ருஹே ஸ்வைரசாரிணௌ |
தத꞉ க்ருதாஹ்னிகௌ பூ⁴த்வா ஸுகா²ஸீனௌ கதா²ந்தரே ||2-55-88 

ஏதஸ்மின்னேவ காலே து மஹோத்பாதோ ப³பூ⁴வ ஹ |
ப³ப்⁴ரமுஷ்²ச க⁴னாகாஷே² சேலுஷ்²ச பு⁴வி பர்வதா꞉ ||2-55-89 

ஸமுத்³ரா꞉ க்ஷுபி⁴தா꞉ ஸர்வே பி³ப்⁴ராந்தோ போ⁴கி³னாம் வர꞉ |
கம்பிதா யாத³வா꞉ ஸர்வே ந்யுப்³ஜாஷ்²ச பதிதா பு⁴வி ||2-55-90

தௌ தாந்நிபதிதாந்த்³ருஷ்ட்வா ராமக்ருஷ்ணௌ து நிஷ்²சலௌ |
மஹதா பக்ஷவாதேன விஜ்ஞாதௌ பத்கோ³த்தமம் ||2-55-91

த³த³ர்ஷ² ஸமனுப்ராப்தம் தி³வ்யஸ்ரக³னுலேபனம் |
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா தாப்⁴யாம் ஸௌம்யரூபீ க்ருதாஸன꞉ ||2-55-92

தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸமனுப்ராப்தம் ஸசிவம் ஸாம்பராயிகம் |
த்⁴ருதிமந்தம் க³ருத்மந்தமுவாச ப³லிஸூத³ன꞉ ||2-55-93

ஸ்வாக³தம் கே²சரஷ்²ரேஷ்ட² ஸுரஸேநாரிமர்த³ன | 
வினதாஹ்ருத³யானந்த³ ஸ்வாக³தம் கேஷ²வப்ரிய ||2-55-94

தமுவாச தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸ்தி²தம் தே³வமிவாபரம் |
துல்யஸாமர்த்²யயா வாசா ஆஸீனம் வினதாத்மஜம் ||2-55-95

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உவாச 
யாஸ்யாம꞉ பதக³ஷ்²ரேஷ்ட² போ⁴ஜஸ்யாந்த꞉புரம் மஹத் |
தத்ர க³த்வா ஸுகா²ஸீனா மந்த்ரயாமோ மனோ(அ)னுக³ம் ||2-55-96

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ப்ரவிஷ்டௌ தௌ மஹாவீர்யௌ ப³லதே³வஜனார்த³னௌ |
வைனதேயத்ருதீயௌ ச கு³ஹ்யம் மந்த்ரமதா²ப்³ருவன் ||2-55-97

அவத்⁴யோ(அ)ஸௌ க்ருதோ(அ)ஸ்மாகம் ஸுமஹச்ச ரிபோர்ப³லம் |
வ்ருத꞉ ஸைன்யேன மஹதா மஹத்³பி⁴ஷ்²ச நராதி⁴பை꞉ ||2-55-98

ப³ஹுலானி ச ஸைன்யானி ஹந்தும் வர்ஷஷ²தைரபி | 
ந ஷ²க்ஷ்யாம꞉ க்ஷயம் கர்தும் ஜராஸந்த⁴ஸ்ய வாஹினீம் ||2-55-99

அதோ(அ)ர்த²ம் வைனதேய த்வாம் ப்³ரவீமி மது²ராம் புரீம் |
வஸதோராவயோ꞉ ஷ்²ரேயோ ந ப⁴வேதி³தி மே மதி꞉ ||2-55-100

க³ருட³ உவாச
தே³வதே³வம் நமஸ்க்ருத்ய க³தோ(அ)ஹம் ப⁴வதோ(அ)ந்திகாத் |
வாஸார்த²மீக்ஷிதும் பூ⁴மிம் தவ தே³வ குஷ²ஸ்த²லீம் ||2-55-101

க³த்வாஹம் கே² ஸமாஸ்தா²ய ஸமந்தாத³வலோக்ய தாம் |
த்³ருஷ்ட்வாஹம் விபு³த⁴ஷ்²ரேஷ்ட² புரீம் லக்ஷணபூஜிதாம் ||2-55-102

ஸாக³ரானூபவிபுலாம் ப்ராகு³த³க்ப்லவஷீ²தலாம் | 
ஸர்வதோத³தி⁴மத்⁴யஸ்தா²மபே⁴த்³யாம் த்ரித³ஷை²ரபி ||2-55-103

ஸர்வரத்னாகரவதீம் ஸர்வகாமப²லத்³ருமாம் |
ஸர்வர்துகுஸுமாகீர்ணாம் ஸர்வத꞉ ஸுமனோஹராம் ||2-55-104

ஸர்வாஷ்²ரமாதி⁴வாஸாம் ச ஸர்வகாமகு³ணைர்யுதாம் |
நரநாரீஸமாகீர்ணாம் நித்யாமோத³விவர்த்³தி⁴னீம் ||2-55-105

ப்ராகாரபரிகோ²பேதாம் கோ³புராட்டாலமாலினீம் |
விசித்ரசத்வரபதா²ம் விபுலத்³வாரதோரணாம் ||2-55-106

யந்த்ரார்க³லவிசித்ராட்⁴யாம் ஹேமப்ரகாரஷோ²பி⁴தாம் |
நரநாகா³ஷ்²வகலிலாம் ரத²ஸைன்யஸமாகுலாம் ||2-55-107

நாநாதி³க்³தே³ஷ²ஜாகீர்ணாம் தி³வ்யபுஷ்பப²லத்³ருமாம் |
பதாகாத்⁴வஜமாலாட்⁴யாம் மஹாப⁴வனஷா²லினீம் ||2-55-108

பீ⁴ஷணீம் ரிபுஸங்கா⁴னாம் மித்ராணாம் ஹர்ஷவர்த்³த⁴னீம் |
மனுஜேந்த்³ராதி⁴வாஸேப்⁴யோ விஷி²ஷ்டாம் நக³ரோத்தமாம் ||2-55-109

ரைவதம் ச கி³ரிஷ்²ரேஷ்ட²ம் குரு தே³வ ஸுராலயம் |
நந்த³னப்ரதிமம் தி³வ்யம் புரத்³வாரஸ்ய பூ⁴ஷணம் ||2-55-110

காரயஸ்வாதி⁴வாஸம் ச தத்ர க³த்வா ஸுரோத்தம |
குமாரீணாம் ப்ரசாரஷ்²ச ஸுரமண்யோ ப⁴விஷ்யதி ||2-55-111

நாம்னா த்³வாரவதீ ஜ்ஞேயா த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருதா |
ப⁴விஷ்யதி புரீ ரம்யா ஷ²க்ரஸ்யேவாமராவதீ ||2-55-112

யதி³ ஸ்யாத்ஸம்வ்ருதாம் பூ⁴மிம் ப்ரதா³ஸ்யதி மஹோத³தி⁴꞉ |
யதே²ஷ்டம் விவித⁴ம் கர்ம விஷ்²வகர்மா கரிஷ்யதி ||2-55-113

மணிமுக்தாப்ரவாலாபி⁴ர்வஜ்ரவைதூ³ர்யஸப்ரபை⁴꞉ |
தி³வ்யைரபி⁴ப்ராயயுதைர்தி³வ்யரத்னைஸ்த்ரிலோகஜை꞉ ||2-55-114

தி³வ்யஸ்தம்ப⁴ஷ²தாகீர்ணான்ஸ்வர்கே³ தே³வஸபோ⁴பமான் |
ஜாம்பூ³னத³மயாஞ்சு²ப்⁴ரான்ஸர்வரத்னவிபூ⁴ஷிதான் ||2-55-115

தி³வ்யத்⁴வஜபதாகாட்⁴யாந்தே³வக³ந்த⁴ர்வபாலிதான் |
சந்த்³ரஸூர்யப்ரதீகாஷா²ன்ப்ராஸாதா³ன்காரய ப்ரபோ⁴ ||2-55-116

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஏவம் க்ருத்வா து ஸங்கல்பம் வைனதேயோ(அ)த² கேஷ²வம் |
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா தாப்⁴யாம் நிஷஸாத³ க்ருதாஸன꞉ ||2-55-117

க்ருஷ்ணோ(அ)பி ராமஸஹிதோ விசிந்த்ய ஹிதமீரிதம் |
ப்ரகாஷ²கர்துகாமௌ தௌ விஸ்ருஜ்ய வினதாத்மஜம் ||2-55-118

ஸத்க்ருத்ய விதி⁴வத்³ராஜன்மஹார்ஹவரபூ⁴ஷணை꞉ |
மோதே³தே ஸுகி²னௌ தத்ர ஸுரலோகே யதா²மரௌ||2-55-119

தஸ்ய தத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா போ⁴ஜராஜோ மஹாயஷா²꞉ |
க்ருஷ்ணம் ஸ்னேஹேன விஸ்ரப்³த⁴ம் ப³பா³ஷே வசனாம்ருதம் ||2-55-120

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ யதூ³னாம் நந்தி³வர்த்³த⁴ன |
ஷ்²ரூயதாம் வசனம் த்வாத்³ய வக்ஷ்யாமி ரிபுஸூத³ன ||2-55-121

த்வயா விஹீனா꞉ ஸர்வே ஸ்ம ந ஷ²க்தா꞉ ஸுக²மாஸிதும் |  
புரே(அ)ஸ்மின்விஷயாந்தே வா பதிஹீனா இவ ஸ்த்ரிய꞉ ||2-55-122

த்வத்ஸநாதா² வயம் தாத த்வத்³பா³ஹுப³லமாஷ்²ரிதா꞉ |
பி³பீ⁴மோ ந நரேந்த்³ராணாம் ஸேந்த்³ராணாமபி மானத³ ||2-55-123

விஜயாய யது³ஷ்²ரேஷ்ட² யத்ர யத்ர க³மிஷ்யஸி |
தத்ர த்வம் ஸஹிதோ(அ)ஸ்மாபி⁴ர்க³ச்சே²தா² யாத³வர்ஷப⁴ ||2-55-124

தஸ்ய ராஜ்ஞோ வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸஸ்மிதம் தே³வகீஸுத꞉ |
யதே²ஷ்டம் ப⁴வதாமத்³ய ததா² கர்தாஸ்ம்யஸம்ஷ²யம் ||2-55-125

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
மந்த்ரோதா³ஹரணே ராஜேந்த்³ராபி⁴ஷேசனஸமாப்தௌ பஞ்சபஞ்சாஷ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_55_mpr.html


##Harivamsha MahA Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 55 -  Agreement to Shift to Dvaravati 
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 11, 2008
Note : sloka 36,line 2: devendratvaM is one word
       sloka 88,line 1; leaving aside their weapons- nyasyashastrau ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha pa~nchap~nchAshattamo.adhyAyaH

dvAravatIprayANasa~NketaH 

janamejaya uvAcha 
vidarbhanagarAdyAte shakratulyaparAkrame |
kimarthaM garuDo nItaH kiM cha karma chakAra saH ||2-55-1

na chAruroha bhagavAnvainateyaM mahAbalam |
etanme saMshayaM brahmanbrUhi tattvaM mahAmune ||2-55-2 

vaishampAyana uvAcha 
shR^iNu rAjansuparNena kR^itaM karmAtimAnuSham |
vidarbhanagarIM gatvA vainateyo mahAdyutiH ||2-55-3

asaMprApte cha nagarIM mathurAM madhusUdane |
manasA chintayAmAsa vainateyo mahAdyutiH ||2-55-4

yaduktaM devadevenA nR^pANAmagrataH prabho |
yAsyAmi mathurAM ramyAM bhojarAjena pAlitAm ||2-55-5

iti tadvachanasyAnte gamiShyeti vichintayan |
kR^itA~njalipuTaH shrImAnpraNipatyAbravIdidam ||2-55-6

garuDa uvAcha 
deva yAsyAmi nagarIM raivatasya kushasthalIm |
raivataM cha giriM ramyaM nandanapratimaM vanam ||2-55-7

rukmiNodvAsitAM ramyAM shailodadhitaTAshrayAm |
vR^ikShagulmalatAkIrNAM puShpareNuvibhUShitAm ||2-55-8

gajendrabhujagAkIrNAmR^ikShavAnarasevitAm |
varAhamahiShAkrAntAM mR^igayUthairanekashaH ||2-55-9

tAM samantAtsamAlokya vAsArthaM te kShamAM kShamA |
yadi syAdbhavato ramyA prashastA nagarIti cha |
kaNTakoddharaNaM kR^itvA AgamiShye tavAntikam |2-55-10

vaishampAyana uvAcha 
evaM vij~nApya deveshaM praNipatya janArdanam |
jagAma patagendro.api pashchimAbhimukho balI | 
kR^iShNo.api yadubhiH sArdhaM vivesha mathurAM purIm ||2-55-11

svairiNya ugrasenashcha nAgarAshchaiva sarvashaH |
pratyudgamyarchayankR^iShNaM prahR^iShTajanasa~Nkulam ||2-55-12

janamejaya uvAcha 
shrutvAbhiShiktaM rAjendraM bahubhirvasudhAdhipaiH |
kiM chakAra mahAbAhurugraseno mahIpatiH ||2-55-13

vaishampAyana uvAcha 
shrutvAbhiShiktaM rAjendraM bahubhiH pArthivottamaiH |
indreNa kR^itasaMdhAnaM dUtaM chitrA~NgadaM kR^itam ||2-55-14

ekaikaM nR^ipaterbhAgaM shatasAhasrasaMmitam |
rAjendre tvarbudaM dattaM mAnaveShu cha vai dasha ||2-55-15

ye tatra samanuprAptA na riktAste gR^ihaM gatAH |
sha~Nkho yAdavarUpeNa pradadau harichintitam ||2-55-16

evaM nidhipatiH shrImAndaivatairanumoditaH |
iti shrutvAtmikajanAllokapravR^ittikAnnarAt ||2-55-17

chakAra mahatIM pUjAM devatAyataneShvapi |
vasudevasya bhavane toraNobhayapArshvataH ||2-55-18

naTAnAm nR^ityageyAni vAdyAni cha samantataH |
patAkadhvajamAlADhyAM kArayAmasa vai nR^ipaH ||2-55-19

kaMsarAjasya cha sabhAM  vichitrAmbarasuprabhAm |
patAkA vividhAkArA dApayAmAsa bhojarAT ||2-55-20 

toraNaM gopuraM chaiva sudhApa~NkAnulepanam |
kArayAmAsa rAjendro rAjendrasyAsanAlayam ||2-55-21

naTAnAM nR^ityageyAni vAdyAni cha samantataH |
patAkA vanamAlADhyAH pUrNakumbhAH samantataH ||2-55-22

rAjamArgeShu rAjendra chandanodakasechitam |
vastrAbharaNakaM rAjA dApayAmAsa bhUtale ||2-55-23

dhUpaM pArshvobhaye chaiva chandanAguruguggulaiH |
guDaM sarjarasaM chaiva dahyamAnaM tatastataH ||2-55-24

vR^iddhastrIjanasa~Nghaishcha gAyadbhiH stutima~Ngalam |
arghaM kR^itvA pratIkShante sveShu sthAneShu yoShitaH ||2-55-25

evaM kR^itvA purAnandamugraseno narAdhipaH |
vasudevagR^ihaM gatvA priyAkhyAnaM nivedya cha ||2-55-26

rAmeNa saha saMmantrya nirgato rathamantikam |
tasminnevAntare rAja~nCha~NkhadhvanirabhUnmahAn ||2-55-27

pA~nchajanyasya ninadaM shrutvA madhuravAsinaH |
striyo vR^iddhAshcha bAlAshcha sUtA mAgadhabandinaH ||2-55-28

viniryayurmahAsenA rAmaM kR^itvAgrato nR^ipa |
arghyaM pAdyaM puraskR^itya ugrasenena dhImatA ||2-55-29

dR^iShTipanthAnamAsAdya ugraseno mahIpatiH |
avatIrya rathAchChubhrAtpAdamArgeNa chAgrataH ||2-55-30

dR^iShTvA.a.asInaM rathe ramye divyaratnavibhUShitam |
a~NgeShvAbharaNaM chaiva divyaratnaprabhAyutam ||2-55-31

vanamAlorasaM divyaM tapantamiva bhAskaram |
chAmaraM vyajanaM ChatraM khagendradhvajamuchChritam ||2-55-32

rAjalakShaNasaMpUrNamAsannArkamivojjvalam |
shriyAbhibhUtaM deveshaM durnirIkShyataraM harim ||2-55-33

dR^iShTvA sa rAjA rAjendra harShagadgadayA girA |
babhAShe puNDarIkAkShaM rAmaM balaniShUdanam ||2-55-34
rathena na mayA gantuM yuktapUrveti chintya vai |
avatIrNo mahAbhAga gachCha tvaM syandanena cha ||2-55-35

viShNunA ChadmarUpeNa gatvemAM mathurAM purIm |
anuprakAshitAtmAnaM devendratvaM nR^ipArNave ||2-55-36

tamahaM stotumichChami sarvabhAvena keshavaM |
pratyuvAcha mahAtejA rAjAnaM kR^iShNapUrvajaH ||2-55-37

na yuktaM nR^ipate stotuM vrajantaM devasattamam |
vinA stotreNa saMtuShTastava rAja~njanArdanaH ||2-55-38

tuShTasya stutinA kiM te  darshanena tava stutiH |
rAjendratvamanuprApya Agatastava veshmani ||2-55-39

na tvayA stutavAnrAjandivyaiH stotrairamAnuShaiH |
evamAbruvamANau tau saMprAptau keshavAntikam ||2-55-40

arghodyatabhujaM dR^iShTvA sthApayitvA rathottamam |
uvAcha vadatAM shreShTha ugrasenaM narAdhipam ||2-55-41

yanmayA chAbhiShiktastvaM mathuresho bhaviShyati |
na yuktamanyathA kartuM mathurAdhipate svayam ||2-55-42

arghyamAchamanIyaM cha pAdyaM chAsmai niveditam |
na dAtumarhase rAjanneSha me manasaH priyaH ||2-55-43

tavAbhiprAyaM vij~nAya bravImi nR^ipate vachaH |
tvameva mAthuro rAjA nAnyathA kartumarhasi ||2-55-44

sthAnabhAgaM cha nR^ipate dAsyAmi tava dakShiNam |
yathA nR^pANAM sarveShAM tathA te sthApito.agrataH ||2-55-45

shatasAhasriko bhAgo vastrAbharaNavarjitaH |
Aruhasva rathaM shubhraM chAmIkaravibhUShitam ||2-55-46

chAmaraM vyajanaM ChatraM dhvajaM cha manujeshvara |
divyAbharaNasaMyuktaM mukuTaM bhAskaraprabham ||2-55-47

dhArayasva mahAbhAga pAlayasva purImimAm |
putrapautraiH pramudito mathurAM paripAlaya ||2-55-48

jitvArigaNasa~NghAMshcha bhojavaMshaM vivarddhaya |
devadevAdyanantAya shauriNe vajrapANinA ||2-55-49

preShitaM devarAjena divyAbharaNamambaram |
mAthurANAM cha sarveShAM bhAgA dInArakA dasha ||2-55-50

sUtamAgadhabandInAmekaikasya sahasrakam |
vR^iddhastrIjanasa~NghAnAM gaNikAnAM shataM shatam  ||2-55-51

nR^ipeNa saha tiShThanti vikadrupramukhAshcha ye |
dashasAhasriko bhAgasteShAM dhAtrA prakalpitaH ||2-55-52

vaishampAyana uvAcha 
evaM saMpUjya rAjAnaM mAthurANAM chamUmukhe |
kR^itvA sumahadAnandAM mathurAM madhusUdanaH ||2-55-53

divyAbharaNamAlyaishcha divyAmbaravilepanaiH |
dIpyamAnaH samantAchcha devA iva triviShTape ||2-55-54

bherIpaTahanAdena sha~NkhadundubhiniHsvanaiH |
bR^iMhitena cha nAgAnAM hayAnAM heShitena cha ||2-55-55   

siMhanAdena shUrANAM rathanemisvanena cha |
tumulaH sumahAnAsInmeghanAda ivAmbare ||2-55-56

bandibhiH stUyamAnaM cha namashchakrurapi prajAH |
datvA dAnamanantaM cha na yayau vismayaM hariH ||2-55-57

svabhAvonnatabhAvatvAddR^iShTapUrvAttato.adhikam |
anaha~NkArabhAvAchcha vismayaM na jagAma ha ||2-55-58

dIpyamAnaM svavapuShA AyAntam bhAskaraprabham |
dR^iShTvA mathuravAsinyo namashchakruH pade pade ||2-55-59

eSha nArAyaNaH shrImAnkShIrArNavaniketanaH |
nAgaparya~NkamutsR^ijya prApto.ayaM mathurAM purIm ||2-55-60

baddhvA baliM mahAvIryaM durjayaM tridashairapi |
shakrAya pradadau rAjyaM trailokyam vajrapANaye ||2-55-61

hatvA daityagaNAnsarvAnkaMsaM cha balinAM varam |
bhojarAjAya mathurAM datvA keshiniShUdanaH ||2-55-62

nAbhiShiktaH svayaM rAjye na chAsIno nR^ipAsane |
rAjendratvaM cha saMprApya mathurAmAvishattataH ||2-55-63 

evamanyonyasa~njalpaM shrutvA puranivAsinAm |
bandimAgadhasUtANAmidamUchurgaNAdhipAH ||2-55-64

kiM vA shakyAmahe vaktuM guNAnAM te guNodadhe |
mAnuSheNaikajihvena prabhAvotsAhasambhavAn ||2-55-65

sa tatra bhogI nAgendraH kadAchiddeva buddhimAn |
dvisAhasreNa jivhena vAsukiH kathayiShyati ||2-55-66

kiM tvadbhutamidaM loke mAnavendreShu bhUtale |
na bhUtaM na bhaviShyaM cha shakrAdAsanamAgatam ||2-55-67

sabhAvataraNaM chaiva kalashairAgataM svayam |
na shrutaM na cha dR^iShTaM vA tena manyAmahe.adbhutam  ||2-55-68

dhanyA devI mahAbhAgA devakI yoShitAM varA |
bhavantaM tridashashreShThaM dhR^itvA garbheNa keshavam ||2-55-69

kR^iShNaM padmapalAshAkShaM shrIpu~njamamarArchitam |
netrAbhyAM snehapUrNAbhyAM vIkShate mukhapa~Nkajam ||2-55-70

iti sa~njalpamAnAnAM shR^iNvantau pR^ithagIritam |
ugrasenaM puraskR^itya bhrAtarau rAmakeshavau ||2-55-71

prAkAradvAri SaMprAptAvarchayAmAsa vai tadA |
arghyamAchamanaM datvA pAdyaM pAdyeti chAbravIt ||2-55-72  

ugrasenastato dhImAnkeshavasya rathAgrataH |
praNamya shirasA kR^iShNaM gajamAruhya vIryavAn |
ghanavattoyadhAreNa vavarSha kanakAMbubhiH ||2-55-73

ghanaughairvarShamANastu saMprAptaH pitR^iveshmani |
mathurAdhipatiH shrImAnuvAcha madhusUdanam ||2-55-74 

rAjendratvamanuprApya yuktaM me nR^ipaveshmani |
sthApituM devarAjena dattaM siMhAsanaM prabho ||2-55-75

neShyAmi mathureshasya sabhAM bhujabalArjitAm |
prasAdayiShye bhagavanna kopaM kartumarhasi ||2-55-76

devakI vasudevashcha rohiNI cha vishAMpate |
na ki~nchitkaraNe shaktA harShaklamavimohitA ||2-55-77

kaMsamAtA tato rAjannarchayAmAsa keshavam |
nAnAdigdeshajAnItaM kaMsenopArjitaM dhanam ||2-55-78

deshakAlaM samAlokya pAdayugme nyavedayat |
ugrasenaM samAhUya uvAcha shlakShNayA girA ||2-55-79

shrIkR^iShNa uvAcha 
na chAhaM mathurAkA~NkShI na mayA vittakA~NkShayA |
ghAtitastava putro.ayaM kAlena nidhanaM gataH ||2-55-80

yajasva vividhAnyaj~nAndadasva vipulaM dhanam |
jayasva ripusainyAni mama bAhubalAshrayAt ||2-55-81

tyajasva manasastApaM kaMsanAshodbhavaM bhayam |
nayasva vittanichayaM mayA dattaM punastava ||2-55-82

iti prAshvAsya rAjAnaM kR^iShNastu halinA saha |
pravivesha tataH shR^ImAnmAtApitrorathAntikam ||2-55-83

AnandaparipUrNAbhyAM hR^idayAbhyAM mahAbalau |
pitR^imAtrostu pAdAnvai namashchakraturAnatau ||2-55-84

tasminmuhUrte nagarI mathurA tu babhUva sA |
svargalokaM parityajyAvatIrNevAmarAvatI ||2-55-85

vasudevasya bhavanaM samIkShya puravAsinaH |
manasA chintayAmAsurdevalokaM na bhUtalam ||2-55-86

visR^ijya mathureshaM tu mahiShIsahitaM tadA |
bhavanaM vasudevasya pravishya balakeshavau ||2-55-87

nyastashAstrAvubhau vIrau svagR^ihe svairachAriNau |
tataH kR^itAhnikau bhUtvA sukhAsInau kathAntare ||2-55-88 

etasminneva kAle tu mahotpAto babhUva ha |
babhramushcha ghanAkAshe chelushcha bhuvi parvatAH ||2-55-89 

samudrAH kShubhitAH sarve bibhrAnto bhoginAM varaH |
kaMpitA yAdavAH sarve nyubjAshcha patitA bhuvi ||2-55-90

tau tAnnipatitAndR^iShTvA rAmakR^iShNau tu nishchalau |
mahatA pakShavAtena vij~nAtau patgottamam ||2-55-91

dadarsha samanuprAptaM divyasraganulepanam |
praNamya shirasA tAbhyAM saumyarUpI kR^itAsanaH ||2-55-92

taM dR^iShTvA samanuprAptaM sachivaM sAmparAyikam |
dhR^itimantaM garutmantamuvAcha balisUdanaH ||2-55-93

svAgataM khecharashreShTha surasenArimardana | 
vinatAhR^idayAnanda svAgataM keshavapriya ||2-55-94

tamuvAcha tataH kR^iShNaH sthitaM devamivAparam |
tulyasAmarthyayA vAchA AsInaM vinatAtmajam ||2-55-95

shrIkR^iShNa uvAcha 
yAsyAmaH patagashreShTha bhojasyAntaHpuraM mahat |
tatra gatvA sukhAsInA mantrayAmo mano.anugam ||2-55-96

vaishampAyana uvAcha 
praviShTau tau mahAvIryau baladevajanArdanau |
vainateyatR^itIyau cha guhyaM mantramathAbruvan ||2-55-97

avadhyo.asau kR^ito.asmAkaM sumahachcha riporbalam |
vR^itaH sainyena mahatA mahadbhishcha narAdhipaiH ||2-55-98

bahulAni cha sainyAni hantuM varShashatairapi | 
na shakShyAmaH kShayaM kartuM jarAsaMdhasya vAhinIm ||2-55-99

ato.arthaM vainateya tvAM bravImi mathurAM purIm |
vasatorAvayoH shreyo na bhavediti me matiH ||2-55-100

garuDa uvAcha
devadevaM namaskR^itya gato.ahaM bhavato.antikAt |
vAsArthamIkShituM bhUmiM tava deva kushasthalIm ||2-55-101

gatvAhaM khe samAsthAya samantAdavalokya tAm |
dR^iShTvAhaM vibudhashreShTha purIM lakShaNapUjitAm ||2-55-102

sAgarAnUpavipulAM prAgudakplavashItalAm | 
sarvatodadhimadhyasthAmabhedyAM tridashairapi ||2-55-103

sarvaratnAkaravatIM sarvakAmaphaladrumAm |
sarvartukusumAkIrNAM sarvataH sumanoharAm ||2-55-104

sarvAshramAdhivAsAM cha sarvakAmaguNairyutAm |
naranArIsamAkIrNAM nityAmodavivarddhinIm ||2-55-105

prAkAraparikhopetAM gopurATTAlamAlinIm |
vichitrachatvarapathAM vipuladvAratoraNAm ||2-55-106

yantrArgalavichitrADhyAM hemaprakArashobhitAm |
naranAgAshvakalilAM rathasainyasamAkulAm ||2-55-107

nAnAdigdeshajAkIrNAM divyapuShpaphaladrumAm |
patAkAdhvajamAlADhyAM mahAbhavanashAlinIm ||2-55-108

bhIShaNIM ripusa~NghAnAM mitrANAM harShavarddhanIm |
manujendrAdhivAsebhyo vishiShTAM nagarottamAm ||2-55-109

raivataM cha girishreShThaM kuru deva surAlayam |
nandanapratimaM divyaM puradvArasya bhUShaNam ||2-55-110

kArayasvAdhivAsaM cha tatra gatvA surottama |
kumArINAM prachArashcha suramaNyo bhaviShyati ||2-55-111

nAmnA dvAravatI j~neyA triShu lokeShu vishrutA |
bhaviShyati purI ramyA shakrasyevAmarAvatI ||2-55-112

yadi syAtsaMvR^itAM bhUmiM pradAsyati mahodadhiH |
yatheShTaM vividhaM karma vishvakarmA kariShyati ||2-55-113

maNimuktApravAlAbhirvajravaidUryasaprabhaiH |
divyairabhiprAyayutairdivyaratnaistrilokajaiH ||2-55-114

divyastambhashatAkIrNAnsvarge devasabhopamAn |
jAmbUnadamayA~nChubhrAnsarvaratnavibhUShitAn ||2-55-115

divyadhvajapatAkADhyAndevagandharvapAlitAn |
chandrasUryapratIkAshAnprAsAdAnkAraya prabho ||2-55-116

vaishampAyana uvAcha 
evaM kR^itvA tu sa~NkalpaM vainateyo.atha keshavam |
praNamya shirasA tAbhyAm niShasAda kR^itAsanaH ||2-55-117

kR^iShNo.api rAmasahito vichintya hitamIritam |
prakAshakartukAmau tau visR^ijya vinatAtmajam ||2-55-118

satkR^itya vidhivadrAjanmahArhavarabhUShaNaiH |
modete sukhinau tatra suraloke yathAmarau||2-55-119

tasya tadvachanaM shrutvA bhojarAjo mahAyashAH |
kR^iShNaM snehena visrabdhaM babAShe vachanAmR^itam ||2-55-120

kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho yadUnAM nandivarddhana |
shrUyatAM vachanaM tvAdya vakShyAmi ripusUdana ||2-55-121

tvayA vihInAH sarve sma na shaktAH sukhamAsitum |  
pure.asminviShayAnte vA patihInA iva striyaH ||2-55-122

tvatsanAthA vayaM tAta tvadbAhubalamAshritAH |
bibhImo na narendrANAM sendrANAmapi mAnada ||2-55-123

vijayAya yadushreShTha yatra yatra gamiShyasi |
tatra tvaM sahito.asmAbhirgachChethA yAdavarShabha ||2-55-124

tasya rAj~no vachaH shrutvA sasmitaM devakIsutaH |
yatheShTaM bhavatAmadya tathA kartAsmyasaMshayam ||2-55-125

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
mantrodAharaNe rAjendrAbhiShechanasamAptau pa~nchapa~nchAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்