Tuesday 1 September 2020

க்ருஷ்ணபீ⁴ஷ்மகஸம்வாத³꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 107 (108) - 051 (52)

அதை²கபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணபீ⁴ஷ்மகஸம்வாத³꞉


பீ⁴ஷ்மக உவாச 
புத்ரோ மே பா³லபா⁴வேந ப⁴கி³நீம் தா³துமிச்ச²தி |
ஸ்வயம்வரே நரேந்த்³ராணாம் ந சாஹம் தா³துமுத்ஸஹே ||2-51-1  

அதீவ பா³லபா⁴வத்வாத்³தா³துமிச்சே²ந்மதிர்மம |
ஏகா ஹ்யேகம் ஸமாலோக்ய வரயிஷ்யதி மே மதி꞉ ||2-51-2

அத꞉ ப்ரஸாத³யிஷ்யே த்வாம் புத்ரது³ர்நயஹேதுநா |
ப்ரஸாத³ம் குரு தே³வேஶ க்ஷந்துமர்ஹஸி மே ப்ரபோ⁴ ||2-51-3

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச 
பா³லபா⁴வேந புத்ரேண சாலிதம் ந்ருபமண்ட³லம் |
யதா³ ப⁴வதி வை ப்ராஉட⁴꞉ கீத்³ருஶோ(அ)விநயோ ப⁴வேத் ||2-51-4

ஸூர்யேந்து³ஸத்³ருஶால்லோகாம்ஸ்தபஸோபார்ஜிதஶ்ரிய꞉ |
லோகே(அ)ஸ்மிந்நரதே³வாநாம் மஹாகுலஸமுத்³ப⁴வாந் ||2-51-5

ஏகஸ்யாபி ந்ருபஸ்யாக்³ரே மோஹாத்³யோ விதத²ம் வதே³த் |
ந ஸ திஷ்ட²தி லோகே(அ)ஸ்மிந்நிர்த³ஹேத்³த³ண்ட³வஹ்நிநா |2-51-6

ஏஷ த⁴ர்மோ நரேந்த்³ராணாமிதி தே விதி³தம் ப்ரபோ⁴ |
லோகத⁴ர்மம் புரஸ்க்ருத்ய புரா கீ³தம் ஸ்வயம்பு⁴வா ||2-51-7

கத²ம் தவ ஸுதஸ்தேஷாமக்³ரதோ மநுஜேஶ்வர꞉ |
வக்துமர்ஹதி ராஜேந்த்³ர விதத²ம் ராஜஸம்ஸதி³ ||2-51-8 

தாத்³ருஶம் ரங்க³மதுலம் காரயம்ஸ்தநயஸ்தவ |
கத²ம் த்வயா ஹ்யவிஜ்ஞாத இதி மே ஸம்ஶயோ மஹாந் ||2-51-9

ஆக³தாநாம் நரேந்த்³ராணாமநலார்கேந்து³வர்சஸாம் |
யதா²ர்ஹேண து ஸம்பூஜ்ய ஆதித்²யம் க்ருதவாநஸி ||2-51-10

ரதா²ஶ்வநரநாகா³நாம் விமர்த³மதுலம் ததா² |
கத²ம் ந ஜ்ஞாதவாந்ராஜம்ஸ்தவ புத்ரஸ்ய சேஷ்டிதம் ||2-51-11

விஷாதோ³ ந ப⁴வேத³த்ர சதுரங்க³ப³லாக³மே |
கத²ம் ந ஜ்ஞாயதே ராஜந்நிதி மே பு³த்³தி⁴ஸம்ஶய꞉ ||2-51-12

மமாக³மநமேவேஹ ப்ராயேண ந ஹிதம் தவ |
அதோ ந க்ருதமாதித்²யமபாத்ராய நரேஶ்வர ||2-51-13

பாத்ரேப்⁴யோ தீ³யதாம் கந்யா மாமபாஸ்ய நரேஶ்வர |
மமாக³மநதோ³ஷேண கத²ம் கந்யாம் ந தா³ஸ்யஸே ||2-51-14

கந்யாவிக்⁴நம் ச குர்வாணோ நரகே பரிபச்யதே |
இதி த⁴ர்மவிதை³ர்கீ³தம் மந்வாதி³பி⁴ர்நரோத்தமை꞉ ||2-51-15

அதோ(அ)ர்த²ம் ந ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஹம் ரங்க³மத்⁴யே விஶாம்பதே |
விதி³த்வா ந க்ருதாதித்²யம் நரதே³வ தவாலயம் ||2-51-16

ஹ்ரியாபி⁴பூ⁴தோ ராஜேந்த்³ர பார்தி²வோ(அ)ஹம் நராதி⁴ப |
வித³ர்ப⁴நக³ரே ராஜந்ப³லவிஶ்ராமஹேதுநா ||2-51-17

ஆவாப்⁴யாம் க்ருதமாதித்²யம் கைஶிகஸ்து ப்ரியாதிதி²꞉ |
உஷிதௌ ச யதா² ஸ்வர்கே³ புரா க³ருட³கேஶவௌ ||2-51-18

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவமேவ ப்³ருவாணம் து க்ருஷ்ணம் வாக்³வஜ்ரசோதி³தம் |
ஶ்லக்ஷ்ணவாசாம்பு³நா(ஆ)ஸிச்ய ஶமிதோக்³நிரிவ ஜ்வலந் ||2-51-19

பீ⁴ஷ்மக உவாச 
ப்ரஸீத³ தே³வலோகேஶ பாஹி மாம் லோகஶாஸந |
அஜ்ஞாநதமஸாவிஷ்டம் ஜ்ஞாநசக்ஷு꞉ப்ரதோ³ ப⁴வ ||2-51-20

மாநுஷ்யே மாம் ஸசக்ஷுஷ்ட்வாத³ஸம்யக்³விதி³தா வயம் |
ந ப்ரஸித்³த்⁴யந்தி கர்மாணி க்ரியதாமவிசாரணாத் ||2-51-21 

ப⁴வந்தம் ஶரணம் ப்ராப்ய தே³வாநாமபி தை³வதம் |
ஸம்யக்³ப⁴வது மே த்³ருஷ்டி꞉ ஸம்பஶ்யந்து ச மே க்ரியா꞉ ||2-51-22

அநிஷ்பந்நாமபி க்ரியாம் நயோபேதாம் விசக்ஷணா꞉ |
ப²லதா³ம் ஹி ப்ரகுர்வந்தி மஹாஸேநாபதிர்யதா² ||2-51-23

ப⁴வந்தம் ஶரணம் ப்ராப்ய நாதி பா³த⁴தி மே ப⁴யம் |
யந்மயா சிந்திதம் கார்யம் தத்³ப⁴வாஞ்ச்²ரோதுமர்ஹதி ||2-51-24

ந தா³துமிச்சே² கந்யாம் வை பார்தி²வேப்⁴ய꞉ ஸ்வயம்வரே |
ப்ரஸாத³ம் குரு தே³வேஶ ந கோபம் கர்துமர்ஹஸி ||2-51-25

ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச 
வசநேந கிமுக்தேந த்வயா ராஜந்மஹாமதே |
ஸ்வகந்யாம் தா³ஸ்யஸே நேதி கோ(அ)த்ர நேதா தவாநக⁴ ||2-51-26

மா தே³ஹீதி ந சாக்²யேயம் த³த³ஸ்வேதி ந மே வச꞉ |
ருக்மிண்யா தி³வ்யமூர்தித்வம் ஸம்ப³ந்தே⁴ காரணம் மம ||2-51-27 

மேருகூடே புரா தே³வை꞉ க்ருதமம்ஶாவதாரணம் |
ததா³ நிஸ்ருஷ்டா ஸா பூர்வம் க³ச்ச² த்வம் பதிநா ஸஹ ||2-51-28

மாநுஷ்யே குண்டி³நக³ரே பீ⁴ஷ்மகஸ்யாங்க³நோத³ரே |
ஜாயஸ்வ விபுலஶ்ரோணி ப்ரத்யவேக்ஷ்ய ச வாஸவம் || 2-51-29

தேநாஹம் வ꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி ராஜந்நக்ருதகம் வச꞉ |
ஶ்ருத்வா ஸ்வயம் விநிஶ்சித்ய யது³க்தம் தத்கரிஷ்யதி ||2-51-30

ருக்மிணீ நாம தே கந்யா ந ஸா ப்ராக்ருதமாநுஷீ |
ஶ்ரீரேஷா ப்³ரஹ்மவாக்யேந ஜாதா கேநாபி ஹேதுநா ||2-51-31

ந ச ஸா மாநுஜேந்த்³ராணாம் ஸ்வயம்வரவிதி⁴க்ஷமா |
ஏகா த்வேகாய தா³தவ்யா இதி த⁴ர்மோ வ்யவஸ்தி²த꞉ ||2-51-32

ந ச தாம் ஶக்யஸே ராஜம்ˮல்லக்ஷ்மீம் தா³தும் ஸ்வயம்வரே |
ஸத்³ருஶம் வரமாலோக்ய தா³துமர்ஹஸி த⁴ர்மத꞉ ||2-51-33

அதோ(அ)ர்த²ம் வைநதேயோ(அ)யம் விக்⁴நகாரணஹேதுநா |
ஆக³த꞉ குண்டி³நக³ரே தே³வராஜேந சோதி³த꞉ ||2-51-34

அஹம் சைவாக³தோ ராஜ்ஞாம் த்³ரஷ்டுகாமோ மஹோத்ஸவம் |
தாம் ச கந்யாம் வராரோஹாம் பத்³மேந ரஹிதாம் ஶ்ரியம் ||2-51-35

க்ஷந்தவ்யமிதி யத்ப்ரோக்தம் த்வயா ராஜந்மமாக்³ரத꞉ |
யுக்திபூர்வமஹம் மந்யே கலுஷாய ந பார்தி²வ ||2-51-36

பூர்வமேவ மயா(ஆ)க்²யாதம் யேநாஸ்மி விஷயே தவ |
ஆக³த꞉ ஸௌம்யரூபேண தேநைவ க்ஷாந்தவாந் விபோ⁴ ||2-51-37

க்ஷாந்தேஷு கு³ணபா³ஹுல்யம் தோ³ஷாபஹரணம் க்ஷமா |
கத²மஸ்மத்³விதே⁴ ராஜந்கலுஷோ வஸதே ஹ்ருதி³ ||2-51-38

குலஜே ஸத்த்வஸம்பந்நே த⁴ர்மஜ்ஞே ஸத்யவாதி³நி |
ப⁴வாத்³ருஶே கத²ம் ராஜந்கலுஷோ பு⁴வி வர்ததே ||2-51-39

க்ஷந்தோ(அ)யமிதி மந்தவ்யம் மம ஸேநாஸஹாக³தம் |
ந சாஹம் ஸேநயா ஸார்த⁴ம் யாஸ்யாமி ரிபுவாஹிநீம்  ||2-51-40

அக்ஷாந்தஶ்சாரிஸேநாயாம் யாஸ்யாமி த்³விஜவாஹநே |
ஸ்தி²த꞉ ஸோமார்கஸங்காஶாந்யாயுதா⁴நி கரைர்வ்ருத꞉ ||2-51-41

மாந்யோ(அ)ஸ்மாகம் த்வயா ராஜந்வயஸா ச  பிதா ஸம꞉ |
பாலயஸ்வ புரீம் ஸம்யக்க்ஷத்ரேஷு பித்ருவத்³வஸ ||2-51-42

கலுஷோ நாம ராஜேந்த்³ர வஸேத்காபுருஷேஷு வை |
ஶூரேஷு ஶுத்³த⁴பா⁴வேஷு கலுஷோ வஸதே கத²ம் ||2-51-43

ஜாநீத்⁴வமேஷா மே வ்ருத்தி꞉ புத்ரேஷு பித்ருவத்³வயம் |
இமாவபி ச ராஜாநௌ வித³ர்ப⁴நக³ராதி⁴பௌ ||2-51-44

ஆதித்²யகரணே(அ)ஸ்மாகம் ஸ்வராஜ்யம் த³த³தாவுபௌ⁴ |
தேந தா³நப²லேநாஸ்ய த³ஶபூர்வா தி³வம் க³தா꞉ ||2-51-45

ப⁴விஷ்யாஶ்சைவ ராஜாந꞉ புத்ரபௌத்ரா த³ஶாவரா꞉ |
தே(அ)பி தத்ரைவ யாஸ்யந்தி தே³வலோகம் நராதி⁴பா꞉ ||2-51-46

அநயோ꞉ ஸுசிரம் காலம் பு⁴க்த்வா ராஜ்யமகண்டகம் |
யதா³பி⁴லாஷோ மோக்ஷஸ்ய யாஸ்யேதே நிர்வ்ருதிம் ஸுக²ம் ||2-51-47

நரேந்த்³ராஶ்ச மஹாபா⁴கா³ யே(அ)பி⁴ஷேசிதுமாக³தா꞉ |
காலேந தே(அ)பி யாஸ்யந்தி தே³வலோகம் த்ரிவிஷ்டபம் ||2-51-48

ஸ்வஸ்தி வோ(அ)ஸ்து க³மிஷ்யாமி வைநதேயஸஹாயவாந் |
நக³ரீம் மது²ராம் ரம்யாம் போ⁴ஜராஜேந பாலிதாம் ||2-51-49

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவமுக்த்வா து ராஜாநம் பீ⁴ஷ்மகம் யது³நந்த³ந꞉ |
ராஜ்ஞஶ்சைவமுபாமந்த்ர்ய வைத³ர்பா⁴ப்⁴யாம் விஷேஷத꞉ |
ஸபா⁴ந்நிஷ்க்ரம்ய தே³வேஶோ  ஜகா³ம ரத²மந்திகம் ||2-51-50

தத꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டோ ராஜர்ஷிர்பீ⁴ஷ்மக꞉ கில கேஶவம் |
தே ஸர்வே ச மஹீபாலா விஷண்ணவத³நாப⁴வந் ||2-51-51

ஆத்³யம் ஸ்வாயம்பு⁴வம் ரூபம் ஸுராஸுரநமஸ்க்ருதம் |
ஸஹ்ஸ்ரபாத்ஸஹஸ்ராக்ஷம் ஸஹஸ்ரபு⁴ஜவிக்³ரஹம் ||2-51-52

ஸஹஸ்ரஶிரஸம் தே³வம் ஸஹ்ஸ்ரமுகுடோஜ்ஜ்வலம் |
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴நுலேபநம் ||2-51-53

தி³வ்யாப⁴ரணஸம்யுக்தம் தி³வ்யாநேகோத்³யதாயுத⁴ம் |
க்ருஷ்ணம் ரக்தாரவிந்தா³க்ஷம் சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிலோசநம் ||2-51-54

த்³ருஷ்ட்வா ஸ ராஜா ராஜேந்த்³ரம் ப்ரணிபத்ய க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
வாங்மந꞉காயஸம்யுக்தம் ஸ்தோதுமாரப்³த⁴வாம்ஸ்ததா³ ||2-51-55

பீ⁴ஷ்மக உவாச 
தே³வதே³வ நமஸ்துப்⁴யமநாதி³நித⁴நாய வை |
ஶாஶ்வதாயாதி³தே³வாய நாராயண பராயண ||2-51-56

ஸ்வய்ம்பு⁴வே ச விஶ்வாய ஸ்தா²ணவே வேத⁴ஸாய ச |
பத்³மநாபா⁴ய ஜடிநே த³ண்டி³நே பிங்க³லாய ச ||2-51-57

ஹம்ஸப்ரபா⁴ய ஹம்ஸாய சக்ரரூபாய வை நம꞉ |
வைகுண்டா²ய நமஸ்தஸ்மை அஜாய பரமாத்மநே ||2-51-58

ஸத³ஸத்³பா⁴வயுக்தாய புராணபுருஷாய ச |
புருஷோத்தமாய யுக்தாய நிர்கு³ணாய நமோ(அ)ஸ்து தே ||2-51-59

வரதோ³ ப⁴வ மே நித்யம் த்வத்³ப⁴க்தாய ஸுரோத்தம |
லோகநாதோ²(அ)ஸி நாத² த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் விதி³தாத்மநாம் ||2-51-60

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவம் ஸ்துத்வா மஹாதே³வம் ந்ருபாணாமக்³ரதோ ந்ருப꞉ |
மஹார்ஹமணிமுக்தாபி⁴ர்வஜ்ரவைதூ³ர்யஹாஸிநம் ||2-51-61

ஶாதகும்ப⁴ஸ்ய நிசயம் க்ருஷ்ணாய ப்ரத³தௌ³ ந்ருப꞉ |
புநஶ்சக்ரே நமஸ்காரம் வைநதேயே மஹாப³லே ||2-51-62

பீ⁴ஷ்மக உவாச 
நமஸ்தஸ்மை க²கே³ந்த்³ராய நமோ மாருதரம்ஹஸே |
காமரூபாய தி³வ்யாய காஶ்யபாய ச வை நம꞉ ||2-51-63

வைஶம்பாயந உவாச 
இதி ஸங்க்ஷேபத꞉ ஸ்துத்வா ஸத்க்ருத்ய வரபூ⁴ஷணை꞉ |
ததோ விஸர்ஜயாமாஸ க்ருஷ்ணம் கமலலோசநம் ||2-51-64  

அநுஜக்³முர்ந்ருபாஶ்சைவ ப்ரஸ்தி²தம் வாஸவாநுஜம் |
ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச ஸத்காரம் ந்ருபாநாமந்த்ர்ய வீர்யவாந் ||2-51-65

ஜகா³ம மது²ராம் க்ருஷ்ணோ த்³யோதயாநோ தி³ஶோ த³ஶ |
வைநதேயம் புரஸ்க்ருத்ய ஸௌம்யரூபம் க²கோ³த்தமம் ||2-51-66

மஹதா ரத²வ்ருந்தே³ந பரிவார்ய ஸமந்தத꞉ |
பே⁴ரீபடஹநாதே³ந ஶங்க²து³ந்து³பி⁴நி꞉ஸ்வநை꞉ ||2-51-67

ப்³ரும்ஹிதேந ச நாகா³நாம் ஹயாநாம் ஹேஷிதேந ச |
ஸிம்ஹநாதே³ந ஶூராணாம் ரத²நேமிஸ்வநேந ச ||2-51-68

துமுல꞉ ஸுமஹாநாஸீந்மஹாமேக⁴ரவோபம꞉ |
க³தே க்ருஷ்ணே மஹாவீர்யே ஆதா³ய வரமாஸநம் ||2-51-69

ஸபா⁴மாதா³ய தே³வாஶ்ச ப்ரயயுஸ்த்ரித³ஶாலயம் |
மஹதா சதுரங்கே³ண  ப³லேந பரிவாரிதா꞉ ||2-51-70

க்ரோஶமாத்ரமுபவ்ரஜ்ய அநுஜ்ஞாதே ஜநார்த³நே |
ப்ரயயுஸ்தே ந்ருபா꞉ ஸர்வே புநரேவ ஸ்வயம்வரம் ||2-51-71

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணீ
க்ருஷ்ணாபி⁴ஷேகோ நாமைகபஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_51_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 51 - Conversation between Krishna and Bhishmaka
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 5, 2008
Note : This chapter is named in the end as 'The coronation of
       Krishna". But the coronation was narrated in 
       the last chapter, not here! ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

athaikapa~nchAshattamo.adhyAyaH 

kR^iShNabhIShmakasaMvAdaH

bhIShmaka uvAcha 
putro me bAlabhAvena bhaginIM dAtumichChati |
svayaMvare narendrANAM na chAhaM dAtumutsahe ||2-51-1  

atIva bAlabhAvatvAddAtumichChenmatirmama |
ekA hyekaM samAlokya varayiShyati me matiH ||2-51-2

ataH prasAdayiShye tvAM putradurnayahetunA |
prasAdaM kuru devesha kShantumarhasi me prabho ||2-51-3

shrIkR^iShNa uvAcha 
bAlabhAvena putreNa chAlitaM nR^ipamaNDalam |
yadA bhavati vai prAuDhaH kIdR^isho.avinayo bhavet ||2-51-4

sUryendusadR^ishAllokAMstapasopArjitashriyaH |
loke.asminnaradevAnAM mahAkulasamudbhavAn ||2-51-5

ekasyApi nR^ipasyAgre mohAdyo vitathaM vadet |
na sa tiShThati loke.asminnirdaheddaNDavahninA |2-51-6

eSha dharmo narendrANAmiti te viditaM prabho |
lokadharmaM puraskR^itya purA gItaM svayaMbhuvA ||2-51-7

kathaM tava sutasteShAmagrato manujeshvaraH |
vaktumarhati rAjendra vitathaM rAjasaMsadi ||2-51-8 

tAdR^ishaM ra~NgamatulaM kArayaMstanayastava |
kathaM tvayA hyavij~nAta iti me saMshayo mahAn ||2-51-9

AgatAnAM narendrANAmanalArkenduvarchasAm |
yathArheNa tu saMpUjya AtithyaM kR^itavAnasi ||2-51-10

rathAshvanaranAgAnAM vimardamatulaM tathA |
kathaM na j~nAtavAnrAjaMstava putrasya cheShTitam ||2-51-11

viShAdo na bhavedatra chatura~NgabalAgame |
kathaM na j~nAyate rAjanniti me buddhisaMshayaH ||2-51-12

mamAgamanameveha prAyeNa na hitaM tava |
ato na kR^itamAtithyamapAtrAya nareshvara ||2-51-13

pAtrebhyo dIyatAM kanyA mAmapAsya nareshvara |
mamAgamanadoSheNa kathaM kanyAM na dAsyase ||2-51-14

kanyAvighnaM cha kurvANo narake paripachyate |
iti dharmavidairgItaM manvAdibhirnarottamaiH ||2-51-15

ato.arthaM na praviShTo.ahaM ra~Ngamadhye vishAMpate |
viditvA na kR^itAtithyaM naradeva tavAlayam ||2-51-16

hriyAbhibhUto rAjendra pArthivo.ahaM narAdhipa |
vidarbhanagare rAjanbalavishrAmahetunA ||2-51-17

AvAbhyAM kR^itamAtithyaM kaishikastu priyAtithiH |
uShitau cha yathA svarge purA garuDakeshavau ||2-51-18

vaishampAyana uvAcha 
evameva bruvANaM tu kR^iShNaM vAgvajrachoditam |
shlakShNavAchAmbunA.a.asichya shamitogniriva jvalan ||2-51-19

bhIShmaka uvAcha 
prasIda devalokesha pAhi mAM lokashAsana |
aj~nAnatamasAviShTaM j~nAnachakShuHprado bhava ||2-51-20

mAnuShye mAM sachakShuShTvAdasamyagviditA vayam |
na prasiddhyanti karmANi kriyatAmavichAraNAt ||2-51-21 

bhavantaM sharaNaM prApya devAnAmapi daivatam |
samyagbhavatu me dR^iShTiH saMpashyantu cha me kriyAH ||2-51-22

aniShpannAmapi kriyAM nayopetAM vichakShaNAH |
phaladAM hi prakurvanti mahAsenApatiryathA ||2-51-23

bhavantaM sharaNaM prApya nAti bAdhati me bhayam |
yanmayA chintitaM kAryaM tadbhavA~nChrotumarhati ||2-51-24

na dAtumichChe kanyAM vai pArthivebhyaH svayaMvare |
prasAdaM kuru devesha na kopaM kartumarhasi ||2-51-25

shrIkR^iShNa uvAcha 
vachanena kimuktena tvayA rAjanmahAmate |
svakanyAM dAsyase neti ko.atra netA tavAnagha ||2-51-26

mA dehIti na chAkhyeyaM dadasveti na me vachaH |
rukmiNyA divyamUrtitvaM saMbandhe kAraNaM mama ||2-51-27 

merukUTe purA devaiH kR^itamaMshAvatAraNam |
tadA nisR^iShTA sA pUrvaM gachCha tvaM patinA saha ||2-51-28

mAnuShye kuNDinagare bhIShmakasyA~Nganodare |
jAyasva vipulashroNi pratyavekShya cha vAsavam || 2-51-29

tenAhaM vaH pravakShyAmi rAjannakR^itakaM vachaH |
shrutvA svayaM vinishchitya yaduktaM tatkariShyati ||2-51-30

rukmiNI nAma te kanyA na sA prAkR^itamAnuShI |
shrIreShA brahmavAkyena jAtA kenApi hetunA ||2-51-31

na cha sA mAnujendrANAM svayaMvaravidhikShamA |
ekA tvekAya dAtavyA iti dharmo vyavasthitaH ||2-51-32

na cha tAM shakyase rAja.NllakShmIM dAtuM svayaMvare |
sadR^ishaM varamAlokya dAtumarhasi dharmataH ||2-51-33

ato.arthaM vainateyo.ayaM vighnakAraNahetunA |
AgataH kuNDinagare devarAjena choditaH ||2-51-34

ahaM chaivAgato rAj~nAM draShTukAmo mahotsavam |
tAM cha kanyAM varArohAM padmena rahitAM shriyam ||2-51-35

kShantavyamiti yatproktaM tvayA rAjanmamAgrataH |
yuktipUrvamahaM manye kaluShAya na pArthiva ||2-51-36

pUrvameva mayA.a.akhyAtaM yenAsmi viShaye tava |
AgataH saumyarUpeNa tenaiva kShAntavAn vibho ||2-51-37

kShAnteShu guNabAhulyaM doShApaharaNaM kShamA |
kathamasmadvidhe rAjankaluSho vasate hR^idi ||2-51-38

kulaje sattvasaMpanne dharmaj~ne satyavAdini |
bhavAdR^ishe kathaM rAjankaluSho bhuvi vartate ||2-51-39

kShanto.ayamiti mantavyaM mama senAsahAgatam |
na chAhaM senayA sArdhaM yAsyAmi ripuvAhinIm  ||2-51-40

akShAntashchArisenAyAM yAsyAmi dvijavAhane |
sthitaH somArkasa~NkAshAnyAyudhAni karairvR^itaH ||2-51-41

mAnyo.asmAkaM tvayA rAjanvayasA cha  pitA samaH |
pAlayasva purIM samyakkShatreShu pitR^ivadvasa ||2-51-42

kaluSho nAma rAjendra vasetkApuruSheShu vai |
shUreShu shuddhabhAveShu kaluSho vasate katham ||2-51-43

jAnIdhvameShA me vR^ittiH putreShu pitR^ivadvayam |
imAvapi cha rAjAnau vidarbhanagarAdhipau ||2-51-44

AtithyakaraNe.asmAkaM svarAjyaM dadatAvubhau |
tena dAnaphalenAsya dashapUrvA divaM gatAH ||2-51-45

bhaviShyAshchaiva rAjAnaH putrapautrA dashAvarAH |
te.api tatraiva yAsyanti devalokaM narAdhipAH ||2-51-46

anayoH suchiraM kAlaM bhuktvA rAjyamakaNTakam |
yadAbhilASho mokShasya yAsyete nirvR^itiM sukham ||2-51-47

narendrAshcha mahAbhAgA ye.abhiShechitumAgatAH |
kAlena te.api yAsyanti devalokaM triviShTapam ||2-51-48

svasti vo.astu gamiShyAmi vainateyasahAyavAn |
nagarIM mathurAM ramyAM bhojarAjena pAlitAm ||2-51-49

vaishampAyana uvAcha 
evamuktvA tu rAjAnaM bhIShmakaM yadunandanaH |
rAj~nashchaivamupAmantrya vaidarbhAbhyAM viSheShataH |
sabhAnniShkramya devesho  jagAma rathamantikam ||2-51-50

tataH prahR^iShTo rAjarShirbhIShmakaH kila keshavam |
te sarve cha mahIpAlA viShaNNavadanAbhavan ||2-51-51

AdyaM svAyaMbhuvaM rUpaM surAsuranamaskR^itam |
sahsrapAtsahasrAkShaM sahasrabhujavigraham ||2-51-52

sahasrashirasaM devaM sahsramukuTojjvalam |
divyamAlyAmbaradharaM divyagandhAnulepanam ||2-51-53

divyAbharaNasaMyuktaM divyAnekodyatAyudham |
kR^iShNaM raktAravindAkShaM chandrasUryAgnilochanam ||2-51-54

dR^iShTvA sa rAjA rAjendraM praNipatya kR^itA~njaliH |
vA~NmanaHkAyasaMyuktaM stotumArabdhavAMstadA ||2-51-55

bhIShmaka uvAcha 
devadeva namastubhyamanAdinidhanAya vai |
shAshvatAyAdidevAya nArAyaNa parAyaNa ||2-51-56

svayMbhuve cha vishvAya sthANave vedhasAya cha |
padmanAbhAya jaTine daNDine pi~NgalAya cha ||2-51-57

haMsaprabhAya hamsAya chakrarUpAya vai namaH |
vaikuNThAya namastasmai ajAya paramAtmane ||2-51-58

sadasadbhAvayuktAya purANapuruShAya cha |
puruShottamAya yuktAya nirguNAya namo.astu te ||2-51-59

varado bhava me nityaM tvadbhaktAya surottama |
lokanAtho.asi nAtha tvaM viShNustvaM viditAtmanAm ||2-51-60

vaishampAyana uvAcha 
evaM stutvA mahAdevaM nR^ipANAmagrato nR^ipaH |
mahArhamaNimuktAbhirvajravaidUryahAsinam ||2-51-61

shAtakumbhasya nichayaM kR^iShNAya pradadau nR^ipaH |
punashchakre namaskAraM vainateye mahAbale ||2-51-62

bhIShmaka uvAcha 
namastasmai khagendrAya namo mArutaraMhase |
kAmarUpAya divyAya kAshyapAya cha vai namaH ||2-51-63

vaishampAyana uvAcha 
iti sa~NkShepataH stutvA satkR^itya varabhUShaNaiH |
tato visarjayAmAsa kR^iShNaM kamalalochanam ||2-51-64  

anujagmurnR^ipAshchaiva prasthitaM vAsavAnujam |
pratigR^ihya cha satkAraM nR^ipAnAmantrya vIryavAn ||2-51-65

jagAma mathurAM kR^iShNo dyotayAno disho dasha |
vainateyaM puraskR^itya saumyarUpaM khagottamam ||2-51-66

mahatA rathavR^indena parivArya samantataH |
bherIpaTahanAdena sha~NkhadundubhiniHsvanaiH ||2-51-67

bR^iMhitena cha nAgAnAM hayAnAM heShitena cha |
simhanAdena shUrANAM rathanemisvanena cha ||2-51-68

tumulaH sumahAnAsInmahAmegharavopamaH |
gate kR^iShNe mahAvIrye AdAya varamAsanam ||2-51-69

sabhAmAdAya devAshcha prayayustridashAlayam |
mahatA chatura~NgeNa  balena parivAritAH ||2-51-70

kroshamAtramupavrajya anuj~nAte janArdane |
prayayuste nR^ipAH sarve punareva svayaMvaram ||2-51-71

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI
kR^iShNAbhiSheko nAmaikapa~nchAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்