Monday 31 August 2020

பீ⁴ஷ்மகஸம்ஸதி³ க்ருஷ்ணேநாஶ்வாஸநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 106 (107) - 050 (51)

அத² பஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பீ⁴ஷ்மகஸம்ஸதி³ க்ருஷ்ணேநாஶ்வாஸநம்

Govinda Pattabhishekam

ஜநமேஜய உவாச 
ஹத்வா கம்ஸம் மஹாவீர்யம் தே³வைரபி து³ராஸத³ம் |
நாபி⁴ஷிக்த꞉ ஸ்வயம் ராஜ்யே நோபவிஷ்டோ ந்ருபாஸநே ||2-50-1

கந்யார்தே² சாக³த꞉ க்ருஷ்ணஸ்தத்ராபி ந க்ருதோ(அ)திதி²꞉ |
அமாநமதுலம் ப்ராப்ய க்ஷாந்தவாந்கேந ஹேதுநா ||2-50-2

விநதாயா꞉ ஸுதஶ்சைவ மஹாப³லபராக்ரம꞉ |
ஸ சாபி க்ஷமயா யுக்த꞉ காரணம் கிமபேக்ஷித꞉ |
ஏததா³க்²யாஹி ப⁴க³வந்பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ||2-50-3    

வைஶம்பாயந உவாச
வித³ர்ப⁴நக³ரீம் ப்ராப்தே வைநதேயே ஸஹாச்யுதே |
மநஸா சிந்தயாமாஸ வாஸுதே³வாய கைஶிக꞉ || 2-50-4

த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)ஶ்சர்யம் ஹி ந꞉ ஸர்வாந் [ ராஜந்யாந்ப்ரவதா³ம்யஹம் |
வஸுதே³வஸுதே த்³ருஷ்டே ]  த்⁴ருவம் பாபக்ஷயோ ப⁴வேத் ||2-50-5

விஶுத்³த⁴பா⁴வ꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய ஆவயோர்த்³ருஷ்டதத்த்வத꞉ |
அத꞉ பாத்ரதர꞉ கோ(அ)ந்யஸ்த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே ||2-50-6

க்ருஷ்ணாத்கமலபத்ராக்ஷாத்³தே³வதே³வாஜ்ஜநார்த³நாத் |
தஸ்யாவாம் கிம் ப்ரதா³ஸ்யாவ ஆதித்²யகரணே ந்ருப ||2-50-7

பாத்ரமாஸாத்³ய வை ராஜந்யதா² த⁴ர்மோ ந லுப்யதே |
ஏவமந்யோந்யம் ஸம்சிந்த்ய ப்⁴ராதரௌ க்ரத²கைஶிகௌ ||2-50-8

ஸ்வம் ராஜ்யம் தா³துகாமௌ து ஜக்³மது꞉ கேஶவாந்திகம் |
தே³வமாஸாத்³ய தௌ வீரௌ வித³ர்ப⁴நக³ராதி⁴பௌ ||2-50-9

ஊசதுஸ்தௌ மஹாபா⁴கௌ³ ப்ரணம்ய ஶிரஸா ஹரிம் |
அத்³யாவாம் ஸப²லம் ஜந்ம அத்³யாவாம் ஸப²லம் யஶ꞉ |
அத்³யாவாம் பிதரஸ்த்ருப்தா தே³வே சாவாம் க்³ருஹாக³தே ||2-50-10

சாமரம் வ்யஜநம் ச²த்ரம் த்⁴வஜம் ஸிம்ஹாஸநம் ப³லம் |
ஸ்பீ²தகோஶா புரீ சேயமாவாப்⁴யாம் ஸுஹிதா தவ ||2-50-11

உபேந்த்³ரஸ்த்வம் மஹாபா³ஹோ தே³வேந்த்³ரேணாபி⁴ஷிக்தவாந் |
ஆவாமிஹ ஹி ராஜ்யே த்வாமபி⁴ஷிக்தம் த³தா³மி தே ||2-50-12   
   
ஆவயோர்யத்க்ருதம் கார்யம் ப³ஹுபி⁴꞉ பார்தி²வைரபி |
ந ஶக்யதே(அ)ந்யதா² கர்தும் ஜராஸம்தே⁴ந வா ஸ்வயம் ||2-50-13

ஶத்ருஸ்தே மாக³தோ⁴ ராஜா ஜராஸம்தோ⁴ மஹாத்³யுதி꞉ |
கதா²ம் தே ப்³ருவதே நித்யம் ந்ருபாணாமப⁴யப்ரத³꞉ ||2-50-14

ஸிம்ஹாஸநமநத்⁴யாஸ்யம் புரம் சாஸ்ய ந வித்³யதே |
கத²ம் ராஜஸமாஜே(அ)ஸ்மிந்நாஸ்யதே தே³வகீஸுத꞉ ||20-50-15

க்ருஷ்ணோ(அ)பி ஸுமஹாவீர்யோ ஹ்யபி⁴மாநீ மஹாத்³யுதி꞉ |
ந சாக³மிஷ்யதே வாஸ்மிந்கந்யார்தே² ச ஸ்வயம்வரே ||2-50-16

பார்தி²வேஷூபவிஷ்டேஷு ஸ்வேஷு ஸிம்ஹாஸநேஷு வை |
கத²மாஸ்யதி நீசேஷு ஆஸநேஷு மஹாத்³யுதி꞉ ||2-50-17

இதி ஸம்சிந்த்யமாநஸ்து ஶ்ருத்வாஸௌ பீ⁴ஷ்மகோ ந்ருப꞉ |
ஆவயோ꞉ ஸஹ ஸம்மந்த்ர்ய விக்³ரஹோபஶமார்தி²நா ||2-50-18

தவ விஶ்ராமஹேதோர்ஹி காரிதேத³ம் க்³ருஹோத்தமம் |
தே³வாநாமாதி³தே³வோ(அ)ஸி ஸர்வலோகநமஸ்க்ருத꞉ ||2-50-19

மாநுஷ்யே மர்த்யலோகே(அ)ஸ்மிந்ராஜேந்த்³ரத்வம் ஸமாசர |
ஸமாஜே மநுஜேந்த்³ராணாம் மா பூ⁴தா³ஸநஸங்கடம் ||2-50-20

வித³ர்ப⁴நக³ரே சைஷாம் ராஜேந்த்³ரத்வம் விசேஷ்டய |
ஆஸ்யதாமாஸநே ஶுப்⁴ரே ஶ்வ꞉ ப்ரபா⁴தே மஹாத்³யுதே ||2-50-21

அதி⁴வாஸ்யாத்³ய சாத்மாநம் விதி⁴த்³ருஷ்டேந கர்மணா |
யதா² க³மிஷ்யந்தி ந்ருபா꞉ கரிஷ்யே தே³வஶாஸநாத் ||2-50-22

ஏவமுக்த்வா ஸுரஶ்ரேஷ்ட²ம் ப்ரணிபத்ய க்ருதாஞ்ஜலீ |
ப்ரேஷயாமாஸதுர்வீரௌ ரங்க³மத்⁴யே ந்ருபைர்வ்ருதே ||2-50-23

ஏவம் தூ³தஸ்ய வசநம் யதோ²க்தம் வஜ்ரபாணிநா 
லிகி²த்வா ஸுமஹாதேஜா꞉ கைஶிக꞉ ப்ராஹ ஶாஸநம் ||2-50-24

கைஶிக உவாச
விதி³தம் வோ ந்ருபா꞉ ஸர்வே வைநதேயஸஹாச்யுத꞉ |
ஆக³தோ(அ)திதி²ரூபேண வித³ர்ப⁴நக³ரீம் ஹரி꞉ ||2-50-25

ப்ராப்தமாலோக்ய பாத்ரோ(அ)யமிதி ஸஞ்சிந்த்ய பூ⁴பதி꞉ |
ப்ரத³தௌ³ வாஸுதே³வாய ஸ்வம் ராஜ்யம் த⁴ர்மஹேதுநா ||2-50-26

இத³மாஸநமாஸ்வேதி ப்⁴ராத்ரா மே சோதி³தே தத꞉ |
வாகு³க்தா சாஶரீரேண கேநாபி வ்யோமசாரிணா ||2-50-27

தே³வதூ³த உவாச 
ந யுக்தமாஸநம் தா³தும் த்வயா(ஆ)ஸீநம் நராதி⁴ப |
இத³மஸ்யாஸநம் தி³வ்யம் ஸர்வரத்நவிபூ⁴ஷிதம் ||2-50-28

ஜாம்பூ³நத³மயம் ஶுப்⁴ரம் ரசிதம் விஶ்வகர்மணா |
ப்ரேஷிதம் தே³வராஜேந ஸிம்ஹலக்ஷணலக்ஷிதம் ||2-50-29

அத்ரோபவிஷ்டம் தே³வேஶம் சராசரநமஸ்க்ருதம் |
அபி⁴ஷிஞ்சந்து ராஜேந்த்³ரம் ப³ஹுபி⁴꞉ பார்தி²வை꞉ ஸஹ ||2-50-30

ஆக³தா꞉ குண்டி³நக³ரே கந்யாஹேதோர்நராதி⁴பா꞉ |
நாக³மிஷ்யதி ய꞉ கஶ்சித்ஸோ(அ)ஸ்ய வத்⁴யோ ப⁴விஷ்யதி ||2-50-31

இமே சைவாஷ்டகலஶா நிதீ⁴நாமம்ஶஸம்ப⁴வா꞉ |
அக்ஷயா ராஜராஜஸ்ய த⁴நேஶஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||2-50-32

தி³வ்யா꞉ காஞ்சநரத்நாட்⁴யா தி³வ்யாப⁴ரணயோநய꞉ |
ராஜேந்த்³ரஸ்யாபி⁴ஷேகார்த²மாக³ச்ச²ந்தி ந்ருபைர்வ்ருதா꞉ ||2-50-33

ஏஷ ஶக்ரஸ்ய ஸம்தே³ஶ꞉ கதி²தோ வோ நராதி⁴பா꞉ |
லேகே²நாஹூய தாந்ஸர்வாநபி⁴ஷிஞ்சந்து கேஶவம் ||2-50-34

கைஶிக உவாச 
இதி ஸம்சோத்³ய க²ஸ்தோ²(அ)ஸௌ தே³வதூ³தோ க³தோ தி³வம் |
த³த்த்வா(ஆ)ஸநம் ச க்ருஷ்ணாய பா³லார்கஸத்³ருஶப்ரப⁴ம் ||2-50-35

தேநாஹம் நோத³யிஷ்யாமி ப⁴வத்³பி⁴ர்யே ஸமாக³தா꞉ |
து³ர்நிவார்யதரம் கோ⁴ரம் ஶக்ரஸ்ய ஸ்வயமீரிதம் ||2-50-36

யுஷ்மாபி⁴ர்த³ர்ஶநே யுக்தமத்³பு⁴தம் பு⁴வி து³ர்லப⁴ம் |
கலஶைரபி⁴ஷிஞ்சந்தம் ஸ்வயமேவ நப⁴ஸ்தலாத் ||2-50-37

த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)ஶ்சர்யம் ஹி ந꞉ ஸர்வா த்⁴ருவம் பாபக்ஷயோ ப³ஹ்வேத் |
ஸ்நாபநார்த²ம் ச க்ருஷ்ணாய தே³வதே³வாய விஷ்ணவே ||2-50-38

ஆக³ச்ச²த்⁴வம் ந்ருபஶ்ரேஷ்டா² ந ப⁴யம் கர்துமர்ஹத² |
ஆவயோ꞉ க்ருதஸந்தா⁴நோ யுஷ்மத³ர்தே² ஜநார்த³ந꞉ ||2-50-39

ஸர்வேஷாம் மநுஜேந்த்³ராணாமப⁴யம் குருதே ஹரி꞉ |
விஶுத்³த்³த⁴பா⁴வ꞉ க்ருஷ்ணஸ்து ஆவயோர்த்³ருஷ்டதத்த்வத꞉ ||2-50-40

மாக³த⁴ஸ்ய விஶேஷேண ந வைரம் ஹ்ருதி³ த்³ருஶ்யதே |
யத³த்ர காரணம் கார்யம் தத்³ப⁴வத்³பி⁴ர்விசிந்த்யதாம் ||2-50-41  

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவம் ஸஞ்சிந்தயாமாஸுர்ந்ருபா꞉ ஶாபப⁴யார்தி³தா꞉ |
பூ⁴ய꞉ ஶுஶ்ருவூ ராஜேந்த்³ரா꞉ கேஶவாய மஹத்மநே ||2-50-42

மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநாதே³ந ஸ்வரேணாபூரயந்நப⁴꞉ |
வாகு³வாசாஶரீரேண தே³வராஜஸ்ய ஶாஸநாத் ||2-50-43

சித்ராங்க³த³ உவாச 
த்ரைலோக்யாதி⁴பதி꞉ ஶக்ர꞉ ப்ரஜாபாலநஹேதுநா |
ஆஜ்ஞாபயதி யுஷ்மாகம் ந்ருபாணாம் ஹிதகாம்யயா ||2-50-44

ந யுக்தம் வஸதாந்யோந்யம் க்ருஷ்ணேந ஸஹ வைரிணா |
வஸத்⁴வம் ப்ரீதிமுத்பாத்³ய ஸ்வராஷ்ட்ரேஷு ந்ருபோத்தமா꞉ ||2-50-45

ப்ரணதார்திஹர꞉ க்ருஷ்ண꞉ ப்ரதிஸேநாந்தகோ(அ)நல꞉ |
அநேந ஸஹ ஸம்ப்ரீத்யா மோத³த்⁴வம் விக³தஜ்வரா꞉ ||2-50-46

மாநுஷாணாம் ந்ருபா தே³வா ந்ருபாணாம் தே³வதா꞉ ஸுரா꞉ |
ஸுராணாம் தே³வதா ஶக்ர꞉ ஶக்ரஸ்யாபி ஜநார்த³ந꞉ ||2-50-47

ஏஷ விஷ்ணு꞉ ப்ரபு⁴ர்தே³வோ தே³வாநாமபி தை³வதம் |
ஜாதோ(அ)யம் மாநுஷே லோகே நரரூபேண கேஶவ꞉ ||2-50-48

அஜேய꞉ ஸர்வலோகேஷு தே³வதா³நவமாநவை꞉ |
கார்திகேயஸஹாயஸ்ய அபி ஶூலப்⁴ருத꞉ ஸ்வயம் ||2-50-49

தஸ்மை தே³வாதி⁴தே³வாய கேஶவாய மஹாத்மநே |
அபி⁴ஷேக்தும் ஸுரை꞉ ஸார்த⁴ம் கிமிச்சே²யமத꞉ பரம் ||2-50-50

ந சாதி⁴காரோ தே³வாநாம் ராஜேந்த்³ரஸ்யாபி⁴ஷேசநே |
தேநாஹம் நாபி⁴ஷிஞ்சாமி ஸர்வலோகநமஸ்க்ருதம் |
ந்ருபாணாமதி⁴காரோ(அ)யம் ராஜேந்த்³ரஸ்ய நிவேஶநே ||2-50-51

க³த்வா யூயம் வித³ர்பா⁴யாம் க்ரத²கைஶிகயோ꞉ ஸஹ |
ஸம்சிந்த்ய விதி⁴த்³ருஷ்டேந குருத்⁴வம் ந்ருபஸத்தமா꞉ ||2-50-52

ப்ரீதிஸந்தா⁴நகாலோ(அ)யமிதி ஸம்சிந்த்ய வாஸவ꞉ |
போ³த⁴நார்த²ம் விஸ்ருஷ்டோ(அ)ஹம் யுஷ்மாகம் மநுஜேஶ்வரா꞉ ||2-50-53

வித³ர்ப⁴நக³ரே க்ருஷ்ண꞉ ஶ்ராவிதோ(அ)ஸ்யாதி⁴வாஸநம் |
ராஜேந்த்³ரத்வாபி⁴ஷேகார்த²ம் ராஜாநௌ க்ரத²கைஶிகௌ |
தாப்⁴யாம் ஸஹ ந்ருபஶ்ரேஷ்டா²꞉ க்ருத்வா ஸுமஹது³த்ஸவம் ||2-50-54

அபி⁴ஷேகேண ஸத்க்ருத்ய ப்ரதிக்³ருஹ்யாஸ்ய த³க்ஷிணாம் |
ஆக³மிஷ்யத² ஸம்ஹ்ருஷ்டா꞉ புநரேவ ஸ்வயம்வரம் ||2-50-55

ஜராஸம்த⁴꞉ ஸுநீத²ஶ்ச ருக்மீ சைவ மஹாரத²꞉ |
ஶால்வ꞉ ஸௌப⁴பதிஶ்சைவ சத்வாரோ ராஜஸத்தமா꞉ |
ரங்க³ஸ்யாஶூந்யஹேதோர்ஹி திஷ்ட²ந்து இஹ பார்தி²வா꞉ ||2-50-56

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவமாஜ்ஞாம் ஸுரேஶஸ்ய ஶ்ருத்வா சித்ராங்க³தே³ரிதாம் |
க³மநாய மதிம் சக்ரு꞉ ஸர்வ ஏவ ந்ருபோத்தமா꞉ ||2-50-57

அநுஜ்ஞாதா நரேந்த்³ரேண ஜராஸம்தே⁴ந தீ⁴மதா |
பீ⁴ஷ்மகம் புரத꞉ க்ருத்வா ப்ரயாதா꞉ ஸ்வப³லைர்வ்ருதா꞉ ||2-50-58

பீ⁴ஷ்மகஶ்ச மஹாபா³ஹு꞉ ஸ்வப³லேந ஸமந்வித꞉ |
ஜகா³ம பார்தி²வை꞉ ஸார்த⁴ம் த³ஹ்யமாநேந சேதஸா ||2-50-59

யத்ர க்ருஷ்ணோ மஹாபா³ஹு꞉ கைஶிகஸ்ய நிவேஶநே |
தூ³ராதே³வ ப்ரகாஶந்தீ பதாகாத்⁴வஜமாலிநீ ||2-50-60

ஶுபா⁴ தே³வஸபா⁴ ரம்யா ஸ்நாநஹேதோரிஹாக³தா |
தி³வ்யரத்நப்ரபா⁴கீர்ணா தி³வ்யத்⁴வஜஸமாகுலா ||2-50-61

தி³வ்யாம்ப³ரபதாகாட்⁴யா தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |
தி³வ்யஸ்ரக்³தா³மகலிலா தி³வ்யக³ந்தா⁴தி³வாஸிதா ||2-50-62

விமாநயாநை꞉ ஶ்ரீமத்³பி⁴꞉ ஸமந்தாத்பரிவாரிதா |
தி³வ்யாப்ஸரோக³ணாஶ்சைவ வித்³யாத⁴ரக³ணாஸ்ததா² ||2-50-63

க³ந்த⁴ர்வா முநயஶ்சைவ கிந்நராஶ்ச ஸமந்தத꞉ |
உபகா³யந்தி தே³வேஶமம்ப³ராந்தரமாஶ்ரிதா꞉ ||2-50-64

ஸ்துவந்தி முநயஶ்சைவ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ |
தே³வது³ந்து³ப⁴யஶ்சைவ ஸ்வயமேவாநத³ந்தி³வி ||2-50-65

பஞ்சயோநிஸமுத்தா²நி க³ந்த⁴சூர்ணாந்யநேகஶ꞉ |
ஸமந்தாத்பாத்யமாநாநி சாகாஶஸ்தை²ர்தி³வௌகஸை꞉ ||2-50-66

ஸ்வயமாக³த்ய தே³வேந்த்³ரோ தே³வை꞉ ஸஹ ஶசீபதி꞉ |
விமாநவரமாருஹ்ய ஸப்ரகாஶ꞉ ஸ்தி²தோ(அ)ம்ப³ரே ||2-50-67

அஷ்டௌ யே லோகபாலாஸ்தே ஸ்வாஸு தி³க்ஷு ஸமாஸ்தி²தா꞉ |
உபகா³யந்தி ந்ருத்யந்தி ஸ்துவந்தி ச ஸமந்தத꞉ ||2-50-68

ஶ்ருத்வ ஸதுமுலம் நாத³ம் ஸர்வ ஏவ நராதி⁴பா꞉ |
விஸ்மயோத்பு²ல்லநயநா விவிஶுஸ்தே ஸபா⁴ம் ஶுபா⁴ம் ||2-50-69

கைஶிகஶ்ச மஹாபா³ஹுருபக³ம்ய நராதி⁴பாந் |
ப்ரவேஶயாமாஸ ப³லீ ப்ரதிபூஜ்ய யதா²விதி⁴ ||2-50-70

நிவேதி³தே ஸுரஶ்ரேஷ்டே² பார்தி²வாநாம் ஸமாக³மே |
நிர்ஜகா³ம ஹரி꞉ ஶ்ரீமாந்ஸர்வமங்க³லபூஜித꞉ ||2-50-71

ததோ(அ)ம்ப³ரஸ்தா²ஸ்தே தி³வ்யா꞉ கலஶாஶ்சைலகண்டி²ந꞉ |
ஸஹகாரஸமாயுக்தா வவர்ஷுர்ஜலதா³ இவ ||2-50-72

தி³வ்யகாஞ்சநரத்நௌகை⁴ர்தி³வ்யபுஷ்பஸமந்விதை꞉ |
க³ந்த⁴சூர்ணவிமிஶ்ரைஶ்ச ராஜேந்த்³ரஸ்யாபி⁴ஷேசநே ||2-50-73

யதோ²க்தவிதி⁴பூர்வேண அபி⁴ஷிச்ய ஜநார்த³நம் |
த³ர்ஶயித்வா நரேந்த்³ராணாம் தி³வ்யைராவரணை꞉ ஶுபை⁴꞉ ||2-50-74

தி³வ்யாம்ப³ரவிசித்ரைஶ்ச தி³வ்யமால்யாநுலேபநை꞉ |
ஸத்க்ருத்ய விதி⁴வத்³ராஜ்ஞ உபவிஷ்டோ ஜநார்த³ந꞉ ||2-50-75

ஶுபே⁴ தே³வஸபே⁴ ரம்யே ஸ்நாநஹேதோரிஹாக³தே |
உபாஸ்யமாநோ யது³பி⁴ர்வித³ர்பை⁴ஶ்ச நராதி⁴பை꞉ ||2-50-76

வைநதேயஶ்ச ப³லவாந்காமரூபீ நராக்ருதி꞉ |
த³க்ஷிணம் பார்ஶ்வமாஶ்ரித்ய ஆஸநஸ்தோ² மஹாப³ல꞉ ||2-50-77

க்ரத²ஶ்ச கைஶிகோ வீரோ வாமபார்ஶ்வே ததா²ஸநே |
உபவிஷ்டௌ மஹாத்மாநௌ தே³வஸ்யாநுமதே ந்ருபௌ ||2-50-78

ததை²வ வாமபார்ஶ்வே து வ்ருஷ்ண்யந்த⁴கமஹாரதா²꞉ |
ஸாத்யகிப்ரமுகா² வீரா உபவிஷ்டா மஹாப³லா꞉ ||2-50-79

பா⁴ஸ்கரப்ரதிமே தி³வ்யே தி³வ்யாஸ்தரணவிஸ்த்ருதே |
ஸுகோ²பவிஷ்டம் ஶ்ரீமந்தம் தே³வைரிவ ஶசீபதிம் ||2-50-80

ஸசிவை꞉ ஶ்ராவிதா꞉ ஸர்வே ப்ரவிஷ்டாஸ்தே நராதி⁴பா꞉ |
யதா²ர்ஹேண ச ஸம்பூஜ்ய ராஜாந꞉ ஸர்வ ஏவ தே ||2-50-81

ஸுகோ²பவிஷ்டாஸ்தே ஸ்வேஷு ஆஸநேஷு நராதி⁴பா꞉ |
கைஶிகஸ்து மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²வித்தம꞉ ||2-50-82
பூஜயித்வா யதா²ந்யாயமுவாச வத³தாம் வர꞉ |

கைஶிக உவாச 
அவிஜ்ஞாதா ந்ருபா꞉ ஸர்வே மாநுஷோ(அ)யமிதி ப்ரபா⁴ ||2-50-83
ப⁴வந்தமுபருத்³தா⁴நாம் தே³வ த்வம் க்ஷந்துமர்ஹஸி |   
  
ஶ்ரீக்ருஷ்ண உவாச 
ந மே வைரம் ப்ரவஸதி ஏகாஹமபி கைஶிக ||2-50-84

விஶேஷேண நரேந்த்³ராணாம் க்ஷத்ரத⁴ர்மே(அ)வதிஷ்ட²தாம் |
யோத்³த⁴வ்யமிதி த⁴ர்மேண அத⁴ர்மே து பராங்முகே² ||2-50-85

தேஷாம் கிம்ஹேதுநா கோப꞉ கர்தவ்யஸ்த்வவநீஶ்வரா꞉ |
யத்³க³தம் தத³திக்ராந்தம் யே ம்ருதாஸ்தே தி³வம் க³தா꞉ ||2-50-86

ஏஷ த⁴ர்மோ ந்ருலோகே(அ)ஸ்மிஞ்ஜாயந்தே ச ம்ரியந்தி ச |
தஸ்மாத³ஶோச்யம் ப⁴வதாம் ம்ருதார்தே² ச நராதி⁴பா꞉ |
க்ஷந்தவ்யம் ரோசதே(அ)ஸ்மாகம் வீதவைரா ப⁴வந்து தே ||2-50-87

வைஶம்பாயந உவாச 
ஏவமுக்த்வா நரேந்த்³ராம்ஸ்தாநாஶ்வாஸ்ய மது⁴ஸூத³ந꞉ |
கைஶிகஸ்ய முக²ம் வீக்ஷ்ய விரராம மஹாத்³யுதி꞉ ||2-50-88

ஏதஸ்மிந்நேவ காலே து பீ⁴ஷ்மகோ நயகோவித³꞉ |
பூஜயித்வா யதா²ந்யாயமுவாச வத³தாம் வர꞉ ||2-50-89

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணீ 
ருக்மிணீஸ்வயம்வரே பஞ்சாஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_50_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter - 50 - Krishna's Assuranace in Bhishmaka's Assembly
Itranslated by K S Ramachandran, ,
September 1, 2008

 
Note- 
      verse 35, line 1 : avagraha must be there  
      verse 38, line 1 : sarvA ? or sarvaM ?
      verse 46, line 1 :  I think it should be  analaH . Pl check
                         with other editions
      verse 50, line 2  verse 59, line 2 :  sArddhaM is wrong##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha pa~nchAshattamo.adhyAyaH

bhIShmakasaMsadi kR^iShNenAshvAsanam  

janamejaya uvAcha 
hatvA kaMsaM mahAvIryaM devairapi durAsadam |
nAbhiShiktaH svayaM rAjye nopaviShTo nR^ipAsane ||2-50-1

kanyArthe chAgataH kR^iShNastatrApi na kR^ito.atithiH |
amAnamatulaM prApya kShAntavAnkena hetunA ||2-50-2

vinatAyAH sutashchaiva mahAbalaparAkramaH |
sa chApi kShamayA yuktaH kAraNaM kimapekShitaH |
etadAkhyAhi bhagavanparaM kautUhalaM hi me ||2-50-3    

vaishampAyana uvAcha
vidarbhanagarIM prApte vainateye sahAchyute |
manasA chintayAmAsa vAsudevAya kaishikaH || 2-50-4

dR^iShTvA.a.ashcharyaM hi naH sarvAn [ rAjanyAnpravadAmyaham |
vasudevasute dR^iShTe ]  dhruvaM pApakShayo bhavet ||2-50-5

vishuddhabhAvaH kR^iShNasya AvayordR^iShTatattvataH |
ataH pAtrataraH ko.anyastriShu lokeShu vidyate ||2-50-6

kR^iShNAtkamalapatrAkShAddevadevAjjanArdanAt |
tasyAvAM kiM pradAsyAva AtithyakaraNe nR^ipa ||2-50-7

pAtramAsAdya vai rAjanyathA dharmo na lupyate |
evamanyonyaM saMchintya bhrAtarau krathakaishikau ||2-50-8

svaM rAjyaM dAtukAmau tu jagmatuH keshavAntikam |
devamAsAdya tau vIrau vidarbhanagarAdhipau ||2-50-9

Uchatustau mahAbhAgau praNamya shirasA harim |
adyAvAM saphalaM janma adyAvAM saphalaM yashaH |
adyAvAM pitarastR^iptA deve chAvAM gR^ihAgate ||2-50-10

chAmaraM vyajanaM ChatraM dhvajaM simhAsanaM balam |
sphItakoshA purI cheyamAvAbhyAM suhitA tava ||2-50-11

upendrastvaM mahAbAho devendreNAbhiShiktavAn |
AvAmiha hi rAjye tvAmabhiShiktaM dadAmi te ||2-50-12   
   
AvayoryatkR^itaM kAryaM bahubhiH pArthivairapi |
na shakyate.anyathA kartuM jarAsaMdhena vA svayam ||2-50-13

shatruste mAgadho rAjA jarAsaMdho mahAdyutiH |
kathAm te bruvate nityaM nR^ipANAmabhayapradaH ||2-50-14

simhAsanamanadhyAsyaM puraM chAsya na vidyate |
kathaM rAjasamAje.asminnAsyate devakIsutaH ||20-50-15

kR^iShNo.api sumahAvIryo hyabhimAnI mahAdyutiH |
na chAgamiShyate vAsminkanyArthe cha svayaMvare ||2-50-16

pArthiveShUpaviShTeShu sveShu simhAsaneShu vai |
kathamAsyati nIcheShu AsaneShu mahAdyutiH ||2-50-17

iti saMchintyamAnastu shrutvAsau bhIShmako nR^ipaH |
AvayoH saha saMmantrya vigrahopashamArthinA ||2-50-18

tava vishrAmahetorhi kAritedaM gR^ihottamam |
devAnAmAdidevo.asi sarvalokanamaskR^itaH ||2-50-19

mAnuShye martyaloke.asminrAjendratvaM samAchara |
samAje manujendrANAM mA bhUdAsanasa~NkaTam ||2-50-20

vidarbhanagare chaiShAM rAjendratvaM vicheShTaya |
AsyatAmAsane shubhre shvaH prabhAte mahAdyute ||2-50-21

adhivAsyAdya chAtmAnaM vidhidR^iShTena karmaNA |
yathA gamiShyanti nR^ipAH kariShye devashAsanAt ||2-50-22

evamuktvA surashreShThaM praNipatya kR^itA~njalI |
preShayAmAsaturvIrau ra~Ngamadhye nR^ipairvR^ite ||2-50-23

evaM dUtasya vachanaM yathoktaM vajrapANinA 
likhitvA sumahAtejAH kaishikaH prAha shAsanam ||2-50-24

kaishika uvAcha
viditaM vo nR^ipAH sarve vainateyasahAchyutaH |
Agato.atithirUpeNa vidarbhanagarIM hariH ||2-50-25

prAptamAlokya pAtro.ayamiti sa~nchintya bhUpatiH |
pradadau vAsudevAya svaM rAjyaM dharmahetunA ||2-50-26

idamAsanamAsveti bhrAtrA me chodite tataH |
vAguktA chAsharIreNa kenApi vyomachAriNA ||2-50-27

devadUta uvAcha 
na yuktamAsanaM dAtuM tvayA.a.asInaM narAdhipa |
idamasyAsanaM divyaM sarvaratnavibhUShitam ||2-50-28

jAmbUnadamayaM shubhraM rachitaM vishvakarmaNA |
preShitaM devarAjena simhalakShaNalakShitam ||2-50-29

atropaviShTaM deveshaM charAcharanamaskR^itam |
abhiShi~nchantu rAjendraM bahubhiH pArthivaiH saha ||2-50-30

AgatAH kuNDinagare kanyAhetornarAdhipAH |
nAgamiShyati yaH kashchitso.asya vadhyo bhaviShyati ||2-50-31

ime chaivAShTakalashA nidhInAmaMshasaMbhavAH |
akShayA rAjarAjasya dhaneshasya mahAtmanaH ||2-50-32

divyAH kA~nchanaratnADhyA divyAbharaNayonayaH |
rAjendrasyAbhiShekArthamAgachChanti nR^ipairvR^itAH ||2-50-33

eSha shakrasya saMdeshaH kathito vo narAdhipAH |
lekhenAhUya tAnsarvAnabhiShi~nchantu keshavam ||2-50-34

kaishika uvAcha 
iti saMchodya khastho.asau devadUto gato divam |
dattvA.a.asanaM cha kR^iShNAya bAlArkasadR^ishaprabham ||2-50-35

tenAhaM nodayiShyAmi bhavadbhirye samAgatAH |
durnivAryataraM ghoraM shakrasya svayamIritam ||2-50-36

yuShmAbhirdarshane yuktamadbhutaM bhuvi durlabham |
kalashairabhiShi~nchantaM svayameva nabhastalAt ||2-50-37

dR^iShTvA.a.ashcharyaM hi naH sarvA dhruvaM pApakShayo bahvet |
snApanArthaM cha kR^iShNAya devadevAya viShNave ||2-50-38

AgachChadhvaM nR^ipashreShThA na bhayaM kartumarhatha |
AvayoH kR^itasandhAno yuShmadarthe janArdanaH ||2-50-39

sarveShAM manujendrANAmabhayaM kurute hariH |
vishudddhabhAvaH kR^iShNastu AvayordR^iShTatattvataH ||2-50-40

mAgadhasya visheSheNa na vairaM hR^idi dR^ishyate |
yadatra kAraNaM kAryaM tadbhavadbhirvichintyatAm ||2-50-41  

vaishampAyana uvAcha 
evaM sa~nchintayAmAsurnR^ipAH shApabhayArditAH |
bhUyaH shushruvU rAjendrAH keshavAya mahatmane ||2-50-42

meghagambhIranAdena svareNApUrayannabhaH |
vAguvAchAsharIreNa devarAjasya shAsanAt ||2-50-43

chitrA~Ngada uvAcha 
trailokyAdhipatiH shakraH prajApAlanahetunA |
Aj~nApayati yuShmAkaM nR^ipANAM hitakAmyayA ||2-50-44

na yuktaM vasatAnyonyaM kR^iShNena saha vairiNA |
vasadhvaM prItimutpAdya svarAShTreShu nR^ipottamAH ||2-50-45

praNatArtiharaH kR^iShNaH pratisenAntako.analaH |
anena saha saMprItyA modadhvaM vigatajvarAH ||2-50-46

mAnuShANAM nR^ipA devA nR^ipANAM devatAH surAH |
surANAM devatA shakraH shakrasyApi janArdanaH ||2-50-47

eSha viShNuH prabhurdevo devAnAmapi daivatam |
jAto.ayaM mAnuShe loke nararUpeNa keshavaH ||2-50-48

ajeyaH sarvalokeShu devadAnavamAnavaiH |
kArtikeyasahAyasya api shUlabhR^itaH svayam ||2-50-49

tasmai devAdhidevAya keshavAya mahAtmane |
abhiShektuM suraiH sArdhaM kimichCheyamataH param ||2-50-50

na chAdhikAro devAnAM rAjendrasyAbhiShechane |
tenAhaM nAbhiShi~nchAmi sarvalokanamaskR^itam |
nR^ipANAmadhikAro.ayaM rAjendrasya niveshane ||2-50-51

gatvA yUyaM vidarbhAyAM krathakaishikayoH saha |
saMchintya vidhidR^iShTena kurudhvaM nR^ipasattamAH ||2-50-52

prItisandhAnakAlo.ayamiti saMchintya vAsavaH |
bodhanArthaM visR^iShTo.ahaM yuShmAkaM manujeshvarAH ||2-50-53

vidarbhanagare kR^iShNaH shrAvito.asyAdhivAsanam |
rAjendratvAbhiShekArthaM rAjAnau krathakaishikau |
tAbhyAM saha nR^ipashreShThAH kR^itvA sumahadutsavam ||2-50-54

abhiShekeNa satkR^itya pratigR^ihyAsya dakShiNAm |
AgamiShyatha saMhR^iShTAH punareva svayaMvaram ||2-50-55

jarAsaMdhaH sunIthashcha rukmI chaiva mahArathaH |
shAlvaH saubhapatishchaiva chatvAro rAjasattamAH |
ra~NgasyAshUnyahetorhi tiShThantu iha pArthivAH ||2-50-56

vaishampAyana uvAcha 
evamAj~nAM sureshasya shrutvA chitrA~NgaderitAm |
gamanAya matiM chakruH sarva eva nR^ipottamAH ||2-50-57

anuj~nAtA narendreNa jarAsaMdhena dhImatA |
bhIShmakaM purataH kR^itvA prayAtAH svabalairvR^itAH ||2-50-58

bhIShmakashcha mahAbAhuH svabalena samanvitaH |
jagAma pArthivaiH sArdhaM dahyamAnena chetasA ||2-50-59

yatra kR^iShNo mahAbAhuH kaishikasya niveshane |
dUrAdeva prakAshantI patAkAdhvajamAlinI ||2-50-60

shubhA devasabhA ramyA snAnahetorihAgatA |
divyaratnaprabhAkIrNA divyadhvajasamAkulA ||2-50-61

divyAmbarapatAkADhyA divyAbharaNabhUShitA |
divyasragdAmakalilA divyagandhAdivAsitA ||2-50-62

vimAnayAnaiH shrImadbhiH samantAtparivAritA |
divyApsarogaNAshchaiva vidyAdharagaNAstathA ||2-50-63

gandharvA munayashchaiva kinnarAshcha samantataH |
upagAyanti deveshamambarAntaramAshritAH ||2-50-64

stuvanti munayashchaiva siddhAshcha paramarShayaH |
devadundubhayashchaiva svayamevAnadandivi ||2-50-65

pa~nchayonisamutthAni gandhachUrNAnyanekashaH |
samantAtpAtyamAnAni chAkAshasthairdivaukasaiH ||2-50-66

svayamAgatya devendro devaiH saha shachIpatiH |
vimAnavaramAruhya saprakAshaH sthito.ambare ||2-50-67

aShTau ye lokapAlAste svAsu dikShu samAsthitAH |
upagAyanti nR^ityanti stuvanti cha samantataH ||2-50-68

shrutva satumulaM nAdaM sarva eva narAdhipAH |
vismayotphullanayanA vivishuste sabhAM shubhAm ||2-50-69

kaishikashcha mahAbAhurupagamya narAdhipAn |
praveshayAmAsa balI pratipUjya yathAvidhi ||2-50-70

nivedite surashreShThe pArthivAnAM samAgame |
nirjagAma hariH shrImAnsarvama~NgalapUjitaH ||2-50-71

tato.ambarasthAste divyAH kalashAshchailakaNThinaH |
sahakArasamAyuktA vavarShurjaladA iva ||2-50-72

divyakA~nchanaratnaughairdivyapuShpasamanvitaiH |
gandhachUrNavimishraishcha rAjendrasyAbhiShechane ||2-50-73

yathoktavidhipUrveNa abhiShichya janArdanam |
darshayitvA narendrANAM divyairAvaraNaiH shubhaiH ||2-50-74

divyAmbaravichitraishcha divyamAlyAnulepanaiH |
satkR^itya vidhivadrAj~na upaviShTo janArdanaH ||2-50-75

shubhe devasabhe ramye snAnahetorihAgate |
upAsyamAno yadubhirvidarbhaishcha narAdhipaiH ||2-50-76

vainateyashcha balavAnkAmarUpI narAkR^itiH |
dakShiNaM pArshvamAshritya Asanastho mahAbalaH ||2-50-77

krathashcha kaishiko vIro vAmapArshve tathAsane |
upaviShTau mahAtmAnau devasyAnumate nR^ipau ||2-50-78

tathaiva vAmapArshve tu vR^iShNyandhakamahArathAH |
sAtyakipramukhA vIrA upaviShTA mahAbalAH ||2-50-79

bhAskarapratime divye divyAstaraNavistR^ite |
sukhopaviShTaM shrImantaM devairiva shachIpatim ||2-50-80

sachivaiH shrAvitAH sarve praviShTAste narAdhipAH |
yathArheNa cha saMpUjya rAjAnaH sarva eva te ||2-50-81

sukhopaviShTAste sveShu AsaneShu narAdhipAH |
kaishikastu mahAprAj~naH sarvashAstrArthavittamaH ||2-50-82
pUjayitvA yathAnyAyamuvAcha vadatAM varaH |

kaishika uvAcha 
avij~nAtA nR^ipAH sarve mAnuSho.ayamiti prabhA ||2-50-83
bhavantamuparuddhAnAM deva tvaM kShantumarhasi |   
  
shrIkR^iShNa uvAcha 
na me vairaM pravasati ekAhamapi kaishika ||2-50-84

visheSheNa narendrANAM kShatradharme.avatiShThatAm |
yoddhavyamiti dharmeNa adharme tu parA~Nmukhe ||2-50-85

teShAM kiMhetunA kopaH kartavyastvavanIshvarAH |
yadgataM tadatikrAntaM ye mR^itAste divaM gatAH ||2-50-86

eSha dharmo nR^iloke.asmi~njAyante cha mriyanti cha |
tasmAdashochyaM bhavatAM mR^itArthe cha narAdhipAH |
kShantavyaM rochate.asmAkaM vItavairA bhavantu te ||2-50-87

vaishampAyana uvAcha 
evamuktvA narendrAMstAnAshvAsya madhusUdanaH |
kaishikasya mukhaM vIkShya virarAma mahAdyutiH ||2-50-88

etasminneva kAle tu bhIShmako nayakovidaH |
pUjayitvA yathAnyAyamuvAcha vadatAM varaH ||2-50-89

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNI 
rukmiNIsvayaMvare pa~nchAshattamo.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்