Wednesday 8 July 2020

கம்ஸஸ்ய ஜன்மாதி³வ்ருத்தம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 83 - 028

அத² அஷ்டாவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கம்ஸஸ்ய ஜன்மாதி³வ்ருத்தம்

Kamsa and Narada

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
ஸ சிந்தயித்வா த⁴னுஷோ ப⁴ங்க³ம் போ⁴ஜவிவர்த⁴ன꞉ |
ப³பூ⁴வ விமனா ராஜா சிந்தயன்ப்⁴ருஷ²து³꞉கி²த꞉ ||2-28-1

கத²ம் பா³லோ விக³தபீ⁴ரவமத்ய மஹாப³லம் |
ப்ரேக்ஷமாணஸ்து புருஷைர்த⁴னுர்ப⁴ங்க்த்வா விநிர்க³த꞉ ||2-28-2

யஸ்யார்தே² தா³ருணம் கர்ம க்ருதம் லோகவிக³ர்ஹிதம் |
பித்ருஸ்வஸ்ராத்மஜான்வீரான்ஷடே³வாஹம் ந்யபோத²யம் ||2-28-3

தை³வம் புருஷகாரேண ந ஷ²க்யமதிவர்திதும் |
நாரதோ³க்தம் ச வசனம் நூனம் மஹ்யமுபஸ்தி²தம் ||2-28-4

ஏவம் ராஜா விசிந்த்யாத² நிஷ்க்ரம்ய ஸ்வக்³ருஹோத்தமாத் |
ப்ரேக்ஷாகா³ரம் ஜகா³மாஷு² மஞ்சாநாமவலோகக꞉ ||2-28-5 

ஸ த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வநிர்முக்தம் ப்ரேக்ஷாகா³ரம் ந்ருபோத்தம꞉ |
ஷ்²ரேணீனாம் த்³ருட⁴நிர்யுக்தைர்மஞ்சவாடைர்நிரந்தரம் ||2-28-6

ஸோத்தமாகா³ரயுக்தாபி⁴ர்வலபீ⁴பி⁴ர்விபூ⁴ஷிதம் |
ச²தீ³பி⁴꞉ ஸம்ப்ரவ்ருத்³தா⁴பி⁴ரேகஸ்தம்பை⁴ர்விபூ⁴ஷிதம் ||2-28-7

ஸர்வத꞉ ஸாரநிர்வ்யூஹம் ஸ்வாயதம் ஸுப்ரதிஷ்டி²தம் |
உத³க்³ராக்லிஷ்டஸுக்லிஷ்டம் மஞ்சாரோஹணமுத்தமம் ||2-28-8

ந்ருபாஸனபரிக்ஷிப்தம் ஸஞ்சாரபத²ஸஞ்குலம் |
ச²ன்னம் தத்³வேதி³காபி⁴ஷ்²ச மானுஷௌக⁴ப⁴ரக்ஷமம் ||2-28-9

ஸ த்³ருஷ்ட்வா பூ⁴ஷிதம் ரங்க³மாஜ்ஞாபயத பு³த்³தி⁴மான் | 
ஷ்²வ꞉ ஸசித்ரா꞉ ஸமால்யாஷ்²ச ஸபதாகாஸ்ததை²வ ச ||2-28-10   

ஸுவாஸிதா வபுஷ்மந்த உபனீதோத்தரச்ச²தா³꞉ |
க்ரியந்தாம் மஞ்சவாடாஷ்²ச வலப்⁴யோ வீத²யஸ்ததா² ||2-28-11

ரங்க³வாடே கரீஷஸ்ய கல்ப்யந்தாம் ராஷ²யோ(அ)வ்யயா꞉ |
படாஸ்தரணஷோ²பா⁴ஷ்²ச வலயஷ்²சானுரூபத꞉ ||2-28-12

ஸ்தா²ப்யந்தாம் ஸுனிகா²தாஷ்²ச பானகும்பா⁴ யதா²க்ரமம் |
உத³பா⁴ரஸஹா꞉ ஸர்வே ஸகாஞ்சனக⁴டோத்தமா꞉ ||2-28-13

வலயஷ்²cஓபகல்ப்யந்தாம் கஷாயாஷ்²சைவ கும்ப⁴ஷ²꞉ |
ப்ராஷ்²னிகாஷ்²ச நிமந்த்ர்யந்தாம் ஷ்²ரேண்யஷ்²ச ஸபுரோக³மா꞉ ||2-28-14

ஆஜ்ஞா ச தே³யா மல்லானாம் ப்ரேக்ஷகாணாம் ததை²வ ச |
ஸமாஜே மஞ்சவாடாஷ்²ச கல்ப்யந்தாம் ஸூபகல்பிதா꞉ ||2-28-15

ஏவமாஜ்ஞாப்ய ராஜா ஸ ஸமாஜவிதி⁴முத்தமம் |
ஸமாஜவாடாந்நிஷ்க்ரம்ய விவேஷ² ஸ்வம் நிவேஷ²னம் ||2-28-16

ஆஹ்வானம் தத்ர ஸஞ்சக்ரே தஸ்ய மல்லத்³வயஸ்ய வை |
சாணூரஸ்யாப்ரமேயஸ்ய முஷ்டிகஸ்ய ததை²வ ச ||2-28-17 

தௌ து மல்லௌ மஹாவீர்யௌ ப³லினௌ பா³ஹுஷா²லினௌ |
கம்ஸஸ்யாஜ்ஞாம் புரஸ்க்ருத்ய ஹ்ருஷ்டௌ விவிஷ²துஸ்ததா³ ||2-26-18

தௌ ஸமீபக³தௌ த்³ருஷ்ட்வா மல்லௌ ஜக³தி விஷ்²ருதௌ |
உவாச கம்ஸோ ந்ருபதி꞉ ஸோபந்யாஸமித³ம் வச꞉ ||2-28-19

ப⁴வந்தௌ மம விக்²யாதௌ மல்லௌ வீரத்⁴வஜோச்ச்²ரிதௌ |
பூஜிதௌ ச யதா²ந்யாயம் ஸத்காரார்ஹௌ விஷே²ஷத꞉ ||2-28-20

தன்மத்தோ யதி³ ஸத்கார꞉ ஸ்மர்யதே ஸுக்ருதானி ச |
கர்தவ்யம் மே மஹத்கர்ம ப⁴வத்³ப்⁴யாம் ஸ்வேன தேஜஸா ||2-28-21

யாவேதௌ மம ஸம்வ்ருத்³தௌ⁴ வ்ரஜே கோ³பாலகாவுபௌ⁴ |
ஸங்கர்ஷணஷ்²ச க்ருஷ்ணஷ்²ச பா³லாவபி ஜிதஷ்²ரமௌ ||2-28-22

ஏதௌ ரங்க³க³தௌ யுத்³தே⁴ யுத்³த்⁴யமானௌ வனேசரௌ |
நிபாதானந்தரம் ஷீ²க்⁴ரம் ஹந்தவ்யௌ நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-28-23

பா³லாவிமௌ ஸுசபலாவக்ரியாவிதி ஸர்வதா² |
நாவஜ்ஞா தத்ர கர்தவ்யா கர்தவ்யோ யத்ன ஏவ ஹி ||2-28-24

தாப்⁴யாம் யுதி⁴ நிரஸ்தாப்⁴யாம் கோ³பாப்⁴யாம் ரங்க³ஸந்நிதௌ⁴ |
ஆயத்யாம் ச ததா³த்வே ச ஷ்²ரேயோ மம ப⁴விஷ்யதி ||2-28-25

ந்ருபதே꞉ ஸ்னேஹஸம்யுக்தைர்வசோபி⁴ர்ஹ்ருஷ்டமானஸௌ |
ஊசதுர்யுத்³த⁴ஸம்மத்தௌ மல்லௌ சாணூரமுஷ்டிகௌ ||2-28-26

யத்³யாவயோஸ்தௌ ப்ரமுகே² ஸ்தா²ஸ்யேதே கோ³பகில்பி³ஷௌ |
ஹதாவித்யேவ மந்தவ்யௌ ப்ரேதரூபௌ தபஸ்வினௌ ||2-28-27

யத்³யாவாம் ப்ரதியோத்ஸ்யேதே தாவரிஷ்டபரிப்லுதௌ |
ஆவாப்⁴யாம் ரோஷயுக்தாப்⁴யாம் ப்ரமுகே² தௌ வனே சரௌ ||2-28-28 

ஏவம் வாக்³விஷமுத்ஸ்ருஜ்ய தாவுபௌ⁴ மல்லபுங்க³வௌ |
அனுஜ்ஞாதௌ நரேந்த்³ரேண ஸ்வே க்³ருஹே தௌ ப்ரஜக்³மது꞉ ||2-28-29

மஹாமாத்ரம் தத꞉ கம்ஸோ ப³பா⁴ஷே ஹஸ்திஜீவினம் |
ஹஸ்தீ குவலயாபீட³꞉ ஸமாஜத்³வாரி திஷ்ட²து || 2-28-30

ப³லவான்மத³லோலாக்ஷஷ்²சபல꞉ க்ரோத⁴னோ ந்ருஷு |
தா³னோத்கடகடஷ்²சண்ட³꞉ ப்ரதிவாரணரோஷண꞉ ||2-28-31

ஸ ஸம்நோத³யிதவ்யஸ்தே தாவுத்³தி³ஷ்²ய வனௌகஸௌ |
வஸுதே³வஸுதௌ வீரௌ யதா² ஸ்யாதாம் க³தாயுஷௌ ||2-28-32

த்வயா சைவ க³ஜேந்த்³ரேணா யதி³ தௌ கோ³ஷ்ட²ஜீவினௌ |
ப⁴வேதாம் பதிதௌ ரங்கே³ பஷ்²யேயமஹமுத்கடௌ ||2-28-33 

ததஸ்தௌ பதிதௌ த்³ருஷ்ட்வா வஸுதே³வ꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉
சி²ன்னமூலோ நிராலம்ப³꞉ ஸபா⁴ர்யோ வினஷி²ஷ்யதி ||2-28-34

யே சேமே யாத³வா மூர்கா²꞉ ஸர்வே க்ருஷ்ணபராயணா꞉ |
வினஷி²ஷ்யந்தி ச்சி²ந்ந்நாஷா² த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணம் நிபாதிதம் ||2-28-35 
   
ஏதௌ ஹத்வா க³ஜேந்த்³ரேண மல்லைர்வா ஸ்வயமேவ வா |
புரீம் நிர்யாத³வீம் க்ருத்வா விசரிஷ்யாம்யஹம் ஸுகீ² ||2-28-36

பிதா ஹி மே பரித்யக்தோ யாத³வானாம் குலோத்³வஹ꞉ |
ஷே²ஷாஷ்²ச மே பரித்யக்தா யாத³வா꞉ க்ருஷ்ணபக்ஷிண꞉ ||2-28-37  

ந சாஹமுக்³ரஸேனேன ஜாத꞉ கில ஸுதார்தி²னா |
மானுஷேணால்பவீர்யேண யதா² மாமாஹ நாரத³꞉ ||2-28-38

மஹாமாத்ர உவாச 
கத²முக்தம் நாரதே³ன ராஜந்தே³வர்ஷிணா புரா |
ஆஷ்²சர்ய்மேதத்கதி²தம் த்வத்த꞉ ஷ்²ருதமரிந்த³ம ||2-28-39

கத²மன்யேன ஜாதஸ்த்வமுக்³ரஸேனாத்பிதுர்வினா |
தவ மாத்ரா கத²ம் ராஜன்க்ருதம் கர்மேத³மீத்³ருஷ²ம் ||2-28-40

அன்யாபி ப்ராக்ருதா நாரீ ந குர்யாச்ச ஜுகு³ப்ஸிதம் |
விஸ்தரம் ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி ஹ்யேதத்கௌதூஹலம் ஹி மே ||2-28-41

கம்ஸ உவாச 
யதா² கதி²தவான்விப்ரோ மஹர்ஷிர்நாரத³꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ததா²ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி யதி³ தே ஷ்²ரவணே மதி꞉ ||2-28-42

ஆக³த꞉ ஷ²க்ரஸத³னாத்ஸ வை ஷ²க்ரஸகோ² முனி꞉ |
சந்த்³ராம்ஷு²ஷு²க்லவஸனோ ஜடாமண்ட³லமுத்³வஹன் ||2-28-43

க்ருஷ்ணாஜினோத்தரீயேண ருக்மயஜ்ஞோபவீதவான் |
த³ண்டீ³ கமண்ட³லுத⁴ர꞉ ப்ரஜாபதிரிவாபர꞉ ||2-28-44

கா³தா சதுர்ணாம் வேதா³னாம் வித்³வான்கா³ந்த⁴ர்வவேத³வித் |
ஸ நாரதோ³(அ)த² தே³வர்ஷிர்ப்³ரஹ்மலோகசரோ(அ)வ்யய꞉ ||2-8-45

தமாக³தம்ருஷிம் த்³ருஷ்ட்வா பூஜயித்வா யதா²விதி⁴ |
பாத்³யார்க⁴மாஸனம் த³த்த்வா ஸம்ப்ரவேஷ்²யோபவிஷ்²ய ஹ ||2-28-46

ஸுகோ²பவிஷ்டோ(அ)த² முனி꞉ ப்ருஷ்ட்வா ச குஷ²லம் மம |
உவாச ச ப்ரீதமனா தே³வர்ஷிர்பா⁴விதாத்மவான் ||2-28-47

நாரத³ உவாச
பூஜிதோ(அ)ஹம் த்வயா வீர விதி⁴த்³ருஷ்டேன கர்மணா |
இத³மேகம் மம வச꞉ ஷ்²ரூயதாம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||2-28-48  

க³தோ(அ)ஹம் தே³வஸத³னம் ஸௌவர்ணம் மேருபர்வதம் |
ஸோ(அ)ஹம் கதா³சித்³தே³வானாம் ஸமாஜே மேருமூர்த⁴னி ||2-28-49

தத்ர மந்த்ர்யதாமேவம் தே³வதானாம் மயா ஷ்²ருத꞉ |
ப⁴வத꞉ ஸானுக³ஸ்யைவ வதோ⁴பாய꞉ ஸுதா³ருண꞉ ||2-28-50

தத்ர யோ தே³வகீக³ர்போ⁴ விஷ்ணுர்லோகநமஸ்க்^இத꞉ |
யோ(அ)ஸ்யா க³ர்போ⁴(அ)ஷ்டம꞉ கம்ஸ ஸ தே ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி ||2-28-51

தே³வானாம் ஸ து ஸர்வஸ்வம் த்ரிதி³வஸ்ய க³திஷ்²ச ஸ꞉ |
பரம் ரஹஸ்யம் தே³வானாம் ஸ தே ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி ||2-28-52

யத்னஷ்²ச க்ரியதாம் கம்ஸ க³ர்பா⁴ணாம் பாதனம் ப்ரதி |
நாவஜ்ஞா ரிபவே கார்யா து³ர்ப³லே ஸ்வஜனே(அ)பி வா ||2-28-53

ந சாயமுக்³ரஸேன꞉ ஸ பிதா தவ மஹாப³ல꞉ |
த்³ருமிலோ நாம தேஜஸ்வீ ஸௌப⁴ஸ்ய பதிரூர்ஜித꞉ ||2-28-54  

ஷ்²ருத்வாஹம் தத்³வசஸ்தஸ்ய கிஞ்சித்³ரோஷஸமன்வித꞉ |
பூ⁴யோ(அ)ப்ருச்ச²ம் கத²ம் ப்³ரஹ்மந்த்³ருமிலோ நாம தா³னவ꞉ ||2-28-55

மம மாத்ரா கத²ம் தஸ்ய ப்³ரூஹி விப்ர ஸமாக³ம꞉ |
ஏததி³ச்சா²ம்யஹம் ஷ்²ரோதும் விஸ்தரேண தபோத⁴ன ||2-28-56 

நாரத³ உவாச 
ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி ஷ்²ருணு ராஜன்யதா²ர்த²த꞉ |
த்³ருமிலஸ்ய ச மாத்ரா தே ஸம்வாத³ம் ச ஸமாக³மம் ||2-28-57

ஸுயாமுனம் நாம நக³ம் தவ மாத ரஜஸ்வலா |
ப்ரேக்ஷிதும் ஸஹிதா ஸ்த்ரீபி⁴ர்க³தா வை ஸா குதூஹலாத் ||2-28-58

ஸா தத்ர ரமணீயேஷு ருசிரத்³ருமஸானுஷு |
சசார நக³ஷ்²ருங்கே³ஷு கந்த³ரேஷு நதீ³ஷு ச ||2-28-59  

கின்னரோத்³கீ³தமது⁴ரா꞉ ப்ரதிஷ்²ருத்யபி⁴நாதி³தா꞉ |
ஷ்²ருண்வந்தீ காமஜனநீர்வாச꞉ ஷ்²ரோத்ர்ஸுகா²வஹா꞉ |2-68-60

ப³ர்ஹிணாம் சைவ விருதம் க²கா³னாம் ச விகூஜிதம் |
அபீ⁴க்ஷ்ணமபி⁴ஷ்²ருண்வந்தீ ஸ்த்ரீத⁴ர்மமபி⁴ரோசயத் ||2-28-61

ஏதஸ்மின்னந்தரே வாயுர்வனராஜிவிநி꞉ஸ்ருத꞉ |
ஹ்ருத்³ய꞉ குஸுமக³ந்தா⁴ட்⁴யோ வவௌ மன்மத²போ³த⁴ன꞉ ||2-28-62

த்³விரேபா²ப⁴ரணாஷ்²சைவ கத³ம்பா³ வாயுக⁴ட்டிதா꞉ |
முமுசுர்க³ந்த⁴மதி⁴கம் ஸந்ததாஸாரமூர்சி²தா꞉ ||2-28-63

கேஸரா꞉ புஷ்பவர்ஷைஷ்²ச வவ்ருஷுர்மத³போ³த⁴னா꞉ |
நீபா தீ³பா இவாபா⁴ந்தி புஷ்பகண்டகதா⁴ரிண꞉ ||2-28-64

மஹீ நவத்ருணச்ச²ன்னா ஷ²க்ரகோ³பவிபூ⁴ஷிதா |
யௌவனஸ்தே²வ வனிதா ஸ்வம் த³தா⁴ரார்தவம் வபு꞉ ||2-28-65

அத² ஸௌப⁴பதி꞉ ஷ்²ரீமாந்த்³ருமிலோ நாம தா³னவ꞉ |
ப⁴விஷ்யத்³தை³வயோகே³ன விதா⁴த்ரா தத்ர நீயதே ||2-28-66

காமகே³ன ரதே²நாஷு² தருணாதி³த்யவர்சஸா |
யத்³ருச்ச²யா க³தஸ்தத்ர ஸுயாமுனதி³த்³ருக்ஷயா ||2-28-67

விஹாயஸா காமக³மோ மனஸோ(அ)ப்யாஷு²கா³மினா |
ஸ தம் ப்ராப்ய பர்வதேந்த்³ரமவதீர்ய ரதோ²த்தமாத் ||2-28-68

பர்வதோபவனே ந்யஸ்ய ரத²ம் பரரதா²ருஜம் |
அதா²ஸௌ ஸூதஸஹிதஷ்²சசார நக³மூர்த⁴னி ||2-28-69

ததோ ப³ஹூன்யபஷ்²யேதாம் கானனானி வனானி ச | 
ஸர்வர்துகு³ணஸம்பன்னம் நந்த³னஸ்யேவ கானனம் ||2-28-70

சேரதுர்னக³ஷ்²ருங்கே³ஷு கந்த³ரேஷு நதீ³ஷு ச |
நானாதா⁴துபினத்³தை⁴ஷ்²ச ஷ்²ருங்கை³ர்ப³ஹுபி⁴ருச்ச்²ரிதை꞉ ||2-28-71

நாநாரத்னவிசித்ரேஷு காஞ்சனாஞ்ஜனராஜதான் |
நானாகுஸுமக³ந்தா⁴ட்⁴யான்னானாஸத்த்வகு³ணைர்யுதான் ||2-28-72

நாநாத்³விஜக³ணைஸ்துஷ்டான்னானாபுஷ்பப²லத்³ருமான் |
நானௌஷதி⁴ஸமாயுக்தாந்ருஷிஸித்³தா⁴னுஸேவிதான் ||2-28-73

வித்³யாத⁴ரான்கிம்புருஷாந்ருக்ஷவானரராக்ஷஸான் |
ஸிம்ஹான்வ்யாக்⁴ரான்வராஹாம்ஷ்²ச மஹிஷாஞ்ச²ரபா⁴ஞ்ச²ஷா²ன் ||2-28-74

ஸ்ருமராம்ஷ்²சமரான்ன்யங்கூன்மாதங்கா³ன்யக்ஷராக்ஷஸான் |
ஏவம் ப³ஹுவிதா⁴ன்பஷ்²யம்ஷ்²சரமாணோ நகோ³த்தமம் || 2-28-75

தூ³ராத்³த³த³ர்ஷ² ந்ருபதிர்தே³வீம் தே³வஸுதோபமாம் |
க்ரீட³மானாம் ஸகீ²பி⁴ஷ்²ச புஷ்பம் சைவ விசின்வதீம் ||2-28-76

ததஷ்²சரந்தீம் ஸுஷ்²ரோணீம் ஸகீ²பி⁴꞉ ஸஹ ஸம்வ்ருதாம் ||
த்³ருஷ்ட்வா ஸௌப⁴பதிர்தூ³ராத்³விஸ்மயன்ஸூதமப்³ரவீத் ||2-28-77  

கஸ்யேயம் ம்ருக³ஷா²வாக்ஷீ வனாந்தரவிசாரிணீ |
ரூபௌதா³ர்யகு³ணோபேதா மன்மத²ஸ்ய ரதிர்யதா² ||2-28-78

ஷ²சீ வ புருஹூதஸ்ய உதாஹோ வா திலோத்தமா |
நாராயணோரும் நிர்பி⁴த்³ய ஸம்பூ⁴தா வரவர்ணினீ |
ஐலஸ்ய த³யிதா தே³வீ யோஷித்³ரத்னம் கிமுர்வஷீ² ||2-28-79

க்ஷீரார்ணவே மத்²யமானே ஸுராஸுரக³ணை꞉ ஸஹ |
மந்தா²னம் மந்த³ரம் க்ருத்வாம்ருதார்த²மிதி ந꞉ ஷ்²ருதம் ||2-28-80

ததோ(அ)ம்ருதாத்ஸமுத்தஸ்தௌ² தே³வீ ஷ்²ரீர்லோகபா⁴வினீ |
நாராயணாங்கலுலிதா கிம் ஷ்²ரீரேஷா வராங்க³னா ||2-28-81

நீலமேகா⁴ந்தரக³தா த்³யோதயந்த்யசிரப்ரபா⁴ |
ததா² யோஷித்³க³ணான்மத்⁴யே ரூபம் ப்ரத்³யோதயத்³வனம் ||2-28-82   

அதீவ ஸுகுமாராங்கீ³ ஸுப்ரபே⁴ந்து³னிபா⁴னனா |
த்³ருஷ்ட்வா ரூபமனிந்த்³யாங்க்³யா விப்⁴ராந்தோ வ்யாகுலேந்த்³ரிய꞉ ||2-28-83

காமஸ்ய வஷ²மாபன்னோ மனோ விஹ்வலதீவ மே |
ப்⁴ருஷ²ம் க்ருந்ததி மே(அ)ங்கா³னி ஸாயகை꞉ குஸுமாயுத⁴꞉ ||2-28-84

பி⁴த்த்வா ஹ்ருதி³ ஷ²ரான்பஞ்ச நிர்த³யம் ஹந்தி மே மன꞉ |
ஹ்ருத³யாக்³நிர்வர்த⁴யதி ஆஜ்யஸிக்த இவானல꞉ |
கத²மத்³ய ப⁴வேத்கார்யம் ஷ²மார்த²ம் மன்மதா²க்³னினா ||2-28-85

கேனோபாயேன கிம் குர்மோ ப⁴ஜேன்மாம் மத்தகா³மினீ |
ஏவம் ப³ஹு சிந்தயானோ நோபலப்⁴ய ச தா³னவ꞉ ||2-28-86

ஸூதமாஹ முஹூர்தம் து திஷ்ட²ஸ்வ த்வமிஹானக⁴ |
அஹம் யாஸ்யாமி தாம் த்³ரஷ்டும் கஸ்யேயமிதி யோஷிதம் ||2-28-87

ப்ரதீக்ஷமாணஸ்திஷ்ட²ஸ்வ யாவதா³க³மனம் மம |
ஷ்²ருத்வா து வசனம் தஸ்ய ததா²ஸ்த்விதி வசோ(அ)ப்³ரவீத் ||2-28-88

ஏவமுக்த்வா தா³னவேந்த்³ரோ க³மனாய மனோ த³தே⁴ |
வார்யுபஸ்ப்ருஷ்²ய ப³லவாந்த்⁴யானமேவான்வசிந்தயத் ||2-28-89

முஹூர்தம் த்⁴யானமாத்ரேண த்³ருஷ்டம் ஜ்ஞானப³லாத்தத꞉ |
உக்³ரஸேனஸ்ய பத்நீதி ஜ்ஞாத்வா ஹர்ஷமுபாக³த꞉ ||2-28-90

உக்³ரஸேனஸ்ய ரூபம் வை க்ருத்வா ஸ்வம் பரிவர்த்ய ஸ꞉ |
உபாஸர்பன்மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரஹஸந்தா³னவேஷ்²வர꞉ ||2-28-91

ஸ்மயமானஷ்²ச ஷ²னகைர்ஜக்³ராஹாமிதவீர்யவான் |
உக்³ரஸேனஸ்ய ரூபேண மாதரம் தே வ்யத⁴ர்ஷயத் ||2-28-92

ஸா பதிஸ்னிக்³த⁴ஹ்ருத³யா தம் பா⁴வேனோபஸர்பதீ |
ஷ²ங்கிதா சாப⁴வத்பஷ்²சாத்தஸ்ய கௌ³ரவத³ர்ஷ²னாத் ||2-28-93

ஸா தமாஹோத்தி²தா பீ⁴தா ந த்வம் மம பதிர்த்⁴ருவம் |
கஸ்ய த்வம் விக்ருதாசாரோ யேனாஸ்மி மலினீக்ருதா ||2-28-94

ஏகப⁴ர்த்ருவ்ரதமித³ம் மம ஸந்தூ³ஷிதம் த்வயா |
பத்யுர்மே ரூபமாஸ்தா²ய நீச நீசேன கர்மணா ||2-28-95

கிம் மாம் வக்ஷ்யந்தி ருஷிதா பா³ந்த⁴வா꞉ குலபாம்ஸனீம் |
ஜுகு³ப்ஸிதா ச வத்ஸ்யாமி பதிபக்ஷைர்நிராக்ருதா ||2-28-96

தி⁴க்த்வாமீத்³ருஷ²மக்ஷாந்தம் து³ஷ்குலம் வ்யுத்தி²தேந்த்³ரியம் |
அவிஷ்²வாஸ்யமனாயுஷ்யம் பரதா³ராபி⁴மர்ஷ²னம் || 2-28-97  

ஸ தாமாஹ ப்ரஸஜ்ஜந்தீம் க்ஷிப்த꞉ க்ரோதே⁴ன தா³னவ꞉ |
அஹம் வை த்³ருமிலோ நாம ஸௌப⁴ஸ்ய பதிரூர்ஜித꞉ ||2-28-98

கிம் மாம் க்ஷிபஸி ரோஷேண மூதே⁴ பண்டி³தமானினி |
மானுஷம் பதிமாஷ்²ரித்ய நீசம் ம்ருத்யுவஷே² ஸ்தி²தம் ||2-28-99

வ்யபி⁴சாரான்ன து³ஷ்யந்தி ஸ்த்ரிய꞉ ஸ்த்ரீமாநக³ர்விதே |
ந ஹ்யாஸாம் நியதா பு³த்³தி⁴ர்மானுஷீணாம் விஷே²ஷத꞉ ||2-28-100

ஷ்²ரூயந்தே ஹி ஸ்த்ரியோ ப³ஹ்வ்யோ வ்யபி⁴சாரவ்யதிக்ரமை꞉ |
ப்ரஸூதா தே³வஸங்காஷா²ன்புத்ராந்நிஷ்²சலவிக்ரமான் ||2-28-101 

அதீவ ஹி த்வம் ஸ்த்ரீலோகே பதித⁴ர்மவதீ ஸதீ |
ஷு²த்³த⁴கேஷா²ன்விது⁴ன்வந்தீ பா⁴ஷஸே யத்³யதி³ச்ச²ஸி ||2-28-102 

கஸ்ய த்வமிதி யச்சாஹம் த்வயோக்தோ மத்தகாஷி²னி |
கம்ஸஸ்தஸ்மாத்³ரிபுத்⁴வம்ஸீ தவ புத்ரோ ப⁴விஷ்யதி ||2-28-103 
   
ஸா ஸரோஷா புனர்பூ⁴த்வா நிந்த³ந்தீ தஸ்ய தம் வரம் |
உவாச வ்யதி²தா தே³வீ தா³னவம் த்⁴ருஷ்டவாதி³னம் ||2-28-104

தி⁴க்தே வ்ரூத்தம் ஸுது³ர்வ்ருத்த ய꞉ ஸர்வா நிந்த³ஸி ஸ்த்ரிய꞉ |
ஸந்தி ஸ்த்ரியோ நீசவ்ருத்தா꞉ ஸந்தி சைவ பதிவ்ரதா꞉ ||2-28-105

யாஸ்த்வேகபத்ன்ய꞉ ஷ்²ரூயந்தே(அ)ருந்த⁴தீப்ரமுகா²꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
த்⁴ருதா யாபி⁴꞉ ப்ரஜா꞉ ஸர்வா லோகாஷ்²சைவ குலாத⁴ம ||2-28-106

யஸ்த்வயா மம புத்ரோ வை த³த்தோ வ்ருத்தவிநாஷ²ன꞉ |
ந மே ப³ஹுமதஸ்த்வேஷ ஷ்²ருணு சாபி யது³ச்யதே ||2-28-107

உத்பத்ஸ்யதி புமாந்நீச꞉ பதிவம்ஷே² மமாத்³ய ய꞉ |
ப⁴விஷ்யதி ஸ தே ம்ருத்யுர் யஷ்²ச த³த்தஸ்த்வயா ஸுத꞉ ||2-28-108

த்³ருமிலஸ்த்வேவமுக்தஸ்து ஜகா³மாகாஷ²மேவ து |
தேனைவ ரத²முக்²யேன தி³வ்யேனாப்ரதிகா³மினா ||2-28-109 

ஜகா³ம ச புரீம் தீ³னா மாதா தத³ஹரேவ தே |
மாமேவமுக்த்வா ப⁴க³வாந்நாரதோ³ முநிஸத்தம꞉ ||2-28-110

தீ³ப்யமானஸ்தபோவீர்யாத்ஸாக்ஷாத³க்³நிரிவ ஜ்வலன் |
வல்லகீம் வாத்³யமானோ ஹி ஸப்தஸ்வரவிமூர்ச்சி²தாம் ||2-28-111

கா³யனோ லக்ஷ்யவீதீ²ம் ஸ ஜகா³ம ப்³ரஹ்மணோ(அ)ந்திகம் |
ஷ்²ருணுஷ்வேத³ம் மஹாமாத்ர நிபோ³த⁴ வசனம் மம ||2-28-112

தத்²யம் சோக்தம் நாரதே³ன த்ரைலோக்யஜ்ஞேன தீ⁴மதா |
அலம் ப³லேன வீர்யேணானயேன வினயேன ச ||2-28-113

ப்ரமாணைர்வாபி வீர்யேண தேஜஸா விக்ரமேண ச |
ஸத்யேன சைவ தா³னேன நான்யோ(அ)ஸ்தி ஸத்³ருஷ²꞉ புமான் ||2-28-114

விதி³த்வா ஸர்வமாத்மானம் வசனம் ஷ²த்³த³தா⁴ம்யஹம் |
க்ஷேத்ரஜோ(அ)ஹம் ஸுதஸ்தஸ்ய உக்³ரஸேனஸ்ய ஹஸ்திப ||2-28-115

மாதாபித்ருப்⁴யாம் ஸந்த்யக்த꞉ ஸ்தா²பித꞉ ஸ்வேன தேஜஸா |
உபா⁴ப்⁴யாமபி வித்³விஷ்டோ பா³ந்த⁴வைஷ்²ச விஷே²ஷத꞉ ||2-18-116

ஏதானபி ஹநிஷ்யாமி யாத்³வான்க்ருஷ்ணபக்ஷிண꞉ |
ததி³மௌ கா⁴தயித்வா து ஹஸ்தினா கோ³பகில்பி³ஷௌ ||2-28-117

தத்³க³ச்ச² க³ஜமாருஹ்ய ஸாங்குஷ²ப்ராஸதோமர꞉ |
ஸ்தி²ரோ ப⁴வ மஹாமாத்ர ஸமாஜத்³வாரி மா சிரம் ||2-28-118
       
இதி ஸ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கம்ஸவாக்யே(அ)ஷ்டாவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_28_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 28  - NArrations about Kamsa's birth, etc
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 19, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha aShTAviMsho.adhyAyaH 

kaMsasya janmAdivR^ittam
             
vaishampAyana uvAcha 
sa chintayitvA dhanuSho bha~NgaM bhojavivardhanaH |
babhUva vimanA rAjA chintayanbhR^ishaduHkhitaH ||2-28-1

kathaM bAlo vigatabhIravamatya mahAbalam |
prekShamANastu puruShairdhanurbha~NktvA vinirgataH ||2-28-2

yasyArthe dAruNaM karma kR^itaM lokavigarhitam |
pitR^isvasrAtmajAnvIrAnShaDevAhaM nyapothayam ||2-28-3

daivaM puruShakAreNa na shakyamativartitum |
nAradoktaM cha vachanaM nUnaM mahyamupasthitam ||2-28-4

evaM rAjA vichintyAtha niShkramya svagR^ihottamAt |
prekShAgAraM jagAmAshu ma~nchAnAmavalokakaH ||2-28-5 

sa dR^iShTvA sarvanirmuktaM prekShAgAraM nR^ipottamaH |
shreNInAM dR^iDhaniryuktairma~nchavATairnirantaram ||2-28-6

sottamAgArayuktAbhirvalabhIbhirvibhUShitam |
ChadIbhiH saMpravR^iddhAbhirekastambhairvibhUShitam ||2-28-7

sarvataH sAranirvyUhaM svAyataM supratiShThitam |
udagrAkliShTasukliShTaM ma~nchArohaNamuttamam ||2-28-8

nR^ipAsanaparikShiptaM sa~nchArapathasa~nkulam |
ChannaM tadvedikAbhishcha mAnuShaughabharakShamam ||2-28-9

sa dR^iShTvA bhUShitaM ra~NgamAj~nApayata buddhimAn | 
shvaH sachitrAH samAlyAshcha sapatAkAstathaiva cha ||2-28-10   

suvAsitA vapuShmanta upanItottarachChadAH |
kriyantAM ma~nchavATAshcha valabhyo vIthayastathA ||2-28-11

ra~NgavATe karIShasya kalpyantAM rAshayo.avyayAH |
paTAstaraNashobhAshcha valayashchAnurUpataH ||2-28-12

sthApyantAM sunikhAtAshcha pAnakumbhA yathAkramam |
udabhArasahAH sarve sakA~nchanaghaTottamAH ||2-28-13

valayashcopakalpyantAM kaShAyAshchaiva kumbhashaH |
prAshnikAshcha nimantryantAM shreNyashcha sapurogamAH ||2-28-14

Aj~nA cha deyA mallAnAM prekShakANAM tathaiva cha |
samAje ma~nchavATAshcha kalpyantAM sUpakalpitAH ||2-28-15

evamAj~nApya rAjA sa samAjavidhimuttamam |
samAjavATAnniShkramya vivesha svaM niveshanam ||2-28-16

AhvAnaM tatra sa~nchakre tasya malladvayasya vai |
chANUrasyAprameyasya muShTikasya tathaiva cha ||2-28-17 

tau tu mallau mahAvIryau balinau bAhushAlinau |
kaMsasyAj~nAM puraskR^itya hR^iShTau vivishatustadA ||2-26-18

tau samIpagatau dR^iShTvA mallau jagati vishrutau |
uvAcha kaMso nR^ipatiH sopanyAsamidaM vachaH ||2-28-19

bhavantau mama vikhyAtau mallau vIradhvajochChritau |
pUjitau cha yathAnyAyaM satkArArhau visheShataH ||2-28-20

tanmatto yadi satkAraH smaryate sukR^itAni cha |
kartavyaM me mahatkarma bhavadbhyAM svena tejasA ||2-28-21

yAvetau mama saMvR^iddhau vraje gopAlakAvubhau |
sa~NkarShaNashcha kR^iShNashcha bAlAvapi jitashramau ||2-28-22

etau ra~Ngagatau yuddhe yuddhyamAnau vanecharau |
nipAtAnantaraM shIghraM hantavyau nAtra saMshayaH ||2-28-23

bAlAvimau suchapalAvakriyAviti sarvathA |
nAvaj~nA tatra kartavyA kartavyo yatna eva hi ||2-28-24

tAbhyAM yudhi nirastAbhyAM gopAbhyAM ra~Ngasannidhau |
AyatyAM cha tadAtve cha shreyo mama bhaviShyati ||2-28-25

nR^ipateH snehasaMyuktairvachobhirhR^iShTamAnasau |
UchaturyuddhasaMmattau mallau chANUramuShTikau ||2-28-26

yadyAvayostau pramukhe sthAsyete gopakilbiShau |
hatAvityeva mantavyau pretarUpau tapasvinau ||2-28-27

yadyAvAM pratiyotsyete tAvariShTapariplutau |
AvAbhyAM roShayuktAbhyAM pramukhe tau vane charau ||2-28-28 

evaM vAgviShamutsR^ijya tAvubhau mallapu~Ngavau |
anuj~nAtau narendreNa sve gR^ihe tau prajagmatuH ||2-28-29

mahAmAtraM tataH kaMso babhAShe hastijIvinam |
hastI kuvalayApIDaH samAjadvAri tiShThatu || 2-28-30

balavAnmadalolAkShashchapalaH krodhano nR^iShu |
dAnotkaTakaTashchaNDaH prativAraNaroShaNaH ||2-28-31

sa saMnodayitavyaste tAvuddishya vanaukasau |
vasudevasutau vIrau yathA syAtAM gatAyuShau ||2-28-32

tvayA chaiva gajendreNA yadi tau goShThajIvinau |
bhavetAM patitau ra~Nge pashyeyamahamutkaTau ||2-28-33 

tatastau patitau dR^iShTvA vasudevaH sabAndhavaH
ChinnamUlo nirAlambaH sabhAryo vinashiShyati ||2-28-34

ye cheme yAdavA mUrkhAH sarve kR^iShNaparAyaNAH |
vinashiShyanti chChinnnAshA dR^iShTvA kR^iShNaM nipAtitam ||2-28-35 
   
etau hatvA gajendreNa mallairvA svayameva vA |
purIM niryAdavIM kR^itvA vichariShyAmyahaM sukhI ||2-28-36

pitA hi me parityakto yAdavAnAM kulodvahaH |
sheShAshcha me parityaktA yAdavAH kR^iShNapakShiNaH ||2-28-37  

na chAhamugrasenena jAtaH kila sutArthinA |
mAnuSheNAlpavIryeNa yathA mAmAha nAradaH ||2-28-38

mahAmAtra uvAcha 
kathamuktaM nAradena rAjandevarShiNA purA |
AshcharymetatkathitaM tvattaH shrutamariMdama ||2-28-39

kathamanyena jAtastvamugrasenAtpiturvinA |
tava mAtrA kathaM rAjankR^itaM karmedamIdR^isham ||2-28-40

anyApi prAkR^itA nArI na kuryAchcha jugupsitam |
vistaraM shrotumichChAmi hyetatkautUhalaM hi me ||2-28-41

kaMsa uvAcha 
yathA kathitavAnvipro maharShirnAradaH prabhuH |
tathAhaM saMpravakShyAmi yadi te shravaNe matiH ||2-28-42

AgataH shakrasadanAtsa vai shakrasakho muniH |
chandrAMshushuklavasano jaTAmaNDalamudvahan ||2-28-43

kR^iShNAjinottarIyeNa rukmayaj~nopavItavAn |
daNDI kamaNDaludharaH prajApatirivAparaH ||2-28-44

gAtA chaturNAM vedAnAM vidvAngAndharvavedavit |
sa nArado.atha devarShirbrahmalokacharo.avyayaH ||2-8-45

tamAgatamR^iShiM dR^iShTvA pUjayitvA yathAvidhi |
pAdyArghamAsanaM dattvA sampraveshyopavishya ha ||2-28-46

sukhopaviShTo.atha muniH pR^iShTvA cha kushalaM mama |
uvAcha cha prItamanA devarShirbhAvitAtmavAn ||2-28-47

nArada uvAcha
pUjito.ahaM tvayA vIra vidhidR^iShTena karmaNA |
idamekaM mama vachaH shrUyatAM pratigR^ihyatAm ||2-28-48  

gato.ahaM devasadanaM sauvarNaM meruparvatam |
so.ahaM kadAchiddevAnAM samAje merumUrdhani ||2-28-49

tatra mantryatAmevaM devatAnAM mayA shrutaH |
bhavataH sAnugasyaiva vadhopAyaH sudAruNaH ||2-28-50

tatra yo devakIgarbho viShNurlokanamask^itaH |
yo.asyA garbho.aShTamaH kaMsa sa te mR^ityurbhaviShyati ||2-28-51

devAnAM sa tu sarvasvaM tridivasya gatishcha saH |
paraM rahasyaM devAnAM sa te mR^ityurbhaviShyati ||2-28-52

yatnashcha kriyatAM kaMsa garbhANAM pAtanaM prati |
nAvaj~nA ripave kAryA durbale svajane.api vA ||2-28-53

na chAyamugrasenaH sa pitA tava mahAbalaH |
drumilo nAma tejasvI saubhasya patirUrjitaH ||2-28-54  

shrutvAhaM tadvachastasya kiMchidroShasamanvitaH |
bhUyo.apR^ichChaM kathaM brahmandrumilo nAma dAnavaH ||2-28-55

mama mAtrA kathaM tasya brUhi vipra samAgamaH |
etadichChAmyahaM shrotuM vistareNa tapodhana ||2-28-56 

nArada uvAcha 
hanta te kathayiShyAmi shR^iNu rAjanyathArthataH |
drumilasya cha mAtrA te saMvAdaM cha samAgamam ||2-28-57

suyAmunaM nAma nagaM tava mAta rajasvalA |
prekShituM sahitA strIbhirgatA vai sA kutUhalAt ||2-28-58

sA tatra ramaNIyeShu ruchiradrumasAnuShu |
chachAra nagashR^i~NgeShu kandareShu nadIShu cha ||2-28-59  

kinnarodgItamadhurAH pratishrutyabhinAditAH |
shR^iNvantI kAmajananIrvAchaH shrotrsukhAvahAH |2-68-60

barhiNAM chaiva virutaM khagAnAM cha vikUjitam |
abhIkShNamabhishR^iNvantI strIdharmamabhirochayat ||2-28-61

etasminnantare vAyurvanarAjiviniHsR^itaH |
hR^idyaH kusumagandhADhyo vavau manmathabodhanaH ||2-28-62

dvirephAbharaNAshchaiva kadambA vAyughaTTitAH |
mumuchurgandhamadhikaM saMtatAsAramUrChitAH ||2-28-63

kesarAH puShpavarShaishcha vavR^iShurmadabodhanAH |
nIpA dIpA ivAbhAnti puShpakaNTakadhAriNaH ||2-28-64

mahI navatR^iNachChannA shakragopavibhUShitA |
yauvanastheva vanitA svaM dadhArArtavaM vapuH ||2-28-65

atha saubhapatiH shrImAndrumilo nAma dAnavaH |
bhaviShyaddaivayogena vidhAtrA tatra nIyate ||2-28-66

kAmagena rathenAshu taruNAdityavarchasA |
yadR^ichChayA gatastatra suyAmunadidR^ikShayA ||2-28-67

vihAyasA kAmagamo manaso.apyAshugAminA |
sa taM prApya parvatendramavatIrya rathottamAt ||2-28-68

parvatopavane nyasya rathaM pararathArujam |
athAsau sUtasahitashchachAra nagamUrdhani ||2-28-69

tato bahUnyapashyetAM kAnanAni vanAni cha | 
sarvartuguNasaMpannaM nandanasyeva kAnanam ||2-28-70

cheraturnagashR^i~NgeShu kandareShu nadIShu cha |
nAnAdhAtupinaddhaishcha shR^i~NgairbahubhiruchChritaiH ||2-28-71

nAnAratnavichitreShu kA~nchanA~njanarAjatAn |
nAnAkusumagandhADhyAnnAnAsattvaguNairyutAn ||2-28-72

nAnAdvijagaNaistuShTAnnAnApuShpaphaladrumAn |
nAnauShadhisamAyuktAnR^iShisiddhAnusevitAn ||2-28-73

vidyAdharAnkiMpuruShAnR^ikShavAnararAkShasAn |
simhAnvyAghrAnvarAhAMshcha mahiShA~nCharabhA~nChashAn ||2-28-74

sR^imarAMshchamarAnnya~NkUnmAta~NgAnyakSharAkShasAn |
evaM bahuvidhAnpashyaMshcharamANo nagottamam || 2-28-75

dUrAddadarsha nR^ipatirdevIM devasutopamAm |
krIDamAnAM sakhIbhishcha puShpaM chaiva vichinvatIm ||2-28-76

tatashcharantIM sushroNIM sakhIbhiH saha saMvR^itAm ||
dR^iShTvA saubhapatirdUrAdvismayansUtamabravIt ||2-28-77  

kasyeyaM mR^igashAvAkShI vanAntaravichAriNI |
rUpaudAryaguNopetA manmathasya ratiryathA ||2-28-78

shachI va puruhUtasya utAho vA tilottamA |
nArAyaNoruM nirbhidya saMbhUtA varavarNinI |
ailasya dayitA devI yoShidratnaM kimurvashI ||2-28-79

kShIrArNave mathyamAne surAsuragaNaiH saha |
manthAnaM mandaraM kR^itvAmR^itArthamiti naH shrutam ||2-28-80

tato.amR^itAtsamuttasthau devI shrIrlokabhAvinI |
nArAyaNA~NkalulitA kiM shrIreShA varA~NganA ||2-28-81

nIlameghAntaragatA dyotayantyachiraprabhA |
tathA yoShidgaNAnmadhye rUpaM pradyotayadvanam ||2-28-82   

atIva sukumArA~NgI suprabhendunibhAnanA |
dR^iShTvA rUpamanindyA~NgyA vibhrAnto vyAkulendriyaH ||2-28-83

kAmasya vashamApanno mano vihvalatIva me |
bhR^ishaM kR^intati me.a~NgAni sAyakaiH kusumAyudhaH ||2-28-84

bhittvA hR^idi sharAnpa~ncha nirdayaM hanti me manaH |
hR^idayAgnirvardhayati Ajyasikta ivAnalaH |
kathamadya bhavetkAryaM shamArthaM manmathAgninA ||2-28-85

kenopAyena kiM kurmo bhajenmAM mattagAminI |
evaM bahu chintayAno nopalabhya cha dAnavaH ||2-28-86

sUtamAha muhUrtaM tu tiShThasva tvamihAnagha |
ahaM yAsyAmi tAM draShTuM kasyeyamiti yoShitam ||2-28-87

pratIkShamANastiShThasva yAvadAgamanam mama |
shrutvA tu vachanaM tasya tathAstviti vacho.abravIt ||2-28-88

evamuktvA dAnavendro gamanAya mano dadhe |
vAryupaspR^ishya balavAndhyAnamevAnvachintayat ||2-28-89

muhUrtaM dhyAnamAtreNa dR^iShTaM j~nAnabalAttataH |
ugrasenasya patnIti j~nAtvA harShamupAgataH ||2-28-90

ugrasenasya rUpaM vai kR^itvA svaM parivartya saH |
upAsarpanmahAbAhuH prahasandAnaveshvaraH ||2-28-91

smayamAnashcha shanakairjagrAhAmitavIryavAn |
ugrasenasya rUpeNa mAtaraM te vyadharShayat ||2-28-92

sA patisnigdhahR^idayA taM bhAvenopasarpatI |
sha~NkitA chAbhavatpashchAttasya gauravadarshanAt ||2-28-93

sA tamAhotthitA bhItA na tvaM mama patirdhruvam |
kasya tvaM vikR^itAchAro yenAsmi malinIkR^itA ||2-28-94

ekabhartR^ivratamidaM mama saMdUShitaM tvayA |
patyurme rUpamAsthAya nIcha nIchena karmaNA ||2-28-95

kiM mAM vakShyanti ruShitA bAndhavAH kulapAMsanIm |
jugupsitA cha vatsyAmi patipakShairnirAkR^itA ||2-28-96

dhiktvAmIdR^ishamakShAntaM duShkulaM vyutthitendriyam |
avishvAsyamanAyuShyaM paradArAbhimarshanam || 2-28-97  

sa tAmAha prasajjantIM kShiptaH krodhena dAnavaH |
ahaM vai drumilo nAma saubhasya patirUrjitaH ||2-28-98

kiM mAM kShipasi roSheNa mUdhe paNDitamAnini |
mAnuShaM patimAshritya nIchaM mR^ityuvashe sthitam ||2-28-99

vyabhichArAnna duShyanti striyaH strImAnagarvite |
na hyAsAM niyatA buddhirmAnuShINAM visheShataH ||2-28-100

shrUyante hi striyo bahvyo vyabhichAravyatikramaiH |
prasUtA devasa~NkAshAnputrAnnishchalavikramAn ||2-28-101 

atIva hi tvaM strIloke patidharmavatI satI |
shuddhakeshAnvidhunvantI bhAShase yadyadichChasi ||2-28-102 

kasya tvamiti yachchAhaM tvayokto mattakAshini |
kaMsastasmAdripudhvaMsI tava putro bhaviShyati ||2-28-103 
   
sA saroShA punarbhUtvA nindantI tasya taM varam |
uvAcha vyathitA devI dAnavaM dhR^iShTavAdinam ||2-28-104

dhikte vR^IttaM sudurvR^itta yaH sarvA nindasi striyaH |
santi striyo nIchavR^ittAH santi chaiva pativratAH ||2-28-105

yAstvekapatnyaH shrUyante.arundhatIpramukhAH striyaH |
dhR^itA yAbhiH prajAH sarvA lokAshchaiva kulAdhama ||2-28-106

yastvayA mama putro vai datto vR^ittavinAshanaH |
na me bahumatastveSha shR^iNu chApi yaduchyate ||2-28-107

utpatsyati pumAnnIchaH pativaMshe mamAdya yaH |
bhaviShyati sa te mR^ityur yashcha dattastvayA sutaH ||2-28-108

drumilastvevamuktastu jagAmAkAshameva tu |
tenaiva rathamukhyena divyenApratigAminA ||2-28-109 

jagAma cha purIm dInA mAtA tadahareva te |
mAmevamuktvA bhagavAnnArado munisattamaH ||2-28-110

dIpyamAnastapovIryAtsAkShAdagniriva jvalan |
vallakIM vAdyamAno hi saptasvaravimUrchChitAm ||2-28-111

gAyano lakShyavIthIM sa jagAma brahmaNo.antikam |
shR^iNuShvedaM mahAmAtra nibodha vachanaM mama ||2-28-112

tathyaM choktaM nAradena trailokyaj~nena dhImatA |
alaM balena vIryeNAnayena vinayena cha ||2-28-113

pramANairvApi vIryeNa tejasA vikrameNa cha |
satyena chaiva dAnena nAnyo.asti sadR^ishaH pumAn ||2-28-114

viditvA sarvamAtmAnaM vachanaM shaddadhAmyaham |
kShetrajo.ahaM sutastasya ugrasenasya hastipa ||2-28-115

mAtApitR^ibhyAM saMtyaktaH sthApitaH svena tejasA |
ubhAbhyAmapi vidviShTo bAndhavaishcha visheShataH ||2-18-116

etAnapi haniShyAmi yAdvAnkR^iShNapakShiNaH |
tadimau ghAtayitvA tu hastinA gopakilbiShau ||2-28-117

tadgachCha gajamAruhya sA~NkushaprAsatomaraH |
sthiro bhava mahAmAtra samAjadvAri mA chiram ||2-28-118
       
iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kaMsavAkye.aShTAviMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்