Monday 6 July 2020

கம்ஸத⁴னுர்ப⁴ங்க³꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 82 - 027

அத² ஸப்தவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கம்ஸத⁴னுர்ப⁴ங்க³꞉

Krishna breaking Kamsas bow

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
தே து யுங்க்த்வா ரத²வரம் ஸர்வ ஏவாமிதௌஜஸ꞉ |
க்ருஷ்ணேன ஸஹிதா꞉ ப்ராயம்ஸ்ததா² ஸங்கர்ஷணேன ச ||2-27-1

ஆஸேது³ஸ்தே புரீம் ரம்யாம் மது²ராம் கம்ஸபாலிதாம் |
விவிஷு²ஸ்தே புரீம் ரம்யாம் காலே ரக்ததி³வாகரே ||2-27-2

தௌ து ஸ்வப⁴வனம் வீரௌ க்ருஷ்ணஸங்கர்ஷணாவுபௌ⁴ |
ப்ரவேஷி²தௌ பு³த்³தி⁴மதா ஹ்யக்ரூரேணார்கவர்சஸௌ ||2-27-3

தாவாஹ வரவர்ணாபௌ⁴ பீ⁴தோ தா³னபதிஸ்ததா³ |
த்யக்தவ்யா தாத க³மனே வஸுதே³வக்³ருஹே ஸ்ப்ருஹா ||2-27-4

யுவயோர்ஹி க்ருதே வ்ருத்³த⁴꞉ கம்ஸேன ஸ நிரஸ்யதே |
ப⁴ர்த்ஸ்யதே ச தி³வா ராத்ரௌ நேஹ ஸ்தா²தவ்யமித்யபி ||2-27-5

தத்³யுவாப்⁴யாம் ஹி கர்தவ்யம் பித்ரர்த²ம் ஸுக²முத்தமம் |
யதா² ஸுக²மவாப்னோதி தத்³வை கார்யம் ஹிதான்விதம் ||2-27-6

தமுவாச தத꞉ க்ருஷ்ணோ யாஸ்யாவாவாமதர்கிதௌ |
ப்ரேக்ஷந்தௌ மது²ராம் வீர ராஜமார்க³ம் ச தா⁴ர்மிக |
தஸ்யைவ து க்³ருஹம் ஸாதோ⁴ க³ச்சா²வோ யதி³ மன்யஸே ||2-27-7

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
அக்ரூரோ(அ)பி நமஸ்க்ருத்ய மனஸா க்ருஷ்ணமவ்யயம் |
ஜகா³ம கம்ஸபார்ஷ்²வம் து ப்ரஹ்ருஷ்டேனாந்தராத்மனா ||2-27-8

அனுஷி²ஷ்டாஉ ச தௌ வீரௌ ப்ரஸ்தி²தௌ ப்ரேக்ஷகாவுபௌ⁴ |
ஆலாநாப்⁴யாமிவோன்முக்தௌ குஞ்ஜரௌ யுத்³த⁴காங்க்ஷிணௌ ||2-27-9

தௌ து மார்க³க³தம் த்³ருஷ்ட்வா ரஜகம் ரங்க³காரகம் |
அயாசேதாம் ததஸ்தௌ து வாஸாம்ஸி ருசிராணி வை || 2-27-10

ரஜக꞉ ஸ து தௌ ப்ராஹ யுவாம் கஸ்ய வனேசரௌ |
ராஜவாஸாம்ஸி யௌ மௌட்³யாத்³யாசேதா²ம் நிர்ப⁴யாவுபௌ⁴ ||2-27-11

அஹம் கம்ஸஸ்ய வாஸாம்ஸி நாநாதே³ஷோ²த்³ப⁴வானி வை |
காமராகா³ணி ஷ²தஷோ² ரஞ்ஜயாமி விஷே²ஷத꞉ ||2-27-12 

யுவாம் கஸ்ய வனே ஜாதௌ ம்ருகை³꞉ ஸஹ விவர்த்³தி⁴தௌ |
ஜாதராகா³வித³ம் த்³ருஷ்ட்வா ரக்தமாச்சா²த³னம் ப³ஹு ||2-27-13

அஹோ வாம் ஜீவிதம் த்யக்தம் யௌ ப⁴வந்தாவிஹாக³தௌ |
மூர்கௌ² ப்ராக்ருதவிஜ்ஞானௌ வாஸோ யாசிதுமிச்ச²த꞉ ||2-27-14

தஸ்மை சுகோப வை க்ருஷ்ணோ ரஜகாயால்பமேத⁴ஸே |
ப்ராப்தாரிஷ்டாய மூர்கா²ய ஸ்ருஜதே வாங்மயம் விஷ²ம் ||2-27-15

தலேநாஷ²னிகல்பேன ஸ தம் மூர்த்³த⁴ன்யதாட³யத் |
ஸ க³தாஸு꞉ பபாதோர்வ்யாம் ரஜகோ வ்யஸ்தமஸ்தக꞉ ||2-27-16

தம் ஹதம் பரிதே³வந்த்யோ பா⁴ர்யாஸ்தஸ்ய விசுக்ருஷு²꞉ |
த்வரிதம் முக்தகேஷ்²யஷ்²ச ஜக்³மு꞉ கம்ஸநிவேஷ²னம் ||2-27-17 

தாவப்யுபௌ⁴ ஸுவஸனௌ ஜக்³மதுர்மால்யகாரணாத் |
வீதீ²மால்யாபணானாம் வை க³ந்தா⁴க்⁴ராதௌ த்³விபாவிவ ||2-27-18

கு³ணகோ நாம தத்ராஸீன்மால்யவ்ருத்தி꞉ ப்ரியம்வத³꞉ |
ப்ரபூ⁴தமால்யாபணவாம்ˮல்லக்ஷ்மீவான்ப்ரியத³ர்ஷ²ன꞉ ||2-27-19

தம் க்ருஷ்ண꞉ ஷ்²லக்ஷ்ணயா வாசா மால்யார்த²மபி⁴ஸ்ருஷ்டயா |
தே³ஹீத்யுவாச தத்காலே மாலாகாரமகாதரம் ||2-27-20 

தாப்⁴யாம் ப்ரீதோ த³தௌ³ மால்யம் ப்ரபூ⁴தம் மால்யஜீவன꞉ |
ப⁴வதோ꞉ ஸ்வமித³ம் சேதி ப்ரோவாச ப்ரியத³ர்ஷ²னௌ ||2-27-21

ப்ரீத꞉ ஸுமனஸா க்ருஷ்ணோ கு³ணகாய வரம் த³தௌ³ |
ஷ்²ரீஸ்த்வாம் மத்ஸம்ப⁴வா ஸௌம்ய த⁴னௌகை⁴ரபி⁴பத்ஸ்யதே ||2-27-22

ஸ லப்³த்⁴வா வரமவ்யக்³ரோ மால்யவ்ருத்திரதோ⁴முக²꞉ |
க்ருஷ்ணஸ்ய பதிதோ மூர்த்⁴னா ப்ரதிஜக்³ராஹ தம் வரம் ||2-27-23

யக்ஷாவிமாவிதி ததா³ ஸ மேனே மால்யஜீவக꞉ |
ஸ ப்⁴ருஷ²ம் ப⁴யஸம்விக்³னோ நோத்தரம் ப்ரத்யபத்³யத ||2-27-24

வஸுதே³வஸுதௌ தௌ ச ராஜமார்க³க³தாவுபௌ⁴ | 
குப்³ஜாம் த³த்³ருஷ²துர்பூ⁴ய꞉ ஸானுலேபனபா⁴ஜனாம் ||2-27-25

தாம்ஆஹ க்ருஷ்ண꞉ குப்³ஜேதி கஸ்யேத³மனுலேபனம் |
நயஸ்யம்பு³ஜபத்ராக்ஷி க்ஷிப்ரமாக்²யாதுமர்ஹஸி ||2-27-26

ஸஸ்மிதா ஸம்முகீ² பூ⁴த்வா ப்ரத்யுவாசாம்பு³ஜேக்ஷணம் |
க்ருஷ்ணம் ஜலத³க³ம்பீ⁴ரம் வித்³யுத்குடிலகா³மினீ ||2-27-27

ராஜ்ஞ꞉ ஸ்னானக்³ருஹம் யாமி தத்³க்³ருஹாணானுலேபனம் |
த்³ருஷ்ட்வைவ த்வாரவிந்தா³க்ஷ விஸ்மிதாஸ்மி வரானன ||2-27-28

யத்த்வமிச்ச²ஸி மே வீர த்வம் க்³ருஹாணானுலேபனம் |
ஸ்தி²தாஸ்ம்யாக³ச்ச² ப⁴த்³ரம் தே ஹ்ருத³யஸ்யாஸி மே ப்ரிய꞉ ||2-27-29

குதஷ்²சாக³ம்யதே ஸௌம்ய யன்மாம் த்வம் நாவபு³த்⁴யஸே |
மஹாராஜஸ்ய த³யிதாம் நியுக்தாமனுலேபனே ||2-27-30

தாமுவாச ஹஸந்தீம் து க்ருஷ்ண꞉ குப்³ஜாமவஸ்தி²தாம் |
ஆவயோர்கா³த்ரஸத்³ருஷ²ம் தீ³யதாமனுலேபனம் || 2-27-31

வயம் ஹி தே³ஷா²தித²யோ மல்லா꞉ ப்ராப்தா வரானனே ||
த்³ரஷ்டும் த⁴னுர்மஹத்³தி³வ்யம் ராஷ்ட்ரே சைவ மஹர்தி⁴மத் ||2-27-32

ப்ரத்யுவாசாத² ஸா க்ருஷ்ணம் ப்ரியோ(அ)ஸி மம த³ர்ஷ²னே |
ராஜார்ஹமித³மவ்யக்³ரம் தத்³க்³ருஹாணானுலேபனம் ||2-27-33

தாவுபா⁴வனுலிப்தாங்கௌ³ சாருகா³த்ரௌ விரேஜது꞉ |
தீர்த²கௌ³ பங்கதி³க்³தா⁴ங்கௌ³ யமுனாயாம் யதா² வ்ருஷௌ ||2-27-34

தாம் ச குப்³ஜாம் ஸ்த²கோ³ர்மத்⁴யே த்³வ்யங்கு³லேநாக்³ரபாணினா |
ஷ²னை꞉ ஸம்பீட³யாமாஸ க்ருஷ்ணோ லீலாவிதா⁴னவித் ||2-27-35

ஸா ச மக்³னம் ஸ்த²கு³ம் மத்வா ஸ்வாயதாங்கீ³ ஷு²சிஸ்மிதா |
ஜஹாஸோச்சை꞉ ஸ்தனதடீ ருஜுயஷ்டிர்லதா யதா² || 2-27-36     

ப்ரணயாச்சாபி க்ருஷ்ணம் ஸா ப³பா⁴ஷே மத்தகாஷி²னீ |
க்வ யாஸ்யஸி மயா ருத்³த⁴꞉ காந்த திஷ்ட² க்³ருஹாண மாம் ||2-27-37

தௌ ஜாதஹாஸாவன்யோன்யம் ஸதலாக்ஷேபமவ்யயௌ |
வீக்ஷமாணௌ ப்ரஹஸிதௌ குப்³ஜாயா꞉ ஷ்²ருதிவிஸ்தரௌ ||2-27-38

க்ருஷ்ணஸ்து குப்³ஜாம் காமார்தாம் ஸஸ்மிதம் விஸஸர்ஜ ஹ |
ததஸ்தௌ குப்³ஜயா முக்தௌ ப்ரவிஷ்டௌ ராஜஸம்ஸத³ம் ||2-27-39

தாவுபௌ⁴ வ்ரஜஸம்வ்ருத்³தௌ⁴ கோ³பவேஷவிபூ⁴ஷிதௌ|
கூ³ட⁴சேஷ்டானனௌ பூ⁴த்வா ப்ரவிஷ்டௌ ந்ருபவேஷ்²ம தத் ||2-27-40

த⁴னு꞉ஷா²லாம் க³தௌ தத்ர பா³லாவபரிதர்கிதௌ |
ஹிமவத்³வனஸம்பூ⁴தௌ ஸிம்ஹாவிவ மதோ³த்கடௌ ||2-27-41

தி³த்³ருக்ஷந்தௌ மஹத்தத்ர த⁴னுராயோக³பூ⁴ஷிதம் |
பப்ரச்ச²துஷ்²ச தௌ வீராவாயுதா⁴கா³ரிகம் ததா³ ||2-27-42

போ⁴꞉ கம்ஸத⁴னுஷாம் பால ஷ்²ரூயதாமாவயோர்வச꞉ |
கதரத்தத்³த⁴னு꞉ ஸௌம்ய மஹோ(அ)யம் யஸ்ய வர்ததே ||2-27-43

ஆயோக³பூ⁴தம் கம்ஸஸ்ய த³ர்ஷ²யஸ்வ யதீ³ச்ச²ஸி |
ஸ தயோர்த³ர்ஷ²யாமாஸ தத்³த⁴னு꞉ ஸ்தம்ப⁴ஸன்னிப⁴ம் ||2-27-44

அனாரோப்யமஸம்பே⁴த்³யம் தே³வைரபி ஸவாஸவை꞉ |
தத்³க்³ருஹீத்வா ததா³ க்ருஷ்ணஸ்தோலயாமாஸ வீர்யவான் ||2-27-45 

தோ³ர்ப்⁴யாம் கமலபத்ராக்ஷ꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டேனாந்தராத்மனா |
தோலயித்வா யதா²காமம் தத்³த⁴னுர்தை³த்யபூஜிதம் ||2-27-46

ஆரோபயாமாஸ ப³லீ நாமயாமாஸ சாஸக்ருத் |
ஆனாம்யமானம் க்ருஷ்ணேன ப்ரகர்ஷாது³ரகோ³பமம் |  
த்³விதா⁴பூ⁴தமபூ⁴ன்மத்⁴யே த⁴னுராயோக³பூ⁴ஷிதம் ||2-27-47

ப⁴ங்க்த்வா து தத்³த⁴னு꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²ம் க்ருஷ்ணஸ்த்வரிதவிக்ரம꞉ |
நிஷ்²சக்ராம மஹாவேக³꞉ ஸ ச ஸங்கர்ஷணோ யுவா ||2-27-48

த⁴னுஷோ ப⁴ங்க³நாதே³ன வாயுநிர்கோ⁴ஷ²காரிணா |
சசாலாந்த꞉புரம் ஸர்வம் தி³ஷ²ஷ்²சைவ புபூரிரே ||2-27-49

நிர்க³ம்ய த்வாயுதா⁴கா³ராஜ்ஜக்³மதுர்கோ³பஸந்நிதௌ⁴ |
வேகே³னாயுத⁴பாலஸ்து க³ச்ச²ன்ஸம்ப்⁴ராந்தமானஸ꞉ ||2-27-50

ஸமீபம் ந்ருபதேர்க³த்வா காகோச்ச்²வாஸோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத |
ஷ்²ரூயதாம் மம விஜ்ஞாப்யமாஷ்²சர்யம் த⁴னுஷோ க்³ருஹே ||2-27-51

நிர்வ்ருத்தமஸ்மின்காலே யஜ்ஜக³த꞉ ஸம்ப்⁴ரமோபமம் ||
நரௌ கஸ்யாப்யஸத்³ருஷௌ² ஷி²கா²விததமூர்த⁴ஜௌ ||2-27-52

நீலபீதாம்ப³ரத⁴ரௌ பீதஷ்²வேதானுலேபனௌ |
தாவந்த꞉புரமஜ்ஞாதௌ ப்ரவிஷ்டௌ காமவேஷிணௌ |
தே³வபுத்ரோபமௌ வீரௌ பா³லாவிவ ஹுதாஷ²னௌ ||2-27-53

ஸ்தி²தௌ த⁴னுர்க்³ருஹே ஸௌம்யௌ ஸஹஸா கா²தி³வாக³தௌ |
மயா த்³ருஷ்டாஉ பரிவ்யக்தம் ருசிராச்ச²த³னஸ்ரஜௌ ||2-27-54

தயோரேகஸ்து பத்³மாக்ஷ꞉ ஷ்²யாம꞉ பீதாம்ப³ரஸ்ரஜ꞉ |
ஜக்³ராஹ தத்³த⁴னூரத்னம் து³ர்க்³ராஹ்யம் தை³வதைரபி ||2-27-55

தஸ்ய பா³லோ மஹச்சாபம் ப³லாத்³யந்த்ரமிவாயஸம் |
ஆரோபயித்வா வேகே³ன நாமயாமாஸ லீலயா ||2-27-56

ஆக்ருஷ்யமாணம் தத்தேன விபா³ணம் பா³ஹுஷா²லினா |
முஷ்டிதே³ஷே² விகூஜித்வா த்³விதா⁴பூ⁴தமப⁴ஜ்யத ||2-27-57

தத꞉ ப்ரசலிதா பூ⁴மிர்னைவ பா⁴தி ச பா⁴ஸ்கர꞉ |
த⁴னுஷோ ப⁴ங்க³நாதே³ன ப்⁴ரமதீவ நப⁴ஸ்தலம் ||2-26-58    
 
தத³த்³பு⁴தம் மஹத்³த்³ருஷ்ட்வா விஸ்மயம் பரமம் க³த꞉ |
ப⁴யாத்³ப⁴யத³ஷ²த்ருப்⁴யஸ்ததி³ஹாக்²யாதுமாக³த꞉ |
ந ஜாநாமி மஹாராஜ கௌ தாவமிதவிக்ரமௌ ||2-27-59

ஏக꞉ கைலாஸஸங்காஷ² ஏகோ(அ)ஞ்ஜனகி³ரிப்ரப⁴꞉ |
ஸ து தச்சாபரத்னம் வை ப⁴ங்க்த்வா ஸ்தம்ப⁴மிவ த்³விப꞉ ||2-27-60

நிஷ்பபாதானிலக³தி꞉ ஸானுகோ³(அ)மிதவிக்ரம꞉ |
அக³மத்தம் த்³விதா⁴ க்ருத்வா ந ஜானே கோ(அ)ப்யஸௌ ந்ருப ||2-27-61

ஷ்²ருத்வைவ த⁴னுஷோ ப⁴ங்க³ம் கம்ஸோ விதி³தவிஸ்தர꞉ |
விஸ்ருஜ்யாயுத⁴பாலம் வை ப்ரவிவேஷ² க்³ருஹோத்தமம் ||2-27-62 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கம்ஸத⁴னுர்ப⁴ங்கே³ ஸப்தவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_27_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam -  Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 27 - Breaking Kamsa's Bow
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca, June 14, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptaviMsho.adhyAyaH

kaMsadhanurbha~NgaH

vaishampAyana uvAcha 
te tu yu~NktvA rathavaraM sarva evAmitaujasaH |
kR^iShNena sahitAH prAyaMstathA sa~NkarShaNena cha ||2-27-1

Aseduste purIM ramyAM mathurAM kaMsapAlitAm |
vivishuste purIM ramyAM kAle raktadivAkare ||2-27-2

tau tu svabhavanaM vIrau kR^iShNasa~NkarShaNAvubhau |
praveshitau buddhimatA hyakrUreNArkavarchasau ||2-27-3

tAvAha varavarNAbhau bhIto dAnapatistadA |
tyaktavyA tAta gamane vasudevagR^ihe spR^ihA ||2-27-4

yuvayorhi kR^ite vR^iddhaH kaMsena sa nirasyate |
bhartsyate cha divA rAtrau neha sthAtavyamityapi ||2-27-5

tadyuvAbhyAM hi kartavyaM pitrarthaM sukhamuttamam |
yathA sukhamavApnoti tadvai kAryaM hitAnvitam ||2-27-6

tamuvAcha tataH kR^iShNo yAsyAvAvAmatarkitau |
prekShantau mathurAM vIra rAjamArgaM cha dhArmika |
tasyaiva tu gR^ihaM sAdho gachChAvo yadi manyase ||2-27-7

vaishampAyana uvAcha 
akrUro.api namaskR^itya manasA kR^iShNamavyayam |
jagAma kaMsapArshvaM tu prahR^iShTenAntarAtmanA ||2-27-8

anushiShTAu cha tau vIrau prasthitau prekShakAvubhau |
AlAnAbhyAmivonmuktau ku~njarau yuddhakA~NkShiNau ||2-27-9

tau tu mArgagataM dR^iShTvA rajakaM ra~NgakArakam |
ayAchetAM tatastau tu vAsAMsi ruchirANi vai || 2-27-10

rajakaH sa tu tau prAha yuvAM kasya vanecharau |
rAjavAsAMsi yau mauDyAdyAchethAM nirbhayAvubhau ||2-27-11

ahaM kaMsasya vAsAMsi nAnAdeshodbhavAni vai |
kAmarAgANi shatasho ra~njayAmi visheShataH ||2-27-12 

yuvAM kasya vane jAtau mR^igaiH saha vivarddhitau |
jAtarAgAvidaM dR^iShTvA raktamAchChAdanaM bahu ||2-27-13

aho vAM jIvitaM tyaktaM yau bhavantAvihAgatau |
mUrkhau prAkR^itavij~nAnau vAso yAchitumichChataH ||2-27-14

tasmai chukopa vai kR^iShNo rajakAyAlpamedhase |
prAptAriShTAya mUrkhAya sR^ijate vA~NmayaM visham ||2-27-15

talenAshanikalpena sa taM mUrddhanyatADayat |
sa gatAsuH papAtorvyAM rajako vyastamastakaH ||2-27-16

taM hataM paridevantyo bhAryAstasya vichukrushuH |
tvaritaM muktakeshyashcha jagmuH kaMsaniveshanam ||2-27-17 

tAvapyubhau suvasanau jagmaturmAlyakAraNAt |
vIthImAlyApaNAnAM vai gandhAghrAtau dvipAviva ||2-27-18

guNako nAma tatrAsInmAlyavR^ittiH priyaMvadaH |
prabhUtamAlyApaNavA.NllakShmIvAnpriyadarshanaH ||2-27-19

taM kR^iShNaH shlakShNayA vAchA mAlyArthamabhisR^iShTayA |
dehItyuvAcha tatkAle mAlAkAramakAtaram ||2-27-20 

tAbhyAM prIto dadau mAlyaM prabhUtaM mAlyajIvanaH |
bhavatoH svamidaM cheti provAcha priyadarshanau ||2-27-21

prItaH sumanasA kR^iShNo guNakAya varaM dadau |
shrIstvAM matsaMbhavA saumya dhanaughairabhipatsyate ||2-27-22

sa labdhvA varamavyagro mAlyavR^ittiradhomukhaH |
kR^iShNasya patito mUrdhnA pratijagrAha taM varam ||2-27-23

yakShAvimAviti tadA sa mene mAlyajIvakaH |
sa bhR^ishaM bhayasaMvigno nottaraM pratyapadyata ||2-27-24

vasudevasutau tau cha rAjamArgagatAvubhau | 
kubjAM dadR^ishaturbhUyaH sAnulepanabhAjanAm ||2-27-25

tAMAha kR^iShNaH kubjeti kasyedamanulepanam |
nayasyambujapatrAkShi kShipramAkhyAtumarhasi ||2-27-26

sasmitA saMmukhI bhUtvA pratyuvAchAmbujekShaNam |
kR^iShNaM jaladagambhIraM vidyutkuTilagAminI ||2-27-27

rAj~naH snAnagR^ihaM yAmi tadgR^ihANAnulepanam |
dR^iShTvaiva tvAravindAkSha vismitAsmi varAnana ||2-27-28

yattvamichChasi me vIra tvaM gR^ihANAnulepanam |
sthitAsmyAgachCha bhadraM te hR^idayasyAsi me priyaH ||2-27-29

kutashchAgamyate saumya yanmAM tvaM nAvabudhyase |
mahArAjasya dayitAM niyuktAmanulepane ||2-27-30

tAmuvAcha hasantIM tu kR^iShNaH kubjAmavasthitAm |
AvayorgAtrasadR^ishaM dIyatAmanulepanam || 2-27-31

vayaM hi deshAtithayo mallAH prAptA varAnane ||
draShTuM dhanurmahaddivyaM rAShTre chaiva mahardhimat ||2-27-32

pratyuvAchAtha sA kR^iShNaM priyo.asi mama darshane |
rAjArhamidamavyagraM tadgR^ihANAnulepanam ||2-27-33

tAvubhAvanuliptA~Ngau chArugAtrau virejatuH |
tIrthagau pa~NkadigdhA~Ngau yamunAyAM yathA vR^iShau ||2-27-34

tAM cha kubjAM sthagormadhye dvya~NgulenAgrapANinA |
shanaiH saMpIDayAmAsa kR^iShNo lIlAvidhAnavit ||2-27-35

sA cha magnaM sthaguM matvA svAyatA~NgI shuchismitA |
jahAsochchaiH stanataTI R^ijuyaShTirlatA yathA || 2-27-36     

praNayAchchApi kR^iShNaM sA babhAShe mattakAshinI |
kva yAsyasi mayA ruddhaH kAnta tiShTha gR^ihANa mAm ||2-27-37

tau jAtahAsAvanyonyaM satalAkShepamavyayau |
vIkShamANau prahasitau kubjAyAH shrutivistarau ||2-27-38

kR^iShNastu kubjAM kAmArtAM sasmitaM visasarja ha |
tatastau kubjayA muktau praviShTau rAjasaMsadam ||2-27-39

tAvubhau vrajasaMvR^iddhau gopaveShavibhUShitau|
gUDhacheShTAnanau bhUtvA praviShTau nR^ipaveshma tat ||2-27-40

dhanuHshAlAM gatau tatra bAlAvaparitarkitau |
himavadvanasaMbhUtau simhAviva madotkaTau ||2-27-41

didR^ikShantau mahattatra dhanurAyogabhUShitam |
paprachChatushcha tau vIrAvAyudhAgArikaM tadA ||2-27-42

bhoH kaMsadhanuShAM pAla shrUyatAmAvayorvachaH |
katarattaddhanuH saumya maho.ayaM yasya vartate ||2-27-43

AyogabhUtaM kaMsasya darshayasva yadIchChasi |
sa tayordarshayAmAsa taddhanuH stambhasannibham ||2-27-44

anAropyamasambhedyaM devairapi savAsavaiH |
tadgR^ihItvA tadA kR^iShNastolayAmAsa vIryavAn ||2-27-45 

dorbhyAM kamalapatrAkShaH prahR^iShTenAntarAtmanA |
tolayitvA yathAkAmaM taddhanurdaityapUjitam ||2-27-46

AropayAmAsa balI nAmayAmAsa chAsakR^it |
AnAmyamAnaM kR^iShNena prakarShAduragopamam |  
dvidhAbhUtamabhUnmadhye dhanurAyogabhUShitam ||2-27-47

bha~NktvA tu taddhanuH shreShThaM kR^iShNastvaritavikramaH |
nishchakrAma mahAvegaH sa cha sa~NkarShaNo yuvA ||2-27-48

dhanuSho bha~NganAdena vAyunirghoshakAriNA |
chachAlAntaHpuraM sarvaM dishashchaiva pupUrire ||2-27-49

nirgamya tvAyudhAgArAjjagmaturgopasannidhau |
vegenAyudhapAlastu gachChansaMbhrAntamAnasaH ||2-27-50

samIpaM nR^ipatergatvA kAkochChvAso.abhyabhAShata |
shrUyatAM mama vij~nApyamAshcharyaM dhanuSho gR^ihe ||2-27-51

nirvR^ittamasminkAle yajjagataH sambhramopamam ||
narau kasyApyasadR^ishau shikhAvitatamUrdhajau ||2-27-52

nIlapItAmbaradharau pItashvetAnulepanau |
tAvantaHpuramaj~nAtau praviShTau kAmaveShiNau |
devaputropamau vIrau bAlAviva hutAshanau ||2-27-53

sthitau dhanurgR^ihe saumyau sahasA khAdivAgatau |
mayA dR^iShTAu parivyaktaM ruchirAchChadanasrajau ||2-27-54

tayorekastu padmAkShaH shyAmaH pItAmbarasrajaH |
jagrAha taddhanUratnaM durgrAhyaM daivatairapi ||2-27-55

tasya bAlo mahachchApaM balAdyantramivAyasam |
AropayitvA vegena nAmayAmAsa lIlayA ||2-27-56

AkR^iShyamANaM tattena vibANaM bAhushAlinA |
muShTideshe vikUjitvA dvidhAbhUtamabhajyata ||2-27-57

tataH prachalitA bhUmirnaiva bhAti cha bhAskaraH |
dhanuSho bha~NganAdena bhramatIva nabhastalam ||2-26-58    
 
tadadbhutaM mahaddR^iShTvA vismayaM paramaM gataH |
bhayAdbhayadashatrubhyastadihAkhyAtumAgataH |
na jAnAmi mahArAja kau tAvamitavikramau ||2-27-59

ekaH kailAsasa~NkAsha eko.a~njanagiriprabhaH |
sa tu tachchAparatnaM vai bha~NktvA stambhamiva dvipaH ||2-27-60

niShpapAtAnilagatiH sAnugo.amitavikramaH |
agamattaM dvidhA kR^itvA na jAne ko.apyasau nR^ipa ||2-27-61

shrutvaiva dhanuSho bha~NgaM kaMso viditavistaraH |
visR^ijyAyudhapAlaM vai pravivesha gR^ihottamam ||2-27-62 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kaMsadhanurbha~Nge saptaviMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்