Sunday 5 July 2020

அக்ரூரத³ர்ஷ²னம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 81 - 026

அத² ஷட்³விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

அக்ரூரத³ர்ஷ²னம்

Akrura sees Lord Vishnu under water

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஸ நந்த³கோ³பஸ்ய க்³ருஹம் ப்ரவிஷ்ட꞉ ஸஹகேஷ²வ꞉ |
கோ³பவ்ருத்³தா⁴ந்ஸமாநீய ப்ரோவாசாமிதத³க்ஷிண꞉ ||2-26-1

க்ருஷ்ணம் சைவாப்³ரவீத்ப்ரீத்யா ரௌஹிணேயேந ஸங்க³தம் |
ஷ்²வ꞉ புரீம் மது²ராம் தாத க³மிஷ்யாம꞉ ஸுகா²ய வை ||2-26-2

யாஸ்யந்தி ச வ்ரஜா꞉ ஸர்வே கோ³பாலா꞉ ஸபரிக்³ரஹா꞉ |
கம்ஸாஜ்ஞயா ஸமுசிதம் கரமாதா³ய வார்ஷிகம் ||2-26-3

ஸம்ருத்³த⁴ஸ்தத்ர கம்ஸஸ்ய ப⁴விஷ்யதி த⁴நுர்மஹ꞉ |
தம் த்³ரக்ஷ்யத² ஸம்ருத்³த⁴ம் ச ஸ்வஜநைஷ்²ச ஸமேஷ்யத² ||2-26-4

பிதரம் வஸுதே³வம் ச ஸததம் து³꞉க²பா⁴ஜநம் |
தீ³நம் புத்ரவத⁴ஷ்²ராந்தம் யுவாமத்³ய ஸமேஷ்யத²꞉ ||2-26-5

ஸததம் பீட்³யமாநம் ச கம்ஸேநாஷு²ப⁴பு³த்³தி⁴நா |
த³ஷா²ந்தே ஷோ²ஷிதம் வ்ருத்³த⁴ம் து³꞉கை²꞉ ஷி²தி²லதாம் க³தம்  ||2-26-6       
   
கம்ஸஸ்ய ப⁴யஸந்த்ரஸ்தம் ப⁴வத்³ப்⁴யாம் ச விநா க்ருதம் |
த³ஹ்யமாநம் தி³வா ராத்ரௌ ஸோத்கண்டே²நாந்தராத்மநா ||2-26-7

தாம் ச த்³ரக்ஷ்யஸி கோ³விந்த³ புத்ரைரம்ருதி³தஸ்தநீம் |
தே³வகீம் தே³வஸங்காஷா²ம் ஸீத³ந்தீம் விஹதப்ரபா⁴ம் ||2-26-8

புத்ரஷோ²கேந ஷு²ஷ்யந்தீம் த்வத்³த³ர்ஷ²நபராயணாம் |
வியோக³ஷோ²கஸந்தப்தாம் விவத்ஸாமிவ ஸௌரபீ⁴ம் ||2-26-9

உபப்லுதேக்ஷணாம் தீ³நாம் நித்யம் மலிநவாஸஸம் |
ஸ்வர்பா⁴நுவத³நக்³ரஸ்தாம் ஷ²ஷா²ங்கஸ்ய ப்ரபா⁴மிவ ||2-26-10

த்வத்³த³ர்ஷ²நபராம் நித்யம் தவாக³மநகாங்க்ஷிணீம் |
த்வத்ப்ரவ்ருத்தேந ஷோ²கேந ஸீத³ந்தீம் வை தபஸ்விநீம் ||2-26-11

த்வத்ப்ரலாபேஷ்வகுஷ²லாம் த்வயா பா³ல்யே வியோஜிதாம் |
அரூபஜ்ஞாம் தவ விபோ⁴ வக்த்ரஸ்யாஸ்யேந்து³வர்சஸ꞉ ||2-26-12

யதி³ த்வாம் ஜநயித்வா ஸா தே³வகீ தாத தப்யதே |
அபத்யார்தோ² நு கஸ்தஸ்யா வரம் ஹ்யேவாநபத்யதா ||2-26-13  

அபுத்ராணாம் ஹி நாரீணாமேக꞉ ஷோ²கோ விதீ⁴யதே |
ஸபுத்ரா த்வப²லே புத்ரே தி⁴க்ப்ரஜாதேந தப்யதே ||2-26-14

த்வம் து ஷ²க்ரஸம꞉ புத்ரோ யஸ்யாஸ்த்வத்ஸத்³ருஷோ² கு³ணாஇ꞉ |
பரேஷாமப்யப⁴யதோ³ ந ஸா ஷோ²ஷிதுமர்ஹதி ||2-26-15

வ்ருத்³தௌ⁴ தவாம்பா³பிதரௌ பரப்⁴ரூத்யத்வமாக³தௌ |
ப⁴ர்த்ஸிதௌ த்வத்க்ருதே நித்யம் கம்ஸேநாஷு²ப⁴பு³த்³தி⁴நா ||2-26-16  

யதி³ தே தே³வகீ மாந்யா ப்ருதி²வீ வா(ஆ)த்மதா⁴ரிணீ |
தாம் ஷோ²கஸலிலே மக்³நாமுத்தாரயிதுமர்ஹஸி ||2-26-17

தம் ச வ்ருத்³த⁴ம் ப்ரியஸுதம் வஸுதே³வம் ஸுகோ²சிதம் |
புத்ரயோகே³ந ஸம்யோஜ்ய க்ருஷ்ண த⁴ர்மமவாப்ஸ்யஸி ||2-26-18

யதா² நாக³꞉ ஸுது³ர்வ்ருத்தோ த³மிதோ யமுநாஹ்ரதே³ |
விமூல꞉ ஸ க்ருத꞉ ஷை²லோ யதா² வை பூ⁴த⁴ரஸ்த்வயா ||2-26-19

த³ர்போத்ஸிக்தஷ்²ச ப³லவாநரிஷ்டோ விநிபாதித꞉ |
பரப்ராணஹர꞉ கேஷீ² து³ஷ்டாத்மா ச ஹயோ ஹத꞉ ||2-26-20

ஏதேநைவ ப்ரயத்நேந வ்ருத்³தா⁴வுத்³த்⁴ருத்ய து³꞉கி²தௌ |  
யதா² த⁴ர்மமவாப்நோஷி தத்க்ருஷ்ண பரிசிந்த்யதாம் ||2-26-21

நிர்ப⁴ர்த்ஸ்யமாநோ யைர்த்³ருஷ்ட꞉ பிதா தே கம்ஸஸம்ஸதி³ |
தே ஸர்வே சக்ருரஷ்²ரூணி நேத்ரைர்து³꞉கா²ந்விதா ப்⁴ருஷ²ம் ||2-26-22 

க³ர்பா⁴வகர்தநாதீ³நி து³꞉கா²நி ஸுப³ஹூந்யபி |
மாதா தே தே³வகீ க்ருஷ்ண கம்ஸஸ்ய ஸஹதே(அ)வஷா² ||2-26-23

மாதாபித்ருப்⁴யாம் ஸர்வேண ஜாதேந தநயேந வை |
ருணம் வை ப்ரதிகர்தவ்யம் யதா²யோக³முதா³ஹ்ருதம் |||2-26-24

ஏவம் தே குர்வத꞉ க்ருஷ்ண மாதாபித்ரோரநுக்³ரஹம் |
பரித்யஜேதாம் தௌ ஷோ²கம் ஸ்யாச்ச த⁴ர்மஸ்தவாநக⁴ ||2-26-25 

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
க்ருஷ்ண꞉ ஸுவிதி³தார்தோ² வை தமாஹாமிதவிக்ரமம் |
பா³டா³மித்யேவ தேஜஸ்வீ ந ச க்ரோத⁴வஷ²ம் க³த꞉ ||2-26-26

தே ச கோ³பா꞉ ஸமாக³ம்ய நந்த³கோ³பபுர꞉ஸரா꞉ |
அக்ரூரவசநம் ஷ்²ருத்வா சேலு꞉ கம்ஸஸ்ய ஷா²ஸநாத் ||2-26-27

க³மநாய ச தே ஸஜ்ஜா ப³பூ⁴வுர்வ்ரஜவாஸிந꞉ |
ஸஜ்ஜம் சோபாயநம் க்ருத்வா கோ³பவ்ருத்³தா⁴꞉ ப்ரதஸ்தி²ரே ||2-26-28

கரம் சாநடு³ஹ꞉ ஸர்பிர்மஹிஷாம்ஷ்²சௌபநாயிகான் |
யதா²ஸாரம் யதா²யூத²முபாநீய பயோ த³தி⁴ ||2-26-29

தம் ஸஜ்ஜயித்வா கம்ஸஸ்ய கரம் சோபாயநாநி ச |
தே ஸர்வே கோ³பபதயோ க³மநாயோபதஸ்தி²ரே ||2-26-30   
    
அக்ரூரஸ்ய கதா²பி⁴ஷ்²ச ஸஹ க்ருஷ்ணேந ஜாக்³ரத꞉ |
ரௌஹிணேயத்ருதீயஸ்ய ஸா நிஷா² வ்யத்யவர்தத ||2-26-31
  
தத꞉ ப்ரபா⁴தே விமலே பக்ஷிவ்யாஹாரஸங்குலே |
நைஷா²கரே ரஷ்²மிஜாலே க்ஷணதா³க்ஷயஸம்ஹ்ருதே ||2-26-32 

நப⁴ஸ்யருணஸம்ஸ்தீர்ணே பர்யஸ்தே ஜ்யோதிஷாம் க³ணே |
ப்ரத்யூஷபவநாஸாரை꞉ க்லேதி³தே த⁴ரணீதலே ||2-26-33

க்ஷீணாகாராஸு தாராஸு ஸுப்தநிஷ்ப்ரதிபா⁴ஸு ச |
நைஷ²மந்தர்த³தே⁴ ரூபமுத்³க³ச்ச²தி தி³வாகரே ||2-26-34

ஷீ²தாம்ஷு²꞉ ஷா²ந்தகிரணோ நிஷ்ப்ரப⁴꞉ ஸமபத்³யத |
ஏகோ நாஷ²யதே ரூபமேகோ வர்த⁴யதே வபு꞉ ||2-26-35

கோ³பி⁴ஷ்²ச ஸமகீர்ணாஸு வ்ரஜநிர்யாணபூ⁴மிஷு |
மந்த²நாவர்தபூர்ணேஷு க³ர்க³ரேஷு நத³த்ஸு ச ||2-26-36

தா³மபி⁴ர்த³ம்யமாநேஷு வத்ஸேஷு தருணேஷு ச |
கோ³பைராபூர்யமாணாஸு கோ⁴ஷரத்²யாஸு ஸர்வஷ²꞉ ||2-26-37

தத்ரைவ கு³ருகம் பா⁴ண்ட³ம் ஷ²கடாரோபிதம் ப³ஹு |
த்வரிதா꞉ ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருத்வா ஜக்³மு꞉ ஸ்யந்த³நவாஹநா꞉ ||2-26-38

க்ருஷ்ணோ(அ)த² ரௌஹிணேயஷ்²ச ஸ சைவாமிதத³க்ஷிண꞉ |
த்ரயோ ரத²க³தா ஜக்³முஸ்த்ரிலோகபதயோ யதா² ||2-26-39

அதா²ஹ க்ருஷ்²ணமக்ரூரோ யமுநாதீரமாஷ்²ரித꞉ |
ஸ்யந்த³நம் சாத்ர ரக்ஷஸ்வ யத்நம் ச குரு வாஜிஷு ||2-26-40 

ஹயேப்⁴யோ யவஸம் த³த்த்வா ஹயபா⁴ண்டே³ ரதே² ததா² |
ப்ரகா³ட⁴ம் யத்நமாஸ்தா²ய க்ஷணம் தாத ப்ரதீக்ஷ்யதாம் ||2-26-41

யமுநாயா ஹ்ரதே³ ஹ்யஸ்மிந்ஸ்தோஷ்யாமி பு⁴ஜகே³ஷ்²வரம் |
தி³வ்யைர்பா⁴க³வதைர்மந்த்ரை꞉ ஸர்வலோகப்ரபு⁴ம் யத꞉ ||2-26-42

கு³ஹ்யம் பா⁴க³வதம் தே³வம் ஸர்வலோகஸ்ய பா⁴வநம் |
ஸ்ரீமத்ஸ்வஸ்திகமூர்த்³தா⁴நம் ப்ரணமிஷ்யாமி போ⁴கி³நம் |
ஸஹஸ்ரஷி²ரஸம் தே³வமநந்தம் நீலவாஸஸம் ||2-26-43

த⁴ர்மதே³வஸ்ய தஸ்யாத² யத்³விஷம் ப்ரப⁴விஷ்யதி |
ஸர்வம் தத³ம்ருதப்ரக்²யமஷி²ஷ்யாம்யமரோ யதா² ||2-26-44  
      
ஸ்வஸ்திகாயதநம் த்³ருஷ்ட்வா த்³விஜிஹ்வம் ஸ்ரீவிபூ⁴ஷிதம் |
ஸமாஜஸ்தத்ர ஸர்பாணாம் ஷா²ந்த்யர்த²ம் வை ப⁴விஷ்யதி ||2-26-45

ஆஸ்தாம் மாம் ஸமுதீ³க்ஷந்தௌ ப⁴வந்தௌ ஸங்க³தாவுபௌ⁴ |
நிவ்ருத்தோ பு⁴ஜகே³ந்த்³ரஸ்ய யாவத³ஸ்மி ஹ்ரதோ³த்தமாத் ||2-26-46

தமாஹ க்ருஷ்ண꞉ ஸம்ஹ்ருஷ்டோ க³ச்ச² த⁴ர்மிஷ்ட² மா சிரம் |
ஆவாம் க²லு ந ஷ²க்தௌ ஸ்வஸ்த்வயா ஹீநாவுபாஸிதும் ||2-26-47

ஸ ஹ்ரதே³ யமுநாயாஸ்து மமஜ்ஜாமிதத³க்ஷிண꞉ |
ரஸாதலே ஸ த³த்³ருஷே² நாக³லோகமிமம் யதா² ||2-26-48

தஸ்ய மத்⁴யே ஸஹஸ்ராஸ்யம் ஹேமதாலோச்ச்²ரிதத்⁴வஜம் |
லாங்க³லாஸக்தஹஸ்தாக்³ரம் முஸலோபாஷ்²ரிதோத³ரம் ||2-26-49

அஸிதாம்ப³ரஸம்வீதம் பாண்டு³ரம் பாண்டு³ராஸநம் |
குண்ட³லைகத⁴ரம் மத்தம் ஸுப்தமம்பு³ருஹேக்ஷணம் ||2-26-50   

போ⁴கோ³த்கராஸநே ஷு²ப்⁴ரே ஸ்வேந தே³ஹேந கல்பிதே |
ஸ்வாஸீநம் ஸ்வஸ்திகாப்⁴யாம் ச வராஹாப்⁴யாம் மஹீத⁴ரம் ||2-26-51

கிஞ்சித்ஸவ்யாபவ்ருத்தேந மௌலிநா ஹேமசூலிநா |
ஜாதரூபமயை꞉ பத்³மைர்மாலயாச்ச²ந்நவக்ஷஸம் ||2-26-52

ரக்தசந்த³நதி³க்³தா⁴ங்க³ம் தீ³ர்க⁴பா³ஹுமரிந்த³மம் |
பத்³மநாப⁴ஸிதாப்⁴ராப⁴ம் பா⁴பி⁴ர்ஜ்வலிததேஜஸம் ||2-26-53

த³த³ர்ஷ² போ⁴கி³நாம் நாத²ம் ஸ்தி²தமேகார்ணவேஷ்²வரம் |  
பூஜ்யமாநம் த்³விஜிஹ்வேந்த்³ரைர்வாஸுகிப்ரமுகை²꞉ ப்ரபு⁴ம் ||2-26-54

கம்ப³லாஷ்²வதரௌ நாகௌ³ தௌ சாமரகராவுபௌ⁴ |
அவீஜயேதாம் தம் தே³வம் த⁴ர்மாஸநக³தம் ப்ரபு⁴ம் ||2-26-55

தஸ்யாப்⁴யாஷ²க³தோ பா⁴தி வாஸுகி꞉ பந்நகே³ஷ்²வர꞉ |
வ்ருதோ(அ)ந்யை꞉ ஸசிவை꞉ ஸர்பை꞉ கர்கோடகபுர꞉ஸரை꞉ ||2-26-56

தம் க⁴டாஇ꞉ காஞ்சநைர்தி³வ்யை꞉ பங்கஜச்ச²ந்நமஸ்தகை꞉ |
ராஜாநம் ஸ்நாபயாமாஸு꞉ ஸ்நாதமேகார்ணவாம்பு³பி⁴꞉ ||2-26-57  

தஸ்யோத்ஸங்க³ம் க⁴நஷ்²யாமம் ஷ்²ரீவத்ஸாச்சா²தி³தோரஸம் |
பீதாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஸூபவிஷ்டம் த³த³ர்ஷ² ஹ ||2-26-58

அபரம் சைவ ஸோமேந துல்யஸம்ஹநநம் ப்ரபு⁴ம் |
ஸங்கர்ஷணமிவாஸீநம் தம் தி³வ்யம் விஷ்டரஆம் விநா ||2-26-59

ஸ க்ருஷ்ணம் தத்ர ஸஹஸா வ்யாஹர்துமுபசக்ரமே |
தஸ்ய ஸம்ஸ்தம்ப⁴யாமாஸ வாக்யம் க்ருஷ்ண꞉ ஸ்வதேஜஸா ||2-26-60

ஸோ(அ)நுபூ⁴ய பு⁴ஜங்கா³நாம் தம் பா⁴க³வதமவ்யயம் |
உத³திஷ்ட²த்புநஸ்தோயாத்³விஸ்மிதோ(அ)மிதத³க்ஷிண꞉ || 2-26-61

ஸ தௌ ரத²ஸ்தா²வாஸீநௌ தத்ரைவ ப³லகேஷ²வௌ |
நிரீக்ஷ்யமாணாவந்யோந்யம் த³த³ர்ஷா²த்³பு⁴தரூபிணௌ ||2-26-62

அதா²மஜ்ஜத்புநஸ்தத்ர ததா³க்ரூர꞉ குதூஹலாத் |
இஜ்யதே யத்ர தே³வோ(அ)ஸௌ நீலவாஸா꞉ ஸிதாநந꞉ ||2-26-63     
      
ததை²வாஸீநமுத்ஸங்கே³ ஸஹஸ்ராஸ்யத⁴ரஸ்ய வை |
த³த³ர்ஷ² க்ருஷ்ணமக்ரூர꞉ பூஜ்யமாநம் ததா³ ப்ரபு⁴ம் ||2-26-64

பூ⁴யஷ்²ச ஸஹஸோத்தா²ய தம் மந்த்ரம் மநஸா ஜபன் |
ரத²ம் தேநைவ மார்கே³ண ஜகா³மாமிதத³க்ஷிண꞉ ||2-26-65    
           
தமாஹ கேஷ²வோ ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸ்தி²தமக்ரூரமாக³மத் |
கீத்³ருஷ²ம் நாக³லோகஸ்ய வ்ருத்தம் பா⁴க³வதே ஹ்ரதே³ ||2-26-66 

சிரம் ச ப⁴வதா காலோ வ்யாக்ஷேபேண விலம்பி³த꞉ |
மந்யே த்³ருஷ்டம் த்வயாஷ்²சர்யம் ஹ்ருத³யம் தே யதா²சலம் ||2-26-67

ப்ரத்யுவாச ஸ தம் க்ருஷ்ணமாஷ்²சர்யம் ப⁴வதா  விநா |
கிம் ப⁴விஷ்யதி லோகேஷு ஸ்தா²வரேஷு சரேஷு ச ||2-26-68

தத்ராஷ்²சர்யம் மயா த்³ருஷ்டம் க்ருஷ்ண யத்³பு⁴வி து³ர்லப⁴ம் |
ததி³ஹாபி யதா² தத்ர பஷ்²யாமி ச ரமாமி ச ||2-26-69

ஸங்க³தஷ்²சாபி லோகாநாமாஷ்²சர்யேணேஹ ரூபிணா |
அத꞉ பரதரம் க்ருஷ்ண நாஷ்²சர்யம் த்³ரஷ்டுமுத்ஸஹே ||2-26-70

ததா³க³ச்ச² க³மிஷ்யாம꞉ கம்ஸராஜபுரீம் ப்ரபோ⁴ |
யாவந்நாஸ்தம் வ்ரஜத்யேஷ தி³வஸாந்தே  தி³வாகர꞉ ||2-26-71 

இதி ஸ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
அக்ரூரக்ருதநாக³லோககத²நே ஷட்³விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_26_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 26 -  Akrura has a Vision
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
June 11, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDviMsho.adhyAyaH
akrUradarshanam 
                    
vaishampAyana uvAcha
sa nandagopasya gR^ihaM praviShTaH sahakeshavaH |
gopavR^iddhAnsamAnIya provAchAmitadakShiNaH ||2-26-1

kR^iShNaM chaivAbravItprItyA rauhiNeyena sa~Ngatam |
shvaH purIM mathurAM tAta gamiShyAmaH sukhAya vai ||2-26-2

yAsyanti cha vrajAH sarve gopAlAH saparigrahAH |
kaMsAj~nayA samuchitaM karamAdAya vArShikam ||2-26-3

samR^iddhastatra kaMsasya bhaviShyati dhanurmahaH |
taM drakShyatha samR^iddhaM cha svajanaishcha sameShyatha ||2-26-4

pitaraM vasudevaM cha satatam duHkhabhAjanam |
dInaM putravadhashrAntaM yuvAmadya sameShyathaH ||2-26-5

satataM pIDyamAnaM cha kaMsenAshubhabuddhinA |
dashAnte shoShitam vR^iddhaM duHkhaiH shithilatAM gatam  ||2-26-6       
   
kaMsasya bhayasaMtrastaM bhavadbhyAM cha vinA kR^itam |
dahyamAnaM divA rAtrau sotkaNThenAntarAtmanA ||2-26-7

tAM cha drakShyasi govinda putrairamR^iditastanIm |
devakIM devasa~NkAshAM sIdantIM vihataprabhAm ||2-26-8

putrashokena shuShyantIM tvaddarshanaparAyaNAm |
viyogashokasaMtaptAM vivatsAmiva saurabhIm ||2-26-9

upaplutekShaNAM dInAM nityaM malinavAsasam |
svarbhAnuvadanagrastAM shashA~Nkasya prabhAmiva ||2-26-10

tvaddarshanaparAM nityaM tavAgamanakA~NkShiNIm |
tvatpravR^ittena shokena sIdantIM vai tapasvinIm ||2-26-11

tvatpralApeShvakushalAM tvayA bAlye viyojitAm |
arUpaj~nAM tava vibho vaktrasyAsyenduvarchasaH ||2-26-12

yadi tvAM janayitvA sA devakI tAta tapyate |
apatyArtho nu kastasyA varaM hyevAnapatyatA ||2-26-13  

aputrANAM hi nArINAmekaH shoko vidhIyate |
saputrA tvaphale putre dhikprajAtena tapyate ||2-26-14

tvaM tu shakrasamaH putro yasyAstvatsadR^isho guNAiH |
pareShAmapyabhayado na sA shoShitumarhati ||2-26-15

vR^iddhau tavAMbApitarau parabhR^ItyatvamAgatau |
bhartsitau tvatkR^ite nityaM kaMsenAshubhabuddhinA ||2-26-16  

yadi te devakI mAnyA pR^ithivI vA.a.atmadhAriNI |
tAM shokasalile magnAmuttArayitumarhasi ||2-26-17

taM cha vR^iddhaM priyasutaM vasudevaM sukhochitam |
putrayogena saMyojya kR^iShNa dharmamavApsyasi ||2-26-18

yathA nAgaH sudurvR^itto damito yamunAhrade |
vimUlaH sa kR^itaH shailo yathA vai bhUdharastvayA ||2-26-19

darpotsiktashcha balavAnariShTo vinipAtitaH |
paraprANaharaH keshI duShTAtmA cha hayo hataH ||2-26-20

etenaiva prayatnena vR^iddhAvuddhR^itya duHkhitau |  
yathA dharmamavApnoShi tatkR^iShNa parichintyatAm ||2-26-21

nirbhartsyamAno yairdR^iShTaH pitA te kaMsasaMsadi |
te sarve chakrurashrUNi netrairduHkhAnvitA bhR^isham ||2-26-22 

garbhAvakartanAdIni duHkhAni subahUnyapi |
mAtA te devakI kR^iShNa kaMsasya sahate.avashA ||2-26-23

mAtApitR^ibhyAM sarveNa jAtena tanayena vai |
R^iNaM vai pratikartavyaM yathAyogamudAhR^itam |||2-26-24

evaM te kurvataH kR^iShNa mAtApitroranugraham |
parityajetAM tau shokaM syAchcha dharmastavAnagha ||2-26-25 

vaishampAyana uvAcha 
kR^iShNaH suviditArtho vai tamAhAmitavikramam |
bADAmityeva tejasvI na cha krodhavashaM gataH ||2-26-26

te cha gopAH samAgamya nandagopapuraHsarAH |
akrUravachanaM shrutvA cheluH kaMsasya shAsanAt ||2-26-27

gamanAya cha te sajjA babhUvurvrajavAsinaH |
sajjaM chopAyanaM kR^itvA gopavR^iddhAH pratasthire ||2-26-28

karaM chAnaDuhaH sarpirmahiShAMshchaupanAyikAn |
yathAsAraM yathAyUthamupAnIya payo dadhi ||2-26-29

taM sajjayitvA kaMsasya karaM chopAyanAni cha |
te sarve gopapatayo gamanAyopatasthire ||2-26-30   
    
akrUrasya kathAbhishcha saha kR^iShNena jAgrataH |
rauhiNeyatR^itIyasya sA nishA vyatyavartata ||2-26-31
  
tataH prabhAte vimale pakShivyAhArasaMkule |
naishAkare rashmijAle kShaNadAkShayasaMhR^ite ||2-26-32 

nabhasyaruNasaMstIrNe paryaste jyotiShAM gaNe |
pratyUShapavanAsAraiH kledite dharaNItale ||2-26-33

kShINAkArAsu tArAsu suptaniShpratibhAsu cha |
naishamantardadhe rUpamudgachChati divAkare ||2-26-34

shItAMshuH shAntakiraNo niShprabhaH samapadyata |
eko nAshayate rUpameko vardhayate vapuH ||2-26-35

gobhishcha samakIrNAsu vrajaniryANabhUmiShu |
manthanAvartapUrNeShu gargareShu nadatsu cha ||2-26-36

dAmabhirdamyamAneShu vatseShu taruNeShu cha |
gopairApUryamANAsu ghoSharathyAsu sarvashaH ||2-26-37

tatraiva gurukaM bhANDaM shakaTAropitaM bahu |
tvaritAH pR^iShThataH kR^itvA jagmuH syandanavAhanAH ||2-26-38

kR^iShNo.atha rauhiNeyashcha sa chaivAmitadakShiNaH |
trayo rathagatA jagmustrilokapatayo yathA ||2-26-39

athAha kR^ishNamakrUro yamunAtIramAshritaH |
syandanaM chAtra rakShasva yatnaM cha kuru vAjiShu ||2-26-40 

hayebhyo yavasaM dattvA hayabhANDe rathe tathA |
pragADhaM yatnamAsthAya kShaNaM tAta pratIkShyatAm ||2-26-41

yamunAyA hrade hyasminstoShyAmi bhujageshvaram |
divyairbhAgavatairmantraiH sarvalokaprabhuM yataH ||2-26-42

guhyaM bhAgavataM devaM sarvalokasya bhAvanam |
srImatsvastikamUrddhAnaM praNamiShyAmi bhoginam |
sahasrashirasaM devamanantaM nIlavAsasam ||2-26-43

dharmadevasya tasyAtha yadviShaM prabhaviShyati |
sarvaM tadamR^itaprakhyamashiShyAmyamaro yathA ||2-26-44  
      
svastikAyatanaM dR^iShTvA dvijihvaM srIvibhUShitam |
samAjastatra sarpANAM shAntyarthaM vai bhaviShyati ||2-26-45

AstAM mAM samudIkShantau bhavantau sa~NgatAvubhau |
nivR^itto bhujagendrasya yAvadasmi hradottamAt ||2-26-46

tamAha kR^iShNaH saMhR^iShTo gachCha dharmiShTha mA chiram |
AvAM khalu na shaktau svastvayA hInAvupAsitum ||2-26-47

sa hrade yamunAyAstu mamajjAmitadakShiNaH |
rasAtale sa dadR^ishe nAgalokamimam yathA ||2-26-48

tasya madhye sahasrAsyaM hematAlochChritadhvajam |
lA~NgalAsaktahastAgraM musalopAshritodaram ||2-26-49

asitAmbarasaMvItaM pANDuraM pANDurAsanam |
kuNDalaikadharaM mattaM suptamamburuhekShaNam ||2-26-50   

bhogotkarAsane shubhre svena dehena kalpite |
svAsInaM svastikAbhyAM cha varAhAbhyAM mahIdharam ||2-26-51

ki~nchitsavyApavR^ittena maulinA hemachUlinA |
jAtarUpamayaiH padmairmAlayAchChannavakShasam ||2-26-52

raktachandanadigdhA~NgaM dIrghabAhumarindamam |
padmanAbhasitAbhrAbhaM bhAbhirjvalitatejasam ||2-26-53

dadarsha bhoginAM nAthaM sthitamekArNaveshvaram |  
pUjyamAnaM dvijihvendrairvAsukipramukhaiH prabhum ||2-26-54

kambalAshvatarau nAgau tau chAmarakarAvubhau |
avIjayetAM taM devaM dharmAsanagataM prabhum ||2-26-55

tasyAbhyAshagato bhAti vAsukiH pannageshvaraH |
vR^ito.anyaiH sachivaiH sarpaiH karkoTakapuraHsaraiH ||2-26-56

taM ghaTAiH kA~nchanairdivyaiH pa~NkajachChannamastakaiH |
rAjAnaM snApayAmAsuH snAtamekArNavAmbubhiH ||2-26-57  

tasyotsa~NgaM ghanashyAmaM shrIvatsAchChAditorasam |
pItAmbaradharaM viShNuM sUpaviShTaM dadarsha ha ||2-26-58

aparaM chaiva somena tulyasaMhananam prabhum |
sa~NkarShaNamivAsInaM taM divyam viShTaraAM vinA ||2-26-59

sa kR^iShNaM tatra sahasA vyAhartumupachakrame |
tasya saMstambhayAmAsa vAkyaM kR^iShNaH svatejasA ||2-26-60

so.anubhUya bhuja~NgAnAM taM bhAgavatamavyayam |
udatiShThatpunastoyAdvismito.amitadakShiNaH || 2-26-61

sa tau rathasthAvAsInau tatraiva balakeshavau |
nirIkShyamANAvanyonyaM dadarshAdbhutarUpiNau ||2-26-62

athAmajjatpunastatra tadAkrUraH kutUhalAt |
ijyate yatra devo.asau nIlavAsAH sitAnanaH ||2-26-63     
      
tathaivAsInamutsa~Nge sahasrAsyadharasya vai |
dadarsha kR^iShNamakrUraH pUjyamAnaM tadA prabhum ||2-26-64

bhUyashcha sahasotthAya taM mantram manasA japan |
rathaM tenaiva mArgeNa jagAmAmitadakShiNaH ||2-26-65    
           
tamAha keshavo hR^iShTaH sthitamakrUramAgamat |
kIdR^ishaM nAgalokasya vR^ittaM bhAgavate hrade ||2-26-66 

chiraM cha bhavatA kAlo vyAkShepeNa vilambitaH |
manye dR^iShTaM tvayAshcharyaM hR^idayaM te yathAchalam ||2-26-67

pratyuvAcha sa taM kR^iShNamAshcharyaM bhavatA  vinA |
kiM bhaviShyati lokeShu sthAvareShu chareShu cha ||2-26-68

tatrAshcharyaM mayA dR^iShTaM kR^iShNa yadbhuvi durlabham |
tadihApi yathA tatra pashyAmi cha ramAmi cha ||2-26-69

sa~NgatashchApi lokAnAmAshcharyeNeha rUpiNA |
ataH parataraM kR^iShNa nAshcharyaM draShTumutsahe ||2-26-70

tadAgachCha gamiShyAmaH kaMsarAjapurIM prabho |
yAvannAstaM vrajatyeSha divasAnte  divAkaraH ||2-26-71 

iti srImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
akrUrakR^itanAgalokakathane ShaDviMsho.adhyAyaH            

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்