Friday 3 July 2020

அக்ரூராக³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 80 - 025

அத² பஞ்சவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

அக்ரூராக³மனம்

Akrura

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
அதா²ஸ்தம் க³ச்ச²தி தத³ மந்த³ரஷ்²மௌ தி³வாகரே |
ஸந்த்⁴யாரக்ததலே வ்யோம்னி ஷ²ஷா²ங்கே பாண்டு³மண்ட³லே ||2-25-1

நீட³ஸ்தே²ஷு விஹங்கே³ஷு ஸத்ஸு ப்ராது³ஷ்க்ருதாக்³நிஷு |
ஈஷத்தம꞉ஸம்வ்ரூத்தாஸு தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ஸர்வஷ²꞉ ||2-25-2

கோ⁴ஷவாஸிஷு ஸுப்தேஷு² வாஷ²ந்தீஷு ஷி²வாஸு ச |
நக்தஞ்சரேஷு ஹ்ருஷ்டேஷு பிஷி²தாஷ²னகாங்க்ஷிஷு ||2-25-3

ஷ²க்ரகோ³பாஹ்வயாமோதே³ ப்ரதோ³ஷே²(அ)ப்⁴யாஸதஸ்கரே |
ஸந்த்⁴யாமயீமிவ கு³ஹம் ஸம்ப்ரதிஷ்டே² தி³வாகரே ||2-25-4

அதி⁴ஷ்²ரயணவேலாயாம் ப்ராப்தாயாம் க்³ருஹமேதி⁴னாம் |
வன்யைர்வைகா²னஸைர்மந்த்ரைர்ஹூயமானே ஹுதாஷ²னே ||2-25-5

உபாவ்ருத்தாஸு வை கோ³ஷு து³ஹ்யமானாஸு ச வ்ரஜே |
அஸக்ருத்³வ்யாஹரந்தீஷு ப³த்³த⁴வத்ஸாஸு தே⁴னுஷு ||2-25-6

ப்ரகீர்ணதா³மனீகேஷு கா³ஸ்ததை²வாஹ்வயத்ஸு ச | 
ஸனிநாதே³ஷு கோ³பேஷு கால்யமானே ச கோ³த⁴னே ||2-25-7

கரீஷேஷு ப்ரக்லுப்தேஷு தீ³ப்யமானேஷு ஸர்வஷ²꞉ |
காஷ்ட²பா⁴ரானதஸ்கந்தை⁴ர்கோ³பைரப்⁴யாக³தைஸ்ததா² ||2-25-8

கிஞ்சித³ப்⁴யுத்³யதே ஸோமே மந்த³ரஷ்²மௌ விராஜதி |
ஈஷத்³விகா³ஹமானாயாம் ரஜன்யாம் தி³வஸே க³தே ||2-25-9

ப்ராப்தே தி³நவ்யுபரமே ப்ரவ்ருத்தே க்ஷணதா³முகே² |
பா⁴ஸ்கரே தேஜஸி க³தே ஸௌம்யே தேஜஸ்யுபஸ்தி²தே ||2-25-10

அக்³னிஹோத்ராகுலே காலே ஸௌம்யேந்தௌ³ ஸமுபஸ்தி²தே |
அக்³னீஷோமாத்மகே ஸந்தௌ⁴ வர்தமானே ஜக³ன்மயே ||2-25-11

பஷ்²சிமேநாக்³னிதீ³ப்தேன பூர்வேணோத்பலவர்சஸா |
த³க்³தா⁴த்³ரிஸத்³ருஷே² வ்யோம்னி கிஞ்சித்தாராக³ணாகுலே ||2-25-12

வயோபி⁴ர்வாஸமுஷ²தாம் ப³ந்து⁴பி⁴ஷ்²ச ஸமாக³மம் |
ஷ²ம்ஸத்³பி⁴꞉ ஸ்யந்த³னேநாஷு² ப்ராப்தோ தா³னபதிர்வ்ரஜம் ||2-25-13 

ப்ரவிஷ²ன்னேவ பப்ரச்ச² ஸாந்நித்⁴யம் கேஷ²வஸ்ய ஸ꞉ |
ரௌஹிணேயஸ்ய சாக்ரூரோ நந்த³கோ³பஸ்ய சாஸக்ருத் ||2-25-14

ஸ நந்த³கோ³பஸ்ய க்³ருஹம் வாஸாய விபு³தோ⁴பம꞉ |
அவதீர்ய ததோ யானாத்ப்ரவிவேஷ² மஹாப³ல꞉ ||2-25-15

ஹர்ஷபூர்ணேன வக்த்ரேண ஸாஷ்²ருநேத்ரேண சைவ ஹி | 
ப்ரவிஷ²ன்னேவ ச த்³வாரி த³த³ர்ஷா²தோ³ஹனே க³வாம் ||2-25-16

வத்ஸமத்⁴யே ஸ்தி²தம் க்ருஷ்ணம் ஸவத்ஸமிவ கோ³வ்ருஷம் |
ஸ தம் ஹர்ஷபரீதேன வசஸா  க³த்³க³தே³ன வை ||2-25-17

ஏஹி கேஷ²வ தாதேதி ப்ரவ்யாஹரத த⁴ர்மவித் |
உத்தானஷா²யினம் த்³ருஷ்ட்வா புனர்த்³ருஷ்ட்வா ஷ்²ரியா வ்ருதம் ||2-25-18

அவ்யக்தயௌவனம் க்ருஷ்னமக்ரூர꞉ ப்ரஷ²ஷ²ம்ஸ ஹ |
அயம் ஸ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஸிம்ஹஷா²ர்தூ³லவிக்ரம꞉ ||2-25-19

ஸம்பூர்ணஜலமேகா⁴ப⁴꞉ பர்வதப்ரவராக்ருதி꞉ |
ம்ருதே⁴ஷ்வத⁴ர்ஷணீயேன ஸஷ்²ரீவத்ஸேன வக்ஷஸா |
த்³விஷந்நித⁴னத³க்ஷாப்⁴யாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் ஸாது⁴ பூ⁴ஷித꞉ ||2-25-20

மூர்திமான்ஸ ரஹஸ்யாத்மா ஜக³தோ(அ)க்³ர்யஸ்ய பா⁴ஜனம் |
கோ³பவேஷத⁴ரோ விஷ்ணுருத³க்³ராக்³ர்யதனூருஹ꞉ ||2-25-21

கிரீடலாஞ்ச²னேனாபி ஷி²ரஸா ச²த்ரவர்சஸா |
குண்ட³லோத்தமயோக்³யாப்⁴யாம் ஷ்²ரவணாப்⁴யாம் விபூ⁴ஷித꞉ ||2-25-22

ஹாரார்ஹேண ச பீனேன ஸுவிஸ்தீர்ணேன வக்ஷஸா |
த்³வாப்⁴யாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் வ்ருத்தாப்⁴யாம் தீ³ர்கா⁴ப்⁴யாமுபஷோ²பி⁴த꞉ ||2-25-23

ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரோபசர்யேண வபுஷா மன்மதா²தி⁴னா |
பீதே வஸானோ வஸனே ஸோ(அ)யம் விஷ்ணு꞉ ஸனாதன꞉ ||2-25-24

த⁴ரண்யாஷ்²ரயபூ⁴தாப்⁴யாம் சரணாப்⁴யாமரிந்த³ம꞉ |
த்ரைலோக்யாக்ராந்திபூ⁴தாப்⁴யாம் பு⁴வி பத்³ப்⁴யாம் வ்யவஸ்தி²த꞉ ||2-25-25

ருசிராக்³ரகரஷ்²சாஸ்ய சக்ராங்கித இவேக்ஷதே |
த்³விதீய உத்³யதஷ்²சாபி க³தா³ஸம்யோக³மிச்ச²தி ||2-25-26

அவதீர்ணோ ப⁴வாயேஹ ப்ரத²மம் பத³மாத்மன꞉ |
ஷோ²ப⁴தே(அ)த்³ய பு⁴வி ஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்த்ரித³ஷா²னோ து⁴ரந்த⁴ர꞉ ||2-25-27

அயம் ப⁴விஷ்யே கதி²தோ ப⁴விஷ்யகுஷ²லைர்னரை꞉ |
கோ³பாலோ யாத³வம் வம்ஷ²ம் க்ஷீணம் விஸ்தாரயிஷ்யதி ||2-25-28

தேஜஸா யாத³வாஷ்²சாஸ்ய ஷ²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
வம்ஷ²மாபூரயிஷ்யந்தி ஹ்யோகா⁴ இவ மஹார்ணவம் ||2-25-29    

அஸ்யேத³ம் ஷா²ஸனே ஸர்வம் ஜக³த்ஸ்தா²ஸ்யதி ஷா²ஷ்²வதம் |
நிஹதாமித்ரஸாமந்தம் ஸ்பீ²தம் க்ருதயுகே³ ததா² ||2-25-30

அயமாஸ்தா²ய வஸுதா⁴ம் ஸ்தா²பயித்வா ஜக³த்³வஷே² |
ராஜ்ஞாம் ப⁴விஷ்யத்யுபரி ந ச ராஜா ப⁴விஷ்யதி ||2-25-31

நூனம் த்ரிபி³꞉ க்ரமைர்ஜித்வா யதா²னேன ப்ரபு⁴꞉ க்ருத꞉ |
புரா புரந்த³ரோ ராஜா தே³வதானாம் த்ரிவிஷ்டபே ||2-25-32

ததை²வ வஸுதா⁴ம் ஜித்வா ஜிதபூர்வாம் த்ரிபி⁴꞉ க்ரமை꞉ |
ஸ்தா²பயிஷ்யதி ராஜானமுக்³ரஸேனம் ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-25-33  

ப்ரஸ்ருஷ்டவைரகா³தோ⁴(அ)யம் ப்ரஷ்²னைஷ்²ச ப³ஹுபி⁴꞉ ஷ்²ருத꞉ |   
ப்³ராஹ்மணாஇர்ப்³ரஹ்மவாதை³ஷ்²ச புராணோ(அ)யம் ஹி கீ³யதே ||2-25-34

ஸ்ப்ருஹணீயோ ஹி லோகஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ச கேஷ²வ꞉ |
ததா² ஹ்யஸ்யோத்தி²தா பு³த்³தி⁴ர்மானுஷ்யமுபஜீவிதும் ||2-25-35

அஹம் த்வஸ்யாத்³ய வஸதிம் பூஜயிஷ்யே யதா²விதி⁴ |
விஷ்ணுத்வம் மனஸா சைவ பூஜயிஷ்யாமி மந்த்ரவத் ||2-25-36 

யச்ச ஜ்ஞாதிபரிஜ்ஞானம் ப்ராது³ர்பா⁴வஷ்²ச வை ந்ருஷு |
அமானுஷம் வேத்³மி சைனம் யே சான்யே தி³வ்யசக்ஷுஷ꞉ ||2-25-37

ஸோ(அ)ஹம் க்ருஷ்ணேன வை ராத்ரௌ ஸம்மந்த்ர்ய விதி³தாத்மனா |
ஸஹானேன க³மிஷ்யாமி ஸவ்ரஜோ யதி³ மம்ஸ்யதே ||2-25-38

ஏவம் ப³ஹுவித⁴ம் க்ருஷ்ணம் த்³ருஷ்ட்வா ஹேத்வர்த²காரணை꞉ |
விவேஷ² நந்த³கோ³பஸ்ய க்ருஷ்ணேன ஸஹ ஸம்ஸத³ம் ||2-25-39 

இதி ஸ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
அக்ரூராக³மனே பஞ்சவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_25_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 25 - Akrura Arrives
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca>
June 5, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchaviMsho.adhyAyaH

akrUrAgamanam

vaishampAyana uvAcha

athAstaM gachChati tada mandarashmau divAkare |
saMdhyAraktatale vyomni shashA~Nke pANDumaNDale ||2-25-1

nIDastheShu viha~NgeShu satsu prAduShkR^itAgniShu |
IShattamaHsaMvR^IttAsu dikShu sarvAsu sarvashaH ||2-25-2

ghoShavAsiShu supteshu vAshantIShu shivAsu cha |
naktaMchareShu hR^iShTeShu pishitAshanakA~NkShiShu ||2-25-3

shakragopAhvayAmode pradoshe.abhyAsataskare |
saMdhyAmayImiva guhaM saMpratiShThe divAkare ||2-25-4

adhishrayaNavelAyAM prAptAyAM gR^ihamedhinAm |
vanyairvaikhAnasairmantrairhUyamAne hutAshane ||2-25-5

upAvR^ittAsu vai goShu duhyamAnAsu cha vraje |
asakR^idvyAharantIShu baddhavatsAsu dhenuShu ||2-25-6

prakIrNadAmanIkeShu gAstathaivAhvayatsu cha | 
saninAdeShu gopeShu kAlyamAne cha godhane ||2-25-7

karISheShu prakL^ipteShu dIpyamAneShu sarvashaH |
kAShThabhArAnataskandhairgopairabhyAgataistathA ||2-25-8

ki~nchidabhyudyate some mandarashmau virAjati |
IShadvigAhamAnAyAM rajanyAM divase gate ||2-25-9

prApte dinavyuparame pravR^itte kShaNadAmukhe |
bhAskare tejasi gate saumye tejasyupasthite ||2-25-10

agnihotrAkule kAle saumyendau samupasthite |
agnIShomAtmake saMdhau vartamAne jaganmaye ||2-25-11

pashchimenAgnidIptena pUrveNotpalavarchasA |
dagdhAdrisadR^ishe vyomni ki~nchittArAgaNAkule ||2-25-12

vayobhirvAsamushatAM bandhubhishcha samAgamam |
shaMsadbhiH syandanenAshu prApto dAnapatirvrajam ||2-25-13 

pravishanneva paprachCha sAnnidhyaM keshavasya saH |
rauhiNeyasya chAkrUro nandagopasya chAsakR^it ||2-25-14

sa nandagopasya gR^ihaM vAsAya vibudhopamaH |
avatIrya tato yAnAtpravivesha mahAbalaH ||2-25-15

harShapUrNena vaktreNa sAshrunetreNa chaiva hi | 
pravishanneva cha dvAri dadarshAdohane gavAm ||2-25-16

vatsamadhye sthitaM kR^iShNaM savatsamiva govR^iSham |
sa taM harShaparItena vachasA  gadgadena vai ||2-25-17

ehi keshava tAteti pravyAharata dharmavit |
uttAnashAyinaM dR^iShTvA punardR^iShTvA shriyA vR^itam ||2-25-18

avyaktayauvanam kR^iShnamakrUraH prashashaMsa ha |
ayaM sa puNDarIkAkShaH simhashArdUlavikramaH ||2-25-19

saMpUrNajalameghAbhaH parvatapravarAkR^itiH |
mR^idheShvadharShaNIyena sashrIvatsena vakShasA |
dviShannidhanadakShAbhyAM bhujAbhyAM sAdhu bhUShitaH ||2-25-20

mUrtimAnsa rahasyAtmA jagato.agryasya bhAjanam |
gopaveShadharo viShNurudagrAgryatanUruhaH ||2-25-21

kirITalA~nChanenApi shirasA ChatravarchasA |
kuNDalottamayogyAbhyAM shravaNAbhyAM vibhUShitaH ||2-25-22

hArArheNa cha pInena suvistIrNena vakShasA |
dvAbhyAM bhujAbhyAM vR^ittAbhyAM dIrghAbhyAmupashobhitaH ||2-25-23

strIsahasropacharyeNa vapuShA manmathAdhinA |
pIte vasAno vasane so.ayaM viShNuH sanAtanaH ||2-25-24

dharaNyAshrayabhUtAbhyAM charaNAbhyAmarindamaH |
trailokyAkrAntibhUtAbhyAM bhuvi padbhyAM vyavasthitaH ||2-25-25

ruchirAgrakarashchAsya chakrA~Nkita ivekShate |
dvitIya udyatashchApi gadAsaMyogamichChati ||2-25-26

avatIrNo bhavAyeha prathamaM padamAtmanaH |
shobhate.adya bhuvi shreShThastridashAno dhurandharaH ||2-25-27

ayaM bhaviShye kathito bhaviShyakushalairnaraiH |
gopAlo yAdavaM vaMshaM kShINaM vistArayiShyati ||2-25-28

tejasA yAdavAshchAsya shatasho.atha sahasrashaH |
vaMshamApUrayiShyanti hyoghA iva mahArNavam ||2-25-29    

asyedaM shAsane sarvaM jagatsthAsyati shAshvatam |
nihatAmitrasAmantaM sphItaM kR^itayuge tathA ||2-25-30

ayamAsthAya vasudhAM sthApayitvA jagadvashe |
rAj~nAM bhaviShyatyupari na cha rAjA bhaviShyati ||2-25-31

nUnaM tribiH kramairjitvA yathAnena prabhuH kR^itaH |
purA purandaro rAjA devatAnAM triviShTape ||2-25-32

tathaiva vasudhAM jitvA jitapUrvAM tribhiH kramaiH |
sthApayiShyati rAjAnamugrasenaM na saMshayaH ||2-25-33  

prasR^iShTavairagAdho.ayaM prashnaishcha bahubhiH shrutaH |   
brAhmaNAirbrahmavAdaishcha purANo.ayaM hi gIyate ||2-25-34

spR^ihaNIyo hi lokasya bhaviShyati cha keshavaH |
tathA hyasyotthitA buddhirmAnuShyamupajIvitum ||2-25-35

ahaM tvasyAdya vasatiM pUjayiShye yathAvidhi |
viShNutvaM manasA chaiva pUjayiShyAmi mantravat ||2-25-36 

yachcha j~nAtiparij~nAnaM prAdurbhAvashcha vai nR^iShu |
amAnuShaM vedmi chainaM ye chAnye divyachakShuShaH ||2-25-37

so.ahaM kR^iShNena vai rAtrau saMmantrya viditAtmanA |
sahAnena gamiShyAmi savrajo yadi maMsyate ||2-25-38

evaM bahuvidhaM kR^iShNaM dR^iShTvA hetvarthakAraNaiH |
vivesha nandagopasya kR^iShNena saha saMsadam ||2-25-39 

iti srImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
akrUrAgamane pa~nchaviMsho.adhyAyaH      

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்