Wednesday 1 July 2020

கேஷி²வத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 79 - 024

அத² சதுர்விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கேஷி²வத⁴꞉

Krishna and Keshi

வைஷ²ம்பாயன உவாச           
அந்த⁴கஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா கம்ஸ꞉ ஸம்ரக்தலோசன꞉ |
ந கிஞ்சித³ப்³ரவீத்க்ரோதா⁴த்³விவேஷ² ஸ்வம் நிகேதனம் ||2-24-1

தே ச ஸர்வே யதா² வேஷ்²ம யாத³வா꞉ ஷ்²ருதவிஸ்தரா꞉ |
ஜக்³முர்விக³தஸங்கல்பா꞉ கம்ஸவைக்ருதஷ²ம்ஸின꞉ ||2-24-2

அக்ரூரோ(அ)பி யதா²(ஆ)ஜ்ஞப்த꞉ க்ருஷ்ணாத³ர்ஷ²னலாலஸ꞉ |
ஜகா³ம ரத²முக்²யேன மனஸா துல்யகா³மினா ||2-24-3

ஃக்²ருஷ்ணஸ்யாபி நிமித்தானி ஷு²பா⁴ன்யங்க³க³தானி வை |
பித்ருதுல்யேன ஷ²ம்ஸந்தி பா³ந்த⁴வேன ஸமாக³மம் ||2-24-4

ப்ராகே³வ ச நரேந்த்³ரேண மாது²ரேணோக்³ரஸேனினா |
கேஷி²ன꞉ ப்ரேஷிதோ தூ³தோ வதா⁴யோபேந்த்³ரகாரணாத் ||2-24-5

ஸ ச தூ³தவச꞉ ஷ்²ருத்வா கேஷீ² கேஷ²கரோ ந்ருணாம் |
வ்ருந்தா³வனக³தோ கோ³பான்பா³த⁴தே ஸ்ம து³ராஸத³꞉ ||2-24-6

மானுஷம் மாம்ஸமஷ்²னான꞉ க்ருத்³தோ⁴  து⁴ஷ்டபராக்ரம꞉ |
து³ர்தா³ந்தோ வாஜிதை³த்யோ(அ)ஸாவகரோத்கத³னம் மஹத் ||2-24-7

நிக்⁴னன்கா³ வை ஸகோ³பாலான் க³வாம் பிஷி²தபோ⁴ஜன꞉ |
து³ர்மத³꞉ காமசாரீ ச ஸ கேஷீ² நிரவக்³ரஹ꞉ ||2-24-8

தத³ரண்யம் ஷ்²மஷா²நாப⁴ம் ந்ருணாம் மாம்ஸாஸ்தி²பி⁴ர்வ்ருதம் |
யத்ராஸ்தே ஸ ஹி து³ஷ்டாத்மா கேஷீ² துரக³தா³னவ꞉ ||2-24-9

கு²ரைர்தா³ரயதே பூ⁴மிம் வேகே³னாருஜதே த்³ருமான் |
ஹேஷிதை꞉ ஸ்பர்த்³த⁴தே வாயும் ப்லுதைர்லங்க⁴யதே நப⁴꞉ ||2-24-10

அதிப்ரவ்ருத்³தோ⁴ மத்தஷ்²ச து³ஷ்டோ(அ)ஷ்²வோ வனகோ³சர꞉ |
ஆகம்பிதஸடோ ரௌத்³ர꞉ கம்ஸஸ்ய சரிதானுக³꞉ ||2-24-11

ஈரிணம் தத்³வனம் ஸர்வம் தேனாஸீத்பாபகர்மணா |
க்ருதம் துரக³தை³த்யேன ஸர்வான்கோ³பாஞ்ஜிகா⁴ம்ஸதா ||2-24-12

தேன து³ஷ்டப்ரசாரேணா தூ³ஷிதம் தத்³வனம் மஹத் |
ந ந்ருபி⁴ர்கோ³த⁴னைர்வாபி ஸேவ்யதே வனவ்ருத்திபி⁴꞉ ||2-24-13

நி꞉ஸம்பாத꞉ க்ருத꞉ பந்தா²ஸ்தேன தத்³விஷயாஷ்²ரய꞉ |
மதா³சலிதவ்ருத்தேன ந்ருமாம்ஸான்யஷ்²னதா ப்⁴ருஷ²ம் ||2-24-14

ந்ருஷ²ப்³தா³னுஸர꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸ கதா³சித்³வநாக³மே |
ஜகா³ம கோ⁴ஷஸம்வாஸம் சோதி³த꞉ காலத⁴ர்மணா ||2-24-15

தம் த்³ருஷ்ட்வா து³த்³ருவுர்கோ³பா꞉ ஸ்த்ரியஷ்²ச ஷி²ஷு²பி⁴꞉ ஸஹ |
க்ரந்த³மானா ஜக³ந்நாத²ம் க்ருஷ்ணம் நாத²முபாஷ்²ரிதா꞉ ||2-24-16

தாஸாம் ருதி³தஷ²ப்³தே³ன கோ³பானாம் க்ரந்தி³தேன ச |
த³த்த்வாப⁴யம் து க்ருஷ்ணோ வை கேஷி²னம் ஸோ(அ)பி⁴து³த்³ருவே ||2-24-17

கேஷீ² சாப்யுன்னதக்³ரீவ꞉ ப்ரகாஷ²த³ஷ²னேக்ஷண꞉ |
ஹேஷமாணோ ஜவோத³க்³ரோ கோ³விந்தா³பி⁴முகோ² யயௌ ||2-24-18

தமாபதந்தம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய கேஷி²னம் ஹயதா³னவம் |
ப்ரத்யுஜ்ஜகா³ம கோ³விந்த³ஸ்தோயத³꞉ ஷ²ஷி²னம் யதா² ||2-24-19

கேஷி²னஸ்து தமப்⁴யாஷே² த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணமவஸ்தி²தம் |
மனுஷ்யபு³த்³த⁴யோ கோ³பா꞉ க்ருஷ்ணமூசுர்ஹிதைஷிண꞉ ||2-24-20    

க்ருஷ்ணா தாத ந க²ல்வேஷ ஸஹஸா தே ஹயாத⁴ம꞉ |
உபஸர்ப்யோ ப⁴வான்பா³ல꞉ பாபஷ்²சைஷ து³ராஸத³꞉ ||2-24-21

ஏஷ கம்ஸஸ்ய ஸஹஜ꞉ ப்ராணஸ்தாத ப³ஹிஷ்²சர꞉ |
உத்தமஷ்²ச ஹயேந்த்³ராணாம் தா³னவோ(அ)ப்ரதிமோ யுதி⁴ ||2-24-22

த்ராஸன꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் துரகா³ணாம் மஹாப³ல꞉ |
அவத்⁴ய꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ப்ரத²ம꞉ பாபகர்மணாம் ||2-24-23

கோ³பானாம் தத்³வச꞉ ஷ்²ருத்வா வத³தாம் மது⁴ஸூத³ன꞉ |
கேஷி²னா ஸஹ யுத்³தா⁴ய மதிம் சக்ரே(அ)ரிஸூத³ன꞉ ||2-24-24

தத꞉ ஸவ்யம் த³க்ஷிணம் ச மண்ட³லம் ஸ பரிப்⁴ரமன் |
பத்³ப்⁴யாமுபா⁴ப்⁴யாம் ஸ ஹய꞉ க்ரோதே⁴னாருஜதே த்³ருமான் ||2-24-25 

முகே² லம்ப³ஸதே சாஸ்ய ஸ்கந்தே⁴ கேஷ²க⁴னாவ்ருதே |
ப³லயோ(அ)ப்⁴ரதரங்கா³பா⁴꞉ ஸுத்ருவு꞉ க்ரோத⁴ஜம் ஜலம் ||2-24-26

ஸ பே²னம் வக்த்ரஜம் சைவ வவர்ஷ ரஜஸாவ்ருதம் |
ஹிமகாலே யதா² வ்யோம்னி நீஹாரமிவ சந்த்³ரமா꞉ ||2-24-27

கோ³விந்த³மரவிந்தா³க்ஷம் ஹேஷிதோத்³கா³ரஷீ²கரை꞉ |
ஸ பே²னைர்வக்த்ரநிர்கீ³ர்ணை꞉ ப்ரோக்ஷயாமாஸ பா⁴ரத ||2-24-28

கு²ரோத்³தூ⁴தாவஸிக்தேன மது⁴கக்ஷோத³பாண்டு³னா |
ரஜஸா ஸ ஹய꞉ க்ருஷ்ணம் சகாராருணமூர்த⁴ஜம் ||2-24-29

ப்லுதவல்கி³தபாத³ஸ்து தக்ஷமாணோ த⁴ராம் கு²ரை꞉ |
த³ந்தாந்நிர்த³ஷ²மானஸ்து கேஷீ² க்ருஷ்ணாமுபாத்³ரவத் ||2-24-30

ஸ ஸம்ஸக்தஸ்து க்ருஷ்ணேன கேஷீ² துரக³ஸத்தம꞉ |
பூர்வாப்⁴யாம் சரணாப்⁴யாம் வை க்ருஷ்ணம் வக்ஷஸ்யதாட³யத் ||2-24-31

புன꞉ புன꞉ ஸ ச ப³லீ ப்ராஹிணோத்பார்ஷ்²வத꞉ கு²ரான் |
க்ருஷ்ணஸ்ய தா³னவோ கோ⁴ரம் ப்ரஹாரமமிதௌஜஸ꞉ ||2-24-32

வக்த்ரேண சாஸ்ய கோ⁴ரேண தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ராயுதே⁴ன வை |
அத³ஷ²த்³பா³ஹுஷி²க²ரம் க்ருஷ்ணஸ்ய ருஷிதோ ஹய꞉ ||2-24-33

ஸ லம்ப³கேஸரஸட꞉ க்ருஷ்ணேன ஸஹ ஸங்க³த꞉ |
ரராஜ கேஷீ² மேகே⁴ன ஸம்ஸக்த꞉ க² இவாம்ஷு²மான் ||2-24-34

உரஸ்தஸ்யோரஸா ஹந்துமியேஷ ப³லவான்ஹய꞉ |
வேகே³ன வாஸுதே³வஸ்ய க்ரோதா⁴த்³த்³விகு³ணவிக்ரம꞉ ||2-24-35

தஸ்யோத்ஸிக்தஸ்ய ப³லவான் க்ருஷ்ணோ(அ)ப்யமிதவிக்ரம꞉ |
பா³ஹுமாபோ⁴கி³னம் க்ருத்வா முகே² க்ருத்³த⁴꞉ ஸமாத³த⁴த் ||2-24-36

ஸ தம் பா³ஹுமஷ²க்தோ வை கா²தி³தும் போ⁴க்துமேவ ச |
த³ஷ²னைர்மூலநிர்முக்தை꞉ ஸபே²னம் ருதி⁴ரம் வமன் ||2-24-37

விபாடிதாப்⁴யாமோஷ்டா²ப்⁴யாம் கடாப்⁴யாம் வித³லீக்ரூத꞉ |
அக்ஷிணீ விக்ரூதே சக்ரே விஸ்ருதே முக்தப³ந்த⁴னே ||2-24-38

நிரஸ்தஹனுராவிஷ்ட꞉ ஷோ²ணிதாக்தவிலோசன꞉ |
உத்கர்ணோ நஷ்டசேதாஸ்து ஸ கேஷீ² ப³ஹ்வசேஷ்டத ||2-24-39

உத்பதன்னஸக்ருத்பாதை³꞉ ஷ²க்ருன்மூத்ரம் ஸமுத்ஸ்ருஜன் |
கி²ன்னாங்க³ரோமா ஷ்²ராந்தஸ்து நிர்யத்னசரணோ(அ)ப⁴வத் ||2-24-40

கேஷி²வக்த்ரவிலக்³னஸ்து க்ருஷ்ணபா³ஹுரஷோ²ப⁴த |
வ்யாபு⁴க்³ன இவ க⁴ர்மாந்தே சந்த்³ரார்த⁴கிரணைர்க⁴ன꞉ ||2-24-41

கேS꞉ஈ ச க்ருஷ்ணாஸம்ஸக்த꞉  ஷா²ந்தகா³த்ரோ வ்யரோசத |
ப்ரபா⁴தாவனதஷ்²சந்த்³ர꞉ ஷ்²ராந்தோ மேருமிவாஷ்²ரிதஹ் ||2-24-42

தஸ்ய க்ருஷ்ணபு⁴ஜோத்³தூ⁴தா꞉ கேஷி²னோ த³ஷ²னா முகா²த் |
பேது꞉ ஷ²ரதி³ நிஸ்தோயா꞉ ஸிதாப்⁴ராவயவா இவ ||2-24-43         

ஸ து கேஷீ² ப்⁴ருஷ²ம் ஷா²ந்த꞉ க்ருஷ்ணேனாக்லிஷ்டகர்மணா |
ஸ்வபு⁴ஜம் ஸ்வாயதம் க்ருத்வா பாடிதோ ப³லவத்ததா³ ||2-24-44

ஸ பாடிதோ பு⁴ஜேனாஜௌ க்ருஷ்ணேன விக்ருதானன꞉ |
கேஷீ² நத³ன்மஹாநாத³ம் தா³னவோ வ்யதி²தஸ்ததா³ || 2-24-45

விகூ⁴ர்ணமானஸ்த்ரஸ்தாங்கோ³ முகா²த்³ருதி⁴ரமுத்³வமன் |
ப்⁴ருஷ²ம் வ்யங்கீ³க்ருதவபுர்னிக்ருத்தார்த⁴ இவாசல꞉ ||2-24-46

வ்யாதி³தாஸ்யோ மஹாரௌத்³ர꞉ ஸோ(அ)ஸுர꞉ க்ருஷ்ணபா³ஹுனா |
நிபபாத யதா² க்ருத்தோ நாகோ³ ஹி த்³வித³லீக்ருதஹ் ||2-24-47 

பா³ஹுனா க்ருத்ததே³ஹஸ்ய கேஷி²னோ ரூபமாப³பௌ⁴ |
பஷோ²ரிவ மஹாகோ⁴ரம் நிஹதஸ்ய பினாகினா ||2-24-48

த்³விபாத³ப்ருஷ்ட²புச்சா²ர்த்³தே⁴ ஷ்²ரவணைகாக்ஷிநாஸிகே |
கேஷி²னஸ்தத்³த்³விதா⁴பூ⁴தே த்³வே சார்தே⁴ ரேஜது꞉ க்ஷிதௌ ||2-24-49

கேஷி²த³ந்தக்ஷதஸ்யாபி க்ருஷ்ணஸ்ய ஷு²ஷு²பே⁴ பு⁴ஜ꞉ |
வ்ருத்³த⁴꞉ ஸால இவாரண்யே க³ஜேந்த்³ரத³ஷ²னாங்கித꞉ ||2-24-50  
     
தம் ஹத்வா கேஷி²னம் யுத்³தே⁴ கல்பயித்வா ச பா⁴க³ஷ²꞉ |
க்ருஷ்ண꞉ பத்³மபலாஷா²க்ஷோ ஹஸம்ஸ்தத்ரைவ தஸ்தி²வான் ||2-24-51

தம் ஹதம் கேஷி²னம் த்³ருஷ்ட்வா கோ³பா கோ³பஸ்த்ரியஸ்ததா² |
ப³பூ⁴வுர்முதி³தா꞉ ஸர்வே ஹதவிக்⁴னா க³தக்லமா꞉ ||2-24-52

தா³மோத³ரம் து ஷ்²ரீமந்தம் யதா²ஸ்தா²னம் யதா²வய꞉ |
அப்⁴யநந்த³ன்ப்ரியைர்வாக்யை꞉ பூஜயந்த꞉ புன꞉ புன꞉ ||2-24-53

கோ³பா ஊசு꞉ 
அஹோ தாத க்ருதம் கர்ம ஹதோ(அ)யம் லோககண்டக꞉ |
தை³த்ய꞉ க்ஷிதிசர꞉ க்ருஷ்ண ஹயரூபம் ஸமாஸ்தி²த꞉ ||2-24-54

க்ருதம் வ்ருந்தா³வனம் க்ஷேமம் ஸேவ்யம் ந்ரும்ரூக³பக்ஷிணாம் |
க்⁴னதா பாபமிமம் தாத கேஷி²னம் ஹயதா³னவம் ||2-24-55

ஹதா நோ ப³ஹவோ கோ³பா கா³வோ வத்ஸேஷு வத்ஸலா꞉ |
நைகே சான்யே ஜனபதா³ ஹதானேன து³ராத்மனா ||2-24-56

ஏஷ² ஸம்வர்தகம் கர்துமுத்³யத꞉ க²லு பாபக்ருத் |
ந்ருலோகம் நிர்னரம் க்ரூத்வா சர்துகாமோ யதா²ஸுக²ம் ||2-24-57

நைதஸ்ய ப்ரமுகே² ஸ்தா²தும் கஷ்²சிச்ச²க்தோ ஜிஜீவிஷு꞉ |
அபி தே³வஸமூஹேஷு கிம் புன꞉ ப்ருதி²வீதலே ||2-24-58

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
அதா²ஹாந்தர்ஹிதோ விப்ரோ நாரத³꞉ க²க³மோ முனி꞉ |
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி விஷ்ணோ தே³வேஷ² க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணேதி சாப்³ரவீத் ||2-24-59

நாரத³ உவாச 
யதி³த³ம் து³ஷ்கரம் கர்ம க்ருதம் கேஷி²ஜிகா⁴ம்ஸயா |
த்வய்யேவ கேவலம் யுக்தம் த்ரிதி³வே த்ர்யம்ப³கஸ்ய வா ||2-24-60  

அஹம் யுத்³தோ⁴த்ஸுகஸ்தாத த்வத்³க³தேனாந்தராத்மனா | 
இத³ம் நரஹயம் யுத்³த⁴ம் த்³ரஷ்டும் ஸ்வர்கா³தி³ஹாக³த꞉ ||2-24-61

பூதனாநித⁴நாதீ³னி கர்மாணி தவ த்³ருஷ்டவான் |
அஹம் த்வனேன கோ³விந்த³ கர்மணா பரிதோஷித꞉ ||2-24-62

ஹயாத³ஸ்மான்மஹேந்த்³ரோ(அ)பி பி³பே⁴தி ப³லஸூத³ன |
குர்வாணாச்ச வபுர்கோ⁴ரம் கேஷி²னோ து³ஷ்டசேதஸ꞉ ||2-24-63

யத்த்வயா பாடிதோ தே³ஹோ பு⁴ஜேனாயதபர்வணா |
ஏஷோ(அ)ஸ்ய ம்ருத்யுரந்தாய விஹிதோ விஷ்²வயோனினா ||2-24-64

யஸ்மாத்த்வயா ஹத꞉ கேஷீ² தஸ்மான்மச்சா²ஸனம் ஷ்²ருணூ |
கேஷ²வோ நம னாம்னா த்வம் க்²யாதோ லோகே ப⁴விஷ்யஸி ||2-24-65

ஸ்வஸ்த்யஸ்து ப⁴வதோ லோகே ஸாது⁴ யாம்யஹமாஷு²க³꞉ |
க்ருத்யஷே²ஷம் ச தே கார்யம் ஷ²க்தஸ்த்வமஸி மா சிரம் ||2-24-66

த்வயி கார்யாந்தரக³தே நரா இவ தி³வௌகஸ꞉ |
விட³ம்ப³யந்த꞉ க்ரீட³ந்தி லீலாம் த்வத்³ப³லமாஷ்²ரிதா꞉ ||2-24-67

அப்⁴யாஷே² வர்ததே காலோ பா⁴ரதஸ்யாஹவோத³தே⁴꞉ |
ஹஸ்தப்ராப்தானி யுத்³தா⁴னி ராஜ்ஞாம் த்ரிதி³வகா³மினாம் ||2-24-68 
  
பந்தா²ன꞉ ஷோ²தி⁴தா வ்யோம்னி விமானாரோஹணோர்த்⁴வகா³꞉ |
அவகாஷா² விப⁴ஜ்யந்தே ஷ²க்ரலோகே மஹீக்ஷிதாம் ||2-24-69

உக்³ரஸேனஸுதே ஷா²ந்தே பத³ஸ்தே² த்வயி கேஷ²வ |
அபி⁴தஸ்தன்மஹத்³யுத்³த⁴ம் ப⁴விஷ்யதி மஹீக்ஷிதாம் ||2-24-70

த்வாம் சாப்ரதிமகர்மாணம் ஸம்ஷ்²ரயிஷ்யந்தி பாண்ட³வா꞉ |
பே⁴த³காலே நரேந்த்³ராணாம் பக்ஷக்³ராஹோ ப⁴விஷ்யஸி ||2-24-71

த்வயி ராஜாஸனஸ்தே² ஹி ராஜஷ்²ரியமனுத்தமாம் |
ஷு²பா⁴ம் த்யக்ஷ்யந்தி ராஜானஸ்த்வத்ப்ரபா⁴வான்ன ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-24-72

ஏஷ மே க்ருஷ்ண ஸந்தே³ஷ²꞉ ஷ்²ருதிபி⁴꞉ க்²யாதிமேஷ்யதி |
தே³வதானாம் தி³விஸ்தா²னாம் ஜக³தஷ்²ச ஜக³த்பதே ||2-24-73

த்³ருஷ்டம் மே ப⁴வத꞉ கர்ம த்³ருஷ்டஷ்²சாஸி மயா ப்ரபோ⁴ |
கம்Sஏ பூ⁴ய꞉ ஸமேஷ்யாமி ஸாதி⁴தே ஸாது⁴ யாம்யஹம் ||2-24-74

ஏவமுக்த்வா ஸ து ததா³ நாரத³꞉ க²ம் ஜகா³ம ஹ |
நாரத³ஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா தே³வஸங்கீ³தயோனின꞉ ||2-24-75

ததே²தி ஸ ஸமாபா⁴ஷ்ய புனர்கோ³பான் ஸமாஸத³த் |
கோ³பா꞉ க்ருஷ்ணம் ஸமாஸாத்³ய விவிவ்ஷு²ர்வ்ரஜமேவ ஹ ||2-24-76

இதி ஸ்ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
கேஷி²வதே⁴ சதுர்விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_24_mpr.html


## Harivamsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 24 - Slaying of Keshi
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,June 4, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturviMsho.adhyAyaH
                  
keshivadhaH 
                    
vaishampAyana uvAcha                    
andhakasya vachaH shrutvA kaMsaH saMraktalochanaH |
na kiMchidabravItkrodhAdvivesha svaM niketanam ||2-24-1

te cha sarve yathA veshma yAdavAH shrutavistarAH |
jagmurvigatasa~NkalpAH kaMsavaikR^itashaMsinaH ||2-24-2

akrUro.api yathA.a.aj~naptaH kR^iShNAdarshanalAlasaH |
jagAma rathamukhyena manasA tulyagAminA ||2-24-3

KR^iShNasyApi nimittAni shubhAnya~NgagatAni vai |
pitR^itulyena shaMsanti bAndhavena samAgamam ||2-24-4

prAgeva cha narendreNa mAthureNograseninA |
keshinaH preShito dUto vadhAyopendrakAraNAt ||2-24-5

sa cha dUtavachaH shrutvA keshI keshakaro nR^iNAm |
vR^indAvanagato gopAnbAdhate sma durAsadaH ||2-24-6

mAnuShaM mAMsamashnAnaH kruddho  dhuShTaparAkramaH |
durdAnto vAjidaityo.asAvakarotkadanaM mahat ||2-24-7

nighnangA vai sagopAlAn gavAM pishitabhojanaH |
durmadaH kAmachArI cha sa keshI niravagrahaH ||2-24-8

tadaraNyaM shmashAnAbhaM nR^iNAM mAMsAsthibhirvR^itam |
yatrAste sa hi duShTAtmA keshI turagadAnavaH ||2-24-9

khurairdArayate bhUmiM vegenArujate drumAn |
heShitaiH sparddhate vAyuM plutairlaMghayate nabhaH ||2-24-10

atipravR^iddho mattashcha duShTo.ashvo vanagocharaH |
AkampitasaTo raudraH kaMsasya charitAnugaH ||2-24-11

IriNaM tadvanaM sarvaM tenAsItpApakarmaNA |
kR^itaM turagadaityena sarvAngopA~njighAMsatA ||2-24-12

tena duShTaprachAreNA dUShitaM tadvanaM mahat |
na nR^ibhirgodhanairvApi sevyate vanavR^ittibhiH ||2-24-13

niHsampAtaH kR^itaH panthAstena tadviShayAshrayaH |
madAchalitavR^ittena nR^imAmsAnyashnatA bhR^ishaM ||2-24-14

nR^ishabdAnusaraH kruddhaH sa kadAchidvanAgame |
jagAma ghoShasaMvAsaM choditaH kAladharmaNA ||2-24-15

taM dR^iShTvA dudruvurgopAH striyashcha shishubhiH saha |
krandamAnA jagannAthaM kR^iShNaM nAthamupAshritAH ||2-24-16

tAsAM ruditashabdena gopAnAM kranditena cha |
dattvAbhayaM tu kR^iShNo vai keshinaM so.abhidudruve ||2-24-17

keshI chApyunnatagrIvaH prakAshadashanekShaNaH |
heShamANo javodagro govindAbhimukho yayau ||2-24-18

tamApatantaM saMprekShya keshinaM hayadAnavam |
pratyujjagAma govindastoyadaH shashinam yathA ||2-24-19

keshinastu tamabhyAshe dR^iShTvA kR^iShNamavasthitam |
manuShyabuddhayo gopAH kR^iShNamUchurhitaiShiNaH ||2-24-20    

kR^iShNA tAta na khalveSha sahasA te hayAdhamaH |
upasarpyo bhavAnbAlaH pApashchaiSha durAsadaH ||2-24-21

eSha kaMsasya sahajaH prANastAta bahishcharaH |
uttamashcha hayendrANAM dAnavo.apratimo yudhi ||2-24-22

trAsanaH sarvabhUtAnAM turagANAM mahAbalaH |
avadhyaH sarvabhUtAnAM prathamaH pApakarmaNAm ||2-24-23

gopAnAM tadvachaH shrutvA vadatAM madhusUdanaH |
keshinA saha yuddhAya matiM chakre.arisUdanaH ||2-24-24

tataH savyaM dakShiNaM cha maNDalaM sa paribhraman |
padbhyAmubhAbhyAM sa hayaH krodhenArujate drumAn ||2-24-25 

mukhe lambasate chAsya skandhe keshaghanAvR^ite |
balayo.abhratara~NgAbhAH sutruvuH krodhajaM jalam ||2-24-26

sa phenaM vaktrajaM chaiva vavarSha rajasAvR^itam |
himakAle yathA vyomni nIhAramiva chandramAH ||2-24-27

govindamaravindAkShaM heShitodgArashIkaraiH |
sa phenairvaktranirgIrNaiH prokShayAmAsa bhArata ||2-24-28

khuroddhUtAvasiktena madhukakShodapANDunA |
rajasA sa hayaH kR^iShNaM chakArAruNamUrdhajam ||2-24-29

plutavalgitapAdastu takShamANo dharAM khuraiH |
dantAnnirdashamAnastu keshI kR^iShNAmupAdravat ||2-24-30

sa saMsaktastu kR^iShNena keshI turagasattamaH |
pUrvAbhyAM charaNAbhyAM vai kR^iShNaM vakShasyatADayat ||2-24-31

punaH punaH sa cha balI prAhiNotpArshvataH khurAn |
kR^iShNasya dAnavo ghoraM prahAramamitaujasaH ||2-24-32

vaktreNa chAsya ghoreNa tIkShNadaMShTrAyudhena vai |
adashadbAhushikharaM kR^iShNasya ruShito hayaH ||2-24-33

sa lambakesarasaTaH kR^iShNena saha sa~NgataH |
rarAja keshI meghena saMsaktaH kha ivAMshumAn ||2-24-34

urastasyorasA hantumiyeSha balavAnhayaH |
vegena vAsudevasya krodhAddviguNavikramaH ||2-24-35

tasyotsiktasya balavAn kR^iShNo.apyamitavikramaH |
bAhumAbhoginam kR^itvA mukhe kruddhaH samAdadhat ||2-24-36

sa taM bAhumashakto vai khAdituM bhoktumeva cha |
dashanairmUlanirmuktaiH saphenaM rudhiraM vaman ||2-24-37

vipATitAbhyAmoShThAbhyAM kaTAbhyAM vidalIkR^ItaH |
akShiNI vikR^Ite chakre visR^ite muktabandhane ||2-24-38

nirastahanurAviShTaH shoNitAktavilochanaH |
utkarNo naShTachetAstu sa keshI bahvacheShTata ||2-24-39

utpatannasakR^itpAdaiH shakR^inmUtraM samutsR^ijan |
khinnA~NgaromA shrAntastu niryatnacharaNo.abhavat ||2-24-40

keshivaktravilagnastu kR^iShNabAhurashobhata |
vyAbhugna iva gharmAnte chandrArdhakiraNairghanaH ||2-24-41

keSHI cha kR^iShNAsaMsaktaH  shAntagAtro vyarochata |
prabhAtAvanatashchandraH shrAnto merumivAshritah ||2-24-42

tasya kR^iShNabhujoddhUtAH keshino dashanA mukhAt |
petuH sharadi nistoyAH sitAbhrAvayavA iva ||2-24-43         

sa tu keshI bhR^ishaM shAntaH kR^iShNenAkliShTakarmaNA |
svabhujaM svAyataM kR^itvA pATito balavattadA ||2-24-44

sa pATito bhujenAjau kR^iShNena vikR^itAnanaH |
keshI nadanmahAnAdaM dAnavo vyathitastadA || 2-24-45

vighUrNamAnastrastA~Ngo mukhAdrudhiramudvaman |
bhR^ishaM vya~NgIkR^itavapurnikR^ittArdha ivAchalaH ||2-24-46

vyAditAsyo mahAraudraH so.asuraH kR^iShNabAhunA |
nipapAta yathA kR^itto nAgo hi dvidalIkR^itah ||2-24-47 

bAhunA kR^ittadehasya keshino rUpamAbabhau |
pashoriva mahAghoraM nihatasya pinAkinA ||2-24-48

dvipAdapR^iShThapuchChArddhe shravaNaikAkShinAsike |
keshinastaddvidhAbhUte dve chArdhe rejatuH kShitau ||2-24-49

keshidantakShatasyApi kR^iShNasya shushubhe bhujaH |
vR^iddhaH sAla ivAraNye gajendradashanA~NkitaH ||2-24-50  
     
taM hatvA keshinaM yuddhe kalpayitvA cha bhAgashaH |
kR^iShNaH padmapalAshAkSho hasaMstatraiva tasthivAn ||2-24-51

taM hataM keshinaM dR^iShTvA gopA gopastriyastathA |
babhUvurmuditAH sarve hatavighnA gataklamAH ||2-24-52

dAmodaraM tu shrImantaM yathAsthAnaM yathAvayaH |
abhyanandanpriyairvAkyaiH pUjayantaH punaH punaH ||2-24-53

gopA UchuH 
aho tAta kR^itaM karma hato.ayaM lokakaNTakaH |
daityaH kShiticharaH kR^iShNa hayarUpaM samAsthitaH ||2-24-54

kR^itaM vR^indAvanaM kShemaM sevyaM nR^imR^IgapakShiNAm |
ghnatA pApamimaM tAta keshinaM hayadAnavam ||2-24-55

hatA no bahavo gopA gAvo vatseShu vatsalAH |
naike chAnye janapadA hatAnena durAtmanA ||2-24-56

esha saMvartakaM kartumudyataH khalu pApakR^it |
nR^ilokaM nirnaraM kR^ItvA chartukAmo yathAsukham ||2-24-57

naitasya pramukhe sthAtuM kashchichChakto jijIviShuH |
api devasamUheShu kiM punaH pR^ithivItale ||2-24-58

vaishampAyana uvAcha 
athAhAntarhito vipro nAradaH khagamo muniH |
prIto.asmi viShNo devesha kR^iShNa kR^iShNeti chAbravIt ||2-24-59

nArada uvAcha 
yadidaM duShkaraM karma kR^itaM keshijighAmsayA |
tvayyeva kevalaM yuktaM tridive tryambakasya vA ||2-24-60  

ahaM yuddhotsukastAta tvadgatenAntarAtmanA | 
idaM narahayaM yuddhaM draShTuM svargAdihAgataH ||2-24-61

pUtanAnidhanAdIni karmANi tava dR^iShTavAn |
ahaM tvanena govinda karmaNA paritoShitaH ||2-24-62

hayAdasmAnmahendro.api bibheti balasUdana |
kurvANAchcha vapurghoraM keshino duShTachetasaH ||2-24-63

yattvayA pATito deho bhujenAyataparvaNA |
eSho.asya mR^ityurantAya vihito vishvayoninA ||2-24-64

yasmAttvayA hataH keshI tasmAnmachChAsanaM shR^iNU |
keshavo nama nAmnA tvaM khyAto loke bhaviShyasi ||2-24-65

svastyastu bhavato loke sAdhu yAmyahamAshugaH |
kR^ityasheSham cha te kAryaM shaktastvamasi mA chiram ||2-24-66

tvayi kAryAntaragate narA iva divaukasaH |
viDambayantaH krIDanti lIlAM tvadbalamAshritAH ||2-24-67

abhyAshe vartate kAlo bhAratasyAhavodadheH |
hastaprAptAni yuddhAni rAj~nAM tridivagAminAm ||2-24-68 
  
panthAnaH shodhitA vyomni vimAnArohaNordhvagAH |
avakAshA vibhajyante shakraloke mahIkShitAm ||2-24-69

ugrasenasute shAnte padasthe tvayi keshava |
abhitastanmahadyuddhaM bhaviShyati mahIkShitAm ||2-24-70

tvAM chApratimakarmANaM saMshrayiShyanti pANDavAH |
bhedakAle narendrANAM pakShagrAho bhaviShyasi ||2-24-71

tvayi rAjAsanasthe hi rAjashriyamanuttamAm |
shubhAM tyakShyanti rAjAnastvatprabhAvAnna saMshayaH ||2-24-72

eSha me kR^iShNa sandeshaH shrutibhiH khyAtimeShyati |
devatAnAM divisthAnAM jagatashcha jagatpate ||2-24-73

dR^iShTaM me bhavataH karma dR^iShTashchAsi mayA prabho |
kaMSe bhUyaH sameShyAmi sAdhite sAdhu yAmyaham ||2-24-74

evamuktvA sa tu tadA nAradaH khaM jagAma ha |
nAradasya vachaH shrutvA devasa~NgItayoninaH ||2-24-75

tatheti sa samAbhAShya punargopAn samAsadat |
gopAH kR^iShNaM samAsAdya vivivshurvrajameva ha ||2-24-76

iti srimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
keshivadhe chaturviMsho.adhyAyaH     

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்