Thursday 18 June 2020

ப்ரலம்ப³வத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 69 - 014

அத² சதுர்த³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரலம்ப³வத⁴꞉

Pralamva and Valarama

வைஸ²ம்பாயன உவாச
அத² தௌ ஜாதஹர்ஸௌ² து வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴|
தத்தாலவனமுத்ஸ்ருஜ்ய பூ⁴யோ பா⁴ண்டீ³ரமாக³தௌ || 2-14-1

சாரயந்தௌ விவ்ருத்³தா⁴னிகோ³த⁴னானி ஸு²பா⁴ணி ச |
ஸ்பீ²தஸஸ்யப்ரரூடா⁴னி வீக்ஷமாணௌ வனானி ச ||2-14-2

க்ஷ்வேட³யந்தௌ ப்ரகா³யந்தௌ ப்ரசின்வந்தௌ ச பாத³பான் |
நாமபி⁴ர்வ்யாஹரந்தௌ ச ஸவத்ஸா கா³꞉ பரந்தபௌ ||2-14-3

நியோக³பாஸை²ராஸக்தை꞉ ஸ்கந்தா⁴ப்⁴யாம் ஸு²ப⁴லக்ஷணாஉ |
வனமாலாகுலோரஸ்கௌ பா³லஸ்²ருங்கா³விவர்ஷபா⁴உ ||2-14-4

ஸுவர்ணாஞ்ஜனசூர்ணாபா⁴வன்யோன்யஸத்³ருஸா²ம்ப³ரௌ |
மஹேந்த்³ராயுத⁴ஸம்ஸக்தௌ ஸு²க்லக்ருஸ்²ணாவிவாம்பு³தௌ³ ||2-14-5

குஸா²க்³ரகுஸுமானஆம் ச கர்ணபூரௌ மனோரமௌ |
வனமார்கே³ஷு குர்வாணௌ வன்யவேஷத⁴ராவுபௌ⁴ ||2-14-6

கோ³வர்த⁴னஸ்யானுசரௌ வனே ஸானுசரௌ து தௌ |
சேரதுர்லோகஸித்³தா⁴பி⁴꞉ க்ரீடா³பி⁴ரபராஜிதௌ ||2-14-7

தாவேவ மானுஷீம் தீ³க்ஷாம் வஹந்தௌ ஸுரபூஜிதௌ |
தஜ்ஜாதிகு³ணயுக்தாபி⁴꞉ க்ரீடா³பி⁴ஸ்²சேரதுர்வனம் ||2-14-8

தௌ து பா⁴ண்டி³ரமாஸ்²ரித்ய பா³லக்ரீடா³னுவர்தினௌ |
ப்ராப்தௌ பரமஸா²கா²ட்⁴யம் ந்யக்³ரோத⁴ம் ஸா²கி²னாம் வரம் ||2-14-9

தத்ர ஸ்பந்தோ³லிகாபி⁴ஸ்²ச யுத்³த⁴மார்க³விஸா²ரதௌ³ |
அஸ்²மபி⁴꞉ க்ஷேபணீயைஸ்²ச தௌ வ்யாயமமகுர்வதாம் ||2-14-10

யுத்³த⁴மார்கை³ஸ்²ச விவிதை⁴ர்கோ³பாலை꞉ ஸஹிதாவுபௌ⁴ |
முதி³தௌ ஸிம்ஹவிக்ராந்தௌ யதா²காமம் விசேரது꞉||2-14-11

தயோ ரமயதோரேவம் தல்லிப்ஸுரஸுரோத்தம꞉ |
ப்ரலம்போ³(அ)ப்⁴யாக³மத்தத்ர ச்சி²த்³ரான்வேஷீ தயோஸ்ததா³ ||2-14-12

கோ³பாலவேஷமாஸ்தா²ய வன்யபுஷ்பவிபூ⁴ஷித꞉ |
லோப⁴யான꞉ ஸ தௌ வீரௌ ஹாஸ்யை꞉ க்ரீட³னகைஸ்ததா² ||2-14-13

ஸோ(அ)வகா³ஹத நிஸ்²ஸ²ங்கஸ்தேஷாம் மத்⁴யமமானுஷ꞉ |
மானுஷம் வபுராஸ்தா²ய ப்ரலம்போ³ தா³னவோத்தம꞉ ||2-14-14

ப்ரக்ரீடி³தாஸ்²ச தே ஸர்வே ஸஹ தேனாமராரிணா |
கோ³பாலவபுஷம் கோ³பாமன்யமானா꞉ ஸ்வபா³ந்த⁴வம் ||2-14-15

ஸ து ச்சி²த்³ராந்தரப்ரேப்ஸு꞉ ப்ரலம்போ³ கோ³பதாம் க³த꞉ |
த்³ருஷ்டிம் ப்ரணித³தே⁴ க்ருஷ்ணே ரௌஹிணேயே ச தா³ருணாம் ||2-14-16

அவிஷஹ்யம் ததோ மத்வா க்ருஷ்ணமத்³பு⁴தவிக்ரமம் |
ரௌஹிணேயவதே⁴ யத்னமகரோத்³தா³னவோத்தம꞉ ||2-14-17

ஹரிணாக்ரீடனம் - பச்சைக்குதிரை தாண்டுதல்

ஹரிணாக்ரீட³னம் நாம பா³லக்ரீட³னகம் தாத꞉ |
ப்ரக்ரீடி³தாஸ்து தே ஸர்வே த்³வௌ த்³வௌ யுக³பது³த்பதன் ||2-14-18

க்ருஷ்ண꞉ ஸ்²ரீதா³மஸஹித꞉ புப்லுவே கோ³பஸூனுனா ||
ஸங்கர்ஷணஸ்து ப்லுதவான்ப்ரலம்பே³ன ஸஹானக⁴ ||2-14-19

கோ³பாலாஸ்த்வபரே த்³வந்த்³வம் கோ³பாலைரபரை꞉ ஸஹ |
ப்ரத்³ருதாலங்க⁴யந்தோ வை தே(அ)ன்யோன்யம் லகு⁴விக்ரமா꞉ ||2-14-20

ஸ்²ரீதா³மமஜயத்க்ருஷ்ண꞉ ப்ரலம்ப³ம் ரோஹ்ணீஸுத꞉
கோ³பாலை꞉ க்ருஷ்ணபக்ஷீயைர்கோ³பாலாஸ்த்வபரே ஜிதா꞉ ||2-14-21

தே வாஹயந்தஸ்த்வன்யோன்யம் ஸம்ஹர்ஷாத்ஸஹஸா த்³ருதா꞉ |
பா⁴ண்டீ³ரஸ்கந்த⁴முத்³தி³ஸ்²ய மர்யாதா³ம் புனராக³மன் ||2-14-22

ஸங்கர்ஷணம் து ஸ்கந்தே⁴ன ஸீ²க்⁴ரமுத்க்ஷிப்ய தா³னவ꞉ |
த்³ருதம் ஜகா³ம விமுக²꞉ ஸசந்த்³ர இவ தோஃப்யத³꞉ || 2-14-23

ஸ பா⁴ரமஸஹம்ஸ்தஸ்ய ரௌஹிணேயஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
வவ்ருதே⁴ ஸுமஹாகாய꞉ ஸ²க்ராகாந்த இவாம்பு³த³꞉ ||2-14-24

ஸ பா⁴ண்டீ³ரவடப்ரக்²யம் த³க்³தா⁴ஞ்ஜனகி³ரிப்ரப⁴ம் |
ஸ்வம் வபுர்த³ர்ஸ²யாமாஸ ப்ரலம்போ³ தா³னவோத்தம꞉ ||2-14-25

பஞ்சஸ்தப³கலம்பே³ன முகுடேனார்கவர்சஸா |
தீ³ப்யமானானநோ தை³த்ய꞉ ஸூர்யாக்ராந்த இவாம்பு³த³꞉||2-14-26

மஹானநோ மஹாக்³ரீவ꞉ ஸுமஹானந்தகோபம꞉ |
ரௌத்³ர꞉ ஸ²கடசக்ராக்ஷோ நமயம்ஸ்²சரணைர்மஹீம் ||2-14-27

ஸ்ரக்³தா³மலம்பா³ப⁴ரண꞉ ப்ரலம்பா³ம்ப³ரபூ⁴ஷண꞉ |
வீர꞉ ப்ரலம்ப³꞉ ப்ரயயௌ லம்ப³தோய இவாம்பு³த³꞉ ||2-14-28

ஸ ஜஹாராத² வேகே³ன ரௌஹிணேயம் மஹாஸுர꞉ |
ஸாக³ரோபப்லவக³தம் க்ருத்ஸ்னம் லோகமிவாந்தக꞉ ||2-14-29

ஹ்ரியமாண꞉ ப்ரலம்பே³ன ஸ து ஸங்கர்ஷணோ ப³பௌ⁴ |
உஹ்யமான இவாகாஸே² காலமேகே⁴ன சந்த்³ரமா꞉ ||2-14-30

ஸ ஸந்தி³க்³த⁴மிவாத்மானம் மேனே ஸங்கர்ஷணஸ்ததா³ |
தை³த்யஸ்கந்த⁴க³த꞉ ஸ்²ரீமான்க்ருஷ்ணம் சேத³முவாச ஹ ||2-14-31

ஹ்ரியே(அ)ஹம் க்ருஷ்ண தை³த்யேன பர்வதோத³க்³ரவர்ஷ்மணா |
ப்ரத³ர்ஸ²யித்வா மஹதீம் மாயாம் மானுஷஊபிணீம் ||2-14-32

கத²மஸ்ய மயா கார்யம் ஸா²ஸனம் து³ஷ்டசேதஸ꞉ |
ப்ரலம்ப³ஸ்ய ப்ரவ்ருத்³த⁴ஸ்ய த³ர்பாத்³த்³விகு³ணவர்சஸ꞉ ||2-14-33

தமாஹ ஸஸ்மிதம் க்ருSண꞉ ஸாம்னா ஹர்ஷாகுலேன வை |
அபி⁴ஜ்ஞோ ரௌஹிணேயஸ்ய வ்ருத்தஸ்ய ச ப³லஸ்ய ச ||2-14-34

அஹோ(அ)யம் மானுஷோ பா⁴வோ வ்யக்தமேவானுபால்யதே |
யஸ்த்வம் ஜக³ன்மயம் தே³வம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் க³த꞉ ||2-14-35

ஸ்மர நாராயணாத்மானம் லோகானாம் த்வம் விபர்யயே |
அவக³ச்சா²த்மனாத்மானம் ஸமுத்³ராணாம் ஸமாக³மே ||2-14-36

புராதனானாம் தே³வானாம் ப்³ரஹ்மண꞉ ஸலிலஸ்ய ச |
ஆத்மவ்ருத்தப்ரபா⁴வாணாம் ஸம்ஸ்மராத்³யம் ச வை வபு꞉ ||2-14-37

ஸி²ர꞉ க²ம் தே ஜலம் மூர்த்தி꞉ க்ஷமா பூ⁴ர்த³ஹனோ முக²ம் |
வாயுர்லோகாயுருச்²வாஸோ மன꞉ஸ்ரஷ்டா ஹ்யபூ⁴த்தவ ||2-14-38

ஸஹஸ்ராஸ்ய꞉ ஸஹஸ்ராங்க³꞉ ஸஹஸ்ரசரணேக்ஷண꞉ |
ஸஹஸ்ரபத்³மனாப⁴ஸ்த்வம் ஸஹஸ்ராம்ஸு²த⁴ரோ(அ)ரிஹா ||2-14-39

யத்த்வயா த³ர்ஸி²தம் லோகே தத்பஸ்²யந்தி தி³வௌகஸ꞉ |
யத்த்வயா நோக்தபூர்வம் ஹி கஸ்தத³ன்வேஷ்டுமர்ஹதி ||2-14-40

யத்³வேதி³தவ்யம் லோகே(அ)ஸ்மிம்ஸ்தத்த்வயா ஸமுதா³ஹ்ருதம் |
விதி³தம் யத்தவைகஸ்ய தே³வா அபி ந தத்³விது³꞉ ||2-14-41

ஆத்மஜம் தே வபுர்வ்யோம்னி ந பஸ்²யந்த்யாத்மஸம்ப⁴வம் |
யத்து தே க்ருத்ரிமம் ரூபம் தத³ர்சந்தி தி³வௌகஸ꞉ ||2-14-42 

தே³வைர்ன த்³ருஷ்டஸ்²சாந்தஸ்தே தேனானந்த இதி ஸ்ம்ருத꞉|
த்வம் ஹி ஸூக்ஷ்மோ மஹானேக꞉ ஸூக்ஷ்மைரபி து³ராஸத³꞉ ||2-14-43

த்வய்யேவ ஜக³த꞉ ஸ்தம்பே⁴ ஸா²ஸ்²வதீ ஜக³தீ ஸ்தி²தா |
அசலா ப்ராணினம் யோனிர்தா⁴ரயத்யகி²லம் ஜக³த் ||2-14-44

சது꞉ஸாக³ரபோ⁴க³ஸ்த்வம் சாதுர்வர்ண்யவிபா⁴க³வித் |
சதுர்யுகே³ஷு லோகானாஞ்சாதுர்ஹோத்ரப²லாஸ²ன꞉ ||2-14-45

யதா²ஹமபி லோகானாம் ததா² த்வம் தcச மே மதம் |
உபா⁴வேகஸ²ரீரௌ ஸ்வோ ஜக³த³ர்தே² த்³விதா⁴க்ருதௌ ||2-14-46

அஹம் வா ஸா²ஹ்ஸ்வத꞉ க்ருஷ்ணஸ்த்வம் வா ஸே²ஸ²꞉ புராதன꞉ |
லோகாணாம் ஸா²ஸ்²வதோ தே³வஸ்த்வம்ஹி ஸே²ஷ꞉ ஸனாதன꞉ |
ஆவயோர்தே³ஹமாத்ரேண த்³விதே⁴த³ம் தா⁴ர்யதே ஜக³த் |2-14-47

அஹம் ய꞉ ஸ ப⁴வானேவ யஸ்த்வம் ஸோ(அ)ஹம் ஸனாதன꞉ |
த்³வாவேவ விஹிதௌ ஹ்யாவாமேகதே³ஹௌ மஹாப³லௌ ||2-14-48

ததா³ஸ்ஸே மூட⁴வத்த்வம் கிம் ப்ராணேன ஜஹி தா³னவம் |
மூர்த்⁴னி தே³வரிபும் தே³வ வஜ்ரகல்பேன முஷ்டினா ||2-14-49

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஸம்ஸ்மாரிதஸ்து க்ருஷ்ணேன ரௌஹிணேய꞉ புராதனம் |
ப³லேனாபூர்யத ததா³ த்ரைலோக்யாந்தரசாரிணா ||2-14-50

தத꞉ ப்ரலம்ப³ம் து³ர்வ்ருத்தம் ஸ ப³த்³தே⁴ன மஹாபு⁴ஜ꞉ |
முஷ்டினா வஜ்ரகல்பேன மூர்த்⁴னி சைனம் ஸமாஹனத் ||2-14-51

தஸ்யோத்தமாங்க³ம் ஸ்வே காயே விகபாலம் விவேஸ² ஹ |
ஜானுப்⁴யாம் சாஹத꞉ ஸே²தே க³தாஸுர்தா³னவோத்தம꞉ ||2-14-52

ஜக³த்யாம் விப்ரகீர்ணஸ்ய தஸ்ய ரூபமபூ⁴த்ததா³ |
ப்ரலம்ப³ஸ்யாம்ப³ரஸ்த²ஸ்ய மேக⁴ஸ்யேவ விதீ³ர்யத꞉ ||2-14-53

தஸ்ய ப⁴க்³னோத்தமாங்க³ஸ்ய தே³ஹாத்ஸுஸ்ராவ ஸோ²ணிதம் |
ப³ஹுகை³ரிகஸம்யுக்தம் ஸை²லஸ்²ருங்கா³தி³வோத³கம் ||2-14-54

தே நிஹத்ய ப்ரலம்ப³ம் து ஸம்ஹ்ருத்ய ப³லமாத்மன꞉ |
பர்யஷ்வஜத வை க்ருஷ்ணம் ரௌஹிணேய꞉ ப்ரதாபவான் ||2-14-55

தம் து க்ருஷ்ணஸ்²ச கோ³பாஸ்²ச தி³விஸ்தா²ஸ்²ச தி³வௌகஸ꞉ |
துஷ்டுவுர்னிஹதே தை³த்யே ஜயாஸீ²ர்பி⁴ர்மஹாப³லம் ||2-14-56

ப³லேனாயம் ஹதோ தை³த்யோ பா³லேனாக்லிஷ்டகர்மணா |
விவத³ந்த்யஸ²ரீரிண்யோ வாச꞉ ஸுரஸமீரிதா꞉ ||2-14-57

ப³லதே³வேதி நாமாஸ்ய தே³வைருக்தம் தி³வி ஸ்தி²தை꞉ |
ப³லந்து ப³லதே³வஸ்ய ததா³ பு⁴வி ஜனா விது³꞉ ||2-14-58

கர்மஜம் நிஹதே தை³த்யே தே³வைரபி து³ராஸதே³ ||2-14-59

இதி ஸ்²ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி ஸி²ஸு²சர்யாயாம்
ப்ரலம்ப³வதே⁴ சதுர்த³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_14_mpr.html


## Harivamdsa Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 14 - The Elimination of Pralamba
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca. April 15, 2008 ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturdasho.adhyAyaH 

pralambavadhaH

vaishampAyana uvAcha 

atha tau jAtaharshau tu vasudevasutAvubhau|
tattAlavanamutsR^ijya bhUyo bhANDIramAgatau || 2-14-1

chArayantau vivR^iddhAnigodhanAni shubhANi cha |
sphItasasyaprarUDhAni vIkShamANau vanAni cha ||2-14-2

kShveDayantau pragAyantau prachinvantau cha pAdapAn |
nAmabhirvyAharantau cha savatsA gAH paraMtapau ||2-14-3

niyogapAshairAsaktaiH skandhAbhyAM shubhalakShaNAu |
vanamAlAkuloraskau bAlashR^i~NgAvivarShabhAu ||2-14-4

suvarNA~njanachUrNAbhAvanyonyasadR^ishAmbarau |
mahendrAyudhasaMsaktau shuklakR^ishNAvivAmbudau ||2-14-5

kushAgrakusumAnaAM cha karNapUrau manoramau |
vanamArgeShu kurvANau vanyaveShadharAvubhau ||2-14-6

govardhanasyAnucharau vane sAnucharau tu tau |
cheraturlokasiddhAbhiH krIDAbhiraparAjitau ||2-14-7

tAveva mAnuShIM dIkShAM vahantau surapUjitau |
tajjAtiguNayuktAbhiH krIDAbhishcheraturvanam ||2-14-8

tau tu bhANDiramAshritya bAlakrIDAnuvartinau |
prAptau paramashAkhADhyaM nyagrodhaM shAkhinAM varam ||2-14-9

tatra spandolikAbhishcha yuddhamArgavishAradau |
ashmabhiH kShepaNIyaishcha tau vyAyamamakurvatAm ||2-14-10

yuddhamArgaishcha vividhairgopAlaiH sahitAvubhau |
muditau siMhavikrAntau yathAkAmaM vicheratuH||2-14-11

tayo ramayatorevaM tallipsurasurottamaH |
pralambo.abhyAgamattatra chChidrAnveShI tayostadA ||2-14-12

gopAlaveShamAsthAya vanyapuShpavibhUShitaH |
lobhayAnaH sa tau vIrau hAsyaiH krIDanakaistathA ||2-14-13

so.avagAhata nishsha~NkasteShAM madhyamamAnuShaH |
mAnuShaM vapurAsthAya pralambo dAnavottamaH ||2-14-14

prakrIDitAshcha te sarve saha tenAmarAriNA |
gopAlavapuShaM gopAmanyamAnAH svabAndhavam ||2-14-15

sa tu chChidrAntaraprepsuH pralambo gopatAM gataH |
dR^iShTiM praNidadhe kR^iShNe rauhiNeye cha dAruNAm ||2-14-16

aviShahyaM tato matvA kR^iShNamadbhutavikramam |
rauhiNeyavadhe yatnamakaroddAnavottamaH ||2-14-17

hariNAkrIDanaM nAma bAlakrIDanakaM tAtaH |
prakrIDitAstu te sarve dvau dvau yugapadutpatan ||2-14-18

kR^iShNaH shrIdAmasahitaH pupluve gopasUnunA ||
saMkarShaNastu plutavAnpralambena sahAnagha ||2-14-19

gopAlAstvapare dvandvaM gopAlairaparaiH saha |
pradrutAla~Nghayanto vai te.anyonyaM laghuvikramAH ||2-14-20

shrIdAmamajayatkR^iShNaH pralambaM rohNIsutaH
gopAlaiH kR^iShNapakShIyairgopAlAstvapare jitAH ||2-14-21

te vAhayantastvanyonyaM saMharShAtsahasA drutAH |
bhANDIraskandhamuddishya maryAdAM punarAgaman ||2-14-22

sa~NkarShaNaM tu skandhena shIghramutkShipya dAnavaH |
drutaM jagAma vimukhaH sachandra iva tofyadaH || 2-14-23

sa bhAramasahaMstasya rauhiNeyasya dhImataH |
vavR^idhe sumahAkAyaH shakrAkAnta ivAmbudaH ||2-14-24

sa bhANDIravaTaprakhyaM dagdhA~njanagiriprabham |
svaM vapurdarshayAmAsa pralambo dAnavottamaH ||2-14-25

pa~nchastabakalambena mukuTenArkavarchasA |
dIpyamAnAnano daityaH sUryAkrAnta ivAmbudaH||2-14-26

mahAnano mahAgrIvaH sumahAnantakopamaH |
raudraH shakaTachakrAkSho namayaMshcharaNairmahIm ||2-14-27

sragdAmalambAbharaNaH pralambAmbarabhUShaNaH |
vIraH pralambaH prayayau lambatoya ivAmbudaH ||2-14-28

sa jahArAtha vegena rauhiNeyaM mahAsuraH |
sAgaropaplavagataM kR^itsnaM lokamivAntakaH ||2-14-29

hriyamANaH pralambena sa tu sa~NkarShaNo babhau |
uhyamAna ivAkAshe kAlameghena chandramAH ||2-14-30

sa saMdigdhamivAtmAnaM mene sa~NkarShaNastadA |
daityaskandhagataH shrImAnkR^iShNaM chedamuvAcha ha ||2-14-31

hriye.ahaM kR^iShNa daityena parvatodagravarShmaNA |
pradarshayitvA mahatIM mAyAM mAnuShaUpiNIm ||2-14-32

kathamasya mayA kAryaM shAsanaM duShTachetasaH |
pralambasya pravR^iddhasya darpAddviguNavarchasaH ||2-14-33

tamAha sasmitaM kR^iSNaH sAmnA harShAkulena vai |
abhij~no rauhiNeyasya vR^ittasya cha balasya cha ||2-14-34

aho.ayaM mAnuSho bhAvo vyaktamevAnupAlyate |
yastvaM jaganmayaM devaM guhyAdguhyataraM gataH ||2-14-35

smara nArAyaNAtmAnaM lokAnAM tvaM viparyaye |
avagachChAtmanAtmAnaM samudrANAM samAgame ||2-14-36

purAtanAnAM devAnAM brahmaNaH salilasya cha |
AtmavR^ittaprabhAvANAM saMsmarAdyaM cha vai vapuH ||2-14-37

shiraH khaM te jalaM mUrttiH kShamA bhUrdahano mukham |
vAyurlokAyuruChvAso manaHsraShTA hyabhUttava ||2-14-38

sahasrAsyaH sahasrA~NgaH sahasracharaNekShaNaH |
sahasrapadmanAbhastvaM sahasrAMshudharo.arihA ||2-14-39

yattvayA darshitaM loke tatpashyanti divaukasaH |
yattvayA noktapUrvaM hi kastadanveShTumarhati ||2-14-40

yadveditavyaM loke.asmiMstattvayA samudAhR^itam |
viditaM yattavaikasya devA api na tadviduH ||2-14-41

AtmajaM te vapurvyomni na pashyantyAtmasaMbhavam |
yattu te kR^itrimaM rUpaM tadarchanti divaukasaH ||2-14-42 

devairna dR^iShTashchAntaste tenAnanta iti smR^itaH|
tvaM hi sUkShmo mahAnekaH sUkShmairapi durAsadaH ||2-14-43

tvayyeva jagataH stambhe shAshvatI jagatI sthitA |
achalA prANinaM yonirdhArayatyakhilaM jagat ||2-14-44

chatuHsAgarabhogastvaM chAturvarNyavibhAgavit |
chaturyugeShu lokAnAMchAturhotraphalAshanaH ||2-14-45

yathAhamapi lokAnAM tathA tvaM taccha me matam |
ubhAvekasharIrau svo jagadarthe dvidhAkR^itau ||2-14-46

ahaM vA shAhsvataH kR^iShNastvaM vA sheshaH purAtanaH |
lokANAM shAshvato devastvaMhi sheShaH sanAtanaH |
AvayordehamAtreNa dvidhedaM dhAryate jagat |2-14-47

ahaM yaH sa bhavAneva yastvaM so.ahaM sanAtanaH |
dvAveva vihitau hyAvAmekadehau mahAbalau ||2-14-48

tadAsse mUDhavattvaM kiM prANena jahi dAnavam |
mUrdhni devaripuM deva vajrakalpena muShTinA ||2-14-49

vaishampAyana uvAcha
saMsmAritastu kR^iShNena rauhiNeyaH purAtanam |
balenApUryata tadA trailokyAntarachAriNA ||2-14-50

tataH pralambaM durvR^ittaM sa baddhena mahAbhujaH |
muShTinA vajrakalpena mUrdhni chainaM samAhanat ||2-14-51

tasyottamA~NgaM sve kAye vikapAlaM vivesha ha |
jAnubhyAM chAhataH shete gatAsurdAnavottamaH ||2-14-52

jagatyAM viprakIrNasya tasya rUpamabhUttadA |
pralambasyAmbarasthasya meghasyeva vidIryataH ||2-14-53

tasya bhagnottamA~Ngasya dehAtsusrAva shoNitam |
bahugairikasaMyuktaM shailashR^i~NgAdivodakam ||2-14-54

te nihatya pralambaM tu saMhR^itya balamAtmanaH |
paryaShvajata vai kR^iShNaM rauhiNeyaH pratApavAn ||2-14-55

taM tu kR^iShNashcha gopAshcha divisthAshcha divaukasaH |
tuShTuvurnihate daitye jayAshIrbhirmahAbalam ||2-14-56

balenAyaM hato daityo bAlenAkliShTakarmaNA |
vivadantyasharIriNyo vAchaH surasamIritAH ||2-14-57

baladeveti nAmAsya devairuktaM divi sthitaiH |
balantu baladevasya tadA bhuvi janA viduH ||2-14-58

karmajaM nihate daitye devairapi durAsade ||2-14-59

iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
pralambavadhe chaturdasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்