Thursday 18 June 2020

தே⁴னுகவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 68 - 013

அத² த்ர்யோத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

தே⁴னுகவத⁴꞉

Krishna and Balarama killing Dhenuka and others

வைஸ²ம்பாயன உவாச
த³மிதே ஸர்பராஜே து க்ருஷ்ணேன யமுனாஹ்ரதே³ |
தமேவ சேரதுர்தே³ஸ²ம் ஸஹிதௌ ராமகேஸ²வௌ ||2-13-1

ஆஜக்³மதுஸ்தௌ ஸஹிதௌ கோ³த⁴னை꞉ ஸஹ கோ³மினௌ |
கி³ரிம் கோ³வர்த⁴னம் ரம்யம் வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴ ||2-13-2

கோ³வர்த⁴னஸ்யோத்தரதோ யமுனாதீரமாஸ்²ரிதம் |
த³த்³ருஸா²தே ச தௌ வீரௌ ரம்யம் தாலவனம் மஹத்||2-13-3

தௌ தாலபர்ணப்ரததே ரம்யே தாலவனே ரதௌ | 
சேரது꞉ பரமப்ரீதௌ வ்ருஷபோதாவிவோத்³த⁴தௌ||2-13-4

ஸ து தே³ஸ²꞉ ஸதா³ ஸ்னிக்³தோ⁴ லோஷ்ட²பாஷாணவர்ஜித꞉ |
த³ர்ப⁴ப்ராயஸ்த²லீபூ⁴த꞉ ஸுமாஹான்க்ருஷ்ணம்ருத்திக꞉ ||2-13-5

தாலைஸ்தைர்விபுலஸ்கந்தை⁴ருச்ச்²ரிதை꞉ ஸ்²யாமபர்வபி⁴꞉ |
ப²லாக்³ரஸா²கி²பி⁴ர்பா⁴தி நாக³ஹஸ்தைரிவோச்ச்²ரிதை꞉ ||2-13-6

தத்ர தா³மோத³ரோ வாக்யமுவாச வத³தாம் வர꞉ |
அஹோ தாலப²லை꞉ பக்வைர்வாஸிதேயம் வனஸ்த²லீ ||2-13-7

ஸ்வாதூ³ன்யார்ய ஸுக³ந்தீ⁴னி ஸ்²யாமானி ரஸவந்தி ச |
பக்வதாலானி ஸஹிதௌ பாதயாமோ லகு⁴க்ரமௌ ||2-13-8

யத்³யேஷாமீத்³ருஸோ² க³ந்தோ⁴ மாது⁴ர்யக்⁴ராணதர்பண꞉ |
ரஸேனாம்ருதகல்பேன ப⁴விதவ்யம் ச மே மதி꞉ ||2-13-9

தா³மோத³ரவச꞉ ஸ்²ருத்வா ரௌஹிணேயோ ஹஸன்னிவ |
பாதயன்பக்வதாலானி சாலயாமாஸ தாம்ஸ்தரூன் ||2-13-10

தத்து தாலவனம் ந்ரூணாமஸேவ்யம் து³ரதிக்ரமம் |
நிர்மாணபூ⁴தமிரிணம் புருஷாதா³லயோபமம் ||2-13-11

தா³ருணோ தே⁴னுகோ நாம தை³த்யோ க³ர்த³ப⁴ரூபத்⁴ருக் |
க²ரயூதே²ன மஹதா வ்ருத꞉ ஸமனுஸேவதே ||2-13-12

ஸ து தாலவனம் கோ⁴ரம் க³ர்த³ப⁴꞉ பரிரக்ஷதி |
ந்ருபக்ஷிஸ்²வாபத³க³னாம்ஸ்த்ராஸயான꞉ ஸுது³ர்மதி꞉ ||2-13-13

தாலஸ²ப்³த³ம் ஸ தம் ஸ்²ருத்வா ஸங்கு⁴ஷ்டம் ப²லபாதனாத் |
நாமர்ஷயத்ஸ ஸங்க்ருத்³த⁴ஸ்தாலஸ்வனமிவ த்³விப꞉ ||2-13-14

ஸ²ப்³தா³னுகாரீ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ த³ர்பாவித்³த⁴ஸடானந꞉ |
ஸ்தப்³தா⁴க்ஷோ ஹேஷிதபடு꞉ கு²ரைர்னிர்தா³ரயன்மஹீம் ||2-13-15

ஆவித்³த⁴புச்சோ² ஹ்ருஷிதோ வ்யாத்தானந இவாந்தக꞉ |
ஆபதன்னேவ த³த்³ருஸே² ரௌஹிணேயமுபஸ்தி²தம் ||2-13-16

தாலானாம் தமதோ⁴ த்³ருஷ்ட்வா ஸ த்⁴வஜாகாரமவ்யயம் |
ரௌஹிணேயம் க²ரோ து³ஷ்ட꞉ ஸோ(அ)த³ஸ²த்³த³ஸ²னாயுத⁴꞉ ||2-13-17

பத்³ப்⁴யாமுபா⁴ப்⁴யாம் ச புன꞉ பஸ்²சிமாப்⁴யாம் பராங்முக²꞉ |
ஜகா⁴னோரஸி தை³த்யேந்த்³ரோ ரௌஹிணேயம் நிராயுத⁴ம் ||2-13-18

தாப்⁴யாம்ஏவ ஸ ஜக்³ராஹ பத்³ப்⁴யாம் தம் தை³த்யக³ர்த³ப⁴ம் |
ஆவர்ஜிதமுக²ஸ்கந்த⁴ம் ப்ரேரயம்ஸ்தாலமூர்த⁴னி ||2-13-19

ஸம்மக்³னோருகடிக்³ரீவோ ப⁴க்³னப்ருஷ்டோ² து³ராக்ருதி꞉ |
க²ரஸ்தாலப²லை꞉ ஸார்த⁴ம் பபாத த⁴ரணீதலே||2-13-20

தம் க³தாஸும் க³தஸ்²ரீகம் பதிதம் வீக்ஷ்ய க³ர்த³ப⁴ம் |
ஜ்ஞாதீம்ஸ்ததா²பராம்ஸ்தஸ்ய த்ருணராஜனி ஸோ(அ)க்ஷிபத் ||2-13-21

ஸா பூ⁴ர்க³ர்த³ப⁴தே³ஹைஸ்²ச தாலை꞉ பக்வைஸ்²ச பாதிதை꞉ |
ப³பா⁴ஸே ச²ன்னஜலதா³ த்³யௌரிவாவ்யக்தஸா²ரதீ³ ||2-13-22

தஸ்மின்க³ர்த³ப⁴தை³த்யே து ஸானுகே³ வினிபாதிதே |
ரம்யம் தாலவனம் தத்³தி⁴ பூ⁴யோ ரம்யதரம் ப³பௌ⁴ ||2-13-23

விப்ரமுக்தமயம் ஸு²ப்⁴ரம் விவிக்தாகாரத³ர்ஸ²னம் |
சரந்தி ஸ்ம ஸுக²ம் கா³வஸ்தத்தாலவனமுத்தமம் ||2-13-24

தத꞉ ப்ரவிஷ்டாஸ்தே ஸர்வே கோ³பா வனவிசாரிண꞉ |
வீதஸோ²கப⁴யாயாஸாஸ்²சஞ்சூர்யந்தே ஸமந்தத꞉ ||2-13-25

தத꞉ ஸுக²ம் ப்ரகீர்ணாஸு கோ³ஷு நாகே³ந்த்³ரவிக்ரமௌ |
த்³ருமபர்ணாஸனம் க்ருத்வா தௌ யதா²ர்ஹம் நிஷீத³து꞉ ||2-13-26

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஸு² ஹரிவம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி
ஸி²ஸு²சர்யாயாம் தே⁴னுகவதே⁴ த்ரயோத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_13_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - Vishnu Parva
Chapter 13 - Elimination of Dhenuka
Itranslated by KSRamachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 12, 2008##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha tryodasho.adhyAyaH

dhenukavadhaH

vaishampAyana uvAcha 
damite sarparAje tu kR^iShNena yamunAhrade |
tameva cheraturdeshaM sahitau rAmakeshavau ||2-13-1

Ajagmatustau sahitau godhanaiH saha gominau |
giriM govardhanaM ramyaM vasudevasutAvubhau ||2-13-2

govardhanasyottarato yamunAtIramAshritam |
dadR^ishAte cha tau vIrau ramyaM tAlavanaM mahat||2-13-3

tau tAlaparNapratate ramye tAlavane ratau | 
cheratuH paramaprItau vR^iShapotAvivoddhatau||2-13-4

sa tu deshaH sadA snigdho loShThapAShANavarjitaH |
darbhaprAyasthalIbhUtaH sumAhAnkR^iShNamR^ittikaH ||2-13-5

tAlaistairvipulaskandhairuchChritaiH shyAmaparvabhiH |
phalAgrashAkhibhirbhAti nAgahastairivochChritaiH ||2-13-6

tatra dAmodaro vAkyamuvAcha vadatAM varaH |
aho tAlaphalaiH pakvairvAsiteyaM vanasthalI ||2-13-7

svAdUnyArya sugandhIni shyAmAni rasavanti cha |
pakvatAlAni sahitau pAtayAmo laghukramau ||2-13-8

yadyeShAmIdR^isho gandho mAdhuryaghrANatarpaNaH |
rasenAmR^itakalpena bhavitavyaM cha me matiH ||2-13-9

dAmodaravachaH shrutvA rauhiNeyo hasanniva |
pAtayanpakvatAlAni chAlayAmAsa tAMstarUn ||2-13-10

tattu tAlavanaM nR^INAmasevyaM duratikramam |
nirmANabhUtamiriNaM puruShAdAlayopamam ||2-13-11

dAruNo dhenuko nAma daityo gardabharUpadhR^ik |
kharayUthena mahatA vR^itaH samanusevate ||2-13-12

sa tu tAlavanaM ghoraM gardabhaH parirakShati |
nR^ipakShishvApadaganAMstrAsayAnaH sudurmatiH ||2-13-13

tAlashabdaM sa taM shrutvA saMghuShTaM phalapAtanAt |
nAmarShayatsa saMkruddhastAlasvanamiva dvipaH ||2-13-14

shabdAnukArI saMkruddho darpAviddhasaTAnanaH |
stabdhAkSho heShitapaTuH khurairnirdArayanmahIm ||2-13-15

AviddhapuchCho hR^iShito vyAttAnana ivAntakaH |
Apatanneva dadR^ishe rauhiNeyamupasthitam ||2-13-16

tAlAnAM tamadho dR^iShTvA sa dhvajAkAramavyayam |
rauhiNeyaM kharo duShTaH so.adashaddashanAyudhaH ||2-13-17

padbhyAmubhAbhyAM cha punaH pashchimAbhyAM parA~NmukhaH |
jaghAnorasi daityendro rauhiNeyaM nirAyudham ||2-13-18

tAbhyAMeva sa jagrAha padbhyAM taM daityagardabham |
AvarjitamukhaskandhaM prerayaMstAlamUrdhani ||2-13-19

saMmagnorukaTigrIvo bhagnapR^iShTho durAkR^itiH |
kharastAlaphalaiH sArdhaM papAta dharaNItale||2-13-20

taM gatAsuM gatashrIkaM patitaM vIkShya gardabham |
j~nAtIMstathAparAMstasya tR^iNarAjani so.akShipat ||2-13-21

sA bhUrgardabhadehaishcha tAlaiH pakvaishcha pAtitaiH |
babhAse ChannajaladA dyaurivAvyaktashAradI ||2-13-22

tasmingardabhadaitye tu sAnuge vinipAtite |
ramyaM tAlavanaM taddhi bhUyo ramyataraM babhau ||2-13-23

vipramuktamayaM shubhraM viviktAkAradarshanam |
charanti sma sukhaM gAvastattAlavanamuttamam ||2-13-24

tataH praviShTAste sarve gopA vanavichAriNaH |
vItashokabhayAyAsAshcha~nchUryante samantataH ||2-13-25

tataH sukham prakIrNAsu goShu nAgendravikramau |
drumaparNAsanaM kR^itvA tau yathArhaM niShIdatuH ||2-13-26

iti shrImahAbhArate khileshu harivaMshe viShNuparvaNi
shishucharyAyAM dhenukavadhe trayodasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்