Wednesday 17 June 2020

காலியத³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 67 - 012

அத² த்³வாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

காலியத³மனம்

Krishna Kaliya

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஸோ(அ)பஸ்ருத்ய நதீ³தீரம் ப³த்³த்⁴வா பரிகரம் த்³ருட⁴ம் |
ஆரோஹச்சபல꞉ க்ருஷ்ண꞉ கத³ம்ப³ஸி²க²ரம் முதா³ |2-12-1

க்ருஷ்ண꞉ கத³ம்ப³ஸி²க²ரால்லம்ப³மானோ க⁴னாக்ருதி꞉ |
ஹ்ரத³மத்⁴யே(அ)கரோச்ச²ப்³த³ம் நிபதன்னம்பு³ஜேக்ஷண꞉ ||2-12-2

க்ருஷ்ணேன தத்ர பததா க்ஷுபி⁴தோ யமுனாஹ்ரத³꞉ |
ஸம்ப்ராஸிச்யத வேகே³ன பி⁴த்³யமான இவாம்பு³த³꞉ ||2-12-3

தேன ஸ²ப்³தே³ன ஸங்க்ஷுப்³த⁴ம் ஸர்பஸ்ய ப⁴வனம் மஹத் |
உத³திஷ்ட²ஜ்ஜலாத்ஸர்போ ரோஷபர்யாகுலேக்ஷண꞉ ||2-12-4

ஸ சோரக³பதி꞉ க்ருத்³தோ⁴ மேக⁴ராஸி²ஸமப்ரப⁴꞉ |
ததோ ரக்தாந்தனயன꞉ காலிய꞉ ஸமத்³ருஸ்²யத ||2-12-5

பஞ்சாஸ்ய꞉ பாவகோச்²வாஸஸ்²சலஜ்ஜிஹ்வோ(அ)னலானந꞉ |
ப்ருது²பி⁴꞉ பஞ்சபி⁴ர்கோ⁴ரை꞉ ஸி²ரோபி⁴꞉ பரிவாரித꞉ ||2-12-6

பூரயித்வா ஹ்ரத³ம் ஸர்வம் போ⁴கே³னானலவர்சஸா |
ஸ்பு²ரன்னிவ ச ரோஷேண ஜ்வலன்னிவ ச தேஜஸா ||2-12-7

க்ரோதே⁴ன ஜ்வலதஸ்தஸ்ய ஜலம் ஸ்²ருதமிவாப⁴வத் |
ப்ரதிஸ்ரோதாஸ்²ச பீ⁴தேவ ஜகா³ம யமுனா நதீ³ ||2-12-8

தஸ்ய க்ரோதா⁴க்³னிபூர்ணேப்⁴யோ வக்த்ரேப்⁴யோ(அ)பூ⁴ச்ச மாருத꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணம் ஹ்ரத³க³தம் க்ரீட³ந்தம் ஸி²ஸு²லீலயா ||2-12-9

ஸதூ⁴மா꞉ பன்னகே³ந்த்³ரஸ்ய முகா²ன்னிஸ்²சேருரர்சிஷ꞉ |
ஸ்ருஜதா தேன ரோஷாக்³னிம் ஸமீபே தீரஜா த்³ருமா꞉ || 2-12-10

க்ஷணேன ப⁴ஸ்மஸான்னீதா யுகா³ந்தப்ரதிமேன வை |
தஸ்ய புத்ராஸ்²ச தா³ராஸ்²ச ப்⁴ருத்யாஸ்²சான்யே மஹோரகா³꞉ ||2-12-11

வமந்த꞉ பாவகம் கோ⁴ரம் வக்த்ரேப்⁴யோ விஸ²ஸம்ப⁴வம் |
ஸதூ⁴மம் பன்னகே³ந்த்³ராஸ்தே நிபேதுரமிதௌஜஸ꞉ |2-12-12

ப்ரவேஸி²தஸ்²ச தை꞉ ஸர்பை꞉ ஸ க்ருஷ்ணோ போ⁴க³ப³ந்த⁴னம் |
நிர்யத்னசரணாகாரஸ்தஸ்தௌ² கி³ரிரிவாசல꞉ ||2-12-13

அத³ஸ²ந்த³ஸ²னைஸ்தீக்ஷ்ணைர்விஷோத்பீட³ஜலாவிலை꞉ |
தே க்ருஷ்ணம் ஸர்பபதயோ ந மமார ச வீர்யவான் ||2-12-14

ஏதஸ்மின்னந்தரே பீ⁴தா கோ³பாலா꞉ ஸர்வ ஏவ தே |
க்ரந்த³மானா வ்ரஜம் ஜக்³முர்பா³ஷ்பக³த்³க³த³யா கி³ரா ||2-12-15

கோ³பா ஊசு꞉
ஏஷ மோஹம் க³த꞉ க்ருஷ்ணோ மக்³னோ வை காலியே ஹ்ரதே³ |
ப⁴க்ஷ்யதே ஸர்பராஜேன ததா³க³ச்ச²த மா சிரம் ||2-12-16

நந்த³கோ³பாய வை க்ஷிப்ரம் ஸப³லாய நிவேத்³யதாம் |
ஏஷ தே க்ருஷ்யதே க்ருஷ்ண꞉ ஸர்பேணேதி மஹாஹ்ரதே³ ||2-12-17

நந்த³கோ³பஸ்து தச்ச்²ருத்வா வஜ்ரபாதோபமம் வச꞉ |
ஆர்த꞉ ஸ்க²லிதவிக்ராந்தஸ்தம் ஜகா³ம ஹ்ரதோ³த்தமம் ||2-12-18

ஸபா³லயுவதீவ்ருத்³த⁴꞉ ஸ ச ஸங்கர்ஷணோ யுவா |
ஆக்ரீட³ம் பன்னகே³ந்த்³ரஸ்ய ஜலஸ்த²ம் ஸமுபாக³மத் ||2-12-19

நந்த³கோ³பமுகா² கோ³பாஸ்தே ஸர்வே ஸாஸ்²ருலோசனா꞉ |
ஹாஹாகாரம் ப்ரகுர்வந்தஸ்தஸ்து²ஸ்தீரே ஹ்ரத³ஸ்ய வை ||2-12-20

வ்ரீடி³தா விஸ்மிதாஸ்²சைவ ஸோ²கார்தாஸ்²ச புன꞉ புன꞉ |
கேசித்து புத்ர ஹா ஹேதி ஹா தி⁴கி³த்யபரே புன꞉ ||2-12-21

அபரே ஹா ஹதா꞉ ஸ்மேதி ருருது³ர்ப்⁴ருஸ²து³꞉கி²தா꞉ |
ஸ்த்ரியஸ்²சைவ யஸோதா³ம் தாம் ஹா ஹதாஸீதி சுக்ருஸு²꞉ ||2-12-22

யா பஸ்²யஸி ப்ரியம் புத்ரம் ஸர்பராஜவஸ²ம் க³தம் |
ஸ்பந்தி³தம் ஸர்பபோ⁴கே³ன க்ருஷ்யமாணம் யதா² ம்ருதம் ||2-12-23

அஸ்²மஸாரமயம் நூனம் ஹ்ருத³யம் தே விலக்ஷ்யதே |
புத்ரம் கத²மிமம் த்³ருஷ்ட்வா யஸோ²தே³ நாவதீ³ர்யஸே ||2-12-24

து³꞉கி²தம் ப³த பஸ்²யாமோ நந்த³கோ³பம் ஹ்ரதா³ந்திகே |
ந்யஸ்ய புத்ரமுகே² த்³ருஷ்டிம் நிஸ்²சேதனமவஸ்தி²தம் ||2-12-25

யஸோ²தா³மனுக³ச்ச²ந்த்ய꞉ ஸர்பாவாஸமிமம் ஹ்ரத³ம் |
ப்ரவிஸா²மோ ந யாஸ்யாமோ வினா தா³மோத³ரம் வ்ரஜம் ||2-12-26

தி³வஸ꞉ கோ வினா ஸூர்யம் வினா சந்த்³ரேண கா நிஸா² |
வினா வ்ருஷேண கா கா³வோ வினா க்ருஷ்ணேன கோ வ்ரஜ꞉ ||2-12-27


வினா க்ருஷ்ணம் ந யாஸ்யாமோ விவத்ஸா இவ தே⁴னவ꞉ |
தாஸாம் விலபிதம் ஸ்²ருத்வா தேஷாம் ச வ்ரஜவாஸினாம் |
விலாபம் நந்த³கோ³பஸ்ய யஸோ²தா³ருதி³தம் ததா² ||2-12-28

ஏகபா⁴வஸ²ரீரஜ்ஞ ஏகதே³ஹோ த்³விதா⁴ க்ருத꞉ |
ஸங்கர்ஷணஸ்து ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ப³பா⁴ஷே க்ருஷ்ணமவ்யயம் ||2-12-29

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ கோ³பானாம் நந்த³வர்த⁴ன |
க³ம்யதாமேஷ வை க்ஷிப்ரம் ஸர்பராஜோ விஷாயுத⁴꞉ ||2-12-30

இமே நோ பா³ந்த⁴வாஸ்தாத த்வாம் மத்வா மானுஷம் விபோ⁴ |
பரிதே³வந்தி கருனம் ஸர்வே மானுஷபு³த்³த⁴ய꞉ ||2-12-31

தச்ச்²ருத்வா ரௌஹிணேயஸ்ய வாக்யம் ஸஞ்ஜ்ஞாஸமீரிதம் |
விக்ரம்யாஸ்போ²டயத்³பா³ஹூ பி⁴த்த்வா தன்னாக³ப³ந்த⁴னம் ||2-12-32

தஸ்ய பத்³ப்⁴யாமதா²க்ரம்ய போ⁴க³ராஸி²ம் ஜலோத்தி²தம் |
ஸி²ரஸ்து க்ருஷ்ணோ ஜக்³ராஹ ஸ்வஹஸ்தேனாவனாம்ய ச ||2-12-33

தஸ்யாருரோஹ ஸஹஸா மத்⁴யமம் தன்மஹச்சி²ர꞉ |
ஸோ(அ)ஸ்ய மூர்த்⁴னி ஸ்தி²த꞉ க்ருஷ்ணோ நனர்த ருசிராங்க³த³꞉||2-12-34

ம்ருத்³யமான꞉ ஸ க்ருஷ்ணேன ஸா²ந்தமூர்தா⁴ பு⁴ஜங்க³ம꞉ |
ஆஸ்யை꞉ ஸருதி⁴ரோத்³கா³ரை꞉ காதரோ வாக்யமப்³ரவீத் ||2-12-35

அவிஜ்ஞானந்மயா க்ருஷ்ண ரோஷோ(அ)யம் ஸம்ப்ரத³ர்ஸி²த꞉ |
த³மிதோ(அ)ஹம் ஹதவிஷோ வஸ²க³ஸ்தே வரானந ||2-12-36

ததா³ஜ்ஞாபய கிம் குர்யாம் ஸதா³ ஸாபத்யபா³ந்த⁴வ꞉ |
கஸ்ய வா வஸ²தாம் யாமி ஜீவிதம் மே ப்ரதீ³யதாம் ||2-12-37

பஞ்சமூர்தா⁴னதம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்பம் ஸர்பாரிகேதன꞉ |
அக்றுத்³த⁴ ஏவ ப⁴க³வான்ப்ரத்யுவாசோரகே³ஸ்²வரம் ||2-12-38

தவாஸ்மின்யமுனாதோயே நைவ ஸ்தா²னம் த³தா³ம்யஹம் |
க³ச்சா²ர்ணவஜலம் ஸர்ப ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹபா³ந்த⁴வ꞉ ||2-12-39

யஸ்²சேஹ பூ⁴யோ த்³ருஸ்²யேத ஸ்தா²னே வா யதி³ வா ஜலே |
தவ ப்⁴ருத்யஸ்தனூஜோ வா க்ஷிப்ரம் வத்⁴ய꞉ ஸ மே ப⁴வேத் ||2-12-40

ஸி²வம் சாஸ்ய ஜலஸ்யாஸ்து த்வம் ச க³ச்ச² மஹார்ணவம் |
ஸ்தா²னே த்விஹ ப⁴வேத்³தோ³ஷஸ்தவாந்தகரணோ மஹான் ||2-12-41

மத்பதா³னி ச தே ஸர்ப த்³ருஷ்ட்வா மூர்த⁴ஸு ஸாக³ரே |
க³ருட³꞉ பன்னக³ரிபுஸ்த்வயி ந ப்ரஹரிஷ்யதி ||2-12-42

க்³ருஹ்ய மூர்த்⁴னா து சரணௌ க்ருஷ்ணஸ்யோரக³புங்க³வ꞉ |
பஸ்²யதாமேவ கோ³பானாம் ஜகா³மாத³ர்ஸ²னம் ஹ்ரதா³த் ||2-12- 43

நிர்ஜிதே து க³தே ஸர்பே க்ருஷ்ணமுத்தீர்ய தி⁴ஷ்டி²தம் |
விஸ்மிதாஸ்துஷ்டுவுர்கோ³பாஸ்²சக்ருஸ்²சைவ ப்ரத³க்ஷிணம் ||2-12-44
ஊசு꞉ ஸர்வே ச ஸம்ப்ரீதா நந்த³கோ³பம் வனேசரா꞉ |
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்யனுக்³ருஹீதோ(அ)ஸி யஸ்ய தே புத்ர ஈத்³ருஸ²꞉ ||2-12-45

அத்³யப்ரப்⁴ருதி கோ³பானாம் க³வாம் கோ³ஷ்ட²ஸ்ய சானக⁴ |
ஆபத்ஸு ஸ²ரணம் க்றிஷ்ண꞉ ப்ரபு⁴ஸ்²சாயதலோசன꞉ ||2-12-46

ஜாதா ஸி²வஜலா ஸர்வா யமுனா முனிஸேவிதா |
திரே சாஸ்யா꞉ ஸுக²ம் கா³வோ விசரிஷ்யந்தி ந꞉ ஸதா³ ||2-12-47

வ்யக்தமேவ வயம் கோ³பா வனே யத்க்ருஷ்ணமீத்³ருஸ²ம் |
மஹத்³பூ⁴தம் ந ஜானீமஸ்²ச²ன்னமக்³னிமிவ வ்ரஜே ||2-12-48

ஏவம் தே விஸ்மிதா꞉ ஸர்வே ஸ்துவந்த꞉ க்ருஷ்ணமவ்யயம் |
ஜக்³முர்கோ³பக³ணா கோ⁴ஸ²ம் தே³வாஸ்²சைத்ரரத²ம் யதா² ||2-12-49

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி ஸி²ஸு²சர்யாயாம்
காலியத³மனே த்³வாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_12_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 12 - Subjugation of Kaliya
Itranslated by K S Rmachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 10, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha dvAdasho.adhyAyaH 

kAliyadamanam
            
vaishaMpAyana uvAcha 
so.apasR^itya nadItIram baddhvA parikaraM dR^iDham |
ArohachchapalaH kR^iShNaH kadambashikharaM mudA |2-12-1

kR^iShNaH kadambashikharAllambamAno ghanAkR^itiH |
hradamadhye.akarochChabdaM nipatannambujekShaNaH ||2-12-2

kR^iShNena tatra patatA kShubhito yamunAhradaH |
saMprAsichyata vegena bhidyamAna ivAMbudaH ||2-12-3

tena shabdena sa~NkShubdham sarpasya bhavanaM mahat |
udatiShThajjalAtsarpo roShaparyAkulekShaNaH ||2-12-4

sa choragapatiH kruddho megharAshisamaprabhaH |
tato raktAntanayanaH kAliyaH samadR^ishyata ||2-12-5 

pa~nchAsyaH pAvakoChvAsashchalajjihvo.analAnanaH |
pR^ithubhiH pa~nchabhirghoraiH shirobhiH parivAritaH ||2-12-6

pUrayitvA hradaM sarvaM bhogenAnalavarchasA |
sphuranniva cha roSheNa jvalanniva cha tejasA ||2-12-7

krodhena jvalatastasya jalaM shR^itamivAbhavat |
pratisrotAshcha bhIteva jagAma yamunA nadI ||2-12-8

tasya krodhAgnipUrNebhyo vaktrebhyo.abhUchcha mArutaH |
dR^iShTvA kR^iShNaM hradagataM krIDantaM shishulIlayA ||2-12-9

sadhUmAH pannagendrasya mukhAnnishcherurarchiShaH |
sR^ijatA tena roShAgniM samIpe tIrajA drumAH || 2-12-10

kShaNena bhasmasAnnItA yugAntapratimena vai |
tasya putrAshcha dArAshcha bhR^ityAshchAnye mahoragAH ||2-12-11

vamantaH pAvakaM ghoraM vaktrebhyo vishasaMbhavam |
sadhUmaM pannagendrAste nipeturamitaujasaH |2-12-12

praveshitashcha taiH sarpaiH sa kR^iShNo bhogabandhanam |
niryatnacharaNAkArastasthau giririvAchalaH ||2-12-13

adashandashanaistIkShNairviShotpIDajalAvilaiH |
te kR^iShNaM sarpapatayo na mamAra cha vIryavAn ||2-12-14

etasminnantare bhItA gopAlAH sarva eva te |
krandamAnA vrajaM jagmurbAShpagadgadayA girA ||2-12-15
             
gopA UchuH
eSha mohaM gataH kR^iShNo magno vai kAliye hrade |
bhakShyate sarparAjena tadAgachChata mA chiram ||2-12-16

nandagopAya vai kShipraM sabalAya nivedyatAm |
eSha te kR^iShyate kR^iShNaH sarpeNeti mahAhrade ||2-12-17

nandagopastu tachChrutvA vajrapAtopamaM vachaH |
ArtaH skhalitavikrAntastaM jagAma hradottamam ||2-12-18

sabAlayuvatIvR^iddhaH sa cha sa~NkarShaNo yuvA |
AkrIDaM pannagendrasya jalasthaM samupAgamat ||2-12-19

nandagopamukhA gopAste sarve sAshrulochanAH |
hAhAkAraM prakurvantastasthustIre hradasya vai ||2-12-20 

vrIDitA vismitAshchaiva shokArtAshcha punaH punaH |
kechittu putra hA heti hA dhigityapare punaH ||2-12-21

apare hA hatAH smeti rurudurbhR^ishaduHkhitAH |
striyashchaiva yasodAM tAM hA hatAsIti chukrushuH ||2-12-22

yA pashyasi priyaM putraM sarparAjavashaM gatam |
spanditaM sarpabhogena kR^iShyamANaM yathA mR^itam ||2-12-23 

ashmasAramayaM nUnaM hR^idayaM te vilakShyate |
putraM kathamimaM dR^iShTvA yashode nAvadIryase ||2-12-24

duHkhitaM bata pashyAmo nandagopaM hradAntike |
nyasya putramukhe dR^iShTiM nishchetanamavasthitam ||2-12-25

yashodAmanugachChantyaH sarpAvAsamimaM hradam |
pravishAmo na yAsyAmo vinA dAmodaraM vrajam ||2-12-26

divasaH ko vinA sUryaM vinA chandreNa kA nishA |
vinA vR^iSheNa kA gAvo vinA kR^iShNena ko vrajaH ||2-12-27


vinA kR^iShNaM na yAsyAmo vivatsA iva dhenavaH |
tAsAM vilapitaM shrutvA teShAM cha vrajavAsinAm |
vilApaM nandagopasya yashodAruditaM tathA ||2-12-28

ekabhAvasharIraj~na ekadeho dvidhA kR^itaH |
sa~NkarShaNastu sa~Nkruddho babhAShe kR^iShNamavyayam ||2-12-29

kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho gopAnAM nandavardhana |
gamyatAmeSha vai kShipraM sarparAjo viShAyudhaH ||2-12-30

ime no bAndhavAstAta tvAM matvA mAnuShaM vibho |
paridevanti karunaM sarve mAnuShabuddhayaH ||2-12-31

tachChrutvA rauhiNeyasya vAkyaM saMj~nAsamIritam |
vikramyAsphoTayadbAhU bhittvA tannAgabandhanam ||2-12-32

tasya padbhyAmathAkramya bhogarAshiM jalotthitam |
shirastu kR^iShNo jagrAha svahastenAvanAmya cha ||2-12-33

tasyAruroha sahasA madhyamaM tanmahachChiraH |
so.asya mUrdhni sthitaH kR^iShNo nanarta ruchirA~NgadaH||2-12-34

mR^idyamAnaH sa kR^iShNena shAntamUrdhA bhujaMgamaH |
AsyaiH sarudhirodgAraiH kAtaro vAkyamabravIt ||2-12-35

avij~nAnanmayA kR^iShNa roSho.ayaM saMpradarshitaH |
damito.ahaM hataviSho vashagaste varAnana ||2-12-36

tadAj~nApaya kiM kuryAM sadA sApatyabAndhavaH |
kasya vA vashatAM yAmi jIvitaM me pradIyatAM ||2-12-37

pa~nchamUrdhAnataM dR^iShTvA sarpaM sarpAriketanaH |
akRuddha eva bhagavAnpratyuvAchorageshvaram ||2-12-38

tavAsminyamunAtoye naiva sthAnaM dadAmyaham |
gachChArNavajalaM sarpa sabhAryaH sahabAndhavaH ||2-12-39

yashcheha bhUyo dR^ishyeta sthAne vA yadi vA jale |
tava bhR^ityastanUjo vA kShipraM vadhyaH sa me bhavet ||2-12-40

shivaM  chAsya jalasyAstu tvaM cha gachCha mahArNavam |
sthAne tviha bhaveddoShastavAntakaraNo mahAn ||2-12-41

matpadAni cha te sarpa dR^iShTvA mUrdhasu sAgare |
garuDaH pannagaripustvayi na prahariShyati ||2-12-42

gR^ihya mUrdhnA tu charaNau kR^iShNasyoragapu~NgavaH |
pashyatAmeva gopAnAM jagAmAdarshanaM hradAt ||2-12- 43

nirjite  tu gate sarpe kR^iShNamuttIrya dhiShThitam |
vismitAstuShTuvurgopAshchakrushchaiva pradakShiNam ||2-12-44
UchuH sarve cha saMprItA nandagopaM vanecharAH |
dhanyo.asyanugR^ihIto.asi yasya te putra IdR^ishaH ||2-12-45

adyaprabhR^iti gopAnAM gavAM goShThasya chAnagha |
Apatsu sharaNaM kRiShNaH prabhushchAyatalochanaH ||2-12-46

jAtA shivajalA sarvA yamunA munisevitA |
tire chAsyAH sukhaM gAvo vichariShyaMti naH sadA ||2-12-47

vyaktameva vayaM gopA vane yatkR^iShNamIdR^isham |
mahadbhUtaM na jAnImashChannamagnimiva vraje ||2-12-48

evaM te vismitAH sarve stuvantaH kR^iShNamavyayam |
jagmurgopagaNA ghoshaM devAshchaitrarathaM yathA ||2-12-49

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
kAliyadamane dvAdasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்