Monday 15 June 2020

ப்ராவ்ருட்³வர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 65 - 010

அத² த³ஸ²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ராவ்ருட்³வர்ணனம்

Rainy Season in Vrindavana

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
தௌ து வ்ருந்தா³வனம் ப்ராப்தௌ வஸுதே³வஸுதாவுபௌ⁴ | 
சேரதுர்வத்ஸயூதா²னி சாரயந்தௌ ஸுரூபிணௌ ||2-10-1

பூர்ணஸ்து க⁴ர்மஸமயஸ்தயோஸ்தத்ர வனே ஸுக²ம் |
க்ரீட³தோ꞉ ஸஹ கோ³பாலைர்யமுனாம் சாவகா³ஹதோ꞉ ||2-10-2

தத꞉ ப்ராவ்ருட³னுப்ராப்தா மனஸ꞉ காமதீ³பினீ |
ப்ரவவர்ஷுர்மஹாமேகா⁴꞉ ஸ²க்ரசாபாங்கிதோத³ரா꞉ ||2-10-3

ப³பூ⁴வாத³ர்ஸ²ன꞉ ஸூர்யோ பூ⁴மிஸ்²சாத³ர்ஸ²னா த்ருணை꞉ |
பததா மேக⁴வாதேன நவதோயானுகர்ஷிணா ||2-10-4

ஸம்மார்ஜிததலா பூ⁴மிர்யௌவனஸ்தே²வ லக்ஷ்யதே ||2-10-5

ந வவர்ஷாவஸிக்தானி ஸ²க்ரகோ³பகுலானி ச |
நஷ்டதா³வாக்³னிதூ⁴மானி வனானி ப்ரசகாஸி²ரே ||2-10-6

ந்ருத்யவ்யாபாரகாலஸ்²ச மயூராணாம் கலாபினாம் |
மத³ரக்தா꞉ ப்ரவ்ருத்தாஸ்²ச கேகா꞉ படுரவாஸ்ததா² ||2-10-7

நவப்ராவ்ருஷி காந்தாணாம் ஷட்பதா³ஹாரதா³யினாம் |
யௌவனஸ்த²கத³ம்பா³னாம் நவாப்⁴ரைர்ப்⁴ராஜதே வபு꞉ ||2-10-8

ஹாஸிதம் குடஜைர்வ்ருக்ஷை꞉ கத³ம்பை³ர்வாஸிதம் வனம் |
நாஸி²தம் ஜலதை³ருஷ்ணம் தோஷிதா வஸுதா⁴ ஜலை꞉ |
ஸந்தப்தா பா⁴ஸ்கரகரைரபி⁴தப்தா த³வாக்³னிபி⁴꞉ ||2-10-9

ஜலைர்ப³லாஹகோத்ஸ்ருஷ்டைருச்ச்²வஸந்தீவ பர்வதா꞉ |
மஹாவாதஸமுத்³பூ⁴தம் மஹாமேக⁴க³ணார்பிதம் | 
மஹீ மஹாராஜ புரைஸ்துல்யமாபத்³யதே நப⁴꞉ ||2-10-10 

க்வசித்கத³ம்ப³ஹாஸாட்⁴யம் ஸி²லீந்த்⁴ராப⁴ரணம் க்வசித் |
ஸம்ப்ரதீ³ப்தமிவாபா⁴தி பு²ல்லனீபத்³ருமம் வனம் ||2-10-11

ஐந்த்³ரேண பயஸா ஸிக்தம் மாருதேன ச விஸ்த்ருதம் |
பார்தி²வம் க³ந்த⁴மாக்⁴ராய லோக꞉ க்ஷுபி⁴தமானஸ꞉ ||2-10-12

த்³ருப்தஸாரங்க³னாதே³ன த³ர்து³ரவ்யாஹதேன ச |
நவைஸ்²ச ஸி²கி²விக்ருஷ்டைரவகீர்ணா வஸுந்த⁴ரா ||2-10-13

ப்⁴ரமத்தூர்ணமஹாவர்தா வர்ஷப்ராப்தமஹாரயா꞉ |
ஹரந்த்யஸ்தீரஜான்வ்ருக்ஷான்விஸ்தாரம் யாந்தி நிம்னகா³꞉ ||2-10-14

ஸந்ததாஸாரனிர்யத்னா꞉ க்லின்னயத்னோத்தரச்ச²தா³꞉ |
ந த்யஜந்தி நகா³க்³ராணி ஸ்²ராந்தா இவ பதத்ரிண꞉ ||2-10-15 

தோயக³ம்பீ⁴ரலம்பே³ஷு ஸ்ரவத்ஸு ச நத³த்ஸு ச |
உத³ரேஷு நவாப்⁴ராணாம் மஜ்ஜதீவ தி³வாகர꞉ ||2-10-16

மஹீருஹைருத்பதிதை꞉  ஸலிலோத்பீட³ஸங்குலா |
அன்விஷ்யமார்கா³ வஸுதா⁴ பா⁴தி ஸா²த்³வலமாலினீ ||2-10-17

வஜ்ரேணேவாவருக்³ணானாம் நகா³னாம் நக³ஸா²லினாம் |
ஸ்ரோதோபி⁴꞉ பரிக்ருத்தானி பதந்தி ஸி²க²ராண்யத⁴꞉ ||2-10-18

பததா மேக⁴வர்ஷேண யதா² நிம்னானுஸாரிணா |
பல்வலோத்கீர்ணமுக்தேன பூர்யந்தே வனராஜய꞉ ||2-10-19

ஹஸ்தோச்ச்²ரிதமுகா² வன்யா மேக⁴னாதா³னுஸாரிண꞉ |
ப்⁴ராந்தாதிவ்ருஷ்ட்யா மாதங்கா³ கா³ம் க³தா இவ தோயதா³꞉ ||2-10-20

ப்ராவ்ருட்ப்ரவ்ருத்திம் ஸந்த்³ருஸ்²ய த்³ருஷ்ட்வா சாம்பு³த⁴ரான்க⁴னான் |
ரௌஹிணேயோ மித²꞉ காலே க்ருஷ்ணம் வசனமப்³ரவீத் ||2-10-21

பஸ்²ய க்ருஷ்ண க⁴னான்க்ருஷ்ணான்ப³லாகோஜ்ஜ்வலபூ⁴ஷணான் |
க³க³னே தவ கா³த்ரஸ்ய வர்ணசோரான்ஸமுச்ச்²ரிதான் ||2-10-22

தவ நித்³ராகர꞉ காலஸ்தவ கா³த்ரோபமம் நப⁴꞉ |
த்வமிவாஜ்ஞாதவஸதிம் சந்த்³ரோ வஸதி வார்ஷிகீம் ||2-10-23 
ஏதன்னீலாம்பு³த³ஸ்²யாமம் நீலோத்பலத³லப்ரப⁴ம் |
ஸம்ப்ராப்தே து³ர்தி³னே காலே து³ர்தி³னம் பா⁴தி வை நப⁴꞉ ||2-10-24

பஸ்²ய க்ருஷ்ண ஜலோத³க்³ரை꞉ க்ருஷ்ணைருத்³க்³ரதி²தைர்க⁴னை꞉ |
கோ³வர்த⁴னோ யதா² ரம்யோ பா⁴தி கோ³வர்த⁴னோ கி³ரி꞉ ||2-10-25

பதிதேனாம்ப⁴ஸா ஹ்யேதே ஸமந்தான்மத³த³ர்பிதா꞉ |
ப்⁴ராஜந்தே க்ருஷ்ணஸாரங்கா³꞉ கானநேஷு முதா³ன்விதா꞉ ||2-10-26

ஏஆஅன்யம்பு³ப்ரஹ்ருஷ்டானி ஹரிதானி ம்ருதூ³னி ச |
த்ருணானி ஸ²தபத்ராக்ஷ பத்ரைர்கூ³ஹந்தி மேதி³னீம் ||2-10-27

க்ஷரஜ்ஜலானாம் ஸை²லானாம் வனானாம் ஜலதா³க³மே |
ஸஸஸ்யாணாம் ச ஸீமானாம் ந லக்ஷ்மீர்வ்யதிரிச்யதே ||2-10-28

ஸீ²க்⁴ரவாதஸமுத்³பூ⁴தா꞉ ப்ரோஷிதௌத்ஸுக்யகாரிண꞉ |
தா³மோத³ரோத்³தா³மரவா꞉ ப்ராக³ல்ப்⁴யம் யாந்தி தோய்தா³꞉ ||2-10-29

ஹரே ஹர்யஸ்²வசாபேன த்ரிவர்ணேன த்ரிவிக்ரம |
விபா³ணஜ்யேன ரசிதம் தவேத³ம் மத்⁴யமம் பத³ம் ||2-10-30

நப⁴ஸ்யேஷ நப⁴ஸ்²சக்ஷுர்ன பா⁴த்யேவ சரன்னப⁴꞉ |
மேஷை꞉ ஸீ²தாதபகரோ விரஸ்²மிரிவ ரஸ்²மிவான் ||2-10-31

த்³யாவாப்ருதி²வ்யோ꞉ ஸம்ஸர்க³꞉ ஸததம் விததை꞉ க்ருத꞉ |
அவ்யவச்சி²ன்னதா⁴ரௌகை⁴꞉ ஸமுத்³ரௌக⁴ஸமைர்க⁴னை꞉ ||2-10-32

நீபார்ஜுனகத³ம்பா³னாம் ப்ருதி²வ்யாம் சாதிவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ |
க³ந்தை⁴꞉ கோலாஹலா வாந்தி வாதா மத³னதீ³பனா꞉ ||2-10-33

ஸம்ப்ரவ்ருத்தமஹாவர்ஷம் லம்ப³மானமஹாம்பு³த³ம் |
பா⁴த்யகா³த⁴மபர்யந்தம் ஸஸாக³ரமிவாம்ப³ரம் ||2-10-34

தா⁴ரானிர்மலனாராசம் வித்³யுத்கவசவர்மிணம் |
ஸ²க்ரசாபாயுத⁴த⁴ரம் யுத்³த⁴ஸஜ்ஜமிவாம்ப³ரம் ||2-10-35 

ஸை²லானாம் ச வனானாம் ச த்³ருமாணாம் ச வரானநம் |
ப்ரதிச்ச²ன்னானி பா⁴ஸந்தே ஸி²க²ராணி க⁴னைர்க⁴னை꞉ ||2-10-36

க³ஜானீகைரிவாகீர்ணம் ஸலிலோத்³கா³ரிபி⁴ர்க⁴னை꞉ |
வர்ணஸாரூப்யதாம் யாதி க³க³னம் ஸாக³ரஸ்ய ச ||2-10-37

ஸமுத்³ரோத்³தூ⁴தஜனிதா லோலஸா²ட்³வலகம்பின꞉ |
ஸீ²தா꞉ ஸப்ருஷதோத்³தா³மா꞉ கர்கஸா² வாந்தி மாருதா꞉ ||2-10-38

நிஸா²ஸு ஸுப்தசந்த்³ராஸு முக்ததோயாஸு தோயதை³꞉ |
மக்³னஸூர்யஸ்ய நப⁴ஸோ ந விபா⁴ந்தி தி³ஸோ² த³ஸ² ||2-10-39

சேதனம் புஷ்கரம் கோஸை²꞉ க்ஷுதா⁴த்⁴மாதை꞉ ஸமந்தத꞉ |
ந க்⁴ருணீனாம் ந ரம்யாணாம் விவேகம் யந்தி க்ருஷ்டயஹ் |2-10-40

க⁴ர்மதோ³ஷபரித்யக்தம் மேக⁴தோயவிபூ⁴ஷிதம் |
பஸ்²ய வ்ருந்தா³வனம் க்ருஷ்ண வனம் சைத்ரரத²ம் யதா² ||2-10-41

ஏவம்  ப்ராவ்ருட்³கு³ணான்ஸர்வாஞ்ச்²ரீமான்க்ருஷ்னஸ்ய பூர்வஜ꞉ |
கத²யன்னேவ ப³லவான்வ்ரஜமேவ ஜகா³ம ஹ ||2-10-42

அன்யோன்யம் ரமமாணௌ து க்ருஷ்ணஸங்கர்ஷணாவுபௌ⁴ |  
தத்காலஜ்ஞாதிபி⁴꞉ ஸார்த்³த⁴ம் சேரதுஸ்தத்³வனம் மஹத் ||2-10-43 

   
இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவாம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி ப்ராவ்ருட்³வர்ணனே
த³ஸ²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_10_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 10 - Description of the Rainy Season
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr @ yahoo.ca, March 26, 2008## 
 
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------- 
atha dashamo.adhyAyaH

prAvR^iDvarNanam

vaishaMpAyana uvAcha 
tau tu vR^indAvanaM prAptau vasudevasutAvubhau | 
cheraturvatsayUthAni chArayantau surUpiNau ||2-10-1

pUrNastu gharmasamayastayostatra vane sukham |
krIDatoH saha gopAlairyamunAM chAvagAhatoH ||2-10-2

tataH prAvR^iDanuprAptA manasaH kAmadIpinI |
pravavarShurmahAmeghAH shakrachApA~NkitodarAH ||2-10-3

babhUvAdarshanaH sUryo bhUmishchAdarshanA tR^iNaiH |
patatA meghavAtena navatoyAnukarShiNA ||2-10-4

saMmArjitatalA bhUmiryauvanastheva lakShyate ||2-10-5

na vavarShAvasiktAni shakragopakulAni cha |
naShTadAvAgnidhUmAni vanAni prachakAshire ||2-10-6

nR^ityavyApArakAlashcha mayUrANAM kalApinAm |
madaraktAH pravR^ittAshcha kekAH paTuravAstathA ||2-10-7

navaprAvR^iShi kAntANAM ShaTpadAhAradAyinAm |
yauvanasthakadambAnAM navAbhrairbhrAjate vapuH ||2-10-8

hAsitaM kuTajairvR^ikShaiH kadambairvAsitaM vanam |
nAshitaM jaladairuShNaM toShitA vasudhA jalaiH |
saMtaptA bhAskarakarairabhitaptA davAgnibhiH ||2-10-9

jalairbalAhakotsR^iShTairuchChvasantIva parvatAH |
mahAvAtasamudbhUtaM mahAmeghagaNArpitam | 
mahI mahArAja puraistulyamApadyate nabhaH ||2-10-10 

kvachitkadambahAsADhyaM shilIndhrAbharaNaM kvachit |
saMpradIptamivAbhAti phullanIpadrumaM vanam ||2-10-11

aindreNa payasA siktaM mArutena cha vistR^itam |
pArthivaM gandhamAghrAya lokaH kShubhitamAnasaH ||2-10-12

dR^iptasAra~NganAdena darduravyAhatena cha |
navaishcha shikhivikruShTairavakIrNA vasundharA ||2-10-13

bhramattUrNamahAvartA varShaprAptamahArayAH |
harantyastIrajAnvR^ikShAnvistAraM yAMti nimnagAH ||2-10-14

santatAsAraniryatnAH klinnayatnottarachChadAH |
na tyajanti nagAgrANi shrAntA iva patatriNaH ||2-10-15 

toyagambhIralambeShu sravatsu cha nadatsu cha |
udareShu navAbhrANAM majjatIva divAkaraH ||2-10-16

mahIruhairutpatitaiH  salilotpIDasa~NkulA |
anviShyamArgA vasudhA bhAti shAdvalamAlinI ||2-10-17

vajreNevAvarugNAnAM nagAnAM nagashAlinAm |
srotobhiH parikR^ittAni patanti shikharANyadhaH ||2-10-18

patatA meghavarSheNa yathA nimnAnusAriNA |
palvalotkIrNamuktena pUryante vanarAjayaH ||2-10-19

hastochChritamukhA vanyA meghanAdAnusAriNaH |
bhrAntAtivR^iShTyA mAta~NgA gAM gatA iva toyadAH ||2-10-20

prAvR^iTpravR^ittiM saMdR^ishya dR^iShTvA chAmbudharAnghanAn |
rauhiNeyo mithaH kAle kR^iShNaM vachanamabravIt ||2-10-21

pashya kR^iShNa ghanAnkR^iShNAnbalAkojjvalabhUShaNAn |
gagane tava gAtrasya varNachorAnsamuchChritAn ||2-10-22

tava nidrAkaraH kAlastava gAtropamaM nabhaH |
tvamivAj~nAtavasatiM chandro vasati vArShikIm ||2-10-23 
etannIlAmbudashyAmaM nIlotpaladalaprabham |
saMprApte durdine kAle durdinaM bhAti vai nabhaH ||2-10-24

pashya kR^iShNa jalodagraiH kR^iShNairudgrathitairghanaiH |
govardhano yathA ramyo bhAti govardhano giriH ||2-10-25

patitenAmbhasA hyete samantAnmadadarpitAH |
bhrAjante kR^iShNasAra~NgAH kAnaneShu mudAnvitAH ||2-10-26

eAanyambuprahR^iShTAni haritAni mR^idUni cha |
tR^iNAni shatapatrAkSha patrairgUhanti medinIm ||2-10-27

kSharajjalAnAM shailAnAM vanAnAM jaladAgame |
sasasyANAM cha sImAnAM na lakShmIrvyatirichyate ||2-10-28

shIghravAtasamudbhUtAH proShitautsukyakAriNaH |
dAmodaroddAmaravAH prAgalbhyaM yAnti toydAH ||2-10-29

hare haryashvachApena trivarNena trivikrama |
vibANajyena rachitaM tavedaM madhyamaM padam ||2-10-30

nabhasyeSha nabhashchakShurna bhAtyeva charannabhaH |
meShaiH shItAtapakaro virashmiriva rashmivAn ||2-10-31

dyAvApR^ithivyoH saMsargaH satataM vitataiH kR^itaH |
avyavachChinnadhAraughaiH samudraughasamairghanaiH ||2-10-32

nIpArjunakadambAnAM pR^ithivyAM chAtivR^iShTibhiH |
gandhaiH kolAhalA vAnti vAtA madanadIpanAH ||2-10-33

saMpravR^ittamahAvarShaM lambamAnamahAMbudam |
bhAtyagAdhamaparyantaM sasAgaramivAmbaram ||2-10-34

dhArAnirmalanArAchaM vidyutkavachavarmiNam |
shakrachApAyudhadharaM yuddhasajjamivAMbaram ||2-10-35 

shailAnAM cha vanAnAM cha drumANAM cha varAnanam |
pratichChannAni bhAsante shikharANi ghanairghanaiH ||2-10-36

gajAnIkairivAkIrNaM salilodgAribhirghanaiH |
varNasArUpyatAM yAti gaganaM sAgarasya cha ||2-10-37

samudroddhUtajanitA lolashADvalakampinaH |
shItAH sapR^iShatoddAmAH karkashA vAnti mArutAH ||2-10-38

nishAsu suptachandrAsu muktatoyAsu toyadaiH |
magnasUryasya nabhaso na vibhAnti disho dasha ||2-10-39

chetanaM puShkaraM koshaiH kShudhAdhmAtaiH samantataH |
na ghR^iNInAM na ramyANAm vivekaM yaMti kR^iShTayah |2-10-40

gharmadoShaparityaktaM meghatoyavibhUShitam |
pashya vR^indAvanaM kR^iShNa vanaM chaitrarathaM yathA ||2-10-41

evaM  prAvR^iDguNAnsarvA~nChrImAnkR^iShnasya pUrvajaH |
kathayanneva balavAnvrajameva jagAma ha ||2-10-42

anyonyaM ramamANau tu kR^iShNasa~NkarShaNAvubhau |  
tatkAlaj~nAtibhiH sArddhaM cheratustadvanaM mahat ||2-10-43 
   
iti shrImahAbhArate khileShu harivAMshe viShNuparvaNi prAvR^iDvarNane
dashamo.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்