Tuesday 16 June 2020

யமுனாவர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 66 - 011

அத² ஏகாத³ஸ்ஹோ.அத்⁴யாய꞉

யமுனாவர்ணனம்

Krishna in a forest near Yamuna

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
கதா³சி²த்து ததா³ க்ரு^இஷ்ஹ்ணோ வினா ஸம்ˮண்கர்ஷ்ஹணேன வை |
ச²சா²ர தத்³வனம் ரம்யம் காமரூபீ வரானந꞉ ||2-11-1

காகபக்ஷ்ஹத⁴ர꞉ ஸ்ஹ்ரீமாம்ˮந்Cஹ்யாம꞉ பத்³மத³லேக்ஷ்ஹண꞉ |
ஸ்ஹ்ரீவத்ஸேனோரஸா யுக்த꞉ ஸ்ஹஸ்ஹாம்ˮண்க இவ லக்ஷ்ஹ்மணா ||2-11-2

ஸாம்ˮண்க³தே³னாக்³ரஹஸ்தேன பம்ˮண்கஜோத்³பி⁴ன்னவக்ஷ்ஹஸா |
ஸுகுமாராபி⁴தாம்ரேண க்ராந்தவிக்ராந்தகா³மினா ||2-11-3

பீதே ப்ரீதிகரே ந்ரு^ஈணாம் பத்³மகிம்ˮந்ஜல்கஸப்ரபே⁴ |
ஸூக்ஷ்ஹ்மே வஸானோ வஸனே ஸஸந்த்⁴ய இவ தோயத³꞉ ||2-11-4

வத்ஸவ்யாபாரயுக்தாப்⁴யாம் வ்யக்⁴ராப்⁴யாம் க³ண்ட³ரஜ்ஜுபி⁴꞉ |
பு⁴ஜாப்⁴யாம் ஸாது⁴வ்ரு^இத்தாப்⁴யாம் பூஜிதாப்⁴யாம் தி³வௌகஸை꞉ ||2-11-5

ஸத்³ரு^இஸ்ஹம் புண்ட³ரீகஸ்ய க³ந்தே⁴ன கமலஸ்ய ச² |
ரராஜ சா²ஸ்ய தத்³பா³ல்யே ருசி²ரௌஷ்ஹ்ட²புடம் முக²ம் ||2-11-6

ஸ்ஹிகா²பி⁴ஸ்தஸ்ய முக்தாபீ⁴ ரராஜ முக²பம்ˮண்கஜம் |
வ்ரு^இதம் ஷ்ஹட்பத³பம்ˮண்க்தீபி⁴ர்யதா² ஸ்யாத்பத்³மமண்ட³லம் ||2-11-7

தஸ்யார்ஜுனகத³ம்பா³ட்⁴யா நீபகந்த³லமாலினீ |
ரராஜ மாலா ஸ்ஹிரஸி நக்ஷ்ஹத்ராணாம் யத² தி³வி ||2-11-8

ஸ தயா மாலயா வீர꞉ ஸ்ஹுஸ்ஹுபே⁴ கண்ட²ஸக்தயா |
மேக⁴மாலாம்பு³த³ஸ்ஹ்யாமோ நப⁴ஸ்ய இவ மூர்திமான் ||2-11-9

ஏகேனாமலபத்ரேண கண்ட²ஸூத்ராவலம்பி³னா |
ரராஜ ப³ர்ஹிபத்ரேன மந்த³மாருதகம்பினா ||2-11-10

க்வசி²த்³கா³யம்ˮண்க்வசி²த்க்ரீட³ம்ஸ்ஹ்ச²ம்ˮந்சூ²ர்யம்ஸ்ஹ்ச² க்வசி²த்க்வசி²த் |
பர்ணவாத்³யம் ஸ்ஹ்ருதிஸுக²ம் வாத³யம்ஸ்ஹ்ச² க்வசி²த்³வனே ||2-11-11

கோ³பவேணும் ஸுமது⁴ரம் காம்ஆத்தமபி வாத³யன் |
ப்ரஹ்லாத³னார்த²ம் ச² க³வாம் க்வசி²த்³வனக³தோ யுவா ||2-11-12

கோ³குலே.அம்பு³த⁴ரஸ்ஹ்யாமஸ்ஹ்ச²சா²ர த்³யுதிமான்ப்ரபு⁴꞉ |
ரேமே ச² தத்ர ரம்யாஸு சி²த்ராஸு வனராஜிஷ்ஹு ||2-11-13

மயூரரவகு⁴ஷ்ஹ்டஸு மத³னோத்³தீ³பனீஷ்ஹு ச² |
மேக⁴னாத³ப்ரதிவ்யூஹைர்னாதி³தாஸு ஸமந்தத꞉ ||2-11-14

ஸ்ஹாட்³வலச்²Cஹன்னமார்கா³ஸு ஸ்ஹிலீந்த்⁴ராப⁴ரணாஸு ச² |
கந்த³லாமலபத்ராஸு ஸ்ரவந்தீஷ்ஹு நவம் ஜலம் ||2-11-15

கேஸராணாம் நவைர்க³ந்தை⁴ர்மத³னி꞉ஸ்ஹ்வஸிதோபமை꞉ |
அபீ⁴க்ஷ்ஹ்ணம் நி꞉ஸ்ஹ்வஸந்தீஷ்ஹு காமினீஷ்ஹ்விவ நித்யஸ்ஹ꞉ ||2-11-16

ஸேவ்யமானோ நவைர்வாதைர்த்³ருமஸம்ˮண்கா⁴தனி꞉ஸ்ரு^இதை꞉ |
தாஸு க்ரு^இஷ்ஹ்ணோ முத³ம் லேபே⁴ ஸௌம்யாஸு வனராஜிஷ்ஹு ||2-11-17

ஸ கதா³சி²த்³வனே தஸ்மிம்ˮண்கோ³பி⁴꞉ ஸஹ பரிப்⁴ரமன் |
த³த³ர்ஸ்ஹ விபுலோத³க்³ரம் ஸ்ஹாகி²னம் ஸ்ஹாகி²னாம் வரம் ||2-11-18

ஸ்தி²தம் த⁴ரண்யாம் மேகா⁴ப⁴ம் நிபி³ட³ம் த³லஸம்ˮந்ச²யை꞉ |
க³க³னார்தோ⁴ச்²Cஹ்ரிதாகாரம் பர்வதாபோ⁴க³தா⁴ரிணம் ||2-11-19

நீலசி²த்ராம்ˮண்க³வர்ணைஸ்ஹ்ச² ஸேவிதம் ப³ஹுபி⁴꞉ க²கை³꞉ |
ப²லை꞉ ப்ரவாலைஸ்ஹ்ச² க⁴னை꞉ ஸேந்த்³ரசா²பக⁴னோபமம் ||2-11-20

ப⁴வனாகாரவிடபம் லதாபுஷ்ஹ்பஸுமண்டி³தம் |
விஸ்ஹாலமூலாவனதம் பவனாம்போ⁴த³தா⁴ரிணம் ||2-11-21

ஆதி⁴பத்யமிவான்யேஷ்ஹாம் தஸ்ய தே³ஸ்ஹஸ்ய ஸ்ஹாகி²னாம் |
குர்வாணம் ஸ்ஹுப⁴கர்மாணம் நிராவர்ஷ்ஹமனாதபம் ||2-11-22

ந்யக்³ரோத⁴ம் பர்வதாக்³ராப⁴ம் பா⁴ண்டீ³ரம் நாம நாமத꞉ |
த்³ரு^இஷ்ஹ்ட்வா தத்ர மதிம் ச²க்ரே நிவாஸாய தத꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-11-23

ஸ தத்ர வயஸா துல்யைர்வத்ஸபாலை꞉ ஸஹானக⁴ |
ரேமே வை வாஸரம் க்ரு^இஷ்ஹ்ண꞉ புரா ஸ்வர்க³க³தோ யதா² ||2-11-24

தம் க்ரீட³மானம் கோ³பாலா꞉ க்ரு^இஷ்ஹ்ணம் பா⁴ண்டீ³ரவாஸினம் |
ரமயந்தி ஸ்ம ப³ஹவோ வன்யை꞉ க்ரீட³னகைஸ்ததா³ ||2-11-25

அன்யே ஸ்ம பரிகா³யந்தி கோ³பா முதி³தமானஸா꞉ |
கோ³பாலா꞉ க்ரு^இஷ்ஹ்ணமேவான்யே கா³யந்தி ஸ்ம ரதிப்ரியா꞉ ||2-11-26

தேஷ்ஹாம் ஸ கா³யதாமேவ வாத³யாமாஸ வீர்யவான் |
பர்ணவாத்³யாந்தரே வேணும் தும்பீ³வீணாம் ச² தத்ர ஹ ||2-11-27

கதா³சி²ச்²சா²ரயன்னேவ கா³꞉ ஸ கோ³வ்ரு^இஷ்ஹபே⁴க்ஷ்ஹண꞉ |
ஜகா³ம யமுனாதீரம் லதாலம்ˮண்க்ரு^இதபாத³பம் ||2-11-28

தரம்ˮண்கா³பாம்ˮண்க³குடிலம் வாரிஸ்பர்ஸ்ஹமுகா²னிலாம் |
தாம் ச² பத்³மோத்பலவதீம் த³த³ர்ஸ்ஹ யமுனாம் நதீ³ம் ||2-11-29

ஸுதீர்தா²ம் ஸ்வாது³ஸலிலாம் ஹ்ரதி³னீம் வேக³கா³மினீம் |
தோயவாதோத்³யதைர்வேகை³ரவனாமிதபாத³பாம் ||2-11-30

ஹம்ஸகாரண்ட³வோகு⁴த்³ஷ்ஹ்டாம் ஸாரஸைஸ்ஹ்ச² வினாதி³தாம் |
அனர்க⁴மிது²னைஸ்ஹ்சை²வ ஸேவிதாம் மிது²னேச²ரை꞉ ||2-11-31 

ஜலஜை꞉ ப்ராணிபி⁴꞉ கீர்ணாம் ஜலஜைர்பூ⁴ஷ்ஹிதாம் கு³னை꞉ |
ஜலஜை꞉ குஸுமைஸ்ஹ்சி²த்ராம் ஜலஜைர்ஹரிதோத³காம் ||2-11-32

ப்ரஸ்ரு^இதஸ்ரோதச²ரணாம் புலினஸ்ஹ்ரோணிமண்ட³லாம் |
ஆவர்தனாபி⁴க³ம்பீ⁴ராம் பத்³மரோமாபி⁴ரம்ˮந்ஜிதாம் ||2-11-33

தடச்²Cஹேதோ³த³ராம் காந்தாம் த்ரிதரம்ˮண்க³வலீத⁴ராம் |
பே²னப்ரஹ்ரு^இஷ்ஹ்டவத³னாம் ப்ரஸன்னாம் ஹம்ஸஹாஸினீம் ||2-11-34

ருசி²ரோத்பலரக்தோஷ்ஹ்டீ²ம் நதப்⁴ரூம் ஜலஜேக்ஷ்ஹனாம் |
ஹ்ரத³தீ³ர்க⁴லலாடாந்தாம் காந்தாம்  ஸ்ஹைவலமூர்த⁴ஜாம் ||2-11-35

ச²க்ரவாகஸ்தனதடீம் தீரபார்ஸ்ஹ்வாயதானநாம் |
தீ³ர்க⁴ஸ்ரோதாயதபு⁴ஜாமாபோ⁴க³ஸ்ஹ்ரவணாயதாம் ||2-11-36

காரண்ட³வாகுண்ட³லினீம் ஸ்ஹ்ரீமத்பம்ˮண்கஜலோச²னாம் |
தடஜாப⁴ரணோபேதாம் மீனநிர்மலமேக²லாம் ||2-11-37

வாரிப்லவப்லவக்ஷ்ஹௌமாம் ஸாரஸாராவனூபுராம் |
காஸ்ஹசா²மீகரம் வாஸோ வஸானாம் ஹம்ஸலக்ஷ்ஹணாம் ||2-11-38

பீ⁴மனக்ரானுலிப்தாம்ˮண்கீ³ம் கூர்மலக்ஷ்ஹணபூ⁴ஷ்ஹிதாம் |
நிபானஸ்ஹ்வாபதா³பீடா³ம்  ந்ரு^இபி⁴꞉ பீனபயோத⁴ராம் ||2-11-39

ஸ்ஹ்வாபதோ³ச்²Cஹிஷ்ஹ்டஸலிலாமாஸ்ஹ்ரமஸ்தா²னஸம்ˮண்குலாம் |
தாம் ஸமுத்³ரஸ்ய மஹிஷ்ஹீமீக்ஷ்ஹமாண꞉ ஸமந்தத꞉ ||2-11-40

ச²சா²ர ருசி²ரம் க்ரு^இஷ்ஹ்ணோ யமுனாமுபஸோப⁴யன் |
தாம் ச²ரன்ஸ நதீ³ம் ஸ்ஹ்ரேஷ்ஹ்டா²ம் த³த³ர்ஸ்ஹ ஹ்ரத³முத்தமம் ||2-11-41

தீ³ர்க⁴ம் யோஜனவிஸ்தாரம் து³ஸ்தரம் த்ரித³ஸ்ஹைரபி |
க³ம்பீ⁴ரமக்ஷ்ஹோப்⁴யஜலம் நிஷ்ஹ்கம்பமிவ ஸாக³ரம் ||2-11-42

தோயஜை꞉ ஸ்ஹ்வாபதை³ஸ்த்யக்தம் ஸ்ஹூன்யம் தோயச²ரை꞉ க²கை³꞉ |
அகா³தே⁴னாம்ப⁴ஸா பூர்ணம் மேக⁴பூர்ணமிவாம்ப³ரம் ||2-11-43

து³꞉கோ²பஸர்ப்யம் தீரேஷ்ஹு ஸஸர்பைர்விபுலைர்பி³லை꞉ |
விஷ்ஹாரணிப⁴வஸ்யாக்³னேர்தூ⁴மேன பரிவேஷ்ஹ்டிதம் ||2-11-44

அபோ⁴க்³யம் தத்பஸ்ஹூனாம் ஹி அபேயம் ச² ஜலார்தி²னாம் |
உபபோ⁴கை³꞉ பரித்யக்தம் ஸுரைஸ்த்ரிஷ்ஹவணார்தி²பி⁴꞉ ||2-11-45

ஆகாஸ்ஹாத³ப்யஸஞ்சா²ர்யம் க²கை³ராகாஸ்ஹகோ³ச²ரை꞉ |
த்ரு^இணேஷ்ஹ்வபி பதத்ஸ்வப்ஸு ஜ்வலந்தமிவ தேஜஸா ||2-11-46

ஸமந்தாத்³யோஜனம் ஸாக்³ரம் தே³வைரபி து³ராஸத³ம் |
விஷ்ஹானலேன கோ⁴ரேண ஜ்வாலாப்ரஜ்வலிதத்³ருமம் ||2-11-47

வ்ரஜஸ்யோத்தரதஸ்தஸ்ய க்ரோஸ்ஹமாத்ரே நிராமயே |
தம் த்³ரு^இஷ்ஹ்ட்வா சி²ந்தயாமாஸ க்ரு^இஷ்ஹ்ணொ வை விபுலம் ஹ்ரத³ம் ||2-11-48

அகா³த⁴ம் த்³யோதமானம் ச² கஸ்யாயம் மஹதோ ஹ்ரத³꞉ |
அஸ்மின்ஸ காலியோ நாம காலாம்ˮந்ஜனச²யோபம꞉ ||2-11-49

உரகா³தி⁴பதி꞉ ஸாக்ஷ்ஹாத்³த்⁴ரதே³ வஸதி தா³ருண꞉ |
உத்ஸ்ரு^இஜ்ய ஸாக³ராவாஸம் யோ மயா விதி³த꞉ புரா ||2-11-50

ப⁴யாத்பதக³ராஜஸ்ய ஸுபர்ணஸ்யோரகா³ஸ்ஹின꞉ |
தேனேயம் தூ³ஷ்ஹிதா ஸர்வா யமுனா ஸாக³ரம்ˮண்க³மா ||2-11-51 

ப⁴யாத்தஸ்யோரக³பதேர்னாயம் தே³ஸ்ஹோ நிஷ்ஹேவ்யதே |
ததி³த³ம் தா³ருணாகாரமரண்யம் ரூட⁴ஸ்ஹாத்³வலம் ||2-11-52

ஸாவரோஹத்³ருமம் கோ⁴ரம் கீர்ணம் நானாலதாத்³ருமை꞉ |
ரஃஸ்ஹிதம் ஸர்பராஜஸ்ய ஸசி²வைராப்தகாரிபி⁴꞉ ||2-11-53

வனம் நிர்விஷ்ஹயாகாரம் விஷ்ஹான்னமிவ து³꞉ஸ்ப்ரு^இஸ்ஹம் |
தைராப்தகாரிபி⁴ர்னித்யம் ஸர்வத꞉ பரிரக்ஷ்ஹிதம் ||2-1-54 

ஸ்ஹைவாலனலினைஸ்ஹ்சா²பி வ்ரு^இக்ஷ்ஹை꞉ க்ஷ்ஹுத்³ரலதாகுலை꞉ |  
கர்தவ்யமார்கௌ³ ப்⁴ராஜேதே ஹ்ரத³ஸ்யாஸ்ய தடாவுபௌ⁴ ||2-11-55

தத³ஸ்ய ஸர்பராஜஸ்ய கர்தவ்யோ நிக்³ரஹோ மயா |
யதே²யம் ஸரித³ம்போ⁴தா³ ப⁴வேச்Cஹிவஜலாஸ்ஹயா ||2-11-56

வ்ரஜோபபோ⁴க்³யா ச² யதா² நாகே³ ச² த³மிதே மயா |
ஸர்வத்ர ஸுக²ஸம்ˮந்சா²ரா ஸர்வதீர்த²ஸுகா²ஸ்ஹ்ரயா ||2-11-57 

ஏதத³ர்த²ம் ச² வாஸோ.அயம் வ்ரஜே.அஸ்மின் கோ³பஜன்ம ச² |
அமீஷ்ஹாமுத்பத²ஸ்தா²னாம் நிக்³ரஹார்த²ம் து³ராத்மனாம் ||2-11-58

ஏனம் கத³ம்ப³மாருஹ்ய ததே³வ ஸ்ஹிஸ்ஹுலீலயா |
வினிபத்ய ஹ்ரதே³ கோ⁴ரே த³மயிஷ்ஹ்யாமி காலியம் ||2-11-59

ஏவம் க்ரு^இதே பா³ஹுவீர்யம் லோகே க்²யாதிம் க³மிஷ்ஹ்யதி ||2-11-60

இதி ஸ்ஹ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷ்ஹு ஹரிவம்ஸ்ஹே விஷ்ஹ்ணுபர்வணி 
யமுனாவர்ணனம் நாம ஏகாத³ஸ்ஹோ.அத்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_11_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Vishnu Parva - 
Chapter 11 - Description of Yamuna
Itranslated by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, April 2, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekAdasho.adhyAyaH

yamunAvarNanam

vaishaMpAyana uvAcha 
kadAchittu tadA kR^iShNo vinA sa~NkarShaNena vai |
chachAra tadvanaM ramyaM kAmarUpI varAnanaH ||2-11-1

kAkapakShadharaH shrImA~nChyAmaH padmadalekShaNaH |
shrIvatsenorasA yuktaH shashA~Nka iva lakShmaNA ||2-11-2

sA~NgadenAgrahastena pa~NkajodbhinnavakShasA |
sukumArAbhitAmreNa krAntavikrAntagAminA ||2-11-3

pIte prItikare nR^INAM padmaki~njalkasaprabhe |
sUkShme vasAno vasane sasaMdhya iva toyadaH ||2-11-4

vatsavyApArayuktAbhyAM vyaghrAbhyAM gaNDarajjubhiH |
bhujAbhyAM sAdhuvR^ittAbhyAM pUjitAbhyAM divaukasaiH ||2-11-5

sadR^ishaM puNDarIkasya gandhena kamalasya cha |
rarAja chAsya tadbAlye ruchirauShThapuTaM mukham ||2-11-6

shikhAbhistasya muktAbhI rarAja mukhapa~Nkajam |
vR^itam ShaTpadapa~NktIbhiryathA syAtpadmamaNDalam ||2-11-7

tasyArjunakadambADhyA nIpakandalamAlinI |
rarAja mAlA shirasi nakShatrANAM yatha divi ||2-11-8

sa tayA mAlayA vIraH shushubhe kaNThasaktayA |
meghamAlAmbudashyAmo nabhasya iva mUrtimAn ||2-11-9

ekenAmalapatreNa kaNThasUtrAvalambinA |
rarAja barhipatrena mandamArutakampinA ||2-11-10

kvachidgAya~NkvachitkrIDaMshcha~nchUryaMshcha kvachitkvachit |
parNavAdyaM shrutisukham vAdayaMshcha kvachidvane ||2-11-11

gopaveNuM sumadhuraM kAMAttamapi vAdayan |
prahlAdanArtham cha gavAM kvachidvanagato yuvA ||2-11-12

gokule.ambudharashyAmashchachAra dyutimAnprabhuH |
reme cha tatra ramyAsu chitrAsu vanarAjiShu ||2-11-13

mayUraravaghuShTasu madanoddIpanIShu cha |
meghanAdaprativyUhairnAditAsu samantataH ||2-11-14

shADvalachChannamArgAsu shilIndhrAbharaNAsu cha |
kandalAmalapatrAsu sravantIShu navaM jalam ||2-11-15

kesarANAM navairgandhairmadaniHshvasitopamaiH |
abhIkShNaM niHshvasantIShu kAminIShviva nityashaH ||2-11-16

sevyamAno navairvAtairdrumasa~NghAtaniHsR^itaiH |
tAsu kR^iShNo mudaM lebhe saumyAsu vanarAjiShu ||2-11-17

sa kadAchidvane tasmi~NgobhiH saha paribhraman |
dadarsha vipulodagraM shAkhinaM shAkhinAM varam ||2-11-18

sthitaM dharaNyAM meghAbhaM nibiDaM dalasa~nchayaiH |
gaganArdhochChritAkAraM parvatAbhogadhAriNam ||2-11-19

nIlachitrA~NgavarNaishcha sevitaM bahubhiH khagaiH |
phalaiH pravAlaishcha ghanaiH sendrachApaghanopamam ||2-11-20

bhavanAkAraviTapaM latApuShpasumaNDitam |
vishAlamUlAvanataM pavanAmbhodadhAriNam ||2-11-21

AdhipatyamivAnyeShAM tasya deshasya shAkhinAm |
kurvANaM shubhakarmANaM nirAvarShamanAtapam ||2-11-22

nyagrodhaM parvatAgrAbhaM bhANDIraM nAma nAmataH |
dR^iShTvA tatra matiM chakre nivAsAya tataH prabhuH ||2-11-23

sa tatra vayasA tulyairvatsapAlaiH sahAnagha |
reme vai vAsaraM kR^iShNaH purA svargagato yathA ||2-11-24

taM krIDamAnaM gopAlAH kR^iShNaM bhANDIravAsinam |
ramayanti sma bahavo vanyaiH krIDanakaistadA ||2-11-25

anye sma parigAyanti gopA muditamAnasAH |
gopAlAH kR^iShNamevAnye gAyanti sma ratipriyAH ||2-11-26

teShAM sa gAyatAmeva vAdayAmAsa vIryavAn |
parNavAdyAntare veNuM tumbIvINAM cha tatra ha ||2-11-27

kadAchichchArayanneva gAH sa govR^iShabhekShaNaH |
jagAma yamunAtIraM latAla~NkR^itapAdapam ||2-11-28

tara~NgApA~NgakuTilaM vArisparshamukhAnilAm |
tAM cha padmotpalavatIM dadarsha yamunAM nadIm ||2-11-29

sutIrthAM svAdusalilAM hradinIM vegagAminIm |
toyavAtodyatairvegairavanAmitapAdapAm ||2-11-30

haMsakAraNDavoghudShTAm sArasaishcha vinAditAm |
anarghamithunaishchaiva sevitAM mithunecharaiH ||2-11-31 

jalajaiH prANibhiH kIrNAM jalajairbhUShitAM gunaiH |
jalajaiH kusumaishchitrAM jalajairharitodakAm ||2-11-32

prasR^itasrotacharaNAM pulinashroNimaNDalAm |
AvartanAbhigambhIrAM padmaromAbhira~njitAm ||2-11-33

taTachChedodarAM kAntAM tritara~NgavalIdharAm |
phenaprahR^iShTavadanAM prasannAM haMsahAsinIm ||2-11-34

ruchirotpalaraktoShThIM natabhrUM jalajekShanAm |
hradadIrghalalATAntAM kAntAM  shaivalamUrdhajAm ||2-11-35

chakravAkastanataTIM tIrapArshvAyatAnanAm |
dIrghasrotAyatabhujAmAbhogashravaNAyatAm ||2-11-36

kAraNDavAkuNDalinIM shrImatpa~NkajalochanAm |
taTajAbharaNopetAM mInanirmalamekhalAm ||2-11-37

vAriplavaplavakShaumAM sArasArAvanUpurAm |
kAshachAmIkaraM vAso vasAnAM haMsalakShaNAm ||2-11-38

bhImanakrAnuliptA~NgIM kUrmalakShaNabhUShitAm |
nipAnashvApadApIDAM  nR^ibhiH pInapayodharAm ||2-11-39

shvApadochChiShTasalilAmAshramasthAnasa~NkulAm |
tAM samudrasya mahiShImIkShamANaH samantataH ||2-11-40

chachAra ruchiraM kR^iShNo yamunAmupasobhayan |
tAM charansa nadIM shreShThAM dadarsha hradamuttamam ||2-11-41

dIrghaM yojanavistAraM dustaraM tridashairapi |
gambhIramakShobhyajalaM niShkampamiva sAgaram ||2-11-42

toyajaiH shvApadaistyaktaM shUnyam toyacharaiH khagaiH |
agAdhenAmbhasA pUrNaM meghapUrNamivAmbaram ||2-11-43

duHkhopasarpyaM tIreShu sasarpairvipulairbilaiH |
viShAraNibhavasyAgnerdhUmena pariveShTitam ||2-11-44

abhogyaM tatpashUnAM hi apeyaM cha jalArthinAm |
upabhogaiH parityaktaM suraistriShavaNArthibhiH ||2-11-45

AkAshAdapyasaMchAryaM khagairAkAshagocharaiH |
tR^iNeShvapi patatsvapsu jvalantamiva tejasA ||2-11-46

samantAdyojanaM sAgraM devairapi durAsadam |
viShAnalena ghoreNa jvAlAprajvalitadrumam ||2-11-47

vrajasyottaratastasya kroshamAtre nirAmaye |
taM dR^iShTvA chintayAmAsa kR^iShNO vai vipulaM hradam ||2-11-48

agAdhaM dyotamAnaM cha kasyAyaM mahato hradaH |
asminsa kAliyo nAma kAlA~njanachayopamaH ||2-11-49

uragAdhipatiH sAkShAddhrade vasati dAruNaH |
utsR^ijya sAgarAvAsaM yo mayA viditaH purA ||2-11-50

bhayAtpatagarAjasya suparNasyoragAshinaH |
teneyaM dUShitA sarvA yamunA sAgara~NgamA ||2-11-51 

bhayAttasyoragapaternAyaM desho niShevyate |
tadidaM dAruNAkAramaraNyaM rUDhashAdvalam ||2-11-52

sAvarohadrumaM ghoraM kIrNaM nAnAlatAdrumaiH |
raKshitaM sarparAjasya sachivairAptakAribhiH ||2-11-53

vanaM nirviShayAkAram viShAnnamiva duHspR^isham |
tairAptakAribhirnityaM sarvataH parirakShitam ||2-1-54 

shaivAlanalinaishchApi vR^ikShaiH kShudralatAkulaiH |  
kartavyamArgau bhrAjete hradasyAsya taTAvubhau ||2-11-55

tadasya sarparAjasya kartavyo nigraho mayA |
yatheyaM saridambhodA bhavecChivajalAshayA ||2-11-56

vrajopabhogyA cha yathA nAge cha damite mayA |
sarvatra sukhasa~nchArA sarvatIrthasukhAshrayA ||2-11-57 

etadarthaM cha vAso.ayaM vraje.asmin gopajanma cha |
amIShAmutpathasthAnAM nigrahArthaM durAtmanAm ||2-11-58

enaM kadambamAruhya tadeva shishulIlayA |
vinipatya hrade ghore damayiShyAmi kAliyam ||2-11-59

evaM kR^ite bAhuvIryaM loke khyAtiM gamiShyati ||2-11-60

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi 
yamunAvarNanaM nAma ekAdasho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்