Sunday 14 June 2020

வ்ருகவர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 63 - 008

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்ருகவர்ணனம்

Balarama and Krishna

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
ஏவம் தௌ பா³ல்யமுத்தீர்ணௌ க்ருஷ்ணஸங்கர்ஷணாவுபௌ⁴ |
தஸ்மின்னேவ வ்ரஜஸ்தா²னே ஸப்தவர்ஸௌ² ப³பூ⁴வது꞉ ||2-8-1

நீலபீதாம்ப³ரத⁴ரௌ பீதஸ்²வேதானுலேபனௌ |
ப³பூ⁴வதுர்வத்ஸபாலௌ காகபக்ஷத⁴ராவுபௌ⁴ ||2-8-2

பர்ணவாத்³யம் ஸ்²ருதிஸுக²ம் வாத³யந்தௌ வரானநௌ |
ஸு²ஸு²பா⁴தே வனக³தௌ த்ரிஸீ²ர்ஷாவிவ பன்னகௌ³ ||2-8-3

மயூராங்க³த³கர்ணௌ து பல்லவாபீட³தா⁴ரிணௌ |
வனமாலாகுலோரஸ்கௌ த்³ருமபோதாவிவோத்³க³தௌ ||2-8-4

அரவிந்த³க்ருதாபீடௌ³ ரஜ்ஜுயஜ்ஞோபவீதினௌ |
ஸஸி²க்யதும்ப³கரகௌ கோ³பவேணுப்ரவாத³கௌ ||2-8-5

க்வசித்³வஸந்தாவன்யோன்யம் க்ரீட³மானௌ க்வசித்க்வசித் |
பர்ணஸ²ய்யாஸு ஸம்ஸுப்தௌ க்வசின்னித்³ராந்தரேக்ஷணௌ ||2-8-6

ஏவம் வத்ஸான்பாலயந்தௌ ஸோ²ப⁴யந்தௌ மஹாவனம் |
சஞ்சூர்யந்தௌ ரமந்தௌ ஸ்ம கிஸோ²ராவிவ சஞ்சலௌ ||2-8-7

அத² தா³மோத³ர꞉ ஸ்²ரீமான்ஸங்கர்ஷணமுவாச ஹ |
ஆர்ய நாஸ்மின்வனே ஸ²க்யம் கோ³பாலை꞉ ஸஹ க்ரீடி³தும் ||2-8-8

அவகீ³தமித³ம் ஸர்வமாவாப்⁴யாம் பு⁴க்தகானநம் |
ப்ரக்ஷீணத்ருணகாஷ்ட²ம் ச கோ³பைர்மதி²தபாத³பம் ||2-8-9 

க⁴னீபூ⁴தானி யான்யாஸன்கானநானி வனானி ச |
தான்யாகாஸ²னிகாஸா²னி த்³ருஸ்²யந்தே(அ)த்³ய யதா²ஸுக²ம் ||2-8-10

கோ³வாடேஷ்வபி யே வ்ருக்ஷா꞉ பரிவ்ருத்தார்க³லேஷு ச |
ஸர்வே கோ³ஷ்டா²க்³னிஷு க³தா꞉ க்ஷயமக்ஷயவர்சஸ꞉ ||2-8-11

ஸம்நிக்ருஷ்டானி யான்யாஸன்காஷ்டா²னி ச த்ருணானி ச |
தானி தூ³ராவக்ருஷ்டாஸு மார்கி³தவ்யானி பூ⁴மிஷு ||2-8-12

அரண்யமித³மல்போத³மல்பகக்ஷம் நிராஸ்²ரயம் |
அன்வேஷிதவ்யவிஸ்²ராமம் தா³ருணம் விரலத்³ருமம் ||2-8-13

அகர்மன்யேஷு வ்ருக்ஷேஷு ஸ்தி²தவிப்ரம் ஸ்தி²தத்³விஜம் |
ஸம்வாஸஸ்யாஸ்ய மஹதோ ஜனேனோத்ஸாதி³தத்³ருமம் ||2-8-14

நிரானந்த³ம் நிராஸ்வாத³ம் நிஷ்ப்ரயோஜனமாருதம் |
நிர்விஹங்க³மித³ம் ஸூ²ன்யம் நிர்வ்யஞ்ஜனமிவாஸ²னம் ||2-8-15

விக்ரீயமாணை꞉ காஷ்டை²ஸ்²ச ஸா²கைஸ்²ச வனஸம்ப⁴வை꞉ |
உச்சி²ன்னஸஞ்சயத்ருணைர்கோ⁴ஷோ(அ)யம் நக³ராயதே ||2-8-16

ஸை²லானாம் பூ⁴ஷணம் கோ⁴ஷோ கோ⁴ஷாணாம் பூ⁴ஷணம் வனம் |
வனானாம் பூ⁴ஷணம் கா³வஸ்தாஸ்²சாஸ்மாகம் பரா க³தி꞉ ||2-8-17

தஸ்மாத³ன்யத்³வனம் யாம꞉ ப்ரத்யக்³ரயவஸேந்த⁴னம் |
இச்ச²ந்த்யனுபபு⁴க்தானி கா³வோ போ⁴க்தும் த்ருணானி ச ||2-8-18

தஸ்மாத்³வனம் நவத்ருணம் க³ச்ச²ந்து த⁴னினோ வ்ரஜா꞉ |
ந த்³வாரப³ந்தா⁴வரணா ந க்³ருஹக்ஷேத்ரிணஸ்ததா² |
ப்ரஸ²ஸ்தா வை வ்ரஜா லோகே யதா² வை சக்ரசாரிண꞉ ||2-8-19

ஸ²க்ருன்மூத்ரேஷு தேஷ்வேவ ஜாதக்ஷாரரஸாயனம் |
ந த்ருணம் பு⁴ஞ்ஜதே கா³வோ நாபி தத்பயஸே ஹிதம் ||2-8-20

ஸ்த²லீப்ராயாஸு ரத்²யாஸு நவாஸு வனராஜிஷு |
சராவ꞉ ஸஹிதௌ கோ³பி⁴꞉ க்ஷிப்ரம் ஸம்வாஹ்யதாம் வ்ரஜ꞉ ||2-8-21

ஸ்²ரூயதே ஹி வனம் ரம்யம் பர்யாப்தம் த்ருணஸம்ஸ்தரம் |
நாம்னா வ்ருந்தா³வனம் நாம ஸ்வாது³வ்ருக்ஷப²லோத³கம் ||2-8-22

அஜி²ல்லிகண்டகவனம் ஸர்வைர்வனகு³ணைர்யுதம் |
கத³ம்ப³பாத³பப்ராயம் யமுனாதீரஸம்ஸ்²ரிதம் ||2-8-23

ஸ்னிக்³த⁴ஸீ²தானிலவனம் ஸர்வர்துனிலயம் ஸு²ப⁴ம் |
கோ³பீனாம் ஸுக²ஸஞ்சாரம் சாருசித்ரவனாந்தரம் ||2-8-24

தத்ர கோ³வர்த⁴னோ நாம நாதிதூ³ரே கி³ரிர்மஹான் |
ப்⁴ராஜதே தீ³ர்க⁴ஸி²க²ரோ நந்த³னஸ்யேவ மந்த³ர꞉  ||2-8-25

மத்⁴யே சாஸ்ய மஹாஸா²கோ² ந்யக்³ரோதோ⁴ யோஜனோச்ச்²ரித꞉ |
பா⁴ண்டீ³ரோ நாம ஸு²ஸு²பே⁴ நீலமேக⁴ இவாம்ப³ரே ||2-8-26

மத்⁴யேன சாஸ்ய காலிந்தீ³ ஸீமந்தமிவ குர்வதீ |
ப்ரயாதா நந்த³னஸ்யேவ நலினீ ஸரிதாம் வரா ||2-8-27

தத்ர கோ³வர்த⁴னம் சைவ பா⁴ண்டீ³ரம் ச வனஸ்பதிம் |
காலிந்தீ³ம் ச நதீ³ம் ரம்யாம் த்³ரக்ஷ்யாவஸ்²சரத꞉ ஸுக²ம் ||2-8-28

தத்ராயம் கல்ப்யதாம் கோ⁴ஷஸ்த்யஜ்யதாம் நிர்கு³ணம் வனம் |
ஸந்த்ராஸயாவோ ப⁴த்³ரம் தே கிஞ்சிது³த்பாத்³ய காரணம் ||2-8-29

ஏவம் கத²யதஸ்தஸ்ய வாஸுதே³வஸ்ய தி⁴மத꞉ |
ப்ராது³ர்ப³பூ⁴வு꞉ ஸ²தஸோ² ரக்தமாம்ஸவஸாஸ²னா꞉ ||2-8-30

கோ⁴ராஸ்²சிந்தயதஸ்தஸ்ய ஸ்வதனூருஹஜாஸ்ததா³ |
வினிஷ்பேதுர்ப⁴யகரா꞉ ஸர்வஸ²꞉ ஸ²தஸோ² வ்ருகா꞉ ||2-8-31

நிஷ்பதந்தி ஸ்ம ப³ஹவோ வ்ரஜஸ்யோத்ஸாத³னாய வை |
வ்ருகான்னிஷ்பதிதாந்த்³ருஷ்ட்வா கோ³ஷு வத்ஸேஷ்வதோ² ந்ருஷு ||2-8-32

கோ³பீஷு ச யதா²காமம் வ்ரஜே த்ராஸோ(அ)ப⁴வன்மஹான் |
தே வ்ருகா꞉ பஞ்சப³த்³தா⁴ஸ்²ச த³ஸ²ப³த்³தா⁴ஸ்தத² பரே ||2-8-33

த்ரிம்ஸ²த்³விம்ஸ²திப³த்³தா⁴ஸ்²ச ஸ²தப³த்³தா⁴ஸ்ததா² பரே |
நிஸ்²சேருஸ்தஸ்ய கா³த்ரேப்⁴ய꞉ ஸ்²ரீவத்ஸக்ருதலக்ஷணா꞉ ||2-8-34

க்ருஷ்ணஸ்ய க்ருஷ்ணவத³னா கோ³பானாம் ப⁴யவர்த⁴னா꞉ |
ப⁴க்ஷயத்³பி⁴ஸ்²ச தைர்வத்ஸாம்ஸ்த்ராஸயத்³பி⁴ஸ்²ச கோ³வ்ரஜான் ||2-8-35

நிஸி² பா³லான்ஹரத்³பி⁴ஸ்²ச வ்ருகைருத்ஸாத்³யதே வ்ரஜ꞉ |
ந வனே ஸ²க்யதே க³ந்தும் ந கா³ஸ்²ச பரிரக்ஷிதும் ||2-8-36

ந வனாத்கிஞ்சிதா³ஹர்தும் ந ச வா தரிதும் நதீ³ம் |
த்ரஸ்தா ஹ்யுத்³விக்³னமனஸோ(அ)க³தாஸ்தஸ்மின்வனே(அ)வஸன் ||2-8-37

ஏவம் வ்ருகைருதீ³ர்ணைஸ்து வ்யாக்⁴ரதுல்யபராக்ரமை꞉ |
வ்ரஜோ நிஷ்பந்த³சேஷ்டஸ்ய ஏகஸ்தா²னசர꞉ க்ருத꞉ ||2-8-38  
  
இதி ஸ்²ரீமஹபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² விஸ்²ணுபர்வணி ஸி²ஸு²சர்யாயாம்
வ்றிகத³ர்ஸ²னே(அ)ஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_8_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 8 - Attack by Wolves
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, March 15, 2008##

urther proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha aShTamo.adhyAyaH

vR^ikavarNanam

vaishaMpAyana uvAcha 
evam tau bAlyamuttIrNau kR^iShNasaMkarShaNAvubhau |
tasminneva vrajasthAne saptavarshau babhUvatuH ||2-8-1

nIlapItAmbaradharau pItashvetAnulepanau |
babhUvaturvatsapAlau kAkapakShadharAvubhau ||2-8-2

parNavAdyaM shrutisukhaM vAdayantau varAnanau |
shushubhAte vanagatau trishIrShAviva pannagau ||2-8-3

mayUrA~NgadakarNau tu pallavApIDadhAriNau |
vanamAlAkuloraskau drumapotAvivodgatau ||2-8-4

aravindakR^itApIDau rajjuyaj~nopavItinau |
sashikyatumbakarakau gopaveNupravAdakau ||2-8-5

kvachidvasantAvanyonyaM krIDamAnau kvachitkvachit |
parNashayyAsu saMsuptau kvachinnidrAntarekShaNau ||2-8-6

evaM vatsAnpAlayantau shobhayantau mahAvanam |
cha~nchUryantau ramantau sma kishorAviva cha~nchalau ||2-8-7

atha dAmodaraH shrImAnsa~NkarShaNamuvAcha ha |
Arya nAsminvane shakyaM gopAlaiH saha krIDitum ||2-8-8

avagItamidam sarvamAvAbhyAM bhuktakAnanam |
prakShINatR^iNakAShTham cha gopairmathitapAdapam ||2-8-9 

ghanIbhUtAni yAnyAsankAnanAni vanAni cha |
tAnyAkAshanikAshAni dR^ishyante.adya yathAsukham ||2-8-10

govATeShvapi ye vR^ikShAH parivR^ittArgaleShu cha |
sarve goShThAgniShu gatAH kShayamakShayavarchasaH ||2-8-11

saMnikR^iShTAni yAnyAsankAShThAni cha tR^iNAni cha |
tAni dUrAvakR^iShTAsu mArgitavyAni bhUmiShu ||2-8-12

araNyamidamalpodamalpakakShaM nirAshrayam |
anveShitavyavishrAmaM dAruNaM viraladrumam ||2-8-13

akarmanyeShu vR^ikSheShu sthitavipraM sthitadvijam |
saMvAsasyAsya mahato janenotsAditadrumam ||2-8-14

nirAnandaM nirAsvAdaM niShprayojanamArutam |
nirviha~NgamidaM shUnyaM nirvya~njanamivAshanam ||2-8-15

vikrIyamANaiH kAShThaishcha shAkaishcha vanasaMbhavaiH |
uchChinnasa~nchayatR^iNairghoSho.ayaM nagarAyate ||2-8-16

shailAnAM bhUShaNaM ghoSho ghoShANAM bhUShaNaM vanam |
vanAnAM bhUShaNaM gAvastAshchAsmAkaM parA gatiH ||2-8-17

tasmAdanyadvanaM yAmaH pratyagrayavasendhanam |
ichChantyanupabhuktAni gAvo bhoktuM tR^iNAni cha ||2-8-18

tasmAdvanaM navatR^iNaM gachChantu dhanino vrajAH |
na dvArabandhAvaraNA na gR^ihakShetriNastathA |
prashastA vai vrajA loke yathA vai chakrachAriNaH ||2-8-19

shakR^inmUtreShu teShveva jAtakShArarasAyanam |
na tR^iNaM bhu~njate gAvo nApi tatpayase hitam ||2-8-20

sthalIprAyAsu rathyAsu navAsu vanarAjiShu |
charAvaH sahitau gobhiH kShipraM saMvAhyatAM vrajaH ||2-8-21

shrUyate hi vanaM ramyaM paryAptaM tR^iNasaMstaram |
nAmnA vR^indAvanaM nAma svAduvR^ikShaphalodakam ||2-8-22

ajhillikaNTakavanaM sarvairvanaguNairyutam |
kadambapAdapaprAyaM yamunAtIrasaMshritam ||2-8-23

snigdhashItAnilavanaM sarvartunilayaM shubham |
gopInAM sukhasa~nchAraM chAruchitravanAntaram ||2-8-24

tatra govardhano nAma nAtidUre girirmahAn |
bhrAjate dIrghashikharo nandanasyeva mandaraH  ||2-8-25

madhye chAsya mahAshAkho nyagrodho yojanochChritaH |
bhANDIro nAma shushubhe nIlamegha ivAmbare ||2-8-26

madhyena chAsya kAlindI sImantamiva kurvatI |
prayAtA nandanasyeva nalinI saritAM varA ||2-8-27

tatra govardhanaM chaiva bhANDIraM cha vanaspatim |
kAlindIM cha nadIM ramyAM drakShyAvashcharataH sukham ||2-8-28

tatrAyaM kalpyatAM ghoShastyajyatAM nirguNaM vanam |
saMtrAsayAvo bhadraM te ki~nchidutpAdya kAraNam ||2-8-29

evaM kathayatastasya vAsudevasya dhimataH |
prAdurbabhUvuH shatasho raktamAMsavasAshanAH ||2-8-30

ghorAshchintayatastasya svatanUruhajAstadA |
viniShpeturbhayakarAH sarvashaH shatasho vR^ikAH ||2-8-31

niShpatanti sma bahavo vrajasyotsAdanAya vai |
vR^ikAnniShpatitAndR^iShTvA goShu vatseShvatho nR^iShu ||2-8-32

gopIShu cha yathAkAmaM vraje trAso.abhavanmahAn |
te vR^ikAH pa~nchabaddhAshcha dashabaddhAstatha pare ||2-8-33

triMshadviMshatibaddhAshcha shatabaddhAstathA pare |
nishcherustasya gAtrebhyaH shrIvatsakR^italakShaNAH ||2-8-34

kR^iShNasya kR^iShNavadanA gopAnAM bhayavardhanAH |
bhakShayadbhishcha tairvatsAMstrAsayadbhishcha govrajAn ||2-8-35

nishi bAlAnharadbhishcha vR^ikairutsAdyate vrajaH |
na vane shakyate gantuM na gAshcha parirakShitum ||2-8-36

na vanAtki~nchidAhartuM na cha vA tarituM nadIm |
trastA hyudvignamanaso.agatAstasminvane.avasan ||2-8-37

evaM vR^ikairudIrNaistu vyAghratulyaparAkramaiH |
vrajo niShpandacheShTasya ekasthAnacharaH kR^itaH ||2-8-38  
  
iti shrImahabhArate khileShu harivaMshe vishNuparvaNi shishucharyAyAM
vRikadarshane.aShTamo.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்