Friday 12 June 2020

ஸ²கடப⁴ங்க³பூதனாவதௌ⁴ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 61 - 006

அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸ²கடப⁴ங்க³பூதனாவதௌ⁴


Sakatasura killed by Shri Krishna
 
வைஸ²ம்பாயன உவாச 
தத்ர தஸ்யாஸத꞉ கால꞉ ஸுமஹானத்யவர்தத |
கோ³வ்ரஜே நந்த³கோ³பஸ்ய ப³ல்லவத்வம் ப்ரகுர்வத꞉ ||2-6-1

தா³ரகௌ க்ருதனாமானௌ வவ்ருதா⁴தே ஸுக²ம் ச தௌ |
ஜ்யேஷ்ட²꞉  ஸங்கர்ஷணோ நாம கனீயான்க்ருஷ்ண ஏவ து ||2-6-2

மேக⁴க்ருஷ்ணஸ்து க்ருஷ்ணோ(அ)பூ⁴த்³தே³ஹாந்தரக³தோ ஹரி꞉ |
வ்யவர்த⁴த க³வாம் மத்⁴யே ஸாக³ரஸ்ய இவாம்பு³த³꞉ |2-6-3

ஸ²கடஸ்ய த்வத⁴꞉ ஸுப்தம் கதா³சித்புத்ரக்³ருத்³தி⁴னீ |
யஸோ²தா³ தம் ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய ஜகா³ம யமுனாம் நதீ³ம் ||2-6-4

ஸி²ஸு²லீலாம் தத꞉ குர்வன்ஸ ஹஸ்தசரணௌ க்ஷிபன் |
ருரோத³ மது⁴ரம் க்ருஷ்ண꞉ பாதா³வூர்த்⁴வம் ப்ரஸாரயன் ||2-6-5

ஸ தத்ரைகேன பாதே³ன ஸ²கடம் பர்யவர்தயத் |
ந்யுப்³ஜம் பயோத⁴ராகாங்க்ஷீ சகார ச ருரோத³ ச ||2-6-6

ஏதஸ்மின்னந்தரே ப்ராப்தா யஸோ²தா³ ப⁴யவிக்லவா |
ஸ்னாதா ப்ரஸ்ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³ ப³த்³தா⁴வத்ஸேவ ஸௌரபீ⁴ ||2-6-7

ஸா த³த³ர்ஸ² விபர்யஸ்தம் ஸ²கடம் வாயுனா வினா |
ஹாஹேதி க்ருத்வா த்வரிதா தா³ரகம் ஜக்³ருஹே ததா³ ||2-6-8

ந ஸா பு³போ³த⁴ தத்த்வேன ஸ²கடம் பரிவர்திதம் |
ஸ்வஸ்தி தே தா³ரகாயேதி ப்ரீதா பீ⁴தாபி ஸாப⁴வத் ||2-6-9 

கிம் து வக்ஷ்யதி தே புத்ர பிதா பரமகோபன꞉ |
த்வய்யத⁴꞉ ஸ²கடே ஸுப்தே அகஸ்மாச்ச விலோடி³தே ||2-6-10

கிம் மே ஸ்னானேன து³꞉ஸ்னானம் கிம் ச மே க³மனே நதீ³ம் |
பர்யஸ்தே ஸ²கடே புத்ர யா த்வாம் பஸ்²யாம்யபாவ்ருதம் ||2-6-11
ஏதஸ்மின்னந்தரே கோ³பி⁴ராஜகா³ம வனேசர꞉ |
காஷாயவாஸஸீ பி³ப்⁴ரன்னந்த³கோ³போ வ்ரஜாந்திகம் ||2-6-12

ஸ த³த³ர்ஸ² விபர்யஸ்தம் பி⁴ன்னபா⁴ண்ட³க⁴டீக⁴டம் |
அபாஸ்ததூ⁴ர்விபி⁴ன்னாக்ஷம் ஸ²கடம் சக்ரமோலினம் ||2-6-13

பீ⁴தஸ்த்வரிதமாக³த்ய ஸஹஸா ஸாஸ்²ருலோசன꞉ |
அபி மே ஸ்வஸ்தி புத்ராயேத்யஸக்ருத்³வசனம் வத³ன் ||2-6-14

பிப³ந்தம் ஸ்தனமாலக்ஷ்ய புத்ரம் ஸ்வஸ்தோ²(அ)ப்³ரவீத்புன꞉ |
வ்ருஷயுத்³த⁴ம் வினா கேன பர்யஸ்தம் ஸ²கடம் மம ||2-6-15

ப்ரத்யுவாச யஸோ²தா³ தம் பீ⁴தா க³த்³க³த³பா⁴ஷிணீ |
ந விஜானாம்யஹம் கேன ஸ²கடம் பரிவர்திதம் |
அஹம் நதீ³ம் க³தா ஸௌம்ய சைலப்ரக்ஷாலனார்தி²னீ |
ஆக³தா ச விபர்யஸ்தமபஸ்²யம் ஸ²கடம் பு⁴வி ||
தயோ꞉ கத²யதோரேவமப்³ருவம்ஸ்தத்ர தா³ரகா꞉ |
அனேன ஸி²ஸு²னா யானமேதத்பாதே³ன லோடி³தம் ||2-6-18

அஸ்மாபி⁴꞉ ஸம்பதத்³பி⁴ஸ்²ச த்³ருஷ்டமேதத்³யத்³ருச்ச²யா |
நந்த³கோ³பஸ்து தச்ச்²ருத்வா விஸ்மயம் பரமம் யயௌ ||2-6-19

ப்ரஹ்ருஷ்டஸ்²சைவ பீ⁴தஸ்²ச கிமேததி³தி சிந்தயன் |
ந ச தே ஸ்²ரத்³த⁴து⁴ர்கோ³பா꞉ ஸர்வே மானுஷபு³த்³த⁴ய꞉ ||2-6-20

ஆஸ்²சயமிதி தே ஸர்வே விஸ்மயோத்பு²ல்லலோசனா꞉ |
ஸ்வே ஸ்தா²னே ஸ²கடம் ப்ராப்ய சக்ரப³ந்த⁴மகாக்ரயன் ||2-6-21

Putana killed by Shri Krishna
வைஸ²ம்பாயன உவாச 
கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய ஸ²குனீ வேஷதா⁴ரிணீ |
தா⁴த்ரீ கம்ஸஸ்ய போ⁴ஜஸ்ய பூதனேதி பரிஸ்²ருதா ||2-6-22

பூதனா நாம ஸ²குனீ கோ⁴ரா ப்ராணப⁴யங்கரீ |
ஆஜகா³மார்த⁴ராத்ரே வை பக்ஷௌ க்ரோதா⁴த்³விது⁴ன்வதீ ||2-6-23

ததோ(அ)ர்த⁴ராத்ரஸமயே பூதனா ப்ரத்யத்³ருஸ்²யத |
வ்யாக்⁴ரக³ம்பீ⁴ரனிர்கோ⁴ஷம் வ்யாஹரந்தீ புன꞉ புன꞉ ||2-6-24

நிலில்யே ஸ²கடஸ்யாக்ஷே ப்ரஸ்ரவோத்பீட³வர்ஷிணீ |
த³தௌ³ ஸ்தனம் ச க்ருஷ்ணாய தஸ்மின்ஸுப்தே ஜனே நிஸி² ||2-6-25

தஸ்யா꞉ ஸ்தனம் பபௌ க்ருஷ்ண꞉ ப்ராணை꞉ ஸஹ வினத்³ய ச |
சி²ன்னஸ்தனீ து ஸஹஸா பபாத ஸ²குனீ பு⁴வி ||2-6-26

தேன ஸ²ப்³தே³ன வித்ரஸ்தாஸ்ததோ பு³பு³தி⁴ரே ப⁴யாத் |
ஸ நந்த³கோ³போ கோ³பா வை யஸோ²தா³ ச ஸுவிக்லவா ||2-6-27

தே தாமபஸ்²யன்பதிதாம் விஸஞ்ஜ்ஞாம் விபயோத⁴ராம் |
பூதனாம் பதிதாம் பூ⁴மௌ வ்ரஜேணேவ விதா³ரிதாம் ||2-6-28

இத³ம் கிம் த்விதி ஸந்த்ரஸ்தா꞉ கஸ்யேத³ம் கர்ம சேத்யபி |
நந்த³கோ³பம் புரஸ்க்ருத்ய கோ³பாஸ்தே பர்யவாரயன் ||2-6-29

நாத்⁴யக³ச்ச²ந்த ச ததா³ ஹேதும் தத்ர கதா³சன |
ஆஸ்²சர்யமாஸ்²சர்யமிதி ப்³ருவந்தோ(அ)னுயயுர்க்³ருஹான் ||2-6-30

க³தேஷு தேஷு கோ³பேஷு விஸ்மிதேஷு யதா²க்³ருஹம் |
யஸோ²தா³ம் நந்த³கோ³பஸ்து பப்ரச்ச² க³தஸம்ப்⁴ரம꞉ ||2-6-31

கோ(அ)யம் விதி⁴ர்ன ஜானாமி விஸ்மயோ மே மஹானயம் |
புத்ரஸ்ய மே ப⁴யம் தீவ்ரம் பீ⁴ருத்வம் ஸமுபாக³தம் ||2-6-32

யஸோ²தா³ த்வப்³ரவீத்³பீ⁴தா நார்ய ஜானாமி கிம் த்வித³ம் |
தா³ரகேண ஸஹானேன ஸுப்தா ஸ²ப்³தே³ன போ³தி⁴தா ||2-6-33

யஸோ²தா³யாமஜானந்த்யாம் நந்த³கோ³ப꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ |
கம்ஸாத்³ப⁴யம் சகாரோக்³ரம் விஸ்மயம் ச ஜகா³ம ஹ ||2-6-34 

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவாம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி ஸி²ஸு²சர்யாயாம்
ஸ²கடப⁴ங்க³பூதனாவதே⁴ ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_6_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - ViShNu Parva - 
Chapter 6- Elimination of Sakatasura and Putana
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, March 5, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaShTho.adhyAyaH

shakaTabha~NgapUtanAvadhau

vaishaMpAyana uvAcha 
tatra tasyAsataH kAlaH sumahAnatyavartata |
govraje nandagopasya ballavatvaM prakurvataH ||2-6-1

dArakau kR^itanAmAnau vavR^idhAte sukhaM cha tau |
jyeShThaH  saMkarShaNo nAma kanIyAnkR^iShNa eva tu ||2-6-2

meghakR^iShNastu kR^iShNo.abhUddehAntaragato hariH |
vyavardhata gavAM madhye sAgarasya ivAmbudaH |2-6-3

shakaTasya tvadhaH suptaM kadAchitputragR^iddhinI |
yashodA taM samutsR^ijya jagAma yamunAM nadIm ||2-6-4

shishulIlAM tataH kurvansa hastacharaNau kShipan |
ruroda madhuraM kR^iShNaH pAdAvUrdhvaM prasArayan ||2-6-5

sa tatraikena pAdena shakaTaM paryavartayat |
nyubjaM payodharAkA~NkShI chakAra cha ruroda cha ||2-6-6

etasminnantare prAptA yashodA bhayaviklavA |
snAtA prasravadigdhA~NgI baddhAvatseva saurabhI ||2-6-7

sA dadarsha viparyastaM shakaTaM vAyunA vinA |
hAheti kR^itvA tvaritA dArakaM jagR^ihe tadA ||2-6-8

na sA bubodha tattvena shakaTaM parivartitam |
svasti te dArakAyeti prItA bhItApi sAbhavat ||2-6-9 

kiM tu vakShyati te putra pitA paramakopanaH |
tvayyadhaH shakaTe supte akasmAchcha viloDite ||2-6-10

kiM me snAnena duHsnAnaM kiM cha me gamane nadIm |
paryaste shakaTe putra yA tvAM pashyAmyapAvR^itam ||2-6-11
etasminnantare gobhirAjagAma vanecharaH |
kAShAyavAsasI bibhrannandagopo vrajAntikam ||2-6-12

sa dadarsha viparyastaM bhinnabhANDaghaTIghaTam |
apAstadhUrvibhinnAkShaM shakaTaM chakramolinam ||2-6-13

bhItastvaritamAgatya sahasA sAshrulochanaH |
api me svasti putrAyetyasakR^idvachanaM vadan ||2-6-14

pibantaM stanamAlakShya putraM svastho.abravItpunaH |
vR^iShayuddhaM vinA kena paryastaM shakaTaM mama ||2-6-15

pratyuvAcha yashodA taM bhItA gadgadabhAShiNI |
na vijAnAmyahaM kena shakaTaM parivartitam |
ahaM nadIM gatA saumya chailaprakShAlanArthinI |
AgatA cha viparyastamapashyaM shakaTaM bhuvi ||
tayoH kathayatorevamabruvaMstatra dArakAH |
anena shishunA yAnametatpAdena loDitam ||2-6-18

asmAbhiH saMpatadbhishcha dR^iShTametadyadR^ichChayA |
nandagopastu tachChrutvA vismayaM paramaM yayau ||2-6-19

prahR^iShTashchaiva bhItashcha kimetaditi chintayan |
na cha te shraddhadhurgopAH sarve mAnuShabuddhayaH ||2-6-20

Ashchayamiti te sarve vismayotphullalochanAH |
sve sthAne shakaTaM prApya chakrabandhamakAkrayan ||2-6-21

vaishaMpAyana uvAcha 
kasyachittvatha kAlasya shakunI veShadhAriNI |
dhAtrI kaMsasya bhojasya pUtaneti parishrutA ||2-6-22

pUtanA nAma shakunI ghorA prANabhaya~NkarI |
AjagAmArdharAtre vai pakShau krodhAdvidhunvatI ||2-6-23

tato.ardharAtrasamaye pUtanA pratyadR^ishyata |
vyAghragaMbhIranirghoShaM vyAharantI punaH punaH ||2-6-24

nililye shakaTasyAkShe prasravotpIDavarShiNI |
dadau stanaM cha kR^iShNAya tasminsupte jane nishi ||2-6-25

tasyAH stanaM papau kR^iShNaH prANaiH saha vinadya cha |
ChinnastanI tu sahasA papAta shakunI bhuvi ||2-6-26

tena shabdena vitrastAstato bubudhire bhayAt |
sa nandagopo gopA vai yashodA cha suviklavA ||2-6-27

te tAmapashyanpatitAM visa~nj~nAM vipayodharAm |
pUtanAM patitAM bhUmau vrajeNeva vidAritAm ||2-6-28

idaM kiM tviti saMtrastAH kasyedaM karma chetyapi |
nandagopaM puraskR^itya gopAste paryavArayan ||2-6-29

nAdhyagachChanta cha tadA hetuM tatra kadAchana |
AshcharyamAshcharyamiti bruvanto.anuyayurgR^ihAn ||2-6-30

gateShu teShu gopeShu vismiteShu yathAgR^iham |
yashodAM nandagopastu paprachCha gatasaMbhramaH ||2-6-31

ko.ayaM vidhirna jAnAmi vismayo me mahAnayam |
putrasya me bhayaM tIvraM bhIrutvaM samupAgatam ||2-6-32

yashodA tvabravIdbhItA nArya jAnAmi kiM tvidam |
dArakeNa sahAnena suptA shabdena bodhitA ||2-6-33

yashodAyAmajAnantyAM nandagopaH sabAndhavaH |
kaMsAdbhayaM chakArograM vismayaM cha jagAma ha ||2-6-34 

iti shrImahAbhArate khileShu harivAMshe viShNuparvaNi shishucharyAyAM
shakaTabha~NgapUtanAvadhe ShaShTho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்