Sunday 7 June 2020

ஆர்யாஸ்தவ꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 58 - 003

அத² த்ரிதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஆர்யாஸ்தவ꞉


Goddess Narayani

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
ஆர்யாஸ்தவம் ப்ரவக்ஷ்யாமி யதோ²க்தம்ருஷிபி⁴꞉ புரா |
நாராயணீம் நமஸ்யாமி தே³வீம் த்ரிபு⁴வனேஸ்²வரீம் ||2-3-1

த்வம் ஹி ஸித்³தி⁴ர்த்⁴ருதி꞉ கீர்தி꞉ ஸ்²ரீர்வித்³யா ஸன்னதிர்மதி꞉ |
ஸந்த்⁴யா ராத்ரி꞉ ப்ரபா⁴ நித்³ரா காலராத்ரிஸ்ததை²வ ச ||2-3-2

ஆர்யா காத்யாயனீ தே³வீ கௌஸி²கீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ |
ஜனநீ ஸித்³த⁴ஸேனஸ்ய உக்³ரசாரீ மஹாப³லா ||2-3-3

ஜயா ச விஜயா சைவ புஷ்டிஸ்துஷ்டி꞉ க்ஷமா த³யா |
ஜ்யேஷ்டா² யமஸ்ய ப⁴கி³னீ நீலகௌஸே²யவாஸினீ ||2-3-4

ப³ஹுரூபா விரூபா ச அனேகவிதி⁴சாரிணீ |
விரூபாக்ஷீ விஸா²லக்ஷீ ப⁴க்தானாம் பரிரக்ஷிணீ ||2-3-5

பர்வதாக்³ரேஷு கோ⁴ரேஷு நதீ³ஷு ச கு³ஹாஸு ச |
வாஸஸ்தே ச மஹாதே³வி வனேஷூபவனேஷு ச ||2-3-6

ஸ²ப³ரைர்ப³ர்ப³ரைஸ்²சைவ புலிந்தை³ஸ்²ச ஸுபூஜிதா |
மயூரபிச்ச²த்⁴வஜினீ லோகான்க்ரமஸி ஸர்வஸ²꞉ ||2-3-7

குக்குடைஸ்²சா²க³லைர்மேஷைஸ்ஸிம்ஹைர்வ்யாக்⁴ரைஸ்ஸமாகுலா |
க⁴ண்டானினாத³ப³ஹுலா விந்த்⁴யவாஸின்யபி⁴ஸ்²ருதா ||2-3-8

த்ரிஸூ²லீ பட்டிஸ²த⁴ரா ஸூர்யசந்த்³ரபதாகினீ |
நவமீ க்ருஷ்ணபக்ஷஸ்ய ஸு²க்லஸ்யைகாத³ஸீ² ததா² ||2-3-9

ப⁴கி³னீ ப³லதே³வஸ்ய ரஜனீ கலஹப்ரியா |
ஆவாஸ꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் நிஷ்டா² ச பரமா க³தி꞉ ||2-3-10

நந்த³கோ³பஸுதா சைவ தே³வானாம் விஜயாவஹா |
சீரவாஸா꞉ ஸுவாஸாஸ்²ச ரௌத்³ரீ ஸந்த்⁴யாசரீ நிஸா² ||2-3-11

ப்ரகீர்ணகேஸீ² ம்ருத்யுஸ்²ச ஸுராமாம்ஸப³லிப்ரியா |
லக்ஷ்மீரலக்ஷ்மீரூபேண தா³னவானாம் வதா⁴ய ச ||2-3-12

ஸாவித்ரீ சாபி தே³வானாம் மாதா மந்த்ரக³ணஸ்ய ச |
கன்யானாம் ப்³ரஹ்மசர்யத்வம் ஸௌபா⁴க்³யம் ப்ரமதா³ஸு ச ||2-3-13

அந்தேவதீ³ ச யஜ்ஞானாம்ருத்விஜாம் சைவ த³க்ஷிணா |
கர்ஷுகாணாம் ச ஸீதேதி பூ⁴தானாம் த⁴ரணீதி ச ||2-3-14

ஸித்³தி⁴꞉ ஸாம்யாத்ரிகாணாம் து வேலா த்வம் ஸாக³ரஸ்ய ச |
யக்ஷாணாம் ப்ரத²மா யக்ஷீ நாகா³னாம் ஸுரஸேதி ச ||2-3-15

ப்³ரஹ்மவாதி³ன்யதோ² தீ³க்ஷா ஸோ²பா⁴ ச பரமா ததா² |
ஜ்யோதிஷாம் த்வம் ப்ரபா⁴ தே³வி நக்ஷத்ராணாம் ச ரோஹிணீ ||2-3-16

ராஜத்³வாரேஷு தீர்தே²ஷு நதீ³னாம் ஸங்க³மேஷு ச |
பூர்ணா ச பூர்ணிமா சந்த்³ரே  க்ருத்திவாஸா இதி ஸ்ம்ருதா ||2-3-17

ஸரஸ்வதீ ச வால்மீகே ஸ்ம்ருதிர்த்³வைபாயனே ததா² |
ருஸீ²ணாம் த⁴ர்மபு³த்³தி⁴ஸ்து தே³வானாம் மானஸீ ததா² |
ஸுரா தே³வீ ச பூ⁴தேஷு ஸ்தூயஸே த்வம் ஸ்வகர்மபி⁴꞉ ||2-3-18

இந்த்³ரஸ்ய சாருத்³ருஷ்டிஸ்த்வம் ஸஹஸ்ரனயனேதி ச |
தாபஸானாம் ச தே³வீ த்வமரணீ சாக்³னிஹோத்ரிணாம் ||2-3-19

க்ஷுதா⁴ ச ஸர்வபூ⁴தானாம் த்ருப்திஸ்த்வம் தை³வதேஷு ச |
ஸ்வாஹா த்ருப்திர்த்⁴ருதிர்மேதா⁴ வஸூனாம் த்வம் வஸூமதீ ||2-3-20

ஆஸா² த்வம் மானுஷாணாம் ச புஷ்டிஸ்²ச க்ருதகர்மணாம் |
தி³ஸ²ஸ்²ச விதி³ஸ²ஸ்²சைவ ததா² ஹ்யக்³னிஸி²கா² ப்ரபா⁴ ||2-3-21

ஸ²குனீ பூதனா த்வம் ச ரேவதீ ச ஸுதா³ருணா |
நித்³ராபி ஸர்வபூ⁴தானாம் மோஹினீ க்ஷத்ரியா ததா² ||2-3-22

வித்³யானாம் ப்³ரஹ்மவித்³யா த்வமோங்காரோ(அ)த² வஷட் ததா² |
நாரீணாம் பார்வதீம் ச த்வாம் பௌராணீம்ருஷயோ விது³꞉ ||2-3-23

அரூந்த⁴தீ ச ஸாத்⁴வீனாம் ப்ரஜாபதிவசோ யதா²
யதா²ர்த²னாமபி⁴ர்தி³வ்யைரிந்த்³ராணீ சேதி விஸ்²ற்^உதா ||2-3-24

த்வயா வ்யாப்தமித³ம் ஸர்வம் ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் |
ஸங்க்³ராமேஷு ச ஸர்வேஷு அக்³னிப்ரஜ்வலிதேஷு ச |
நதீ³தீரேஷு சௌரேஷு காந்தாரேஷு ப⁴யேஷு ச ||2-3-25 

ப்ரவாஸே ராஜப³ந்தே⁴ ச ஸ²த்ரூணாம் ச ப்ரமர்த³னே |
ப்ராணாத்யயேஷு ஸர்வேஷு த்வம் ஹி ரக்ஷா ந ஸம்ஸ²ய꞉ ||2-3-26

த்வயி மே ஹ்ருத³யம் தே³வி த்வயி சித்தம் மனஸ்த்வயி |
ரக்ஷ மாம் ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ ப்ரஸாத³ம் கர்துமர்ஹஸி ||2-3-27

இமம் ய꞉ ஸுஸ்தவம் தி³வ்யமிதி வ்யாஸப்ரகல்பிதம் |
ய꞉ படே²த்ப்ராதருத்தா²ய ஸு²சி꞉ ப்ரயதமானஸ꞉ ||2-3-28

த்ரிபி⁴ர்மாஸை꞉ காங்க்ஷிதம் ச ப²லம் வை ஸம்ப்ரயச்ச²ஸி |
ஷத்³பி⁴ர்மாஸைர்வரிஷ்ட²ம் து வரமேகம் ப்ரயச்ச²ஸி ||2-3-29

அர்சிதா து த்ரிபி⁴ர்மாஸைர்தி³வ்யம் சக்ஷு꞉ ப்ரயச்ச²ஸி |
ஸம்வத்ஸரேண ஸித்³தி⁴ம் து யதா²காமம் ப்ரயச்ச²ஸி ||2-3-30

ஸத்யம் ப்³ரஹ்ம ச தி³வ்யம் ச த்³வைபாயனவசோ யதா² |
ந்ருணாம் ப³ந்த⁴ம் வத⁴ம் கோ⁴ரம் புத்ரனாஸ²ம் த⁴னக்ஷயம் ||2-3-31

வ்யாதி⁴ம்ருத்யுப⁴யம் சைவ பூஜிதா ஸ²மயிஷ்யஸி |
ப⁴விஷ்யஸி மஹாபா⁴கே³ வரதா³ காமரூபிணீ ||2-3-32

மோஹயித்வா ச தம் கம்ஸமேகா த்வம் போ⁴க்ஷ்யஸே ஜக³த் |
அஹமப்யாத்மனோ வ்ருத்திம் விதா⁴ஸ்யே கோ³ஷு கோ³பவத் |
ஸ்வவ்ருத்³த்⁴யர்த²மஹம் சைவ கரிஷ்யே கம்ஸகோ³பதாம் ||2-3-33

ஏவம் தாம் ஸ ஸமாதி³ஸ்²ய க³தோ(அ)ந்தர்தா⁴னமீஸ்²வர꞉ |
ஸா சாபி தம் நமஸ்க்ருத்ய ததா²ஸ்த்விதி ச நிஸ்²சிதா ||1-3-34

யஸ்²சைதத்பட²தே ஸ்தோத்ரம் ஸ்²ருணுயாத்³வாப்யபீ⁴க்ஷ்ணஸ²꞉ |
ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴ம் லப⁴தே நரோ நாஸ்த்யத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ ||2-3-35

இதி ஸ்²ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி ஸ்வப்னக³ர்ப⁴விதா⁴னே
ஆர்யாஸ்துதௌ த்ரிதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_3_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Vishnu Parva - 
Chapter 3 - Hymn to Arya
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 25, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha tritIyo.adhyAyaH

AryAstavaH

vaishaMpAyana uvAcha 
AryAstavaM pravakShyAmi yathoktaMR^iShibhiH purA |
nArAyaNIM namasyAmi devIM tribhuvaneshvarIm ||2-3-1

tvaM hi siddhirdhR^itiH kIrtiH shrIrvidyA sannatirmatiH |
saMdhyA rAtriH prabhA nidrA kAlarAtristathaiva cha ||2-3-2

AryA kAtyAyanI devI kaushikI brahmachAriNI |
jananI siddhasenasya ugrachArI mahAbalA ||2-3-3

jayA cha vijayA chaiva puShTistuShTiH kShamA dayA |
jyeShThA yamasya bhaginI nIlakausheyavAsinI ||2-3-4

bahurUpA virUpA cha anekavidhichAriNI |
virUpAkShI vishAlakShI bhaktAnAM parirakShiNI ||2-3-5

parvatAgreShu ghoreShu nadIShu cha guhAsu cha |
vAsaste cha mahAdevi vaneShUpavaneShu cha ||2-3-6

shabarairbarbaraishchaiva pulindaishcha supUjitA |
mayUrapichChadhvajinI lokAnkramasi sarvashaH ||2-3-7

kukkuTaishChAgalairmeShaissiMhairvyAghraissamAkulA |
ghaNTAninAdabahulA vindhyavAsinyabhishrutA ||2-3-8

trishUlI paTTishadharA sUryachandrapatAkinI |
navamI kR^iShNapakShasya shuklasyaikAdashI tathA ||2-3-9

bhaginI baladevasya rajanI kalahapriyA |
AvAsaH sarvabhUtAnAM niShThA cha paramA gatiH ||2-3-10

nandagopasutA chaiva devAnAM vijayAvahA |
chIravAsAH suvAsAshcha raudrI saMdhyAcharI nishA ||2-3-11

prakIrNakeshI mR^ityushcha surAmAMsabalipriyA |
lakShmIralakShmIrUpeNa dAnavAnAM vadhAya cha ||2-3-12

sAvitrI chApi devAnAM mAtA mantragaNasya cha |
kanyAnAM brahmacharyatvaM saubhAgyaM pramadAsu cha ||2-3-13

antevadI cha yaj~nAnAmR^itvijAM chaiva dakShiNA |
karShukANAM cha sIteti bhUtAnAM dharaNIti cha ||2-3-14

siddhiH sAMyAtrikANAM tu velA tvaM sAgarasya cha |
yakShANAM prathamA yakShI nAgAnAM suraseti cha ||2-3-15

brahmavAdinyatho dIkShA shobhA cha paramA tathA |
jyotiShAM tvaM prabhA devi nakShatrANAM cha rohiNI ||2-3-16

rAjadvAreShu tIrtheShu nadInAM sa~NgameShu cha |
pUrNA cha pUrNimA chandre  kR^ittivAsA iti smR^itA ||2-3-17

sarasvatI cha vAlmIke smR^itirdvaipAyane tathA |
R^ishINAM dharmabuddhistu devAnAM mAnasI tathA |
surA devI cha bhUteShu stUyase tvaM svakarmabhiH ||2-3-18

indrasya chArudR^iShTistvaM sahasranayaneti cha |
tApasAnAM cha devI tvamaraNI chAgnihotriNAm ||2-3-19

kShudhA cha sarvabhUtAnAM tR^iptistvaM daivateShu cha |
svAhA tR^iptirdhR^itirmedhA vasUnAM tvaM vasUmatI ||2-3-20

AshA tvaM mAnuShANAM cha puShTishcha kR^itakarmaNAm |
dishashcha vidishashchaiva tathA hyagnishikhA prabhA ||2-3-21

shakunI pUtanA tvaM cha revatI cha sudAruNA |
nidrApi sarvabhUtAnAM mohinI kShatriyA tathA ||2-3-22

vidyAnAM brahmavidyA tvamo~NkAro.atha vaShaT tathA |
nArINAM pArvatIM cha tvAM paurANImR^iShayo viduH ||2-3-23

arUndhatI cha sAdhvInAM prajApativacho yathA
yathArthanAmabhirdivyairindrANI cheti vishR^utA ||2-3-24

tvayA vyAptamidaM sarvaM jagatsthAvaraja~Ngamam |
saMgrAmeShu cha sarveShu agniprajvaliteShu cha |
nadItIreShu chaureShu kAntAreShu bhayeShu cha ||2-3-25 

pravAse rAjabandhe cha shatrUNAM cha pramardane |
prANAtyayeShu sarveShu tvaM hi rakShA na saMshayaH ||2-3-26

tvayi me hR^idayaM devi tvayi chittaM manastvayi |
rakSha mAM sarvapApebhyaH prasAdaM kartumarhasi ||2-3-27

imaM yaH sustavaM divyamiti vyAsaprakalpitam |
yaH paThetprAtarutthAya shuchiH prayatamAnasaH ||2-3-28

tribhirmAsaiH kA~NkShitaM cha phalaM vai saMprayachChasi |
ShadbhirmAsairvariShThaM tu varamekaM prayachChasi ||2-3-29

architA tu tribhirmAsairdivyaM chakShuH prayachChasi |
saMvatsareNa siddhiM tu yathAkAmaM prayachChasi ||2-3-30

satyaM brahma cha divyaM cha dvaipAyanavacho yathA |
nR^iNAM bandhaM vadhaM ghoraM putranAshaM dhanakShayam ||2-3-31

vyAdhimR^ityubhayaM chaiva pUjitA shamayiShyasi |
bhaviShyasi mahAbhAge varadA kAmarUpiNI ||2-3-32

mohayitvA cha taM kaMsamekA tvaM bhokShyase jagat |
ahamapyAtmano vR^ittiM vidhAsye goShu gopavat |
svavR^iddhyarthamahaM chaiva kariShye kaMsagopatAm ||2-3-33

evaM tAM sa samAdishya gato.antardhAnamIshvaraH |
sA chApi taM namaskR^itya tathAstviti cha nishchitA ||1-3-34

yashchaitatpaThate stotraM shR^iNuyAdvApyabhIkShNashaH |
sarvArthasiddhiM labhate naro nAstyatra saMshayaH ||2-3-35

iti shrimahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi svapnagarbhavidhAne
AryAstutau tritIyo.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்