Tuesday 9 June 2020

விஸ்²ன்வவதாரவர்ணனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 59 - 004

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉

விஸ்²ன்வவதாரவர்ணனம்

Lord Krishna's birth

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
க்ருதே க³ர்ப⁴விதா⁴னே து தே³வகீ தே³வதோபமா |
ஜக்³ராஹ ஸப்த தான்க³ர்பா⁴ன்யதா²வத்ஸமுதா³ஹ்ருதான் ||2-4-1

ஷத்³க³ர்பா⁴ன்னிஸ்ஸ்ருதான்கம்ஸஸ்தாஞ்ஜகா⁴ன ஸி²லாதலே |
ஆபன்னம் ஸப்தமம் க³ர்ப⁴ம் ஸா நினாயாத² ரோஹிணீம் ||2-4-2

அர்த⁴ராத்ரே ஸ்தி²தம் க³ர்ப⁴ம் பாதயந்தீ ரஜஸ்வலா |
நித்³ரயா ஸஹஸாவிஷ்டா பபாத த⁴ரணீதலே ||2-4-3

ஸா ஸ்வப்னமிவ தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வே க³ர்பே⁴ க³ர்ப⁴மாத³த⁴த் |
அபஸ்²யந்தீ ச தம் க³ர்ப⁴ம் முஹூர்தம் வ்யதி²தாப⁴வத் ||2-4-4

தாமாஹ நித்³ரா ஸம்விக்³னாம் நைஸே² தமஸி ரோஹிணீம் |
ரோஹிணீமிவ ஸோமஸ்ய வஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-4-5

கர்ஷணேனாஸ்ய க³ர்ப⁴ஸ்ய ஸ்வக³ர்பே⁴ சாஹிதஸ்ய வை |
ஸங்கர்ஷணோ நாம ஸுத꞉ ஸு²பே⁴ தவ ப⁴விஷ்யதி ||2-4-6

ஸா தம் புத்ரமவாப்யைவம் ஹ்ருஷ்டா கிஞ்சித³வாங்முகா² |
விவேஸ² ரோஹிணீ வேஸ்²ம ஸுப்ரபா⁴ ரோஹிணீ யதா² ||2-4-7

தஸ்ய க³ர்ப⁴ஸ்ய மார்கே³ண க³ர்ப⁴மாத⁴த்த தே³வகீ | 
யத³ர்த²ம் ஸப்த தே க³ர்பா⁴꞉ கம்ஸேன வினிபாதிதா꞉ ||2-4-8

தம் து க³ர்ப⁴ம் ப்ரயத்னேன ரரக்ஷுஸ்தஸ்ய மந்த்ரிண꞉ |
ஸோ(அ)ப்யத்ர க³ர்ப⁴வஸதௌ வஸத்யாத்மேச்ச²யா ஹரி꞉ ||2-4-9

யஸோ²தா³பி ஸமாத⁴த்த க³ர்ப⁴ம் தத³ஹரேவ து |
விஷ்ணோ꞉ ஸ²ரீரஜாம்  நித்³ராம் விஷ்ணுனிர்தே³ஸ²காரிணீம் ||2-4-10

க³ர்ப⁴காலே த்வஸம்பூர்ணே அஷ்டமே மாஸி தே ஸ்த்ரியௌ |
தே³வகீ ச யஸோ²தா³ ச ஸுஷுவாதே ஸமம் ததா³ ||2-4-11

யாமேவ ரஜனீம் க்ருஷ்ணோ ஜஜ்ஞே வ்ருஷ்ணிகுலோத்³வஹ꞉ |
தாமேவ ரஜனீம் கன்யாம் யஸோ²தா³பி வ்யஜாயத ||2-4-12

நந்த³கோ³பஸ்ய பா⁴ர்யைகா வஸுதே³வஸ்ய சாபரா |
துல்யகாலம் ச க³ர்பி⁴ண்யௌ யஸோ²தா³ தே³வகீ ததா² ||2-4-13

தே³வக்யஜனயத்³விஷ்ணும் யஸோ²தா³ தாம் து தா³ரிகாம் | 
முஹூர்தே(அ)பி⁴ஜிதி ப்ராப்தே ஸார்த⁴ராத்ரே விபூ⁴ஷிதே ||2-4-14

ஸாக³ரா꞉ ஸமகம்பந்த சேலுஸ்²ச த⁴ரணீத⁴ரா꞉ |
ஜஜ்வலுஸ்²சாக்³னய꞉ ஸா²ந்தா ஜாயமானே ஜனார்த³னே ||2-4-15

ஸி²வாஸ்²சப்ரவவுர்வாதா꞉ ப்ரஸா²ந்தமப⁴வத்³ரஜ꞉ |
ஜ்யோதீம்ஷ்யதிவ்யகாஸ²ந்த ஜாயமானே ஜனார்த³னே ||2-4-16

அபி⁴ஜின்னாம நக்ஷத்ரம் ஜயந்தீ நாம ஸ²ர்வரீ |
முஹூர்தோ விஜயோ நாம யத்ர ஜாதோ ஜனார்த³ன꞉ |
அவ்யக்த꞉ ஸா²ஸ்²வத꞉ ஸூக்ஷ்மோ ஹரிர்னாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-4-17 

ஜாயமானோ ஹி ப⁴க³வான்னயனைர்மோஹயன்ப்ரபு⁴꞉ |
அனாஹதா து³ந்து³ப⁴யோ தே³வானாம் ப்ராணத³ந்தி³வி ||2-4-18

ஆகாஸா²த்புஷ்பவ்ருஷ்டிம் ச வவர்ஷ த்ரித³ஸே²ஸ்²வர꞉ |
கீ³ர்பி⁴ர்மங்க³லயுக்தாபி⁴꞉ ஸ்துவந்தோ மது⁴ஸூத³னம் ||2-4-19

மஹர்ஷய꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா உபதஸ்து²꞉ ஸஹாப்ஸரா꞉ |
ஜாயமானே ஹ்ருஷீகேஸே² ப்ரஹ்ருஷ்டமப⁴வஜ்ஜக³த் ||2-4-20

இந்த்³ரஸ்²ச த்ரித³ஸை²꞉ ஸார்த⁴ம் துஷ்டாவ மது⁴ஸூத³னம் |
வஸுதே³வஸ்²ச தம் ராத்ரௌ ஜாதம் புத்ரமதோ⁴க்ஷஜம் ||2-4-21

ஸ்²ரீவத்ஸலக்ஷணம் த்³ருஷ்ட்வா யுதம் தி³வ்யைஸ்²ச லக்ஷணை꞉ |
உவாச வஸுதே³வஸ்து ரூபம் ஸம்ஹர வை ப்ரபோ⁴ ||2-4-22

பீ⁴தோ(அ)ஹம் தே³வ கம்ஸஸ்ய தஸ்மாதே³வம் ப்³ரவீம்யஹம் |
மம புத்ரா ஹதாஸ்தேன தவ ஜ்யேஷ்டா²ம்பு³ஜேக்ஷண ||2-4-23

வைஸ²ம்பாயன உவாச 
வஸுதே³வவச꞉ ஸ்²ருத்வா ரூபம் சாஹரத³ச்யுத꞉ |
அனுஜ்ஞாப்ய பித்ருத்வேன நந்த³ கோ³பக்³ருஹம் நய ||2-4-24

வஸுதே³வஸ்து ஸங்க்³ருஹ்ய தா³ரகம் க்ஷிப்ரமேவ ச |
யஸோ²தா³யா க்³ருஹம் ராத்ரௌ விவேஸ² ஸுதவத்ஸல꞉ ||2-4-25

யஸோ²தா³யாஸ்த்வவிஜ்ஞாதஸ்தத்ர நிக்ஷிப்ய தா³ரகம் |
ப்ரக்³ருஹ்ய தா³ரிகாம் சைவ தே³வகீஸ²யனே(அ)ன்யஸத் ||2-4-26

பரிவர்தே க்ருதே தாப்⁴யாம் க³ர்பா⁴ப்⁴யாம் ப⁴யவிக்லவ꞉ |
வஸுதே³வ꞉ க்ருதார்தோ² வை நிர்ஜகா³ம நிவேஸ²னாத் ||2-4-27

உக்³ரஸேனஸுதாயாத² கம்ஸாயானகது³ந்து³பி⁴꞉ |
நிவேத³யாமாஸ ததா³ தாம் கன்யாம் வரவர்ணினீம் ||2-4-28

தச்ச்²ருத்வா த்வரித꞉ கம்ஸோ ரக்ஷிபி⁴꞉ ஸஹ வேகி³பி⁴꞉ |
ஆஜகா³ம க்³ருஹத்³வாரம் வஸுதே³வஸ்ய வீர்யவான் ||2-4-29

ஸ தத்ர த்வரிதம் த்³வாரி கிம் ஜாதமிதி சாப்³ரவீத் 
தீ³யதாம் ஸீ²க்⁴ரமித்யேவம் வாக்³பி⁴꞉ ஸமதர்ஜயத் ||2-4-30

ததோ ஹாஹாக்ருதா꞉ ஸர்வா தே³வகீப⁴வனே ஸ்த்ரிய꞉ |
உவாச தே³வகீ தீ³னா பா³ஸ்²பக³த்³க³த³யா கி³ரா ||2-4-31

தா³ரிகா து ப்ரஜாதேதி கம்ஸம் ஸமபி⁴யாசதீ |
ஸ்²ரீமந்தோ மே ஹதா꞉ ஸப்த புத்ரக³ர்பா⁴ஸ்த்வயா விபோ⁴ ||2-4-32

தா³ரிகேயம் ஹதைவைஷா பஸ்²யஸ்வ யதி³ மன்யஸே 
த்³ருஷ்ட்வா கம்ஸஸ்து தாம் கன்யாமாக்ருஷ்யத முதா³ யுத꞉ ||2-4-33 

ஹதைவைஷா யதா³ கன்யா ஜாதேத்யுக்த்வா வ்ருதா²மதி꞉ |
ஸா க³ர்ப⁴ஸ²யனே க்லிஷ்டா க³ர்பா⁴ம்பு³க்லின்னமூர்த⁴ஜா ||2-4-34

கம்ஸஸ்ய புரதோ ந்யஸ்தா ப்ருதி²வ்யாம் ப்ருதி²வீஸமா |
ஸ சைனாம் க்³ருஹ்ய புருஷ꞉ ஸமாவித்⁴யாவதூ⁴ய ச ||2-4-35

உத்³யச்ச²ன்னேவ ஸஹஸா ஸி²லாயாம் ஸமபோத²யத் |
ஸாவதூ⁴தா ஸி²லாப்ருஷ்டே(அ)னிஷ்பிஷ்டா தி³வமுத்பதத் ||2-4-36

ஹித்வா க³ர்ப⁴தனும் ஸா து ஸஹஸா முக்தமூர்த⁴ஜா |
ஜகா³ம கம்ஸமாதி³ஸ்²ய தி³வ்யஸ்ரக³னுலேபனா ||2-4-37

ஹாரஸோ²பி⁴தஸர்வாங்கீ³ முகுடோஜ்ஜ்வலபூ⁴ஷிதா |
கன்யாஇவ ஸாப⁴வன்னித்யம் தி³வ்யா தே³வைரபி⁴ஷ்டுதா ||2-4-38

நீலபீதாம்ப³ரத⁴ரா க³ஜகும்போ⁴பமஸ்தனீ |
ரத²விஸ்தீர்ணஜக⁴னா சந்த்³ரவக்த்ரா சதுர்பு⁴ஜா ||2-4-39

வித்³யுத்³விஸ்பஷ்டவர்ணாபா⁴ பா³லார்கஸத்³ருஸே²க்ஷணா |
பயோத⁴ரஸ்தனவதீ ஸந்த்⁴யேவ ஸபயோத⁴ரா ||2-4-40

ஸா வை நிஸி² தமோக்³ரஸ்தே ப³பௌ⁴ பூ⁴தக³ணாகுலே |
ந்ருத்யதீ ஹஸதீ சைவ விபரீதேன பா⁴ஸ்வதீ ||2-4-41

விஹாயஸி க³தா ரௌத்³ரா பபௌ பானமனுத்தமம் |
ஜஹாஸ ச மஹாஹாஸம் கம்ஸம் ச ருஷிதாப்³ரவீத் ||2-4-42

கம்ஸ கம்ஸாத்மனாஸா²ய யத³ஹம் கா⁴திதா த்வயா |
ஸஹஸா ச ஸமுத்க்ஷிப்ய ஸி²லாயாமபி⁴போதி²தா ||2-4-43

தஸ்மாத்தவாந்தகாலே(அ)ஹம் க்ருஷ்யமாணஸ்ய ஸ²த்ருணா |
பாடயித்வா கரைர்தே³ஹமுஷ்ணம் பாஸ்யாமி ஸோ²ணிதம் ||2-4-44

ஏவமுக்த்வா வசோ கோ⁴ரம் ஸா யதே²ஷ்டேன வர்த்மனா |
ஸ்வம் ஸா தே³வாலயம் தே³வீ ஸக³ணா விசசார ஹ ||2-4-45

ஸா கன்யா வவ்ருதே⁴ தத்ர வ்ருஷ்ணீஸங்க⁴ஸுபூஜிதா |
புத்ரவத்பால்யமானா ஸா வஸுதே³வாஜ்ஞயா ததா³ ||2-4-46

வித்³தி⁴ சைனாமதோ²த்பன்னாமம்ஸா²த்³தே³வீம் ப்ரஜாபதே꞉ |
ஏகானம்ஸா²ம் யோக³கன்யாம் ரக்ஷார்த²ம் கேஸ²வஸ்ய து ||2-4-47

தாம் வை ஸர்வே ஸுமனஸ꞉ பூஜயந்தி ஸ்ம யாத³வா꞉ |
தே³வவத்³தி³வ்யவபுஷா க்ருஷ்ண꞉ ஸம்ரக்ஷிதோ யயா ||2-4-48

தஸ்யாம் க³தாயாம் கம்ஸஸ்து தாம் மேனே ம்ருத்யுமாத்மன꞉ |
விவிக்தே தே³வகீம் சைவ வ்ரீடி³த꞉ ஸமபா⁴ஷத ||2-4-49

கம்ஸ உவாச 
ம்ருத்யோ꞉ ஸ்வஸு꞉ க்ருதோ யத்னஸ்தவ க³ர்பா⁴ மயா ஹதா꞉ |
அன்ய ஏவான்யதா தே³வி மம ம்ருத்யுருபஸ்தி²த꞉ ||2-4-50

நைராஸ்²யேன க்ருதோ யத்ன꞉ ஸ்வஜனே ப்ரஹ்ருதம் மயா |
தை³வம் புருஷகாரேண ந சாதிக்ராந்தவானஹம் ||2-4-51

த்யஜ க³ர்ப⁴க்ருதாம் சிந்தாம் ஸந்தாபம் புத்ரஜம் த்யஜ |
ஹேதுபூ⁴தஸ்த்வஹம் தேஷாம் ஸதி காலவிபர்யயே ||2-4-52

கால ஏவ ந்ருணாம் ஸ²த்ரு꞉ காலஸ்²ச பரிணாமக꞉ |
காலோ நயதி ஸர்வம் வை ஹேதுபூ⁴தஸ்து மத்³வித⁴꞉ ||2-4-53

ஆக³மிஷ்யந்தி வை தே³வி யதா²பா⁴க³முபத்³ரவா꞉ |
இத³ம் து கஷ்டம் யஜ்ஜந்து꞉ கர்தாஹமிதி மன்யதே ||2-4-54

மா கார்ஷீ꞉ புத்ரஜாம் சிந்தாம் விலாபம் ஸோ²கஜம் த்யஜ |
ஏவம்ப்ராயோ ந்ருணாம் யோனிர்னாஸ்தி காலஸ்ய ஸம்ஸ்தி²தி꞉ ||2-4-55

ஏஷ தே பாத³யோர்மூர்த்⁴னா புத்ரவத்தவ தே³வகி |
மத்³க³தஸ்த்யஜ்யதாம் ரோஷோ ஜானாம்யபக்ருதம் த்வயி ||2-4-56

இத்யுக்தவந்தம் கம்ஸம் ஸா தே³வகீ வாக்யமப்³ரவீத் |
ஸாஸ்²ருபூர்ணமுகா² தீ³னா ப⁴ர்தாரமுபவீக்ஷதீ |
உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² வத்ஸேதி கம்ஸம் மாதேவ ஜல்பதீ ||2-4-57

தே³வக்யுவாச 
மமாக்³ரதோ ஹதா க³ர்பா⁴ யே த்வயா காமரூபிணா |
காரணம் த்வம் ந வை புத்ர க்ருதாந்தோ(அ)ப்யத்ர காரணம் ||2-4-58

க³ர்ப⁴கர்தனமேதன்மே ஸஹனீயம் த்வயா க்ருதம் |
பாத³யோ꞉ பததா மூர்த்⁴னா ஸ்வம் ச கர்ம ஜுகு³ப்ஸதா ||2-4-59

க³ர்பே⁴ து நியதோ ம்ருத்யுர்பா³ல்யே(அ)பி ந நிவர்ததே |
யுவாபி ம்ருத்யோர்வஸ²க³꞉ ஸ்த²விரோ ம்ருத ஏவ து ||2-4-60

காலபூ⁴தமித³ம் ஸர்வம் ஹேதுபூ⁴தஸ்து தத்³வித⁴꞉ |
அஜாதே த³ர்ஸ²னம் நாஸ்தி யதா² வாயுஸ்ததை²வ ச ||2-4-61

ஜாதோ(அ)ப்யஜாததாம் யாதி விதா⁴த்ரா யத்ர நீயதே |
தத்³க³ச்ச² புத்ர மா தே பூ⁴ன்மத்³க³தம் ம்ருத்யுகாரணம் ||2-4-62

ம்ருத்யுனா(அ)பஹ்ருதே பூர்வம் ஸே²ஷோ ஹேது꞉ ப்ரவர்ததே |
விதி⁴னா பூர்வத்³ருஷ்டேன ப்ரஜாஸர்கே³ண தத்த்வத꞉ ||2-4-63

மாதாபித்ரோஸ்து கார்யேண ஜன்மதஸ்தூபபத்³யதே |
வைஸ²ம்பாயன உவாச 
நிஸ²ம்ய தே³வகீவாக்யம் ஸ கம்ஸ꞉ ஸ்வம் நிவேஸ²னம் ||2-4-64

ப்ரவிவேஸ² ஸ ஸம்ரப்³தோ⁴ த³ஹ்யமானேன சேதஸா |
க்ருத்யே ப்ரதிஹதே தீ³னோ ஜகா³ம விமனா ப்⁴ருஸ²ம் ||2-4-65  

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² விஷ்ணுபர்வணி ஸ்²ரீக்ருஷ்ணஜன்மனி
சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_4_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - vishnu Parva - 
Chapter 4 - Vishnu's Incarnation
Itranslated and proofread by K S Rmachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, February 27, 2008## 

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturtho.adhyAyaH

vishnvavatAravarNanam

vaishaMpAyana uvAcha 
kR^ite garbhavidhAne tu devakI devatopamA |
jagrAha sapta tAngarbhAnyathAvatsamudAhR^itAn ||2-4-1

ShadgarbhAnnissR^itAnkaMsastA~njaghAna shilAtale |
ApannaM saptamaM garbhaM sA ninAyAtha rohiNIm ||2-4-2

ardharAtre sthitaM garbhaM pAtayantI rajasvalA |
nidrayA sahasAviShTA papAta dharaNItale ||2-4-3

sA svapnamiva taM dR^iShTvA sve garbhe garbhamAdadhat |
apashyantI cha tam garbhaM muhUrtaM vyathitAbhavat ||2-4-4

tAmAha nidrA saMvignAM naishe tamasi rohiNIm |
rohiNImiva somasya vasudevasya dhImataH ||2-4-5

karShaNenAsya garbhasya svagarbhe chAhitasya vai |
saMkarShaNo nAma sutaH shubhe tava bhaviShyati ||2-4-6

sA taM putramavApyaivaM hR^iShTA ki~nchidavA~NmukhA |
vivesha rohiNI veshma suprabhA rohiNI yathA ||2-4-7

tasya garbhasya mArgeNa garbhamAdhatta devakI | 
yadarthaM sapta te garbhAH kaMsena vinipAtitAH ||2-4-8

taM tu garbhaM prayatnena rarakShustasya mantriNaH |
so.apyatra garbhavasatau vasatyAtmechChayA hariH ||2-4-9

yashodApi samAdhatta garbhaM tadahareva tu |
viShNoH sharIrajAM  nidrAM viShNunirdeshakAriNIm ||2-4-10

garbhakAle tvasaMpUrNe aShTame mAsi te striyau |
devakI cha yashodA cha suShuvAte samaM tadA ||2-4-11

yAmeva rajanIM kR^iShNo jaj~ne vR^iShNikulodvahaH |
tAmeva rajanIM kanyAM yashodApi vyajAyata ||2-4-12

nandagopasya bhAryaikA vasudevasya chAparA |
tulyakAlaM cha garbhiNyau yashodA devakI tathA ||2-4-13

devakyajanayadviShNuM yashodA tAM tu dArikAm | 
muhUrte.abhijiti prApte sArdharAtre vibhUShite ||2-4-14

sAgarAH samakaMpanta chelushcha dharaNIdharAH |
jajvalushchAgnayaH shAntA jAyamAne janArdane ||2-4-15

shivAshchapravavurvAtAH prashAntamabhavadrajaH |
jyotIMShyativyakAshanta jAyamAne janArdane ||2-4-16

abhijinnAma nakShatraM jayantI nAma sharvarI |
muhUrto vijayo nAma yatra jAto janArdanaH |
avyaktaH shAshvataH sUkShmo harirnArAyaNaH prabhuH ||2-4-17 

jAyamAno hi bhagavAnnayanairmohayanprabhuH |
anAhatA dundubhayo devAnAM prANadandivi ||2-4-18

AkAshAtpuShpavR^iShTiM cha vavarSha tridasheshvaraH |
gIrbhirma~NgalayuktAbhiH stuvanto madhusUdanam ||2-4-19

maharShayaH sagandharvA upatasthuH sahApsarAH |
jAyamAne hR^iShIkeshe prahR^iShTamabhavajjagat ||2-4-20

indrashcha tridashaiH sArdhaM tuShTAva madhusUdanam |
vasudevashcha taM rAtrau jAtaM putramadhokShajam ||2-4-21

shrIvatsalakShaNaM dR^iShTvA yutaM divyaishcha lakShaNaiH |
uvAcha vasudevastu rUpaM saMhara vai prabho ||2-4-22

bhIto.aham deva kaMsasya tasmAdevaM bravImyaham |
mama putrA hatAstena tava jyeShThAmbujekShaNa ||2-4-23

vaishampAyana uvAcha 
vasudevavachaH shrutvA rUpaM chAharadachyutaH |
anuj~nApya pitR^itvena nanda gopagR^ihaM naya ||2-4-24

vasudevastu saMgR^ihya dArakaM kShiprameva cha |
yashodAyA gR^ihaM rAtrau vivesha sutavatsalaH ||2-4-25

yashodAyAstvavij~nAtastatra nikShipya dArakam |
pragR^ihya dArikAM chaiva devakIshayane.anyasat ||2-4-26

parivarte kR^ite tAbhyAM garbhAbhyAM bhayaviklavaH |
vasudevaH kR^itArtho vai nirjagAma niveshanAt ||2-4-27

ugrasenasutAyAtha kamsAyAnakadundubhiH |
nivedayAmAsa tadA tAM kanyAM varavarNinIm ||2-4-28

tachChrutvA tvaritaH kaMso rakShibhiH saha vegibhiH |
AjagAma gR^ihadvAraM vasudevasya vIryavAn ||2-4-29

sa tatra tvaritaM dvAri kiM jAtamiti chAbravIt 
dIyatAM shIghramityevaM vAgbhiH samatarjayat ||2-4-30

tato hAhAkR^itAH sarvA devakIbhavane striyaH |
uvAcha devakI dInA bAshpagadgadayA girA ||2-4-31

dArikA tu prajAteti kaMsaM samabhiyAchatI |
shrImanto me hatAH sapta putragarbhAstvayA vibho ||2-4-32

dArikeyaM hataivaiShA pashyasva yadi manyase 
dR^iShTvA kaMsastu tAM kanyAmAkR^iShyata mudA yutaH ||2-4-33 

hataivaiShA yadA kanyA jAtetyuktvA vR^ithAmatiH |
sA garbhashayane kliShTA garbhAmbuklinnamUrdhajA ||2-4-34

kaMsasya purato nyastA pR^ithivyAM pR^ithivIsamA |
sa chainAM gR^ihya puruShaH samAvidhyAvadhUya cha ||2-4-35

udyachChanneva sahasA shilAyAM samapothayat |
sAvadhUtA shilApR^iShTe.aniShpiShTA divamutpatat ||2-4-36

hitvA garbhatanuM sA tu sahasA muktamUrdhajA |
jagAma kaMsamAdishya divyasraganulepanA ||2-4-37

hArashobhitasarvA~NgI mukuTojjvalabhUShitA |
kanyAiva sAbhavannityaM divyA devairabhiShTutA ||2-4-38

nIlapItAmbaradharA gajakumbhopamastanI |
rathavistIrNajaghanA chandravaktrA chaturbhujA ||2-4-39

vidyudvispaShTavarNAbhA bAlArkasadR^ishekShaNA |
payodharastanavatI saMdhyeva sapayodharA ||2-4-40

sA vai nishi tamograste babhau bhUtagaNAkule |
nR^ityatI hasatI chaiva viparItena bhAsvatI ||2-4-41

vihAyasi gatA raudrA papau pAnamanuttamam |
jahAsa cha mahAhAsaM kaMsaM cha ruShitAbravIt ||2-4-42

kaMsa kaMsAtmanAshAya yadahaM ghAtitA tvayA |
sahasA cha samutkShipya shilAyAmabhipothitA ||2-4-43

tasmAttavAntakAle.ahaM kR^iShyamANasya shatruNA |
pATayitvA karairdehamuShNaM pAsyAmi shoNitam ||2-4-44

evamuktvA vacho ghoraM sA yatheShTena vartmanA |
svaM sA devAlayaM devI sagaNA vichachAra ha ||2-4-45

sA kanyA vavR^idhe tatra vR^iShNIsa~NghasupUjitA |
putravatpAlyamAnA sA vasudevAj~nayA tadA ||2-4-46

viddhi chainAmathotpannAmamshAddevIM prajApateH |
ekAnaMshAM yogakanyAM rakShArthaM keshavasya tu ||2-4-47

tAM vai sarve sumanasaH pUjayanti sma yAdavAH |
devavaddivyavapuShA kR^iShNaH saMrakShito yayA ||2-4-48

tasyAM gatAyAM kaMsastu tAM mene mR^ityumAtmanaH |
vivikte devakIM chaiva vrIDitaH samabhAShata ||2-4-49

kaMsa uvAcha 
mR^ityoH svasuH kR^ito yatnastava garbhA mayA hatAH |
anya evAnyatA devi mama mR^ityurupasthitaH ||2-4-50

nairAshyena kR^ito yatnaH svajane prahR^itaM mayA |
daivaM puruShakAreNa na chAtikrAntavAnaham ||2-4-51

tyaja garbhakR^itAM chintAM saMtApaM putrajaM tyaja |
hetubhUtastvahaM teShAM sati kAlaviparyaye ||2-4-52

kAla eva nR^iNAM shatruH kAlashcha pariNAmakaH |
kAlo nayati sarvaM vai hetubhUtastu madvidhaH ||2-4-53

AgamiShyanti vai devi yathAbhAgamupadravAH |
idaM tu kaShTaM yajjantuH kartAhamiti manyate ||2-4-54

mA kArShIH putrajAM chintAM vilApaM shokajaM tyaja |
evaMprAyo nR^iNAM yonirnAsti kAlasya saMsthitiH ||2-4-55

eSha te pAdayormUrdhnA putravattava devaki |
madgatastyajyatAM roSho jAnAmyapakR^itaM tvayi ||2-4-56

ityuktavantaM kaMsaM sA devakI vAkyamabravIt |
sAshrupUrNamukhA dInA bhartAramupavIkShatI |
uttiShThottiShTha vatseti kaMsaM mAteva jalpatI ||2-4-57

devakyuvAcha 
mamAgrato hatA garbhA ye tvayA kAmarUpiNA |
kAraNaM tvaM na vai putra kR^itAnto.apyatra kAraNam ||2-4-58

garbhakartanametanme sahanIyaM tvayA kR^itam |
pAdayoH patatA mUrdhnA svaM cha karma jugupsatA ||2-4-59

garbhe tu niyato mR^ityurbAlye.api na nivartate |
yuvApi mR^ityorvashagaH sthaviro mR^ita eva tu ||2-4-60

kAlabhUtamidaM sarvaM hetubhUtastu tadvidhaH |
ajAte darshanaM nAsti yathA vAyustathaiva cha ||2-4-61

jAto.apyajAtatAM yAti vidhAtrA yatra nIyate |
tadgachCha putra mA te bhUnmadgataM mR^ityukAraNam ||2-4-62

mR^ityunA.apahR^ite pUrvaM sheSho hetuH pravartate |
vidhinA pUrvadR^iShTena prajAsargeNa tattvataH ||2-4-63

mAtApitrostu kAryeNa janmatastUpapadyate |
vaishaMpAyana uvAcha 
nishamya devakIvAkyaM sa kaMsaH svaM niveshanam ||2-4-64

pravivesha sa saMrabdho dahyamAnena chetasA |
kR^itye pratihate dIno jagAma vimanA bhR^isham ||2-4-65  

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi shrIkR^iShNajanmani
chaturtho.adhyAyaH    

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்