Sunday 24 May 2020

விஷ்ணும் ப்ரதி தே³வர்ஷேர்வாக்யம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 54

அத² சது꞉பஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

விஷ்ணும் ப்ரதி தே³வர்ஷேர்வாக்யம்

Shatrugna and Lavanasura

வைஸ²ம்பாயன உவாச
க்ருதகார்யே க³தே காலே ஜக³த்யாம் ச யதா²னயம் |
அம்ஸா²வதரணே வ்ருத்தே ஸுராணாம் பா⁴ரதே குலே ||1-54-1

பா⁴கே³(அ)வதீர்ணே த⁴ர்மஸ்ய ஸ²க்ரஸ்ய பவனஸ்ய ச |
அஸ்²வினோர்தே³வபி⁴ஷஜோர்பா⁴கே³ வை பா⁴ஸ்கரஸ்ய ச ||1-54-2

பூர்வமேவாவனிக³தே பா⁴கே³ தே³வபுரோத⁴ஸ꞉ |
வஸூனாமஷ்டமே பா⁴கே³ ப்ராகே³வ த⁴ரணீம் க³தே ||1-54-3

ம்ருத்யோர்பா⁴கே³ க்ஷிதிக³தே கலேர்பா⁴கே³ ததை²வ ச |
பா⁴கே³ ஸு²க்ரஸ்ய ஸோமஸ்ய வருணஸ்ய ச கா³ம் க³தே ||1-54-4

ஸ²ங்கரஸ்ய க³தே பா⁴கே³ மித்ரஸ்ய த⁴னத³ஸ்ய ச |
க³ந்த⁴ர்வோரக³யக்ஷாணாம் பா⁴கா³ம்ஸே²ஷு க³தேஷு ச ||1-54-5

பா⁴கே³ஷ்வேதேஷு க³க³னாத³வதீர்ணேஷு மேதி³னீம் |
திஷ்ட²ன்னாராயணஸ்யாம்ஸே² நாரத³꞉ ஸமத்³ருஸ்²யத ||1-54-6

ஜ்வலிதாக்³னிப்ரதீகாஸோ² பா³லார்கஸத்³ருஸே²க்ஷண꞉ |
ஸவ்யாபவ்ருத்தம் விபுலம் ஜடாமண்ட³லமுத்³வஹன் ||1-54-7

சந்த்³ராம்ஸு²ஸு²க்லே வஸனே வஸானோ ருக்மபூ⁴ஷித꞉ |
வீணாம் க்³ருஹீத்வா மஹதீம் கக்ஷாஸக்தாம் ஸகீ²மிவ ||1-54-8

க்ருஷ்ணாஜினோத்தராஸங்கோ³ ஹேமயஜ்ஞோபவீதவான் |
த³ண்டீ³ கமண்ட³லுத⁴ர꞉ ஸாக்ஷாச்ச²க்ர இவாபர꞉ ||1-54-9

பே⁴த்தா ஜக³தி கு³ஹ்யானாம் விக்³ரஹாணாம் க்³ரஹோபம꞉ |
கா³தா சதுர்ணாம் வேதா³னாமுத்³கா³தா ப்ரத²மர்த்விஜாம் |
மஹர்ஷிவிக்³ரஹருசிர்வித்³வான்கா³ந்த⁴ர்வகோவித³꞉ ||1-54-10

வைரிகேலிகிலோ விப்ரோ ப்³ராஹ்ம꞉ கலிரிவாபர꞉ |
தே³வக³ந்த⁴ர்வலோகானாமாதி³வக்தா மஹாமுனி꞉ ||1-54-11

ஸ நாரதோ³(அ)த² ப்³ரஹ்மர்ஷிர்ப்³ரஹ்மலோகசரோ(அ)வ்யய꞉ |
ஸ்தி²தோ தே³வஸபா⁴மத்⁴யே ஸம்ரப்³தோ⁴ விஷ்ணுமப்³ரவீத் ||1-54-12

அம்ஸா²வதரணம் விஷ்ணோர்யதி³த³ம் த்ரித³ஸை²꞉ க்ருதம் |
க்ஷயார்த²ம் ப்ருதி²வீந்த்³ராணாம் ஸர்வமேதத³காரணம் ||1-54 13

யதே³தத்பார்தி²வம் க்ஷத்ரம் ஸ்தி²தம் த்வயி யதீ³ஸ்²வர |
ந்ருனாராயணயுக்தோ(அ)யம் கார்யார்த²꞉ ப்ரதிபா⁴தி மே ||1-54-14

ந யுக்தம் ஜானதா தே³வ த்வயா தத்வார்த²த³ர்ஸி²னா |
தே³வதே³வ ப்ருதி²வ்யர்தே² ப்ரயோக்தும் கார்யமீத்³ருஸ²ம் ||1-54-15

த்வம் ஹி சக்ஷுஷ்மதாம் சக்ஷு꞉ ஸ்²லாக்⁴ய꞉ ப்ரப⁴வதாம் ப்ரபு⁴꞉ |
ஸ்²ரேஷ்டோ² யோக³வதாம் யோகீ³ க³திர்க³திமதாமபி ||1-54-16

தே³வபா⁴கா³ங்க³தாந்த்³ருஷ்ட்வா கிம் த்வம் ஸர்வாஸ்²ரயோ விபு⁴꞉ |
வஸுந்த⁴ராயா꞉ ஸாஹ்யார்த²மம்ஸ²ம் ஸ்வம் நானுயுஞ்ஜஸே ||1-54-17

த்வயா ஸனாத² தே³வாம்ஸா²ஸ்த்வன்மயாஸ்த்வத்பராயணா꞉ |
ஜக³த்யாம் ஸஞ்சரிஷ்யந்தி கார்யாத்கார்யாந்தரம் க³தா꞉ ||1-54-18

தத³ஹம் த்வரயா விஷ்ணோ ப்ராப்த꞉ ஸுரஸபா⁴மிமாம் |
தவ ஸஞ்சோத³னார்த²ம் வை ஸ்²ருணு சாப்யத்ர காரணம் ||1-54-19

யே த்வயா நிஹதா தை³த்யா꞉ ஸங்க்³ராமே தாரகாமயே |
தேஷாம் ஸ்²ருணு க³திம் விஷ்ணோ யே க³தா꞉ ப்ருதி²வீதலம் ||1-54-20

புரீ ப்ருதி²வ்யாம் முதி³தா மது²ரா நாமத꞉ ஸ்²ருதா |
நிவிஷ்டா யமுனாதீரே ஸ்பீ²தா ஜனபதா³யுதா ||1-54-21

மது⁴ர்னாம மஹானாஸீத்³தா³னவோ யுதி⁴ து³ர்ஜய꞉ |
த்ராஸன꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ப³லேன மஹதான்வித꞉ ||1-54-22

தஸ்ய தத்ர மஹச்சாஸீன்மஹாபாத³பஸங்குலம் |
கோ⁴ரம் மது⁴வனம் நாம யத்ராஸௌ ந்யவஸத்புரா ||1-54-23

தஸ்ய புத்ரோ மஹானாஸீல்லவஙோ நாம தா³னவ꞉ |
த்ராஸன꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் மஹாப³லபராக்ரம꞉ ||1-54-24

ஸ தத்ர தா³னவ꞉ க்ரீட³ன்வர்ஷபூகா³னனேகஸ²꞉ |
ஸ தை³வதக³ணம்ˮல்லோகானுத்³வாஸயதி த³ர்பித꞉ ||1-54-25

அயோத்⁴யாயாமயோத்⁴யாயாம் ராமே தா³ஸ²ரதௌ² ஸ்தி²தே |
ராஜம் ஸா²ஸதி த⁴ர்மஜ்ஞே ராக்ஷஸானாம் ப⁴யாவஹே ||1-54-26

ஸ தா³னவோ ப³லஸ்²லாகீ⁴ கோ⁴ரம் வனமுபாஸ்²ரித꞉ |
ப்ரேஷயாமாஸ ராமாய தூ³தம் பருஷவாதி³னம் ||1-54-27

விஷயாஸன்னபூ⁴தோ(அ)ஸ்மி தவ ராம ரிபுஸ்²ச ஹ |
ந ச ஸாமந்தமிச்ச²ந்தி ராஜானோ ப³லத³ர்பிதம் ||1-54-28

ராஜ்ஞா ராஜ்யவ்ரதஸ்தே²ன ப்ரஜானாம் ஹிதகாம்யயா |
ஜேதவ்யா ரிபவ꞉ ஸர்வே ஸ்பீ²தம் விஷயமிச்ச²தா ||1-54-29

அபி⁴ஷேகார்த்³ரகேஸே²ன ராஜ்ஞா ரஞ்ஜனகாம்யயா |
ஜேதவ்யானீந்த்³ரியாண்யாதௌ³ தஜ்ஜயே ஹி த்⁴ருவோ ஜய꞉ ||1-54-30

ஸம்யக்³வர்திதுகாம்யஸ்ய விஸே²ஷேண மஹீபதே꞉ |
நயானாமுபதே³ஸே²ன நாஸ்தி லோகஸமோ கு³ரு꞉ ||1-54-31

வ்யஸனேஷு ஜக⁴ன்யஸ்ய த⁴ர்மமத்⁴யஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ப²லஜ்யேஷ்ட²ஸ்ய ந்ருபதேர்னாஸ்தி ஸாமந்தஜம் ப⁴யம் ||1-54-32

ஸஹஜைர்பா³த்⁴யதே ஸர்வ꞉ ப்ரவ்ருத்³தை⁴ரிந்த்³ரியாரிபி⁴꞉ |
அமித்ராணாம் ப்ரியகரைர்மோஹைரத்⁴ருதிரீஸ்²வர꞉ ||1-54-33

யத்த்வயா ஸ்த்ரீக்ருதே மோஹாத்ஸக³ணோ ராவணோ ஹத꞉ |
நைததௌ³பயிகம் மன்யே மஹத்³வை கர்ம குத்ஸிதம் ||1-54-34

வனவாஸப்ரவ்ருத்தேன யத்த்வயா வ்ரதஸா²லினா |
ப்ரஹ்ருதம் ராக்ஷஸானீகே நைவ த்³ருஷ்ட꞉ ஸதாம் விதி⁴꞉ ||1-54-35

ஸதாமக்ரோத⁴ஜோ த⁴ர்ம꞉ ஸு²பா⁴ம் நயதி ஸத்³க³திம் |
யத்த்வயா நிஹதா மோஹாத்³தூ³ஷிதாஸ்²சாஸ்²ரமௌகஸ꞉ ||1-54-36
ஸ ஏஷ ராவணோ த⁴ன்யோ யஸ்த்வயா வ்ரதசாரிணா |
ஸ்த்ரீனிமித்தே ஹதோ யுத்³தே⁴ க்³ராம்யாந்த⁴ர்மானவேக்ஷதா ||1-54-37

யதி³ தே நிஹத꞉ ஸங்க்²யே து³ர்பு³த்³தி⁴ரஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
யுத்³த்⁴யஸ்வாத்³ய மயா ஸார்த⁴ம் ம்ருதே⁴ யத்³யஸி வீர்யவான் ||1-54-38

தஸ்ய தூ³தஸ்ய தச்ச்²ருத்வா பா⁴ஷிதம் தத்த்வவாதி³ன꞉ |
தை⁴ர்யாத³ஸம்ப்⁴ராந்தவபு꞉ ஸஸ்மிதம் ராக⁴வோ(அ)ப்³ரவீத் ||1-54-39

அஸதே³தத்த்வயா தூ³த பா⁴ஷிதம் தஸ்ய கௌ³ரவாத் |
யன்மாம் க்ஷிபஸி தோ³ஷேண வேதா³த்மானம் ச ஸுஸ்தி²ரம் ||1-54-40

யத்³யஹம் தத்பதே² மூடோ⁴ யதி³ வா ராவணோ ஹத꞉ |
யதி³ வா மே ஹ்ருதா பா⁴ர்யா கா தத்ர பரிதே³வனா ||1-54-41

ந வாங்மாத்ரேண து³ஷ்யந்தி ஸாத⁴வ꞉ ஸத்பதே² ஸ்தி²தா꞉ |
ஜாக³ர்தி ச யதா² தே³வ꞉ ஸதா³ ஸத்ஸ்விதரேஷு ச ||1-54-42

க்ரிதம் தூ³தேன யத்கார்யம் க³ச்ச² த்வம் தூ³த மா சிரம் |
நாத்மஸ்²லாகி⁴ஷு நீசேஷு ப்ரஹரந்தீஹ மத்³விதா⁴꞉ ||1-54-43

அயம் மமானுஜோ ப்⁴ராதா ஸ²த்ருக்⁴ன꞉ ஸ²த்ருதாபன꞉ |
தஸ்ய தை³த்யஸ்ய து³ர்பு³த்³தே⁴ர்ம்ருதே⁴ ப்ரதிகரிஷ்யதி ||1-54-44

ஏவமுக்த꞉ ஸ தூ³தஸ்து யயௌ ஸௌமித்ரிணா ஸஹ |
அனுஜ்ஞாதோ நரேந்த்³ரேண ராக⁴வேண மஹாத்மனா ||1-54-45

ஸ ஸீ²க்⁴ரயான꞉ ஸம்ப்ராப்தஸ்தத்³தா³னவபுரம் மஹத் |
சக்ரே நிவேஸ²ம் ஸௌமித்ரிர்வனாந்தே யுத்³த⁴லாலஸ꞉ ||1-54-46

ததோ தூ³தஸ்ய வசனாத்ஸ தை³த்ய꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ |
ப்ருஷ்ட²தஸ்தத்³வனம் க்ருத்வா யுத்³தா⁴யாபி⁴முக²꞉ ஸ்தி²த꞉ ||1-54-47

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்³கோ⁴ரம் ஸௌமித்ரேர்தா³னவஸ்ய ச |
உப⁴யோரேவ ப³லினோ꞉ ஸூ²ரயோ ரணமூர்த⁴னி ||1-54-48

தௌ ஸ²ரை꞉ ஸாது⁴ நிஸி²தைரன்யோன்யமபி⁴ஜக்⁴னது꞉ |
ந ச தௌ யுத்³த⁴வைமுக்²யம் ஸ்²ரமம் வாப்யுபஜக்³மது꞉ ||1-54-49

அத² ஸௌமித்ரிணா பா³ணை꞉ பீடி³தோ தா³னவோ யுதி⁴ |
தத꞉ ஸ ஸூ²லரஹித꞉ பர்யஹீயத தா³னவ꞉ ||1-54-50

ஸ க்³ருஹீத்வாங்குஸ²ம் சைவ தே³வைர்த³த்தவரம் ரணே |
கர்ஷணம் ஸர்வபூ⁴தானாம் லவணோ விரராஸ ஹ ||1-54-51

ஸி²ரோத⁴ராயாம் ஜக்³ராஹ ஸோ(அ)ங்குஸே²ன சகர்ஷ ஹ |
ப்ரவேஸ²யிதுமாரப்³தோ⁴ லவணோ ராக⁴வானுஜம் 1-54-52 ||

ஸ ருக்மத்ஸருமுத்³யம்ய ஸ²த்ருக்⁴ன꞉ க²ட்³க³முத்தமம் |
ஸி²ரஸ்²சிச்சே²த³ க²ட்³கே³ன லவணஸ்ய மஹாம்ருதே⁴ ||1-54-53

ஸ ஹத்வா தா³னவம் ஸங்க்²யே ஸௌமித்ரிர்மித்ர்வத்ஸல꞉ |
தத்³வனம் தஸ்ய தை³த்யஸ்ய சிச்சே²தா³ஸ்த்ரேண பு³த்³தி⁴மான் ||1-54-54

சி²த்த்வா வனம் தத்ஸௌமித்ரிர்னிவேஸ²ம் ஸோ(அ)ப்⁴யரோசயத் |
ப⁴வாய தஸ்ய தே³ஸ²ஸ்ய புர்யா꞉ பரமத⁴ர்மவித் ||1-54-55

தஸ்மின்மது⁴வனஸ்தா²னே மது²ரா நாம ஸா புரீ |
ஸ²த்ருக்⁴னேன புரா ஸ்ருஷ்டா ஹத்வா தம் தா³னவம் ரணே ||1-54-56

ஸா புரீ பரமோதா³ரா ஸாட்டப்ராகாரதோரணா |
ஸ்பீ²தா ராஷ்ட்ரஸமாகீர்ணா ஸம்ருத்³த⁴ப³லவாஹனா ||1-54-57

உத்³யானவனஸம்பன்னா ஸுஸீமா ஸுப்ரதிஷ்டி²தா |
ப்ராம்ஸு²ப்ராகாரவஸனா பரிகா²குலமேக²லா ||1-54-58

சயாட்டாலககேயூரா ப்ராஸாத³வரகுண்ட³லா |
ஸுஸம்வ்ருதத்³வாரவதீ சத்வாரோத்³கா³ரஹாஸினீ ||1-54-59

அரோக³வீரபுருஷா ஹஸ்த்யஸ்²வரத²ஸங்குலா |
அர்த⁴சந்த்³ரப்ரதீகாஸா² யமுனாதீரஸோ²பி⁴தா ||1-54-60

புண்யாபணவதீ து³ர்கா³ ரத்னஸஞ்சயக³ர்விதா |
க்ஷேத்ராணி ஸஸ்யவந்த்யஸ்யா꞉ காலே தே³வஸ்²ச வர்ஷதி ||1-54-61

நரனாரீப்ரமுதி³தா ஸா புரீ ஸ்ம ப்ரகாஸ²தே |
நிவிஷ்டவிஷயஸ்²சைவ ஸூ²ரஸேனஸ்ததோ(அ)ப⁴வத் ||1-54-62

தஸ்யாம் புர்யாம் மஹாவீர்யோ ராஜா போ⁴ஜகுலோத்³வஹ꞉ |
உக்³ரஸேன இதி க்²யாதோ மஹாஸேனபராக்ரம꞉ ||1-54-63

தஸ்ய புத்ரத்வமாபன்னோ யோ(அ)ஸௌ விஷ்ணோ த்வயா ஹதஹ் |
காலனேமிர்மஹாதை³த்ய꞉ ஸங்க்³ராமே தாரகாமயே ||1-54-64

கம்ஸோ நாம விஸா²லாக்ஷோ போ⁴ஜவம்ஸ²விவர்த⁴ன꞉ |
ராஜா ப்ருதி²வ்யாம் விக்²யாத꞉ ஸிம்ஹவிஸ்பஷ்டவிக்ரம꞉ ||1-54-65

ராஜ்ஞாம் ப⁴யங்கரோ கோ⁴ர꞉ ஸ²ங்கனீயோ மஹீக்ஷிதாம் |
ப⁴யத³꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ஸத்பதா²த்³பா³ஹ்யதாம் க³த꞉ ||1-54-66

தா³ருணாபி⁴னிவேஸே²ன தா³ருணேனாந்தராத்மனா |
யுக்தஸ்தேனைவ த³ர்பேண ப்ரஜானாம் ரோமஹர்ஷண꞉ ||1-54-67

ந ராஜத⁴ர்மாபி⁴ரதோ நாத்மபக்ஷஸுகா²வஹ꞉ |
நாத்மராஜ்யே ப்ரியகரஸ்²சண்ட³꞉ கரருசி꞉ ஸதா³ ||1-54-68

ஸ கம்ஸஸ்தத்ர ஸம்பூ⁴தஸ்த்வயா யுத்³தே⁴ பராஜிதஹ் |
க்ரவ்யாதோ³ பா³த⁴தே லோகானாஸுரேணாந்தராத்மனா ||1-54-69

யோ(அ)ப்யஸௌ ஹயவிக்ராந்தோ ஹயக்³ரீவ இதி ஸ்ம்ருத꞉ |
கேஸீ² நாம ஹயோ ஜாத꞉ ஸ தஸ்யைவ ஜக⁴ன்யஜ꞉ ||1-54-70

ஸ து³ஷ்டோ ஹேஷிதபடு꞉ கேஸரீ நிரவக்³ரஹ꞉ |
வ்ருந்தா³வனே வஸத்யேகோ ந்ருணாம் மாம்ஸானி ப⁴க்ஷயன் ||1-54-71

அரிஷ்டோ ப³லிபுத்ரஸ்²ச ககுத்³மீ வ்ருஷரூபத்⁴ருக் |
க³வாமரித்வமாபன்ன꞉ காமரூபீ மஹாஸுர꞉ ||1-54-72

ரிஷ்டோ நாம தி³தே꞉ புத்ரோ வரிஷ்டோ² தா³னவேஷு ய꞉ |
ஸ குஞ்ஜரத்வமாபன்னோ தை³த்ய꞉ கம்ஸஸ்ய வாஹன꞉ ||1-54-73

லம்போ³ நாமேதி விக்²யாதோ யோ(அ)ஸௌ தை³த்யேஷு த³ர்பித꞉ |
ப்ரலம்போ³ நாம தை³த்யோ(அ)ஸௌ வடம் பா⁴ண்டீ³ரமாஸ்²ரித꞉ ||1-54-74

க²ர இத்யுச்யதே தை³த்யோ தே⁴னுக꞉ ஸோ(அ)ஸுரோத்தம꞉ |
கோ⁴ரம் தாலவனம் தை³த்யஸ்²சரத்யுத்³வாஸயன்ப்ரஜா꞉ ||1-54-75

வாராஹஸ்²ச கிஸோ²ரஸ்²ச தா³னவௌ யௌ மஹாப³லௌ |
மல்லௌ ரங்க³க³தௌ தௌ து ஜாதௌ சாணூரமுஷ்டிகௌ ||1-54-76

யௌ தௌ மயஸ்²ச தாரஸ்²ச தா³னவௌ தா³னவாந்தக |
ப்ராக்³ஜ்யோதிஷே தௌ பௌ⁴மஸ்ய நரகஸ்ய புரே ரதௌ ||1-54-77

ஏதே தை³த்யா வினிஹதாஸ்த்வயா விஷ்ணோ நிராக்ருதா꞉ |
மானுஷம் வபுராஸ்தா²ய பா³த⁴ந்தே பு⁴வி மானுஷான் ||1-54-78

த்வத்கதா²த்³வேஷிண꞉ ஸர்வே த்வத்³ப⁴க்தான்க்⁴னந்தி மானுஷான் |
தவ ப்ரஸாதா³த்தேஷாம் வை தா³னவானாம் க்ஷயோ ப⁴வேத் ||1-54-79

த்வத்தஸ்தே பி³ப்⁴யதி தி³வி த்வத்தோ பி³ப்⁴யதி ஸாக³ரே |
ப்ருதிவ்யாம் தவ பி³ப்⁴யந்தி நான்யதஸ்து கதா³சன ||1-54-80

து³ர்வ்ருத்தஸ்ய ஹதஸ்யாபி த்வயா நான்யேன ஸ்²ரீத⁴ர |
தி³வஸ்²ச்யுதஸ்ய தை³த்யஸ்ய க³திர்ப⁴வதி மேதி³னீ ||1-54-81

வ்யுத்தி²தஸ்ய ச மேதி³ன்யாம் ஹதஸ்ய ந்ருஸ²ரீரிண꞉ |
து³ர்லப⁴ம் ஸ்வர்க³க³மனம் த்வயி ஜாக்³ரதி கேஸ²வ ||1-54-82

ததா³க³ச்ச² ஸ்வயம் விஷ்ணோ க³ச்சா²ம꞉ ப்ருதி²வீதலம் |
தா³னவானாம் வினாஸா²ய விஸ்ருஜாத்மானமாத்மனா ||1-54-83

மூர்தயோ ஹி தவாவ்யக்தா த்³ருஸ்²யாத்³ருஸ்²யா꞉ ஸுரோத்தமை꞉ |
தாஸு ஸ்ருஷ்டாஸ்த்வயா தே³வா꞉ ஸம்ப⁴விஷ்யந்தி பூ⁴தலே ||1-54-84

தவாவதரணே விஷ்ணோ கம்ஸ꞉ ஸ வினஸி²ஷ்யதி |
ஸேத்ஸ்யதே ச ஸ கார்யார்தோ² யஸ்யார்தே² பூ⁴மிராக³தா ||1-54-85

த்வம் பா⁴ரதே கார்யகு³ருஸ்த்வம் சக்ஷுஸ்த்வம் பராயணம் |
ததா³க³ச்ச² ஹ்ருஷீகேஸ² க்ஷிதௌ தாஞ்ஜஹி தா³னவான் ||1-54-86

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
நாரத³வாக்யே சது꞉பஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_54_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 54 - Narada's Request to Vishnu
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, January 31, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

atha chatuHpa~nchAshattamo.adhyAyaH

viShNuM prati devarShervAkyam

vaishaMpAyana uvAcha

kR^itakArye gate kAle jagatyAM cha yathAnayam |
aMshAvataraNe vR^itte surANAM bhArate kule ||1-54-1

bhAge.avatIrNe dharmasya shakrasya pavanasya cha |
ashvinordevabhiShajorbhAge vai bhAskarasya cha ||1-54-2

pUrvamevAvanigate bhAge devapurodhasaH |
vasUnAmaShTame bhAge prAgeva dharaNIM gate ||1-54-3

mR^ityorbhAge kShitigate kalerbhAge tathaiva cha |
bhAge shukrasya somasya varuNasya cha gAM gate ||1-54-4

shaMkarasya gate bhAge mitrasya dhanadasya cha |
gandharvoragayakShANAM bhAgAMsheShu gateShu cha ||1-54-5 

bhAgeShveteShu gaganAdavatIrNeShu medinIm |
tiShThannArAyaNasyAMshe nAradaH samadR^ishyata ||1-54-6

jvalitAgnipratIkAsho bAlArkasadR^ishekShaNaH |
savyApavR^ittaM vipulaM jaTAmaNDalamudvahan ||1-54-7

chandrAMshushukle vasane vasAno rukmabhUShitaH |
vINAM gR^ihItvA mahatIM kakShAsaktAM sakhImiva ||1-54-8

kR^iShNAjinottarAsa~Ngo hemayaj~nopavItavAn |
daNDI kamaNDaludharaH sAkShAchChakra ivAparaH ||1-54-9

bhettA jagati guhyAnAM vigrahANAM grahopamaH |
gAtA chaturNAM vedAnAmudgAtA prathamartvijAm |
maharShivigraharuchirvidvAngAndharvakovidaH ||1-54-10

vairikelikilo vipro brAhmaH kalirivAparaH |
devagandharvalokAnAmAdivaktA mahAmuniH ||1-54-11

sa nArado.atha brahmarShirbrahmalokacharo.avyayaH |
sthito devasabhAmadhye saMrabdho viShNumabravIt ||1-54-12

aMshAvataraNaM viShNoryadidaM tridashaiH kR^itam |
kShayArthaM pR^ithivIndrANAM sarvametadakAraNam ||1-54 13

yadetatpArthivaM kShatraM sthitaM tvayi yadIshvara |
nR^inArAyaNayukto.ayaM kAryArthaH pratibhAti me ||1-54-14

na yuktaM jAnatA deva tvayA tatvArthadarshinA |
devadeva pR^ithivyarthe prayoktuM kAryamIdR^isham ||1-54-15

tvaM hi chakShuShmatAM chakShuH shlAghyaH prabhavatAM prabhuH |
shreShTho yogavatAM yogI gatirgatimatAmapi ||1-54-16

devabhAgA~NgatAndR^iShTvA kiM tvaM sarvAshrayo vibhuH |
vasuMdharAyAH sAhyArthamaMshaM svaM nAnuyu~njase ||1-54-17

tvayA sanAtha devAMshAstvanmayAstvatparAyaNAH |
jagatyAM saMchariShyanti kAryAtkAryAntaraM gatAH ||1-54-18

tadahaM tvarayA viShNo prAptaH surasabhAmimAm |
tava saMchodanArthaM vai shR^iNu chApyatra kAraNam ||1-54-19

ye tvayA nihatA daityAH saMgrAme tArakAmaye |
teShAM shR^iNu gatiM viShNo ye gatAH pR^ithivItalam ||1-54-20

purI pR^ithivyAM muditA mathurA nAmataH shrutA |
niviShTA yamunAtIre sphItA janapadAyutA ||1-54-21

madhurnAma mahAnAsIddAnavo yudhi durjayaH |
trAsanaH sarvabhUtAnAM balena mahatAnvitaH ||1-54-22

tasya tatra mahachchAsInmahApAdapasaMkulam |
ghoraM madhuvanaM nAma yatrAsau nyavasatpurA ||1-54-23

tasya putro mahAnAsIllavaNO nAma dAnavaH |
trAsanaH sarvabhUtAnAM mahAbalaparAkramaH ||1-54-24

sa tatra dAnavaH krIDanvarShapUgAnanekashaH |
sa daivatagaNa.NllokAnudvAsayati darpitaH ||1-54-25

ayodhyAyAmayodhyAyAM rAme dAsharathau sthite |
rAjaM shAsati dharmaj~ne rAkShasAnAM bhayAvahe ||1-54-26 

 sa dAnavo balashlAghI ghoraM vanamupAshritaH |
 preShayAmAsa rAmAya dUtaM paruShavAdinam ||1-54-27

 viShayAsannabhUto.asmi tava rAma ripushcha ha |
 na cha sAmantamichChanti rAjAno baladarpitam ||1-54-28

 rAj~nA rAjyavratasthena prajAnAM hitakAmyayA |
 jetavyA ripavaH sarve sphItaM viShayamichChatA ||1-54-29

 abhiShekArdrakeshena rAj~nA ra~njanakAmyayA |
 jetavyAnIndriyANyAdau tajjaye hi dhruvo jayaH ||1-54-30

 samyagvartitukAmyasya visheSheNa mahIpateH |
 nayAnAmupadeshena nAsti |okasamo guruH ||1-54-31

 vyasaneShu jaghanyasya dharmamadhyasya dhImataH |
 phalajyeShThasya nR^ipaternAsti sAmantajaM bhayam ||1-54-32

 sahajairbAdhyate sarvaH pravR^iddhairindriyAribhiH |
 amitrANAM priyakarairmohairadhR^itirIshvaraH ||1-54-33

 yattvayA strIkR^ite mohAtsagaNo rAvaNo hataH |
 naitadaupayikaM manye mahadvai karma kutsitam ||1-54-34

 vanavAsapravR^ittena yattvayA vratashAlinA |
 prahR^itaM rAkShasAnIke naiva dR^iShTaH satAM vidhiH ||1-54-35

 satAmakrodhajo dharmaH shubhAM nayati sadgatim |
 yattvayA nihatA mohAddUShitAshchAshramaukasaH ||1-54-36
 sa eSha rAvaNo dhanyo yastvayA vratachAriNA |
 strInimitte hato yuddhe grAmyAndharmAnavekShatA ||1-54-37

 yadi te nihataH saMkhye durbuddhirajitendriyaH |
 yuddhyasvAdya mayA sArdhaM mR^idhe yadyasi vIryavAn ||1-54-38

 tasya dUtasya tachChrutvA bhAShitaM tattvavAdinaH |
 dhairyAdasaMbhrAntavapuH sasmitaM rAghavo.abravIt ||1-54-39

 asadetattvayA dUta bhAShitaM tasya gauravAt |
 yanmAM kShipasi doSheNa vedAtmAnaM cha susthiram ||1-54-40

 yadyahaM tatpathe mUDho yadi vA rAvaNo hataH |
 yadi vA me hR^itA bhAryA kA tatra paridevanA ||1-54-41

 na vA~NmAtreNa duShyanti sAdhavaH satpathe sthitAH |
 jAgarti cha yathA devaH sadA satsvitareShu cha ||1-54-42

 kritaM dUtena yatkAryaM gachCha tvaM dUta mA chiram |
 nAtmashlAghiShu nIcheShu praharantIha madvidhAH ||1-54-43

 ayaM mamAnujo bhrAtA shatrughnaH shatrutApanaH |
 tasya daityasya durbuddhermR^idhe pratikariShyati ||1-54-44

 evamuktaH sa dUtastu yayau saumitriNA saha |
 anuj~nAto narendreNa rAghaveNa mahAtmanA ||1-54-45

 sa shIghrayAnaH saMprAptastaddAnavapuraM mahat |
 chakre niveshaM saumitrirvanAnte yuddhalAlasaH ||1-54-46

 tato dUtasya vachanAtsa daityaH krodhamUrchChitaH |
 pR^iShThatastadvanaM kR^itvA yuddhAyAbhimukhaH sthitaH ||1-54-47

 tadyuddhamabhavadghoraM saumitrerdAnavasya cha |
 ubhayoreva balinoH shUrayo raNamUrdhani ||1-54-48

 tau sharaiH sAdhu nishitairanyonyamabhijaghnatuH |
 na cha tau yuddhavaimukhyaM shramaM vApyupajagmatuH ||1-54-49

 atha saumitriNA bANaiH pIDito dAnavo yudhi |
 tataH sa shUlarahitaH paryahIyata dAnavaH ||1-54-50  

 sa gR^ihItvA~NkushaM chaiva devairdattavaraM raNe |
 karShaNaM sarvabhUtAnAM |avaNo virarAsa ha ||1-54-51

 shirodharAyAM jagrAha so.a~Nkushena chakarSha ha |
 praveshayitumArabdho |avaNo rAghavAnujam 1-54-52 ||

 sa rukmatsarumudyamya shatrughnaH khaDgamuttamam |
 shirashchichCheda khaDgena |avaNasya mahAmR^idhe ||1-54-53

 sa hatvA dAnavaM saMkhye saumitrirmitrvatsalaH |
 tadvanaM tasya daityasya chichChedAstreNa buddhimAn ||1-54-54

 ChittvA vanaM tatsaumitrirniveshaM so.abhyarochayat |
 bhavAya tasya deshasya puryAH paramadharmavit ||1-54-55

 tasminmadhuvanasthAne mathurA nAma sA purI |
 shatrughnena purA sR^iShTA hatvA taM dAnavaM raNe ||1-54-56

 sA purI paramodArA sATTaprAkAratoraNA |
 sphItA rAShTrasamAkIrNA samR^iddhabalavAhanA ||1-54-57

 udyAnavanasaMpannA susImA supratiShThitA |
 prAMshuprAkAravasanA parikhAkulamekhalA ||1-54-58

 chayATTAlakakeyUrA prAsAdavarakuNDalA |
 susaMvR^itadvAravatI chatvArodgArahAsinI ||1-54-59

 arogavIrapuruShA hastyashvarathasaMkulA |
 ardhachandrapratIkAshA yamunAtIrashobhitA ||1-54-60

 puNyApaNavatI durgA ratnasaMchayagarvitA |
 kShetrANi sasyavantyasyAH kAle devashcha varShati ||1-54-61

 naranArIpramuditA sA purI sma prakAshate |
 niviShTaviShayashchaiva shUrasenastato.abhavat ||1-54-62

 tasyAM puryAM mahAvIryo rAjA bhojakulodvahaH |
 ugrasena iti khyAto mahAsenaparAkramaH ||1-54-63

 tasya putratvamApanno yo.asau viShNo tvayA hatah |
 kAlanemirmahAdaityaH saMgrAme tArakAmaye ||1-54-64

 kaMso nAma vishAlAkSho bhojavaMshavivardhanaH |
 rAjA pR^ithivyAM vikhyAtaH simhavispaShTavikramaH ||1-54-65

 rAj~nAM bhaya~Nkaro ghoraH sha~NkanIyo mahIkShitAm |
 bhayadaH sarvabhUtAnAM satpathAdbAhyatAM gataH ||1-54-66

 dAruNAbhiniveshena dAruNenAntarAtmanA |
 yuktastenaiva darpeNa prajAnAM romaharShaNaH ||1-54-67

 na rAjadharmAbhirato nAtmapakShasukhAvahaH |
 nAtmarAjye priyakarashchaNDaH kararuchiH sadA ||1-54-68

 sa kaMsastatra sambhUtastvayA yuddhe parAjitah |
 kravyAdo bAdhate |okAnAsureNAntarAtmanA ||1-54-69

 yo.apyasau hayavikrAnto hayagrIva iti smR^itaH |
 keshI nAma hayo jAtaH sa tasyaiva jaghanyajaH ||1-54-70

 sa duShTo heShitapaTuH kesarI niravagrahaH |
 vR^indAvane vasatyeko nR^iNAM mAMsAni bhakShayan ||1-54-71

 ariShTo baliputrashcha kakudmI vR^iSharUpadhR^ik |
 gavAmaritvamApannaH kAmarUpI mahAsuraH ||1-54-72

 riShTo nAma diteH putro variShTho dAnaveShu yaH |
 sa ku~njaratvamApanno daityaH kaMsasya vAhanaH ||1-54-73

 |ambo nAmeti vikhyAto yo.asau daityeShu darpitaH |
 pralambo nAma daityo.asau vaTaM bhANDIramAshritaH ||1-54-74

 khara ityuchyate daityo dhenukaH so.asurottamaH |
 ghoraM tAlavanaM daityashcharatyudvAsayanprajAH ||1-54-75

 vArAhashcha kishorashcha dAnavau yau mahAbalau |
 mallau ra~Ngagatau tau tu jAtau chANUramuShTikau ||1-54-76

 yau tau mayashcha tArashcha dAnavau dAnavAntaka |
 prAgjyotiShe tau bhaumasya narakasya pure ratau ||1-54-77

 ete daityA vinihatAstvayA viShNo nirAkR^itAH |
 mAnuShaM vapurAsthAya bAdhante bhuvi mAnuShAn ||1-54-78

 tvatkathAdveShiNaH sarve tvadbhaktAnghnanti mAnuShAn |
 tava prasAdAtteShAM vai dAnavAnAM kShayo bhavet ||1-54-79

 tvattaste bibhyati divi tvatto bibhyati sAgare |
 pR^itivyAM tava bibhyanti nAnyatastu kadAchana ||1-54-80

 durvR^ittasya hatasyApi tvayA nAnyena shrIdhara |
 divashchyutasya daityasya gatirbhavati medinI ||1-54-81

 vyutthitasya cha medinyAM hatasya nR^isharIriNaH |
 durlabhaM svargagamanaM tvayi jAgrati keshava ||1-54-82

 tadAgachCha svayaM viShNo gachChAmaH pR^ithivItalam |
 dAnavAnAM vinAshAya visR^ijAtmAnamAtmanA ||1-54-83

 mUrtayo hi tavAvyaktA dR^ishyAdR^ishyAH surottamaiH |
 tAsu sR^iShTAstvayA devAH saMbhaviShyanti bhUtale ||1-54-84

 tavAvataraNe viShNo kaMsaH sa vinashiShyati |
 setsyate cha sa kAryArtho yasyArthe bhUmirAgatA ||1-54-85

 tvaM bhArate kAryagurustvaM chakShustvaM parAyaNam |
 tadAgachCha hR^iShIkesha kShitau tA~njahi dAnavAn ||1-54-86 
 
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
nAradavAkye chatuHpa~nchAshattamo.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்