Friday 22 May 2020

அம்ஸா²வதரணம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 53

அத² த்ரிபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அம்ஸா²வதரணம்

Lord Brahma
வைஸ²ம்பாயன உவாச
தே ஸ்²ருத்வா ப்ருதி²வீவாக்யம் ஸர்வ ஏவ தி³வௌகஸ꞉ |
தத³ர்த²க்ருத்யம் ஸஞ்சிந்த்ய பிதாமஹமதா²ப்³ருவன் ||1-53-1

ப⁴க³வன்ஹ்ரியதாமஸ்யா த⁴ரண்யா பா⁴ரஸந்ததி꞉ |
ஸ²ரீரகர்தா லோகானாம் த்வம் ஹி லோகஸ்ய சேஸ்²வர꞉ ||1-53-2

யத்கர்தவ்யம் மஹேந்த்³ரேண யமேன வருணேன ச |
யத்³வா கார்யம் த⁴னேஸே²ன ஸ்வயம் நாராயணேன வா ||1-53-3

யத்³வா சந்த்³ரமஸா கார்யம் பா⁴ஸ்கரேணானிலேன வா |
ஆதி³த்யைர்வஸுபி⁴ர்வாபி ருத்³ரைர்வா லோகபா⁴வனை꞉ ||1-53-4

அஸ்²விப்⁴யாம் தே³வவைத்³யாப்⁴யாம் ஸாத்⁴யைர்வா த்ரித³ஸா²லயை꞉ |
ப்³ருஹஸ்பத்யுஸ²னோப்⁴யாம் வா காலேன கலினாபி வா ||1-53-5

மஹேஸ்²வரேண வா ப்³ரஹ்மன்விஸா²கே²ன கு³ஹேன வா |
யக்ஷராக்ஷஸக³ந்த⁴ர்வைஸ்²சாரனைர்வா மஹோரகை³꞉ ||1-53-6

பதங்கை³꞉ பர்வதைஸ்²சாபி ஸாக³ரைர்வா மஹோர்மிபி⁴꞉ |
க³ங்கா³முகா²பி⁴ர்தி³வ்யாபி⁴꞉ ஸரித்³பி⁴ர்வா ஸுரேஸ்²வர ||1-53-7

க்ஷிப்ரமாஜ்ஞாபய விபோ⁴ கத²மம்ஸ²꞉ ப்ரயுஜ்யதாம் |
யதி³ தே பார்தி²வம் கார்யம் கர்யம் பார்தி²வவிக்³ரஹே ||1-53-8

கத²மம்ஸா²வதரணம் குர்ம꞉ ஸர்வே பிதாமஹ |
அந்தரிக்ஷக³தா யே ச ப்ருதி²வ்யாம் பார்தி²வாஸ்²ச யே ||1-53-9

ஸத³ஸ்யானாம் ச விப்ராணாம் பர்தி²வானம் குலேஷு ச |
அயோனிஜாஸ்²சைவ தனூ꞉ ஸ்ருஜாமோ ஜக³தீதலே ||1-53-10

ஸுராணாமேககார்யாணாம் ஸ்²ருத்வைதன்னிஸ்²சிதம் மதம் |
தே³வை꞉ பரிவ்ருதை꞉ ப்ராஹ வாக்யம் லோகபிதாமஹ꞉ ||1-53-11

ரோசதே மே ஸுரஸ்²ரேஷ்டா² யுஷ்மாகமபி நிஸ்²சய꞉ |
ஸ்ருஜத்⁴வம் ஸ்வஸ²ரீராம்ஸா²ம்ஸ்தேஜஸா(ஆ)த்மஸமான்பு⁴வி ||1-53-12

ஸர்வ ஏவ ஸுரஸ்²ரேஷ்டா²ஸ்தேஜோபி⁴ரவரோஹத |
பா⁴வயந்தோ பு⁴வம் தே³வீம் லப்³த்⁴வா த்ரிபு⁴வனஸ்²ரியம் ||1-53-13

பார்தி²வே பா⁴ரதே வம்ஸே² பூர்வமேவ விஜானதா |
ப்ருதி²வ்யாம் ஸம்ப்⁴ரமமிமம் ஸ்²ரூயதாம் யன்மயா க்ருதம் ||1-53-14

ஸமுத்³ரே(அ)ஹம் புரா பூர்வே வேலாமாஸாத்³ய பஸ்²சிமாம் |
ஆஸே ஸார்த⁴ம் தனூஜேன கஸ்²யபேன மஹாத்மனா ||1-53-15

கதா²பி⁴꞉ பூர்வவ்ருத்தாபி⁴ர்லோகவேதா³னுகா³மிபி⁴꞉ |
இதிவ்ருத்தைஸ்²ச ப³ஹுபி⁴꞉ புராணப்ரப⁴வைர்கு³னாஇ꞉ ||1-53-16

குர்வதஸ்து கதா²ஸ்தாஸ்தா꞉ ஸமுத்³ர꞉ ஸஹ க³ங்க³யா |
ஸமீபமாஜகா³மாஸு² யுக்தஸ்தோயத³மாருதை꞉ ||1-53-17

ஸ வீசிவிஷமாம் குர்வன்க³திம் வேக³தரங்கி³ணீம் |
யாதோ³க³ணவிசித்ரேண ஸஞ்ச²ன்னஸ்தோயவாஸஸா ||1-53-18

ஸ²ங்க²முக்தாமலதனு꞉ ப்ரவாலத்³ருமபூ⁴ஷண꞉ |
யுக்தசந்த்³ரமஸா பூர்ண꞉ Sஆப்⁴ரக³ம்பீ⁴ரனி꞉ஸ்வன꞉ ||1-53-19

ஸ மாம் பரிப⁴வன்னேவ ஸ்வாம் வேலாம் ஸமதிக்ரமன் |
க்லேத³யாமாஸ சபலைர்லாவனைரம்பு³விஸ்ரவை꞉ ||1-53-20

தம் ச தே³ஸ²ம் வ்யவஸித꞉ ஸமுத்³ரோத்³பி⁴ர்விமர்தி³தும் |
உக்த꞉ ஸம்ரப்³த⁴யா வாசா ஸா²ந்தோ(அ)ஸீதி மயா ததா³ ||1-53-21

ஸா²ந்தோ(அ)ஸீத்யுக்தமாத்ரஸ்து தனுத்வம் ஸாக³ரோ க³த꞉ |
ஸம்ஹதோர்மிதரங்கௌ³க⁴꞉ ஸ்தி²தோ ராஜஸ்²ரியா ஜ்வலன் ||1-53-22

பூ⁴யஸ்²சைவ மயா ஸ²ப்த꞉ ஸமுத்³ர꞉ ஸஹ க³ங்க³யா |
ஸகாரணாம் மதிம் க்ருத்வா யுஷ்மாகம் ஹிதகாம்யயா ||1-53-23

யஸ்மாத்த்வம் ராஜதுல்யேன வபுஷா ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
க³ச்சா²ர்ணவ மஹீபாலோ ராஜைவ த்வம் ப⁴விஷ்யஸி ||1-53-24

தத்ராபி ஸஹஜாம் லீலாம் தா⁴ரயன்ஸ்வேன தேஜஸா |
ப⁴விஷ்யஸி ந்ருணாம் ப⁴ர்தா பா⁴ரதானாம் குலோத்³வஹ꞉ ||1-53-25

ஸா²ந்தோ(அ)ஸீதி மயோக்தஸ்த்வம் யச்சாஸி தனுதாம் க³த꞉ |
ஸுதனுர்யஸ²ஸா லோகே ஸ²ந்தனுஸ்த்வம் ப⁴விஷ்யஸி ||1-53-26

இயமப்யாயதாபங்கீ³ க³ங்கா³ ஸர்வாங்க³ஸோ²ப⁴னா |
ரூபிணீ ச ஸரிச்ச்²ரேஷ்டா² தத்ர த்வாமுபயாஸ்யதி ||1-53-27

ஏவமுக்தஸ்து மாம் க்ஷுப்³த⁴꞉ ஸோ.பி⁴வீக்ஷ்யார்ணவோ(அ)ப்³ரவீத் |
மாம் ப்ரபோ⁴ தே³வதே³வானாம் கிமர்த²ம் ஸ²ப்தவானஸி 1-53-28

அஹம் தவ விதே⁴யாத்மா த்வத்க்ருதஸ்த்வத்பராயண꞉ |
அஸ²போ(அ)ஸத்³ருஸை²ர்வாக்யைராத்மஜம் மாம் கிமாத்மனா ||1-53-29

ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்ப்ரஸாதே³ன வேகா³த்பர்வணி வர்தி⁴த꞉ |
யத்³யஹம் சலிதோ ப்³ரஹ்மன்கோ(அ)த்ர தோ³ஷோ மமாத்மன꞉ ||1-53-30

க்ஷிப்தாபி⁴꞉ பவனைரத்³பி⁴꞉ ஸ்ப்ருஷ்டோ யத்³யஸி பர்வணி |
அத்ர மே கிம் நு ப⁴க³வன்வித்³யதே ஸா²பகாரணம் ||1-53-31

உத்³த⁴தைஸ்²ச மஹாவாதை꞉ ப்ரவ்ருத்³தை⁴ஸ்²ச ப³லாஹகை꞉ |
பர்வணா சேந்து³யுக்தேன த்ரிபி⁴꞉ க்ஷுப்³தோ⁴(அ)ஸ்மி காரணை꞉ ||1-53-32

ஏவம் யத்³யபராத்³தோ⁴(அ)ஹம் காரணைஸ்த்வத்ப்ரகல்பிதை꞉ |
க்ஷந்துமர்ஹஸி மே ப்³ரஹ்மஞ்சா²போ(அ)யம் வினிவர்த்யதாம் ||1-53-33

ஏவம் மயி நிராலம்பே³ ஸா²பாச்சி²தி²லதாம் க³தே |
காருண்யம் குரு தே³வேஸ² ப்ரமாணம் யத்³யவேக்ஷஸே ||1-53-34

அஸ்யாஸ்து தே³வக³ங்கா³யா கா³ம் க³தாயாஸ்த்வதா³ஜ்ஞயா |
மம தோ³ஷாத்ஸதோ³ஷாயா꞉ ப்ரஸாத³ம் கர்துமர்ஹஸி ||1-53-35

தமஹம் ஸ்²லக்ஷ்ணயா வாச மஹார்ணவமதா²ப்³ருவம் |
அகாரணஜ்ஞம் தே³வானாம் த்ரஸ்தம் ஸா²பானலேன தம் ||1-53-36

ஸா²ந்திம் வ்ரஜ ந பே⁴தவ்யம் ப்ரஸன்னோ(அ)ஸ்மி மஹோத³தே⁴ |
ஸா²பே(அ)ஸ்மின்ஸரிதாம் நாத² ப⁴விஷ்யம் ஸ்²ருணு காரணம் ||1-53-37

த்வம் க³ச்ச² பா⁴ரதே வம்ஸே² ஸ்வம் தே³ஹம் ஸ்வேன தேஜஸா |
ஆத⁴த்ஸ்வ ஸரிதாம் நாத² த்யக்த்வேமாம் ஸாக³ரீம் தனும் ||1-53-38

மஹோத³தே⁴ மஹீபாலஸ்தத்ர ராஜஸ்²ரியா வ்ருத꞉ |
பாலயம்ஸ்²சதுரோ வர்ணான்வ்ரம்ஸ்யஸே ஸலிலேஸ்²வர ||1-53-39

இயம் ச தே ஸரிச்ச்²ரேஷ்டா² பி³ப்⁴ரதீ ரூபமுத்தமம் |
தத்காலம் ரமணீயாங்கீ³ க³ங்கா³ பரிசரிஷ்யதி ||1-53-40

அனயா ஸஹ ஜாஹ்னவ்யா மோத³மானோ மமாஜ்ஞயா|
இமம் ஸலிலஸங்க்லேத³ம் விஸ்மரிஷ்யஸி ஸாக³ர ||1-53-41

த்வரதா சைவ கர்தவ்யம் த்வயேத³ம் மம ஸா²ஸனம் |
ப்ராஜாபத்யேன விதி⁴னா க³ங்க³யா ஸஹ ஸாக³ர ||1-53-42

வஸவ꞉ ப்ரச்யுதா꞉ ஸ்வர்கா³த்ப்ரவிஷ்டாஸ்²ச ரஸாதலம் |
தேஷாமுத்பாத³னார்தா²ய த்வம் மயா வினியோஜித꞉ ||1-53-43

அஷ்டௌ தாஞ்ஜாஹ்னவீ க³ர்பா⁴னபத்யார்த²ம் த³தா⁴த்வியம் |
விபா⁴வஸோஸ்துல்யகு³ணான்ஸுராணாம் ப்ரீதிவர்த⁴னான் ||1-53-44

உத்பாத்³ய த்வம் வஸூஞ்சீ²க்⁴ரம் க்ருத்வா குருகுலம் மஹத் |
ப்ரவேஷ்டாஸி தனும் த்யக்த்வா புன꞉ ஸாக³ர ஸாக³ரீம் ||1-53-45

ஏவமேதன்மயா பூர்வம் ஹிதார்த²ம் வ꞉ ஸுரோத்தமா꞉ |
ப⁴விஷ்யம் பஸ்²யதாம் பா⁴ரம் ப்ருதி²வ்யா꞉ பார்தி²வாத்மகம் ||1-53-46

ததே³ஷ ஸ²ந்தனோர்வம்ஸ²꞉ ப்ற்^தி²வ்யாம் ரோபிதோ மயா |
வஸவோ யே ச க³ங்கா³யாமுத்பன்னாஸ்த்ரிதி³வௌகஸ꞉ ||1-53-47

அத்³யாபி பு⁴வி கா³ங்கே³யஸ்தத்ரைவ வஸுரஷ்டம꞉ |
ஸப்தேமே வஸவ꞉ ப்ராப்தா꞉ ஸ ஏக꞉ பரிலம்ப³தே ||1-53-48

த்³விதீயாயாம் ஸ ஸ்ருஷ்டாயாம் த்³விதீயா ஸ²ந்தனோஸ்தனு꞉ |
விசித்ரவீர்யோ த்³யுதிமானாஸீத்³ராஜா ப்ரதாபவான் ||1-53-49

வைசித்ர்யவீர்யௌ த்³வாவேவ பார்தி²வௌ பு⁴வி ஸாம்ப்ரதம் |
த்⁴ருதராஷ்ட்ரஸ்²ச பாண்டு³ஸ்²ச விக்²யாதௌ புருஷர்ஷபௌ⁴ ||1-53-50

தத்ர பாண்டோ³꞉ ஸ்²ரியா த்⁴ருஷ்டே த்³வே பா⁴ர்யே ஸம்ப³பூ⁴வது꞉ |
ஸு²பே⁴ குந்தீ ச மாத்³ரீ ச தே³வயோஷோபமே து தே ||1-53-51

த்⁴ருதராஷ்ட்ரஸ்ய ராஜ்ஞஸ்து பா⁴ர்யைகா துல்யசாரிணீ |
கா³ந்தா⁴ரீ பு⁴வி விக்²யாதா ப⁴ர்துர்னித்யம் வ்ரதே ஸ்தி²தா ||1-53-52

தத்ர வம்ஸா² விப⁴ஜ்யந்தாம் விபக்ஷா꞉ பக்ஷ ஏவ ச |
புத்ராணாம் ஹி தயோ ராஜ்ஞோர்ப⁴விதா விக்³ரஹோ மஹான் ||1-53-53

தேஸா²ம் விமர்தே³ தா³யாத்³யே ந்ருபாணாம் ப⁴விதா க்ஷய꞉ |
யுகா³ந்தப்ரதிமம் சைவ ப⁴விஷ்யதி மஹத்³ப⁴யம் ||1-53-54

ஸப³லேஷு நரேந்த்³ரேஷு ஸா²ந்தயஸ்த்விதரேதரம் |
விவிக்தபுரராஷ்ட்ரௌகா⁴ க்ஷிதி꞉ ஸை²தி²ல்யமேஷ்யதி ||1-53-55

த்³வாபரஸ்ய யுக³ஸ்யாந்தே மயா த்³ருஷ்டம் புராதனம் |
க்ஷயம் யாஸ்யந்தி ஸ²ஸ்த்ரேண மானவை꞉ ஸஹ பார்தி²வா꞉ ||1-53-56

தத்ராவஸி²ஷ்டான்மனுஜான்ஸுப்தான்னிஸி² விசேதஸ꞉ |
த⁴க்ஷ்யதே ஸ²ங்கரஸ்யாம்ஸ²꞉ பாவகேனாஸ்த்ரதேஜஸா ||1-53-57

அந்தகப்ரதிமே தஸ்மின்னிவ்ருத்தே க்ரூரகர்மணி |
ஸமாப்தமித³மாக்²யாஸ்யே த்ரிதீயம் த்³வாபரம் யுக³ம் ||1-53-58

மஹேஸ்²வராம்ஸே²(அ)பஸ்ருதே ததோ மாஹேஸ்²வரம் யுக³ம் |
ஸி²ஷ்யம் ப்ரவர்ததே பஸ்²சாத்³யுக³ம் தா³ருணத³ர்ஸ²னம் ||1-53-59

அத⁴ர்மப்ராயபுருஷம் ஸ்வல்பத⁴ர்மப்ரதிக்³ரஹம்| |
உத்ஸன்னஸத்யஸம்யோக³ம் வர்தி⁴தான்ருதஸஞ்சயம் ||1-53-60

மஹேஸ்²வரம் குமாரம் ச த்³வௌ ச தே³வௌ ஸமாஸ்²ரிதா꞉ |
ப⁴விஷ்யந்தி நரா꞉ ஸர்வே லோகே ந ஸ்த²விராயுஷ꞉ ||1-53-61

ததே³ஷ நிர்ணய꞉ ஸ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ருதி²வ்யாம் பார்தி²வாந்தக꞉ |
அம்ஸா²வதரணம் ஸர்வே ஸுரா꞉ குருத மா சிரம் ||1-53-62

த⁴ர்மஸ்யாம்ஸ²ஸ்து குந்த்யாம் வை மாத்³ர்யாம் ச வினியுஜ்யதாம் |
விக்³ரஹஸ்ய கலிர்மூலம் கா³ந்தா⁴ர்யாம் வினியுஜ்யதாம் ||1-53-63

ஏதௌ பக்ஷௌ ப⁴விஷ்யந்தி ராஜான꞉ காலசோதி³தா꞉ |
ஜாதராகா³꞉ ப்ருதி²வ்யர்தே² ஸர்வே ஸங்க்³ராமலாலஸா꞉ ||1-53-64

நாகா³யுதப³லா꞉ கேசித்கேசிதோ³க⁴ப³லான்விதா꞉ |
க³ச்ச²த்வியம் வஸுமதீ ஸ்வாம் யோனிம் லோகதா⁴ரிணீ |
ஸ்ருஸ்²டோ(அ)யம் நைஷ்டி²கோ ராஜ்ஞாமுபாயோ லோகவிஸ்²ருத꞉ ||1-53-65

ஸ்²ருத்வா பிதாமஹவச꞉ ஸா ஜகா³ம யதா²க³தம் |
ப்ருதி²வீ ஸஹ காலேன வதா⁴ய ப்ருதி²வீக்ஷிதாம் ||1-53-66

தே³வானசோத³யத்³ப்³ரஹ்மா நிக்³ரஹார்தே² ஸுரத்³விஷாம் |
நரம் சைவ புராணர்ஷிம் ஸே²ஷம் ச த⁴ரணீத⁴ரம் ||1-53-67

ஸனத்குமாரம் ஸாத்⁴யாம்ஸ்²ச ஸுராம்ஸ்²சாக்³னிபுரோக³மான் |
வருணம் ச யமம் சைவ ஸூர்யாசந்த்³ரமஸௌ ததா³ ||1-53-68

க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஸ்²சைவ ருத்³ராதி³த்யாஸ்ததா²ஸ்²வினௌ |
ததோ(அ)ம்ஸா²னவனிம் தே³வா꞉ ஸர்வ ஏவாவதாரயன் ||1-53-69

யதா² தே கதி²தம் பூர்வமம்ஸா²வதரணம் மயா |
அயோனிஜா யோனிஜாஸ்²ச தே தே³வா꞉ ப்ருதி²வீதலே ||1-53-70

தை³த்யதா³னவஹந்தார꞉ ஸம்பூ⁴தா꞉ புருஷேஸ்²வரா꞉ |
க்ஷீரிகாவ்ருக்ஷஸங்காஸா² வஜ்ரஸம்ஹனநாஸ்ததா² ||1-53-71

நாகா³யுதப³லா꞉ கேசித்கேசிதோ³க⁴ப³லான்விதா꞉ |
க³தா³பரிக⁴ஸ²க்தீனாம் ஸஹா꞉ பரிக⁴பா³ஹவ꞉ ||1-53-72

கி³ரிஸ்²ருங்க³ப்ரஹர்தார꞉ ஸர்வே பரிக⁴யோதி⁴ன꞉ |
வ்ருஷ்ணிவம்ஸ²ஸமுத்பன்னா꞉ ஸ²தஸோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஸ²꞉ ||1-53-73

குருவம்ஸே² ச தே தே³வா꞉ பஞ்சாலேஷு ச பார்தி²வா꞉ |
யாஜ்ஞிகானாம் ஸம்ருத்³தா⁴னாம் ப்³ராஹ்மணானாம் ச யோனிஷு ||1-53-74

ஸர்வாஸ்த்ரஜ்ஞா மஹேஷ்வாஸா வேத³வ்ரதபராயணா꞉ |
ஸர்வர்தி⁴கு³ணஸம்பன்னா யஜ்வான꞉ புண்யகர்மிண꞉ ||1-53-75

ஆசாலயேயுர்யே ஸை²லான்க்ருத்³தா⁴ பி⁴ந்த்³யுர்மஹீதலம் |
உத்பதேயுரதா²காஸ²ம் க்ஷோப⁴யேயுர்மஹோத³தி⁴ம் ||1-53-76

ஏவமாதி³ஸ்²ய தான்ப்³ரஹ்மா பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு⁴꞉ |
நாராயணே ஸமாவேஸ்²ய லோகாஞ்ஸா²ந்திமுபாக³மத் ||1-53-77

பூ⁴ய꞉ ஸ்²ருணு யதா² விஷ்ணுரவதீர்ணோ மஹீதலே |
ப்ரஜானாம் வை ஹிதார்தா²ய ப்ரபு⁴꞉ ப்ராணஹிதேஸ்²வர꞉ ||1-53-78

யயாதிவம்ஸ²ஜஸ்யாத² வஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
குலே பூஜ்யே யஸ²ஸ்கர்மா ஜஜ்ஞே நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||1-53-79

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
தே³வானாமம்ஸா²வதரணே த்ரிபஞ்சாஸ²த்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_53_mpr.html


##Harivamsha MahA Puranam- Part 1 - Harivamsha Parva
Chapter 53 - Brahma's advice to Devas
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, January 22, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

atha tripa~nchAshattamo.adhyAyaH

aMshAvataraNam

vaishaMpAyana uvAcha
te shrutvA pR^ithivIvAkyam sarva eva divaukasaH |
tadarthakR^ityaM saMchintya pitAmahamathAbruvan ||1-53-1

bhagavanhriyatAmasyA dharaNyA bhArasaMtatiH |
sharIrakartA lokAnAM tvaM hi lokasya cheshvaraH ||1-53-2

yatkartavyaM mahendreNa yamena varuNena cha |
yadvA kAryaM dhaneshena svayaM nArAyaNena vA ||1-53-3

yadvA chandramasA kAryam bhAskareNAnilena vA |
AdityairvasubhirvApi rudrairvA lokabhAvanaiH ||1-53-4

ashvibhyAM devavaidyAbhyAM sAdhyairvA tridashAlayaiH |
bR^ihaspatyushanobhyAM vA kAlena kalinApi vA ||1-53-5

maheshvareNa vA brahmanvishAkhena guhena vA |
yakSharAkShasagandharvaishchAranairvA mahoragaiH ||1-53-6

pata~NgaiH parvataishchApi sAgarairvA mahormibhiH |
ga~NgAmukhAbhirdivyAbhiH saridbhirvA sureshvara ||1-53-7

kShipramAj~nApaya vibho kathamaMshaH prayujyatAm |
yadi te pArthivaM kAryaM karyaM pArthivavigrahe ||1-53-8

kathamaMshAvataraNaM kurmaH sarve pitAmaha |
antarikShagatA ye cha pR^ithivyAM pArthivAshcha ye ||1-53-9

sadasyAnAM cha viprANAM parthivAnaM kuleShu cha |
ayonijAshchaiva tanUH sR^ijAmo jagatItale ||1-53-10

surANAmekakAryANAM shrutvaitannishchitaM matam |
devaiH parivR^itaiH prAha vAkyaM lokapitAmahaH ||1-53-11

rochate me surashreShThA yuShmAkamapi nishchayaH |
sR^ijadhvaM svasharIrAMshAMstejasA.a.atmasamAnbhuvi ||1-53-12

sarva eva surashreShThAstejobhiravarohata |
bhAvayanto bhuvaM devIM labdhvA tribhuvanashriyam ||1-53-13

pArthive bhArate vaMshe pUrvameva vijAnatA |
pR^ithivyAM saMbhramamimam shrUyatAM yanmayA kR^itam ||1-53-14

samudre.aham purA pUrve velAmAsAdya pashchimAm |
Ase sArdhaM tanUjena kashyapena mahAtmanA ||1-53-15

kathAbhiH pUrvavR^ittAbhirlokavedAnugAmibhiH |
itivR^ittaishcha bahubhiH purANaprabhavairgunAiH ||1-53-16

kurvatastu kathAstAstAH samudraH saha ga~NgayA |
samIpamAjagAmAshu yuktastoyadamArutaiH ||1-53-17

sa vIchiviShamAM kurvangatiM vegatara~NgiNIm |
yAdogaNavichitreNa saMChannastoyavAsasA ||1-53-18

sha~NkhamuktAmalatanuH pravAladrumabhUShaNaH |
yuktachandramasA pUrNaH SAbhragaMbhIraniHsvanaH ||1-53-19

sa mAM paribhavanneva svAM velAM samatikraman |
kledayAmAsa chapalairlAvanairaMbuvisravaiH ||1-53-20

taM cha deshaM vyavasitaH samudrodbhirvimarditum |
uktaH saMrabdhayA vAchA shAnto.asIti mayA tadA ||1-53-21

shAnto.asItyuktamAtrastu tanutvaM sAgaro gataH |
saMhatormitara~NgaughaH sthito rAjashriyA jvalan ||1-53-22

bhUyashchaiva mayA shaptaH samudraH saha ga~NgayA |
sakAraNAM matiM kR^itvA yuShmAkaM hitakAmyayA ||1-53-23

yasmAttvaM rAjatulyena vapuShA samupasthitaH |
gachChArNava mahIpAlo rAjaiva tvaM bhaviShyasi ||1-53-24

tatrApi sahajAM lIlAM dhArayansvena tejasA |
bhaviShyasi nR^iNAM bhartA bhAratAnAM kulodvahaH ||1-53-25

shAnto.asIti mayoktastvaM yachchAsi tanutAM gataH |
sutanuryashasA loke shantanustvaM bhaviShyasi ||1-53-26

iyamapyAyatApa~NgI ga~NgA sarvA~NgashobhanA |
rUpiNI cha sarichChreShThA tatra tvAmupayAsyati ||1-53-27

evamuktastu mAM kShubdhaH so.bhivIkShyArNavo.abravIt |
mAM prabho devadevAnAM kimarthaM shaptavAnasi 1-53-28

ahaM tava vidheyAtmA tvatkR^itastvatparAyaNaH |
ashapo.asadR^ishairvAkyairAtmajaM mAM kimAtmanA ||1-53-29

bhagavaMstvatprasAdena vegAtparvaNi vardhitaH |
yadyahaM chalito brahmanko.atra doSho mamAtmanaH ||1-53-30

kShiptAbhiH pavanairadbhiH spR^iShTo yadyasi parvaNi |
atra me kiM nu bhagavanvidyate shApakAraNam ||1-53-31

uddhataishcha mahAvAtaiH pravR^iddhaishcha balAhakaiH |
parvaNA chenduyuktena tribhiH kShubdho.asmi kAraNaiH ||1-53-32

evaM yadyaparAddho.ahaM kAraNaistvatprakalpitaiH |
kShantumarhasi me brahma~nChApo.ayaM vinivartyatAm ||1-53-33

evaM mayi nirAlambe shApAchChithilatAM gate |
kAruNyaM kuru devesha pramANaM yadyavekShase ||1-53-34

asyAstu devaga~NgAyA gAM gatAyAstvadAj~nayA |
mama doShAtsadoShAyAH prasAdaM kartumarhasi ||1-53-35 

tamahaM shlakShNayA vAcha mahArNavamathAbruvam |
akAraNaj~naM devAnAM trastaM shApAnalena tam ||1-53-36

shAntiM vraja na bhetavyaM prasanno.asmi mahodadhe |
shApe.asminsaritAM nAtha bhaviShyaM shR^iNu kAraNam ||1-53-37

tvaM gachCha bhArate vaMshe svaM dehaM svena tejasA |
Adhatsva saritAM nAtha tyaktvemAM sAgarIM tanum ||1-53-38

mahodadhe mahIpAlastatra rAjashriyA vR^itaH |
pAlayaMshchaturo varNAnvraMsyase salileshvara ||1-53-39

iyaM cha te sarichChreShThA bibhratI rUpamuttamam |
tatkAlaM ramaNIyA~NgI ga~NgA parichariShyati ||1-53-40

anayA saha jAhnavyA modamAno mamAj~nayA|
imaM salilasaMkledaM vismariShyasi sAgara ||1-53-41

tvaratA chaiva kartavyaM tvayedaM mama shAsanam |
prAjApatyena vidhinA ga~NgayA saha sAgara ||1-53-42

vasavaH prachyutAH svargAtpraviShTAshcha rasAtalam |
teShAmutpAdanArthAya tvaM mayA viniyojitaH ||1-53-43

aShTau tA~njAhnavI garbhAnapatyArthaM dadhAtviyam |
vibhAvasostulyaguNAnsurANAM prItivardhanAn ||1-53-44

utpAdya tvaM vasU~nChIghraM kR^itvA kurukulaM mahat |
praveShTAsi tanuM tyaktvA punaH sAgara sAgarIm ||1-53-45

evametanmayA pUrvaM hitArthaM vaH surottamAH |
bhaviShyaM pashyatAM bhAraM pR^ithivyAH pArthivAtmakam ||1-53-46

tadeSha shantanorvaMshaH pR^thivyAM ropito mayA |
vasavo ye cha ga~NgAyAmutpannAstridivaukasaH ||1-53-47

adyApi bhuvi gA~Ngeyastatraiva vasuraShTamaH |
sapteme vasavaH prAptAH sa ekaH parilaMbate ||1-53-48

dvitIyAyAM sa sR^iShTAyAM dvitIyA shantanostanuH |
vichitravIryo dyutimAnAsIdrAjA pratApavAn ||1-53-49

vaichitryavIryau dvAveva pArthivau bhuvi sAMpratam |
dhR^itarAShTrashcha pANDushcha vikhyAtau puruSharShabhau ||1-53-50

tatra pANDoH shriyA dhR^iShTe dve bhArye saMbabhUvatuH |
shubhe kuntI cha mAdrI cha devayoShopame tu te ||1-53-51

dhR^itarAShTrasya rAj~nastu bhAryaikA tulyachAriNI |
gAndhArI bhuvi vikhyAtA bharturnityaM vrate sthitA ||1-53-52

tatra vaMshA vibhajyantAM vipakShAH pakSha eva cha |
putrANAM hi tayo rAj~norbhavitA vigraho mahAn ||1-53-53

teshAM vimarde dAyAdye nR^ipANAM bhavitA kShayaH |
yugAntapratimaM chaiva bhaviShyati mahadbhayam ||1-53-54

sabaleShu narendreShu shAntayastvitaretaram |
viviktapurarAShTraughA kShitiH shaithilyameShyati ||1-53-55

dvAparasya yugasyAnte mayA dR^iShTaM purAtanam |
kShayaM yAsyanti shastreNa mAnavaiH saha pArthivAH ||1-53-56

tatrAvashiShTAnmanujAnsuptAnnishi vichetasaH |
dhakShyate sha~NkarasyAMshaH pAvakenAstratejasA ||1-53-57

antakapratime tasminnivR^itte krUrakarmaNi |
samAptamidamAkhyAsye tritIyaM dvAparaM yugam ||1-53-58

maheshvarAMshe.apasR^ite tato mAheshvaraM yugam |
shiShyaM pravartate pashchAdyugaM dAruNadarshanam ||1-53-59

adharmaprAyapuruShaM svalpadharmapratigraham| |
utsannasatyasaMyogaM vardhitAnR^itasaMchayam ||1-53-60

maheshvaraM kumAraM cha dvau cha devau samAshritAH |
bhaviShyanti narAH sarve loke na sthavirAyuShaH ||1-53-61

tadeSha nirNayaH shreShThaH pR^ithivyAM pArthivAntakaH |
amshAvataraNaM sarve surAH kuruta mA chiram ||1-53-62

dharmasyAMshastu kuntyAM vai mAdryAM cha viniyujyatAm |
vigrahasya kalirmUlaM gAndhAryAM viniyujyatAm ||1-53-63

etau pakShau bhaviShyanti rAjAnaH kAlachoditAH |
jAtarAgAH pR^ithivyarthe sarve saMgrAmalAlasAH ||1-53-64

nAgAyutabalAH kechitkechidoghabalAnvitAH |
gachChatviyaM vasumatI svAM yoniM lokadhAriNI |
sR^ishTo.ayaM naiShThiko rAj~nAmupAyo lokavishrutaH ||1-53-65

shrutvA pitAmahavachaH sA jagAma yathAgatam |
pR^ithivI saha kAlena vadhAya pR^ithivIkShitAm ||1-53-66

devAnachodayadbrahmA nigrahArthe suradviShAm |
naraM chaiva purANarShiM sheShaM cha dharaNIdharam ||1-53-67

sanatkumAraM sAdhyAMshcha surAMshchAgnipurogamAn |
varuNam cha yamaM chaiva sUryAchandramasau tadA ||1-53-68

gandharvApsarasashchaiva rudrAdityAstathAshvinau |
tato.aMshAnavaniM devAH sarva evAvatArayan ||1-53-69

yathA te kathitaM pUrvamaMshAvataraNaM mayA |
ayonijA yonijAshcha te devAH pR^ithivItale ||1-53-70

daityadAnavahantAraH saMbhUtAH puruSheshvarAH |
kShIrikAvR^ikShasaMkAshA vajrasaMhananAstathA ||1-53-71

nAgAyutabalAH kechitkechidoghabalAnvitAH |
gadAparighashaktInAM sahAH parighabAhavaH ||1-53-72

girishR^i~NgaprahartAraH sarve parighayodhinaH |
vR^iShNivaMshasamutpannAH shatasho.atha sahasrashaH ||1-53-73

kuruvaMshe cha te devAH pa~nchAleShu cha pArthivAH |
yAj~nikAnAM samR^iddhAnAM brAhmaNAnAM cha yoniShu ||1-53-74

sarvAstraj~nA maheShvAsA vedavrataparAyaNAH |
sarvardhiguNasaMpannA yajvAnaH puNyakarmiNaH ||1-53-75

AchAlayeyurye shailAnkruddhA bhindyurmahItalam |
utpateyurathAkAshaM kShobhayeyurmahodadhim ||1-53-76

evamAdishya tAnbrahmA bhUtabhavyabhavatprabhuH |
nArAyaNe samAveshya lokA~nshAntimupAgamat ||1-53-77

bhUyaH shR^iNu yathA viShNuravatIrNo mahItale |
prajAnAM vai hitArthAya prabhuH prANahiteshvaraH ||1-53-78

yayAtivaMshajasyAtha vasudevasya dhImataH |
kule pUjye yashaskarmA jaj~ne nArAyaNaH prabhuH ||1-53-79

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
devAnAmaMshAvataraNe tripa~nchAshattamo.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்