Monday, 11 May 2020

தை³த்யஸேனவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 43

அத² த்ரிசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

தை³த்யஸேனவர்ணனம்


War between gods and demons

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ததோ ப⁴யம் விஷ்ணுமயம் ஸ்²ருத்வா தை³தேயதா³னவா꞉ |
உத்³யோக³ம் விபுலம் சக்ருர்யுத்³தா⁴ய யுதி⁴ து³ர்ஜயா꞉ ||1-43-1

மயஸ்து காஞ்சனமயம் த்ரினல்வாந்தரமவ்யயம் |
சதுஸ்²சக்ரம் விக்ரமந்தம் ஸுகல்பிதமஹாயுத⁴ம் ||1-43-2

கிங்கினீஜாலனிர்கோ⁴ஷம் த்³வீபிசர்மபரிஷ்க்ருதம் |
க²சிதம் ரத்னஜாலைஸ்²ச ஹேமஜாலைஸ்²ச பூ⁴ஷிதம் ||1-43-3

ஸ்வக்ஷம் ரத²வரோத³க்³ரம் ஸூபஸ்தா²னமகோ³பமம் |
ஈஹாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் பக்ஷிபி⁴ஸ்²ச விராஜிதம் |
தி³வ்யாஸ்த்ரதூணீரத⁴ரம் பயோத⁴ரனினாதி³தம் ||1-43-4

க³தா³பரிக⁴ஸம்பூர்ணம் மூர்திமந்தமிவார்ணவம் |
ஹேமகேயூரவலயம் ஸ்வர்ணமண்ட³லகூப³ரம் ||1-43-5

ஸபதாகத்⁴வஜோத³க்³ரம் ஸாதி³த்யமிவ மந்த³ரம் |
க³ஜேந்த்³ராம்போ⁴த³ஸத்³ருஸ²ம் லம்ப³கேஸரவர்சஸம் ||1-43-6

யுக்தம்ருக்ஷஸஹஸ்ரேண ஸஹஸ்ராம்பு³த³னாதி³தம் |
தீ³ப்தமாகாஸ²க³ம் தி³வ்யம் ரத²ம் பரரதா²ருஜம் ||1-43-7

அத்⁴யதிஷ்ட²த்³ரணாகாங்க்ஷீ மேரும் தீ³ப்தமிவாம்ஸு²மான் |
தாரஸ்து க்ரோஸ²விஸ்தாரமாயஸம் வாயஸத்⁴வஜம் ||1-43-8

ஸை²லோத்கரஸமாகீர்ணம் நீலாஞ்ஜனசயோபமம் |
காலலோஹாஷ்டசரணம் லோஹேஷாயுக³கூப³ரம் |
திமிராங்கா³ரகிரணம் க³ர்ஜந்தமிவ தோயத³ம் ||1-43-9

லோஹஜாலேன மஹதா ஸக³வாக்ஷேண த³ம்ஸி²தம் |
ஆயஸை꞉ பரிகை⁴꞉ கீர்ணம் க்ஷேபணீயைஸ்ததா²ஸ்²மபி⁴꞉ ||1-43-10

ப்ராஸை꞉ பாஸை²ஸ்²ச விததைரவஸக்தைஸ்²ச முத்³க³ரை꞉ |
ஸோ²பி⁴தம் த்ராஸனீயைஸ்²ச தோமரை꞉ ஸபரஸ்²வதை⁴꞉ ||1-43-11

உத்³யந்தம் த்³விஷதாம் ஹேதோர்த்³விதீயமிவ மந்த³ரம் |
யுக்தம் க²ரஸஹஸ்ரேண ஸோ(அ)த்⁴யாரோஹத்³ரதோ²த்தமம் ||1-43-12

விரோசனஸ்து ஸங்க்ருத்³தோ⁴ க³தா³பாணிரவஸ்தி²த꞉ |
ப்ரமுகே² தஸ்ய ஸைன்யஸ்ய தீ³ப்தஸ்²ருங்க³ இவாசல꞉ ||1-43-13

யுக்தம் ஹயஸஹஸ்ரேண ஹயக்³ரீவஸ்து தா³னவ꞉ |
ஸ்யந்த³னம் வாஹயாமாஸ ஸபத்னானீகமர்த³ன꞉ || 1-43-14

வ்யாயதம் ப³ஹுஸாஹஸ்ரம் த⁴னுர்விஸ்பா²ரயன்மஹத் |
வராஹ꞉ ப்ரமுகே² தஸ்தௌ² ஸாவரோஹ இவாசல꞉ ||1-43-15

க²ரஸ்து விக்ஷரந்த³ர்பான்னேத்ராப்⁴யாம் ரோஷஜம் ஜலம் |
ஸ்பு²ரத்³த³ந்தௌஷ்ட²வத³ன꞉ ஸங்க்³ராஅமம் ஸோ(அ)ப்⁴யகாங்க்ஷத ||1-43-16

த்வஷ்டா த்வஷ்டாத³ஸ²ஹயம் யானமாஸ்தா²ய தா³னவ꞉ |
வ்யூஹிதோ தா³னவைர்வ்யூஹை꞉ பரிசக்ராம வீர்யவான் ||1-43-17

விப்ரசித்திஸுத꞉ ஸ்²வேத꞉ ஸ்²வேதகுண்ட³லபூ⁴ஷண꞉ |


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_43_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam  - Part 1  -Harivamsha Parvam
Chapter 43 - daityasena Varnanam
itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, October 26, 2007##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha trichatvAriMsho.adhyAyaH

daityasenavarNanam
    
vaishaMpAyana uvAcha
    
tato bhayaM viShNumayaM shrutvA daiteyadAnavAH |
udyogaM vipulaM chakruryuddhAya yudhi durjayAH ||1-43-1

mayastu kA~nchanamayaM trinalvAntaramavyayam |
chatushchakraM vikramantaM sukalpitamahAyudham ||1-43-2

kiMkinIjAlanirghoShaM dvIpicharmapariShkR^itam |
khachitaM ratnajAlaishcha hemajAlaishcha bhUShitam ||1-43-3

svakShaM rathavarodagraM sUpasthAnamagopamam |
IhAmR^igagaNAkIrNaM pakShibhishcha virAjitam |
divyAstratUNIradharaM payodharaninAditam ||1-43-4

gadAparighasaMpUrNaM mUrtimantamivArNavam |
hemakeyUravalayaM svarNamaNDalakUbaram ||1-43-5

sapatAkadhvajodagraM sAdityamiva mandaram  |
gajendrAmbhodasadR^ishaM lambakesaravarchasam ||1-43-6

yuktamR^ikShasahasreNa sahasrAmbudanAditam |
dIptamAkAshagaM divyaM rathaM pararathArujam ||1-43-7

adhyatiShThadraNAkA~NkShI meruM dIptamivAMshumAn |
tArastu kroshavistAramAyasaM vAyasadhvajam ||1-43-8

shailotkarasamAkIrNaM nIlA~njanachayopamam |
kAlalohAShTacharaNaM loheShAyugakUbaram |
timirA~NgArakiraNaM garjantamiva toyadam ||1-43-9

lohajAlena mahatA sagavAkSheNa daMshitam |
AyasaiH parighaiH kIrNaM kShepaNIyaistathAshmabhiH ||1-43-10

prAsaiH pAshaishcha vitatairavasaktaishcha mudgaraiH |
shobhitaM trAsanIyaishcha tomaraiH saparashvadhaiH ||1-43-11

udyantaM dviShatAM hetordvitIyamiva mandaram |
yuktaM kharasahasreNa so.adhyArohadrathottamam ||1-43-12

virochanastu saMkruddho gadApANiravasthitaH |
pramukhe tasya sainyasya dIptashR^i~Nga ivAchalaH ||1-43-13

yuktaM hayasahasreNa hayagrIvastu dAnavaH |
syandanaM vAhayAmAsa sapatnAnIkamardanaH || 1-43-14

vyAyataM bahusAhasraM dhanurvisphArayanmahat |
varAhaH pramukhe tasthau sAvaroha ivAchalaH ||1-43-15

kharastu vikSharandarpAnnetrAbhyAM roShajaM jalam |
sphuraddantauShThavadanaH saMgrAamaM so.abhyakA~NkShata ||1-43-16

tvaShTA tvaShTAdashahayaM yAnamAsthAya dAnavaH |
vyUhito dAnavairvyUhaiH parichakrAma vIryavAn ||1-43-17

viprachittisutaH shvetaH shvetakuNDalabhUShaNaH |
shvetashailapratIkAsho yuddhAyAbhimukhaH sthitaH ||1-43-18

ariShTo baliputrastu variShTho.adrishilAyudhaiH |
yuddhAyAtiShThadAyasto dharAdhara ivAparaH ||1-43-19

kishorastvatisaMharShAtkishora iva choditaH |
abhavaddaityasainyasya madhye ravirivoditaH ||1-43-20

lambastu lambameghAbhaH pralambAmbarabUShaNaH |
daityavyUhagato bhAti sanIhAra ivAMshumAn ||1-43-21

svarbhAnurvakrayodhI cha dashanauShThekShaNAyudhaH |
hasaMstiShThati daityAnAM pramukhe sa mahAgrahaH ||1-43-22

anye hayagatA bhAnti  nAgaskandhagatAH pare |
siMhavyAghragatAshchAnye varAharkShagatAH pare || 1-43-23

kechitkharoShTrayAtAraH kechittoyadavAhanAH |
nAnApakShigatAshchAnye kechitpavanavAhanAH ||1-43-24

pattayashchApare daityA bhIShaNA vikR^itAnanAH |
ekapAdA dvipAdAshcha nardanto yuddhakA~nkShiNaH ||1-43-25


prakShveDamAnA bahavaH sphoTayantashcha te bhujAn |
dR^iptashArdUlanirghoShA nedurdAnavapu~NgavAH ||1-43-26

te gadAparighairugrairdhanurvyAyAmashAlinaH |
bAhubhiH parighAkAraistarjayanti sma devatAH ||1-43-27

prAsaiH pAshaishcha khadgaishcha tomarA~NkushapaTTishaiH |
chikrIDuste shataghnIbhiH shatadhAraishcha mudgaraiH ||1-43-28

gaNDashailaishcha shailaishcha parighaishchottamAyudhaiH |
chakraishcha daityapravarAshchakrurAnanditaM balaM ||1-43-29

evaM taddAnavaM sainyaM sarvaM yuddhabalotkaTam |
devatAbhimukhaM tasthau meghAnIkamivotthitam ||1-43-30

tadabhutaM daityasahasragADhaM
vAyvagnitoyAmbudashailakalpam |
balaM raNaughAbhyudayAvakIrNaM
yuyutsayonmattamivAbabhAse ||1-43-31
                  
iti shrImanmahAbhArate kileShu harivaMshe
harivaMshaparvaNi trichatvAriMsho.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்வேதகர்ணன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு