Thursday 7 May 2020

விஷ்ணோரீஸ்²வரத்வகத²னம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 42

அத² த்³விசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வவிஷ்ணோரீஸ்²வரத்வகத²னம்வைஸ²ம்பாயன உவாச
விஸ்²வத்வம் ஸ்²ருணு மே விஷ்ணோர்ஹரித்வம் ச க்ருதே யுகே³ |
வைகுண்ட²த்வம் ச தே³வேஷு க்ற்^ஷ்ணத்வம் மானுஷேஷு ச ||1-42-1

ஈஸ்²வரத்வம் ச தஸ்யேத³ம் க³ஹனாம் கர்மணாம் க³திம் |
ஸம்ப்ரத்யதீதாம் பா⁴வ்யாம் ச ஸ்²ருணு ராஜன்யதா²தத²ம் ||1-42-2

அவ்யக்தோ வ்யக்தலிங்க³ஸ்தோ² யத்ரைவ ப⁴க³வான்ப்ரபு⁴꞉ |
நாராயணோ ஹ்யனந்தாத்மா ப்ரப⁴வோ(அ)வ்யய ஏவ ச ||1-42-3

ஏஷ நாராயணோ பூ⁴த்வா ஹரிராஸீத்க்ருதே யுகே³ |
ப்³ரஹ்மா ஸ²க்ரஸ்²ச ஸோமஸ்²ச த⁴ர்ம꞉ ஸு²க்ரோ ப்³ருஹஸ்பதி꞉ ||1-42-4

அதி³தேரபி புத்ரத்வமேத்ய யாத³வனந்த³ன꞉ |
ஏஷ விஷ்ணுரிதி க்²யாத இந்த்³ராத³வரஜோ(அ)ப⁴வத் ||1-42-5

ப்ரஸாத³ஜம் ஹ்யஸ்ய விபோ⁴ரதி³த்யா꞉ புத்ரஜன்ம தத் |
வதா⁴ர்த²ம் ஸுரஸ²த்ரூணாம் தை³த்யதா³னவரக்ஷஸாம் ||1-42-6

ப்ரதா⁴னாத்மா புரா ஹ்யேஷ ப்³ரஹ்மாணமஸ்ருஜத்ப்ரபு⁴꞉ |
ஸோ(அ)ஸ்ரூஜத்பூர்வபுருஷ꞉ புரா கல்பே ப்ரஜாபதீன் ||1-42-7

தே தன்வானாஸ்தனூஸ்தத்ர ப்³ரஹ்மவம்ஸா²னநுத்தமான் |
தேப்⁴யோ(அ)ப⁴வன்மஹாத்மப்⁴யோ ப³ஹுதா⁴ ப்³ரஹ்ம ஸா²ஸ்²வதம் ||1-42-8

ஏததா³ஸ்²சர்யபூ³தஸ்ய விஷ்ணோர்னாமானுகீர்தனம் |
கீர்தனீயஸ்ய லோகேஷு கீர்த்யமானம் நிபோ³த⁴ மே ||1-42-9

வ்ருத்தே வ்ருத்ரவதே⁴ தாத வர்தமானே க்ருதே யுகே³ |
ஆஸீத்த்ரைலோக்யவிக்²யாத꞉ ஸங்க்³ராமஸ்தாரகாமய꞉ ||1-42-10

தத்ராஸந்தா³னவா கோ⁴ரா꞉ ஸர்வே ஸங்க்³ராமத³ர்பிதா꞉ |
க்⁴னந்தி தே³வக³னான்ஸர்வான்ஸயக்ஷோரக³ராக்ஷஸான் ||1-42-11

தே வத்⁴யமானா விமுகா²꞉ க்ஷீணப்ரஹரணா ரணே |
த்ராதாரம் மனஸா ஜக்³முர்தே³வம் நாராயணம் ஹரிம் ||1-42-12

ஏதஸ்மின்னந்தரே மேகா⁴ நிர்வாணாங்கா³ரவர்ஷிண꞉ |
ஸார்கசந்த்³ரக்³ரஹக³ணம் சா²த³யந்தோ நப⁴ஸ்தலம் ||1-42-13

சஞ்சத்³வித்³யுத்³க³ணாவித்³தா⁴ கோ⁴ரா நிஹ்ராத³காரிண꞉ |
அன்யோன்யவேகா³பி⁴ஹதா꞉ ப்ரவவு꞉ ஸப்த மாறுதா꞉ ||1-42-14

தீ³ப்ததோயாஸ²னீபாதைர்வஜ்ரவேகா³னிலாகுலை꞉ |
ரராஸ கோ⁴ரைருத்பாதைர்த³ஹ்யமானமிவாம்ப³ரம் ||1-42-15

பேதுருல்காஸஹஸ்ராணி முஹுராகாஸ²கா³ன்யபி |
ந்யுப்³ஜானி ச விமானானி ப்ரபதந்த்யுத்பதந்தி ச ||1-42-16

சதுர்யுகா³ந்தபர்யாயே லோகானாம் யத்³ப⁴யம் ப⁴வேத் |
தாத்³ருஸா²ன்யேவ ரூபாணி தஸ்மின்னுத்பாதலக்ஷணே ||1-42-17

தமஸா நிஷ்ப்ரப⁴ம் ஸர்வம் ந ப்ராஜ்ஞாயத கிஞ்சன |
திமிரௌக⁴பரிக்ஷிப்தா ந ரேஜுஸ்²ச தி³ஸோ² த³ஸ² ||1-42-18

நிஸே²வ ரூபிணீ காலீ காலமேகா⁴வகு³ண்டி²தா |
த்³யௌர்ன பா⁴த்யபி⁴பூ⁴தார்கா கோ⁴ரேண தமஸா வ்ருதா || 1-42-19

தான்க⁴னௌகா⁴ன்ஸதிமிராந்தோ³ர்ப்⁴யாமுத்க்ஷிப்ய ஸ ப்ரபு⁴꞉ |
வபு꞉ ஸந்த³ர்ஸ²யாமாஸ தி³வ்யம் க்ருஷ்ணவபுர்ஹரி꞉ ||1-42-20

ப³லாஹகாஞ்ஜனநிப⁴ம் ப³லாஹகதனூருஹம் |
தேஜஸா வபுஷா சைவ க்ருஷ்ணம் க்ருஷ்ணமிவாசலம் ||1-42-21

தீ³ப்தபீதாம்ப³ரத⁴ரம் தப்தகாஞ்சனபூ⁴ஷணம் |
தூ⁴மாந்த⁴காரவபுஷா யுகா³ந்தாக்³னிமிவோத்தி²தம் ||1-42-22

சதுர்த்³விகு³ணபீனாம்ஸம் ப³லாகாபங்க்திபூ⁴ஷனம் |
சாமீகரகராகாரைராயுதை⁴ருபஸோ²பி⁴தம் ||1-42-23

சந்த்³ரார்ககிரணோத்³த்³யோதம் கி³ரிகூடம் ஸி²லோச்சயம் |
நந்த³கானந்தி³தகரம் ஸ²ராஸீ²விஷதா⁴ரிணம் ||1-42-24

ஸ²க்திசித்ரம் ஹலோத³க்³ரம் ஸ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரம் |
விஷ்ணுஸை²லம் க்ஷமாமூலம் ஸ்²ரீவ்ருக்ஷம் ஸா²ர்ங்க³த⁴ன்வினம் ||1-42-25

ஹர்யஸ்²வரத²ஸம்யுக்தே ஸுபர்ணத்⁴வஜஸோ²பி⁴தே |
சந்த்³ரார்கசக்ரருசிரே மந்த³ராக்ஷவ்ருதாந்தரே ||1-42-26

அனந்தரஸ்²மிஸம்யுக்தே த³த்³ருஸே² மேருகூப³ரே |
தாரகாசித்ரகுஸுமே க்³ரஹனக்ஸ²த்ரப³ந்து⁴ரே ||1-42-27

ப⁴யேஷ்வப⁴யத³ம் வ்யோம்னி தே³வா தை³த்யபராஜிதா꞉ |
த³த்³ருஸு²ஸ்தே ஸ்தி²தம் தே³வம் தி³வ்யலோகமயே ரதே² ||1-42-28

தே க்ருதாஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ ஸ²க்ரபுரோக³மா꞉ |
ஜயஸ²ப்³த³ம் புரஸ்க்ருத்ய ஸ²ரண்யம் ஸ²ரணம் க³தா꞉ ||1-422-29

ஸ தேஷாம் தா கி³ர꞉ ஸ்²ருத்வா விஷ்ணுர்த³யிததே³வத꞉ |
மனஸ்²சக்ரே வினாஸ்²ய தா³னவானாம் மஹாம்ருதே⁴ ||1-42-30

ஆகாஸே² து ஸ்தி²தோ விஷ்ணு꞉ ஸோத்தமே புருஷோத்தம꞉ |
உவாச தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ஸப்ரதிஜ்ஞமித³ம் வச꞉ ||1-42-31

ஸா²ந்திம் ப⁴ஜத ப⁴த்³ரம் வோ மா பை⁴ஷ்டா மருதாம் கா³ணா꞉ |
ஜிதா மே தா³னவா꞉ ஸர்வே த்ராஇலோக்யாம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||1-42-32

தே தஸ்ய ஸத்யஸந்த⁴ஸ்ய விஷ்ணோர்வாக்யேன தோஷிதா꞉ |
தே³வா꞉ ப்ரீதிம் பராம் ஜக்³மு꞉ ப்ராப்யேவாம்ருதமுத்தி²தம் ||1-42-33

ததஸ்தம꞉ ஸம்ஹ்ருயதே வினேஸு²ஸ்²ச ப³லாஹகா꞉ |
ப்ரவவுஸ்²ச ஸி²வா வாதா꞉ ப்ராஸன்னாஸ்²ச தி³ஸோ² த³ஸ² ||1-42-34

ஸுப்ரபா⁴ணி ச ஜ்யோதீம்ஷி சந்த்³ரம் சக்ரு꞉ ப்ரத³க்ஷிணம் |
தீ³ப்திமந்தி ச தேஜாம்ஸி சக்ருரர்கம் ப்ரத³க்ஷிணம் || 1-42-35

ந விக்³ரஹம் க்³ரஹாஸ்²சக்ரு꞉ ப்ரஸன்னாஸ்சாபி ஸிந்த⁴வ꞉ |
நீரஜஸ்கா ப³பு⁴ர்மார்கா³ நாகமார்கா³த³யஸ்த்ரய꞉ ||1-42-36

யதா²ர்தா²மூஹு꞉ ஸரிதோ நாபி சுக்ஷுபி⁴ரே(அ)ர்ணவா꞉ |
ஆஸஞ்சு²பா⁴னீந்த்³ரியாணி நராணாமந்தராத்மஸு ||1-42-37

மஹர்ஷயோ வீதஸோ²கா வேதா³னுச்சைரதீ⁴யத |
யஜ்ஞேஷு ச ஹவி꞉ ஸ்வாது³ ஸி²வமஸ்²னாதி பாவக꞉ ||1-42-38

ப்ரவ்ருத்தத⁴ர்மா꞉ ஸம்வ்ருத்தா லோகா முதி³தமானஸா꞉ |
ப்ரீத்யா பரமயா யுக்தா தே³வதே³வஸ்ய பூ⁴பதே꞉ |
விஷ்ணோ꞉ ஸத்யப்ரதிஜ்ஞஸ்ய ஸ்²ருத்வாரினித⁴னே கி³ரம் ||1-42-39

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஆஸ்²சர்யதாரகாமயே த்³விசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_42_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - Part 1 -
Harivamsha Parva - Chapter 42 - Vishnorisvaratvakathanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca, October 18, 2007
NOTE :  line 2 of verse 8:  ##mahAtmyabhyo## is grammatically incorrect

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
------------------------------------------------------------------------

atha dvichatvAriMsho.adhyAyaH

viShNorIshvaratvakathanam

vaishaMpAyana uvAcha
vishvatvaM shR^iNu me viShNorharitvaM cha kR^ite yuge |
vaikuNThatvaM cha deveShu kR^ShNatvaM mAnuSheShu cha ||1-42-1

IshvaratvaM cha tasyedaM gahanAM karmaNAM gatim |
saMpratyatItAM bhAvyAM cha shR^iNu rAjanyathAtatham ||1-42-2

avyakto vyaktali~Ngastho yatraiva bhagavAnprabhuH |
nArAyaNo hyanantAtmA prabhavo.avyaya eva cha  ||1-42-3

eSha nArAyaNo bhUtvA harirAsItkR^ite yuge |
brahmA shakrashcha somashcha dharmaH shukro bR^ihaspatiH ||1-42-4

aditerapi putratvametya yAdavanandanaH |
eSha viShNuriti khyAta indrAdavarajo.abhavat ||1-42-5

prasAdajaM hyasya vibhoradityAH putrajanma tat |
vadhArthaM surashatrUNAM daityadAnavarakShasAm ||1-42-6

pradhAnAtmA purA hyeSha brahmANamasR^ijatprabhuH |
so.asR^IjatpUrvapuruShaH purA kalpe prajApatIn ||1-42-7  

te tanvAnAstanUstatra  brahmavaMshAnanuttamAn |
tebhyo.abhavanmahAtmabhyo bahudhA brahma shAshvatam ||1-42-8

etadAshcharyabUtasya viShNornAmAnukIrtanam |
kIrtanIyasya lokeShu kIrtyamAnaM nibodha me ||1-42-9

vR^itte vR^itravadhe tAta vartamAne kR^ite yuge |
AsIttrailokyavikhyAtaH saMgrAmastArakAmayaH ||1-42-10

tatrAsandAnavA ghorAH sarve saMgrAmadarpitAH |
ghnanti devaganAnsarvAnsayakShoragarAkShasAn ||1-42-11

te vadhyamAnA vimukhAH kShINapraharaNA raNe |
trAtAraM manasA jagmurdevaM nArAyaNaM harim ||1-42-12

etasminnantare meghA nirvANA~NgAravarShiNaH |
sArkachandragrahagaNaM ChAdayanto nabhastalam ||1-42-13

cha~nchadvidyudgaNAviddhA ghorA nihrAdakAriNaH |
anyonyavegAbhihatAH pravavuH sapta mARutAH ||1-42-14

dIptatoyAshanIpAtairvajravegAnilAkulaiH |
rarAsa ghorairutpAtairdahyamAnamivAMbaram ||1-42-15

peturulkAsahasrANi muhurAkAshagAnyapi |
nyubjAni cha vimAnAni prapatantyutpatanti cha ||1-42-16

chaturyugAntaparyAye lokAnAM yadbhayaM bhavet |
tAdR^ishAnyeva rUpANi tasminnutpAtalakShaNe ||1-42-17

tamasA niShprabhaM sarvaM na prAj~nAyata ki~nchana |
timiraughaparikShiptA na rejushcha disho dasha ||1-42-18

nisheva rUpiNI kAlI kAlameghAvaguNThitA |
dyaurna bhAtyabhibhUtArkA ghoreNa tamasA vR^itA || 1-42-19

tAnghanaughAnsatimirAndorbhyAmutkShipya sa prabhuH |
vapuH saMdarshayAmAsa divyaM kR^iShNavapurhariH ||1-42-20

balAhakA~njananibhaM balAhakatanUruham |
tejasA vapuShA chaiva kR^iShNaM kR^iShNamivAchalam ||1-42-21

dIptapItAMbaradharaM taptakA~nchanabhUShaNam |
dhUmAndhakAravapuShA yugAntAgnimivotthitam ||1-42-22

chaturdviguNapInAMsaM balAkApa~NktibhUShanam |
chAmIkarakarAkArairAyudhairupashobhitam ||1-42-23

chandrArkakiraNoddyotaM girikUTaM shilochchayam |
nandakAnanditakaraM sharAshIviShadhAriNam ||1-42-24

shaktichitraM halodagraM sha~NkhachakragadAdharam |
viShNushailaM kShamAmUlaM shrIvR^ikShaM shAr~Ngadhanvinam ||1-42-25

haryashvarathasaMyukte suparNadhvajashobhite |
chandrArkachakraruchire mandarAkShavR^itAntare ||1-42-26

anantarashmisaMyukte dadR^ishe merukUbare |
tArakAchitrakusume grahanakshatrabandhure ||1-42-27

bhayeShvabhayadaM vyomni devA daityaparAjitAH |
dadR^ishuste sthitaM devaM divyalokamaye rathe ||1-42-28

te kR^itA~njalayaH sarve devAH shakrapurogamAH |
jayashabdaM puraskR^itya sharaNyaM sharaNaM gatAH ||1-422-29

sa teShAM tA giraH shrutvA viShNurdayitadevataH |
manashchakre vinAshya dAnavAnAM mahAmR^idhe ||1-42-30

AkAshe tu sthito viShNuH sottame puruShottamaH |
uvAcha devatAH sarvAH sapratij~namidaM vachaH ||1-42-31

shAntiM bhajata bhadraM vo mA bhaiShTA marutAM gANAH |
jitA me dAnavAH sarve trAilokyAM pratigR^ihyatAm ||1-42-32

te tasya satyasaMdhasya viShNorvAkyena toShitAH |
devAH prItiM parAM jagmuH prApyevAmR^itamutthitam ||1-42-33

tatastamaH samhR^iyate vineshushcha balAhakAH |
pravavushcha shivA vAtAH prAsannAshcha disho dasha ||1-42-34

suprabhANi cha jyotIMShi chandraM chakruH pradakShiNam |
dIptimanti cha tejAMsi chakrurarkaM pradakShiNam || 1-42-35

na vigrahaM grahAshchakruH prasannAschApi sindhavaH |
nIrajaskA  babhurmArgA nAkamArgAdayastrayaH ||1-42-36

yathArthAmUhuH sarito nApi chukShubhire.arNavAH |
Asa~nChubhAnIndriyANi narANAmantarAtmasu ||1-42-37

maharShayo vItashokA vedAnuchchairadhIyata |
yaj~neShu cha haviH svAdu shivamashnAti pAvakaH ||1-42-38

pravR^ittadharmAH saMvR^ittA lokA muditamAnasAH |
prItyA paramayA yuktA devadevasya bhUpateH |
viShNoH satyapratij~nasya shrutvArinidhane giram ||1-42-39

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
AshcharyatArakAmaye    dvichatvAriMsho.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்