Saturday 2 May 2020

வராஹோத்பத்திவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 40

அத² சத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வராஹோத்பத்திவர்ணனம்

Janmejaya asks to Vaishampayana

ஜனமேஜய உவாச
ப்ராது³ர்பா⁴வான்புராணேஷு விஷ்ணோரமிததேஜஸ꞉ |
ஸதாம் கத²யதாமேவ வராஹ இதி ந꞉ ஸ்²ருதம் || 1-40-1

ந ஜானே தஸ்ய சரிதம் ந விதி⁴ம் நைவ விஸ்தரம் |
ந கர்மகு³ணஸந்தானம் ந ஹேதும் ந மனீஷிதம் || 1-40-2

கிமாத்மகோ வராஹ꞉ ஸ கா மூர்தி꞉ கா ச தே³வதா |
கிமாசார꞉ ப்ரபா⁴வோ வா கிம் வா தேன புரா க்ருதம் || 1-40-3

யஜ்ஞார்த²ம் ஸமவேதானாம் மிஷதாம் ச த்³விஜன்மனாம் |
மஹாவராஹசரிதம் க்ருஷ்ணத்³வைபாயனேரிதம் || 1-40-4

யதா² நாராயணோ ப்³ரஹ்மன் வாராஹம் ரூபமாஸ்தி²த꞉ |
த³ம்ஷ்ட்ரயா கா³ம் ஸமுத்³ரஸ்தா²முஜ்ஜஹாராரிஸூத³ன꞉ || 1-40-5விஸ்தரேணைவ கர்மாணி ஸர்வாணி ரிபுகா⁴தின꞉ |
ஸ்²ரோதுமிச்சா²ம்யஸே²ஷேண ஹரே꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 1-40-6

கர்மணாமானுபூர்வ்யாச்ச ப்ராது³ர்பா⁴வாஸ்²ச யே விபோ⁴꞉ |
யா சாஸ்ய ப்ரக்ருதிர்ப்³ரஹ்மம்ஸ்தாம் மே வ்யாக்²யாதுமர்ஹஸி || 1-40-7

கத²ம் ச ப⁴க³வான்விஷ்ணு꞉ ஸுரஸ²த்ருனிஷூத³ன꞉ |
வஸுதே³வகுலே தீ⁴மான்வாஸுதே³வத்வமாக³த꞉ || 1-40-8

அமரைராவ்ருதம் புண்யம் புண்யக்ருத்³பி⁴ர்னிஷேவிதம் |
தே³வலோகம் ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய மர்த்யலோகமிஹாக³த꞉ || 1-40-9

தே³வமானுஷயோர்னேதா யோ பு⁴வ꞉ ப்ரப⁴வோ விபு⁴꞉ |
கிமர்த²ம் தி³வ்யமாத்மானம் மானுஷ்யே ஸம்ந்யயோஜயத் || 1-40-10

யஸ்²சக்ரம் வர்தயேத்யேகோ மானுஷாணாமனாமயம் |
மானுஷ்யே ஸ கத²ம் பு³த்³தி⁴ம் சக்ரே சக்ரப்⁴ருதாம் வர꞉ || 1-40-11

கோ³பாயனம் ய꞉ குருதே ஜக³த꞉ ஸார்வலௌகிகம் |
ஸ கத²ம் கா³ம் க³தோ தே³வோ விஷ்ணுர்கோ³பத்வமாக³த꞉ || 1-40-12

மஹாபூ⁴தானி பூ⁴தாத்மா யோ த³தா⁴ர சகார ச |
ஸ்²ரீக³ர்ப⁴꞉ ஸ கத²ம் க³ர்பே⁴ ஸ்த்ரியா பூ⁴சரயா த்⁴ருத꞉ || 1-40-13

யேன லோகான்க்ரமைர்ஜித்வா த்ரிபி⁴ஸ்த்ரீம்ஸ்த்ரித³ஸே²ப்ஸயா |
ஸ்தா²பிதா ஜக³தோ மார்கா³ஸ்த்ரிவர்க³ப்ரப⁴வாஸ்த்ரய꞉ || 1-40-14

யோ(அ)ந்தகாலே ஜக³த்பீத்வா க்ருத்வா தோயமயம் வபு꞉ |
லோகமேகார்ணவம் சக்ரே த்³ருஸ்²யாத்³ருஸ்²யேன வர்த்மனா || 1-40-15

ய꞉ புராணே புராணாத்மா வாராஹம் ரூபமாஸ்தி²த꞉ |
விஷாணாக்³ரேண வஸுதா⁴முஜ்ஜஹாராரிஸூத³ன꞉ || 1-40-16

ய꞉ புரா புருஹூதார்தே² த்ரைலோக்யமித³மவ்யய꞉ |
த³தௌ³ ஜித்வாஸுரக³ணான்ஸுராணாம் ஸுரஸத்தம꞉ || 1-40-17

யேன ஸைம்ஹம் வபு꞉ க்ருத்வா த்³விதா⁴ க்ருத்வா ச தத்புன꞉ |
பூர்வம் தை³த்யோ மஹாவீர்யோ ஹிரண்யகஸி²புர்ஹத꞉ || 1-40-18

ய꞉ புரா ஹ்யனலோ பூ⁴த்வா ஔர்வ꞉ ஸம்வர்தகோ விபு⁴꞉ |
பாதாலஸ்தோ²(அ)ர்ணவக³தம் பபௌ தோயமயம் ஹவி꞉ || 1-40-19

ஸஹஸ்ரஸி²ரஸம் ப்³ரஹ்மன்ஸஹஸ்ராரம் ஸஹஸ்ரத³ம் |
ஸஹஸ்ரசரணம் தே³வம் யமாஹுர்வை யுகே³ யுகே³ || 1-40-20

நாப்⁴யாரண்யாம் ஸமுத்பன்னம் யஸ்ய பைதாமஹம் க்³ருஹம் |
ஏகார்ணவஜலஸ்த²ஸ்ய நஷ்டே ஸ்தா²வரஜங்க³மே || 1-40-21

யேன தே நிஹதா தை³த்யா꞉ ஸங்க்³ராமே தாரகாமயே |
ஸர்வதே³வமயம் க்ருத்வா ஸர்வாயுத⁴த⁴ரம் வபு꞉ || 1-40-22

க³ருத³ஸ்தேனசோத்ஸிக்த꞉ காலனேமிர்னிபாதித꞉ |
நிர்ஜிதஸ்²ச மயோ தை³த்ய꞉ தாரகஸ்²ச மஹாஸுர꞉ || 1-40-23

உத்தராந்தே ஸமுத்³ரஸ்ய க்Sஈரோத³ஸ்யாம்ருதோத³தே⁴꞉ |
த꞉ ஸே²தே ஸா²ஸ்²வதம் யோக³மாஸ்தா²ய திமிரம் மஹத் || 1-40-24

ஸுராரணிர்க³ர்ப⁴மத⁴த்த தி³வ்யம் தப꞉ ப்ரகர்ஷாத³தி³தி꞉ புராணம் |
ஸ²க்ரம் ச யோ தை³த்யக³ணாவருத்³த⁴ம் க³ர்பா⁴வஸானே நிப்⁴ருதம் சகார || 1-40-25

பதா³னி யோ லோகமயானி க்ருத்வா சகார தை³த்யான்ஸலிலேஸ²யாம்ஸ்தான் |
க்ரித்வா ச தே³வாம்ஸ்த்ரிதி³வஸ்ய தே³வாம்ஸ்²சக்ரே ஸுரேஸ²ம் த்ரித³ஸா²தி⁴பத்யே || 1-40-26

பாத்ராணி த³க்ஷிணா தீ³க்ஷா சமஸோலூக²லானி ச |
கா³ர்ஹபத்யேன விதி⁴னா அன்வாஹார்யேண கர்மணா || 1-4-27

அக்³னிமாஹவனீயம் ச வேதீ³ம் சைவ குஸ²ம் ஸ்ருவம் |
ப்ரோக்ஷணீயம் த்⁴ருவாம் சைவ ஆவப்⁴ருத்²யம் ததை²வ ச || 1-40-28

ஸுதா⁴த்ரீணி ச யஸ்²சக்ரே ஹவ்யகவ்யப்ரதா³ந்த்³விஜான் |
ஹவ்யாதா³ம்ஸ்²ச ஸுரான்யஜ்ஞே க்ரவ்யாதா³ம்ஸ்து பித்ர்^ஈனபி || 1-40-29

பா⁴கா³ர்தே² மந்த்ரவிதி⁴னா யஸ்²சக்ரே யஜ்ஞகர்மணி |
யூபான்ஸமித்ஸ்ருசம் ஸோமம் பவித்ரான்பரிதீ⁴னபி || 1-40-30

யஜ்ஞியானி ச த்³ரவ்யாணி யஜ்ஞாம்ஸ்²ச ஸசயானலான் |
ஸத³ஸ்யான்யஜமானாம்ஸ்²ச மேத்⁴யாதீ³ம்ஸ்²ச க்ரதூத்தமான் || 1-40-31

விப³பா⁴ஜ புரா ஸர்வம் பாரமேஷ்ட்²யேன கர்மணா |
யாகா³னுரூபான்ய꞉ க்ருத்வா லோகானநுபராக்ரமத் || 1-40-32

க்ஷணா லவாஸ்²ச காஷ்டா²ஸ்²ச கலாஸ்த்ரைகால்யமேவ ச |
முஹூர்தாஸ்தித²யோ மாஸா꞉ பக்ஷா꞉ ஸம்வத்ஸராஸ்ததா² || 1-40-33

ருதவ꞉ காலயோகா³ஸ்²ச ப்ரமாணம் த்ரிவித⁴ம் த்ரிஷு |
ஆயு꞉ க்ஷேத்ராண்யுபசயோ லக்ஷணம் ரூபஸௌஷ்ட²வம் || 1-40-34

த்ரயோ வர்ணாஸ்த்ரயோ லோகாஸ்த்ரைவித்³யம் பாவகாஸ்த்ரய꞉ |
த்ரைகால்யம் த்ரீணி கர்மாணி த்ரயோ(அ)பாயாஸ்த்ரயோ கு³ணாஹ் || 1-40-35

த்ரயோ லோகா꞉ புரா ஸ்ருஷ்டா யேனானந்த்யேன கர்மணா |
ஸர்வபூ⁴தக³ணஸ்ரஷ்டா ஸர்வஹூதகு³ணாத்மக꞉ || 1-40-36

ந்ருணாமிந்த்³ரியபூர்வேண யோகே³ன ரமதே ச ய꞉ |
க³தாக³தாப்⁴யாம் யோ நேதா ஸர்வத்ர ஜக³தீ³ஸ்²வர꞉ || 1-40-37

யோ க³திர்த⁴ர்மயுக்தானாமக³தி꞉ பாபகர்மணாம் |
சாதுர்வர்ண்யஸ்ய ப்ரப⁴வ꞉ சாதுர்ஹோத்ரஸ்ய ரக்ஷிதா || 1-40-38

சாதுர்வித்³யஸ்ய யோ வேத்தா சாதுராஸ்²ரம்யஸம்ஸ்²ரய꞉ |
தி³க³ந்தரோ நபோ⁴பூ⁴தோ வாயுராபோ விபா⁴வஸு꞉ || 1-40-39

சந்த்³ரஸூர்யமயஜ்யோதிர்யோகீ³ஸ²꞉ க்ஷணதா³ந்தக꞉ |
யத்பரம் ஸ்²ரூயதே ஜ்யோதிர்யத்பரம் ஸ்²ரூயதே தப꞉ || 1-40-40

யம் பரம் ப்ராஹுரபரம் ய꞉ பர꞉ பரமாத்மவான் |
நாராயணபரா வேதா³ நாராயணபரா꞉ க்ரியா꞉ || 1-40-41

நாராயணபரோ த⁴ர்மோ நாராயணபரா க³தி꞉ |
நாராயணபரம் ஸத்யம் நாராயணபரம் தப꞉ || 1-40-42

நாராயணபரோ மோக்ஷோ நாராயணபராயணம் |
ஆதி³த்யாதி³ஸ்து யோ தி³வ்யோ யஸ்²ச தை³த்யாந்தகோ விபு⁴꞉ || 1-40-43

யுகா³ந்தேஷ்வந்தகோ யஸ்²ச யஸ்²ச லோகாந்தகாந்தக꞉ |
ஸேதுர்யோ லோகஸேதூனாம் மேத்⁴யோ யோ மேத்⁴யகர்மணாம் || 1-40-44

வேத்³யோ யோ வேத³விது³ஷாம் ப்ரபு⁴ர்ய꞉ ப்ரப⁴வாத்மனாம் |
ஸோமபூ⁴தஸ்து ஸௌம்யானாமக்³னிபூ⁴தோ(அ)க்³னிவர்cஅஸாம் || 1-40-45

மனுஷ்யாணாம் மனோபூ⁴தஸ்தபோபூ⁴தஸ்தபஸ்வினாம் |
வினயோ நயவ்ருத்தீனாம் தேஜஸ்தேஜஸ்வினாமபி |
ஸர்கா³ணாம் ஸர்க³காரஸ்²ச லோகஹேதுரனுத்தம꞉ || 1-40-46

விக்³ரஹோ விக்³ரஹார்ஹாணாம் க³திர்க³திமதாமபி |
ஆகாஸ²ப்ரப⁴வோ வாயுர்வாயுப்ராணோ ஹுதாஸ²ன꞉ || 1-40-47

தே³வா ஹுதாஸ²னப்ராணா꞉ ப்ராஙோ(அ)க்³னேர்மது⁴ஸூத³ன꞉ |
ரஸாத்³வை ஸோ²ணிதம் ஜாதம் ஸோ²ணிதான்மாம்ஸமுச்யதே || 1-40-48

மாம்ஸாத்து மேத³ஸோ ஜன்ம மேத³ஸோ(அ)ஸ்தீ²னி சைவ ஹி |
அஸ்த்²னோ மஜ்ஜா ஸமப⁴வன்மஜ்ஜாத꞉ ஸு²க்ரமேவ ச || 1-40-49

ஸு²க்றாத்³க³ர்ப⁴꞉ ஸமப⁴வத்³ரஸமூலேன கர்மணா |
தத்ராபாம் ப்ரத²மோ பா⁴க³꞉ ஸ ஸௌம்யோ ராஸி²ருச்யதே || 1-40-50

க³ர்போ⁴ஷ்மஸம்ப⁴வோ(அ)க்³னிர்யோ த்³விதீயோ ராஸி²ருச்யதே |
ஸு²க்ரம் ஸோமாத்மகம் வித்³யாதா³ர்தவம் வித்³தி⁴ பாவகம் |
பா⁴கௌ³ ரஸாத்மகௌ ஹ்யேஷாம் வீர்யம் ச ஸ²ஸி²பாவகௌ || 1-40-51

கப²வர்கே³ ப⁴வேச்சு²க்ரம் பித்தவர்கே³ ச ஸோ²ணிதம் |
கப²ஸ்ய ஹ்ருத³யம் ஸ்தா²னம் நாப்⁴யாம் பித்தம் ப்ரதிஷ்டி²தம் || 1-40-52

தே³ஹஸ்ய மத்⁴யே ஹ்ருத³யம் ஸ்தா²னம் தன்மனஸ꞉ ஸ்ம்ருதம் |
நாபி⁴கோஷ்டா²ந்தரம் யத்து தத்ர தே³வோ ஹுதாஸ²ன꞉ || 1-4-53

மன꞉ ப்ரஜாபதிர்ஜ்ஞேய꞉ கப²꞉ ஸோமோ விபா⁴வ்யதே |
பித்தமக்³னி꞉ ஸ்ம்ருதம் ஹ்யேதத³க்³னீஷோமாத்மகம் ஜக³த் || 1-40-54

ஏவம் ப்ரவர்ததே க³ர்பே⁴ வர்தி⁴தே(அ)ம்பு³த³ஸன்னிபே⁴ |
வாயு꞉ ப்ரவேஸ²ம் ஸஞ்சக்ரே ஸங்க³த꞉ பரமாத்மனா || 1-40-55

ததோ(அ)ங்கா³னி விஸ்ருஜதி பி³ப⁴ர்தி பரிவர்த⁴யன் |
ஸ பஞ்சதா⁴ ஸ²ரீரஸ்தோ² பி⁴த்³யதே வர்த⁴தே புன꞉ || 1-40-56

ப்ராணோ(அ)பான꞉ ஸமானஸ்²ச உதா³னோ வ்யான ஏவ ச |
ப்ராண꞉ ஸ ப்ரத²மம் ஸ்தா²னம் வர்த⁴யன்பரிவர்ததே || 1-40-57

அபான꞉ பஸ்²சிமம் காயமுதா³னோர்த்⁴வம் ஸ²ரீரிண꞉ |
வ்யானோ வ்யாயச்C꞉அதே யேன ஸமான꞉ ஸன்னிவர்தயேத் |
பூ⁴தாவாப்திஸ்ததஸ்தஸ்ய ஜாயதேந்த்³ரியகோ³சராத் || 1-40-58

ப்ருதி²வீ வாயுராகாஸ²மாபோ ஜ்யோதிஸ்²ச பஞ்சமம் |
தஸ்யேந்த்³ரியாணி விஷ்டானிஸ்வம் ஸ்வம் யோக³ம் ப்ரசக்ரிரே || 1-40-59

பார்தி²வம் தே³ஹமாஹுஸ்தம் ப்ராணாத்மானம் ச மாருதம் |
சி²த்³ராண்யாகாஸ²யோனீனி ஜலாத்ஸ்ராவ꞉ ப்ரவர்ததே || 1-40-60

ஜ்யோதிஸ்²சக்ஷுஸ்²ச தேஜாத்மா தேஷாம் யந்தா மன꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
க்³ராமாஸ்²ச விஷயாஸ்²சைவ யஸ்ய வீர்யாத்ப்ரவர்திதா꞉ || 1-40-61

இத்யேவம் புருஷ꞉ ஸர்வான்ஸ்ருஜம்ள்ளோகான் ஸனாதனான் |
கத²ம் லோகே நைத⁴னே(அ)ஸ்மின்னரத்வம் விஷ்ணுராக³த꞉ || 1-40-62

ஏஷ மே ஸம்ஸ²யோ ப்³ரஹ்மன்னேவம் மே விஸ்மயோ மஹான் |
கத²ம் க³திர்க³திமதாமாபன்னோ மானுஷீம் தனும் || 1-40-63

ஸ்²ருதோ மே ஸ்வஸ்வவம்ஸ²ஸ்ய பூர்வேஷாம் சைவ ஸம்ப⁴வ꞉ |
ஸ்²ரோதுமிச்சா²மி விஷ்ணோஸ்து வ்ருஷ்ணீனாம் ச யதா²க்ரமம் || 1-40-64

ஆஸ்²சர்யம் பரமம் விஷ்ணுர்தே³வைர்தை³த்யைஸ்²ச கத்²யதே |
விஷ்ணோருத்பத்திமாஸ்²சர்யம் மமாசக்ஷ்வ மஹாமுனே || 1-40-65

ஏததா³ஸ்²சர்யமாக்²யானம் கத²யஸ்வ ஸுகா²வஹம் |
ப்ரக்²யாதப³லவீர்யஸ்ய விஷ்ணோரமிததேஜஸ꞉ |
கர்ம சாஸ்²சர்யபூ⁴தஸ்ய விஷ்ணோஸ்தத்த்வமிஹோச்யதாம் || 1-40-66

இதி ஸ்²ரீமன்மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
வராஹோத்பத்திவர்ணனே சத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_40_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - part 1 Harivamsha Parva
Chapter 40 : Varahotpatti varnanam
Itransed and proofread by K S Ramachandran,
ramachandran_ksr@yahoo.ca September 20, 2007##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

atha chatvArimsho.adhyAyaH

varAhotpattivarNanam

janamejaya uvAcha
prAdurbhAvAnpurANeShu viShNoramitatejasaH |
satAM kathayatAmeva varAha iti naH shrutam || 1-40-1

na jAne tasya charitaM na vidhiM naiva vistaram |
na karmaguNasantAnaM na hetuM na manIShitam || 1-40-2

kimAtmako varAhaH sa kA mUrtiH kA cha devatA |
kimAchAraH prabhAvo vA kiM vA tena purA kR^itam || 1-40-3

yaj~nArthaM samavetAnAM miShatAM cha dvijanmanAm |
mahAvarAhacharitaM kR^iShNadvaipAyaneritam || 1-40-4

yathA nArAyaNo brahman vArAhaM rUpamAsthitaH |
daMShTrayA gAM samudrasthAmujjahArArisUdanaH || 1-40-5

vistareNaiva karmANi sarvANi ripughAtinaH |
shrotumichChAmyasheSheNa hareH kR^iShNasya dhImataH || 1-40-6

karmaNAmAnupUrvyAchcha prAdurbhAvAshcha ye vibhoH |
yA chAsya prakR^itirbrahmaMstAM me vyAkhyAtumarhasi || 1-40-7

kathaM cha bhagavAnviShNuH surashatruniShUdanaH |
vasudevakule dhImAnvAsudevatvamAgataH || 1-40-8

amarairAvR^itaM puNyaM puNyakR^idbhirniShevitam |
devalokaM samutsR^ijya martyalokamihAgataH || 1-40-9

devamAnuShayornetA yo bhuvaH prabhavo vibhuH |
kimarthaM divyamAtmAnaM mAnuShye saMnyayojayat || 1-40-10

yashchakraM vartayetyeko mAnuShANAmanAmayam |
mAnuShye sa kathaM buddhiM chakre chakrabhR^itAM varaH || 1-40-11

gopAyanaM yaH kurute jagataH sArvalaukikam |
sa kathaM gAM gato devo viShNurgopatvamAgataH || 1-40-12

mahAbhUtAni bhUtAtmA yo dadhAra chakAra cha |
shrIgarbhaH sa kathaM garbhe striyA bhUcharayA dhR^itaH || 1-40-13

yena lokAnkramairjitvA tribhistrIMstridashepsayA |
sthApitA jagato mArgAstrivargaprabhavAstrayaH || 1-40-14

yo.antakAle jagatpItvA kR^itvA toyamayaM vapuH |
lokamekArNavaM chakre dR^ishyAdR^ishyena vartmanA || 1-40-15

yaH purANe purANAtmA vArAhaM rUpamAsthitaH |
viShANAgreNa vasudhAmujjahArArisUdanaH || 1-40-16

yaH purA puruhUtArthe trailokyamidamavyayaH |
dadau jitvAsuragaNAnsurANAM surasattamaH || 1-40-17

yena saiMhaM vapuH kR^itvA  dvidhA kR^itvA cha tatpunaH |
pUrvaM daityo mahAvIryo hiraNyakashipurhataH || 1-40-18

yaH purA hyanalo bhUtvA aurvaH saMvartako vibhuH |
pAtAlastho.arNavagataM papau toyamayaM haviH || 1-40-19

sahasrashirasaM brahmansahasrAraM sahasradam |
sahasracharaNaM devaM yamAhurvai yuge yuge || 1-40-20

nAbhyAraNyAM samutpannaM yasya paitAmahaM gR^iham |
ekArNavajalasthasya naShTe sthAvaraja~Ngame || 1-40-21

yena te nihatA daityAH saMgrAme tArakAmaye |
sarvadevamayaM kR^itvA sarvAyudhadharaM vapuH || 1-40-22

garudastenachotsiktaH kAlanemirnipAtitaH |
nirjitashcha mayo daityaH tArakashcha mahAsuraH || 1-40-23

uttarAnte samudrasya kSIrodasyAmR^itodadheH |
taH shete shAshvataM yogamAsthAya timiram mahat || 1-40-24

surAraNirgarbhamadhatta divyaM tapaH prakarShAdaditiH purANaM |
shakraM cha yo daityagaNAvaruddhaM garbhAvasAne nibhR^itaM chakAra || 1-40-25

padAni yo lokamayAni kR^itvA chakAra daityAnsalileshayAMstAn |
kritvA cha devAMstridivasya devAMshchakre sureshaM tridashAdhipatye || 1-40-26

pAtrANi dakShiNA dIkShA  chamasolUkhalAni cha  |
gArhapatyena vidhinA anvAhAryeNa karmaNA || 1-4-27

agnimAhavanIyaM cha vedIM chaiva kushaM sruvam |
prokShaNIyaM dhruvAM chaiva AvabhR^ithyaM tathaiva cha || 1-40-28

sudhAtrINi cha yashchakre havyakavyapradAndvijAn |
havyAdAMshcha surAnyaj~ne kravyAdAMstu pitr^Inapi || 1-40-29

bhAgArthe mantravidhinA yashchakre yaj~nakarmaNi |
yUpAnsamitsruchaM somaM pavitrAnparidhInapi || 1-40-30

yaj~niyAni cha dravyANi yaj~nAMshcha sachayAnalAn |
sadasyAnyajamAnAMshcha medhyAdIMshcha kratUttamAn || 1-40-31

vibabhAja purA sarvaM pArameShThyena karmaNA |
yAgAnurUpAnyaH kR^itvA lokAnanuparAkramat || 1-40-32

kShaNA lavAshcha kAShThAshcha kalAstraikAlyameva cha |
muhUrtAstithayo mAsAH pakShAH saMvatsarAstathA || 1-40-33

R^itavaH kAlayogAshcha pramANaM trividhaM triShu |
AyuH kShetrANyupachayo lakShaNaM rUpasauShThavam || 1-40-34

trayo varNAstrayo lokAstraividyaM pAvakAstrayaH |
traikAlyaM trINi karmANi trayo.apAyAstrayo guNAh || 1-40-35

trayo lokAH purA sR^iShTA yenAnantyena karmaNA |
sarvabhUtagaNasraShTA sarvahUtaguNAtmakaH || 1-40-36

nR^iNAmindriyapUrveNa yogena ramate cha yaH |
gatAgatAbhyAM yo netA sarvatra jagadIshvaraH || 1-40-37

yo gatirdharmayuktAnAmagatiH pApakarmaNAm |
chAturvarNyasya prabhavaH chAturhotrasya rakShitA || 1-40-38

chAturvidyasya yo vettA chAturAshramyasaMshrayaH |
digantaro nabhobhUto vAyurApo vibhAvasuH  || 1-40-39

chandrasUryamayajyotiryogIshaH kShaNadAntakaH  |
yatparaM shrUyate jyotiryatparaM shrUyate tapaH || 1-40-40

yaM paraM prAhuraparaM yaH paraH paramAtmavAn |
nArAyaNaparA vedA nArAyaNaparAH kriyAH || 1-40-41

nArAyaNaparo dharmo nArAyaNaparA gatiH |
nArAyaNaparaM satyaM nArAyaNaparaM tapaH || 1-40-42

nArAyaNaparo mokSho nArAyaNaparAyaNam |
AdityAdistu yo divyo yashcha daityAntako vibhuH || 1-40-43

yugAnteShvantako  yashcha yashcha lokAntakAntakaH |
seturyo  lokasetUnAM medhyo yo medhyakarmaNAm || 1-40-44

vedyo yo vedaviduShAM prabhuryaH prabhavAtmanAm |
somabhUtastu saumyAnAmagnibhUto.agnivarcasAm || 1-40-45

manuShyANAM manobhUtastapobhUtastapasvinAm |
vinayo nayavR^ittInAM tejastejasvinAmapi |
sargANAM sargakArashcha lokaheturanuttamaH || 1-40-46

vigraho vigrahArhANAM gatirgatimatAmapi |
AkAshaprabhavo vAyurvAyuprANo hutAshanaH || 1-40-47

devA hutAshanaprANAH prANO.agnermadhusUdanaH |
rasAdvai shoNitaM jAtaM shoNitAnmAMsamuchyate || 1-40-48

mAMsAttu medaso janma medaso.asthIni chaiva hi |
asthno majjA samabhavanmajjAtaH shukrameva cha || 1-40-49

shukRAdgarbhaH samabhavadrasamUlena karmaNA |
tatrApAM prathamo bhAgaH sa saumyo rAshiruchyate || 1-40-50

garbhoShmasaMbhavo.agniryo dvitIyo rAshiruchyate |
shukraM somAtmakaM vidyAdArtavaM viddhi pAvakam |
bhAgau rasAtmakau hyeShAM vIryaM cha shashipAvakau || 1-40-51

kaphavarge bhavechChukraM pittavarge cha shoNitam |
kaphasya hR^idayaM sthAnaM  nAbhyAM pittaM pratiShThitam || 1-40-52

dehasya madhye hR^idayaM sthAnaM tanmanasaH smR^itam |
nAbhikoShThAntaraM yattu tatra devo hutAshanaH || 1-4-53

manaH prajApatirj~neyaH kaphaH somo vibhAvyate |
pittamagniH smR^itaM hyetadagnIShomAtmakam jagat || 1-40-54

evaM pravartate garbhe vardhite.ambudasannibhe |
vAyuH praveshaM saMchakre saMgataH paramAtmanA || 1-40-55

tato.a~NgAni visR^ijati bibharti parivardhayan |
sa pa~nchadhA sharIrastho bhidyate vardhate punaH || 1-40-56

prANo.apAnaH samAnashcha udAno vyAna eva cha |
prANaH sa prathamaM sthAnaM vardhayanparivartate || 1-40-57

apAnaH pashchimaM kAyamudAnordhvaM sharIriNaH |
vyAno vyAyachCHate yena samAnaH sannivartayet |
bhUtAvAptistatastasya jAyatendriyagocharAt || 1-40-58

pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam |
tasyendriyANi viShTAnisvaM svaM yogaM prachakrire || 1-40-59

pArthivaM dehamAhustaM prANAtmAnaM cha mArutam |
ChidrANyAkAshayonIni jalAtsrAvaH pravartate || 1-40-60

jyotishchakShushcha tejAtmA teShAM yantA manaH smR^itaH |
grAmAshcha viShayAshchaiva yasya vIryAtpravartitAH || 1-40-61

ityevaM puruShaH sarvAnsR^ija.nLLokAn sanAtanAn |
kathaM loke naidhane.asminnaratvaM viShNurAgataH || 1-40-62

eSha me saMshayo brahmannevaM me vismayo mahAn |
kathaM gatirgatimatAmApanno mAnuShIM tanum || 1-40-63

shruto me svasvavaMshasya pUrveShAM chaiva saMbhavaH |
shrotumichChAmi viShNostu vR^iShNInAM cha yathAkramam || 1-40-64

AshcharyaM paramaM viShNurdevairdaityaishcha kathyate |
viShNorutpattimAshcharyaM mamAchakShva mahAmune || 1-40-65

etadAshcharyamAkhyAnaM kathayasva sukhAvaham |
prakhyAtabalavIryasya viShNoramitatejasaH |
karma chAshcharyabhUtasya viShNostattvamihochyatAm || 1-40-66

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
varAhotpattivarNane chatvAriMsho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்