Monday 4 May 2020

விஷ்ண்வவதாரவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 41

அத² ஏகசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

விஷ்ண்வவதாரவர்ணனம்

Dashavatar

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ப்ரஸ்²னபா⁴ரோ மஹாம்ஸ்தாத த்வயோக்த꞉ ஸா²ர்ங்க³த⁴ன்வனி |
யதா²ஸ²க்தி து வக்ஷ்யாமி ஸ்²ரூயதாம் வைஷ்ணவம் யஸ²꞉ ||1-41-1

விஷ்ணோ꞉ ப்ரபா⁴வஸ்²ரவணே தி³ஷ்ட்யா தே மதிருத்தி²தா |
ஹந்த விஷ்ணோ꞉ ப்ரவ்ருத்திம் ச ஸ்²ருணு தி³வ்யாம் மயேரிதாம் ||1-41-2

ஸஹஸ்ராக்ஷம் ஸஹ்ஸ்ராஸ்யம் ஸஹஸ்ரபு⁴ஜமவ்யயம் |
ஸஹ்ஸ்ரஸி²ரஸம் தே³வம் ஸஹ்ஸ்ரகரமவ்யயம் ||1-41-3

ஸஹ்ஸ்ரஜிஹ்வம் பா⁴ஸ்வந்தம் ஸஹ்ஸ்ரமுகுடம் ப்ரபு⁴ம் |
ஸஹ்ஸ்ரத³ம் ஸஹ்ஸ்ராதி³ம் ஸஹ்ஸ்ரபு⁴ஜமவ்யயம் ||1-41-4

ஸவனம் ஹவனம் சைவ ஹவ்யம் ஹோதாரமேவ ச |
பாத்ராணி ச பவித்ராணி வேதி³ம் தீ³க்ஷாம் சரும் ஸ்ருவம் ||1-41-5

ஸ்ருக்ஸோமம் ஸூ²ர்பமுஸலம் ப்ரோக்ஷணம் த³க்ஷிணாயனம் |
அத்⁴வர்யும் ஸாமக³ம் விப்ரம் ஸத்³ஸ்யம் ஸத³னம் ஸத³꞉ ||1-41-6

யூபம் ஸமித்குஸ²ம் த³ர்வீம் சமஸோலூக²லானி ச |
ப்ராக்³வம்ஸ²ம் யஜ்ஞபூ⁴மிம் ச ஹோதாரம் சயனம் ச யத் ||1-41-7

ஹ்ரஸ்வான்யதிப்ரமாணானி சராணி ஸ்தா²வராணி ச |
ப்ராயஸ்²சித்தானி சார்த²ம் ச ஸ்த²ண்டி³லானி குஸா²ம்ஸ்ததா² ||1-41-8

மந்த்ரம் யஜ்ஞவஹம் வஹ்னிம் பா⁴க³ம் பா⁴க³வஹம் ச யத் |
அக்³ரேபு⁴ஜம் ஸோமபு⁴ஜம் க்⁴ருதார்சிஷமுதா³யுத⁴ம் ||1-41-9

ஆஹுர்வேத³விதோ³ விப்ரா யம் யஜ்ஞே ஸா²ஸ்²வதம் விபு⁴ம் |
தஸ்ய விஷ்ணோ꞉ ஸுரேஸ²ஸ்ய ஸ்²ரீவத்ஸாங்கஸ்ய தி⁴மத꞉ ||1-41-10

ப்ராது³ர்பா⁴வஸஹஸ்ராணி அதீதானி ந ஸம்ஸ²ய꞉ |
பூ⁴யஸ்²சைவ ப⁴விஷ்யந்தீத்யேவமாஹ ப்ரஜாபதி꞉ ||1-41-11

யத்ப்ருச்ச²ஸி மஹாராஜ புண்யாம் தி³வ்யாம் கதா²ம் ஸு²பா⁴ம் |
யத³ர்த²ம் ப⁴க³வான்விஷ்ணு꞉ ஸுரேஸோ² ரிபுஸூத³ன꞉ |
தே³வலோகம் ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய வஸுதே³வகுலே(அ)ப⁴வத் ||1-41-12

தத்தேஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸ்²ருணு ஸர்வமஸே²ஷத꞉ |
வாஸுதே³வஸ்ய மாஹாத்ம்யம் சரிதம் ச மஹாத்³யுதே꞉ ||1-41-13

ஹிதார்த²ம் ஸுரமர்த்யானாம் லோகானாம் ப்ரப⁴வாய ச |
ப³ஹுஸ²꞉ ஸர்வபூ⁴தாத்மா ப்ராது³ர்ப⁴வதி கார்யத꞉ ||1-41-14

ப்ராது³ர்பா⁴வாம்ஸ்²ச வக்ஷ்யாமி புண்யாந்தி³வ்யகு³ணைர்யுதான் |
சா²ந்த³ஸீபி⁴ருதா³ராபி⁴꞉ ஸ்²ருதிபி⁴꞉ ஸமலங்க்ருதான் ||1-41-15

ஸு²சி꞉ ப்ரயதவாக்³பூ⁴த்வா நிபோ³த⁴ ஜனமேஜய |
இத³ம் புராணம் பரமம் புண்யம் வேதை³ஸ்²ச ஸம்மிதம் ||1-41-16

ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி விஷ்ணோர்தி³வ்யாம் கதா²ம் ஸ்²ருணு |
யதா³ யதா³ ஹி த⁴ர்மஸ்ய க்³லானிர்ப⁴வதி பா⁴ரத |
த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பனார்தா²ய ததா³ ஸம்ப⁴வதி ப்ரபு⁴꞉ ||1-41-17

தஸ்ய ஹ்யேகா மஹாராஜ மூர்திர்ப⁴வதி ஸத்தம |
நித்யம் தி³விஷ்டா² யா ராஜம்ஸ்தபஸ்²சரதி து³ஸ்²சரம் ||1-41-18

த்³விதீயா சாஸ்ய ஸ²யனே நித்³ராயோக³முபாயயௌ |
ப்ரஜாஸம்ஹாரஸர்கா³ர்த²ம் கிமத்⁴யாத்மவிசிந்தகம் ||1-41-19

ஸுப்த்வா யுக³ஸஹஸ்ரம் ஸ ப்ராது³ர்ப⁴வதி கார்யத꞉ |
பூர்ணே யுக³ஸஹஸ்ரே து தே³வதே³வோ ஜக³த்பதி꞉ ||1-41-20

பிதாமஹோ லோகபாலாஸ்²சந்த்³ராதி³த்யௌ ஹுதாஸ²ன꞉ |
ப்³ரஹ்மா ச கபிலஸ்²சைவ பரமேஷ்டீ² ததை²வ ச ||1-41-21

தே³வா꞉ ஸப்தர்ஷயஸ்²சைவ த்ர்யம்ப³கஸ்²ச மஹாயஸா²꞉ |
வாயு꞉ ஸமுத்³ரா꞉ ஸை²லாஸ்²ச தஸ்ய தே³ஹம் ஸமாஸ்²ரிதா꞉ ||1-41-22

ஸனத்குமாரஸ்²ச மஹானுபா⁴வோ
மனுர்மஹாத்மா ப⁴க³வான்ப்ரஜாகர꞉ |
புராணதே³வோ(அ)த² புராணி சக்ரே
ப்ரதீ³ப்தவைஸ்²வானரதுல்யதேஜா꞉ ||1-41-23

யேன சார்ணவமத்⁴யஸ்தௌ² நஷ்டே ஸ்தா²வரஜங்க³மே |
நஷ்டே தே³வாஸுரக³ணே ப்ரனஷ்டோரக³ராக்ஷஸே ||1-41-24

யோத்³து⁴காமௌ ஸுது³ர்த⁴ர்ஷௌ தா³னவௌ மது⁴கைடபௌ⁴ |
ஹதௌ ப்ரப⁴வதா தேன தயோர்த³த்த்வாமிதம் வரம் ||1-41-25

புரா கமலனாப⁴ஸ்ய ஸ்வபத꞉ ஸாக³ராம்ப⁴ஸி |
புஷ்கரே யத்ர ஸம்பூ⁴தா தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³னா꞉ புரா ||1-41-26

ஏஷ பௌஷ்கரகோ நாம ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மன꞉ |
புராணே கத்²யதே யத்ர வேத³꞉ ஸ்²ருதிஸமாஹித꞉ ||1-41-27

வாராஹஸ்து ஸ்²ருதிமுக²꞉ ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மனஹ் |
யத்ர விஷ்ணு꞉ ஸுரஸ்²ரேஷ்டோ² வாராஹம் ரூபமாஸ்தி²த꞉ |
மஹீம் ஸாக³ரபர்யந்தாம் ஸஸை²லவனகானநாம் ||1-41-28

வேத³பாதோ³ யூபத³ம்ஷ்ட்ர꞉ க்ரதுத³ந்தஸ்²சிதீமுக²꞉ |
அக்³னிஜிஹ்வோ த³ர்ப⁴ரோமா ப்³ரஹ்மஸீ²ர்ஷோ மஹாதபா꞉ ||1-41-29

அஹோராத்ரேக்ஷணோ தி³வ்யோ வேதா³ங்க³ஸ்²ருதிபூ⁴ஷண꞉ |
ஆஜ்யனாஸ꞉ ஸ்ருவாதுண்ட³꞉ ஸாமகோ⁴ஷஸ்வனோ மஹான் ||1-41-30

த⁴ர்மஸத்யமய꞉ ஸ்²ரீமான்க்ரமவிக்ரமஸத்க்ருத꞉ |
ப்ராயஸ்²சித்தனகோ² தீ⁴ர꞉ பஸு²ஜானுர்மஹாபு⁴ஜா꞉ ||1-41-31

உத்³கா³த்ரந்தோ ஹோமலின்ங்க³꞉ ப²லபீ³ஜமஹௌஷதி⁴꞉ |
வாய்வந்தராத்மா மந்த்ரஸ்பி²க்³விக்ருத꞉ ஸோமஸோ²ணித꞉ ||1-41-32

வேதி³ஸ்கந்தோ⁴ ஹவிர்க³ந்தோ⁴ ஹவ்யகவ்யாதிவேக³வான் |
ப்ராக்³வம்ஸ²காயோ த்³யுதிமான்னானாதீ³க்ஷாபி⁴ராசித꞉ ||1-41-33

த³க்ஷிணாஹ்ருத³யோ யோகீ³ மஹாஸத்ரமயோ மஹான் |
உபாகர்மோஷ்ட²ருசக꞉ ப்ரவர்க்³யாவர்தபூ⁴ஷணா꞉ ||1-41-34

நானாச²ந்தோ³க³திபதோ² கு³ஹ்யோபனிஷதா³ஸன꞉ |
சா²யாபத்னீஸஹாயோ வை மேருஸ்²ருண்க³ இவோச்ச்²ரித꞉ ||1-41-35

மஹீம் ஸாக³ரபர்யந்தாம் ஸஸை²லவனகானநாம் |
ஏகார்ணவஜலே ப்⁴ரஷ்டாமேகார்ணவக³தாம் ப்ரபு⁴꞉ ||1-41-36

த³ம்ஷ்ட்ரயா ய꞉ ஸமுத்³த்⁴ருத்ய லோகானாம் ஹிதகாம்யயா |
ஸஹஸ்ரஸீ²ர்ஷோ தே³வாதி³ஸ்²சகார ப்ருதி²வீம் புன꞉ ||1-41-37

ஏவம் யஜ்ஞவராஹேண பூ⁴த்வா பூ⁴தஹிதார்தி²னா |
உத்³த்⁴ருதா ப்ருஹிவீ ஸர்வா ஸாக³ராம்பு³த⁴ரா புரா ||1-41-38

வாராஹ ஏஷ கதி²தோ நாரஸிம்ஹமத꞉ ஸ்²ருணு |
யத்ர பூ⁴த்வா ம்ருகே³ந்த்³ரேண ஹிரண்யகஸி²புர்ஹத꞉ ||1-41-39

புரா க்ருதயுகே³ ராஜன்ஸுராரிர்ப³லத³ர்பித꞉ |
தை³த்யானாமாதி³புர்ஷஸ்²சசார தப உத்தமம் ||1-41-40

த³ஸ² வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஸ²தானி த³ஸ² பஞ்ச ச |
ஜலோபவாஸனிரத꞉ ஸ்தா²னமௌனத்³ருட⁴வ்ரத꞉ ||1-41-41

தத꞉ ஸ²மத³மாப்⁴யாம் ச ப்³ரஹ்மசர்யேண சானக⁴ |
ப்³ரஹ்மா ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்தஸ்ய தபஸா நியமேன ச ||1-41-42

தம் வை ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வான்ஸ்வயமாக³த்ய பூ⁴பதே |
விமானேனார்கவர்ணேன ஹம்ஸயுக்தேன பா⁴ஸ்வதா ||1-41-43

ஆதி³த்யைர்வஸுபி⁴꞉ ஸாத்⁴யைர்மருத்³பி⁴ர்தை³வதை꞉ ஸஹ |
ருத்³ராஇர்விஸ்²வஸஹாயைஸ்²ச யக்ஷராக்ஷஸகின்னரை꞉ ||1-41-44

தி³ஸா²பி⁴ர்விதி³ஸா²பி⁴ஸ்²ச நதீ³பி⁴꞉ ஸாக³ரைஸ்ததா² |
நக்ஷத்ரைஸ்²ச முஹூர்தைஸ்²ச கே²சரைஸ்²ச மஹாக்³ரஹை꞉ ||1-41-45

தே³வர்ஷிபி⁴ஸ்தபோவ்ருத்³தை⁴꞉ ஸித்³தை⁴꞉ ஸப்தர்ஷிபி⁴ஸ்ததா² |
ராஜர்ஷிபி⁴꞉ புண்யதமைர்க³ந்த⁴ர்வைஸ்²சாப்ஸரோக³ணை꞉ ||1-41-46

சராசரகு³ரு꞉ ஸ்²ரீமான்வ்ருத꞉ ஸர்வை꞉ ஸுரைஸ்ததா² |
ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவிதா³ம் ஸ்²ரேஷ்டோ² தை³த்யம் வசனமப்³ரவீத் |1-41-47

ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ ப⁴க்தஸ்ய தபஸானேன ஸுவ்ரத |
வரம் வரய ப⁴த்³ரம் தே யதே²ஷ்டம் காமமாப்னுஹி ||1-41-48

ஹிரண்யகஸி²புருவாச
ந தே³வாஸுரக³ந்த⁴ர்வா ந யக்ஷோரக³ராக்ஷஸா꞉ |
ந மானுஷா꞉ பிஸா²ஸா²ஸ்²ச நிஹன்யுர்மாம் கத²ஞ்சன ||1-41-49

ருஷயோ வா ந மாம் ஸா²பை꞉ க்ருத்³தா⁴ லோகபிதாமஹ |
ஸ²பேயுஸ்தபஸா யுக்தா வரமேதம் வ்ருணோம்யஹம் ||1-41-50

ந ஸ²ஸ்த்ரேண ந சாஸ்த்ரேண கி³ரிணா பாத³பேன வா |
ந ஸு²ஷ்கேண ந சார்த்³ரேண ஸ்யான்ன சான்யேன மே வத⁴꞉ ||1-41-51

பாணிப்ரஹாரேணைகேன ஸப்⁴ருத்யப³லவாஹனம் |
யோ மாம் நாஸ²யிதும் ஸ்²க்த꞉ ஸ மே ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி ||1-41-52

ப⁴வேயமஹமேவார்க꞉ ஸோமோ வாயுர்ஹுதாஸ²ன꞉ |
ஸலிலம் சாந்தரிக்ஷம் ச நக்ஷ்த்ராணி தி³ஸோ² த³ஸ² ||1-41-53

அஹம் க்ரோத⁴ஸ்²ச காமஸ்²ச வருணோ வாஸவோ யம꞉ |
த⁴னத³ஸ்²ச த⁴னாத்⁴யக்ஷோ யக்ஷ꞉ கிம்புருஷாதி⁴ப꞉ ||1-41-54

ஏவமுக்தஸ்து தை³த்யேன ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வாம்ஸ்ததா³ |
உவாச தை³த்யராஜம் தம் ப்ரஹஸன்ன்ருபஸத்தம ||1-41-55

ப்³ரஹ்மோவாச
ஏதே தி³வ்யா வராஸ்தாத மயா த³த்தாஸ்தவாத்³பு⁴தா꞉ |
ஸர்வான்காமானிமாம்ஸ்தாத ப்ராப்ஸ்யஸி த்வம் ந ஸம்ஸ²ய꞉ ||1-41-56

ஏவமுக்த்வா து ப⁴க³வாஞ்ஜகா³மாகாஸ²மேவ ஹி |
வைராஜம் ப்³ரஹ்மஸத³னம் ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸேவிதம் ||1-41-57

ததோ தே³வாஸ்²ச நாகா³ஸ்²ச க³ந்த⁴ர்வா முனயஸ்ததா² |
வரப்ரதா³னம் ஸ்²ருத்வா தே பிதாமஹமுபஸ்தி²தாஹ் ||1-41-58

விபு⁴ம் விஜ்ஞாபயாமாஸுர்தே³வா இந்த்³ரபுரோக³மா꞉ || 1-41-59

தே³வா ஊசு꞉
வரேணானேன ப⁴க³வன்பா³த⁴யிஷ்யதி நோ(அ)ஸுர꞉ |
தத꞉ ப்ரஸீத³ ப⁴க³வன்வதோ⁴(அ)ப்யஸ்ய விசிந்த்யதாம் ||1-41-60

ப⁴க³வான்ஸர்வபூ⁴தானாம் ஸ்வயம்பூ⁴ராதி³க்ருத்³விபு⁴꞉ |
ஸ்ரஷ்டா ச ஹவ்யகவ்யானாமவ்யக்த꞉ ப்ரக்ருதிர்த்⁴ருவ꞉ ||1-41-61

ஸர்வலோகஹிதம் வாக்யம் ஸ்²ருத்வா தே³வ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ப்ரோவாச ப⁴க³வான்வாக்யம் ஸர்வாந்தே³வக³ணாம்ஸ்ததா³ ||1-41-62

அவஸ்²யம் த்ரித³ஸா²ஸ்தேன ப்ராப்தவ்யம் தபஸ꞉ ப²லம் |
தபஸோ(அ)ந்தே(அ)ஸ்ய ப⁴க³வான்வத⁴ம் விஷ்ணு꞉ கரிஷ்யதி ||1-41-63

ஏதச்ச்²ருத்வா ஸுரா꞉ ஸர்வே வாக்யம் பங்கஜஸம்ப⁴வாத் |
ஸ்வானி ஸ்தா²னானி தி³வ்யானி ஜக்³முஸ்தே வை முதா³ன்விதா꞉ ||1-41-64

லப்³த⁴மாத்ரே வரே சாபி ஸர்வா꞉ ஸோ(அ)பா³த⁴த ப்ரஜா꞉ |
ஹிரண்யகஸி²புர்தை³த்யோ வரதா³னேன த³ர்பித꞉ ||1-41-65

ஆஸ்²ரமேஷு மஹாபா⁴கா³ன்முனீன்வை ஸ²ம்ஸிதவ்ரதான் |
ஸத்யத⁴ர்மரதாந்தா³ந்தான்புரா த⁴ர்ஷிதவாம்ஸ்து ஸ꞉ ||1-41-66

தே³வாம்ஸ்த்ரிபு⁴வனஸ்தா²ம்ஸ்து பராஜித்ய மஹாஸுர꞉ |
த்ரைலோக்யம் வஸ²மானீய ஸ்வர்கே³ வஸதி தா³னவ꞉ |1-41-67

யதா³ வரமதோ³ன்மத்தோ ந்யவஸத்³தா³னவோ பு⁴வி |
யஜ்ஞியான்க்ருதவாந்தை³த்யாந்தே³வாம்ஸ்²சைவாப்யயஜ்ஞியான் ||1-41-68

ஆதி³த்யாஸ்²ச ததோ ருத்³ரா விஸ்²வே ச மருதஸ்ததா² |
ஸ²ரண்யம் ஸ²ரணம் விஷ்ணுமுபாஜக்³முர்மஹாப³லம் ||1-41-69

வேத³யஜ்ஞமயம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மதே³வம் ஸனாதனம் |
பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴விஷ்யம் ச ப்ரபு⁴ம் லோகனமஸ்க்ருதம் |
நாராயணம் விபு⁴ம் தே³வா꞉ ஸ²ரணம் ஸ²ரணாக³தா꞉ ||1-41-70

தே³வா ஊசு꞉
த்ராயஸ்வ நோ(அ)த்³ய தே³வேஸ² ஹிரண்யகஸி²போர்ப⁴யாத் |
த்வம் ஹி ந꞉ பரமோ தா⁴தா ப்³ரஹ்மாதீ³னாம் ஸுரோத்தம ||1-41-71

த்வம் ஹி ந꞉ பரமோ தே³வஸ்த்வம் ஹி ந꞉ பரமோ கு³ரு꞉ |
உத்பு²ல்லாம்பு³ஜபத்ராக்ஷ꞉ ஸ²த்ருபக்ஷப⁴யங்கர꞉ |
க்ஷயாய தி³திவம்ஸ²ஸ்ய ஸ²ரண்யஸ்த்வம் ப⁴வஸ்வ நஹ் ||1-41-72

விஷ்ணுருவாச
ப⁴யம் த்யஜத்⁴வமமரா ஹ்யப⁴யம் வோ த³தா³ம்யஹம் |
ததை²வம் த்ரிதி³வம் தே³வாஹ் ப்ரதிபத்ஸ்யத² மா சிரம் ||1-41-73

ஏஷ தம் ஸக³ணம் தை³த்யம் வரதா³னேன த³ர்பிதம் |
அவத்⁴யமமரேந்த்³ராணாம் தா³னவம் தம் நிஹன்ம்யஹம் ||1-41-74

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴க³வான்விஸ்ருஜ்ய த்ரித³ஸே²ஸ்²வரான் |
ஹிரண்யக்ஸி²போ ராஜன்னாஜகா³ம ஹரி꞉ ஸபா⁴ம் ||1-41-75

நரஸ்ய க்ருத்வார்த⁴தனும் ஸிம்ஹஸ்யார்த⁴தனும் ப்ரபு⁴꞉ |
நாரஸிம்ஹேண வபுஷா பாணிம் ஸம்ஸ்ப்ருஸ்²ய பாணினா ||1-41-76

ஜீமூதக⁴னஸங்காஸோ² ஜீமூதக⁴னநி꞉ஸ்வன꞉ |
ஜீமூதக⁴னதீ³ப்தௌஜா ஜீமூத இவ வேக³வான் ||1-41-77

தை³த்யம் ஸோ(அ)திப³லம் தீ³ப்தம் த்³ருப்தஸா²ர்தூ³லவிக்ரமம் |
த்³ருப்தைர்தை³த்யக³ணைர்கு³ப்தம் ஹதவானேகபாணினா ||1-41-78

ந்ருஸிம்ஹ ஏஷ கதி²தோ பூ⁴யோ(அ)யம் வாமனோ(அ)பர꞉ |
யத்ர வாமனமாஸ்²ருத்ய ரூபம் தை³த்யவினாஸ²க்ருத் ||1-41-79

ப³லேர்ப³லவதோ யஜ்ஞே ப³லினா விஷ்ணுனா புரா |
விக்ரமைஸ்த்ரிபி⁴ரக்ஷோப்⁴யா꞉ க்Sஓபி⁴தாஸ்தே மஹாஸுரா꞉ |1-41-80

விப்ரசித்தி꞉ ஸி²பி³꞉ ஸ²ங்குரய꞉ ஸ²ங்குஸ்ததை²வ ச |
அய꞉ஸி²ரா ஸ²ங்குஸி²ரா ஹயக்³ரீவஸ்²ச வீர்யவான் || 1-41-81

வேக³வான் கேதுமானுக்³ர꞉ ஸோமவ்யக்³ரோ மஹாஸுர꞉ |
புஷ்கர꞉ புஷ்கலஸ்²சைவ வேபனஸ்²ச மஹாரத²꞉ ||1-41-82

ப்³ருஹத்கீர்திர்மஹாஜிஹ்வ꞉ ஸாஸ்²வோ(அ)ஸ்²வபதிரேவ ச |
ப்ரஹ்லாதோ³(அ)ஸ்²வஸி²ரா꞉ கும்ப⁴ஹ் ஸம்ஹ்ராதோ³ க³க³னப்ரிய꞉ |
அனுஹ்ராதோ³ ஹரிஹரௌ வராஹ꞉ ஸ²ங்கரோ ருஜ꞉ ||1-41-83

ஸ²ரப⁴꞉ ஸ²லப⁴ஸ்²சைவ குபன꞉ கோபன꞉ க்ரத²꞉ |
ப்³ருஹத்கீர்திர்மஹாஜிஹ்வ꞉ ஸ²ங்குகர்ணோ மஹாஸ்வன꞉ ||1-41-84

தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வோ(அ)ர்கனயனோ ம்ருது³சாபோ ம்ருது³ப்ரிய꞉ |
வாயுர்யவிஷ்டோ² நமுசி꞉ ஸ²ம்ப³ரோ விஜ்வரோ மஹான் 1-41-85

சந்த்³ரஹந்தா க்ரோத⁴ஹந்தா க்ரோத⁴வர்த⁴ன ஏவ ச |
காலக꞉ காலகேயஸ்²ச வ்ருத்ர꞉ க்ரோதோ⁴ விரோசன꞉ ||1-41-86

க³ரிஷ்ட²ஸ்²ச வரிஷ்ட²ஸ்²ச ப்ரலம்ப³னரகாவுபௌ⁴ |
இந்த்³ரதாபனவாதாபீ கேதுமான்ப³லத³ர்பித꞉ ||1-41-87

அஸிலோமா புலோமா ச வாக்கல꞉ ப்ரமதோ³ மத³꞉ |
ஸ்வஸ்ரும꞉ காலவத³ன꞉ கராலா꞉ கைஸி²க꞉ ஸ²ர꞉ ||1-41-88

ஏகாக்ஷஸ்²சந்த்³ரஹா ராஹு꞉ ஸம்ஹ்ராத³꞉ ஸ்ருமர꞉ ஸ்வன꞉ |
ஸ²தக்⁴னீசக்ரஹஸ்தாஸ்²ச ததா² பரிக⁴பாணய꞉ ||1-41-89

மஹாஸி²லாப்ரஹரணா꞉ ஸூ²லஹஸ்தாஸ்²ச தா³னவா꞉ |
அஸ்²வயந்த்ராயுதோ⁴பேதா பி⁴ண்டி³பாலாயுதா⁴ஸ்ததா² ||1-4-90

ஸூ²லோலூக²லஹஸ்தாஸ்²ச பரஸ்²வத⁴த⁴ராஸ்ததா² |
பாஸ²முத்³க³ரஹஸ்தா வை ததா² முத்³க³லபாணய꞉ ||1-41-91

நானாப்ரஹரணா கோ⁴ரா நானாவேஷா மஹாஜவா꞉ |
கூர்மகுக்குடவக்த்ராஸ்²ச ஸ²ஸோ²லூகமுகா²ஸ்ததா² ||1-41-92

க²ரோஷ்ட்ரவத³னாஸ்²சைவ வராஹவத³னாஸ்ததா² |
பீ⁴மா மகரவக்த்ராஸ்²ச க்ரோஷ்டுவக்த்ராஸ்²ச தா³னவா꞉ |
ஆகு²த³ர்து³ரவக்த்ராஸ்²ச கோ⁴ரா வ்ருகமுகா²ஸ்ததா² ||1-41-93

மார்ஜாரக³ஜவக்த்ராஸ்²ச மஹாவக்த்ராஸ்ததா²பரே |
நக்ரமேஷானநா ஸூ²ரா கோ³(அ)ஜாவிமஹிஷானநா꞉ ||1-41-94

கோ³தா⁴ஸ²ல்யகவக்த்ராஸ்²ச க்ரௌஞ்சவக்த்ராஸ்²ச தா³னவா꞉ |
க³ருடா³னனா꞉ க²ட்³க³முகா² மயூரவத³னாஸ்ததா² ||1-41-95

க³ஜேந்த்³ரசர்மவஸனாஸ்ததா² க்ருஷ்ணாஜினாம்ப³ரா꞉ |
சீரஸம்வ்ருததே³ஹாஸ்²ச ததா² வல்கலவாஸஸ꞉ |
உஷ்ணீஷிணோ முகுடினஸ்ததா² குண்ட³லினோ(அ)ஸுரா꞉ ||1-41-96

கிரீடினோ லம்ப³ஸி²கா²꞉ கம்பு³க்³ரீவா꞉ ஸுவர்சஸ꞉ |
நானாவேஷத⁴ரா தை³த்யா நானாமால்யானுலேபனா꞉ ||1-41-97

ஸ்வான்யாயுதா⁴னி ஸங்க்³ருஹ்ய ப்ரதீ³ப்தான்யதிதேஜஸா |
க்ரமமாணம் ஹ்ருஷீகேஸ²முபாவர்தந்த ஸர்வஸ²꞉ ||1-41-98

ப்ரமத்²ய ஸர்வாந்தை³தேயான்பாத³ஹஸ்ததலை꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ரூபம் க்ருத்வா மஹாபீ⁴மம் ஜஹாராஸு² ஸ மேதி³னீம் ||1-41-99

தஸ்ய விக்ரமதோ பூ⁴மிம் சந்த்³ராதி³த்யௌ ஸ்தனாந்தரே |
நப⁴꞉ ப்ரக்ரமமாணஸ்ய நாப்⁴யாம் கில ஸமாஸ்தி²தௌ ||1-41-100

பரம் ப்ரக்ரமமாணஸ்ய ஜானுதே³ஸே² ஸ்தி²தாவுபௌ⁴ |
விஷ்ணோரதுலவீர்யஸ்ய வத³ந்த்யேவம் த்³விஜாதய꞉ ||1-41-101

ஹ்ருத்வா ஸ ப்ரூதி²வீம் க்ருத்ஸ்னாம் ஜித்வா சாஸுரபுங்க³வான் |
த³தௌ³ ஸ²க்ராய த்ரிதி³வம் விஷ்ணுர்ப³லவதாம் வர꞉ ||1-41-102

ஏஷ தே வாமனோ நாம ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மன꞉ |
வேத³வித்³பி⁴ர்த்³விஜைரேவம் கத்²யதே வைஷ்ணவம் யஸ²꞉ ||1-41-103

பூ⁴யோ பூ⁴தாத்மனோ விஷ்ணோ꞉ ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மன꞉ |
த³த்தாத்ரேய இதி க்²யாத꞉ க்ஷமயா பரயா யுத꞉ ||1-41-104

தேன நஷ்டேஷு வேதே³ஷு ப்ரக்ரியாஸு மகே²ஷு ச |
சாதுர்வர்ண்யே து ஸங்கீர்ணே த⁴ர்மே ஸி²தி²லதாம் க³தே ||1-41-105

அபி⁴வர்த⁴தி சாத⁴ர்மே ஸத்யே நஷ்டே(அ)ன்ருதே ஸ்தி²தே |
ப்ரஜாஸு ஸீ²ர்யமாணாஸு த⁴ர்மே சாகுலதாம் க³தே ||1-41-106

ஸஹயஜ்ஞக்ரியா வேதா³꞉ ப்ரத்யானீதா ஹி தேன வை |
சாதுர்வர்ன்யமஸங்கீர்ணம் க்ருதம் தேன மஹாத்மனா ||1-41-107

தேன ஹைஹயராஜஸ்ய கார்தவீர்யஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
வரதே³ன வரோ த³த்தோ த³த்தாத்ரேயேண தீ⁴மதா ||1-41-108

ஏதத்³பா³ஹூத்³வயம் யத்தே ம்ருதே⁴ மம க்ருதே(அ)னக⁴ |
ஸ²தானி த³ஸ² பா³ஹூனாம் ப⁴விஷ்யந்தி ந ஸம்ஸ²ய꞉ ||1-1-109

பாலயிஷ்யஸி க்ருத்ஸ்னாம் ச வஸுதா⁴ம் வஸுதா⁴தி⁴ப |
து³ர்னிரீக்ஷ்யோ(அ)ரிவ்ருந்தா³னாம் த⁴ர்மஜ்ஞஸ்²ச ப⁴விஷ்யஸி ||1-41-110

ஏஷ தே வைஷ்ணவ꞉ ஸ்²ரீமான்ப்ராது³ர்பா⁴வோ(அ)த்³பு⁴த꞉ ஸு²ப⁴꞉ |
கதி²தோ வை மஹாராஜ யதா²ஸ்²ருதமரிந்த³ம |
பூ⁴யஸ்²ச ஜாமத³க்³ன்யோ(அ)யம் ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மன꞉ ||1-41-111

யத்ர பா³ஹுஸஹஸ்ரேண விஸ்மிதம் து³ர்ஜயம் ரணே |
ராமோ(அ)ர்ஜுனமனீகஸ்த²ம் ஜகா⁴ன ந்ருபதிம் ப்ரபு⁴꞉ ||1-41-112

ரத²ஸ்த²ம் பார்தி²வம் ராம꞉ பாதயித்வார்ஜுனம் யுதி⁴ |
த⁴ர்ஷயித்வா யதா²காமம் க்ரோஸ²மானம் ச மேக⁴வத் ||1-41-113

க்ருத்ஸ்னம் பா³ஹுஸஹஸ்ரம் ச சிச்சே²த³ ப்⁴ருகு³னந்த³ன꞉ |
பரஸ்²வதே⁴ன தீ³ப்தேன ஜ்ஞாதிபி⁴꞉ ஸஹிதஸ்ய வை ||1-41-114

கீர்ணா க்ஷத்ரியகோடீபி⁴ர்மேருமந்த³ரபூ⁴ஷணா |
த்ரி꞉ஸப்தக்ருத்வ꞉ ப்ரூதி²வீ தேன நி꞉க்ஷத்ரியா க்ருதா ||1-41-115

க்ருத்வா நி꞉க்ஷத்ரியாம் சைவ பா⁴ர்க³வ꞉ ஸுமஹாதபா꞉ |
ஸர்வபாபவினாஸா²ய வாஜிமேதே⁴ன சேஷ்டவான் ||1-41-116

தஸ்மின் யஜ்ஞே மஹாதா³னே த³க்ஷிணாம் ப்⁴ருகு³னந்த³ன꞉ |
மாரீசாய த³தௌ³ ப்ரீத꞉ கஸ்²யபாய வஸுந்த⁴ராம் ||1-41-117

வாருணாம்ஸ்துரகா³ஞ்சீ²க்⁴ரான்ரத²ம் ச ரதி²னாம் வர꞉ |
ஹிரண்யமக்ஷயம் தே⁴னூர்க³ஜேந்த்³ராம்ஸ்²ச மஹாமனா꞉ |
த³தௌ³ தஸ்மின்மஹாயஜ்ஞே வாஜிமேதே⁴ மஹாயஸா²꞉ ||1-41-118

அத்³யாபி ச ஹிதார்தா²ய லோகானாம் ப்⁴ருகு³னந்த³ன꞉ |
சரமாணஸ்தபோ தீ³ப்தம் ஜாமத³க்³ன்ய꞉ புன꞉ புன꞉ |
திஷ்ட²தே தே³வவத்³தீ⁴மான்மஹேந்த்³ரே பர்வதோத்தமே ||1-41-119

ஏஷ விஷ்ணோ꞉ ஸுரேஸ²ஸ்ய ஸா²ஸ்²வதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச |
ஜாமத³க்³ன்ய இதி க்²யாத꞉ ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மன꞉ ||1-41-120

சதுர்விம்ஸே² யுகே³ சாபி விஸ்²வாமித்ரபுர꞉ஸர꞉ |
ராஜ்ஞோ த³ஸ²ரத²ஸ்யாத² புத்ர꞉ பத்³மாயதேக்ஷண꞉ ||1-41-121

க்ருத்வா(ஆ)த்மானம் மஹாபா³ஹுஸ்²சதுர்தா⁴ ப்ரபு⁴ரீஸ்²வர꞉ |
லோகே ராம இதி க்²யாதஸ்தேஜஸா பா⁴ஸ்கரோபம꞉ ||1-41-122

ப்ரஸாத³னார்த²ம் லோகஸ்ய ரக்ஷஸாம் நித⁴னாய ச |
த⁴ர்மஸ்ய ச விவ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் ஜஜ்ஞே தத்ர மஹாயஸா²꞉ ||1-41-123

தமப்யாஹுர்மனுஷ்யேந்த்³ரம் ஸர்வபூ⁴தபதேஸ்தனும் |
யஸ்மை த³த்தானி சாஸ்த்ராணி விஸ்²வாமித்ரேண தீ⁴மதா ||1-41-124

வதா⁴ர்த²ம் தே³வஸ²த்ரூணாம் து³ர்த⁴ராணி ஸுரைரபி |
யஜ்ஞவிக்⁴னகரோ யேன முனீனாம் பா⁴விதாத்மனாம் ||1-41-125

மாரீசஸ்²ச ஸுபா³ஹுஸ்²ச ப³லேன ப³லினாம் வரௌ |
நிஹதௌ ச நிராஸௌ² ச க்ருதௌ தேன மஹாத்மனா ||1-41-126

வர்தமானே மகே² யேன ஜனகஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ப⁴க்³னம் மாஹேஸ்²வரம் சாபம் க்ரீட³தா லீலயா புரா ||1-41-127

ய꞉ ஸமா꞉ ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞஸ்²சதுர்த³ஸ² வனே(அ)வஸத் |
லக்ஷ்மணானுசரோ ராம꞉ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத꞉ ||1-41-128

ரூபிணீ யஸ்ய பார்ஸ்²வஸ்தா² ஸீதேதி ப்ரதி²தா ஜனை꞉ |
பூர்வோசிதா தஸ்ய லக்ஷ்மீர்ப⁴ர்தாரமனுக³ச்ச²தி ||1-41-129

சதுர்த³ஸ² தபஸ்தப்த்வா வனே வர்ஷாணி ராக⁴வ꞉ |
ஜனஸ்தா²னே வஸன்கார்யம் த்ரித³ஸா²னாம் சகார ஹ |
ஸீதாயா꞉ பத³மன்விச்ச²ம்ˮல்லக்ஷ்மணானுசரோ விபு⁴꞉ ||1-41-130

விராத⁴ம் ச கப³ந்த⁴ம் ச ராக்ஷஸௌ பீ⁴மவிக்ரமௌ |
ஜகா⁴ன புருஷவ்யாக்⁴ரௌ க³ந்த⁴ர்வௌ ஸா²பவீக்ஷிதௌ ||1-41-131

ஹுதாஸ²னார்கேந்து³தடி³த்³க⁴னாபை⁴꞉
ப்ரதப்தஜாம்பூ³னத³சித்ரபுங்கை²꞉ |
மஹேந்த்³ரவஜ்ராஸ²னிதுல்யஸாரை꞉
ஸ²ரை꞉ ஸ²ரீரேண வியோஜிதௌ ப³லாத் ||1-41-132

ஸுக்³ரீவஸ்ய க்ருதே யேன வானரேந்த்³ரோ மஹாப³ல꞉ |
வாலீ வினிஹதோ யுத்³தே⁴ ஸுக்³ரீவஸ்²சாபி⁴ஷேசித꞉ ||1-41-133

தே³வாஸுரக³ணானாம் ஹி யக்ஷக³ந்த⁴ர்வபோ⁴கி³னாம் |
அவத்⁴யம் ராக்ஷஸேந்த்³ரம் தம் ராவணம் யுதி⁴ து³ர்ஜயம் ||1-41-134

யுக்தம் ராக்Sகஸகோடீபி⁴ர்னீலாஞ்ஜனசயோபமம் |
த்ரைலோக்யராவணம் கோ⁴ரம் ராவணம் ராக்ஷஸேஸ்²வரம் ||1-41-135

து³ர்ஜயம் து³ர்த⁴ரம் த்³ருப்தம் ஸா²ர்டூ³லஸமவிக்ரமம் |
து³ர்னிரீக்ஷ்யம் ஸுரக³ணைர்வரதா³னேன த³ர்பிதம் ||1-41-136

ஜகா⁴ன ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம் ஸஸைன்யம் ராவணம் யுதி⁴ |
மஹாப்⁴ரக⁴னஸங்காஸ²ம் மஹாகாயம் மஹாப³லம் ||1-41-137

தமாக³ஸ்காரிணம் கோ⁴ரம் பௌலஸ்த்யம் யுதி⁴ து³ர்ஜயம் |
ஸப்⁴ராத்ருபுத்ரஸசிவம் ஸஸைன்யம் க்ரூரனிஸ்சயம் ||1-41-138

ராவணம் நிஜகா⁴னாஸு² ராமோ பூ⁴தபதி꞉ புரா |
மதோ⁴ஸ்²ச தனயோ த்³ருப்தோ லவணோ நம தா³னவ꞉ ||1-41-139

ஹதோ மது⁴வனே வீரோ வரத்³ருப்தோ மஹாஸுர꞉ |
ஸமரே யுத்³த⁴ஸௌ²ண்டே³ன தத² சஆன்யே.பி ராக்ஷஸா꞉ ||1-41-140

ஏதானி க்ருத்வா கர்மாணி ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர꞉ |
த³ஸா²ஸ்²வமேதா⁴ஞ்ஜாரூத்²யானாஜஹார நிரர்க³லான் ||1-41-141

நாஸ்²ரூயந்தாஸு²பா⁴ வாசோ நாகுலம் மாருதோ வவௌ |
ந வித்தஹரணம் த்வாஸீத்³ராமே ராஜ்யம் ப்ரஸா²ஸதி ||1-41-142

பர்யதே³வன்ன வித⁴வா நானர்தா²ஸ்²சாப⁴வம்ஸ்ததா³ |
ஸர்வமாஸீஜ்ஜக³த்³தா³ந்தம் ராமே ராஜ்யம் ப்ரஸா²ஸதி ||1-41-143

ந ப்ராணினாம் ப⁴யம் சாபி ஜலானிலனிகா⁴தஜம் |
ந ச ஸ்ம வ்ருத்³தா⁴ பா³லானாம் ப்ரேதகார்யாணி குர்வதே ||1-41-144

ப்³ரஹ்ம பர்யசரத்க்ஷத்ரம் விஸ²꞉ க்ஷத்ரமனுவ்ரதா꞉ |
ஸூ²த்³ராஸ்²சைவ ஹி வர்ணாம்ஸ்த்ரீஞ்சு²ஷ்ரூஷந்த்யனஹங்க்ருதா꞉ |
நார்யோ நாத்யசரன்ப⁴ர்த்ரூன்பா⁴ர்யாம் நாத்யசரத்பதி꞉ ||1-41-145

ஸர்வமாஸீஜ்ஜக³த்³தா³ந்தம் நிர்த³ஸ்யுரப⁴வன்மஹீ |
ராம ஏகோ(அ)ப⁴வத்³ப⁴ர்தா ராம꞉ பாலயிதாப⁴வத் ||1-41-146

ஆயுர்வர்ஷஸஹஸ்ராணி ததா² புத்ரஸஹஸ்ரிண꞉ |
அரோகா³꞉ ப்ராணினஸ்²சாஸன்ராமே ராஜ்யம் ப்ரஸா²ஸதி ||1-41-147

தே³வதானாம்ருஷீணாம் ச மனுஷ்யாணாம் ச ஸர்வஸ²꞉ |
ப்ருதி²வ்யாம் ஸமவாயோ(அ)பூ⁴த்³ராமே ராஜ்யம் ப்ரஸா²ஸதி ||1-41-148

கா³தா² அப்யத்ர கா³யந்தி யே புராணவிதோ³ ஜனா꞉ |
ராமே நிப³த்³த⁴தத்த்வார்தா² மாஹாத்ம்யம் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 1-41-149

ஸ்²யாமோ யுவா லோஹிதாக்ஷோ தீ³ப்தாஸ்யோ மிதபா⁴ஷிதா |
ஆஜானுபா³ஹு꞉ ஸுமுக²꞉ ஸிம்ஹஸ்கந்தோ⁴ மஹாபு⁴ஜ꞉ ||1-41-150

த³ஸ² வர்ஷஸஹஸ்ராணி த³ஸ² வர்ஷஸ²தானி ச |
அயோத்⁴யாதி⁴பதிர்பூ⁴த்வா ராமோ ராஜ்யமகாரயத் ||1-41-151

ருக்ஸாமயஜுஷாம் கோ⁴ஷோ ஜ்யாகோ⁴ஷஸ்²ச மஹாத்மன꞉ |
அவ்யுச்சி²ன்னோ(அ)ப⁴வத்³ராஜ்யே தீ³யதாம் பு⁴ஜ்யதாமிதி ||1-41-152

ஸத்த்வவான்கு³ணஸம்பன்னோ தீ³ப்யமான꞉ ஸ்வதேஜஸா |
அதிசந்த்³ரம் ச ஸூர்யம் ச ராமோ தா³ஸ²ரதி²ர்ப³பௌ⁴ ||1-4-153

ஈஜே க்ரதுஸ²தை꞉ புண்யை꞉ ஸமாப்தவரத³க்ஷின்ணை꞉ |
ஹித்வாயோத்⁴யாம் தி³வம் யாதோ ராக⁴வ꞉ ஸ மஹாப³ல꞉ ||1-41-154

ஏவமேஷா மஹாபா³ஹுரிக்ஷ்வாகுகுலனந்த³ன꞉ |
ராவணம் ஸக³ணம் ஹத்வா தி³வமாசக்ரமே ப்ரபு⁴꞉ ||1-41-155

வைஸ²ம்பாயன உவாச
அபர꞉ கேஸ²வஸ்யாயம் ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மன꞉ |
விக்²யாதோ மாது²ரே கல்பே ஸர்வலோகஹிதாய வை ||1-41-156

யத்ர ஸா²ல்வம் ச மைந்த³ம் ச த்³விவித³ம் கம்ஸமேவச |
அரிஷ்டம்ருஷப⁴ம் கேஸி²ம் பூதனாம் தை³த்யதா³ரிகாம் ||1-41-157

நாக³ம் குவலயாபீட³ம் சாணூரம் முஷ்டிகம் ததா² |
தை³த்யான்மானுஷதே³ஹஸ்தா²ன்ஸூத³யாமாஸ வீர்யவான் ||1-41-158

சி²ன்னம் பா³ஹுஸஹஸ்ரம் ச பா³ணஸ்யாத்³பு⁴தகர்மண꞉ |
நரகஸ்ய ஹத꞉ ஸங்க்²யே யவனஸ்²ச மஹாப³ல꞉ ||1-41-159

ஹ்ருதானி ச மஹீபானாம் ஸர்வரத்னானி தேஜஸா |
து³ராசாராஸ்²ச நிஹதா꞉ பார்தி²வாஸ்²ச மஹீதலே ||1-41-160

நவமே த்³வாபரே விஷ்ணுரஷ்டாவிம்ஸே² புராப⁴வத் |
வேத³வ்யாஸஸ்ததா² ஜஜ்ஞே ஜாதூகர்ண்யபுர꞉ஸர꞉ ||1-41-161

ஏகோ வேத³ஸ்²சதுர்தா⁴ து க்ருதஸ்தேன மஹாத்மனா |
ஜனிதோ பா⁴ரதோ வம்ஸ²꞉ ஸத்யவத்யா꞉ ஸுதேன ச ||1-41-162

ஏதே லோகஹிதார்தா²ய ப்ராது³ர்பா⁴வா மஹாத்மன꞉ |
அதீதா꞉ கதி²தா ராஜன்கத்²யந்தே சாப்யனாக³தா꞉ ||1-4-163

கல்கிர்விஷ்ணூயஸா² நாம ஸ²ம்ப⁴லம் க்³ராமகே த்³விஜ꞉ |
ஸர்வலோகஹிதார்தா²ய பூ⁴யஸ்²சோத்பத்ஸ்யதே ப்ரபு⁴꞉ ||1-4-164

த³ஸ²மோ பா⁴வ்யஸம்பன்னோ யாஜ்ஞவல்க்யபுர꞉ஸர꞉ |
க்ஷபயித்வா ச தான்ஸர்வான்பா⁴வினார்தே²ன சோதி³தான் ||1-4-165

க³ங்கா³யமுனயோர்மத்⁴யே நிஷ்டா²ம் ப்ராப்ஸ்யதி ஸானுக³꞉ |
தத꞉ குலே வ்யதீதே து ஸாமாத்யே ஸஹஸைனிகம் ||1-4-166

ந்ருபேஷ்வத² ப்ரனஷ்டேஷு ததா³ த்வப்ரக்³ரஹா꞉ ப்ரஜா꞉ |
ரக்ஷணே வினிவ்ருத்தே ச ஹத்வா சான்யோன்யமாஹவே ||1-4-167

பரஸ்பரஹ்ருதஸ்வாஸ்²ச நிராக்ரந்தா³꞉ ஸுது³꞉கி²தா꞉ |
ஏவம் கஷ்டமனுப்ராப்தா꞉ கலிஸந்த்⁴யாம்ஸ²கம் ததா³ ||1-4-168

ப்ரஜா꞉ க்ஷயம் ப்ரயாஸ்யந்தி ஸார்த⁴ம் கலியுகே³ன ஹ |
க்ஷீணே கலியுகே³ தஸ்மிம்ஸ்தத꞉ க்ருதயுக³ம் புன꞉ |
ப்ரபத்ஸ்யதே யதா²ன்யாயம் ஸ்வபா⁴வாதே³வ நான்யதா² ||-4-169

ஏதே சான்யே ச ப³ஹவோ தி³வ்யா தே³வகு³ணைர்யுதா꞉ |
ப்ராது³ர்பா⁴வா꞉ புராணேஷு கீ³யந்தே ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ||1-41-170

யத்ர தே³வாபி முஹ்யந்தி ப்ராது³ர்பா⁴வானுகீர்தனே |
புராணம் வர்ததே யத்ர வேத³ஸ்²ருதிஸமாஹிதம் ||1-31-171

ஏதது³த்³தே³ஸ²மாத்ரேண ப்ராது³ர்பா⁴வானுகீர்தனம் |
கீர்திதம் கீர்தனீயஸ்ய ஸர்வலோககு³ரோ꞉ ப்ரபோ⁴꞉ ||1-41-172

ப்ரீயந்தே பிதரஸ்தஸ்ய ப்ராது³ர்பா⁴வானுகீர்தனாத் |
விஷ்ணோரதுலவீர்யஸ்ய ய꞉ ஸ்²ருணோதி க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ||1-41-173

ஏதாஸ்து யோகே³ஸ்²வரயோக³மாயா꞉
ஸ்²ருத்வா நரோ முச்யதி ஸர்வபாபை꞉ |
ருத்³தி⁴ம் ஸம்ருத்³தி⁴ம் விபுலாம்ஸ்²ச போ⁴கா³ன்
ப்ராப்னோதி ஸர்வம் ப⁴க³வத்ப்ரஸாதா³த் || 1-41-174

இதி ஸ்²ரீமன்மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ப்ராது³ர்பா⁴வானுஸங்க்³ரஹோ நாமைகசத்வாரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_41_mpr.html


##Harivamsha Mahapuranam - Part 1
Harivamsha Parva
Chapter 41 - vishnvavatara varnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  October 15, 2007##
  
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------------

atha ekachatvAriMsho.adhyAyaH

viShNvavatAravarNanam   
      
vaishampAyana uvAcha

prashnabhAro mahAMstAta tvayoktaH shAr~Ngadhanvani |
yathAshakti tu vakShyAmi shrUyatAM vaiShNavaM yashaH ||1-41-1

viShNoH prabhAvashravaNe diShTyA te matirutthitA |
hanta viShNoH pravR^ittiM cha shR^iNu divyAM mayeritAm ||1-41-2

sahasrAkShaM sahsrAsyaM sahasrabhujamavyayam |
sahsrashirasaM devaM sahsrakaramavyayam ||1-41-3

sahsrajihvaM bhAsvantaM sahsramukuTaM prabhum |
sahsradaM sahsrAdiM sahsrabhujamavyayam ||1-41-4

savanaM havanaM chaiva havyaM hotArameva cha |
pAtrANi cha pavitrANi vediM dIkShAM charuM sruvam ||1-41-5

sruksomaM shUrpamusalaM prokShaNaM dakShiNAyanam |
adhvaryuM sAmagaM vipraM sadsyaM sadanaM sadaH ||1-41-6

yUpaM samitkushaM darvIM chamasolUkhalAni cha |
prAgvaMshaM yaj~nabhUmiM cha hotAraM chayanaM cha yat ||1-41-7

hrasvAnyatipramANAni charANi sthAvarANi cha |
prAyashchittAni chArthaM cha sthaNDilAni kushAMstathA ||1-41-8

mantraM yaj~navahaM vahniM bhAgaM bhAgavahaM cha yat |
agrebhujaM somabhujaM ghR^itArchiShamudAyudham ||1-41-9

Ahurvedavido viprA yaM yaj~ne shAshvataM vibhum |
tasya viShNoH sureshasya shrIvatsA~Nkasya dhimataH ||1-41-10

prAdurbhAvasahasrANi atItAni na saMshayaH |
bhUyashchaiva bhaviShyantItyevamAha prajApatiH ||1-41-11

yatpR^ichChasi mahArAja puNyAM divyAM kathAM shubhAm |
yadarthaM bhagavAnviShNuH suresho ripusUdanaH |
devalokaM samutsR^ijya vasudevakule.abhavat ||1-41-12

tattehaM saMpravakShyAmi shR^iNu sarvamasheShataH |
vAsudevasya mAhAtmyaM charitaM cha mahAdyuteH ||1-41-13

hitArthaM suramartyAnAM lokAnAM prabhavAya cha |
bahushaH sarvabhUtAtmA prAdurbhavati kAryataH ||1-41-14

prAdurbhAvAMshcha vakShyAmi puNyAndivyaguNairyutAn |
ChAndasIbhirudArAbhiH shrutibhiH samala~NkR^itAn ||1-41-15

shuchiH prayatavAgbhUtvA nibodha janamejaya |
idaM purANaM paramaM puNyaM vedaishcha saMmitam ||1-41-16

hanta te kathayiShyAmi viShNordivyAM kathAM shR^iNu |
yadA yadA hi dharmasya glAnirbhavati bhArata |
dharmasaMsthApanArthAya tadA saMbhavati prabhuH ||1-41-17

tasya hyekA mahArAja mUrtirbhavati sattama |
nityaM diviShThA yA rAjaMstapashcharati dushcharam ||1-41-18

dvitIyA chAsya shayane nidrAyogamupAyayau |
prajAsaMhArasargArthaM kimadhyAtmavichintakam ||1-41-19

suptvA yugasahasraM sa prAdurbhavati kAryataH |
pUrNe yugasahasre tu devadevo jagatpatiH ||1-41-20

pitAmaho lokapAlAshchandrAdityau hutAshanaH |
brahmA cha kapilashchaiva parameShThI tathaiva cha ||1-41-21

devAH saptarShayashchaiva tryaMbakashcha mahAyashAH |
vAyuH samudrAH shailAshcha tasya dehaM samAshritAH ||1-41-22

sanatkumArashcha mahAnubhAvo
manurmahAtmA bhagavAnprajAkaraH |
purANadevo.atha purANi chakre
pradIptavaishvAnaratulyatejAH ||1-41-23

yena chArNavamadhyasthau naShTe sthAvaraja~Ngame |
naShTe devAsuragaNe pranaShToragarAkShase ||1-41-24

yoddhukAmau sudurdharShau dAnavau madhukaiTabhau |
hatau prabhavatA tena tayordattvAmitaM varam ||1-41-25

purA kamalanAbhasya svapataH sAgarAMbhasi |
puShkare yatra saMbhUtA devAH sarShiganAH purA ||1-41-26

eSha pauShkarako nAma prAdurbhAvo  mahAtmanaH |
purANe kathyate yatra vedaH shrutisamAhitaH ||1-41-27

vArAhastu shrutimukhaH prAdurbhAvo mahAtmanah |
yatra viShNuH surashreShTho vArAhaM rUpamAsthitaH |
mahIM sAgaraparyantAM sashailavanakAnanAm ||1-41-28

vedapAdo yUpadaMShTraH kratudantashchitImukhaH |
agnijihvo darbharomA brahmashIrSho mahAtapAH ||1-41-29 

ahorAtrekShaNo divyo vedA~NgashrutibhUShaNaH |
AjyanAsaH sruvAtuNDaH sAmaghoShasvano mahAn ||1-41-30

dharmasatyamayaH shrImAnkramavikramasatkR^itaH |
prAyashchittanakho dhIraH pashujAnurmahAbhujAH ||1-41-31

udgAtranto homalin~NgaH phalabIjamahauShadhiH |
vAyvantarAtmA mantrasphigvikR^itaH somashoNitaH ||1-41-32

vediskandho havirgandho havyakavyAtivegavAn |
prAgvaMshakAyo dyutimAnnAnAdIkShAbhirAchitaH ||1-41-33

dakShiNAhR^idayo yogI mahAsatramayo mahAn |
upAkarmoShTharuchakaH pravargyAvartabhUShaNAH ||1-41-34

nAnAChandogatipatho guhyopaniShadAsanaH |
ChAyApatnIsahAyo vai merushR^iNga ivochChritaH ||1-41-35

mahIM sAgaraparyantAM sashailavanakAnanAm |
ekArNavajale bhraShTAmekArNavagatAM prabhuH ||1-41-36

daMShTrayA yaH samuddhR^itya lokAnAM hitakAmyayA |
sahasrashIrSho devAdishchakAra pR^ithivIM punaH ||1-41-37

evaM yaj~navarAheNa bhUtvA bhUtahitArthinA |
uddhR^itA pR^ihivI sarvA sAgarAMbudharA purA ||1-41-38

vArAha eSha kathito nArasiMhamataH shR^iNu |
yatra bhUtvA mR^igendreNa hiraNyakashipurhataH ||1-41-39

purA kR^itayuge rAjansurArirbaladarpitaH |
daityAnAmAdipurShashchachAra tapa uttamam ||1-41-40

dasha varShasahasrANi shatAni dasha pa~ncha cha |
jalopavAsanirataH sthAnamaunadR^iDhavrataH ||1-41-41

tataH shamadamAbhyAM cha brahmacharyeNa chAnagha |
brahmA prIto.abhavattasya tapasA niyamena cha ||1-41-42

taM vai svayaMbhUrbhagavAnsvayamAgatya bhUpate |
vimAnenArkavarNena haMsayuktena bhAsvatA ||1-41-43

AdityairvasubhiH sAdhyairmarudbhirdaivataiH saha |
rudrAirvishvasahAyaishcha yakSharAkShasakinnaraiH ||1-41-44

dishAbhirvidishAbhishcha nadIbhiH sAgaraistathA |
nakShatraishcha muhUrtaishcha khecharaishcha mahAgrahaiH ||1-41-45

devarShibhistapovR^iddhaiH siddhaiH saptarShibhistathA |
rAjarShibhiH puNyatamairgandharvaishchApsarogaNaiH ||1-41-46

charAcharaguruH shrImAnvR^itaH sarvaiH suraistathA |
brahmA brahmavidAM shreShTho daityaM vachanamabravIt |1-41-47

prIto.asmi tava bhaktasya tapasAnena suvrata |
varaM varaya bhadraM te yatheShTaM kAmamApnuhi ||1-41-48

hiraNyakashipuruvAcha
na devAsuragandharvA na yakShoragarAkShasAH |
na mAnuShAH pishAshAshcha nihanyurmAM kathaMchana ||1-41-49

R^iShayo vA na mAM shApaiH kruddhA lokapitAmaha |
shapeyustapasA yuktA varametaM vR^iNomyaham ||1-41-50

na shastreNa na chAstreNa giriNA pAdapena vA |
na shuShkeNa na chArdreNa syAnna chAnyena me vadhaH ||1-41-51

pANiprahAreNaikena sabhR^ityabalavAhanam |
yo mAM nAshayituM shktaH sa me mR^ityurbhaviShyati ||1-41-52

bhaveyamahamevArkaH somo vAyurhutAshanaH |
salilaM chAntarikShaM cha nakShtrANi disho dasha ||1-41-53

ahaM krodhashcha kAmashcha varuNo vAsavo yamaH |
dhanadashcha dhanAdhyakSho yakShaH kiMpuruShAdhipaH ||1-41-54

evamuktastu daityena svayaMbhUrbhagavAMstadA |
uvAcha daityarAjaM taM prahasannR^ipasattama ||1-41-55

brahmovAcha
ete divyA varAstAta mayA dattAstavAdbhutAH |
sarvAnkAmAnimAMstAta prApsyasi tvaM na saMshayaH ||1-41-56

evamuktvA tu bhagavA~njagAmAkAshameva hi |
vairAjaM brahmasadanaM brahmarShigaNasevitam ||1-41-57

tato devAshcha nAgAshcha gandharvA munayastathA |
varapradAnaM shrutvA te pitAmahamupasthitAh ||1-41-58

vibhuM vij~nApayAmAsurdevA indrapurogamAH || 1-41-59 

devA UchuH
vareNAnena bhagavanbAdhayiShyati no.asuraH |
tataH prasIda bhagavanvadho.apyasya vichintyatAm ||1-41-60

bhagavAnsarvabhUtAnAM svayaMbhUrAdikR^idvibhuH |
sraShTA cha havyakavyAnAmavyaktaH prakR^itirdhruvaH ||1-41-61 

sarvalokahitaM vAkyaM shrutvA devaH prajApatiH  |
provAcha bhagavAnvAkyaM sarvAndevagaNAMstadA ||1-41-62

avashyaM tridashAstena prAptavyaM tapasaH phalam |
tapaso.ante.asya bhagavAnvadhaM viShNuH kariShyati ||1-41-63

etachChrutvA surAH sarve vAkyam pa~NkajasaMbhavAt |
svAni sthAnAni divyAni jagmuste vai mudAnvitAH ||1-41-64

labdhamAtre vare chApi sarvAH so.abAdhata prajAH |
hiraNyakashipurdaityo varadAnena darpitaH ||1-41-65

AshrameShu mahAbhAgAnmunInvai shaMsitavratAn |
satyadharmaratAndAntAnpurA dharShitavAMstu saH ||1-41-66

devAmstribhuvanasthAMstu parAjitya mahAsuraH |
trailokyaM vashamAnIya svarge vasati dAnavaH |1-41-67

yadA varamadonmatto nyavasaddAnavo bhuvi |
yaj~niyAnkR^itavAndaityAndevAmshchaivApyayaj~niyAn ||1-41-68

AdityAshcha tato rudrA vishve cha marutastathA |
sharaNyaM sharaNaM viShNumupAjagmurmahAbalam ||1-41-69

vedayaj~namayaM brahma brahmadevaM sanAtanam |
bhUtaM bhavyaM bhaviShyaM cha prabhuM lokanamaskR^itam |
nArAyaNaM vibhuM devAH sharaNaM sharaNAgatAH ||1-41-70

devA UchuH
trAyasva  no.adya devesha hiraNyakashiporbhayAt |
tvaM hi naH paramo dhAtA brahmAdInAM surottama ||1-41-71

tvam hi naH paramo devastvaM hi naH paramo guruH |
utphullAMbujapatrAkShaH shatrupakShabhaya~NkaraH |
kShayAya ditivaMshasya sharaNyastvaM bhavasva  nah ||1-41-72

viShNuruvAcha
bhayaM tyajadhvamamarA hyabhayaM vo dadAmyaham |
tathaivaM tridivaM devAh pratipatsyatha mA chiram ||1-41-73

eSha taM sagaNaM daityaM varadAnena darpitam |
avadhyamamarendrANAM dAnavaM taM nihanmyaham ||1-41-74

vaishaMpAyana uvAcha
evamuktvA sa bhagavAnvisR^ijya tridasheshvarAn |
hiraNyakshipo rAjannAjagAma hariH sabhAm ||1-41-75

narasya kR^itvArdhatanuM siMhasyArdhatanuM prabhuH |
nArasiMheNa vapuShA pANiM saMspR^ishya pANinA ||1-41-76

jImUtaghanasaMkAsho jImUtaghananiHsvanaH |
jImUtaghanadIptaujA jImUta iva vegavAn ||1-41-77

daityaM so.atibalaM dIptaM dR^iptashArdUlavikramam |
dR^iptairdaityagaNairguptaM hatavAnekapANinA ||1-41-78

nR^isiMha eSha kathito bhUyo.ayaM vAmano.aparaH |
yatra vAmanamAshR^itya rUpaM daityavinAshakR^it ||1-41-79

balerbalavato  yaj~ne balinA viShNunA purA |
vikramaistribhirakShobhyAH kSobhitAste mahAsurAH |1-41-80

viprachittiH shibiH sha~NkurayaH sha~Nkustathaiva cha |
ayaHshirA shaMkushirA hayagrIvashcha vIryavAn || 1-41-81

vegavAn ketumAnugraH somavyagro mahAsuraH |
puShkaraH puShkalashchaiva vepanashcha mahArathaH ||1-41-82

bR^ihatkIrtirmahAjihvaH sAshvo.ashvapatireva cha |
prahlAdo.ashvashirAH kuMbhah saMhrAdo gaganapriyaH |
anuhrAdo hariharau varAhaH sha~Nkaro rujaH ||1-41-83

sharabhaH shalabhashchaiva kupanaH kopanaH krathaH |
bR^ihatkIrtirmahAjihvaH sha~NkukarNo mahAsvanaH ||1-41-84

dIrghajihvo.arkanayano mR^iduchApo mR^idupriyaH  |
vAyuryaviShTho namuchiH shaMbaro vijvaro mahAn 1-41-85

chandrahantA krodhahantA krodhavardhana eva cha |
kAlakaH kAlakeyashcha vR^itraH krodho virochanaH ||1-41-86

gariShThashcha variShThashcha pralambanarakAvubhau |
indratApanavAtApI ketumAnbaladarpitaH ||1-41-87

asilomA pulomA cha vAkkalaH pramado madaH |
svasR^imaH kAlavadanaH karAlAH kaishikaH sharaH ||1-41-88

ekAkShashchandrahA rAhuH saMhrAdaH sR^imaraH svanaH |
shataghnIchakrahastAshcha tathA parighapANayaH ||1-41-89

mahAshilApraharaNAH shUlahastAshcha dAnavAH |
ashvayantrAyudhopetA bhiNDipAlAyudhAstathA ||1-4-90

shUlolUkhalahastAshcha parashvadhadharAstathA |
pAshamudgarahastA vai tathA mudgalapANayaH ||1-41-91

nAnApraharaNA ghorA nAnAveShA mahAjavAH |
kUrmakukkuTavaktrAshcha shasholUkamukhAstathA ||1-41-92

kharoShTravadanAshchaiva varAhavadanAstathA |
bhImA makaravaktrAshcha kroShTuvaktrAshcha dAnavAH |
AkhudarduravaktrAshcha ghorA vR^ikamukhAstathA ||1-41-93

mArjAragajavaktrAshcha mahAvaktrAstathApare |
nakrameShAnanA shUrA go.ajAvimahiShAnanAH ||1-41-94

godhAshalyakavaktrAshcha krau~nchavaktrAshcha dAnavAH |
garuDAnanAH khaDgamukhA mayUravadanAstathA ||1-41-95

gajendracharmavasanAstathA kR^iShNAjinAMbarAH |
chIrasaMvR^itadehAshcha tathA valkalavAsasaH |
uShNIShiNo mukuTinastathA kuNDalino.asurAH ||1-41-96

kirITino laMbashikhAH kambugrIvAH suvarchasaH |
nAnAveShadharA daityA nAnAmAlyAnulepanAH ||1-41-97

svAnyAyudhAni saMgR^ihya pradIptAnyatitejasA |
kramamANaM hR^iShIkeshamupAvartanta sarvashaH ||1-41-98

pramathya sarvAndaiteyAnpAdahastatalaiH prabhuH |
rUpaM kR^itvA mahAbhImaM jahArAshu sa medinIm ||1-41-99

tasya vikramato bhUmiM chandrAdityau stanAntare |
nabhaH prakramamANasya nAbhyAM kila samAsthitau ||1-41-100

paraM prakramamANasya jAnudeshe sthitAvubhau |
viShNoratulavIryasya vadantyevaM dvijAtayaH ||1-41-101

hR^itvA sa pR^IthivIM kR^itsnAM jitvA chAsurapu~NgavAn |
dadau shakrAya tridivaM viShNurbalavatAM varaH ||1-41-102

eSha te vAmano nAma prAdurbhAvo mahAtmanaH |
vedavidbhirdvijairevaM kathyate vaiShNavaM yashaH ||1-41-103

bhUyo bhUtAtmano viShNoH prAdurbhAvo mahAtmanaH |
dattAtreya iti khyAtaH kShamayA parayA yutaH ||1-41-104

tena naShTeShu vedeShu prakriyAsu makheShu cha |
chAturvarNye  tu saMkIrNe dharme shithilatAM gate ||1-41-105

abhivardhati chAdharme satye naShTe.anR^ite sthite |
prajAsu shIryamANAsu dharme chAkulatAM gate ||1-41-106

sahayaj~nakriyA vedAH pratyAnItA hi tena vai |
chAturvarnyamasaMkIrNaM kR^itaM tena mahAtmanA ||1-41-107

tena haihayarAjasya kArtavIryasya dhImataH |
varadena varo datto dattAtreyeNa dhImatA ||1-41-108

etadbAhUdvayaM yatte mR^idhe mama kR^ite.anagha |
shatAni dasha bAhUnAM bhaviShyanti na saMshayaH ||1-1-109

pAlayiShyasi kR^itsnAM cha vasudhAM vasudhAdhipa |
durnirIkShyo.arivR^indAnAM dharmaj~nashcha bhaviShyasi ||1-41-110 

eSha te vaiShNavaH shrImAnprAdurbhAvo.adbhutaH shubhaH |
kathito vai mahArAja yathAshrutamariMdama |
bhUyashcha jAmadagnyo.ayaM prAdurbhAvo mahAtmanaH ||1-41-111

yatra bAhusahasreNa vismitaM durjayaM raNe |
rAmo.arjunamanIkasthaM jaghAna nR^ipatiM prabhuH ||1-41-112

rathasthaM pArthivaM rAmaH pAtayitvArjunaM yudhi |
dharShayitvA yathAkAmaM kroshamAnaM cha meghavat ||1-41-113

kR^itsnaM bAhusahasraM cha chichCheda bhR^igunandanaH |
parashvadhena dIptena j~nAtibhiH sahitasya vai ||1-41-114

kIrNA kShatriyakoTIbhirmerumandarabhUShaNA |
triHsaptakR^itvaH pR^IthivI tena niHkShatriyA kR^itA ||1-41-115 

kR^itvA niHkShatriyAM chaiva bhArgavaH sumahAtapAH |
sarvapApavinAshAya vAjimedhena cheShTavAn ||1-41-116

tasmin yaj~ne mahAdAne dakShiNAM bhR^igunandanaH |
mArIchAya dadau prItaH kashyapAya vasuMdharAm ||1-41-117

vAruNAMsturagA~nChIghrAnrathaM cha rathinAM varaH |
hiraNyamakShayaM dhenUrgajendrAMshcha mahAmanAH |
dadau tasminmahAyaj~ne vAjimedhe mahAyashAH ||1-41-118

adyApi cha hitArthAya lokAnAM bhR^igunandanaH |
charamANastapo dIptaM jAmadagnyaH punaH punaH |
tiShThate devavaddhImAnmahendre parvatottame ||1-41-119 

eSha viShNoH sureshasya shAshvatasyAvyayasya cha |
jAmadagnya iti khyAtaH prAdurbhAvo mahAtmanaH ||1-41-120

chaturviMshe yuge chApi vishvAmitrapuraHsaraH |
rAj~no dasharathasyAtha putraH padmAyatekShaNaH ||1-41-121

kR^itvA.a.atmAnaM mahAbAhushchaturdhA prabhurIshvaraH |
loke rAma iti khyAtastejasA bhAskaropamaH ||1-41-122

prasAdanArthaM lokasya rakShasAM nidhanAya cha |
dharmasya cha vivR^iddhyarthaM jaj~ne tatra mahAyashAH ||1-41-123

tamapyAhurmanuShyendraM sarvabhUtapatestanum |
yasmai dattAni chAstrANi vishvAmitreNa dhImatA ||1-41-124

vadhArthaM devashatrUNAM durdharANi surairapi |
yaj~navighnakaro yena munInAM bhAvitAtmanAm ||1-41-125

mArIchashcha subAhushcha balena balinAM varau |
nihatau cha nirAshau cha kR^itau tena mahAtmanA ||1-41-126

vartamAne makhe yena janakasya mahAtmanaH |
bhagnaM mAheshvaraM chApaM krIDatA lIlayA purA ||1-41-127

yaH samAH sarvadharmaj~nashchaturdasha vane.avasat | 
lakShmaNAnucharo rAmaH sarvabhUtahite rataH ||1-41-128

rUpiNI yasya pArshvasthA sIteti prathitA janaiH |
pUrvochitA tasya lakShmIrbhartAramanugachChati ||1-41-129

chaturdasha tapastaptvA vane varShANi rAghavaH |
janasthAne vasankAryaM tridashAnAM chakAra ha |
sItAyAH padamanvichCha.NllakShmaNAnucharo vibhuH ||1-41-130

virAdhaM cha kabandhaM cha rAkShasau bhImavikramau |
jaghAna puruShavyAghrau gandharvau shApavIkShitau ||1-41-131

hutAshanArkendutaDidghanAbhaiH
prataptajAmbUnadachitrapu~NkhaiH |
mahendravajrAshanitulyasAraiH 
sharaiH sharIreNa viyojitau balAt ||1-41-132

sugrIvasya kR^ite yena vAnarendro mahAbalaH |
vAlI vinihato yuddhe sugrIvashchAbhiShechitaH ||1-41-133

devAsuragaNAnAM hi yakShagandharvabhoginAm |
avadhyaM rAkShasendraM taM rAvaNaM yudhi durjayam ||1-41-134

yuktaM rAkSkasakoTIbhirnIlA~njanachayopamam |
trailokyarAvaNaM ghoraM rAvaNaM rAkShaseshvaram ||1-41-135

durjayaM durdharaM dR^iptaM shArDUlasamavikramam |
durnirIkShyaM suragaNairvaradAnena darpitam ||1-41-136

jaghAna sachivaiH sArdhaM sasainyaM rAvaNaM yudhi |
mahAbhraghanasaMkAshaM mahAkAyaM mahAbalam ||1-41-137

tamAgaskAriNam ghoraM paulastyam yudhi durjayam |
sabhrAtR^iputrasachivaM sasainyaM krUranischayam ||1-41-138

rAvaNaM nijaghAnAshu rAmo bhUtapatiH purA |  
madhoshcha tanayo dR^ipto lavaNo nama dAnavaH ||1-41-139

hato madhuvane vIro varadR^ipto mahAsuraH |
samare yuddhashauNDena tatha chaAnye.pi rAkShasAH ||1-41-140

etAni kR^itvA karmANi rAmo dharmabhR^itAM varaH |
dashAshvamedhA~njArUthyAnAjahAra nirargalAn ||1-41-141

nAshrUyantAshubhA vAcho nAkulaM mAruto vavau |
na vittaharaNaM tvAsIdrAme rAjyaM prashAsati ||1-41-142

paryadevanna vidhavA nAnarthAshchAbhavaMstadA |
sarvamAsIjjagaddAntam rAme rAjyaM prashAsati ||1-41-143

na prANinAM bhayaM chApi jalAnilanighAtajam |
na cha sma vR^iddhA bAlAnAM pretakAryANi kurvate ||1-41-144

brahma paryacharatkShatraM vishaH kShatramanuvratAH |
shUdrAshchaiva hi varNAMstrI~nChuShrUShantyanahaMkR^itAH |
nAryo nAtyacharanbhartR^InbhAryAM nAtyacharatpatiH ||1-41-145

sarvamAsIjjagaddAntaM nirdasyurabhavanmahI |
rAma eko.abhavadbhartA rAmaH pAlayitAbhavat ||1-41-146

AyurvarShasahasrANi tathA putrasahasriNaH |
arogAH prANinashchAsanrAme rAjyaM prashAsati ||1-41-147

devatAnAmR^iShINAM cha manuShyANAM cha sarvashaH |
pR^ithivyAM samavAyo.abhUdrAme rAjyaM prashAsati ||1-41-148

gAthA apyatra gAyanti ye purANavido janAH |
rAme nibaddhatattvArthA mAhAtmyaM tasya dhImataH || 1-41-149

shyAmo yuvA lohitAkSho dIptAsyo mitabhAShitA |
AjAnubAhuH sumukhaH siMhaskandho mahAbhujaH ||1-41-150

dasha varShasahasrANi dasha varShashatAni cha |
ayodhyAdhipatirbhUtvA rAmo rAjyamakArayat ||1-41-151 

R^iksAmayajuShAM ghoSho jyAghoShashcha mahAtmanaH |
avyuchChinno.abhavadrAjye dIyatAM bhujyatAmiti ||1-41-152

sattvavAnguNasaMpanno dIpyamAnaH svatejasA |
atichandraM cha sUryaM cha rAmo dAsharathirbabhau ||1-4-153

Ije kratushataiH puNyaiH samAptavaradakShinNaiH |
hitvAyodhyAM divaM yAto rAghavaH sa mahAbalaH ||1-41-154

evameShA mahAbAhurikShvAkukulanandanaH |
rAvaNaM sagaNaM hatvA divamAchakrame prabhuH ||1-41-155

vaishaMpAyana uvAcha 
aparaH keshavasyAyaM prAdurbhAvo mahAtmanaH |
vikhyAto mAthure kalpe sarvalokahitAya vai ||1-41-156

yatra shAlvaM cha maindaM cha dvividaM kaMsamevacha |
ariShTamR^iShabhaM keshiM pUtanAM daityadArikAm ||1-41-157

nAgaM kuvalayApIDaM chANUraM muShTikaM tathA |
daityAnmAnuShadehasthAnsUdayAmAsa vIryavAn ||1-41-158

ChinnaM bAhusahasraM cha bANasyAdbhutakarmaNaH |
narakasya hataH saMkhye yavanashcha mahAbalaH ||1-41-159

hR^itAni cha mahIpAnAM sarvaratnAni tejasA |
durAchArAshcha nihatAH pArthivAshcha mahItale ||1-41-160

navame dvApare viShNuraShTAviMshe purAbhavat |
vedavyAsastathA jaj~ne jAtUkarNyapuraHsaraH ||1-41-161

eko vedashchaturdhA tu kR^itastena mahAtmanA |
janito bhArato vaMshaH satyavatyAH sutena cha ||1-41-162

ete lokahitArthAya prAdurbhAvA mahAtmanaH |
atItAH kathitA rAjankathyante chApyanAgatAH ||1-4-163

kalkirviShNUyashA nAma shaMbhalaM grAmake dvijaH |
sarvalokahitArthAya bhUyashchotpatsyate prabhuH ||1-4-164

dashamo bhAvyasaMpanno yAj~navalkyapuraHsaraH |
kShapayitvA cha tAnsarvAnbhAvinArthena choditAn ||1-4-165

ga~NgAyamunayormadhye niShThAM prApsyati sAnugaH |
tataH kule vyatIte tu sAmAtye sahasainikam ||1-4-166

nR^ipeShvatha pranaShTeShu tadA tvapragrahAH prajAH |
rakShaNe vinivR^itte cha hatvA chAnyonyamAhave ||1-4-167

parasparahR^itasvAshcha nirAkrandAH suduHkhitAH |
evaM kaShTamanuprAptAH kalisandhyAMshakaM tadA ||1-4-168

prajAH kShayaM prayAsyanti sArdhaM kaliyugena ha |
kShINe kaliyuge tasmiMstataH kR^itayugaM punaH |
prapatsyate yathAnyAyaM svabhAvAdeva nAnyathA ||-4-169

ete chAnye cha bahavo divyA devaguNairyutAH |
prAdurbhAvAH purANeShu gIyante brahmavAdibhiH ||1-41-170

yatra devApi muhyanti prAdurbhAvAnukIrtane |
purANaM vartate yatra vedashrutisamAhitam ||1-31-171

etaduddeshamAtreNa prAdurbhAvAnukIrtanam |
kIrtitaM kIrtanIyasya sarvalokaguroH prabhoH ||1-41-172

prIyante pitarastasya prAdurbhAvAnukIrtanAt |
viShNoratulavIryasya yaH shR^iNoti kR^itA~njaliH ||1-41-173

etAstu yogeshvarayogamAyAH
shrutvA naro muchyati sarvapApaiH |
R^iddhiM samR^iddhiM vipulAMshcha bhogAn
prApnoti sarvaM bhagavatprasAdAt || 1-41-174

iti shrImanmahAbhArate khileShu harivaMshe  harivaMshaparvaNi
prAdurbhAvAnusa~Ngraho nAmaikachatvAriMsho.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்