Monday 27 April 2020

ப³ப்⁴ருவம்ஸ²வர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 37

ஸப்தத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ப³ப்⁴ருவம்ஸ²வர்ணனம்

Vabhru

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஸத்த்வதாத்ஸத்த்வஸம்பன்னான்கௌஸ²ல்யா ஸுஷுவே ஸுதான் |
ப⁴ஜினம் ப⁴ஜமானம் ச தி³வ்யம் தே³வாவ்ருத⁴ம் ந்ருபம் || 1-37-1

அந்த⁴கம் ச மஹாபா³ஹும் வ்ருஷ்ணிம் ச யது³னந்த³னம் |
தேஷாம் விஸர்கா³ஸ்²சத்வாரோ விஸ்தரேணேஹ தாஞ்ச்²ருணு || 1-37-2

ப⁴ஜமானஸ்ய ஸ்ருஞ்ஜய்யௌ பா³ஹ்யகாதோ²பபா³ஹ்யகா |
ஆஸ்தாம் பா⁴ர்யே தயோஸ்தஸ்மாஜ்ஜஜ்ஞிரே ப³ஹவ꞉ ஸுதா꞉ || 1-37-3

க்ருமிஸ்²ச க்ரமணஸ்²சைவ த்⁴ருஷ்ட꞉ ஸூ²ர꞉ புரஞ்ஜய꞉ |
ஏதே பா³ஹ்யகஸ்ருஞ்ஜய்யாம் ப⁴ஜமானாத்³விஜஜ்ஞிரே || 1-37-4

அயுதாஜித்ஸஹஸ்ராஜிச்ச²தாஜிச்சாத² தா³ஸ²க꞉ |
உபபா³ஹ்யகஸ்ருஞ்ஜய்யாம் ப⁴ஜமானாத்³விஜஜ்ஞிரே || 1-37-5

யஜ்வா தே³வவ்ருதோ⁴ ராஜா சசார விபுலம் தப꞉ |
புத்ர꞉ ஸர்வகு³ணோபேதோ மம ஸ்யாதி³தி நிஸ்²சித꞉ || 1-37-6

ஸம்யுஜ்யாத்மனமேவம் து பர்ணஸா²யா ஜலம் ஸ்ப்ருஸ²ன் |
ஸதோ³பஸ்ப்ருஸ²தஸ்தஸ்ய சகார ப்ரியமாபகா³ || 1-37-7

சிந்தயாபி⁴பரீதா ஸா ஜகா³மைகாபி⁴னிஸ்²சயம் |
கல்யாணத்வான்னரபதேஸ்தஸ்ய ஸா நிம்னகோ³த்தமா || 1-37-8

நாத்⁴யக³ச்ச²த தாம் நாரீம் யஸ்யாமேவம்வித⁴꞉ ஸுத꞉ |
ஜாயேத்தஸ்மாத்ஸ்வயம் ஹந்த ப⁴வாம்யஸ்ய ஸஹவ்ரதா || 1-37-9

அத² பூ⁴த்வா குமாரீ ஸா பி³ப்⁴ரதீ பரமம் வபு꞉ |
வரயாமாஸ ந்ருபதிம் தாமியேஷ ச ஸ ப்ரபு⁴꞉ || 1-37-10

தஸ்யாமாத⁴த்த க³ர்ப⁴ம் ச தேஜஸ்வினமுதா³ரதீ⁴꞉ |
அத² ஸா த³ஸ²மே மாஸி ஸுஷுவே ஸரிதாம் வரா || 1-37-11

புத்ரம் ஸர்வகு³ணோபேதம் ப³ப்⁴ரும் தே³வாவ்ருதா⁴ன்ன்ருபாத் |
அத்ர வம்ஸே² புராணஜ்ஞா கா³யந்தீதி பரிஸ்²ருதம் || 1-37-12

கு³ணாந்தே³வாவ்ருத⁴ஸ்யாத² கீர்தயந்தோ மஹாத்மன꞉ |
யதை²வாக்³ரே ஸமம் தூ³ராத்பஸ்²யாம ச ததா²ந்திகே || 1-37-13

ப³ப்⁴ரு꞉ ஸ்²ரேஷ்டோ² மனுஷ்யாணாம் தே³வைர்தே³வாவ்ருத⁴꞉ ஸம꞉ |
ஷஷ்டிஸ்²ச ஷட்ச புருஷா꞉ ஸஹஸ்ராணி ச ஸப்த ச || 1-37-14

ஏதே(அ)ம்ருதத்வம் ஸம்ப்ராப்தா ப³ப்⁴ருர்தே³வாவ்ருதா⁴வபி |
யஜ்வா தா³னபதிர்வித்³வான்ப்³ரஹ்மண்ய꞉ ஸுத்⁴ருடா⁴யுத⁴꞉ || 1-37-15

கீர்திமாம்ஸ்²ச மஹாதேஜா꞉ ஸாத்த்வதானாம் மஹாவர꞉ |
தஸ்யான்வவாய꞉ ஸுமஹான்போ⁴ஜா யே மார்திகாவதா꞉ || 1-37-16

அந்த⁴காத்காஸ்²யது³ஹிதா சதுரோ(அ)லப⁴தா³த்மஜான் |
குகுரம் ப⁴ஜமானம் ச ஸ²மிம் கம்ப³லப³ர்ஹிஷம் || 1-37-17

குகுரஸ்ய ஸுதோ த்⁴ருஷ்ணுர்த்⁴ருஷ்ணோஸ்து தனயஸ்ததா² |
கபோதரோமா தஸ்யாத² தைத்திரிஸ்தனயோ(அ)ப⁴வத் || 1-37-18

ஜஜ்ஞே புனர்வஸுஸ்தஸ்மாத³பி⁴ஜித்து புனர்வஸோ꞉ |
தஸ்ய வை புத்ரமிது²னம் ப³பூ⁴வாபி⁴ஜித꞉ கில || 1-37-19

ஆஹுகஸ்²சாஹுகீ சைவ க்²யாதௌ க்²யாதிமதாம் வரௌ |
இமாம் சோதா³ஹரந்த்யத்ர கா³தா²ம் ப்ரதி தமாஹுகம் || 1-37-20

ஸ்²வேதேன பரிவாரேண கிஸோ²ரப்ரதிமோ மஹான் |
அஸீ²திசர்மணா யுக்த꞉ ஸ ந்ருப꞉ ப்ரத²மம் வ்ரஜேத் || 1-37-21

நாபுத்ரவான்னாஸ²ததோ³ நாஸஹஸ்ரஸ²தாயுஷ꞉ |
நாஸு²த்³த⁴கர்மா நாயஜ்வா யோ போ⁴ஜமபி⁴தோ வ்ரஜேத் || 1-37-22

பூர்வஸ்யாம் தி³ஸி² நாகா³னாம் போ⁴ஜஸ்யேத்யனுமோத³னம் |
ஸோபாஸங்கா³னுகர்ஷாணாம் த்⁴வஜினாம் ஸவரூதி²னாம் || 1-37-23

ரதா²னாம் மேக⁴கோ⁴ஷாணாம் ஸஹஸ்ராணி த³ஸை²வ து |
ரூப்யகாஞ்சனகக்ஷாணாம் ஸஹஸ்ராணி த³ஸா²பி ச || 1-37-24

தாவந்த்யேவ ஸஹஸ்ராணி உத்தரஸ்யாம் ததா² தி³ஸி² |
ஆ பூ⁴மிபாலான்போ⁴ஜான்ஸ்வானுத்திஷ்ட²ன்கிங்கிணீகிண꞉ || 1-37-25

ஆஹுகீம் சாப்யவந்திப்⁴ய꞉ ஸ்வஸாரம் த³து³ரந்த⁴கா꞉ |
ஆஹுகஸ்ய து காஸ்²யாயாம் த்³வௌ புத்ரௌ ஸம்ப³பூ⁴வது꞉ || 1-37-26

தே³வகஸ்²சோக்³ரஸேனஸ்²ச தே³வபுத்ரஸமாவுபௌ⁴ |
தே³வகஸ்யாப⁴வன்புத்ராஸ்²சத்வாரஸ்த்ரித³ஸோ²பமா꞉ || 1-37-27

தே³வவானுபதே³வஸ்²ச ஸுதே³வோ தே³வரக்ஷித꞉ |
குமார்ய꞉ ஸப்த சாஸ்யாஸன்வஸுதே³வாய தா த³தௌ³ || 1-37-28

தே³வகீ ஸ²ந்திதே³வா ச ஸுதே³வா தே³வரக்ஷிதா |
வ்ருகதே³வ்யுபதே³வீ ச ஸுனாஸீ சைவ ஸப்தமீ || 1-37-29

நவோக்³ரஸேனஸ்ய ஸுதாஅஸ்தேஷாம் கம்ஸஸ்து பூர்வஜ꞉ |
ந்யக்³ரோத⁴ஸ்²ச ஸுனாமா ச கங்க꞉ ஸ²ங்கு꞉ ஸுபூ⁴மிப꞉ || 1-37-30

ராஷ்ட்ரபாலோ(அ)த² ஸுதனுரனாத்⁴ருஷ்டிஸ்²ச புஷ்டிமான் |
தேஷாம் ஸ்வஸார꞉ பஞ்சா(ஆ)ஸன்கம்ஸா கம்ஸவதீ ததா² || 1-37-31

ஸுதனூ ராஷ்ட்ரபாலீ ச கங்கா சைவ வராங்க³னா |
உக்³ரஸேன꞉ ஸஹாபத்யோ வ்யாக்²யாத꞉ குகுரோத்³ப⁴வ꞉ || 1-37-32

குகுராணாமிமம் வம்ஸ²ம் தா⁴ரயன்னமிதௌஜஸாம் |
ஆத்மனோ விபுலம் வம்ஸ²ம் ப்ரஜாவானாப்னுயான்னர꞉ || 1-37-33

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஸப்தத்ரிம்ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_37_mpr.html


#Harivamsha Mahapuranam - Part 1  -  Harivamsha parva
Chapter 37   Babhruvamshavarnanam
Itranslated and proofread by K S Ramachandran
ramachandran_ksr@yahoo.ca,  June  28,  2007
Note: Verse 3  bahyaka and upabahyaka are daughters of srinjaya and
therefore should be known together as srinjayyau, not sanjayyau: as found in
Chitrashala edn.
##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

saptatriMsho.adhyAyaH

babhruvaMshavarNanam

vaishampAyana uvAcha
sattvatAtsattvasaMpannAnkaushalyA suShuve sutAn |
bhajinaM bhajamAnaM cha divyaM devAvR^idhaM nR^ipam || 1-37-1

andhakaM cha mahAbAhuM vR^iShNiM cha yadunandanam |
teShAM visargAshchatvAro vistareNeha tA~nChR^iNu || 1-37-2

bhajamAnasya sR^i~njayyau bAhyakAthopabAhyakA |
AstAM bhArye tayostasmAjjaj~nire bahavaH sutAH || 1-37-3

kR^imishcha kramaNashchaiva dhR^iShTaH shUraH puraMjayaH |
ete bAhyakasR^i~njayyAM bhajamAnAdvijaj~nire || 1-37-4

ayutAjitsahasrAjichChatAjichchAtha dAshakaH |
upabAhyakasR^i~njayyAM bhajamAnAdvijaj~nire || 1-37-5

yajvA devavR^idho rAjA chachAra vipulaM tapaH |
putraH sarvaguNopeto mama syAditi nishchitaH || 1-37-6

saMyujyAtmanamevaM tu parNashAyA jalaM spR^ishan |
sadopaspR^ishatastasya chakAra priyamApagA || 1-37-7

chintayAbhiparItA sA jagAmaikAbhinishchayam |
kalyANatvAnnarapatestasya sA nimnagottamA || 1-37-8

nAdhyagachChata tAM nArIM yasyAmevaMvidhaH sutaH |
jAyettasmAtsvayaM hanta bhavAmyasya sahavratA || 1-37-9

atha bhUtvA kumArI sA bibhratI paramaM vapuH |
varayAmAsa nR^ipatiM tAmiyeSha cha sa prabhuH || 1-37-10

tasyAmAdhatta garbhaM cha tejasvinamudAradhIH |
atha sA dashame mAsi suShuve saritAM varA || 1-37-11

putraM sarvaguNopetaM babhruM devAvR^idhAnnR^ipAt |
atra vaMshe purANaj~nA gAyantIti parishrutam || 1-37-12

guNAndevAvR^idhasyAtha kIrtayanto mahAtmanaH |
yathaivAgre samaM dUrAtpashyAma cha tathAntike || 1-37-13

babhruH shreShTho manuShyANAM devairdevAvR^idhaH samaH |
ShaShTishcha ShaTcha puruShAH sahasrANi cha sapta cha || 1-37-14

ete.amR^itatvaM saMprAptA babhrurdevAvR^idhAvapi |
yajvA dAnapatirvidvAnbrahmaNyaH sudhR^iDhAyudhaH || 1-37-15

kIrtimAMshcha mahAtejAH sAttvatAnAM mahAvaraH |
tasyAnvavAyaH sumahAnbhojA ye mArtikAvatAH || 1-37-16

andhakAtkAshyaduhitA chaturo.alabhadAtmajAn |
kukuraM bhajamAnaM cha shamiM kambalabarhiSham || 1-37-17

kukurasya suto dhR^iShNurdhR^iShNostu tanayastathA |
kapotaromA tasyAtha taittiristanayo.abhavat || 1-37-18

jaj~ne punarvasustasmAdabhijittu punarvasoH |
tasya vai putramithunaM  babhUvAbhijitaH kila || 1-37-19

AhukashchAhukI chaiva khyAtau khyAtimatAM varau |
imAM chodAharantyatra gAthAM prati tamAhukam || 1-37-20

shvetena parivAreNa kishorapratimo mahAn |
ashIticharmaNA yuktaH sa nR^ipaH prathamaM vrajet || 1-37-21

nAputravAnnAshatado nAsahasrashatAyuShaH |
nAshuddhakarmA nAyajvA yo bhojamabhito vrajet || 1-37-22

pUrvasyAM dishi nAgAnAM bhojasyetyanumodanam |
sopAsa~NgAnukarShANAM dhvajinAM savarUthinAm || 1-37-23

rathAnAM meghaghoShANAM sahasrANi dashaiva tu |
rUpyakA~nchanakakShANAM sahasrANi dashApi cha || 1-37-24

tAvantyeva sahasrANi uttarasyAM tathA dishi |
A bhUmipAlAnbhojAnsvAnuttiShThanki~NkiNIkiNaH || 1-37-25

AhukIM chApyavantibhyaH svasAraM dadurandhakAH |
Ahukasya tu kAshyAyAM dvau putrau saMbabhUvatuH || 1-37-26

devakashchograsenashcha devaputrasamAvubhau |
devakasyAbhavanputrAshchatvArastridashopamAH || 1-37-27

devavAnupadevashcha sudevo devarakShitaH |
kumAryaH sapta chAsyAsanvasudevAya tA dadau || 1-37-28

devakI shantidevA cha sudevA devarakShitA |
vR^ikadevyupadevI cha sunAsI chaiva saptamI  || 1-37-29

navograsenasya sutAasteShAM kaMsastu pUrvajaH |
nyagrodhashcha sunAmA cha ka~NkaH sha~NkuH subhUmipaH || 1-37-30

rAShTrapAlo.atha sutanuranAdhR^iShTishcha puShTimAn |
teShAM svasAraH pa~nchA.a.asankaMsA kaMsavatI tathA || 1-37-31

sutanU rAShTrapAlI cha ka~NkA chaiva varA~NganA |
ugrasenaH sahApatyo vyAkhyAtaH kukurodbhavaH || 1-37-32

kukurANAmimaM vaMshaM dhArayannamitaujasAm |
Atmano vipulaM vaMshaM prajAvAnApnuyAnnaraH || 1-37-33

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
saptatriMsho.adhyAyaH
Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்