Thursday 2 April 2020

ஆதி³த்யஸ்ய வம்ஸா²னுகீர்தனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 15

பஞ்சத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஆதி³த்யஸ்ய வம்ஸா²னுகீர்தனம்


ஜனமேஜய உவாச
ஸக³ரஸ்யாத்மஜா வீரா꞉ கத²ம் ஜாதா மஹாத்மன꞉ |
விக்ராந்தா꞉ ஷஷ்டிஸாஹஸ்ரா விதி⁴னா கேன வா த்³விஜ || 1-15-1

வைஸ²ம்பாயன உவாச
த்³வே பா⁴ர்யே ஸக³ரஸ்யாஸ்தாம் தபஸா த³க்³த⁴கில்பி³ஷே |
ஜ்யேஷ்டா² வித³ர்ப⁴து³ஹிதா கேஸி²னீ நாம விஸ்²ருதா || 1-15-2

கனீயஸீ து யா தஸ்ய பத்னீ பரமத⁴ர்மிணீ |
அரிஷ்டனேமிது³ஹிதா ரூபேணாப்ரதிமா பு⁴வி || 1-15-3

ஔர்வஸ்தாப்⁴யாம் வரம் ப்ராதா³த்தம் நிபோ³த⁴ ஜனாதி⁴ப |
ஷஷ்டி²ம் புத்ரஸஹஸ்ராணி க்³ருஹ்ணாத்வேகா தபஸ்வினீ || 1-15-4

ஏகம் வம்ஸ²த⁴ரம் த்வேகா யதே²ஷ்டம் வரயத்விதி |
தத்ரைகா ஜக்³ருஹே புத்ராம்ˮல்லுப்³தா⁴ ஸூ²ரான்ப³ஹூம்ஸ்ததா² || 1-15-5ஏகம் வம்ஸ²த⁴ரம் த்வேகா ததே²த்யாஹ ச தாம் முனி꞉ |
கேஸி²ன்யஸூத ஸக³ராத³ஸமஞ்ஜஸமாத்மஜம் || 1-15-6

ராஜா பஞ்சஜனோ நாம ப³பூ⁴வ ஸுமஹாப³ல꞉ |
இதரா ஸுஷுவே தும்பீ³ம் பீ³ஜபூர்ணாமிதி ஸ்²ருதி꞉ || 1-15-7

தத்ர ஷஷ்டி²ஸஹஸ்ராணி க³ர்பா⁴ஸ்தே திலஸம்மிதா꞉ |
ஸம்ப³பூ⁴வுர்யதா²காலம் வவ்ருது⁴ஸ்²ச யதா²க்ரமம் || 1-15-8

க்⁴ருதபூர்ணேஷு கும்பே⁴ஷு தான்க³ர்பா⁴ன்னித³தே⁴ பிதா |
தா⁴த்ரீஸ்²சைகைகஸ²꞉ ப்ராதா³த்தாவதீரேவ போஷணே || 1-15-9

ததோ த³ஸ²ஸு மாஸேஷு ஸமுத்தஸ்து²ர்யதா²ஸுக²ம் |
குமாராஸ்தே யதா²காலம் ஸக³ரப்ரீதிவர்த⁴னா꞉ || 1-15-10

ஷஷ்டி꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி தஸ்யைவமப⁴வன்ன்ருப |
க³ர்பா⁴த³லாபு³மத்⁴யாத்³வை ஜாதானி ப்ருதி²வீபதே || 1-15-11

தேஷாம் நாராயணம் தேஜ꞉ ப்ரவிஷ்டானாம் மஹாத்மனாம் |
ஏக꞉ பஞ்சஜனோ நாம புத்ரோ ராஜா ப³பூ⁴வ ஹ || 1-15-12

ஸுத꞉ பஞ்சஜனஸ்யாஸீத³ம்ஸு²மான்னாம வீர்யவான் |
தி³லீபஸ்தனயஸ் தஸ்ய க²ட்வாங்க³ இதி விஸ்²ருத꞉ || 1-15-13

யேன ஸ்வர்கா³தி³ஹாக³த்ய முஹூர்தம் ப்ராப்ய ஜீஇவிதம் |
த்ரயோ(அ)னுஸந்தி⁴தா லோகா பு³த்³த்⁴யா ஸத்யேன சானக⁴ || 1-15-14

தி³லீபஸ்ய து தா³யாதோ³ மஹாராஜோ ப⁴கீ³ரத²꞉ |
ய꞉ ஸ க³ங்கா³ம் ஸரிச்ச்²ரேஷ்டா²மவாதாரயத ப்ரபு⁴꞉ || 1-15-15

கீர்திமான்ஸ மஹாபா⁴க³꞉ ஸ²க்ரதுல்யபராக்ரம꞉ |
ஸமுத்³ரமானயச்சைனாம் து³ஹித்ருத்வேன கல்பயத் |
தஸ்மாத்³பா⁴கீ³ரதீ² க³ங்கா³ கத்²யதே வம்ஸ²சிந்தகை꞉ || 1-15-16

ப⁴கீ³ரத²ஸுதோ ராஜா ஸ்²ருத இத்யபி⁴விஸ்²ருத꞉ |
நாபா⁴க³ஸ்து ஸ்²ருதஸ்யாஸீத்புத்ர꞉ பரமதா⁴ர்மிக꞉ || 1-15-17

அம்ப³ரீஷஸ்து நாபா⁴கி³꞉ ஸிந்து⁴த்³வீபபிதாப⁴வத் |
அயுதாஜித்து தா³யாத³꞉ ஸிந்து⁴த்³வீபஸ்ய வீர்யவான் || 1-15-18

அயுதாஜித்ஸுதஸ்த்வாஸீத்³ருதபர்ணோ மஹாயஸா²꞉ |
தி³வ்யாக்ஷஹ்ருத³யஜ்ஞோ வை ராஜா நலஸகோ² ப³லீ || 1-15-19

ருதபர்ணஸுதஸ்த்வாஸீதா³ர்தபர்ணிர்மஹீபதி꞉ |
ஸுதா³ஸஸ்தஸ்ய தனயோ ராஜா த்விந்த்³ரஸகோ²(அ)ப⁴வத் || 1-15-20

ஸுதா³ஸஸ்ய ஸுதஸ்த்வாஸீத்ஸௌதா³ஸோ நாம பார்தி²வ꞉ |
க்²யாத꞉ கல்மாஷபாதோ³ வை நாம்னா மித்ரஸஹஸ்ததா² || 1-15-21

கல்மாஷபாத³ஸ்ய ஸுத꞉ ஸர்வகர்மேதி விஸ்²ருத꞉ |
அனரண்யஸ்து புத்ரோ(அ)பூ⁴த்³விஸ்²ருத꞉ ஸர்வகர்மண꞉ || 1-15-22

அனரண்யஸுதோ நிக்⁴னோ நிக்⁴னபுத்ரௌ ப³பூ⁴வது꞉ |
அனிமித்ரோ ரகு⁴ஸ்²சைவ பார்தி²வர்ஷப⁴ ஸத்தமௌ || 1-15-23

அனமித்ரஸ்ய த⁴ர்மாத்மா வித்³வாந்து³லிது³ஹோ(அ)ப⁴வத் |
தி³லீபஸ்தனயஸ்தஸ்ய ராமப்ரப்ரபிதாமஹ꞉ || 1-15-24

தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்தி³லீபஸ்ய ரகு⁴ர்னாம்னாப⁴வத்ஸுத꞉ |
அயோத்⁴யாயாம் மஹாராஜோ ரகு⁴ஸ்²சாஸீன்மஹாப³ல꞉ || 1-15-25

அஜஸ்து ரகு⁴தோ ஜஜ்ஞே அஜாத்³த³ஸ²ரதோ²(அ)ப⁴வத் |
ராமோ த³ஸ²ரதாஜ்ஜஜ்ஞே த⁴ர்மாத்மா ஸுமஹாயஸா²꞉ || 1-15-26

ராமஸ்ய தனயோ ஜஜ்ஞே குஸ² இத்யபி⁴விஸ்²ருத꞉ |
அதிதி²ஸ்து குஸா²ஜ்ஜஜ்ஞே நிஷத⁴ஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ || 1-15-27

நிஷத⁴ஸ்ய நல꞉ புத்ரோ நப⁴꞉ புத்ரோ நலஸ்ய து |
நப⁴ஸ்ய புண்ட³ரீகஸ்து க்ஷேமத⁴ன்வா தத꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-15-28

க்ஷேமத⁴ன்வஸுதஸ்த்வாஸீத்³தே³வானீக꞉ ப்ரதாபவான் |
ஆஸீத³ஹீனகு³ர்னாம தே³வானீகஸுத꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 1-15-29

அஹீனகோ³ஸ்து தா³யாத³꞉ ஸுத⁴ன்வா நாம பார்தி²வ꞉ |
ஸுத⁴ன்வன꞉ ஸுதஸ்²சைவ ததோ ஜஜ்ஞே(அ)னலோ ந்ருப꞉ || 1-15-30

உக்தோ² நாம ஸ த⁴ர்மாத்மானலபுத்ரோ ப³பூ⁴வ ஹ |
வஜ்ரனாப⁴꞉ ஸுதஸ்தஸ்ய உக்த²ஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ || 1-15-31

ஸ²ங்க²ஸ்தஸ்ய ஸுதோ வித்³வான்வ்யுஷிதாஸ்²வ இதி ஸ்²ருத꞉ |
புஷ்பஸ்தஸ்ய ஸுதோ வித்³வானர்த²ஸித்³தி⁴ஸ்து தத்ஸுத꞉ || 1-15-32

ஸுத³ர்ஸ²ன꞉ ஸுதஸ்தஸ்ய அக்³னிவர்ண꞉ ஸுத³ர்ஸ²னாத் |
அக்³னிவர்ணஸ்ய ஸீ²க்⁴ரஸ்து ஸீ²க்⁴ரஸ்ய து மரு꞉ ஸுத꞉ || 1-15-33

மருஸ்து யோக³மாஸ்தா²ய கலாபத்³வீபமாஸ்தி²த꞉ |
தஸ்யாஸீத்³விஸ்²ருதவத꞉ புத்ரோ ராஜ ப்³ருஹத்³ப³ல꞉ || 1-15-34

நலௌ த்³வாவேவ விக்²யாதௌ புராணே ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
வீரஸேனாத்மஜஸ்²சைவ யஸ்²சேக்ஷ்வாகுகுலோத்³வஹ꞉ || 1-15-35

இக்ஷ்வாகுவம்ஸ²ப்ரப⁴வா꞉ ப்ராதா⁴ண்யேனேஹ கீர்திதா꞉ |
ஏதே விவஸ்வதோ வம்ஸே² ராஜானோ பூ⁴ரிதேஜஸ꞉ || 1-15-36

பட²ன்ஸம்யகி³மாம் ஸ்ருஷ்டிமாதி³த்யஸ்ய விவஸ்வத꞉ |
ஸ்²ராத்³த⁴தே³வஸ்ய தே³வஸ்ய ப்ரஜானாம் புஷ்டித³ஸ்ய ச || 1-15-37

ப்ரஜாவானேதி ஸாயுஜ்யமாதி³த்யஸ்ய விவஸ்வத꞉ |
விபாப்மா விரஜாஸ்²சைவ ஆயுஷ்மாம்ஸ்²ச ப⁴வத்யுத || 1-15-38

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணி ஆதி³த்யஸ்ய
வம்ஸா²னுகீர்தனம் நாம பஞ்சத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_15_mpr.html


##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam-
Part I harivaMshaparva
Chapter 15
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski), jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in>. April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.
Note Gita Press edn variation in verse 19 and 20:  R^ituparNa  ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

pa~nchadasho.adhyAyaH

Adityasya vaMshAnukIrtanam

janamejaya uvAcha
sagarasyAtmajA vIrAH kathaM jAtA mahAtmanaH |
vikrAntAH ShaShTisAhasrA vidhinA kena vA dvija  || 1-15-1

vaishampAyana uvAcha
dve bhArye sagarasyAstAM tapasA dagdhakilbiShe |
jyeShThA vidarbhaduhitA keshinI nAma vishrutA || 1-15-2

kanIyasI tu yA tasya patnI paramadharmiNI |
ariShTanemiduhitA rUpeNApratimA bhuvi || 1-15-3

aurvastAbhyAM varaM prAdAttaM nibodha janAdhipa |
ShaShThiM putrasahasrANi gR^ihNAtvekA tapasvinI || 1-15-4

ekaM vaMshadharaM tvekA yatheShTaM varayatviti |
tatraikA jagR^ihe putrA.NllubdhA shUrAnbahUMstathA || 1-15-5

ekaM vaMshadharaM tvekA tathetyAha cha tAM muniH |
keshinyasUta sagarAdasama~njasamAtmajam || 1-15-6

rAjA pa~nchajano nAma babhUva sumahAbalaH |
itarA suShuve tumbIM bIjapUrNAmiti shrutiH || 1-15-7

tatra ShaShThisahasrANi garbhAste tilasammitAH |
sambabhUvuryathAkAlaM vavR^idhushcha yathAkramam || 1-15-8

ghR^itapUrNeShu kumbheShu tAngarbhAnnidadhe pitA |
dhAtrIshchaikaikashaH prAdAttAvatIreva poShaNe || 1-15-9

tato dashasu mAseShu samuttasthuryathAsukham |
kumArAste yathAkAlaM sagaraprItivardhanAH || 1-15-10

ShaShTiH putrasahasrANi tasyaivamabhavannR^ipa |
garbhAdalAbumadhyAdvai jAtAni pR^ithivIpate || 1-15-11

teShAM nArAyaNaM tejaH praviShTAnAM mahAtmanAm |
ekaH pa~nchajano nAma putro rAjA babhUva ha || 1-15-12

sutaH pa~nchajanasyAsIdaMshumAnnAma vIryavAn |
dilIpastanayas tasya khaTvA~Nga iti vishrutaH || 1-15-13

yena svargAdihAgatya muhUrtaM prApya jIivitam |
trayo.anusandhitA lokA buddhyA satyena chAnagha || 1-15-14

dilIpasya tu dAyAdo mahArAjo bhagIrathaH |
yaH sa ga~NgAM sarichChreShThAmavAtArayata prabhuH || 1-15-15

kIrtimAnsa mahAbhAgaH shakratulyaparAkramaH |
samudramAnayachchainAM duhitR^itvena kalpayat |
tasmAdbhAgIrathI ga~NgA kathyate vaMshachintakaiH || 1-15-16

bhagIrathasuto rAjA shruta ityabhivishrutaH |
nAbhAgastu shrutasyAsItputraH paramadhArmikaH || 1-15-17

ambarIShastu nAbhAgiH sindhudvIpapitAbhavat |
ayutAjittu dAyAdaH sindhudvIpasya vIryavAn || 1-15-18

ayutAjitsutastvAsIdR^itaparNo mahAyashAH |
divyAkShahR^idayaj~no vai rAjA nalasakho balI || 1-15-19

R^itaparNasutastvAsIdArtaparNirmahIpatiH |
sudAsastasya tanayo rAjA tvindrasakho.abhavat || 1-15-20

sudAsasya sutastvAsItsaudAso nAma pArthivaH |
khyAtaH kalmAShapAdo vai nAmnA mitrasahastathA || 1-15-21

kalmAShapAdasya sutaH sarvakarmeti vishrutaH |
anaraNyastu putro.abhUdvishrutaH sarvakarmaNaH || 1-15-22

anaraNyasuto nighno nighnaputrau babhUvatuH |
animitro raghushchaiva pArthivarShabha sattamau || 1-15-23

anamitrasya dharmAtmA vidvAnduliduho.abhavat |
dilIpastanayastasya rAmapraprapitAmahaH || 1-15-24

dIrghabAhurdilIpasya raghurnAmnAbhavatsutaH |
ayodhyAyAM mahArAjo raghushchAsInmahAbalaH || 1-15-25

ajastu raghuto jaj~ne ajAddasharatho.abhavat |
rAmo dasharatAjjaj~ne dharmAtmA sumahAyashAH || 1-15-26

rAmasya tanayo jaj~ne kusha ityabhivishrutaH |
atithistu kushAjjaj~ne niShadhastasya chAtmajaH || 1-15-27

niShadhasya nalaH putro nabhaH putro nalasya tu |
nabhasya puNDarIkastu kShemadhanvA tataH smR^itaH || 1-15-28

kShemadhanvasutastvAsIddevAnIkaH pratApavAn |
AsIdahInagurnAma devAnIkasutaH prabhuH || 1-15-29

ahInagostu dAyAdaH sudhanvA nAma pArthivaH |
sudhanvanaH sutashchaiva tato jaj~ne.analo nR^ipaH || 1-15-30

uktho nAma sa dharmAtmAnalaputro babhUva ha |
vajranAbhaH sutastasya ukthasya cha mahAtmanaH || 1-15-31

sha~Nkhastasya suto vidvAnvyuShitAshva iti shrutaH |
puShpastasya suto vidvAnarthasiddhistu tatsutaH || 1-15-32

sudarshanaH sutastasya agnivarNaH sudarshanAt |
agnivarNasya shIghrastu shIghrasya tu maruH sutaH || 1-15-33

marustu yogamAsthAya kalApadvIpamAsthitaH |
tasyAsIdvishrutavataH putro rAja bR^ihadbalaH || 1-15-34

nalau dvAveva vikhyAtau purANe bharatarShabha |
vIrasenAtmajashchaiva yashchekShvAkukulodvahaH || 1-15-35

ikShvAkuvaMshaprabhavAH prAdhANyeneha kIrtitAH |
ete vivasvato vaMshe rAjAno bhUritejasaH || 1-15-36

paThansamyagimAM sR^iShTimAdityasya vivasvataH |
shrAddhadevasya devasya prajAnAM puShTidasya cha || 1-15-37

prajAvAneti sAyujyamAdityasya vivasvataH |
vipApmA virajAshchaiva AyuShmAMshcha bhavatyuta || 1-15-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi Adityasya
vaMshAnukIrtanam nAma pa~nchadasho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்