Wednesday 1 April 2020

ஸக³ரோத்பத்தி꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 14

சதுர்த³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸக³ரோத்பத்தி꞉


ஜனமேஜய உவாச
கத²ம் ஸ ஸக³ரோ ஜாதோ க³ரேணைவ ஸஹாச்யுத꞉ |
கிமர்த²ம் ச ஸ²காதீ³னாம் க்ஷ்ஹத்ரியாணாம் மஹௌஜஸாம் || 1-14-1

த⁴ர்மம் குலோசிதம் க்ருத்³தோ⁴ ராஜா நிரஸத³ச்யுத꞉ |
ஏதன்மே ஸர்வமாசக்ஷ்வ விஸ்தரேண தபோத⁴ன || 1-14-2

வைஸ²ம்பாயன உவாச
பா³ஹோர்வ்யஸனினஸ்தாத ஹ்ருதம் ராஜ்யமபூ⁴த்கில |
ஹைஹயைஸ்தாலஜங்கை⁴ஸ்²ச ஸ²கை꞉ ஸார்த⁴ம் விஸா²ம்பதே || 1-14-3

யவனா꞉ பாரதா³ஸ்²சைவ காம்போ³ஜா꞉ பஹ்லவா꞉ க²ஸா꞉ |
ஏதே ஹ்யபி க³ணா꞉ பஞ்ச ஹைஹயார்தே² பராக்ரமம் || 1-14-4

ஹ்ருதராஜ்யஸ்ததா³ ராஜா ஸ வை பா³ஹுர்வனம் யயௌ |
பத்ன்யா சானுக³தோ து³꞉கீ² வனே ப்ராணானவாஸ்ருஜத் || 1-14-5பத்னீ து யாத³வீ தஸ்ய ஸக³ர்பா⁴ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ன்வகா³த் |
ஸபத்ன்யா ச க³ரஸ்தஸ்யை த³த்த꞉ பூர்வமபூ⁴த்கில || 1-14-6

ஸா து ப⁴ர்துஸ்²சிதாம் க்ருத்வா வனே தாமத்⁴யரோஹத |
ஔர்வஸ்தாம் பா⁴ர்க³வஸ்தாத காருண்யாத்ஸமவாரயத் || 1-14-7

தஸ்யாஸ்²ரமே ச தம் க³ர்ப⁴ம் க³ரேணைவ ஸஹாச்யுதம் |
வ்யஜாயத மஹாபா³ஹும் ஸக³ரம் நாம பார்தி²வம் || 1-14-8

ஔர்வஸ்து ஜாதகர்மாதி³ தஸ்ய க்ருத்வா மஹாத்மன꞉ |
அத்⁴யாப்ய வேத³ஸா²ஸ்த்ராணி ததோ(அ)ஸ்த்ரம் ப்ரத்யபாத³யத் || 1-14-9

ஆக்³னேயம் து மஹாகோ⁴ரமமரைரபி து³꞉ஸஹம் |
ஸ தேனாஸ்த்ரப³லேனாஜௌ ப³லேன ச ஸமன்வித꞉ || 1-14-10

ஹைஹயான்னிஜகா⁴னாஸு² க்ருத்³தோ⁴ ருத்³ர꞉ பஸூ²னிவ |
ஆஜஹார ச லோகேஷு கீர்திம் கீர்திமதாம் வர꞉ || 1-14-11

தத꞉ ஸ²கான்ஸயவனான்காம்போ³ஜான்பாரதா³ம்ஸ்ததா³ |
பஹ்லவாம்ஸ்²சைவ நி꞉ஸே²ஷான்கர்தும் வ்யவஸிதஸ்ததா³ || 1-14-12

தே வத்⁴யமானா வீரேண ஸக³ரேண மஹாத்மனா |
வஸிஷ்ட²ம் ஸ²ரணம் க³த்வா ப்ரணிபேதுர்மனீஷிணம் || 1-14-13

வஸிஷ்ட²ஸ்த்வத² தாந்த்³ருஷ்ட்வா ஸமயேன மஹாத்³யுதி꞉ |
ஸக³ரம் வாரயாமாஸ தேஷாம் த³த்த்வாப⁴யம் ததா³ || 1-14-14

ஸக³ர꞉ ஸ்வாம் ப்ரதிஜ்ஞாம் ச கு³ரோர்வாக்யம் நிஸ²ம்ய ச |
த⁴ர்மம் ஜகா⁴ன தேஷாம் வை வேஷான்யத்வம் சகார ஹ || 1-14-15

அர்த்³த⁴ம் ஸ²கானாம் ஸி²ரஸோ முண்ட³ம் க்ருத்வா வ்யஸர்ஜயத் |
யவனானாம் ஸி²ர꞉ ஸர்வம் காம்போ³ஜானாம் ததை²வ ச || 1-14-16

பாரதா³ முக்தகேஸா²ஸ்²ச பஹ்லவா꞉ ஸ்²மஸ்²ருதா⁴ரிண꞉ |
நி꞉ஸ்வாத்⁴யாயவஷட்காரா꞉ க்ருதாஸ்தேன மஹாத்மனா || 1-14-17

ஸ²கா யவனகாம்போ³ஜா꞉ பாரதா³ஸ்²ச விஸா²ம்பதே |
கோலிஸர்பா꞉ ஸமஹிஷா தா³ர்த்³யாஸ்²சோலா꞉ ஸகேரலா꞉ || 1-14-18

ஸர்வே தே க்ஷத்ரியாஸ்தாத த⁴ர்மஸ்தேஷாம் நிராக்ருத꞉ |
வஸிஷ்ட²வசனாத்³ராஜன்ஸக³ரேண மஹாத்மனா || 1-14-19

க²ஸாம்ஸ்து பாராம்ஸ்²சோலாம்ஸ்²ச மத்³ரான்கிஷ்கிந்த⁴காம்ஸ்ததா² |
கௌந்தலாம்ஸ்²ச ததா² வங்கா³ன்ஸால்வான்கௌங்கணகாம்ஸ்ததா² || 1-14-20

ஸ த⁴ர்மவிஜயீ ராஜா விஜித்யேமாம் வஸுந்த⁴ராம் |
அஸ்²வம் வை ப்ரேரயாமாஸ வாஜிமேதா⁴ய தீ³க்ஷித꞉ || 1-14-21

தஸ்ய சாரயத꞉ ஸோ(அ)ஸ்²வ꞉ ஸமுத்³ரே பூர்வத³க்ஷிணே |
வேலாஸமீபே(அ)பஹ்ருதோ பூ⁴மிம் சைவ ப்ரவேஸி²த꞉ || 1-14-22

ஸ தம் தே³ஸ²ம் ததா³ புத்ரை꞉ கா²னயாமாஸ பார்தி²வ꞉ |
ஆஸேது³ஸ்தே ததஸ்தத்ர க²ன்யமானே மஹார்ணவே || 1-14-23

தமாதி³புருஷம் தே³வம் ஹரிம் க்ருஷ்ணம் ப்ரஜாபதிம் |
விஷ்ணும் கபிலரூபேண ஸ்வபந்தம் புருஷோத்தமம் || 1-14-24

தஸ்ய சக்ஷு꞉ஸமுத்தே²ன தேஜஸா ப்ரதிபு³த்⁴யத꞉ |
த³க்³தா⁴ஸ்தே வை மஹாராஜ சத்வாரஸ்த்வவஸே²ஷிதா꞉ || 1-14-25

ப³ர்ஹகேது꞉ ஸுகேதுஸ்²ச ததா² த⁴ர்மரதோ² ந்ருப꞉ |
ஸூ²ர꞉ பஞ்சஜனஸ்²சைவ தஸ்ய வம்ஸ²கரோ ந்ருப꞉ || 1-14-26

ப்ராதா³ச்ச தஸ்மை ப⁴க³வான்ஹரிர்னாராயணோ வரான் |
அக்ஷயம் வம்ஸ²மிக்ஷ்வாகோ꞉ கீர்திம் சாப்யனிவர்தனீம் || 1-14-27

புத்ரம் ஸமுத்³ரம் ச விபு⁴꞉ ஸ்வர்க³வாஸம் ததா²க்ஷயம் |
புத்ராணாம் சாக்ஷயாம்ˮலோகாம்ˮஸ்தஸ்ய யே சக்ஷுஷா ஹதா꞉ || 1-14-28

ஸமுத்³ரஸ்²சார்க்⁴யமாதா³ய வவந்தே³ தம் மஹீபதிம் |
ஸாக³ரத்வம் ச லேபே⁴ ஸ கர்மணா தேன தஸ்ய வை || 1-14-29

தம் சாஸ்²வமேதி⁴கம் ஸோ(அ)ஸ்²வம் ஸமுத்³ராது³பலப்³த⁴வான் |
ஆஜஹாராஸ்²வமேதா⁴னாம் ஸ²தம் ஸ ஸுமஹாயஸா²꞉ |
புத்ராணாம் ச ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டி²ஸ்தஸ்யேதி ந꞉ ஸ்²ருதம் || 1-14-30

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஸக³ரோத்பத்திர்னாம சதுர்த³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_14_mpr.html


##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam-
Part I harivaMshaparva
Chapter 14
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski),   jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in. April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.
  Note:The following variations in Gita press edn have been found:
          verse 15, line 2,  veshAnyatvam
          verse 20, line 1,  svasA.NtuSArA.NshcholAMshcha
          verse 29, line 1,  samudrashchArghyamAdAya ##


Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

                       
chaturdasho.adhyAyaH

sagarotpattiH
                       
janamejaya uvAcha

kathaM sa sagaro jAto gareNaiva sahAchyutaH |
kimarthaM cha shakAdInAM kShhatriyANAM mahaujasAm || 1-14-1

dharmaM kulochitaM kruddho rAjA nirasadachyutaH |
etanme sarvamAchakShva vistareNa tapodhana || 1-14-2

vaishampAyana uvAcha
bAhorvyasaninastAta hR^itaM rAjyamabhUtkila |
haihayaistAlaja~Nghaishcha shakaiH sArdhaM vishAmpate || 1-14-3

yavanAH pAradAshchaiva kAmbojAH pahlavAH khasAH |
ete hyapi gaNAH pa~ncha haihayArthe parAkramam || 1-14-4

hR^itarAjyastadA rAjA sa vai bAhurvanaM yayau |
patnyA chAnugato duHkhI vane prANAnavAsR^ijat || 1-14-5

patnI tu yAdavI tasya sagarbhA pR^iShThato.anvagAt |
sapatnyA cha garastasyai dattaH pUrvamabhUtkila || 1-14-6

sA tu bhartushchitAM kR^itvA vane tAmadhyarohata |
aurvastAM bhArgavastAta kAruNyAtsamavArayat || 1-14-7

tasyAshrame cha taM garbhaM gareNaiva sahAchyutam |
vyajAyata mahAbAhuM sagaraM nAma pArthivam || 1-14-8

aurvastu jAtakarmAdi tasya kR^itvA mahAtmanaH |
adhyApya vedashAstrANi tato.astraM pratyapAdayat || 1-14-9

AgneyaM tu mahAghoramamarairapi duHsaham |
sa tenAstrabalenAjau balena cha samanvitaH || 1-14-10

haihayAnnijaghAnAshu kruddho rudraH pashUniva |
AjahAra cha lokeShu kIrtiM kIrtimatAM varaH || 1-14-11

tataH shakAnsayavanAnkAmbojAnpAradAMstadA |
pahlavAMshchaiva niHsheShAnkartuM vyavasitastadA || 1-14-12

te vadhyamAnA vIreNa sagareNa mahAtmanA |
vasiShThaM sharaNaM gatvA praNipeturmanIShiNam || 1-14-13

vasiShThastvatha tAndR^iShTvA samayena mahAdyutiH |
sagaraM vArayAmAsa teShAM dattvAbhayaM tadA || 1-14-14

sagaraH svAM pratij~nAM cha gurorvAkyaM nishamya cha |
dharmaM jaghAna teShAM vai veShAnyatvaM chakAra ha || 1-14-15

arddhaM shakAnAM shiraso muNDaM kR^itvA vyasarjayat |
yavanAnAM shiraH sarvaM kAmbojAnAM tathaiva cha || 1-14-16

pAradA muktakeshAshcha pahlavAH shmashrudhAriNaH |
niHsvAdhyAyavaShaTkArAH kR^itAstena mahAtmanA || 1-14-17

shakA yavanakAmbojAH pAradAshcha vishAmpate |
kolisarpAH samahiShA dArdyAshcholAH sakeralAH || 1-14-18

sarve te kShatriyAstAta dharmasteShAM nirAkR^itaH |
vasiShThavachanAdrAjansagareNa mahAtmanA || 1-14-19

khasAMstu pArAMshcholAMshcha madrAnkiShkindhakAMstathA |
kauntalAMshcha tathA va~NgAnsAlvAnkau~NkaNakAMstathA || 1-14-20

sa dharmavijayI rAjA vijityemAM vasundharAm |
ashvaM vai prerayAmAsa vAjimedhAya dIkShitaH || 1-14-21

tasya chArayataH so.ashvaH samudre pUrvadakShiNe |
velAsamIpe.apahR^ito bhUmiM chaiva praveshitaH || 1-14-22

sa taM deshaM tadA putraiH khAnayAmAsa pArthivaH |
Aseduste tatastatra khanyamAne mahArNave || 1-14-23

tamAdipuruShaM devaM hariM kR^iShNaM prajApatim |
viShNuM kapilarUpeNa svapantaM puruShottamam || 1-14-24

tasya chakShuHsamutthena tejasA pratibudhyataH |
dagdhAste vai mahArAja chatvArastvavasheShitAH || 1-14-25

barhaketuH suketushcha tathA dharmaratho nR^ipaH |
shUraH pa~nchajanashchaiva tasya vaMshakaro nR^ipaH || 1-14-26

prAdAchcha tasmai bhagavAnharirnArAyaNo varAn |
akShayaM vaMshamikShvAkoH kIrtiM chApyanivartanIm || 1-14-27

putraM samudraM cha vibhuH svargavAsaM tathAkShayam |
putrANAM chAkShayA.NlokA.Nstasya ye chakShuShA hatAH || 1-14-28

samudrashchArghyamAdAya vavande taM mahIpatim |
sAgaratvaM cha lebhe sa karmaNA tena tasya vai || 1-14-29

taM chAshvamedhikaM so.ashvaM samudrAdupalabdhavAn |
AjahArAshvamedhAnAM shataM sa sumahAyashAH |
putrANAM cha sahasrANi ShaShThistasyeti naH shrutam || 1-14-30

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
sagarotpattirnAma chaturdasho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்