Friday 3 April 2020

ஸ்²ராத்³த⁴கல்பப்ரஸங்க³꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 16

சோட³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஸ்²ராத்³த⁴கல்பப்ரஸங்க³꞉


ஜனமேஜய உவாச
கத²ம் வை ஸ்²ராத்³த⁴தே³வத்வமாதி³த்யஸ்ய விவஸ்வத꞉ |
ஸ்²ரோதுமிச்சா²மி விப்ராக்³ர்ய ஸ்²ராத்³த⁴ஸ்ய ச பரம் விதி⁴ம் ||1-16-1

பித்ரூணாமாதி³ஸர்க³ம் ச க ஏதே பிதர꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஏவம் ச ஸ்²ருதமஸ்மாபி⁴꞉ கத்²யமானம் த்³விஜாதிபி⁴꞉ || 1-16-2

ஸ்வர்க³ஸ்தா²꞉ பிதரோ யே ச தே³வானாமபி தே³வதா꞉ |
இதி வேத³வித³꞉ ப்ராஹுரேததி³ச்சா²மி வேதி³தும் || 1-16-3

யே ச தேSஆம் க³ணா꞉ ப்ரோக்தா யச்ச தேSஆம் ப³லம் பரம் |
யதா² ச க்ருதமஸ்மாபி⁴꞉ ஸ்²ராத்³த⁴ம் ப்ரீணாதி வை பித்ரூன் ||1-16-4

ப்ரீதாஸ்²ச பிதரோ யே ஸ்ம ஸ்²ரேயஸா யோஜயந்தி ஹி |
ஏவம் வேதி³துமிச்சா²மி பித்ரூணாம் ஸர்க³முத்தமம் ||1-16-5வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஹந்த தே கத²யிSயாமி பித்ரூணாம் ஸர்க³முத்தமம் |
யதா² ச க்ருதமஸ்மாபி⁴꞉ ஸ்²ராத்³த⁴ம் ப்ரீணாதி வை பித்ரூன் |
ப்ரீதாஸ்²ச பிதரோ யே ஸ்ம ஸ்²ரேயஸா யோஜயந்தி ஹி ||1-16-6

மார்கண்டே³யேன கதி²தம் பீ⁴Sமாய பரிப்ருச்ச²தே |
அப்ருச்ச²த்³த⁴ர்மராஜோ ஹி ஸ²ரதல்பக³தம் புரா |
ஏவமேவ புரா ப்ரஸ்²னம் யன்மாம் த்வம் பரிப்ருச்ச²ஸி ||1-16-7

தத்தே(அ)னுபூர்வ்யா வக்ஷ்யாமி பீ⁴Sமேணோதா³ஹ்ருதம் யதா² |
கீ³தம் ஸனத்குமாரேண மார்கண்டே³யாய ப்ருச்ச²தே || 1-16-8

யுதி⁴Sடி²ர உவாச
புஷ்டிகாமேன த⁴ர்மஜ்ஞ கத²ம் புஷ்டிரவாப்யதே |
ஏதத்³வை ஸ்²ரோதுமிச்சா²மி கிம் குர்வாணோ ந ஸோ²சதி || 1-16-9

பீ⁴ஷ்ம உவாச
ஸ்²ராத்³தை⁴꞉ ப்ரீணாதி ஹி பித்ரூன்ஸர்வ காம ப²லைஸ்து ய꞉ |
தத்பர꞉ ப்ரயத꞉ ஸ்²ராத்³தீ⁴ ப்ரேத்ய சேஹ ச மோத³தே ||1-16-10

பிதரோ த⁴ர்மகாமஸ்ய ப்ரஜாகாமஸ்ய ச ப்ரஜாம் |
புஷ்டிகாமஸ்ய புஷ்டிம் ச ப்ரயச்ச²ந்தி யுதி⁴ஷ்டி²ர ||1-16-11

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச
வர்தந்தே பிதர꞉ ஸ்வர்கே³ கேஷாஞ்சின்னரகே புன꞉ |
ப்ராணினாம் நியதம் வாபி கர்மஜம் ப²லமுச்யதே ||1-16-12

ஸ்²ராத்³தா⁴னி சைவ குர்வந்தி ப²லகாமா꞉ ஸத³ நரா꞉ |
அபி⁴ஸந்தா⁴ய பிதரம் பிதுஸ்²ச பிதரம் ததா² || 1-16-13

பிது꞉ பிதாமஹம் சைவ த்ரிஷு பிண்டே³ஷு நித்யஸ²꞉ |
தானி ஸ்²ராத்³தா⁴னி த³த்தானி கத²ம் க³ச்ச²ந்தி வை பித்ரூன் || 1-16-14

கத²ம் ச ஸக்தாஸ்தே தா³தும் நரகஸ்தா²꞉ ப²லம் புன꞉ |
கே வா தே பிதரோ(அ)ன்யே ஸ்ம கான்யஜாமோ வயம் புன꞉ ||1-16-15

தே³வா அபி பித்ரூன்ஸ்வர்கே³ யஜந்தீதி ச ந꞉ ஸ்²ருதம் |
ஏததி³ச்சா²ம்யஹம் ஸ்²ரோதும் விஸ்தரேண மஹாத்³யுதே ||1-16-16

ஸ ப⁴வான்கத²யத்வேதாம் கதா²மமிதபு³த்³தி⁴மான் |
யதா² த³த்தம் பித்ரூணாம் வை தாரணாயேஹ கல்பதே || 1-16-17

பீ⁴ஷ்ம உவாச
அத்ர தே கீர்தயிஷ்யாமி யதா²ஸ்²ருதமரிந்த³ம |
யே ச தே பிதரோ(அ)ன்யே ஸ்ம யான்யஜாமோ வயம் புன꞉ |
பித்ரா மம புரா கீ³தம் லோகாந்தரக³தேன வை ||1-16-18

ஸ்²ராத்³த⁴காலே மம பிதுர்மயா பிண்ட³꞉ ஸமுத்³யத꞉ |
தம் பிதா மம ஹஸ்தேன பி⁴த்த்வா பூ⁴மிமயாசத ||1-16-19

ஹஸ்தாப⁴ரணபூர்ணேன கேயூராப⁴ரணேன ச |
ரக்தாங்கு³லிதலேனாத² யஹா த்³ரூஷ்ட꞉ புரா மயா ||1-16-20

நைஷ கல்பே விதி⁴ர்த்³ருஷ்ட இதி ஸங்சிந்த்ய சாப்யஹம் |
குஸே²ஷ்வேவ தப꞉ பிண்ட³ம் த³த்தவானவிசாரயன் ||1-16-21

தத꞉ பிதா மே ஸுப்ரீதோ வாசா மது⁴ரயா ததா³ |
உவாச ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² ப்ரீயமாணோ மயானக⁴ ||1-16-22

த்வயா தா³யாத³வானஸ்மி க்ருதார்தோ²(அ)முத்ர சேஹ ச |
ஸத்புத்ரேண த்வயா புத்ர த⁴ர்மஜ்ஞேன விபஸ்²சிதா ||1-16-23

மயா து தவ ஜிஜ்ஞாஸா ப்ரயுக்தைஷா த்³ருட⁴வ்ரத |
வ்யவஸ்தா²னம் து த⁴ர்மேஷு கர்தும் லோகஸ்ய சானக⁴ ||1-16-24

யதா² சதுர்த²ம் த⁴ர்மஸ்ய ரக்ஷிதா லப⁴தே ப²லம் |
பாபஸ்ய ஹி ததா² மூட⁴꞉ ப²லம் ப்ராப்னோத்யரக்ஷிதா ||1-16-25

ப்ரமாணம் யத்³தி⁴ குருதே த⁴ர்மாசாரேஷு பார்தி²வ꞉ |
ப்ரஜாஸ்தத³னுவர்தந்தே ப்ரமாணாசரிதம் ஸதா³ ||1-16-26

த்வயா ச ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² வேத³த⁴ர்மாஸ்²ச ஸா²ஸ்²வதா꞉ |
க்ருதா꞉ ப்ரமாணம் ப்ரூதிஸ்²ச மம நிர்வர்திதாதுலா |1-16-27

தஸ்மாத்தவாஹம் ஸுப்ரீத꞉ ப்ரீத்யா ச வரமுத்தமம் |
த³தா³மி தம் ப்ரதீச்ச² த்வம் த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ||1-16-28

ந தே ப்ரப⁴விதா ம்ருதுர்யாவஜ்ஜீவிதுமிச்ச²ஸி |
த்வத்தோ(அ)ப்⁴யனுஜ்ஞாம் ஸம்ப்ராபய ம்ருத்யு꞉ ப்ரப⁴விதா தவ || 1-16-29

கிம் வா தே ப்ரார்தி²தம் பூ⁴யோ த³தா³மி வரமுத்தமம் |
தத்³ப்³ரூஹி ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² யத்தே மனஸி வர்ததே ||1-16-30

இத்யுக்தவந்தம் தமஹமபி⁴வாத்³ய க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
அப்³ருவம் க்ருதக்ருத்யோ(அ)ஹம் ப்ரஸன்னே த்வயி ஸத்தம ||1-16-31

யதி³ த்வனுக்³ரஹம் பூ⁴யஸ்த்வத்தோ(அ)ர்ஹாமி மஹாத்³யுதே |
ப்ரஸ்²னமிச்சா²மி வை கிஞ்சித்³வ்யாஹ்ருதம் ப⁴வதா ஸ்வயம் ||1-16-32

ஸ மாமுவாச த⁴ர்மாத்மா ப்³ரூஹி பீ⁴ஷ்ம யதி³ச்ச²ஸி |
சே²த்தாஸ்மி ஸம்ஸ²யம் ஸர்வம் யன்மாம் ப்ருச்ச²ஸி பா⁴ரத || 1-16-33

அப்ருச்ச²ம் தமஹம் தாதம் தத்ராந்தர்ஹிதமேவ ச |
க³தம் ஸுக்ருதினாம் லோகம் கௌதூஹலஸமன்வித꞉ ||1-16-34

பீ⁴ஷ்ம உவாச
ஸ்²ரூயந்தே பிதரோ தே³வா தே³வானாமபி தே³வதா꞉ |
தே³வாஸ்²ச பிதரோ(அ)ன்யே ச கான்யஜாமோ வயம் புன꞉ ||1-16-35

கத²ம் ச த³த்தமஸ்மாபி⁴꞉ ஸ்²ராத்³த⁴ம் ப்ரீணாத்யதோ² பித்ரூன் |
லோகாந்தரக³தம்ஸ்தாத கின்னு ஸ்²ராத்³த⁴ஸ்ய வா ப²லம் || 1-16-36

கான்யஜந்தி ஸ்ம லோகா வை ஸதே³வனரதா³னவா꞉ |
ஸயக்ஷோரக³க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸகின்னரமஹோரகா³꞉ || 1-16-37

அத்ர மே ஸம்ஸ²யஸ்தீவ்ர꞉ கௌதூஹலமதீவ ச |
தத்³ப்³ரூஹி மம த⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஜ்ஞோ ஹ்யஸி மே மத꞉ |
ஏதச்ச்²ருத்வா வசஸ்தஸ்ய பீ⁴ஷ்மஸ்யோவாச வை பிதா ||1-16-38

ஸ²ந்தனுருவாச
ஸங்க்ஷேபேணைவ தே வக்ஷ்யே யன்மாம் ப்ருச்ச²ஸி பா⁴ரத |
பிதரஸ்²ச யதோ²த்³பூ⁴தா꞉ ப²லம் த³த்தஸ்ய சானக⁴ ||1-16-39
பித்ரூணாம் காரணம் ஸ்²ராத்³தே⁴ ஸ்²ருணு ஸர்வம் ஸமாஹித꞉ |
ஆதி³தே³வஸுதாஸ்தாத பிதரோ தி³வி தே³வதா꞉||1-16-40

தான்யஜந்தி ஸ்ம வை லோகா꞉ ஸதே³வாஸுரமானுஷா꞉ |
ஸயக்ஷோரக³க³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸகின்னரமஹோரகா³꞉ || 1-16-41

ஆப்யாயிதாஸ்²ச தே ஸ்²ராத்³தே⁴ புனராப்யாயயந்தி ச |
ஜக³த்ஸதே³வக³ந்த⁴ர்வமிதி ப்³ரஹ்மானுஸா²ஸனம் ||1-16-42

தான்யஜஸ்வ மஹாபா⁴க³ ஸ்²ராத்³தை⁴ரக்³ர்யைரதந்த்³ரித꞉ |
தே தே ஸ்²ரேயோ விதா⁴ஸ்யந்தி ஸர்வகாமப²லப்ரதா³꞉ ||1-16-43

த்வயா சாராத்⁴யமானாஸ்தே நாமகோ³த்ராதி³கீர்தனை꞉ |
அஸ்மானாப்யாயயிஷ்யந்தி ஸ்வர்க³ஸ்தா²னபி பா⁴ரத ||1-16-44

மார்கண்டே³யஸ்து தே ஸே²ஷமேதத்ஸர்வம் ப்ரவக்ஷ்யதி |
ஏஷ வை பித்ருப⁴க்தஸ்²ச விதி³தாத்மா ச பா⁴ரத || 1-16-45

உபஸ்தி²தஸ்²ச ஸ்²ராத்³தே⁴(அ)த்³ய மமைவானுக்³ரஹாய வை |
ஏனம் ப்ருச்ச² மஹாபா⁴க³மித்யுக்த்வாந்தரதீ⁴யத || 1-16-46

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸே² ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
ஸ்²ராத்³த⁴கல்பப்ரஸங்கோ³ நாம ஷோட³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_16_mpr.html


##HarivaMsha purAnam - Part 1 harivaMsha parva
Chapter 16  - ShrAddha kalpa prasangam
Itranslated and proofread by K S Ramchandran
 ramachandran_ksr @ yahoo.ca,  May 3, 2007##


Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------

SoDasho.adhyAyaH   

 shrAddhakalpaprasa~NgaH

 janamejaya uvAcha
 kathaM vai shrAddhadevatvamAdityasya vivasvataH |
 shrotumichChAmi viprAgrya shrAddhasya cha paraM vidhim ||1-16-1

 pitR^INAmAdisargaM cha ka ete pitaraH smR^itAH |
 evaM cha shrutamasmAbhiH kathyamAnaM dvijAtibhiH || 1-16-2

 svargasthAH pitaro ye cha devAnAmapi devatAH |
 iti vedavidaH prAhuretadichChAmi veditum || 1-16-3

 ye cha teSAM gaNAH proktA yachcha teSAM balaM param |
 yathA cha kR^itamasmAbhiH shrAddhaM prINAti vai pitR^In ||1-16-4

 prItAshcha pitaro ye sma shreyasA yojayanti hi |
 evaM veditumichChAmi pitR^INAM sargamuttamam ||1-16-5

 vaishampAyana uvAcha
 hanta te kathayiSyAmi pitR^INAM sargamuttamam |
 yathA cha kR^itamasmAbhiH shrAddhaM prINAti vai pitR^In |
 prItAshcha pitaro ye sma shreyasA yojayanti hi ||1-16-6

 mArkaNDeyena kathitaM bhISmAya paripR^ichChate |
 apR^ichChaddharmarAjo hi sharatalpagataM purA |
 evameva purA prashnaM yanmAM tvaM paripR^ichChasi ||1-16-7

 tatte.anupUrvyA vakShyAmi bhISmeNodAhR^itaM yathA |
 gItaM sanatkumAreNa mArkaNDeyAya pR^ichChate || 1-16-8

 yudhiSThira uvAcha
 puShTikAmena dharmaj~na kathaM puShTiravApyate |
 etadvai shrotumichChAmi kiM kurvANo na shochati || 1-16-9

 bhIShma uvAcha
 shrAddhaiH prINAti hi pitR^Insarva kAma phalaistu yaH |
 tatparaH prayataH shrAddhI pretya cheha cha modate ||1-16-10

 pitaro dharmakAmasya prajAkAmasya cha prajAm |
 puShTikAmasya puShTiM cha prayachChanti yudhiShThira ||1-16-11

 yudhiShThira uvAcha
 vartante pitaraH svarge keShAMchinnarake punaH |
 prANinAM niyataM vApi karmajaM phalamuchyate ||1-16-12

 shrAddhAni chaiva kurvanti phalakAmAH sada narAH |
 abhisandhAya pitaraM pitushcha pitaraM tathA || 1-16-13

 pituH pitAmahaM chaiva triShu piNDeShu nityashaH |
 tAni shrAddhAni dattAni kathaM gachChanti vai pitR^In || 1-16-14

 kathaM cha saktAste dAtuM narakasthAH  phalaM punaH |
 ke vA te pitaro.anye sma kAnyajAmo vayaM punaH ||1-16-15

 devA api pitR^Insvarge yajantIti cha naH shrutam |
 etadichChAmyahaM shrotuM vistareNa mahAdyute ||1-16-16

 sa bhavAnkathayatvetAM kathAmamitabuddhimAn |
 yathA dattaM pitR^INAM vai tAraNAyeha kalpate || 1-16-17

 bhIShma uvAcha
 atra te kIrtayiShyAmi yathAshrutamariMdama |
 ye cha te pitaro.anye sma yAnyajAmo vayaM punaH |
 pitrA mama purA gItaM lokAntaragatena vai ||1-16-18

 shrAddhakAle mama piturmayA piNDaH samudyataH |
 taM pitA mama hastena bhittvA bhUmimayAchata ||1-16-19

 hastAbharaNapUrNena keyUrAbharaNena cha |
 raktA~NgulitalenAtha yahA dR^IShTaH purA mayA  ||1-16-20

 naiSha kalpe vidhirdR^iShTa iti sa~Nchintya chApyaham |
 kusheShveva tapaH piNDaM dattavAnavichArayan ||1-16-21

 tataH pitA me suprIto vAchA madhurayA tadA |
 uvAcha bharatashreShTha prIyamANo mayAnagha ||1-16-22

 tvayA dAyAdavAnasmi kR^itArtho.amutra cheha cha |
 satputreNa tvayA putra dharmaj~nena vipashchitA ||1-16-23

 mayA tu tava jij~nAsA prayuktaiShA dR^iDhavrata |
 vyavasthAnaM tu dharmeShu kartuM lokasya chAnagha ||1-16-24

 yathA chaturthaM dharmasya rakShitA labhate phalam |
 pApasya hi tathA mUDhaH phalaM prApnotyarakShitA ||1-16-25

 pramANaM yaddhi kurute dharmAchAreShu pArthivaH |
 prajAstadanuvartante pramANAcharitaM sadA ||1-16-26

 tvayA cha bharatashreShTha vedadharmAshcha shAshvatAH |
 kR^itAH pramANaM pR^Itishcha mama nirvartitAtulA |1-16-27

 tasmAttavAhaM suprItaH prItyA cha varamuttamam |
 dadAmi taM pratIchCha tvaM triShu lokeShu durlabham ||1-16-28

 na te prabhavitA mR^ituryAvajjIvitumichChasi |
 tvatto.abhyanuj~nAM samprApaya mR^ityuH prabhavitA tava || 1-16-29

 kiM vA te prArthitaM bhUyo dadAmi varamuttamam |
 tadbrUhi bharatashreShTha yatte manasi vartate ||1-16-30

 ityuktavantaM tamahamabhivAdya kR^itA~njaliH |
 abruvaM kR^itakR^ityo.ahaM prasanne tvayi sattama ||1-16-31

 yadi tvanugrahaM bhUyastvatto.arhAmi mahAdyute |
 prashnamichChAmi vai ki~nchidvyAhR^itaM bhavatA svayam ||1-16-32

 sa mAmuvAcha dharmAtmA brUhi bhIShma yadichChasi |
 ChettAsmi samshayaM sarvaM yanmAM pR^ichChasi bhArata || 1-16-33

 apR^ichChaM tamahaM tAtaM tatrAntarhitameva cha |
 gataM sukR^itinAM lokaM kautUhalasamanvitaH ||1-16-34

 bhIShma uvAcha
 shrUyante pitaro devA devAnAmapi devatAH |
 devAshcha pitaro.anye cha kAnyajAmo vayaM punaH ||1-16-35

 kathaM cha dattamasmAbhiH shrAddhaM prINAtyatho pitR^In |
 lokAntaragataMstAta kinnu shrAddhasya vA phalam || 1-16-36

 kAnyajanti sma lokA vai sadevanaradAnavAH |
 sayakShoragagandharvAH sakinnaramahoragAH || 1-16-37

 atra me saMshayastIvraH kautUhalamatIva cha |
 tadbrUhi mama dharmaj~na sarvaj~no hyasi me mataH |
 etachChrutvA vachastasya bhIShmasyovAcha vai pitA ||1-16-38

 shantanuruvAcha
 saMkShepeNaiva te vakShye yanmAM pR^ichChasi bhArata |
 pitarashcha yathodbhUtAH phalaM dattasya chAnagha ||1-16-39
 pitR^INAM kAraNaM shrAddhe shR^iNu sarvaM samAhitaH |
 AdidevasutAstAta pitaro divi devatAH||1-16-40

 tAnyajanti sma vai lokAH sadevAsuramAnuShAH |
 sayakShoragagandharvAH sakinnaramahoragAH || 1-16-41

 ApyAyitAshcha te shrAddhe punarApyAyayanti cha |
 jagatsadevagandharvamiti brahmAnushAsanam ||1-16-42

 tAnyajasva mahAbhAga shrAddhairagryairatandritaH |
 te te shreyo vidhAsyanti sarvakAmaphalapradAH ||1-16-43

 tvayA chArAdhyamAnAste nAmagotrAdikIrtanaiH |
 asmAnApyAyayiShyanti svargasthAnapi bhArata ||1-16-44

 mArkaNDeyastu te sheShametatsarvaM pravakShyati |
 eSha vai pitR^ibhaktashcha viditAtmA cha bhArata || 1-16-45

 upasthitashcha shrAddhe.adya mamaivAnugrahAya vai |
 enaM pR^ichCha mahAbhAgamityuktvAntaradhIyata || 1-16-46

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe harivaMshaparvaNi
shrAddhakalpaprasa~Ngo nAma ShoDasho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்