Wednesday 1 April 2020

த்ரிஸ²ங்குசரிதம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 13

த்ரயோத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

த்ரிஸ²ங்குசரிதம்


வைஸ²ம்பாயன உவாச

ஸத்யவ்ரதஸ்து ப⁴க்த்யா ச க்ருபயா ச ப்ரதிஜ்ஞயா |
விஸ்²வாமித்ரகலத்ரம் தத்³ப³பா⁴ர வினயே ஸ்தி²த꞉ || 1-13-1

ஹத்வா ம்ருகா³ன் வராஹாம்ஸ்²ச மஹிஷாம்ஸ்²ச வனேசரான் |
விஸ்²வாமித்ராஸ்²ரமாப்⁴யாஸே² மாம்ஸம் வ்ருக்ஷே ப³ப³ந்த⁴ ஸ꞉ || 1-13-2

உபாம்ஸு²வ்ரதமாஸ்தா²ய தீ³க்ஷாம் த்³வாத³ஸ²வார்ஷிகீம் |
பிதுர்னியோகா³த³வஸத்தஸ்மின்வனக³தே ந்ருபே || 1-13-3

அயோத்⁴யாம் சைவ ராஷ்ட்ரம் ச ததை²வாந்த꞉புரம் முனி꞉ |
யாஜ்யோபாத்⁴யாயஸம்ப³ந்தா⁴த்³வஸிஷ்ட²꞉ பர்யரக்ஷத || 1-13-4

ஸத்யவ்ரதஸ்து பா³ல்யாச்ச பா⁴வினோ(அ)ர்த²ஸ்ய வா ப³லாத் |
வஸிஷ்டே²(அ)ப்⁴யதி⁴கம் மன்யும் தா⁴ரயாமாஸ வை ததா³ || 1-13-5பித்ரா ஹி தம் ததா³ ராஷ்ட்ராத்த்யஜ்யமானம் ஸ்வமாத்மஜம் |
ந வாரயாமாஸ முனிர்வஸிஷ்ட²꞉ காரணேன ஹ || 1-13-6

பாணிக்³ரஹணமந்த்ராணாம் நிஷ்டா² ஸ்யாத் ஸப்தமே பதே³ |
ந ச ஸத்யவ்ரதஸ்தஸ்ய தமுபாம்ஸு²மபு³த்³த்⁴யத ||1-13-7

ஜானந்த⁴ர்மம் வஸிஷ்ட²ஸ்து ந மாம் த்ராதீதி பா⁴ரத |
ஸத்யவ்ரதஸ்ததா³ ரோஷம் வஸிஷ்டே² மனஸாகரோத் || 1-13-8

கு³ணபு³த்³த்⁴யா து ப⁴க³வான்வஸிஷ்ட²꞉ க்ருதவாம்ஸ்ததா² |
ந ச ஸத்யவ்ரதஸ்தஸ்ய தமுபாம்ஸு²மபு³த்⁴யத || 1-13-9

தஸ்மின்னபரிதோஷோ ய꞉ பிதுராஸீன்மஹாத்மன꞉ |
தேன த்³வாத³ஸ² வர்ஷாணி நாவர்ஷத்பாகஸா²ஸன꞉ || 1-13-10

தேன த்விதா³னீம் வஹதா தீ³க்ஷாம் தாம் து³ர்வஹாம் பு⁴வி |
குலஸ்ய நிஷ்க்ருதிஸ்தாத க்ருதா ஸா வை ப⁴வேதி³தி || 1-13-11

ந தம் வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வான்பித்ரா த்யக்தம் ந்யவாரயத் |
அபி⁴ஷேக்ஷ்யாம்யஹம் புத்ரமஸ்யேத்யேவம் மதிர்முனே꞉ || 1-13-12

ஸ து த்³வாத³ஸ² வர்ஷாணி தீ³க்ஷாம் தாமுத்³வஹத்³ப³லீ |
உபாம்ஸு²வ்ரதமாஸ்தா²ய மஹத்ஸத்யவ்ரதோ ந்ருப || 1-13-13

அவித்³யமானே மாம்ஸே து வஸிஷ்ட²ஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸர்வகாமது³கா⁴ம் தோ³க்³த்⁴ரீம் த³த³ர்ஸ² ஸ ந்ருபாத்மஜ꞉ || 1-13-14

தாம் வை க்ரோதா⁴ச்ச மோஹாச்ச ஸ்²ரமாச்சைவ க்ஷுதா⁴ர்தி³த꞉ |
த³ஸ²த⁴ர்மான்க³தோ ராஜா ஜகா⁴ன ஜனமேஜய || 1-13-15

தச்ச மாம்ஸம் ஸ்வயம் சைவ விஸ்²வாமித்ரஸ்ய சாத்மஜான் |
போ⁴ஜயாமாஸ தச்ச்²ருத்வா வஸிஷ்டோ²(அ)ப்யஸ்ய சுக்ருதே⁴ |
க்ருத்³த⁴ஸ்து ப்⁴க³வான்வாக்யமித³மாஹ ந்ருபாத்மஜம் ||1-13-16

வஸிஷ்ட² உவாச
பாதயேயம் அஹம் க்ரூர தவ ஸ²ங்குமஸம்ஸ²யம் |
யதி³ தே த்³வாவிமௌ ஸ²ங்கூ ந ஸ்யாதாம் வைக்ருதௌ புன꞉ || 1-13-17

பிதுஸ்²சாபரிதோஷேண கு³ரோர்தோ³க்³த்⁴ரீவதே⁴ன ச |
அப்ரோக்ஷிதோபயோகா³ச்ச த்ரிவித⁴ஸ்தே வ்யதிக்ரம꞉ || 1-13-18

வைஸ²ம்பாயன உவாச
ஏவம் த்ரீண்யஸ்ய ஸ²ங்கூனி தானி த்³ருஷ்ட்வா மஹாதபா꞉ |
த்ரிஸ²ங்குரிதி ஹோவாச த்ரிஸ²ங்குரிதி ஸ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-13-19

விஸ்²வாமித்ரஸ்து தா³ராணாமாக³தோ ப⁴ரணே க்ருதே |
ஸ து தஸ்மை வரம் ப்ராதா³ன்முனி꞉ ப்ரீதஸ்த்ரிஸ்²ங்கவே || 1-13-20

ச²ந்த்³யமானோ வரேணாத² வரம் வவ்ரே ந்ருபாத்மஜ꞉ |
ஸஸ²ரீரோ வ்ரஜே ஸ்வர்க³மித்யேவம் யாசிதோ முனி꞉ || 1-13-21

அனாவ்ருஷ்டிப⁴யே தஸ்மின்க³தே த்³வாத³ஸ²வார்ஷிகே |
ராஜ்யே(அ)பி⁴ஷிச்ய பித்ர்யே து யாஜயாமாஸ தம் முனி꞉ || 1-13-22

மிஷதாம் தே³வதானாம் ச வஸிஷ்ட²ஸ்ய ச கௌஸி²க꞉ |
ஸஸ²ரீரம் ததா³ தம் து தி³வமாரோபயத்ப்ரபு⁴꞉ || 1-13-23

தஸ்ய ஸத்யரதா² நாம பா⁴ர்யா கைகேயவம்ஸ²ஜா |
குமாரம் ஜனயாமாஸ ஹரிஸ்²சந்த்³ரமகல்மஷம் || 1-13-24

ஸ வை ராஜா ஹரிஸ்²சந்த்³ரஸ்த்ரைஸ²ங்கவ இதி ஸ்ம்ருத꞉ |
ஆஹர்தா ராஜஸூயஸ்ய ஸ ஸம்ராடி³தி விஸ்²ருத꞉ || 1-13-25

ஹரிஸ்²சந்த்³ரஸ்ய புத்ரோ(அ)பூ⁴த்³ரோஹிதோ நாம வீர்யவான் |
யேனேத³ம் ரோஹிதபுரம் காரிதம் ராஜ்யஸித்³த⁴யே || 1-13-26

க்ருத்வா ராஜ்யம் ஸ ராஜர்ஷி꞉ பாலயித்வா த்வத² ப்ரஜா꞉ |
ஸம்ஸாராஸாரதாம் ஜ்ஞாத்வா த்³விஜேப்⁴யஸ்தத்புரம் த³தௌ³ || 1-13-27

ஹரிதோ ரோஹிதஸ்யாத² சஞ்சுர்ஹாரீத உச்யதே |
விஜயஸ்²ச ஸுதே³வஸ்²ச சஞ்சுபுத்ரௌ ப³பூ⁴வது꞉ || 1-13-28

ஜேதா க்ஷத்ரஸ்ய ஸர்வஸ்ய விஜயஸ்தேன ஸம்ஸ்ம்ருத꞉ |
ருருகஸ்தனயஸ்தஸ்ய ராஜத⁴ர்மார்த²கோவித³꞉ || 1-13-29

ருருகஸ்ய வ்ருக꞉ புத்ரோ வ்ருகாத்³பா³ஹுஸ்து ஜஜ்ஞிவான் |
ஸ²கையவனகாம்போ³ஜை꞉ பாரதை³꞉ பஹ்லவை꞉ ஸஹ ||1-13-30

ஹைஹயாஸ்தாலஜங்கா⁴ஸ்²ச நிரஸ்யந்தி ஸ்ம தம் ந்ருபம் |
நாதய்ர்த²ம் தா⁴ர்மிகஸ்தாத ஸ ஹி த⁴ர்மயுகே³(அ)ப⁴வத் |1-13-31

ஸக³ரஸ்து ஸுதோ பா³ஹோர்ஜஜ்ஞே ஸஹ க³ரேண ச |
ஔர்வஸ்யாஸ்²ரமமாக³ம்ய பா⁴ர்க³வேணாபி⁴ரக்ஷித꞉ | || 1-13-32

ஆக்³னேயமஸ்த்ரம் லப்³த்⁴வா ச பா⁴ர்க³வாத்ஸக³ரோ ந்ருப꞉ |
ஜிகா³ய ப்ருதி²வீம் ஹத்வா தாலஜங்கா⁴ன்ஸஹைஹயான் || 1-13-33

ஸ²கானாம் பஹ்லவானாம் ச த⁴ர்மம் நிரஸத³ச்யுத꞉ |
க்ஷத்ரியாணாம் குருஸ்²ரேஷ்ட² பாரதா³னாம் ஸ த⁴ர்மவித் || 1-13-34

இதி ஸ்²ரீ மஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வனி
த்ரிஸ²ங்குசரிதம் நாம த்ரயோத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_13_mpr.html


## itrans encoding of HarivamshamahApurAnam
Part I - Harivamsha parva-
Chapter 13
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)  jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal@dataone.in. April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------------
trayodasho.adhyAyaH

trisha~NkucharitaM

vaishampAyana uvAcha

satyavratastu bhaktyA cha kR^ipayA cha pratij~nayA |
vishvAmitrakalatraM tadbabhAra vinaye sthitaH || 1-13-1

hatvA mR^igAn varAhAMshcha mahiShAMshcha vanecharAn |
vishvAmitrAshramAbhyAshe mAMsaM vR^ikShe babandha saH || 1-13-2

upAMshuvratamAsthAya dIkShAM dvAdashavArShikIm |
piturniyogAdavasattasminvanagate nR^ipe || 1-13-3

ayodhyAM chaiva rAShTraM cha tathaivAntaHpuraM muniH |
yAjyopAdhyAyasaMbandhAdvasiShThaH paryarakShata || 1-13-4

satyavratastu bAlyAchcha bhAvino.arthasya vA balAt |
vasiShThe.abhyadhikaM manyuM dhArayAmAsa vai tadA || 1-13-5

pitrA hi taM tadA rAShTrAttyajyamAnaM svamAtmajam |
na vArayAmAsa munirvasiShThaH kAraNena ha || 1-13-6

pANigrahaNamantrANAM niShThA syAt saptame pade |
na cha satyavratastasya  tamupAMshumabuddhyata ||1-13-7

jAnandharmaM vasiShThastu na mAM trAtIti bhArata |
satyavratastadA roShaM vasiShThe manasAkarot || 1-13-8

guNabuddhyA tu bhagavAnvasiShThaH kR^itavAMstathA |
na cha satyavratastasya tamupAMshumabudhyata || 1-13-9

tasminnaparitoSho yaH piturAsInmahAtmanaH |
tena dvAdasha varShANi nAvarShatpAkashAsanaH || 1-13-10

tena tvidAnIM vahatA dIkShAM tAM durvahAM bhuvi |
kulasya niShkR^itistAta kR^itA sA  vai bhavediti || 1-13-11

na taM vasiShTho bhagavAnpitrA tyaktaM nyavArayat |
abhiShekShyAmyahaM putramasyetyevaM matirmuneH || 1-13-12

sa tu dvAdasha varShANi  dIkShAM tAmudvahadbalI |
upAMshuvratamAsthAya mahatsatyavrato nR^ipa || 1-13-13

avidyamAne mAMse tu vasiShThasya mahAtmanaH |
sarvakAmadughAM dogdhrIM  dadarsha sa nR^ipAtmajaH || 1-13-14

tAM vai krodhAchcha mohAchcha shramAchchaiva kShudhArditaH |
dashadharmAngato rAjA jaghAna janamejaya || 1-13-15

tachcha mAMsaM svayaM chaiva vishvAmitrasya chAtmajAn |
bhojayAmAsa tachChrutvA vasiShTho.apyasya chukrudhe |
kruddhastu bhgavAnvAkyamidamAha nR^ipAtmajam ||1-13-16
       
vasiShTha uvAcha       
pAtayeyam ahaM krUra tava sha~NkumasaMshayam |
yadi te dvAvimau sha~NkU na syAtAM vaikR^itau punaH || 1-13-17

pitushchAparitoSheNa gurordogdhrIvadhena cha |
aprokShitopayogAchcha trividhaste vyatikramaH || 1-13-18
       
vaishaMpAyana uvAcha
evaM trINyasya sha~NkUni tAni dR^iShTvA mahAtapAH |
trisha~Nkuriti hovAcha trisha~Nkuriti sa  smR^itaH || 1-13-19

vishvAmitrastu dArANAmAgato bharaNe kR^ite |
sa tu tasmai varaM prAdAnmuniH prItastrish~Nkave || 1-13-20

ChandyamAno vareNAtha varaM vavre nR^ipAtmajaH |
sasharIro vraje svargamityevaM yAchito muniH || 1-13-21

anAvR^iShTibhaye tasmingate dvAdashavArShike |
rAjye.abhiShichya pitrye tu yAjayAmAsa taM muniH || 1-13-22

miShatAM devatAnAM cha vasiShThasya cha kaushikaH |
sasharIraM tadA taM tu divamAropayatprabhuH || 1-13-23

tasya satyarathA nAma bhAryA kaikeyavaMshajA |
kumAraM janayAmAsa harishchandramakalmaSham || 1-13-24

sa vai rAjA harishchandrastraisha~Nkava iti smR^itaH |
AhartA rAjasUyasya sa samrADiti  vishrutaH || 1-13-25

harishchandrasya putro.abhUdrohito nAma vIryavAn |
yenedaM rohitapuraM kAritaM rAjyasiddhaye || 1-13-26

kR^itvA rAjyaM sa rAjarShiH pAlayitvA tvatha prajAH |
saMsArAsAratAM j~nAtvA dvijebhyastatpuraM dadau || 1-13-27

harito rohitasyAtha cha~nchurhArIta uchyate |
vijayashcha sudevashcha cha~nchuputrau babhUvatuH  || 1-13-28

jetA kShatrasya sarvasya vijayastena saMsmR^itaH |
rurukastanayastasya rAjadharmArthakovidaH || 1-13-29

rurukasya vR^ikaH putro vR^ikAdbAhustu jaj~nivAn |
shakaiyavanakAMbojaiH pAradaiH pahlavaiH saha ||1-13-30

haihayAstAlaja~NghAshcha nirasyanti sma taM nR^ipam |
nAtayrthaM dhArmikastAta sa hi dharmayuge.abhavat |1-13-31

sagarastu suto bAhorjaj~ne saha gareNa cha |
aurvasyAshramamAgamya bhArgaveNAbhirakShitaH | || 1-13-32

AgneyamastraM labdhvA cha bhArgavAtsagaro nR^ipaH |
jigAya pR^ithivIM hatvA tAlaja~NghAnsahaihayAn || 1-13-33

shakAnAM pahlavAnAM cha dharmaM nirasadachyutaH |
kShatriyANAM kurushreShTha pAradAnAM sa dharmavit || 1-13-34
       
iti shrI mahAbhArate khileShu harivaMshaparvani
trisha~NkucharitaM nAma trayodasho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்