Tuesday 31 March 2020

து⁴ந்து⁴வத⁴꞉ | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 12

த்³வாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கா³லவோத்பத்தி꞉


வைஸ²ம்பாயன உவாச
தஸ்ய புத்ராஸ்த்ரய꞉ ஸி²ஷ்டா த்³ருடா⁴ஸ்²வோ ஜ்யேஷ்ட² உச்யதே |
சந்த்³ராஸ்²வகபிலாஸ்²வௌ து குமாரௌ த்³வௌ கனீயஸௌ || 1-12- 1

தௌ⁴ந்து⁴மாரிர்த்³ருடா⁴ஸ்²வஸ்து ஹர்யஸ்²வஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
ஹர்யஸ்²வஸ்ய நிகும்போ⁴(அ)பூ⁴த்க்ஷத்ரத⁴ர்மரத꞉ ஸதா³ || 1-12-2

ஸம்ஹதாஸ்²வோ நிகும்ப⁴ஸ்ய புத்ரோ ரணவிஸா²ரத³꞉ |
அக்ருஸா²ஸ்²வ꞉ க்ருஸா²ஸ்²வஸ்²ச ஸம்ஹதாஸ்²வஸுதௌ ந்ருப || 1-12-3

தஸ்ய ஹைமவதீ கன்யா ஸதாம் மாதா த்³ருஷத்³வதீ |
விக்²யாதா த்ரிஷு லோகேஷு புத்ரஸ்²சாஸ்யா꞉ ப்ரஸேனஜித் ||1-12-4

லேபே⁴ ப்ரஸேனஜித்³பா⁴ர்யாம் கௌ³ரீம் நாம பதிவ்ரதாம் |
அபி⁴ஸ²ப்தா து ஸா ப⁴ர்த்ரா நதீ³ வை பா³ஹுதா³ப⁴வத் || 1-12-5தஸ்யா꞉ புத்ரோ மஹானாஸீத்³யுவனாஸ்²வோ மஹீபதி꞉ |
மாந்தா⁴தா யுவனாஸ்²வஸ்ய த்ரிலோகவிஜயீ ஸுத꞉ || 1-12-6

தஸ்ய சைத்ரரதீ² பா⁴ர்யா ஸ²ஸ²பி³ந்தோ³꞉ ஸுதாப⁴வத் |
ஸாத்⁴வீ பி³ந்து³மதீ நாம ரூபேணாஸத்³ருஸீ² பு⁴வி || 1-12-7

பதிவ்ரதா ச ஜ்யேஷ்டா² ச ப்⁴ராத்ரூணாமயுதஸ்ய ஸா |
தஸ்யாமுத்பாத³யாமாஸ மாந்தா⁴தா த்³வௌ ஸுதௌ ந்ருப || 1-12-8

புருகுத்ஸம் து த⁴ர்மஜ்ஞம் முசுகுந்த³ம் ச தா⁴ர்மிகம் |
புருகுத்ஸஸுதஸ்த்வாஸீத்த்ரஸத்³த³ஸ்யுர்மஹீபதி꞉ || 1-12-9

நர்மதா³யாமதோ²த்பன்ன꞉ ஸம்பூ⁴தஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
ஸம்பூ⁴தஸ்ய து தா³யாத³꞉ ஸுத⁴ன்வா நாம பார்தி²வ꞉ || 1-12-10

ஸுத⁴ன்வன꞉ ஸுதஸ்²சாஸீத்த்ரித⁴ன்வா ரிபுமர்த³ன꞉ |
ராஜ்ஞஸ்த்ரித⁴ன்வனஸ்த்வாஸீத்³வித்³வாம்ஸ்த்ரய்யாருண꞉ ஸுத꞉ ||1-12-11

தஸ்ய ஸத்யவ்ரதோ நாம குமாரோ(அ)பூ⁴ன்மஹாப³ல꞉ |
பாணிக்³ரஹணமந்த்ராணாம் விக்⁴னம் சக்ரே ஸுது³ர்மதி꞉ || 1-12-12

யேன பா⁴ர்யாஹ்ருதா பூர்வம் க்ரிதோத்³வாஹா பரஸ்ய வை |
பா³ல்யாத்காமாச்ச மோஹாச்ச ஸம்ஹர்ஷாச்சாபலேன ச || 1-12-13

ஜஹார கன்யாம் காமாத்ஸ꞉ கஸ்யசித்புரவாஸின꞉ |
அத⁴ர்மஸ²ங்குனா தேன ராஜா த்ரய்யாருணோ(அ)த்யஜத் || 1-12-14

அபத்⁴வம்ஸேதி ப³ஹுஸோ² வத³ன்க்ரோத⁴ஸமன்வித꞉ |
பிதரம் ஸோ(அ)ப்³ரவித்த்யக்த꞉ க்வ க³ச்சா²மீதி வை முஹு꞉ |1-12-15

பிதா த்வேனமதோ²வாச ஸ்²வபாகை꞉ ஸஹ வர்தய |
நாஹம் புத்ரேண புத்ரார்தீ² த்வயாத்³ய குலபாம்ஸன || 1-12-16

இத்யுக்த꞉ ஸ நிராக்ராமன்னக³ராத்³வசனாத்பிது꞉ |
ந ச தம் வாரயாமாஸ வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வான்ருஷி꞉ || 1-12-17

ஸ து ஸத்யவ்ரதஸ்தாத ஸ்²வபாகாவஸதா²ந்திகே |
பித்ரா த்யக்தோ(அ)வஸத்³தீ⁴ர꞉ பிதா தஸ்ய வனம் யயௌ || 1-12-18

ததஸ்தஸ்மிம்ஸ்து விஷயே நாவர்ஷத்பாகஸா²ஸன꞉ |
ஸமா த்³வாத³ஸ² ராஜேந்த்³ர தேனாத⁴ர்மேண வை ததா³ || 1-12-19

தா³ராம்ஸ்து தஸ்ய விஷயே விஸ்²வாமித்ரோ மஹாதபா꞉ |
ஸம்ந்யஸ்ய ஸாக³ரானூபே சசார விபுலம் தப꞉ ||1-12-20

தஸ்ய பத்னீ க³லே ப³த்³த்⁴வா மத்⁴யமம் புத்ரமௌரஸம் |
ஸே²ஷஸ்ய ப⁴ரணார்தா²ய வ்யக்ரீணாத்³கோ³ஸ²தேன வை ||1-12-21

தம் து ப³த்³த⁴ம் க³லே த்³ருஷ்ட்வா விக்ரீயந்தம் ந்ருபாத்மஜ꞉ |
மஹர்ஷிபுத்ரம் த⁴ர்மாத்மா மோக்ஷ்꞉அயாமாஸ பா⁴ரத ||1-12-22

ஸத்யவ்ரதோ மஹாபா³ஹுர்ப⁴ரணம் தஸ்ய சாகரோத் |
விஸ்²வாமித்ரஸ்ய துஷ்ட்யர்த்²மனுகம்பார்த²மேவ ச || 1-12-23

ஸோ(அ)ப⁴வத்³கா³லவோ நாம க³லப³ந்தா⁴ன்மஹாதபா꞉ |
மஹர்ஷி꞉ கௌஸி²கஸ்தாத தேன வீரேண மோக்ஷித꞉ || 1-12-24

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணி க³லவோத்பத்தௌ
த்³வாத³ஸோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_12_mpr.html


##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam
Part I harivaMshaparva
Chapter 12
Encoded by Jagat (Jan Brzezinski)  jankbrz @ videotron.ca
Edited and proofread by K S Ramachandran, ksrkal @ dataone.in. April 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
-------------------------------------------------------------------
dvAdasho.adhyAyaH

gAlavotpattiH

vaishampAyana uvAcha
tasya putrAstrayaH shiShTA dR^iDhAshvo jyeShTha uchyate |
chandrAshvakapilAshvau tu kumArau dvau kanIyasau ||   1-12- 1

dhaundhumArirdR^iDhAshvastu haryashvastasya chAtmajaH |
haryashvasya nikumbho.abhUtkShatradharmarataH  sadA || 1-12-2

saMhatAshvo nikumbhasya putro raNavishAradaH |
akR^ishAshvaH kR^ishAshvashcha saMhatAshvasutau nR^ipa || 1-12-3

tasya haimavatI kanyA satAM mAtA dR^iShadvatI |
vikhyAtA triShu lokeShu putrashchAsyAH prasenajit ||1-12-4

lebhe prasenajidbhAryAM gaurIM nAma pativratAM |
abhishaptA tu sA bhartrA nadI vai bAhudAbhavat || 1-12-5

tasyAH putro mahAnAsIdyuvanAshvo mahIpatiH |
mAndhAtA yuvanAshvasya trilokavijayI sutaH || 1-12-6

tasya chaitrarathI bhAryA shashabindoH sutAbhavat |
sAdhvI bindumatI nAma rUpeNAsadR^ishI bhuvi || 1-12-7

pativratA cha jyeShThA cha bhrAtR^INAmayutasya sA |
tasyAmutpAdayAmAsa mAndhAtA dvau sutau nR^ipa || 1-12-8

purukutsaM tu dharmaj~naM muchukundaM cha dhArmikam |
purukutsasutastvAsIttrasaddasyurmahIpatiH || 1-12-9

narmadAyAmathotpannaH saMbhUtastasya chAtmajaH |
saMbhUtasya tu dAyAdaH sudhanvA nAma pArthivaH || 1-12-10

sudhanvanaH sutashchAsIttridhanvA ripumardanaH |
rAj~nastridhanvanastvAsIdvidvAMstrayyAruNaH sutaH ||1-12-11

tasya satyavrato nAma kumAro.abhUnmahAbalaH |
pANigrahaNamantrANAM vighnaM chakre sudurmatiH || 1-12-12

yena bhAryAhR^itA pUrvaM kritodvAhA parasya vai |
bAlyAtkAmAchcha mohAchcha saMharShAchchApalena cha || 1-12-13

jahAra kanyAM kAmAtsaH kasyachitpuravAsinaH |
adharmasha~NkunA tena rAjA trayyAruNo.atyajat || 1-12-14

apadhvaMseti bahusho vadankrodhasamanvitaH |
pitaraM so.abravittyaktaH kva gachChAmIti vai muhuH |1-12-15

pitA tvenamathovAcha shvapAkaiH saha vartaya |
nAhaM putreNa putrArthI tvayAdya kulapAMsana || 1-12-16

ityuktaH sa nirAkrAmannagarAdvachanAtpituH |
na cha taM vArayAmAsa vasiShTho bhagavAnR^iShiH || 1-12-17

sa tu satyavratastAta shvapAkAvasathAntike |
pitrA tyakto.avasaddhIraH pitA tasya vanaM yayau || 1-12-18

tatastasmiMstu viShaye nAvarShatpAkashAsanaH |
samA dvAdasha rAjendra tenAdharmeNa vai tadA || 1-12-19

dArAMstu tasya viShaye vishvAmitro mahAtapAH |
saMnyasya sAgarAnUpe chachAra vipulaM tapaH ||1-12-20

tasya patnI gale baddhvA madhyamaM putramaurasam |
sheshhasya bharaNArthAya vyakrINAdgoshatena vai ||1-12-21

taM tu baddhaM gale dR^iShTvA vikrIyantaM nR^ipAtmajaH |
maharShiputraM dharmAtmA mokShHayAmAsa bhArata ||1-12-22

satyavrato mahAbAhurbharaNaM tasya chAkarot |
vishvAmitrasya tuShTyarthmanukampArthameva cha || 1-12-23

so.abhavadgAlavo nAma galabandhAnmahAtapAH |
maharShiH kaushikastAta tena vIreNa mokShitaH || 1-12-24

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi galavotpattau
dvAdasho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்