Sunday 1 March 2020

மன்வந்தரவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 07

ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

மன்வந்தரவர்ணனம்


ஜனமேஜய உவாச
மன்வந்தராணி ஸர்வாணி விஸ்தரேண தபோத⁴ன |
தேஷாம் ஸ்ருஷ்டிம் விஸ்ருஷ்டிம் ச வைஸ²ம்பாயன கீர்தய || 1-7-1

யாவந்தோ மனவஸ்²சைவ யாவந்தம் காலமேவ ச |
மன்வந்தரம் ததா² ப்³ரஹ்மஞ்ச்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ || 1-7-2

வைஸ²ம்பாயன ஊவாச
ந ஸ²க்யோ விஸ்தரஸ்தாத வக்தும் வர்ஷஸ²தைரபி |
மன்வந்தராணாம் கௌரவ்ய ஸங்க்ஷேபம் த்வேவ மே ஸ்²ருணு || 1-7-3

ஸ்வாயம்பு⁴வோ மனுஸ்தாத மனு꞉ ஸ்வாரோசிஷஸ்ததா² |
உத்தமஸ்தாமஸஸ்²சைவ ரைவதஸ்²சாக்ஷுஷஸ்ததா² || 1-7-4

வைவஸ்வதஸ்ய கௌரவ்ய ஸாம்ப்ரதோ மனுருச்யதே |
ஸாவர்ணிஸ்²ச மனுஸ்தாத பௌ⁴த்யோ ரௌச்யஸ்ததை²வ ச || 1-7-5ததை²வ மேருஸாவர்ணாஸ்²சத்வாரோ மனவ꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
அதீதா வர்தமானாஸ்²ச ததை²வானாக³தாஸ்²ச யே || 1-7-6

கீர்திதா மனவஸ்தாத மயைதே து யதா²ஸ்²ருதம் |
ருஷீம்ஸ்தேஷாம் ப்ரவக்ஷ்யாமி புத்ராந்தே³வக³ணாம்ஸ்ததா² || 1-7-7

மரீசிரத்ரிர்ப⁴க³வானங்கி³ரா꞉ புலஹ꞉ க்ரது꞉ |
புலஸ்த்யஸ்²ச வஸிஷ்ட²ஸ்²ச ஸப்தைதே ப்³ரஹ்மண꞉ ஸுதா꞉ || 1-7-8

உத்தரஸ்யாம் தி³ஸி² ததா² ராஜன் ஸப்தர்ஷயோ(அ)பரே |
தே³வாஸ்²ச ஸா²ந்தரஜஸஸ்ததா² ப்ரக்ருதய꞉ பரே |
யாமா நாம ததா² தே³வா ஆஸன்ஸ்வாயம்பு⁴வே(அ)ந்தரே || 1-7-9

அக்³னீத்⁴ரஸ்²சாக்³னிபா³ஹுஸ்²ச மேதா⁴ மேதா⁴திதி²ர்வஸு꞉ |
ஜ்யோதிஷ்மாந்த்³யுதிமான்ஹவ்ய꞉ ஸவன꞉ புத்ர ஏவ ச || 1-7-10

மனோ꞉ ஸ்வாயம்பு⁴வஸ்யைதே த³ஸ² புத்ரா மஹௌஜஸ꞉ |
ஏதத்தே ப்ரத²மம் ராஜன்மன்வந்தரமுதா³ஹ்ருதம் || 1-7-11

ஔர்வோ வஸிஷ்ட²புத்ரஸ்²ச ஸ்தம்ப³꞉ காஸ்²யப ஏவ ச |
ப்ராணோ ப்³ருஹஸ்பதிஸ்²சைவ த³த்தோ நிஸ்²ச்யவனஸ்ததா² || 1-7-12

ஏதே மஹர்ஷயஸ்தாத வாயுப்ரோக்தா மஹாவ்ரதா꞉ |
தே³வாஸ்²ச துஷிதா நாம ஸ்ம்ருதா꞉ ஸ்வாரோசிஷே(அ)ந்தரே || 1-7-13

ஹவிர்த்⁴ர꞉ ஸுக்ருதிர்ஜ்யோதிராபோமூர்திரயஸ்மய꞉ |
ப்ரதித²ஸ்²ச நப⁴ஸ்யஸ்²ச நப⁴ ஊர்ஜஸ்ததை²வ ச || 1-7-14

ஸ்வாரோசிஷஸ்ய புத்ராஸ்தே மனோஸ்தாத மஹாத்மன꞉ |
கீர்திதா꞉ ப்ருதி²வீபால மஹாவீர்யபராக்ரமா꞉ || 1-7-15

த்³விதீயமேதத்கதி²தம் தவ மன்வந்தரம் மயா |
இத³ம் த்ருதீயம் வக்ஷ்யாமி தன்னிபோ³த⁴ நராதி⁴ப || 1-7-16

வஸிஷ்ட²புத்ரா꞉ ஸப்தாஸன் வாஸிஷ்டா² இதி விஸ்²ருதா꞉ |
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸ்ய ஸுதா ஊர்ஜ்ஜா நாம ஸுதேஜஸ꞉ || 1-7-17

ருஷயோ(அ)த்ர மயா ப்ரோக்தா꞉ கீர்த்யமானான்னிபோ³த⁴ மே |
ஔத்தமேயான் மஹாராஜ த³ஸ² புத்ரான்மனோரமான் || 1-7-18

இஷ ஊர்ஜஸ்தனூஜஸ்²ச மது⁴ர்மாத⁴வ ஏவ ச |
ஸு²சி꞉ ஸு²க்ர꞉ ஸஹஸ்²சைவ நப⁴ஸ்யோ நப⁴ ஏவ ச || 1-7-19

பா⁴னவஸ்தத்ர தே³வாஸ்²ச மன்வந்தரமுதா³ஹ்ருதம் |
மன்வந்தரம் சதுர்த²ம் தே கத²யிஷ்யாமி தச்ச்²ருணு || 1-7-20

காவ்ய꞉ ப்ருது²ஸ்ததை²வாக்³னிர்ஜன்யுர்தா⁴தா ச பா⁴ரத |
கபீவானகபீவாம்ஸ்²ச தத்ர ஸப்தர்ஷயோ(அ)பரே || 1-7-21

புராணே கதி²தாஸ்தாத புத்ரா꞉ பௌத்ராஸ்²ச பா⁴ரத |
ஸத்யா தே³வக³ணாஸ்²சைவ தாமஸஸ்யாந்தரே மனோ꞉ || 1-7-22

புத்ராம்ஸ்²சைவ ப்ரவக்ஷ்யாமி தாமஸஸ்ய மனோர்ன்ருப |
த்³யுதிஸ்தபஸ்ய꞉ ஸுதபாஸ்தபோமூலஸ்தபோத⁴ன꞉ || 1-7-23

தபோரதிரகல்மாஷஸ்தன்வீ த⁴ன்வீ பரந்தப꞉ |
தாமஸஸ்ய மனோரேதே த³ஸ² புத்ரா மஹாப³லா꞉ || 1-7-24

வாயுப்ரோக்தா மஹாராஜ பஞ்சமம் தத³னந்தரம் |
வேத³பா³ஹுர்யது³த்⁴ரஸ்²ச முனிர்வேத³ஸி²ராஸ்ததா² || 1-7-25

ஹிரண்யரோமா பர்ஜன்ய ஊர்த்⁴வபா³ஹுஸ்²ச ஸோமஜ꞉ |
ஸத்யனேத்ரஸ்ததா²த்ரேய ஏதே ஸப்தர்ஷயோ(அ)பரே || 1-7-26

தே³வாஸ்²ச பூ⁴தரஜஸஸ்ததா² ப்ரக்ருதயோ(அ)பரே |
பாரிப்லவஸ்²ச ரைப்⁴யஸ்²ச மனோரந்தரமுச்யதே || 1-7-27

அத² புத்ரானிமாம்ஸ்தஸ்ய நிபோ³த⁴ க³த³தோ மம |
த்⁴ருதிமானவ்யயோ யுக்தஸ்தத்த்வத³ர்ஸீ² நிருத்ஸுக꞉ || 1-7-28

அரண்யஸ்²ச ப்ரகாஸ²ஸ்²ச நிர்மோஹ꞉ ஸத்யவாக்கவி꞉ |
ரைவதஸ்ய மனோ꞉ புத்ரா꞉ பஞ்சமம் சைதத³ந்தரம் || 1-7-29

ஷஷ்ட²ம் தே ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி தன்னிபோ³த⁴ நராதி⁴ப |
ப்⁴ருகு³ர்னபோ⁴ விவஸ்வாம்ஸ்²ச ஸுதா⁴மா விரஜாஸ்ததா² || 1-7-30

அதினாமா ஸஹிஷ்ணுஸ்²ச ஸப்தைதே வை மஹர்ஷய꞉ |
சாக்ஷுஷஸ்யாந்தரே தாத மனோர்தே³வானிமாஞ்ச்²ருணு || 1-7-31

ஆத்³யா꞉ ப்ரபூ⁴தா ருப⁴வ꞉ ப்ருத²க்³பா⁴வா தி³வௌகஸ꞉ |
லேகா²ஸ்²ச நாம ராஜேந்த்³ர பஞ்ச தே³வக³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ருஷேரங்கி³ரஸ꞉ புத்ரா꞉ மஹாத்மானோ மஹௌஜஸ꞉ || 1-7-32

நாட்³வலேயா மஹாராஜ த³ஸ² புத்ராஸ்²ச விஸ்²ருதா꞉ |
ஊருப்ரப்⁴ரூதயோ ராஜன்ஷஷ்ட²ம் மன்வந்தரம் ஸ்ம்ருதம் || 1-7-33

அத்ரிர்வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வான் கஸ்²யபஸ்²ச மஹான்ருஷி꞉ |
கௌ³தமோ(அ)த² ப⁴ரத்³வாஜோ விஸ்²வாமித்ரஸ்ததை²வ ச || 1-7-34

ததை²வ புத்ரோ ப⁴க³வான்ருசீகஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸப்தமோ ஜமத³க்³னிஸ்²ச ருஷய꞉ ஸாம்ப்ரதம் தி³வி || 1-7-35

ஸாத்⁴யா ருத்³ராஸ்²ச விஸ்²வே ச மருதோ வஸவஸ்ததா² |
ஆதி³த்யாஸ்²சாஸ்²வினௌ சைவ தே³வௌ வைவஸ்வதௌ ஸ்ம்ருதௌ || 1-7-36

மனோர்வைவஸ்வதஸ்யைதே வர்தந்தே ஸாம்ப்ரதே(அ)ந்தரே |
ஈக்ஷ்வாகுப்ரமுகா²ஸ்²சைவ த³ஸ² புத்ரா மஹாத்மன꞉ || 1-7-37

ஏதேஷாம் கீர்திதானாம் து மஹர்ஷீணாம் மஹௌஜஸாம் |
ராஜபுத்ராஸ்²ச பௌத்ராஸ்²ச தி³க்ஷு ஸர்வாஸு பா⁴ரத || 1-7-38

மன்வந்தரேஷு ஸர்வேஷு ப்ராக்³தி³ஸ²꞉ ஸப்தஸப்தகா꞉ |
ஸ்தி²தா லோகவ்யவஸ்தா²ர்த²ம் லோகஸம்ரக்ஷணாய ச || 1-7-39

மன்வந்தரே வ்யதிக்ராந்தே சத்வார꞉ ஸப்தகா க³ணா꞉ |
க்ருத்வா கர்ம தி³வம் யாந்தி ப்³ரஹ்மலோகமனாமயம் || 1-7-40

ததோ(அ)ன்யே தபஸா யுக்தா꞉ ஸ்தா²னமாபூரயந்த்யுத |
அதீதா வர்தமானாஸ்²ச க்ரமேணைதேன பா⁴ரத || 1-7-41

ஏதான்யுக்தானி கௌரவ்ய ஸப்தாதீதானி பா⁴ரத |
மன்வந்தராணி ஷட்சாபி நிபோ³தா⁴னாக³தானி மே || 1-7-42

ஸாவர்ணா மனவஸ்தாத பஞ்ச தாம்ஸ்²ச நிபோ³த⁴ மே |
ஏகோ வைவஸ்வதஸ்தேஷாம் சத்வாரஸ்து ப்ரஜாபதே꞉ || 1-7-43

பரமேஷ்டி²ஸுதாஸ்தாத மேருஸாவர்ணதாங்க³தா꞉ |
த³க்ஷஸ்யைதே ஹி தௌ³ஹித்ரா꞉ ப்ரியாயாஸ்தனயா ந்ருப |
மஹாந்தஸ்தபஸா யுக்தா மேருப்ருஷ்டே² மஹௌஜஸ꞉ || 1-7-44

ருசே꞉ ப்ரஜாபதே꞉ புத்ரோ ரௌச்யோ நாம மனு꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
பூ⁴த்யாம் சோத்பாதி³தோ தே³வ்யாம் பௌ⁴த்யோ நாம ருசே꞉ ஸுத꞉ || 1-7-45

அனாக³தாஸ்²ச ஸப்தைதே ஸ்ம்ருதா தி³வி மஹர்ஷய꞉ |
மனோரந்தரமாஸாத்³ய ஸாவர்ணஸ்ய ஹ தாஞ்ச்²ருணு || 1-7-46

ராமோ வ்யாஸஸ்ததா²த்ரேயோ தீ³ப்திமானிதி விஸ்²ருத꞉ |
பா⁴ரத்³வாஜஸ்ததா² த்³ரௌணீரஸ்²வத்தா²மா மஹாத்³யுதி꞉ || 1-7-47

கௌ³தமஸ்யாத்மஜஸ்²சைவ ஸ²ரத்³வான் கௌ³தம꞉ க்ருப꞉ |
கௌஸி²கோ கா³லவஸ்²சைவ ருரு꞉ காஸ்²யப ஏவ ச || 1-7-48

ஏதே ஸப்த மஹாத்மானோ ப⁴விஷ்யா முனிஸத்தமா꞉ |
ப்³ரஹ்மண꞉ ஸத்³ருஸா²ஸ்²சைதே த⁴ன்யா꞉ ஸப்தர்ஷய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 1-7-49

அபி⁴ஜாத்யாச தபஸா மந்த்ரவ்யாகரணைஸ்ததா² |
ப்³ரஹ்மலோகப்ரதிஷ்டா²ஸ்து ஸ்ம்ருதா꞉ ஸப்தர்ஷயோ(அ)மலா꞉ || 1-7-50

பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வஜ்ஜ்ஞானம் பு³த்³த்⁴வா சைவ து யை꞉ ஸ்வயம் |
தபஸா வை ப்ரஸித்³தா⁴ யே ஸங்க³தா꞉ ப்ரவிசிந்தகா꞉ || 1-7-51

மந்த்ரவ்யாகரணாத்³யைஸ்²ச ஐஸ்²வர்யாத்ஸர்வஸ²ஸ்²ச யே |
ஏதான் பா⁴ர்யாந்த்³விஜோ ஜ்ஞாத்வா நைஷ்டி²கானி ச நாம ச || 1-7-52

ஸப்தைதே ஸப்தபி⁴ஸ்²சைவ கு³ணை꞉ ஸப்தர்ஷய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
தீ³ர்கா⁴யுஷோ மந்த்ரக்ருத ஈஸ்²வரா தீ³ர்க⁴சக்ஷுஷ꞉ || 1-7-53

பு³த்³த்⁴யா ப்ரத்யக்ஷத⁴ர்மாணோ கோ³த்ரப்ராவர்தகாஸ்ததா² |
க்ருதாதி³ஷு யுகா³க்²யேஷு ஸர்வேஷ்வேவ புன꞉ புன꞉ || 1-7-54

ப்ராவர்தயந்தி தே வர்ணானாஸ்²ரமாம்ஸ்²சைவ ஸர்வஸ²꞉ |
ஸப்தர்ஷயோ மஹாபா⁴கா³꞉ஸத்யத⁴ர்மபராயணா꞉ || 1-7-55

தேஷாஞ்சைவான்வயோத்பன்னா꞉ ஜாயந்தீஹ புன꞉ புன꞉ |
மந்த்ரப்³ராஹ்மணகர்தாரோ த⁴ர்மே ப்ரஸி²தி²லே ததா² || 1-7-56

யஸ்மாச்ச வரதா³꞉ ஸப்த பரேப்⁴யஸ்²சாபரா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
தஸ்மான்ன காலோ ந வய꞉ ப்ரமாணம்ருஷிபா⁴வனே || 1-7-57

ஏஷ ஸப்தர்ஷிகோத்³தே³ஸோ² வ்யாக்²யாதஸ்தே மயா ந்ருப |
ஸாவர்ணஸ்ய மனோ꞉ புத்ரான்ப⁴விஷ்யாஞ்ச்²ருணு ஸத்தம || 1-7-58

வரீயாம்ஸ்²சாவரீயாம்ஸ்²ச ஸம்மதோ த்⁴ருதிமான் வஸு꞉ |
சரிஷ்ணுரப்யத்⁴ருஷ்ணுஸ்²ச வாஜ꞉ ஸுமதிரேவ ச |
ஸாவர்ணஸ்ய மனோ꞉ புத்ரா꞉ ப⁴விஷ்யா த³ஸ² பா⁴ரத || 1-7-59

ப்ரத²மே மேருஸாவர்ண꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி முனீஞ்ச்²ருணு |
மேதா⁴திதி²ஸ்து பௌலஸ்த்யோ வஸு꞉ காஸ்²யப ஏவ ச || 1-7-60

ஜ்யோதிஷ்மான்பா⁴ர்க³வஸ்²சைவ த்³யுதிமானங்கி³ராஸ்ததா² |
ஸாவனஸ்²சைவ வாஸிஷ்ட² ஆத்ரேயோ ஹவ்யவாஹன꞉ || 1-7-61

பௌலஹ꞉ ஸப்த இத்யேதே முனயோ ரோஹிதே(அ)ந்தரே |
தே³வதானாம் க³ணாஸ்தத்ர த்ரய ஏவ நராதி⁴ப || 1-7-62

த³க்ஷபுத்ரஸ்ய புத்ராஸ்தே ரோஹிதஸ்ய ப்ரஜாபதே꞉ |
மனோ꞉ புத்ரோ த்⁴ருஷ்டகேது꞉ பஞ்சஹோத்ரோ நிராக்ருதி꞉ || 1-7-63

ப்ருது²꞉ஸ்²ரவா பூ⁴ரிதா⁴மா ருசீகோஷ்டஹதோ க³ய꞉ |
ப்ரத²மஸ்ய து ஸாவர்ணேர்னவ புத்ரா மஹௌஜஸ꞉ |ல் 1-7-64

த³ஸ²மே த்வத² பர்யாயே த்³விதீயஸ்யாந்தரே மனோ꞉
ஹவிஷ்மான் பௌலஹஸ்²சைவ ஸுக்ருதிஸ்²சைவ பா⁴ர்க³வ꞉ || 1-7-65

அபோமூர்திஸ்ததா²த்ரேயோ வாஸிஷ்ட²ஸ்²சாஷ்டம꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
பௌலஸ்த்ய꞉ ப்ரமிதிஸ்²சைவ நபோ⁴க³ஸ்²சைவ காஸ்²யப꞉ |
அங்கி³ரா நப⁴ஸ꞉ ஸத்ய꞉ ஸப்தைதே பரமர்ஷய꞉ || 1-7-66

தே³வதானாம் க³ணௌ த்³வௌ தௌ ருஷிமந்த்ராஸ்²ச யே ஸ்ம்ருதா꞉ |
மனோ꞉ ஸுதோத்தமௌஜாஸ்²ச நிகுஷஞ்ஜஸ்²ச வீர்யவான் || 1-7-67

ஸ²தானீகோ நிராமித்ரோ வ்ருஷஸேனோ ஜயத்³ரத²꞉ |
பூ⁴ரித்³யும்ன꞉ ஸுவர்சாஸ்²ச த³ஸ² த்வேதே மனோ꞉ ஸுதா꞉ || 1-7-68

ஏகாத³ஸே²(அ)த² பர்யாயே த்ரூதீயஸ்யாந்தரே மனோ꞉ |
தஸ்ய ஸப்த ருஷீம்ஸ்²சாபி கீர்த்யமானான்னிபோ³த⁴ மே || 1-7-69

ஹவிஷ்மான்காஸ்²யபஸ்²சாபி ஹவிஷ்மான்யஸ்²ச பா⁴ர்க³வ꞉ |
தருணஸ்²ச ததா²த்ரேயோ வாஸிஷ்ட²ஸ்த்வனக⁴ஸ்ததா² || 1-7-70

அங்கி³ராஸ்²சோத³தி⁴ஷ்ண்யஸ்²ச பௌலஸ்த்யோ நிஸ்²சரஸ்ததா² |
புலஹஸ்²சாக்³னிதேஜாஸ்²ச பா⁴வ்யா꞉ ஸப்த மஹர்ஷய꞉ || 1-7-71

ப்³ரஹ்மணஸ்து ஸுதா தே³வா க³ணாஸ்தேஷாம் த்ரய꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஸம்வர்தக꞉ ஸுஸ²ர்மா ச தே³வானீக꞉ புரூட்³வஹ꞉ || 1-7-72

க்ஷேமத⁴ன்வா த்³ருடா⁴யுஸ்²ச ஆத³ர்ஸ²꞉ பண்ட³கோ மனு꞉ |
ஸாவர்ணஸ்ய து புத்ரா வை த்ருதீயஸ்ய நவ ஸ்ம்ருதா꞉ || 1-7-73

சதுர்த²ஸ்ய து ஸாவர்ணேர்ருஷீன்ஸப்த நிபோ³த⁴ மே |
த்³யுதிர்வஸிஷ்ட²புத்ரஸ்²ச ஆத்ரேய꞉ ஸுதபாஸ்ததா² || 1-7-74

அங்கி³ராஸ்தபஸோ மூர்திஸ்தபஸ்வீ காஸ்²யபஸ்ததா² |
தபோஸ²னஸ்²ச பௌலஸ்த்ய꞉ பௌலஹஸ்²ச தபோ ரவி꞉ || 1-7-75 ||

பா⁴ர்க³வ꞉ ஸப்தமஸ்தேஷாம் விஜ்ஞேயஸ்து ததோ த்⁴ருதி꞉ |
பஞ்ச தே³வக³ணா꞉ ப்ரோக்தா மானஸா ப்³ரஹ்மணஸ்²ச தே || 1-7-76

தே³வவாயுரதூ³ரஸ்²ச தே³வஸ்²ரேஷ்டோ² விதூ³ரத²꞉ |
மித்ரவான்மித்ரதே³வஸ்²ச மித்ரஸேனஸ்²ச மித்ரக்ருத் |
மித்ரபா³ஹு꞉ ஸுவர்சாஸ்²ச த்³வாத³ஸ²ஸ்ய மனோ꞉ ஸுதா꞉ || 1-7-77

த்ரயோத³ஸே² ச பர்யாயே பா⁴வ்யே மன்வந்தரே மனோ꞉ |
அங்கி³ராஸ்²சைவ த்⁴ருதிமான்பௌலஸ்த்யோ ஹவ்யபஸ்து ய꞉ || 1-7-78

பௌலஹஸ்தத்த்வத³ர்ஸீ² ச பா⁴ர்க³வஸ்²ச நிருத்ஸுக꞉ |
நிஷ்ப்ரகம்பஸ்ததா²த்ரேயோ நிர்மோஹ꞉ காஸ்²யபஸ்ததா² || 1-7-79

ஸுதபாஸ்²சைவ வாஸிஷ்ட²꞉ ஸப்தைதே து மஹர்ஷய꞉ |
த்ரய ஏவ க³ணா꞉ ப்ரோக்தா தே³வதானாம் ஸ்வயம்பு⁴வா || 1-7-80

த்ரயோத³ஸ²ஸ்ய புத்ராஸ்தே விஜ்ஞேயாஸ்து ருசே꞉ ஸுதா꞉ |
சித்ரஸேனோ விசித்ரஸ்²ச நயோ த⁴ர்மப்⁴ருதோ த்⁴ருத꞉ || 1-7-81

ஸுனேத்ர꞉ க்ஷத்ரவ்ருத்³தி⁴ஸ்²ச ஸுதபா நிர்ப⁴யோ த்³ருட⁴꞉ |
ரௌச்யஸ்யைதே மனோ꞉ புத்ரா꞉ அந்தரே து த்ரயோத³ஸே² || 1-7-82

சதுர்த³ஸே²(அ)த² பர்யாயே பௌ⁴த்யஸ்யைவாந்தரே மனோ꞉ |
பா⁴ர்க³வோ ஹ்யதிபா³ஹுஸ்²ச ஸு²சிராங்கி³ரஸஸ்ததா² || 1-7-83

யுக்தஸ்²சைவ ததா²த்ரேய꞉ ஸு²க்ரோ வாஸிஷ்ட² ஏவ ச |
அஜித꞉ பௌலஹஸ்²சைவ அந்த்யா꞉ ஸப்தர்ஷயஸ்²ச தே || 1-7-84

ஏதேஷாம் கல்ய உத்தா²ய கீர்தனாத்ஸுக²மேத⁴தே |
யஸ²ஸ்²சாப்னோதி ஸுமஹதா³யுஷ்மாம்ஸ்²ச ப⁴வேன்னர꞉ || 1-7-85

அதீதானாக³தானாம் வை மஹர்ஷீணாம்ஸதா³ நர꞉ |
தே³வதானாம் க³ணா꞉ ப்ரோக்தா꞉ பஞ்ச வை ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 1-7-86

தரங்க³பீ⁴ருர்வப்ரஸ்²ச தரஸ்வானுக்³ர ஏவ ச |
அபி⁴மானீ ப்ரவீணஸ்²ச ஜிஷ்ணு꞉ ஸங்க்ரந்த³னஸ்ததா² || 1-7-87

தேஜஸ்வீ ஸப³லஸ்²சைவ பௌ⁴த்யஸ்யைதே மனோ꞉ ஸுதா꞉ |
பௌ⁴த்யஸ்யைவாதி⁴காரே து பூர்ணம் கல்பஸ்து பூர்யதே || 1-7-88

இத்யேதே நாமதோ(அ)தீதா꞉ மனவ꞉ கீர்திதா மயா |
தைரியம் ப்ரூதி²வீ தாத ஸமுத்³ராந்தா ஸபத்தனா || 1-7-89

பூர்ணம் யுக³ஸஹஸ்ரம் து பரிபால்யா நராதி⁴ப |
ப்ரஜாபி⁴ஸ்²சைவ தபஸா ஸம்ஹாரஸ்தேஷு நித்யஸ²꞉ || 1-7-90

இதிஸ்²ரிமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வானி மன்வந்தரவர்ணனம்
ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_7_mpr.html


##Itrans encodimg of HarivaMshamahApurANam-
Part I harivaMshaparva
Chapter 7
Encoded and proofread by K S Ramachandran ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
22 April,  2007.
Source:  Chitrashala Press edn, Gita Press edn.##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
(7)

saptamo.adhyAyaH

manvantaravarNanam

janamejaya uvAcha
manvantarANi sarvANi  vistareNa tapodhana |
teShAM sR^iShTiM visR^iShTiM cha vaishampAyana kIrtaya || 1-7-1

yAvanto manavashchaiva yAvantaM kAlameva cha |
manvantaraM tathA brahma~nChrotumichChAmi tattvataH || 1-7-2

vaishaMpAyana UvAcha
na shakyo vistarastAta vaktuM varShashatairapi |
manvantarANAM kauravya saMkShepaM tveva me shR^iNu || 1-7-3

svAyambhuvo manustAta manuH svArochiShastathA |
uttamastAmasashchaiva raivatashchAkShuShastathA || 1-7-4

vaivasvatasya kauravya sAMprato manuruchyate |
sAvarNishcha manustAta bhautyo rauchyastathaiva cha || 1-7-5

tathaiva merusAvarNAshchatvAro manavaH smR^itAH |
atItA vartamAnAshcha tathaivAnAgatAshcha ye || 1-7-6

kIrtitA manavastAta mayaite tu yathAshrutam |
R^iShIMsteShAM pravakShyAmi putrAndevagaNAMstathA || 1-7-7

marIchiratrirbhagavAna~NgirAH pulahaH kratuH |
pulastyashcha vasiShThashcha saptaite brahmaNaH sutAH || 1-7-8

uttarasyAM dishi tathA rAjan saptarShayo.apare |
devAshcha shAntarajasastathA prakR^itayaH pare |
yAmA nAma tathA devA AsansvAyaMbhuve.antare || 1-7-9

agnIdhrashchAgnibAhushcha medhA medhAtithirvasuH |
jyotiShmAndyutimAnhavyaH savanaH putra eva cha || 1-7-10

manoH svAyaMbhuvasyaite dasha putrA mahaujasaH |
etatte prathamaM rAjanmanvantaramudAhR^itam || 1-7-11

aurvo vasiShThaputrashcha stambaH kAshyapa eva cha |
prANo bR^ihaspatishchaiva datto nishchyavanastathA || 1-7-12

ete maharShayastAta vAyuproktA mahAvratAH |
devAshcha tuShitA nAma smR^itAH svArochiShe.antare || 1-7-13

havirdhraH sukR^itirjyotirApomUrtirayasmayaH |
pratithashcha nabhasyashcha nabha Urjastathaiva cha || 1-7-14

svArochiShasya putrAste manostAta mahAtmanaH |
kIrtitAH pR^ithivIpAla mahAvIryaparAkramAH || 1-7-15 

dvitIyametatkathitaM tava manvantaraM mayA |
idaM tR^itIyaM vakShyAmi tannibodha narAdhipa || 1-7-16

vasiShThaputrAH saptAsan vAsiShThA iti vishrutAH |
hiraNyagarbhasya sutA UrjjA nAma sutejasaH || 1-7-17

R^iShayo.atra mayA proktAH kIrtyamAnAnnibodha me |
auttameyAn mahArAja dasha putrAnmanoramAn || 1-7-18

iSha UrjastanUjashcha madhurmAdhava eva cha |
shuchiH shukraH sahashchaiva nabhasyo nabha eva cha || 1-7-19

bhAnavastatra devAshcha manvantaramudAhR^itam |
manvantaraM chaturthaM te kathayiShyAmi tachChR^iNu || 1-7-20

kAvyaH pR^ithustathaivAgnirjanyurdhAtA cha bhArata |
kapIvAnakapIvAMshcha tatra saptarShayo.apare || 1-7-21

purANe kathitAstAta putrAH pautrAshcha bhArata |
satyA devagaNAshchaiva tAmasasyAntare manoH || 1-7-22

putrAMshchaiva pravakShyAmi tAmasasya manornR^ipa |
dyutistapasyaH sutapAstapomUlastapodhanaH || 1-7-23

taporatirakalmAShastanvI dhanvI paraMtapaH |
tAmasasya manorete dasha putrA mahAbalAH || 1-7-24

vAyuproktA mahArAja pa~nchamaM tadanantaram |
vedabAhuryadudhrashcha munirvedashirAstathA || 1-7-25

hiraNyaromA parjanya UrdhvabAhushcha somajaH |
satyanetrastathAtreya ete saptarShayo.apare || 1-7-26

devAshcha bhUtarajasastathA prakR^itayo.apare |
pAriplavashcha raibhyashcha manorantaramuchyate || 1-7-27

atha putrAnimAMstasya nibodha gadato mama |
dhR^itimAnavyayo yuktastattvadarshI nirutsukaH || 1-7-28

araNyashcha prakAshashcha nirmohaH satyavAkkaviH |
raivatasya manoH putrAH pa~nchamaM chaitadantaram || 1-7-29

ShaShThaM te saMpravakShyAmi tannibodha narAdhipa |
bhR^igurnabho vivasvAMshcha sudhAmA virajAstathA || 1-7-30

atinAmA sahiShNushcha saptaite vai maharShayaH |
chAkShuShasyAntare tAta manordevAnimA~nChR^iNu || 1-7-31

AdyAH  prabhUtA R^ibhavaH pR^ithagbhAvA divaukasaH |
lekhAshcha nAma rAjendra pa~ncha devagaNAH smR^itAH |
R^iShera~NgirasaH putrAH mahAtmAno mahaujasaH || 1-7-32

nADvaleyA mahArAja dasha putrAshcha vishrutAH |
UruprabhR^Itayo rAjanShaShThaM manvantaraM smR^itam || 1-7-33

atrirvasiShTho bhagavAn kashyapashcha mahAnR^iShiH |
gautamo.atha bharadvAjo vishvAmitrastathaiva cha || 1-7-34

tathaiva putro bhagavAnR^ichIkasya mahAtmanaH |
saptamo jamadagnishcha R^iShayaH sAMprataM divi || 1-7-35

sAdhyA rudrAshcha vishve cha maruto vasavastathA |
AdityAshchAshvinau chaiva devau vaivasvatau smR^itau || 1-7-36

manorvaivasvatasyaite vartante sAMprate.antare |
IkShvAkupramukhAshchaiva dasha putrA mahAtmanaH || 1-7-37

eteShAM kIrtitAnAM tu maharShINAM mahaujasAm |
rAjaputrAshcha pautrAshcha dikShu sarvAsu bhArata || 1-7-38

manvantareShu sarveShu prAgdishaH saptasaptakAH |
sthitA lokavyavasthArthaM lokasaMrakShaNAya cha || 1-7-39

manvantare vyatikrAnte chatvAraH saptakA gaNAH |
kR^itvA karma divaM yAnti brahmalokamanAmayam || 1-7-40

tato.anye tapasA yuktAH sthAnamApUrayantyuta |
atItA vartamAnAshcha krameNaitena bhArata || 1-7-41

etAnyuktAni kauravya saptAtItAni bhArata |
manvantarANi ShaTchApi nibodhAnAgatAni me || 1-7-42

sAvarNA manavastAta pa~ncha  tAMshcha nibodha me |
eko vaivasvatasteShAM chatvArastu prajApateH || 1-7-43

parameShThisutAstAta merusAvarNatAMgatAH |
dakShasyaite hi dauhitrAH priyAyAstanayA nR^ipa |
mahAntastapasA yuktA merupR^iShThe mahaujasaH || 1-7-44

rucheH prajApateH putro rauchyo nAma manuH smR^itaH |
bhUtyAM chotpAdito devyAM bhautyo nAma rucheH sutaH || 1-7-45

anAgatAshcha saptaite smR^itA divi maharShayaH |
manorantaramAsAdya sAvarNasya ha tA~nChR^iNu || 1-7-46

rAmo vyAsastathAtreyo dIptimAniti vishrutaH |
bhAradvAjastathA drauNIrashvatthAmA mahAdyutiH || 1-7-47

gautamasyAtmajashchaiva sharadvAn gautamaH kR^ipaH |
kaushiko gAlavashchaiva ruruH kAshyapa eva cha || 1-7-48

ete sapta mahAtmAno bhaviShyA munisattamAH |
brahmaNaH sadR^ishAshchaite dhanyAH saptarShayaH smR^itAH || 1-7-49

abhijAtyAcha tapasA mantravyAkaraNaistathA |
brahmalokapratiShThAstu smR^itAH saptarShayo.amalAH || 1-7-50

bhUtabhavyabhavajj~nAnaM buddhvA chaiva tu yaiH svayam |
tapasA vai prasiddhA ye sa~NgatAH pravichintakAH || 1-7-51

mantravyAkaraNAdyaishcha aishvaryAtsarvashashcha ye |
etAn bhAryAndvijo j~nAtvA naiShThikAni cha nAma cha || 1-7-52

saptaite saptabhishchaiva guNaiH saptarShayaH smR^itAH |
dIrghAyuSho mantrakR^ita IshvarA dIrghachakShuShaH || 1-7-53

buddhyA pratyakShadharmANo gotraprAvartakAstathA |
kR^itAdiShu yugAkhyeShu sarveShveva punaH punaH || 1-7-54

prAvartayanti te varNAnAshramAMshchaiva sarvashaH |
saptarShayo mahAbhAgAHsatyadharmaparAyaNAH || 1-7-55

teShAMchaivAnvayotpannAH jAyantIha punaH punaH |
mantrabrAhmaNakartAro dharme prashithile tathA || 1-7-56

yasmAchcha varadAH sapta parebhyashchAparAH smR^itAH |
tasmAnna kAlo na vayaH pramANamR^iShibhAvane || 1-7-57

eSha saptarShikoddesho vyAkhyAtaste mayA nR^ipa |
sAvarNasya manoH putrAnbhaviShyA~nChR^iNu sattama || 1-7-58

varIyAMshchAvarIyAMshcha saMmato dhR^itimAn vasuH |
chariShNurapyadhR^iShNushcha vAjaH sumatireva cha |
sAvarNasya manoH putrAH bhaviShyA dasha bhArata || 1-7-59

prathame merusAvarNaH pravakShyAmi munI~nChR^iNu |
medhAtithistu paulastyo vasuH kAshyapa eva cha || 1-7-60

jyotiShmAnbhArgavashchaiva dyutimAna~NgirAstathA |
sAvanashchaiva vAsiShTha Atreyo havyavAhanaH || 1-7-61

paulahaH sapta ityete munayo rohite.antare |
devatAnAM gaNAstatra traya eva narAdhipa || 1-7-62

dakShaputrasya putrAste rohitasya prajApateH |
manoH putro dhR^iShTaketuH pa~nchahotro nirAkR^itiH || 1-7-63

pR^ithuHshravA bhUridhAmA R^ichIkoShTahato gayaH |
prathamasya tu sAvarNernava putrA mahaujasaH |l 1-7-64

dashame tvatha paryAye dvitIyasyAntare manoH
haviShmAn paulahashchaiva sukR^itishchaiva bhArgavaH || 1-7-65

apomUrtistathAtreyo vAsiShThashchAShTamaH smR^itaH |
paulastyaH pramitishchaiva nabhogashchaiva kAshyapaH |
a~NgirA nabhasaH satyaH saptaite paramarShayaH || 1-7-66

devatAnAM gaNau dvau tau R^iShimantrAshcha ye smR^itAH |
manoH sutottamaujAshcha nikuSha~njashcha vIryavAn || 1-7-67

shatAnIko nirAmitro vR^iShaseno jayadrathaH |
bhUridyumnaH suvarchAshcha dasha tvete manoH sutAH || 1-7-68

ekAdashe.atha paryAye tR^ItIyasyAntare manoH |
tasya sapta R^iShIMshchApi kIrtyamAnAnnibodha me || 1-7-69

haviShmAnkAshyapashchApi haviShmAnyashcha bhArgavaH |
taruNashcha tathAtreyo vAsiShThastvanaghastathA || 1-7-70

a~NgirAshchodadhiShNyashcha paulastyo nishcharastathA |
pulahashchAgnitejAshcha bhAvyAH sapta maharShayaH || 1-7-71

brahmaNastu sutA devA gaNAsteShAM trayaH smR^itAH |
saMvartakaH susharmA cha devAnIkaH purUDvahaH || 1-7-72

kShemadhanvA dR^iDhAyushcha AdarshaH paNDako manuH |
sAvarNasya tu putrA vai tR^itIyasya nava smR^itAH || 1-7-73

chaturthasya tu sAvarNerR^iShInsapta nibodha me |
dyutirvasiShThaputrashcha AtreyaH sutapAstathA || 1-7-74

a~NgirAstapaso mUrtistapasvI kAshyapastathA |
taposhanashcha paulastyaH paulahashcha tapo raviH || 1-7-75 ||

bhArgavaH saptamasteShAM vij~neyastu tato dhR^itiH |
pa~ncha devagaNAH proktA mAnasA brahmaNashcha te || 1-7-76

devavAyuradUrashcha devashreShTho vidUrathaH |
mitravAnmitradevashcha mitrasenashcha mitrakR^it |
mitrabAhuH suvarchAshcha dvAdashasya manoH sutAH || 1-7-77

trayodashe cha paryAye bhAvye manvantare manoH |
a~NgirAshchaiva dhR^itimAnpaulastyo havyapastu yaH || 1-7-78

paulahastattvadarshI cha bhArgavashcha nirutsukaH |
niShprakaMpastathAtreyo nirmohaH kAshyapastathA || 1-7-79

sutapAshchaiva vAsiShThaH saptaite tu maharShayaH |
traya eva gaNAH proktA devatAnAM svayaMbhuvA || 1-7-80

trayodashasya putrAste vij~neyAstu rucheH sutAH |
chitraseno vichitrashcha nayo dharmabhR^ito dhR^itaH || 1-7-81

sunetraH kShatravR^iddhishcha sutapA nirbhayo dR^iDhaH |
rauchyasyaite manoH putrAH antare tu trayodashe || 1-7-82

chaturdashe.atha paryAye bhautyasyaivAntare manoH |
bhArgavo hyatibAhushcha shuchirA~NgirasastathA || 1-7-83

yuktashchaiva tathAtreyaH shukro vAsiShTha eva cha |
ajitaH paulahashchaiva antyAH saptarShayashcha te || 1-7-84

eteShAM kalya utthAya kIrtanAtsukhamedhate |
yashashchApnoti sumahadAyuShmAMshcha bhavennaraH || 1-7-85

atItAnAgatAnAM  vai maharShINAMsadA naraH |
devatAnAM gaNAH proktAH pa~ncha vai bharatarShabha || 1-7-86

tara~NgabhIrurvaprashcha tarasvAnugra eva cha |
abhimAnI pravINashcha jiShNuH saMkrandanastathA || 1-7-87

tejasvI sabalashchaiva bhautyasyaite manoH sutAH |
bhautyasyaivAdhikAre tu pUrNaM kalpastu pUryate || 1-7-88

ityete nAmato.atItAH manavaH kIrtitA mayA |
tairiyaM pR^IthivI tAta samudrAntA sapattanA || 1-7-89

pUrNaM yugasahasraM tu paripAlyA narAdhipa |
prajAbhishchaiva tapasA saMhArasteShu  nityashaH || 1-7-90

  itishrimahAbhArate khileShu harivaMshaparvAni manvantaravarNanaM
saptamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்