Saturday 21 March 2020

மன்வந்தரவர்ணனம் | ஹரிவம்ச பர்வம் அத்யாயம் - 08

அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉

மன்வந்தரக³ணனாயாம்


ஜனமேஜய உவாச
மன்வந்தரஸ்ய ஸங்க்²யானம் யுகா³னாம் ச மஹாமதே |
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ஹ்ன꞉ ப்ரமாணம் ச வக்துமர்ஹஸி மே த்³விஜ || 1-8-1

வைஷம்பாயன உவாச
அஹோராத்ரம் ப⁴ஜேத் ஸூர்யோ மானவம் லௌகிகம் பரம் |
தாமுபாதா³ய க³ணனாம் ஸ்²ருணு ஸங்க்²யாமரிந்த³ம ல்ல் 1-8-2

நிமேஷை꞉ பஞ்சத³ஸ²பி⁴꞉ காஷ்டா² த்ரிம்ஸ²த்து தா꞉ கலா꞉ |
த்ரிம்ஸ²த்கலோ முஹூர்தஸ்து த்ரிம்ஸ²தா தைர்மனீஷிண꞉ || 1-8-3

அஹோராத்ரமிதி ப்ராஹுஸ்²சந்த்³ரஸூர்யக³திம் ந்ருப |
விஸே²ஷேண து ஸர்வேஷு அஹோராத்ரே ச நித்யஸ²꞉ || 1-8-4

அஹோராத்ரா꞉ பஞ்சத³ஸ² பக்ஷ இத்யபி⁴ஸ²ப்³தி³த꞉ |
த்³வௌ பக்ஷௌ து ஸ்ம்ருதோ மாஸோ மாஸௌ த்³வாவ்ருதுருச்யதே || 1-8-5அப்³த³ம் த்³வ்யயனமுக்தம் ச அயனம் த்வ்ருதுபி⁴ஸ்த்ரிபி⁴꞉ |
த³க்ஷிணம் சோத்தரம் சைவ ஸங்க்²யாதத்த்வவிஸா²ரதை³꞉ || 1-8-6

மானேனானேன யோ மாஸ꞉ பக்ஷத்³வயஸமன்வித꞉ |
பித்ரூணாம் தத³ஹோராத்ரமிதி காலவிதோ³ விது³꞉ || 1-8-7

க்ரூஷ்ணபக்ஷஸ்த்வஹஸ்தேஷாம் ஸு²க்லபக்ஷஸ்து ஸ²ர்வரீ |
க்ருஷ்ணபக்ஷம் த்வஹ꞉ ஸ்²ராத்³த⁴ம் பித்ரூணாம் வர்ததே ந்ருப || 1-8-8

மானுஷேண து மானேன யோ வை ஸம்வத்ஸர꞉ ஸ்ம்ருத꞉ |
தே³வானாம் தத³ஹோராத்ரம் தி³வா சைவோத்தராயணம் |
த³க்ஷிணாயனம் ஸ்ம்ருதா ராத்ரி꞉ ப்ராஜ்ஞைஸ்தத்த்வார்த²கோவிதை³꞉ ||1-8-9

தி³வ்யமப்³த³ம் த³ஸ²கு³ணமஹோராத்ரம் மனோ꞉ ஸ்ம்ருதம் |
அஹோராத்ரம் த³ஸ²கு³ணம் மானவ꞉ பக்ஷ உச்யதே || 1-8-10

பக்ஷோ த³ஸ²கு³ணோ மாஸோ மாஸைர்த்³வாத³ஸ²பி⁴ர்கு³ணை꞉ |
ருதுர்மனூனாம் ஸம்ப்ரோக்த꞉ ப்ராஜ்ஞைஸ்தத்வார்த²த³ர்ஸி²பி⁴꞉
ருதுத்ரயேண த்வயனம் தத்³த்³வயேனைவ வத்ஸர꞉ || 1-8-11

சத்வார்யேவ ஸஹஸ்ராணி வர்ஷாணாம் து க்ருதம் யுக³ம் |
தாவச்ச²தீ ப⁴வேத்ஸந்த்⁴யா ஸந்த்⁴யாம்ஸ²ஸ்²ச ததா² ந்ருப || 1-8-12

த்ரீணி வர்ஷஸஹஸ்ராணி த்ரேதா ஸ்யாத் பரிமாணத꞉ |
தஸ்யாஸ்²ச த்ரிஸ²தீ ஸந்த்⁴யா ஸந்த்⁴யாம்ஸ²ஸ்²ச ததா²வித⁴꞉ || 1-8-13

ததா² வர்ஷஸஹஸ்ரே த்³வே த்³வாபரம் பரிகீர்திதம் |
தஸ்யாபி த்³விஸ²தீ ஸந்த்⁴யா ஸந்த்⁴யாம்ஸ²ஸ்²ச ததா²வித⁴꞉ || 1-8-14

கலிவர்ஷஸஹஸ்ரம் ச ஸங்க்²யாதோ(அ)த்ர மனீஷிபி⁴꞉ |
தஸ்யாபி ஸ²திகா ஸந்த்⁴யா ஸந்த்⁴யாம்ஸ²ஸ்²சைவ தத்³வித⁴꞉ || 1-8-15

ஏஷா த்³வாத³ஸ²ஸாஹஸ்ரீ யுக³ஸங்க்²யா ப்ரகீர்திதா |
தி³வ்யேனானேன மானேன யுக³ஸங்க்²யாம் நிபோ³த⁴ மே || 1-8-16

க்ருதம் த்ரேதா த்³வாபரம் ச கலிஸ்²சைவ சதுர்யுகீ³ |
யுக³ம் ததே³கஸப்தத்யா க³ணிதம் ந்ருபஸத்தம || 1-8-17

மன்வந்தரமிதி ப்ரோக்தம் ஸங்க்²யானார்த²விஸா²ரதை³꞉ |
அயனம் சாபி தத்ப்ரோக்தம் த்³வே(அ)யனே த³க்ஷிணோத்தரே || 1-8-18

மனு꞉ ப்ரலீயதே யத்ர ஸமாப்தே சாயனே ப்ரபோ⁴꞉ |
ததோ(அ)பரோ மனு꞉ காலமேதாவந்தம் ப⁴வத்யுத || 1-8-19

ஸமதீதேஷு ராஜேந்த்³ர ப்ரோக்த꞉ ஸம்வத்ஸர꞉ ஸ வை |
ததே³வ சாயுதம் ப்ரோக்தம் முனினா தத்த்வத³ர்ஸி²னா || 1-8-20

ப்³ரஹ்மணஸ்தத³ஹ꞉ ப்ரோக்தம் கல்பஸ்²சேதி ஸ கத்²யதே |
ஸஹ்ஸ்ரயுக³பர்யந்தா யா நிஸா² ப்ரோச்யதே பு³தை⁴꞉ || 1-8-21

நிமஜ்ஜத்யப்ஸு யத்ரோர்வீ ஸஸை²லவனகானநா |
தஸ்மின் யுக³ஸஹஸ்ரே து பூர்ணே ப⁴ரதஸத்தம || 1-8-22

ப்³ராஹ்மே தி³வஸபர்யந்தே கல்போ நி꞉ஸே²ஷ உச்யதே |
யுகா³னி ஸப்ததிஸ்தானி ஸாக்³ராணி கதி²தானி தே || 1-8-23

க்ருதத்ரேதானிப³த்³தா⁴னி மனோரந்தரமுச்யதே |
சதுர்த³ஸை²தே மனவ꞉ கீர்திதா꞉ கீர்திவர்த⁴னா꞉ || 1-8-24

வேதே³ஷு ஸபுராணேஷு ஸர்வேஷு ப்ரப⁴விஷ்ணவ꞉ |
ப்ரஜானாம் பதயோ ராஜந்த⁴ன்யமேஷாம் ப்ரகீர்தனம் || 1-8-25

மன்வந்தரேஷு ஸம்ஹாரா꞉ ஸம்ஹாராந்தேஷு ஸம்ப⁴வா꞉ |
ந ஸ²க்யமந்தரம் தேஷாம் வக்தும் வர்ஷஸ²தைரபி || 1-8-26

விஸர்க³ஸ்ய ப்ரஜானாம் வை ஸம்ஹாரஸ்ய ச பா⁴ரத |
மன்வந்தரேஷு ஸம்ஹாரா꞉ ஸ்²ரூயந்தே ப⁴ரதர்ஷப⁴ || 1-8-27

ஸஸே²ஷாஸ்தத்ர திஷ்ட²ந்தி தே³வா꞉ ஸப்தர்ஷிபி⁴꞉ ஸஹ |
தபஸா ப்³ரஹ்மசர்யேண ஸ்²ருதேன ச ஸமாஹிதா꞉ || 1-8-28

பூர்ணே யுக³ஸஹஸ்ரே து கல்போ நி꞉ஸே²ஷ உச்யதே |
தத்ர ஸர்வாணி பூ⁴தானி த³க்³தா⁴ன்யாதி³த்யதேஜஸா || 1-8-29

ப்³ரஹ்மாணமக்³ரத꞉ க்ருத்வா ஸஹாதி³த்யக³ணைர்விபு⁴ம் |
யோக³ம் யோகீ³ஸ்²வரம் தே³வமஜம் க்ஷேத்ரஜ்ஞமச்யுதம் |
ப்ரவிஸ²ந்தி ஸுரஸ்²ரேஷ்ட²ம் ஹரிம் நாராயணம் ப்ரபு⁴ம் || 1-8-30

ய꞉ ஸ்ரஷ்டா ஸர்வபூ⁴தானாம் கல்பாந்தேஷு புன꞉ புன꞉ |
அவ்யக்த꞉ ஸா²ஸ்²வதோ தே³வஸ்தஸ்ய ஸர்வமித³ம் ஜக³த் || 1-8-31

தத்ர ஸம்வர்ததே ராத்ரி꞉ ஸகலைகார்ணவே ததா³ |
நாராயணோத³ரே நித்³ராம் ப்³ராஹ்ம்யம் வர்ஷஸஹஸ்ரகம் || 1-8-32

தாவந்தமிதி காலஸ்ய ராத்ரிரித்யபி⁴ஸ²ப்³தி³தா |
நித்³ராயோக³மனுப்ராப்தோ யஸ்யாம் ஸே²தே பிதாமஹ꞉ || 1-8-33

ஸா ச ராத்ரிரபக்ராந்தா ஸஹஸ்ரயுக³பர்யயா |
ததா³ ப்ரபு³த்³தோ⁴ ப⁴க³வான்ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ || 1-8-34

புன꞉ ஸிஸ்ருக்ஷயா யுக்த꞉ ஸர்கா³ய வித³தே⁴ மன꞉ |
ஸைவ ஸ்ம்ருதி꞉ புராணேயம் தத்³வ்ருத்தம் தத்³விசேஷ்டிதம் || 1-8-35

தே³வஸ்தா²னானி தான்யேவ கேவலம் ச விபர்யய꞉ |
ததோ த³க்³தா⁴னி பூ⁴தானி ஸர்வாண்யாதி³த்யரஸ்²மிபி⁴꞉ || 1-8-36

தே³வர்ஷியக்ஷக³ந்த⁴ர்வா꞉ பிஸா²சோரக³ராக்ஷஸா꞉ |
ஜாயந்தே ச புனஸ்தாத யுகே³ ப⁴ரதஸத்தம || 1-8-37

யத²ர்தாவ்ருதுலிங்கா³னி நானாரூபாணி பர்யயே |
த்³ருஸ்²யந்தே தானி தான்யேவ ததா² ப்³ராஹ்மீஷு ராத்ரிஷு || 1-8-38

நிஷ்க்ரமித்வா ப்ரஜாகார꞉ ப்ரஜாபதிரஸம்ஸ²யம் |
யே ச வை மானவா தே³வா꞉ ஸர்வே சைவ மஹர்ஷய꞉ || 1-8-39

தே ஸங்க³தா꞉ ஸு²த்³த⁴ஸங்கா³꞉ ஸ²ஸ்²வத்³த⁴ர்மவிஸர்க³த꞉ |
ந ப⁴வந்தி புனஸ்தாத யுகே³ ப⁴ரதஸத்தம || 1-8-40

தத்ஸர்வம் க்ரமயோகே³ன காலஸங்க்²யாவிபா⁴க³வித் |
ஸஹஸ்ரயுக³ஸங்க்²யானம் க்ரூத்வா தி³வஸமீஸ்²வர꞉ || 1-8-41

ராத்ரிம் யுக³ஸஹஸ்ராந்தாம் க்ருத்வா ச ப⁴க³வான் விபு⁴꞉ |
ஸம்ஹரத்யத² பூ⁴தானி ஸ்ருஜதே ச புன꞉ புன꞉ || 1-8-42

வ்யக்தாவ்யக்தோ மஹாதே³வோ ஹரிர்னாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
தஸ்ய தே கீர்தயிஷ்யாமி மனோர்வைவஸ்வதஸ்ய ஹ || 1-8-43

விஸர்க³ம் ப⁴ரதஸ்²ரேஷ்ட² ஸாம்ப்ரதஸ்ய மஹாத்³யுதே|
வ்ருஷ்ணிவம்ஸ்²ப்ரஸங்கே³ன கத்²யமானம் புராதனம் || 1-8-44

யத்ரோத்பன்னோ மஹாத்மா ஸ ஹரிர்வ்ருஷ்ணிகுலே ப்ரபு⁴꞉ |
ஸர்வாஸுரவினாஸா²ய ஸர்வலோகஹிதாய ச || 1-8-45

இதி ஸ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஸ²பர்வணி
மன்வந்தரக³ணனாயாமஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/hv_1_8_mpr.html


## itrans encoding of Harivamsham -
Part I - Harivamsha parva-
Chapter 8
Encoded  and proofread by: K S Ramachandran ksrkal @ dataone.in.
March 2007.
Source:  Chitrashala Press edn, read with Gita Press edn.  ##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

aShTamo.adhyAyaH

manvantaragaNanAyAm

janamejaya uvAcha
manvantarasya sa~NkhyAnaM yugAnAM cha mahAmate |
brahmaNo.ahnaH pramANaM cha vaktumarhasi me dvija || 1-8-1

vaiShampAyana uvAcha
ahorAtraM bhajet sUryo mAnavaM laukikaM param |
tAmupAdAya gaNanAM shR^iNu saMkhyAmariMdama  ll 1-8-2

nimeShaiH pa~nchadashabhiH kAShThA  triMshattu tAH kalAH |
triMshatkalo muhUrtastu triMshatA tairmanIShiNaH || 1-8-3

ahorAtramiti prAhushchandrasUryagatiM nR^ipa |
visheSheNa tu sarveShu ahorAtre cha nityashaH || 1-8-4

ahorAtrAH pa~nchadasha pakSha ityabhishabditaH |
dvau pakShau tu smR^ito mAso mAsau dvAvR^ituruchyate || 1-8-5

abdaM dvyayanamuktaM cha ayanaM tvR^itubhistribhiH |
dakShiNaM chottaraM chaiva saMkhyAtattvavishAradaiH || 1-8-6

mAnenAnena yo mAsaH pakShadvayasamanvitaH |
pitR^INAM tadahorAtramiti kAlavido viduH || 1-8-7

kR^IShNapakShastvahasteShAM shuklapakShastu sharvarI |
kR^iShNapakShaM tvahaH shrAddhaM pitR^INAM vartate nR^ipa || 1-8-8

mAnuSheNa tu mAnena yo vai saMvatsaraH smR^itaH |
devAnAM tadahorAtraM divA chaivottarAyaNam |
dakShiNAyanaM smR^itA rAtriH prAj~naistattvArthakovidaiH ||1-8-9

divyamabdaM dashaguNamahorAtraM manoH smR^itam |
ahorAtraM dashaguNaM mAnavaH pakSha uchyate || 1-8-10

pakSho dashaguNo mAso mAsairdvAdashabhirguNaiH |
R^iturmanUnAM saMproktaH prAj~naistatvArthadarshibhiH
R^itutrayeNa tvayanaM taddvayenaiva vatsaraH || 1-8-11

chatvAryeva sahasrANi varShANAM tu kR^itaM yugam |
tAvachChatI bhavetsandhyA sandhyAMshashcha tathA nR^ipa || 1-8-12

trINi varShasahasrANi tretA syAt parimANataH |
tasyAshcha trishatI sandhyA sandhyAMshashcha tathAvidhaH || 1-8-13

tathA varShasahasre dve dvAparaM parikIrtitam |
tasyApi dvishatI sandhyA sandhyAMshashcha tathAvidhaH || 1-8-14

kalivarShasahasraM cha saMkhyAto.atra manIShibhiH |
tasyApi shatikA sandhyA sandhyAMshashchaiva tadvidhaH || 1-8-15

eShA dvAdashasAhasrI yugasaMkhyA prakIrtitA |
divyenAnena mAnena yugasaMkhyAM nibodha me || 1-8-16

kR^itaM tretA dvAparaM cha kalishchaiva chaturyugI |
yugaM tadekasaptatyA gaNitaM nR^ipasattama || 1-8-17

manvantaramiti proktaM saMkhyAnArthavishAradaiH |
ayanaM chApi tatproktaM dve.ayane dakShiNottare || 1-8-18

manuH pralIyate yatra samApte chAyane prabhoH |
tato.aparo manuH kAlametAvantaM bhavatyuta || 1-8-19

samatIteShu rAjendra proktaH saMvatsaraH sa vai |
tadeva chAyutaM proktaM muninA tattvadarshinA || 1-8-20

brahmaNastadahaH proktaM kalpashcheti sa kathyate |
sahsrayugaparyantA yA nishA prochyate budhaiH || 1-8-21

nimajjatyapsu yatrorvI sashailavanakAnanA |
tasmin yugasahasre tu pUrNe bharatasattama || 1-8-22

brAhme divasaparyante kalpo niHsheSha uchyate |
yugAni saptatistAni sAgrANi kathitAni te || 1-8-23

kR^itatretAnibaddhAni manorantaramuchyate |
chaturdashaite manavaH kIrtitAH kIrtivardhanAH || 1-8-24

vedeShu sapurANeShu sarveShu prabhaviShNavaH |
prajAnAM patayo rAjandhanyameShAM prakIrtanam || 1-8-25

manvantareShu saMhArAH saMhArAnteShu saMbhavAH |
na shakyamantaraM teShAM vaktuM varShashatairapi || 1-8-26

visargasya prajAnAM vai saMhArasya cha bhArata |
manvantareShu saMhArAH shrUyante bharatarShabha || 1-8-27

sasheShAstatra tiShThanti devAH saptarShibhiH saha |
tapasA brahmacharyeNa shrutena cha samAhitAH || 1-8-28

pUrNe yugasahasre tu kalpo niHsheSha uchyate |
tatra sarvANi bhUtAni dagdhAnyAdityatejasA || 1-8-29

brahmANamagrataH kR^itvA sahAdityagaNairvibhum |
yogaM yogIshvaraM devamajaM kShetraj~namachyutam |
pravishanti surashreShThaM hariM nArAyaNaM prabhum || 1-8-30

yaH sraShTA sarvabhUtAnAM kalpAnteShu punaH punaH |
avyaktaH shAshvato devastasya sarvamidaM jagat || 1-8-31

tatra saMvartate rAtriH sakalaikArNave tadA |
nArAyaNodare nidrAM brAhmyaM varShasahasrakam || 1-8-32

tAvantamiti kAlasya rAtrirityabhishabditA |
nidrAyogamanuprApto yasyAM shete pitAmahaH || 1-8-33

sA cha rAtrirapakrAntA sahasrayugaparyayA |
tadA prabuddho bhagavAnbrahmA lokapitAmahaH || 1-8-34

punaH sisR^ikShayA yuktaH sargAya vidadhe manaH |
saiva smR^itiH purANeyaM tadvR^ittaM tadvicheShTitam || 1-8-35

devasthAnAni tAnyeva kevalaM cha viparyayaH |
tato dagdhAni bhUtAni sarvANyAdityarashmibhiH || 1-8-36

devarShiyakShagandharvAH pishAchoragarAkShasAH |
jAyante cha punastAta yuge bharatasattama || 1-8-37

yathartAvR^ituli~NgAni nAnArUpANi paryaye |
dR^ishyante tAni tAnyeva tathA brAhmIShu rAtriShu || 1-8-38

niShkramitvA prajAkAraH prajApatirasaMshayam |
ye cha vai mAnavA devAH sarve chaiva maharShayaH || 1-8-39

te saMgatAH shuddhasa~NgAH shashvaddharmavisargataH |
na bhavanti punastAta yuge bharatasattama || 1-8-40

tatsarvaM kramayogena kAlasaMkhyAvibhAgavit |
sahasrayugasaMkhyAnaM kR^ItvA divasamIshvaraH || 1-8-41

rAtriM yugasahasrAntAM kR^itvA cha bhagavAn vibhuH |
saMharatyatha bhUtAni sR^ijate cha punaH punaH || 1-8-42

vyaktAvyakto mahAdevo harirnArAyaNaH prabhuH |
tasya te kIrtayiShyAmi manorvaivasvatasya ha || 1-8-43

visargaM bharatashreShTha sAMpratasya mahAdyute|
vR^iShNivaMshprasa~Ngena kathyamAnaM purAtanam || 1-8-44

yatrotpanno mahAtmA sa harirvR^iShNikule prabhuH |
sarvAsuravinAshAya sarvalokahitAya cha || 1-8-45

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshaparvaNi
manvantaragaNanAyAmaShTamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்