Wednesday 2 March 2022

ஹரிவம்ஷ²வ்ருத்தாந்தஸங்க்³ரஹ꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 134 (31)

அத² சதுஸ்த்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹரிவம்ஷ²வ்ருத்தாந்தஸங்க்³ரஹ꞉

Harivamsam


(1)

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஹரிவம்ஷே²(அ)த்ர வ்ருத்தாந்தா꞉ ப்ரகீர்த்யந்தே க்ரமோதி³தா꞉ |
தத்ராத்³யமாதி³ஸர்க³ஸ்து பூ⁴தஸர்க³ஸ்தத꞉ பர꞉ ||3-134-1

ப்ருதோ²ர்வைந்யஸ்ய சாக்²யாநம் மநூநாம் கீர்தநம் ததா² |
வைவஸ்வதகுலோத்பத்திர்து⁴ந்து⁴மாரகதா² ததா² ||3-134-2

கா³லவோத்பத்திரிக்ஷ்வாகுவம்ஷ²ஸ்யாப்யநுகீர்தநம்  |
பித்ருகல்பஸ்ததோ²த்பத்தி꞉ ஸோமஸ்ய ச பு³த⁴ஸ்ய ச ||3-134-3

அமாவஸோரந்வயஸ்ய கீர்தநம் கீர்திவர்த⁴நம் |
ச்யுதிப்ரதிஷ்டே² ஷ²க்ரஸ்ய ப்ரஸவ꞉ க்ஷத்ரவ்ருத்³த⁴ஜ꞉ ||3-134-4

தி³வோதா³ஸப்ரதிஷ்டா² ச த்ரிஷ²ங்கோ꞉ க்ஷத்ரியஸ்ய ச |
யயாதிசரிதம் சைவ புருவம்ஷ²ஸ்ய கீர்தநம் ||3-134-5

கீர்தநம் க்ருஷ்ணஸம்பூ⁴தே꞉ ஸ்யமந்தகமணேஸ்ததா² |
ஸங்க்ஷேபாத்கீர்திதா விஷ்ணோ꞉ ப்ராது³ர்பா⁴வாஸ்தத꞉ பரம் ||3-134-6

தாரகாமயயுத்³த⁴ம் ச ப்³ரஹ்மலோகஸ்ய வர்ணநம் |
யோக³நித்³ராஸமுத்தா²நம் விஷ்ணோர்வாக்யம் ச வேத⁴ஸ꞉ ||3-134-7

ப்ருத்²வீவாக்யம் ச தே³வாநாமம்ஷா²வதரணம் ததா² |

(2)

ததோ நாரத³வாக்யம் ச ஸ்வப்நக³ர்ப⁴விதி⁴ஸ்ததா² ||3-134-8

ஆர்யாஸ்தவ꞉ புந꞉ க்ருஷ்ணஸமுத்பத்தி꞉ ப்ரபஞ்சத꞉ |
கோ³வ்ரஜே க³மநம் விஷ்ணோ꞉ ஷ²கடஸ்ய நிவர்தநம் ||3-134-9

பூதநாயா வதோ⁴ ப⁴ங்கோ³ யமலார்ஜுநயோரபி |
வ்ருகஸந்த³ர்ஷ²நம் சைவ வ்ருந்தா³வநநிவேஷ²நம் ||3-134-10

ப்ராவ்ருஷோ வர்ணநம் சாபி யமுநாஹ்ரத³த³ர்ஷ²நம் |
காலியஸ்யாபி த³மநம் தே⁴நுகஸ்ய ச ப⁴ஞ்ஜநம் ||3-134-11

ப்ரலம்ப³நித⁴நம் சைவ ஷ²ரத்³வர்ணநமேவ ச |
கி³ரியஜ்ஞப்ரவ்ருத்திஷ்²ச கோ³வர்த⁴நவிதா⁴ரணம் ||3-134-12

கோ³விந்த³ஸ்யாபி⁴ஷேகம் ச கோ³பீஸங்க்ரீட³நம் ததா² |
ரிஷ்டாஸுரஸ்ய நித⁴நமக்ரூரப்ரேஷணம் ததா² ||3-134-13

அந்த⁴கஸ்ய ச வாக்யாநி கேஷி²நோ நித⁴நம் ததா² |
அக்ரூராக³மநம் சைவ நாக³லோகஸ்ய த³ர்ஷ²நம் ||3-134-14

த⁴நுர்ப⁴ங்க³ஸ்ய கத²நம் கம்ஸவாக்யமத꞉ பரம் |
குவலயாபீட³வத⁴ஷ்²சாணூராந்த்⁴ரவத⁴ஸ்ததா²||3-134-15

கம்ஸஸ்ய நித⁴நம் சாபி விலாப꞉ கம்ஸயோஷிதாம் |
உக்³ரஸேநாபி⁴ஷேகஷ்²ச யாத³வாஷ்²வாஸநம் ததா² ||3-134-16

ப்ரத்யாக³திர்கு³ருகுலாத³தோ²க்தா ராமக்ருஷ்ணயோ꞉ |
மது²ராயாஷ்²சோபரோதோ⁴ ஜராஸந்த⁴நிவர்தநம் ||3-134-17

விகத்³ருவாக்யம் ராமஸ்ய த³ர்ஷ²நம் பா⁴ஷணம் ததா² |
கோ³மந்தாரோஹணம் சாபி ஜராஸந்த⁴க³திஸ்ததா² ||3-134-18

கோ³மந்தஸ்ய கி³ரேர்தா³ஹ꞉ கரவீரபுரே க³தி꞉ |
ஷ்²ருகா³லஸ்ய வத⁴ஸ்தத்ர மது²ராக³மநம் தத꞉ ||3-134-19

யமுநாகர்ஷணம் சைவ மது²ராபக்ரமஸ்ததா² |
உபாயேந வத⁴꞉ காலயவநஸ்ய ப்ரகீர்தித꞉ ||3-134-20

நிர்மாணம் த்³வாரவத்யாஸ்து ருக்மிணீஹரணம் ததா² |
விவாஹஷ்²சைவ ருக்மிண்யா ருக்மிணோ நித⁴நம் ததா² ||3-134-21

ப³லதே³வாஹ்நிகம் புண்யம் ப³லமாஹாத்ம்யமேவ ச |
நரகஸ்ய வத⁴꞉ பாரிஜாதஸ்ய ஹரணம் ததா² ||3-134-22

த்³வாரவத்யா விஷே²ஷேண புநர்நிர்மாணகீர்தநம் |
த்³வாரகாயாம் ப்ரவேஷ²ஷ்²ச ஸபா⁴யாம் ச ப்ரவேஷ²நம் ||3-134-23

நாரத³ஸ்ய ச வாக்யாநி வ்ருஷ்ணிவம்ஷா²நுகீர்தநம் |
ஷட்புரஸ்ய வதா⁴க்²யாநம் மேத்⁴யகஸ்ய நிப³ர்ஹணம் ||3-134-24

ஸமுத்³ரயாத்ரா க்ருஷ்ணஸ்ய ஜலகீடா³குதூஹலம் |
ததா² பை⁴மப்ரவீராணாம் மது⁴பாநப்ரவர்தகம் ||3-134-25

ததஷ்²சா²லிக்யகா³ந்த⁴ர்வஸமுதா³ஹரணம் ஹரே꞉ |
பா⁴நோஷ்²ச து³ஹிதுர்பா⁴நுமத்யா ஹரணகீர்தநம் ||3-134-26

ஷ²ம்ப³ரஸ்ய வத⁴ஷ்²சைவ த⁴ந்யோபாக்²யாநமேவ ச |
வாஸுதே³வஸ்ய மஹாத்ம்யம் பா³ணயுத்³த⁴ம் ப்ரபஞ்சிதம் ||3-134-27

(3)

ப⁴விஷ்யம் புஷ்கரம் சைவ ப்ரபஞ்சேநைவ கீர்திதம் |
வராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமநம் ப³ஹுவிஸ்தரம் ||3-134-28

கைலாஸயாத்ரா க்ருஷ்ணஸ்ய பௌந்த்³ரகஸ்ய வத⁴ஸ்தத꞉ |
ஹம்ஸஸ்ய டி³ம்ப⁴கஸ்யைவ வத⁴ஷ்²சைவ ப்ரகீர்தித꞉ ||3-134-29

புரத்ரயஸ்ய ஸம்ஹார இதி வ்ருத்தாந்தஸங்க்³ரஹ꞉ |
கதி²தோ ந்ருபஷா²ர்தூ³ல ஸர்வபாபப்ரணாஷ²ந꞉ ||3-134-30

வ்ருத்தாந்தம் ஷ்²ருணுயாத்³யஸ்து ஸாயம் ப்ராத꞉ ஸமாஹித꞉ |
ஸ யாதி வைஷ்ணவம் தா⁴ம லப்³த⁴காமா꞉ குரூத்³வஹ |
த⁴ந்யம் யஷ²ஸ்யமாயுஷ்யம் பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ||3-134-31

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வ்ருத்தாந்தஸங்க்³ரஹே சதுஸ்த்ரிம்ஷ²த³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_134_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 134 A Precise of Harivamsha 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 9 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatustriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH
harivaMshavR^ittAntasaMgrahaH

(1)

vaishampAyana uvAcha 
harivaMshe.atra vR^ittAntAH prakIrtyante kramoditAH |
tatrAdyamAdisargastu bhUtasargastataH paraH ||3-134-1

pR^ithorvainyasya chAkhyAnaM manUnAM kIrtanaM tathA |
vaivasvatakulotpattirdhundhumArakathA tathA ||3-134-2

gAlavotpattirikShvAkuvaMshasyApyanukIrtanam  |
pitR^ikalpastathotpattiH somasya cha budhasya cha ||3-134-3

amAvasoranvayasya kIrtanaM kIrtivardhanam |
chyutipratiShThe shakrasya prasavaH kShatravR^iddhajaH ||3-134-4

divodAsapratiShThA cha trisha~NkoH kShatriyasya cha |
yayAticharitaM chaiva puruvaMshasya kIrtanam ||3-134-5

kIrtanaM kR^iShNasaMbhUteH syamantakamaNestathA |
sa~NkShepAtkIrtitA viShNoH prAdurbhAvAstataH param ||3-134-6

tArakAmayayuddhaM cha brahmalokasya varNanam |
yoganidrAsamutthAnaM viShNorvAkyaM cha vedhasaH ||3-134-7

pR^ithvIvAkyaM cha devAnAmaMshAvataraNaM tathA |

(2)

tato nAradavAkyaM cha svapnagarbhavidhistathA ||3-134-8

AryAstavaH punaH kR^iShNasamutpattiH prapa~nchataH |
govraje gamanaM viShNoH shakaTasya nivartanam ||3-134-9

pUtanAyA vadho bha~Ngo yamalArjunayorapi |
vR^ikasaMdarshanaM chaiva vR^indAvananiveshanam ||3-134-10

prAvR^iSho varNanaM chApi yamunAhradadarshanam |
kAliyasyApi damanaM dhenukasya cha bha~njanam ||3-134-11

pralambanidhanaM chaiva sharadvarNanameva cha |
giriyaj~napravR^ittishcha govardhanavidhAraNam ||3-134-12

govindasyAbhiShekaM cha gopIsa~NkrIDanam tathA |
riShTAsurasya nidhanamakrUrapreShaNaM tathA ||3-134-13

andhakasya cha vAkyAni keshino nidhanaM tathA |
akrUrAgamanaM chaiva nAgalokasya darshanam ||3-134-14

dhanurbha~Ngasya kathanaM kaMsavAkyamataH paraM |
kuvalayApIDavadhashchANUrAndhravadhastathA||3-134-15

kaMsasya nidhanaM chApi vilApaH kaMsayoShitAm |
ugrasenAbhiShekashcha yAdavAshvAsanaM tathA ||3-134-16

pratyAgatirgurukulAdathoktA rAmakR^iShNayoH |
mathurAyAshchoparodho jarAsandhanivartanam ||3-134-17

vikadruvAkyaM rAmasya darshanaM bhAShaNaM tathA |
gomantArohaNaM chApi jarAsandhagatistathA ||3-134-18

gomantasya girerdAhaH karavIrapure gatiH |
shR^igAlasya vadhastatra mathurAgamanaM tataH ||3-134-19

yamunAkarShaNaM chaiva mathurApakramastathA |
upAyena vadhaH kAlayavanasya prakIrtitaH ||3-134-20

nirmANaM dvAravatyAstu rukmiNIharaNaM tathA |
vivAhashchaiva rukmiNyA rukmiNo nidhanaM tathA ||3-134-21

baladevAhnikaM puNyaM balamAhAtmyameva cha |
narakasya vadhaH pArijAtasya haraNaM tathA ||3-134-22

dvAravatyA visheSheNa punarnirmANakIrtanam |
dvArakAyAM praveshashcha sabhAyAM cha praveshanam ||3-134-23

nAradasya cha vAkyAni vR^iShNivaMshAnukIrtanam |
ShaTpurasya vadhAkhyAnaM medhyakasya nibarhaNam ||3-134-24

samudrayAtrA kR^iShNasya jalakIDAkutUhalam |
tathA bhaimapravIrANAM madhupAnapravartakam ||3-134-25

tatashChAlikyagAndharvasamudAharaNam hareH |
bhAnoshcha duhiturbhAnumatyA haraNakIrtanam ||3-134-26

shambarasya vadhashchaiva dhanyopAkhyAnameva cha |
vAsudevasya mahAtmyaM bANayuddhaM prapa~nchitam ||3-134-27

(3)

bhaviShyaM puShkaraM chaiva prapa~nchenaiva kIrtitaM |
varAhaM nArasiMhaM cha vAmanaM bahuvistaram ||3-134-28

kailAsayAtrA kR^iShNasya paundrakasya vadhastataH |
haMsasya Dimbhakasyaiva vadhashchaiva prakIrtitaH ||3-134-29

puratrayasya saMhAra iti vR^ittAntasa~NgrahaH |
kathito nR^ipashArdUla sarvapApapraNAshanaH ||3-134-30

vR^ittAntaM shR^iNuyAdyastu sAyaM prAtaH samAhitaH |
sa yAti vaiShNavaM dhAma labdhakAmAH kurUdvaha |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM bhuktimuktiphalapradam ||3-134-31

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vR^ittAntasa~Ngrahe chatustriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்