Wednesday 2 March 2022

ஹரிவம்ஷ²ஷ்²ரவணப²லம் மபா⁴ராதஸமாப்திஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 135 (107)

அத² பஞ்சஸ்த்ரிம்ஷத³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹரிவம்ஷ²ஷ்²ரவணப²லம் மபா⁴ராதஸமாப்திஷ்²ச

Vyasa and Vishampayana in Janamejaya's sacrice

ஜநமஜய உவாச 
ஹரிவம்ஷே² புராணே து ஷ்²ருதே முநிவரோத்தம |
கிம் ப²லம் கிம் ச தே³யம் வை தத்³ப்³ரூஹி த்வம் மமாக்³ரத꞉ ||3-135-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஹரிவம்ஷே² புராணே து ஷ்²ருதே ச ப⁴ரதோத்தம |
காயிகம் வாசிகம் சைவ மநஸா ஸமுபார்ஜிதம் ||3-135-2

தத்ஸர்வம் நாஷ²மாயாதி ஹிமம் ஸூர்யோத³யே யதா² |
அஷ்டாத³ஷ²புராணாநாம் ஷ்²ரவணாத்³யத்ப²லம் ப⁴வேத் ||3-135-3

தத்ப²லம் ஸமவாப்நோதி வைஷ்ணவோ நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
ஷ்²லோகார்த⁴ம் ஷ்²லோகபாத³ம் வா ஹரிவம்ஷ²ஸமுத்³ப⁴வம் ||3-135-4

ஷ்²ருண்வந்தி ஷ்²ரத்³த⁴யா யுக்தா வைஷ்ணவம் பத³மாப்நுயு꞉ |
ஜம்பு³த்³வீபம் ஸமாஷ்²ரித்ய ஷ்²ரோதாரோ து³ர்லபா⁴꞉ கலௌ ||3-135-5

ப⁴விஷ்²யந்தி நரா ராஜந்ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் |
ஸ்த்ரீபி⁴ஷ்²ச புத்ரகாமாபி⁴꞉ ஷ்²ரோதவ்யம் வைஷ்ணவம் யஷ²꞉ ||3-135-6

த³க்ஷிணா சாத்ர தே³யா வை நிஷ்கத்ரயஸுவர்ணகம் |
வாசகாய யதா²ஷ²க்த்யா யதோ²க்தம் ப²லமிச்ச²தா ||3-135-7

ஸ்வர்ணஷ்²ருங்கீ³ம் ச கபிலாம் ஸவத்ஸாம் வஸ்த்ரஸம்யுதம் |
வாசகாய ப்ரத³த்³யாத்³வை ஆத்மந꞉ ஷ்²ரேயகாங்க்ஷயா ||3-135-8

அலங்காரம் ப்ரத³த்³யாச்ச பாண்யோர்வை ப⁴ரதர்ஷப⁴ |
கர்ணஸ்யாப⁴ரணம் த³த்³யாத்³யாநம் ச ஸவிஷேஷ²த꞉ ||3-135-9

பூ⁴மிதா³நம் ஸமாத³த்³யாத்³ப்³ராஹ்மணாய நராதி⁴ப |
பூ⁴மிதா³நஸமம் தா³நம் ந பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி ||3-135-10

ஷ்²ருணோதி ஷ்²ராவயேத்³வாபி ஹரிவம்ஷே² து யோ நர꞉ |
ஸர்வதா² பாபநிர்முக்தோ வைஷ்ணவம் பத³மாப்நுயாத் ||3-135-11

பித்ரூநுத்³த⁴ரதே ஸர்வாநேகாத³ஷ² ஸமுத்³ப⁴வான் |
ஆத்மாநம் ஸஸுதம் சைவ ஸ்த்ரியம் ச ப⁴ரதர்ஷப⁴ ||3-135-12

த³ஷா²ம்ஷ²ஷ்²சாத்ர ஹோமோ வை கார்ய꞉ ஷ்²ரோத்ரா நராதி⁴ப |
இத³ம் மயா தவாக்³ரே ச ஸர்வம் ப்ரோக்தம் நரர்ஷப⁴ ||3-135-13

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே |
அபுத்ர꞉ புத்ரமாப்நோதி அத⁴நோ த⁴நமாப்நுயாத் ||3-135-14

நரமேதா⁴ஷ்²வமேதா⁴ப்⁴யாம் யத்ப²லம் ப்ராப்யதே நரை꞉ |
தத்ப²லம் லப⁴தே நூநம் புராணஷ்²ரவணாத்³த⁴ரே꞉ ||3-135-15

ப்³ரஹ்மஹா ப்⁴ரூணஹா கோ³க்⁴ந꞉ ஸுராபோ கு³ருதல்பக³꞉ |
ஸக்ருத்புராணஷ்²ரவணாத்பூதோ ப⁴வதி நாந்யதா² ||3-135-16

இத³ம் மயா தே பரிகீர்திதம் மஹ-
ச்ச்²ரீக்ருஷ்ணமாஹாத்ம்யமபாரமத்³பு⁴தம் |
ஷ்²ருண்வந்பட²ந்நாஷு² ஸமாப்நுயாத்ப²லம்
யச்சாபி லோகேஷு ஸுது³ர்லப⁴ம் மஹத் ||3-135-17

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஷ்²ரவணப²லகத²நே பஞ்சத்ரிம்ஷ²த³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_135_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 135 Benefits of  Listening  to  Harivamsha  - Mahabharata  Concluded
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
February 10 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchastriMShadadhikashatatamo.adhyAyaH

harivaMshashravaNaphalaM mabhArAtasamAptishcha

janamajaya uvAcha 
harivaMshe purANe tu shrute munivarottama |
kiM phalaM kiM cha deyaM vai tadbrUhi tvaM mamAgrataH ||3-135-1

vaishampAyana uvAcha
harivaMshe purANe tu shrute cha bharatottama |
kAyikaM vAchikaM chaiva manasA samupArjitam ||3-135-2

tatsarvaM nAshamAyAti himaM sUryodaye yathA |
aShTAdashapurANAnAM shravaNAdyatphalaM bhavet ||3-135-3

tatphalaM samavApnoti vaiShNavo nAtra saMshayaH |
shlokArdhaM shlokapAdaM vA harivaMshasamudbhavam ||3-135-4

shR^iNvanti shraddhayA yuktA vaiShNavaM padamApnuyuH |
jambudvIpaM samAshritya shrotAro durlabhAH kalau ||3-135-5

bhavishyanti narA rAjansatyaM satyaM vadAmyaham |
strIbhishcha putrakAmAbhiH shrotavyaM vaiShNavaM yashaH ||3-135-6

dakShiNA chAtra deyA vai niShkatrayasuvarNakam |
vAchakAya yathAshaktyA yathoktaM phalamichChatA ||3-135-7

svarNashR^i~NgIM cha kapilAM savatsAM vastrasaMyutam |
vAchakAya pradadyAdvai AtmanaH shreyakA~NkShayA ||3-135-8

alaMkAraM pradadyAchcha pANyorvai bharatarShabha |
karNasyAbharaNaM dadyAdyAnaM cha saviSheshataH ||3-135-9

bhUmidAnaM samAdadyAdbrAhmaNAya narAdhipa |
bhUmidAnasamaM dAnaM na bhUtaM na bhaviShyati ||3-135-10

shR^iNoti shrAvayedvApi harivaMshe tu yo naraH |
sarvathA pApanirmukto vaiShNavaM padamApnuyAt ||3-135-11

pitR^Inuddharate sarvAnekAdasha samudbhavAn |
AtmAnaM sasutaM chaiva striyaM cha bharatarShabha ||3-135-12

dashAMshashchAtra homo vai kAryaH shrotrA narAdhipa |
idaM mayA tavAgre cha sarvaM proktaM nararShabha ||3-135-13

yasya smaraNamAtreNa sarvapApaiH pramuchyate |
aputraH putramApnoti adhano dhanamApnuyAt ||3-135-14

naramedhAshvamedhAbhyAM yatphalaM prApyate naraiH |
tatphalaM labhate nUnaM purANashravaNAddhareH ||3-135-15

brahmahA bhrUNahA goghnaH surApo gurutalpagaH |
sakR^itpurANashravaNAtpUto bhavati nAnyathA ||3-135-16

idaM mayA te parikIrtitaM maha-
chChrIkR^iShNamAhAtmyamapAramadbhutam |
shR^iNvanpaThannAshu samApnuyAtphalaM
yachchApi lokeShu sudurlabhaM mahat ||3-135-17

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
shravaNaphalakathane pa~nchatriMshadadhikashatatamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்