Tuesday 1 February 2022

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கயோர்வரலாப⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 105 (27)

அத² பஞ்சாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கயோர்வரலாப⁴꞉

Hamsa and Dimbhaka receive boons from Lord Shiva

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஹம்ஸஷ்²ச டி³ம்ப⁴கஷ்²சைவம் தபஷ்²சர்தும் மஹாமதீ |
மநஷ்²சக்ரதுராத்மாம்ஷௌ² ஷ²ங்கரஸ்ய ந்ருபோத்தம ||3-105-1

க³த்வா து ஹிமவத்பார்ஷ்²வம் தபஷ்²சக்ரதுரஞ்ஜஸா |
உத்³தி⁴ஷ்²ய ஷ²ங்கரம் ஷ²ர்வம் நீலக்³ரீவமுமாபதிம் ||3-105-2

வீர்யாஸ்த்ரே சைவ நௌ ஸ்யாதாமித்யாதா⁴ய து மாநஸே |
ஏகாக்³ரௌ ப்ரயதௌ பூ⁴த்வா வாய்வம்பு³ப்ராஷி²நௌ ந்ருப ||3-105-3

நமஸ்தே தே³வதே³வேதி ஷ²ங்கரேதி தி³வாநிஷ²ம் |
ஹர ஷ²ர்வ ஷி²வாநந்த³ நீலக்³ரீவ உமாபதே ||3-105-4

வ்ருஷத்⁴வஜ விரூபாக்ஷ ஹர்யக்ஷ ஜக³தாம் பதே |
ப⁴க்தப்ரிய கி³ரீஷே²ஷ² வாஸுதே³வ ஷி²வாச்யுத ||3-105-5

ஸத்³யோஜாத மஹாதே³வ தே³வதே³வ கு³ஹாஷ²ய |
பூ⁴தபா⁴வந தே³வேஷ² ப்ரணவாத்மந்ஸதா³ஷி²வ ||3-105-6

இத்யாதி³நாமபி⁴ர்நித்யம் ஸ்துவந்தௌ ஷ²ங்கரம் ப⁴வம் |
ஹ்ருதி³ க்ருத்வா விரூபாக்ஷம் தபஸ்தேபதுரஞ்ஜஸா ||3-105-7

நிர்மமௌ நிரஹங்காரௌ மௌநவ்ரதஸமாஸ்தி²தௌ |
வர்ஷாணீஹ ததா³ ராஜந்பஞ்ச சக்ரதுரோஜஸா ||3-105-8

தத꞉ ப்ரீதோ(அ)ப⁴வச்ச²ர்வஸ்தாப்⁴யாம் ஸம்யமநேந ச |
ஸ த³தௌ³ த³ர்ஷ²நம் நைஜம் வ்யாக்⁴ரசர்மத⁴ரோ ஹர꞉ ||3-105-9

த்ரியக்ஷ꞉ ஷ²ங்கர꞉ ஷ²ர்வ꞉ ஷூ²லபாணிருமாபதி꞉ |
அக்³ரத꞉ ஸம்ஸ்தி²தம் ஷ²ர்வம் சந்த்³ரார்த⁴க்ருதஷே²க²ரம் |
தௌ த்³ருஷ்ட்வா ப்ரீதமநஸௌ நமஸ்சக்ரதுரஞ்ஜஸா ||3-105-10

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
வரம் வரய ப⁴த்³ரம் வாம் யதே²ச்சா² வாம் ததா²ஸ்து வை |
தாவூசதுஸ்ததா³ ராஜந்ப்ரீதஸ்த்வம் ப⁴க³வந்யதி³ ||3-105-11

தே³வாஸுரசமூமுக்²யைர்யக்ஷக³ந்த⁴ர்வதா³நவை꞉ |
ஆவாமஜய்யௌ ஸர்வாத்மந்நேஷ நௌ ப்ரத²மோ வர꞉ ||3-105-12

த்³விதீயோ நௌ விரூபாக்ஷ ரௌத்³ராஸ்த்ராணாஞ்ச ஸங்க்³ரஹ꞉ |
மாஹேஷ்²வரம் ததா² ரௌத்³ரமஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்மஷி²ரோ மஹத் ||3-105-13

அபே⁴த்⁴யம் கவசம் தி³வ்யமச்சே²த்³யம் சாபி கார்முகம் |
பரஷு²ம் ச ததா² ஷ²ர்வ ஸதா³ ரக்ஷார்ஹமேவ ச ||3-105-14

ஸஹாயௌ த்³வௌ மஹாதே³வ பூ⁴தௌ யுத்³தே⁴ ஹி க³ச்ச²தாம் |
ஏவமஸ்த்விதி தே³வேஷ² ஆஹ ப்⁴ருங்கி³ரிடீ ஹர꞉ ||3-105-15

குண்டோ³த³ரம் விரூபாக்ஷம் ஸர்வப்ராணிஹிதே ரதம் |
யுவாமத² ச பூ⁴தேஷௌ² ஸஹாயௌ ஸததம் ரணே ||3-105-16

ஸங்க்³ராமம் க³ச்ச²தாம் கோ⁴ரமேதயோர்ப³லஷா²லிநோ꞉ | 
இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாஞ்ச²ர்வஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ||3-105-17

ததஸ்தௌ வீர்யஸம்பந்நௌ ஹம்ஸோ டி³ம்ப⁴க ஏவ ச |
க்ருதாஸ்த்ரௌ ஷ²ஸ்த்ரஸம்பந்நௌ சாபிநௌ வீர்யவத்தரௌ ||3-105-18

ஆமுக்தகவசௌ வீராவஜய்யௌ தே³வதா³நவை꞉ |
அத்யந்தப⁴க்தௌ தே³வேஷே² ஷ²ங்கரே நீலலோஹிதே ||3-105-19

நித்யோத்ஸவகரௌ தே³வே ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லநஷோ²பி⁴நௌ |
க்ருதத்ரிபுண்ட்³ரகோ நித்யம் ஜடாயுக்தஷி²ரோத⁴ரௌ ||3-105-20

ருத்³ராக்ஷார்பிதஸர்வாங்கௌ³ வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராவ்ருதௌ |
நம꞉ ஷி²வாய ஷா²ந்தாய மஹாதே³வாய தீ⁴மதே ||3-105-21

இத்யதி³பி⁴ர்மஹாதே³வம் ஸ்துவந்தௌ நாமபி⁴꞉ ஷி²வம் |
ஸாக்ஷாதி³வ மஹாதே³வௌ ரேஜதுர்ஜலதா⁴ரிணௌ ||3-105-22

தத꞉ ஸ்வப⁴வநம் க³த்வா பிது꞉ பாதா³வக்³ருஹ்யதாம் |
பிதுஷ்²ச ஸக்²யுர்ப³லிநௌ மாதுஷ்²ச சரணௌ ததா³ ||3-105-23

ஜநார்த³நோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா காலேந மஹதா ந்ருப |
வித்³யாபாரம் மஹாபு³த்³தி⁴ர்யுக்தேநாஸாவுபேயிவான் ||3-105-24

ஸ ச விஷ்ணும் ஹ்ரிஷீகேஷ²ம் பீதகௌஷே²யவாஸஸம் |
ப்³ரஹ்மதத்த்வபரோ நித்யமுபாஸ்தே விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ||3-105-25

ஹம்ஸஷ்²ச டி³ம்ப⁴கஷ்²சைவ க்ருததா³ரௌ ப³பூ⁴வது꞉ |
ஜநர்த³நோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா க்ருததா³ரோ ப³பூ⁴வ ஹ ||3-105-26

ஸர்வே தே யஜ்ஞநிரதா꞉ பஞ்சயஜ்ஞபராஸ்ததா² |
ஸ்வதா³ரநிரதா꞉ ஸர்வே கு³ருஷு²ஷ்²ருஷணே ரதா꞉ |
த⁴ர்ம ஏவ பரம் ஷ்²ரேய இதி தே மேநிரே ந்ருப ||3-105-27

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே பஞ்சாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_105_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 105 Hamsa  and  Dimbhaka  Obtain  Boons
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 16 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchAdhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakayorvaralAbhaH

vaishampAyana uvAcha
haMsashcha DimbhakashchaivaM tapashchartuM mahAmatI |
manashchakraturAtmAMshau sha~Nkarasya nR^ipottama ||3-105-1

gatvA tu himavatpArshvaM tapashchakratura~njasA |
uddhishya sha~NkaraM sharvaM nIlagrIvamumApatim ||3-105-2

vIryAstre chaiva nau syAtAmityAdhAya tu mAnase |
ekAgrau prayatau bhUtvA vAyvambuprAshinau nR^ipa ||3-105-3

namaste devadeveti sha~Nkareti divAnisham |
hara sharva shivAnanda nIlagrIva umApate ||3-105-4

vR^iShadhvaja virUpAkSha haryakSha jagatAM pate |
bhaktapriya girIshesha vAsudeva shivAchyuta ||3-105-5

sadyojAta mahAdeva devadeva guhAshaya |
bhUtabhAvana devesha praNavAtmansadAshiva ||3-105-6

ityAdinAmabhirnityaM stuvantau sha~NkaraM bhavam |
hR^idi kR^itvA virUpAkShaM tapastepatura~njasA ||3-105-7

nirmamau niraha~NkArau maunavratasamAsthitau |
varShANIha tadA rAjanpa~ncha chakraturojasA ||3-105-8

tataH prIto.abhavachCharvastAbhyAM saMyamanena cha |
sa dadau darshanaM naijaM vyAghracharmadharo haraH ||3-105-9

triyakShaH sha~NkaraH sharvaH shUlapANirumApatiH |
agrataH saMsthitaM sharvaM chandrArdhakR^itashekharam |
tau dR^iShTvA prItamanasau namaschakratura~njasA ||3-105-10

shrIbhagavAnuvAcha
varaM varaya bhadraM vAM yathechChA vAM tathAstu vai |
tAvUchatustadA rAjanprItastvaM bhagavanyadi ||3-105-11

devAsurachamUmukhyairyakShagandharvadAnavaiH |
AvAmajayyau sarvAtmanneSha nau prathamo varaH ||3-105-12

dvitIyo nau virUpAkSha raudrAstrANAMcha sa~NgrahaH |
mAheshvaraM tathA raudramastraM brahmashiro mahat ||3-105-13

abhedhyaM kavachaM divyamachChedyaM chApi kArmukam |
parashuM cha tathA sharva sadA rakShArhameva cha ||3-105-14

sahAyau dvau mahAdeva bhUtau yuddhe hi gachChatAm |
evamastviti devesha Aha bhR^i~NgiriTI haraH ||3-105-15

kuNDodaraM virUpAkShaM sarvaprANihite ratam |
yuvAmatha cha bhUteshau sahAyau satataM raNe ||3-105-16

sa~NgrAmaM gachChatAM ghorametayorbalashAlinoH | 
ityuktvA bhagavA~nCharvastatraivAntaradhIyata ||3-105-17

tatastau vIryasaMpannau haMso Dimbhaka eva cha |
kR^itAstrau shastrasaMpannau chApinau vIryavattarau ||3-105-18

Amuktakavachau vIrAvajayyau devadAnavaiH |
atyantabhaktau deveshe sha~Nkare nIlalohite ||3-105-19

nityotsavakarau deve bhasmoddhUlanashobhinau |
kR^itatripuNDrako nityaM jaTAyuktashirodharau ||3-105-20

rudrAkShArpitasarvA~Ngau vyAghracharmAmbarAvR^itau |
namaH shivAya shAntAya mahAdevAya dhImate ||3-105-21

ityadibhirmahAdevaM stuvantau nAmabhiH shivam |
sAkShAdiva mahAdevau rejaturjaladhAriNau ||3-105-22

tataH svabhavanaM gatvA pituH pAdAvagR^ihyatAm |
pitushcha sakhyurbalinau mAtushcha charaNau tadA ||3-105-23

janArdano.api dharmAtmA kAlena mahatA nR^ipa |
vidyApAraM mahAbuddhiryuktenAsAvupeyivAn ||3-105-24

sa cha viShNuM hriShIkeshaM pItakausheyavAsasam |
brahmatattvaparo nityamupAste vijitendriyaH ||3-105-25

haMsashcha Dimbhakashchaiva kR^itadArau babhUvatuH |
janardano.api dharmAtmA kR^itadAro babhUva ha ||3-105-26

sarve te yaj~naniratAH pa~nchayaj~naparAstathA |
svadAraniratAH sarve gurushushruShaNe ratAH |
dharma eva paraM shreya iti te menire nR^ipa ||3-105-27

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne pa~nchAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்