Sunday 27 February 2022

ஹிடி³ம்பே³ந ஸாகம் வஸுதே³வோக்³ரஸேநயோர்யுத்³த⁴ம் ப³லப⁴த்³ரேண ஹிடி³ம்ப³பராப⁴வஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 126 (47)

அத² ஷட்³விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹிடி³ம்பே³ந ஸாகம் வஸுதே³வோக்³ரஸேநயோர்யுத்³த⁴ம் ப³லப⁴த்³ரேண ஹிடி³ம்ப³பராப⁴வஷ்²ச

Balarama and hidimba

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
வஸுதே³வோக்³ரஸேநௌ ச வ்ருத்³தௌ⁴ யுத்³தே⁴ ஸுநிர்வ்ரதௌ |
ஜராஜரிதஸர்வாங்கௌ³ பலிதாங்க³ஷி²ரோருஹௌ ||3-126-1

ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநஸம்பந்நௌ ராஜமார்க³விஷா²ரதௌ³ |
யுயுதா⁴தே மஹாரங்கே³ ராக்ஷஸேந து³ராத்மநா ||3-126-2

ஷ²ரைரநேகஸாஹஸ்ரைரர்த³யாமாஸதூ ரணே |
ராக்ஷஸேந்த்³ரம் து³ராத்மாநம் ஹிடி³ம்ப³ம் புருஷாத³கம் ||3-126-3

ஹிடி³ம்போ³ ராக்ஷ²ஸேந்த்³ரஸ்து ப⁴க்ஷயந்ஸர்வதோ நரான் |
அதிப்ரவ்ருத்³தோ⁴ து³ஷ்டாத்மா லம்ப³பா³ஹுர்மஹாஹநு꞉ ||3-126-4

லம்போ³த³ரோ விரூபாக்ஷ꞉ பிங்க³கேஷோ² விலோசந꞉ |
ஷ்²யேநநாஸோ மஹாரௌத்³ர ஊர்த்⁴வரோமா மஹாபு⁴ஜ꞉ ||3-126-5

பர்வதாகாரவர்ஷ்மா ச தீ³ர்க⁴த³ம்ஷ்ட்ர꞉ ஷி²வாநந꞉ |
லம்போ³த³ரோ தீ³ர்க⁴த³ந்தோ ஜக³த்³க்³ராஸபரஸ்ததா² ||3-126-6

உத்துங்கா³ம்ஸோ மஹோரஸ்கோ தீ³ர்க⁴க்³ரீவோ க³ஜோபம꞉ |
ப⁴க்ஷயந்மாம்ஸபிடகம் பிப³ஞ்ஷோ²ணிதஸஞ்சயம் ||3-126-7

க³ஜாந்நாகை³꞉ ஸமாஹத்ய ஹயைரஷ்²வாந்ந்ருபோத்தம |
ரதா²ந்ரதை²꞉ ஸமாஹத்ய ஸாதி³ந꞉ ஸாதி³பி⁴ஸ்ததா² ||3-126-8

மநுஷ்²யாந்ஸ புரோ த்³ருஷ்ட்வா நாஸ்யக்³ராஸம் சகார ஸ꞉ |
காம்ஷ்²சித்³த⁴த்வா மஹாராஜ வ்ருஷ்ணிபாலாந்ஸமந்தத꞉ ||3-126-9

ப⁴க்ஷயமாஸ ஸஹஸா ஹிடி³ம்ப³꞉ புருஷாத³க꞉ |
யாந்பஷ்²யந்புரதோ ரக்ஷஸ்தாஞ்ஜகா⁴ந விரூபத்⁴ருக் ||3-126-10

ப⁴க்ஷயந்நபராந்வ்ருஷ்ணீந்யாத³வாந்ராக்ஷஸேஷ்²வர꞉ |
சிக்ஷேப ஸஹஸா காம்ஷ்²சித்³தி⁴டி³ம்ப³꞉ புருஷாத³க꞉ ||3-126-11

அந்தகாலே யதா² க்ருத்³தோ⁴ ருத்³ர꞉ ப்ராணப்⁴ருதோ ந்ருப |
க்ஷணேநைகேந ஸர்வாம்ஸ்தாந்ப⁴க்ஷயாமாஸ ராக்ஷஸ꞉ ||3-126-12

கேசித்³பீ⁴தா தி³ஷ²꞉ ப்ராபுர்வ்ருஷ்ணயோ வீர்யஷா²லிந꞉ |
கேசித்து ப⁴க்ஷிதாஸ்தேந ரக்ஷஸா வ்ருஷ்ணிபுங்க³வா꞉ ||3-126-13

கும்ப⁴கர்ணோ யதா² ராஜந்ப⁴க்ஷயாமஸ வாநரான் |
நிஷ்²சேஷ்²டம் வ்ருஷ்ணிஸைந்யம் து ஸ்தி²தம் சித்ரபடே யதா² ||3-126-14

ஏதஸ்மிந்நந்தரே க்ருத்³தௌ⁴ வ்ருத்³தௌ⁴ யாத³வபுங்க³வௌ |
த⁴நுர்க்³ருஹ்ய மஹாகோ⁴ரம் ராக்ஷஸஸ்ய புர꞉ ஸ்தி²தௌ ||3-126-15

யதா² க்ருத்³த⁴ஸ்ய ஸிம்ஹஸ்ய ம்ருகௌ³ வ்ருத்³த⁴தமாவிவ |
வ்யாதா³யாஸ்யம் மஹாரக்ஷஸ்தௌ வ்ருத்³தா⁴வப்⁴யதா⁴வத ||3-126-16

சிகா²தி³ஷுர்விரூபாக்ஷ꞉ பாதாலதலஸந்நிப⁴꞉ |
ததோ ரக்ஷ꞉ பர்யதா⁴வத்கா²த³த்கா²த³த்கலேவரம் ||3-126-17

பூரயாமாஸதுர்வீரௌ ஷ²ரைர்யது³வ்ருஷௌ ந்ருப |
ஹிடி³ம்ப³ஸ்ய மஹாகோ⁴ரம் வ்யாதி³தாஸ்யமிவாந்தகம் ||3-126-18

ஸர்வாம்ஸ்தாந்வாரயாமாஸ தே³வஷ²த்ருர்விரூபத்⁴ருக் |
தா⁴வதி ஸ்ம ததோ ரக்ஷோ வ்யாதி³தாஸ்யம் ப⁴யாநகம் ||3-126-19

தயோர்க்³ருஹீத்வா த⁴நுஷீ ப³ப⁴ஞ்ஜ யுத்³தி⁴ ஸத்வரம் |
பா³ஹூ ப்ரஸார்ய து³ஷ்டாத்மா ராக்ஷஸோ விக்ருதாநந꞉ ||3-126-20

வஸுதே³வம் மஹீபாலம் ராஜாநம் வ்ருத்³த⁴ஸேவிநம் |
க்³ரஹீதும் ராக்ஷஸஷ்²ரேஷ்டோ² யததே ந்ருபஸம்ஸதி³ ||3-126-21

ஹிடி³ம்ப³ உவாச
ஏஷ வாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி வஸுதே³வம் த்வயா ஸஹ |
உக்³ரஸேந கிமர்த²ம் த்வம் திஷ்ட²ஸே மத்புரோக³ம꞉ ||3-126-22

ஆக³ச்ச² ப்ரவிஷா²ஸ்யம் மே க்³ராஸபூ⁴தௌ து வாம் மம |
விதி⁴நா நிர்மிதோ வ்ருத்³தோ⁴ வஸுதே³வோ ஹரே꞉ பிதா ||3-126-23

பு³பு⁴க்ஷித꞉ ஷ்²ரமார்தஷ்²ச யுத்³தே⁴ த்வரிதவிக்ரம꞉ |
மந்முகா²ந்நைஷ க³ச்சே²தாம் ப்ரவிஷே²தாம் த்வராந்விதௌ ||3-126-24

யுவயோ꞉ ஷோ²ணிதம் பீத்வா த்ருப்திம் யாஸ்யாமி நிர்வ்ருத꞉ |
கா²தா³மி ச புநர்மாம்ஸம் வ்ருத்³த⁴யோர்யுவயோ꞉ ஸுக²ம் ||3-126-25

இதி ப்³ருவம்ஸ்ததா² ரக்ஷோ வ்யாதி³தாஸ்யம் மஹாஹநு꞉ |
தா⁴வதி ஸ்ம ததா³ க்ஷிப்ரம் ஹிடி³ம்போ³ ராக்ஷ²ஸேஷ்²வர꞉ ||3-126-26

வஸுதே³வோக்³ரஸேநௌ ச பீ⁴தௌ விப்ரேக்ஷ்ய ஸர்வத꞉ |
தி³ஷோ²(அ)ப்⁴யப⁴ஜதாம் ராஜந்நி꞉ஷ²ஸ்த்ரௌ வ்ருஷ்ணிபுங்க³வௌ ||3-126-27

ஏதஸ்மிந்நந்தரே த்³ருஷ்ட்வா ப³லப⁴த்³ர꞉ ப்ரதாபவான் |
த்³ருஷ்ட்வா ச தௌ ததா²பூ⁴தௌ வஸுதே³வோக்³ரஸேநகௌ ||3-126-28

வாஸுதே³வே ஸமாதி³ஷ்²ய ஹம்ஸம் யுத்⁴யந்தமீஷ்²வரே |
நிர்க³த்ய சாந்தரம் தஸ்ய ராக்ஷஸஸ்ய து³ராத்மந꞉ ||3-126-29

மா க்ருதா²꞉ ஸாஹஸம் ரக்ஷோ முஞ்சைதௌ ராஜஸத்தமௌ |
ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி யுத்⁴யதாம் ரக்ஷோ மயா ஷ²த்ருஜிகா⁴ம்ஸதா ||3-126-30

அஹமேவ ஹநிஷ்யே த்வாம் கா சேயம் தவ பீ⁴ஷிகா |
இதி ப்³ருவாணம் ஹலிநம் தௌ விஸ்ருஜ்ய மஹாரணே ||3-16-31

மஹாநயமஸௌ து³ஷ்டோ ப⁴க்ஷயாம்யேநமக்³ரத꞉ |
விதா³ர்ய பூர்வவத்³வக்த்ரம் ப³லப⁴த்³ரமுபாத்³ரவத் ||3-126-32

விSருஜ்ய ஸஷ²ரம் சாபம் ராக்ஷஸஸ்ய புர꞉ ஸ்தி²த꞉ |
முஷ்டிம் ப்ரக்³ருஹ்ய ப³லவாந்ஸ்போ²டயந்பா³ஹுமுத்தமம் ||3-126-33

ஹிடி³ம்ப³ஸ்த்வத² து³ஷ்டாத்மா முஷ்டிம் க்ருத்வா ப⁴யாநகம் |
ஜகா⁴ந வக்ஷோ ராமஸ்ய வ்யாதி³த்யாஸ்ய இவாந்தக꞉ ||3-126-34

க்ருத்³தோ⁴(அ)த² ப³லப⁴த்³ரஸ்து முஷ்டிநா தேந தாடி³த꞉ |
ஜகா⁴ந முஷ்டிநா தேந ராக்ஷஸேஷ²மநிந்தி³த꞉ ||3-126-35

முஷ்டியுத்³த⁴ம் ஸமப⁴வந்நரராக்ஷஸவீரயோ꞉ |
யுத்³த்⁴யதோர்யுத்³த⁴ரங்கே³(அ)த² நரராக்ஷஸஸிம்ஹயோ꞉ ||3-126-36

தயோஷ்²சடசடாஷ²ப்³த³꞉ ப்ராது³ராஸீத்³ப⁴யாநக꞉ |
அத² ராக்ஷஸராஜஸ்து முஷ்டிநா ராமமாஹவே ||3-126-37

ஜகா⁴ந வக்ஷோதே³ஷே² து வஜ்ரேணேவ புரந்த³ர꞉ |
அத² ராமோ ப³லீ ஸாக்ஷாந்முஷ்டிம் ஸம்வர்த்ய யத்நத꞉ ||3-126-38

ஹிடி³ம்ப³ம் தாட³யாமாஸ வக்ஷஸ்யமரவித்³விஷம் |
தலாப்⁴யாமத² ராமஸ்து சக்ரே ஹத்வா ஸ ராக்ஷஸம் ||3-126-39

ஆஹதஸ்தலகா⁴தேந ஹிடி³ம்போ³ ராக்ஷஸேஷ்²வர꞉ |
ஜாநுப்⁴யாமபதத்³பூ⁴மௌ க³தாஸுர்வீரராக்ஷஸ꞉ ||3-126-40

தத உத்பத்ய ராமஸ்து தோ³ர்ப்⁴யாம் ஸங்க்³ருஹ்ய ராக்ஷஸம் |
ஆதா³ய ப³ஹுவேகே³ந ப்⁴ராமயித்வா பதா³த்பத³ம் ||3-126-41

வ்யாவித்⁴யத்ஸுசிரம் ராமோ த³ர்ஷ²யந்நாத்மநோ ப³லம் |
உத்க்ஷிப்ய ராக்ஷஸேந்த்³ரம் தம் ஸர்வலோகஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-126-42

க³வ்யூதிமாத்ரம் சிக்ஷேப ததோ தே³ஷா²த்³த⁴லயுத⁴꞉ |
க³தாஸூ ராக்ஷஸஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்ததோ தே³ஷா²ந்நிராக்ரமத் ||3-126-43

யே கேசித்³ராக்ஷஸாஸ்தத்ர ஹதஷே²ஷா² மஹாரணே |
ப³லப⁴த்³ராத்ததோ பீ⁴தா ஜக்³முஷ்²சைவம் தி³ஷோ² த³ஷ² ||3-126-44

அதா²ம்ஷு²மாலீ ப⁴க³வாந்தி³நேஷ²꞉
ஸம்ஹ்ருத்ய தேஜாம்ஸி ஸஹஸ்ரரஷ்²மி꞉ |
அஸ்தம் யயௌ சக்ஷுரபி ப்ரஜாநா-
மீஷத்தமஷ்²சாபி ஸமாவிவேஷ² ||3-126-45

தஸ்மிந்ப்ரவிஷ்டே(அ)த² ஸமுத்³ரதோயம்
ப்ரஜாபதௌ விஷ்²வமுகே² ஜக³த்³கு³ரௌ |
நக்ஷத்ரநாத²꞉ ஸமுபாஜகா³ம 
ஸந்த்⁴யாதமோ(அ)பி வ்யநஷ²ந்ந்ருபோத்தம ||3-126-46

ப்ரபா⁴தகாலே ந்ருபஸத்தமோ ரணோ 
கோ³வர்த⁴நே கிந்நரகீ³தநாதி³தே |
இதி ப்³ருவந்தோ ந்ருபஸத்தமாஸ்ததா³
வ்யுபாரமம்ஸ்தத்ர ரணோத்ஸவே ந்ருப ||3-126-47

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஹிடி³ம்ப³பராப⁴வே
ஷட்³விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_126_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 126 Balarama Kills Hidimba
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 31 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
hiDimbena sAkaM vasudevograsenayoryuddham
balabhadreNa hiDimbaparAbhavashcha

vaishampAyana uvAcha 
vasudevograsenau cha vR^iddhau yuddhe sunirvratau |
jarAjaritasarvAMgau palitA~Ngashiroruhau ||3-126-1

j~nAnavij~nAnasaMpannau rAjamArgavishAradau |
yuyudhAte mahAra~Nge rAkShasena durAtmanA ||3-126-2

sharairanekasAhasrairardayAmAsatU raNe |
rAkShasendraM durAtmAnaM hiDimbaM puruShAdakam ||3-126-3

hiDimbo rAkshasendrastu bhakShayansarvato narAn |
atipravR^iddho duShTAtmA lambabAhurmahAhanuH ||3-126-4

lambodaro virUpAkShaH pi~Ngakesho vilochanaH |
shyenanAso mahAraudra UrdhvaromA mahAbhujaH ||3-126-5

parvatAkAravarShmA cha dIrghadaMShTraH shivAnanaH |
lambodaro dIrghadanto jagadgrAsaparastathA ||3-126-6

uttu~NgAMso mahorasko dIrghagrIvo gajopamaH |
bhakShayanmAMsapiTakaM piba~nshoNitasa~nchayam ||3-126-7

gajAnnAgaiH samAhatya hayairashvAnnR^ipottama |
rathAnrathaiH samAhatya sAdinaH sAdibhistathA ||3-126-8

manushyAnsa puro dR^iShTvA nAsyagrAsaM chakAra saH |
kAMshchiddhatvA mahArAja vR^iShNipAlAnsamantataH ||3-126-9

bhakShayamAsa sahasA hiDimbaH puruShAdakaH |
yAnpashyanpurato rakShastA~njaghAna virUpadhR^ik ||3-126-10

bhakShayannaparAnvR^iShNInyAdavAnrAkShaseshvaraH |
chikShepa sahasA kAMshchiddhiDimbaH puruShAdakaH ||3-126-11

antakAle yathA kruddho rudraH prANabhR^ito nR^ipa |
kShaNenaikena sarvAMstAnbhakShayAmAsa rAkShasaH ||3-126-12

kechidbhItA dishaH prApurvR^iShNayo vIryashAlinaH |
kechittu bhakShitAstena rakShasA vR^iShNipu~NgavAH ||3-126-13

kumbhakarNo yathA rAjanbhakShayAmasa vAnarAn |
nishcheshTaM vR^iShNisainyaM tu sthitaM chitrapaTe yathA ||3-126-14

etasminnantare kruddhau vR^iddhau yAdavapu~Ngavau |
dhanurgR^ihya mahAghoraM rAkShasasya puraH sthitau ||3-126-15

yathA kruddhasya siMhasya mR^igau vR^iddhatamAviva |
vyAdAyAsyaM mahArakShastau vR^iddhAvabhyadhAvata ||3-126-16

chikhAdiShurvirUpAkShaH pAtAlatalasannibhaH |
tato rakShaH paryadhAvatkhAdatkhAdatkalevaram ||3-126-17

pUrayAmAsaturvIrau sharairyaduvR^iShau nR^ipa |
hiDimbasya mahAghoraM vyAditAsyamivAntakam ||3-126-18

sarvAMstAnvArayAmAsa devashatrurvirUpadhR^ik |
dhAvati sma tato rakSho vyAditAsyaM bhayAnakam ||3-126-19

tayorgR^ihItvA dhanuShI babha~nja yuddhi satvaram |
bAhU prasArya duShTAtmA rAkShaso vikR^itAnanaH ||3-126-20

vasudevaM mahIpAlaM rAjAnaM vR^iddhasevinam |
grahItuM rAkShasashreShTho yatate nR^ipasaMsadi ||3-126-21

hiDimba uvAcha
eSha vAM bhakShayiShyAmi vasudevaM tvayA saha |
ugrasena kimarthaM tvaM tiShThase matpurogamaH ||3-126-22

AgachCha pravishAsyaM me grAsabhUtau tu vAM mama |
vidhinA nirmito vR^iddho vasudevo hareH pitA ||3-126-23

bubhukShitaH shramArtashcha yuddhe tvaritavikramaH |
manmukhAnnaiSha gachChetAM pravishetAM tvarAnvitau ||3-126-24

yuvayoH shoNitaM pItvA tR^iptiM yAsyAmi nirvR^itaH |
khAdAmi cha punarmAMsaM vR^iddhayoryuvayoH sukham ||3-126-25

iti bruvaMstathA rakSho vyAditAsyaM mahAhanuH |
dhAvati sma tadA kShipraM hiDimbo rAkshaseshvaraH ||3-126-26

vasudevograsenau cha bhItau viprekShya sarvataH |
disho.abhyabhajatAM rAjanniHshastrau vR^iShNipu~Ngavau ||3-126-27

etasminnantare dR^iShTvA balabhadraH pratApavAn |
dR^iShTvA cha tau tathAbhUtau vasudevograsenakau ||3-126-28

vAsudeve samAdishya haMsaM yudhyantamIshvare |
nirgatya chAntaraM tasya rAkShasasya durAtmanaH ||3-126-29

mA kR^ithAH sAhasaM rakSho mu~nchaitau rAjasattamau |
sthito.asmi yudhyatAM rakSho mayA shatrujighAMsatA ||3-126-30

ahameva haniShye tvAM kA cheyam tava bhIShikA |
iti bruvANaM halinaM tau visR^ijya mahAraNe ||3-16-31

mahAnayamasau duShTo bhakShayAmyenamagrataH |
vidArya pUrvavadvaktraM balabhadramupAdravat ||3-126-32

viSR^ijya sasharaM chApaM rAkShasasya puraH sthitaH |
muShTiM pragR^ihya balavAnsphoTayanbAhumuttamam ||3-126-33

hiDimbastvatha duShTAtmA muShTiM kR^itvA bhayAnakam |
jaghAna vakSho rAmasya vyAdityAsya ivAntakaH ||3-126-34

kruddho.atha balabhadrastu muShTinA tena tADitaH |
jaghAna muShTinA tena rAkShaseshamaninditaH ||3-126-35

muShTiyuddhaM samabhavannararAkShasavIrayoH |
yuddhyatoryuddhara~Nge.atha nararAkShasasiMhayoH ||3-126-36

tayoshchaTachaTAshabdaH prAdurAsIdbhayAnakaH |
atha rAkShasarAjastu muShTinA rAmamAhave ||3-126-37

jaghAna vakShodeshe tu vajreNeva puraMdaraH |
atha rAmo balI sAkShAnmuShTiM saMvartya yatnataH ||3-126-38

hiDimbaM tADayAmAsa vakShasyamaravidviSham |
talAbhyAmatha rAmastu chakre hatvA sa rAkShasam ||3-126-39

AhatastalaghAtena hiDimbo rAkShaseshvaraH |
jAnubhyAmapatadbhUmau gatAsurvIrarAkShasaH ||3-126-40

tata utpatya rAmastu dorbhyAM sa~NgR^ihya rAkShasaM |
AdAya bahuvegena bhrAmayitvA padAtpadam ||3-126-41

vyAvidhyatsuchiraM rAmo darshayannAtmano balam |
utkShipya rAkShasendraM taM sarvalokasya pashyataH ||3-126-42

gavyUtimAtraM chikShepa tato deshAddhalayudhaH |
gatAsU rAkShasashreShThastato deshAnnirAkramat ||3-126-43

ye kechidrAkShasAstatra hatasheshA mahAraNe |
balabhadrAttato bhItA jagmushchaivaM disho dasha ||3-126-44

athAMshumAlI bhagavAndineshaH
saMhR^itya tejAMsi sahasrarashmiH |
astaM yayau chakShurapi prajAnA-
mIShattamashchApi samAvivesha ||3-126-45

tasminpraviShTe.atha samudratoyaM
prajApatau vishvamukhe jagadgurau |
nakShatranAthaH samupAjagAma 
saMdhyAtamo.api vyanashannR^ipottama ||3-126-46

prabhAtakAle nR^ipasattamo raNo 
govardhane kinnaragItanAdite |
iti bruvanto nR^ipasattamAstadA
vyupAramaMstatra raNotsave nR^ipa ||3-126-47

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne hiDimbaparAbhave
ShaDviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்