Monday 31 January 2022

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோத்பத்தி꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 104 (19)

அத² சதுரதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோத்பத்தி꞉

Brahmadatta and his wives

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஆஸீச்சா²ல்வேஷு ராஜேந்த்³ர ப்³ரஹ்மத³த்தோ ந்ருபோத்தம꞉ |
நாம்நா ராஜந்ஸ பூதாத்மா ஸர்வபூ⁴தத³யாபர꞉ ||3-104-1

பஞ்சயஜ்ஞபரோ நித்யம் ஜிதாத்மா விஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
ப்³ரஹ்மவித்³வேத³விச்சைவ ஸதா³ யஜ்ஞமய꞉ ஷி²வ꞉ ||3-104-2

தஸ்ய பா⁴ர்யே மஹீபால ரூபௌதா³ர்யகு³ணாந்விதே |
ப³பூ⁴வது꞉ ஸுஸம்பந்நே அநபத்யே ந்ருபோத்தம ||3-104-3

ஸ தாப்⁴யாம் முமுதே³ ராஜா ஷ²ச்யா சக்ர இவாம்ப³ரே |
நாம்நா மித்ரஸஹோ நாம ஸகா² சாஸீத்³த்³த்³விஜோத்தம꞉ ||3-104-4

தஸ்ய ராஜ்ஞோ மஹாயோகீ³ வேத³வேதா³ந்ததத்பர꞉ |
அநபத்ய꞉ ஸ விப்ரேந்த்³ரோ யதா² ராஜா ப³பூ⁴வ ஹ ||3-104-5

ஸ ராஜா ஸஹிதஸ்தாப்⁴யாமர்சயாமாஸ ஷ²ங்கரம் |
புத்ரார்த²ம் ஷூ²லிநம் ஷ²ர்வம் த³ஷ²வர்ஷாண்யநந்யதீ⁴꞉ ||3-104-6

ஸ விப்ரோ வைஷ்ணவம் ஸத்ரம் புத்ரார்தே² ஸமயோஜயத் |
அர்சிதஸ்தேந ராஜேந்த்³ர ஷ²ங்கரோ நீலலோஹித꞉ ||3-104-7

ஆத்மாநம் த³ர்ஷ²யமாஸா ஸ்வப்நே ராஜாநமப்³ரவீத் |
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ ப⁴த்³ரம் தே வரம் வரய ஸுவ்ரத ||3-104-8

அத² ராஜா ஜக³ந்நாத²முவாசேத³ம் ஸ்மயந்நிவ |
புத்ரௌ மம ப⁴வேதாம் ஹி ததே²த்யுக்த்வா வ்ருஷத்⁴வஜ꞉ ||3-104-9

அந்தர்தா⁴நம் க³த꞉ ஷ²ம்பு⁴꞉ ப்ரதிபு³த்³த⁴ஸ்ததோ ந்ருப꞉ |
ஸோ(அ)பி மித்ரஸஹோ வித்³வாந்தே³வம் கேஷ²வமவ்யயம் ||3-104-10

பஞ்சவர்ஷம் ஜக³ந்நாத²மர்சயாமாஸ ப⁴க்தித꞉ |
அர்சிதஸ்தேந விப்ரேண தே³வதே³வோ ஜநார்த³ந꞉ ||3-104-11

புத்ரமேகம் த³தௌ³ தஸ்மை ஸ்வாத்மநா ஸத்³ருஷ²ம் ஹரி꞉ |
தே பா⁴ர்யே க³ர்ப⁴மாத⁴த்தாம் தேஜஸா ஷ²ங்கரஸ்ய ஹ ||3-104-12

விப்ரபா⁴ர்யா மஹாராஜ வைஷ்ணவம் தேஜ ஆத³த⁴த் |
மஹிஷ்யௌ தே மஹாவீர்யே புத்ரௌ ஷ²ங்கரநிர்மிதௌ ||3-104-13

அஸூயேதாம் மஹீபால க்ரமேணைவ ந்ருபஸ்ய ஹ |
ஸ தயோஷ்²ச மஹாராஜ நாமகர்மாதி³கா꞉ க்ரியா꞉ ||3-104-14

சகார விதி⁴வத்ஸர்வா விப்ரேப்⁴யோ(அ)தா³ந்மஹத்³த⁴நம் |
ஸ ச விப்ரோ விநீதாத்மா புத்ரமேகம் ஹி லப்³த⁴வான் ||3-104-15

ஸாக்ஷாதி³வ ஜக³ந்நாத²ம் ஸ்தி²தம் புத்ராத்மநா ந்ருப |
ஜாதகர்மாதி³கம் ஸர்வம் ப்³ராஹ்மண꞉ ஸ சகார ஹ ||3-104-16

தௌ குமாராவயம் சைவ த்ரய꞉ ஸவயஸோ(அ)ப⁴வன் |
வேதா³நதீ⁴த்ய தே ஸர்வாஞ்ச்²ருத்வா சாந்வீக்ஷிகீம் ததா² ||3-104-17

த⁴நுர்வேதே³ ததா²ஸ்த்ரே ச நிபுணாஸ்தே(அ)ப⁴வம்ஸ்ததா³ |
ஹம்ஸோ ஜ்யேஷ்டோ² ந்ருபஸுதோ டி³ம்ப⁴கோ(அ)நந்தரோ(அ)ப⁴வத் ||3-104-18

ஸ ச விப்ரஸுதோ ராஜஞ்ஜநார்த³ந இதி ஸ்ம்ருத꞉ |
அந்யோந்யம் மித்ரதாம் யாதா꞉ ஸர்வே சைவ குமாரகா꞉ ||3-104-19

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோத்பத்தௌ சதுரதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_104_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 104  Birth  of  Hamsa  and  Dimbhaka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 15 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturadhikashatatamo.adhyAyaH
haMsaDimbhakotpattiH

vaishampAyana uvAcha 
AsIchChAlveShu rAjendra brahmadatto nR^ipottamaH |
nAmnA rAjansa pUtAtmA sarvabhUtadayAparaH ||3-104-1

pa~nchayaj~naparo nityaM jitAtmA vijitendriyaH |
brahmavidvedavichchaiva sadA yaj~namayaH shivaH ||3-104-2

tasya bhArye mahIpAla rUpaudAryaguNAnvite |
babhUvatuH susaMpanne anapatye nR^ipottama ||3-104-3

sa tAbhyAM mumude rAjA shachyA chakra ivAmbare |
nAmnA mitrasaho nAma sakhA chAsIdddvijottamaH ||3-104-4

tasya rAj~no mahAyogI vedavedAntatatparaH |
anapatyaH sa viprendro yathA rAjA babhUva ha ||3-104-5

sa rAjA sahitastAbhyAmarchayAmAsa sha~Nkaram |
putrArthaM shUlinaM sharvaM dashavarShANyananyadhIH ||3-104-6

sa vipro vaiShNavaM satraM putrArthe samayojayat |
architastena rAjendra sha~Nkaro nIlalohitaH ||3-104-7

AtmAnaM darshayamAsA svapne rAjAnamabravIt |
prIto.asmi tava bhadraM te varaM varaya suvrata ||3-104-8

atha rAjA jagannAthamuvAchedaM smayanniva |
putrau mama bhavetAM hi tathetyuktvA vR^iShadhvajaH ||3-104-9

antardhAnaM gataH shambhuH pratibuddhastato nR^ipaH |
so.api mitrasaho vidvAndevaM keshavamavyayam ||3-104-10

pa~nchavarShaM jagannAthamarchayAmAsa bhaktitaH |
architastena vipreNa devadevo janArdanaH ||3-104-11

putramekaM dadau tasmai svAtmanA sadR^ishaM hariH |
te bhArye garbhamAdhattAM tejasA sha~Nkarasya ha ||3-104-12

viprabhAryA mahArAja vaiShNavaM teja Adadhat |
mahiShyau te mahAvIrye putrau sha~Nkaranirmitau ||3-104-13

asUyetAM mahIpAla krameNaiva nR^ipasya ha |
sa tayoshcha mahArAja nAmakarmAdikAH kriyAH ||3-104-14

chakAra vidhivatsarvA viprebhyo.adAnmahaddhanam |
sa cha vipro vinItAtmA putramekaM hi labdhavAn ||3-104-15

sAkShAdiva jagannAthaM sthitaM putrAtmanA nR^ipa |
jAtakarmAdikaM sarvaM brAhmaNaH sa chakAra ha ||3-104-16

tau kumArAvayaM chaiva trayaH savayaso.abhavan |
vedAnadhItya te sarvA~nChrutvA chAnvIkShikIM tathA ||3-104-17

dhanurvede tathAstre cha nipuNAste.abhavaMstadA |
haMso jyeShTho nR^ipasuto Dimbhako.anantaro.abhavat ||3-104-18

sa cha viprasuto rAja~njanArdana iti smR^itaH |
anyonyaM mitratAM yAtAH sarve chaiva kumArakAH ||3-104-19

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakotpattau chaturadhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்