Friday 21 January 2022

வைஷ²ம்பாயநம் ப்ரதி ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 103 (10)

அத² த்ர்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வைஷ²ம்பாயநம் ப்ரதி ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉

Vaishampayana Vyasa and Janamejaya

ஜநமேஜய உவாச
பூ⁴ய ஏவ த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³ப்⁴ருத꞉ |
சரிதம் ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி விஸ்தரேண தபோத⁴ந ||3-103-1

ந ஹி தே த்ருப்திரஸ்தீஹ ஷ்²ருண்வத꞉ கைஷ²வீம் கதா²ம் |
கோ நு நாம ஹரேர்விஷ்ணோர்தே³வதே³வஸ்ய சக்ரிண꞉ ||3-103-2

ஷ்²ருண்வம்ஸ்ததா² ரமந்வாபி த்ருப்திம் யாதி தி³வாநிஷ²ம் |
புருஷார்தோ²(அ)யமேவைகோ யத்கதா²ஷ்²ரவணம் ஹரே꞉ ||3-103-3

கத²மாஸீஜ்ஜக³த்³தே⁴தோர்ஹம்ஸஸ்ய டி³ம்ப⁴கஸ்ய ச |
ஸமிதி꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸதா³ விஸ்மயதா³யிணீ ||3-103-4

விசக்ரஸ்ய கத²ம் யுத்³த⁴ம் தா³நவஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஸ தயோர்மித்ரதாம் யாத இத்யேவமநுஷு²ஷ்²ரும ||3-103-5

தௌ ஸுதௌ வீர்யஸம்பந்நௌ ஷி²ஷ்யௌ ப்⁴ருகு³ஸுதஸ்ய ஹ |
ஸர்வாஸ்த்ரகுஷ²லௌ வீரௌ ஹரேர்லப்³த⁴வரௌ கில ||3-103-6

ஸங்க்³ராம꞉ ஸுமஹாநாஸீதி³த்யுக்தம் ப⁴வதா புரா |
தயோஷ்²ச ந்ருபயோர்விப்ர கேஷ²வஸ்ய ஜக³த்பதே꞉ ||3-103-7

கஸ்ய புத்ரௌ ஸமுத்பந்நௌ யதா²பூ⁴த்³விக்³ரஹோ மஹான் |
அஷ்டாஷீ²திஸஹஸ்ராணி தா³நவாநாம் தரஸ்விநாம் ||3-103-8

ப³லாந்யத² விசக்ரஸ்ய ஷி²தஷூ²லத⁴ராணி ச |
ஆஸந்யுத்³தே⁴ மஹாராஜ தா³நவஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-103-9

யதூ³நாமந்தரம் ப்ரேப்ஸுர்யதூ³நாம் யுத்³த⁴காங்க்ஷயா |
தே³வாஸுரே மஹாயுத்³தே⁴ தே³வாஞ்ஜயதி து³ர்த⁴ர꞉ |
தத்³வதா⁴ர்த²ம் ஸதா³ யத்நமகரோச்சைவ கேஷ²வ꞉ ||3-103-10

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஹம்ஸடி³ம்ப⁴கோபாக்²யாநே ஜநமேஜயவாக்யே
த்ர்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_103_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 103  Janamejaya's  Query 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 15 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha tryadhikashatatamo.adhyAyaH
vaishampAyanaM prati janamejayaprashnaH

janamejaya uvAcha
bhUya eva dvijashreShTa sha~NkhachakragadAbhR^itaH |
charitaM shrotumichChAmi vistareNa tapodhana ||3-103-1

na hi te tR^iptirastIha shR^iNvataH kaishavIM kathAm |
ko nu nAma harerviShNordevadevasya chakriNaH ||3-103-2

shR^iNvaMstathA ramanvApi tR^iptiM yAti divAnisham |
puruShArtho.ayamevaiko yatkathAshravaNaM hareH ||3-103-3

kathamAsIjjagaddhetorhaMsasya Dimbhakasya cha |
samitiH sarvabhUtAnAM sadA vismayadAyiNI ||3-103-4

vichakrasya kathaM yuddhaM dAnavasya mahAtmanaH |
sa tayormitratAM yAta ityevamanushushruma ||3-103-5

tau sutau vIryasaMpannau shiShyau bhR^igusutasya ha |
sarvAstrakushalau vIrau harerlabdhavarau kila ||3-103-6

sa~NgrAmaH sumahAnAsIdityuktaM bhavatA purA |
tayoshcha nR^ipayorvipra keshavasya jagatpateH ||3-103-7

kasya putrau samutpannau yathAbhUdvigraho mahAn |
aShTAshItisahasrANi dAnavAnAM tarasvinAm ||3-103-8

balAnyatha vichakrasya shitashUladharANi cha |
Asanyuddhe mahArAja dAnavasya mahAtmanaH ||3-103-9

yadUnAmantaraM prepsuryadUnAM yuddhakA~NkShayA |
devAsure mahAyuddhe devA~njayati durdharaH |
tadvadhArthaM sadA yatnamakarochchaiva keshavaH ||3-103-10

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
haMsaDimbhakopAkhyAne janamejayavAkye
tryadhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்