Thursday 13 January 2022

பௌண்ட்³ரகயுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 99 (15)

அத² நவநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பௌண்ட்³ரகயுத்³த⁴ம்

Battle with clubs between Satyaki and Paundraka

வைஷ²ம்பாயந உவாச
க்ரவ்யாதா³꞉ ஸர்வ ஏவாஷு² ப⁴க்ஷயந்தஸ்ததா³ ஷ²வம் |
ஹஸந்தோ விவித⁴ம் கோ⁴ரம் நத³யந்தோ வஸுந்த⁴ராம் ||3-99-1

ராக்ஷஸாஷ்²ச பிஷா²சாஷ்²ச பிப³ந்த꞉ ஷோ²ணிதம் ப³ஹு |
ஆஷி²க²ம் பு⁴ஞ்ஜதே ராஜஞ்ச²வஸ்ய பிஷி²தாஷ²நா꞉ ||3-99-2

ந்ருத்யந்தி ஸ்ம ததா³ ராஜந்நக³ர்யாம் ரணதோஷி²தா꞉ |
காகா ப³லாகா க்³ருத்⁴ராஷ்²ச ஷ்²யேநா கோ³மாயவஸ்ததா² ||3-99-3

ப⁴க்ஷயந்த꞉ ப்ரவர்தந்தே ராக்ஷஸாஷ்²சைவ தா³ருணா꞉ |
ஏதஸ்மிந்நந்தரே வீரோ நிஷாதோ³ லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞக꞉ ||3-99-4

ஹதாந்ஸர்வாந்ஸமாலோக்ய நிஷாதா³ந்நக³சாரிண꞉ |
க³தா³மாதா³ய குபிதோ ராமமேவ ஜகா³ம ஹ ||3-99-5

ஜகா⁴ந க³த³யா ராஜம்ஷ்²ச²த்ரதே³ஷே² நிஷாத³ப꞉ |
 ததோ ராமோ க³தீ³ ராஜந்நிஷாத³ம் பா³ஹுஷா²லிநம் ||3-99-6

ஆஜக்⁴நே க³த³யா க்ரூரம் மத³மத்தோ ஹலாயுத⁴꞉ |
தயோஷ்²ச துமுலம் யுத்³த⁴ம் க³தா³ப்⁴யாம் ஸமவர்தத ||3-99-7

ஆகாஷே² ஷ²ப்³த³ ஆஸீத்து தயோர்யுத்³தே⁴ மஹாபு⁴ஜ |
ஸமுத்³ராணாம் யதா² கோ⁴ஷ꞉ ஸர்வேஷாம் ஸந்நிக³ச்ச²தாம் ||3-99-8

கல்பக்ஷயே மஹாராஜ ஷ²ப்³த³꞉ ஸுதுமுலோ(அ)ப⁴வத் |
க்ஷோபி⁴தோ நாக³ராஜஷ்²ச நாகா³꞉ க்ஷோப⁴ம் ஸமாயயு꞉ ||3-99-9

ப்ருதி²வீ சாந்தரிக்ஷம் ச ஸர்வம் ஷ²ப்³த³மயம் ப³பௌ⁴ |
தத꞉ ஸ பௌண்ட்³ரகோ ராஜா ஸாத்யகிம் வ்ருஷ்ணிநந்த³நம் ||3-99-10

க³த³யைவ ஜகா⁴நாஷு² ஸத்வரம் ரணகோவித³꞉ |
யுயுதா⁴நோ ப³லீ ராஜந்வாஸுதே³வம் ஜகா⁴ந ஹ ||3-99-11

தயோஷ்²ச துமுல꞉ ஷ²ப்³த³꞉ ப்ராது³ராஸீந்மஹாரணே |
சதுர்ணாம் யுத்³யதாம் ராஜந்பரஸ்பரவதை⁴ஷிணாம் ||3-99-12

ப்³ரஹ்மாண்ட³க்ஷோப⁴ணோ ராஜந்ச²ப்³த³ ஆஸீத்ஸுதா³ருண꞉ |
ததோ ரஜ꞉ ப்ராது³ரபூ⁴த்தஸ்மிந்ஸங்க்³ராமமூர்த⁴நி ||3-99-13

நாரகா நிஷ்ப்ரபா⁴ ராஜம்ஸ்தமஸ்யேவம் க்ஷயம் க³தே |
உஷஸி ப்ரதிபு³த்³தா⁴யாம் ததோ நி꞉ஷே²ஷதாம் யயௌ ||3-99-14

உதி³தோ ப⁴க³வாந்ஸூர்யஷ்²சந்த்³ரஷ்²ச க்ஷயமாயயௌ |
தயோர்யுத்³த⁴ம் ப்ராது³ரபூ⁴ச்சதுர்ணாம் பா³ஹுஷா²லிநாம் |
தே³வாஸுரஸமம் ராஜந்நுதி³தோ பா⁴ஸ்கரே மஹத் ||3-99-15

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌண்ட்³ரகயுத்³தே⁴ நவநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_099_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 99  The Battles Continue
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 6 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha navanavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakayuddham

vaishampAyana uvAcha
kravyAdAH sarva evAshu bhakShayantastadA shavam |
hasanto vividhaM ghoraM nadayanto vasuMdharAm ||3-99-1

rAkShasAshcha pishAchAshcha pibantaH shoNitaM bahu |
AshikhaM bhu~njate rAja~nChavasya pishitAshanAH ||3-99-2

nR^ityanti sma tadA rAjannagaryAM raNatoshitAH |
kAkA balAkA gR^idhrAshcha shyenA gomAyavastathA ||3-99-3

bhakShayantaH pravartante rAkShasAshchaiva dAruNAH |
etasminnantare vIro niShAdo labdhasaMj~nakaH ||3-99-4

hatAnsarvAnsamAlokya niShAdAnnagachAriNaH |
gadAmAdAya kupito rAmameva jagAma ha ||3-99-5

jaghAna gadayA rAjaMshChatradeshe niShAdapaH |
 tato rAmo gadI rAjanniShAdaM bAhushAlinam ||3-99-6

Ajaghne gadayA krUraM madamatto halAyudhaH |
tayoshcha tumulaM yuddhaM gadAbhyAM samavartata ||3-99-7

AkAshe shabda AsIttu tayoryuddhe mahAbhuja |
samudrANAM yathA ghoShaH sarveShAM sannigachChatAm ||3-99-8

kalpakShaye mahArAja shabdaH sutumulo.abhavat |
kShobhito nAgarAjashcha nAgAH kShobhaM samAyayuH ||3-99-9

pR^ithivI chAntarikShaM cha sarvaM shabdamayaM babhau |
tataH sa pauNDrako rAjA sAtyakiM vR^iShNinandanam ||3-99-10

gadayaiva jaghAnAshu satvaraM raNakovidaH |
yuyudhAno balI rAjanvAsudevaM jaghAna ha ||3-99-11

tayoshcha tumulaH shabdaH prAdurAsInmahAraNe |
chaturNAM yudyatAM rAjanparasparavadhaiShiNAm ||3-99-12

brahmANDakShobhaNo rAjanChabda AsItsudAruNaH |
tato rajaH prAdurabhUttasminsa~NgrAmamUrdhani ||3-99-13

nArakA niShprabhA rAjaMstamasyevaM kShayaM gate |
uShasi pratibuddhAyAM tato niHsheShatAM yayau ||3-99-14

udito bhagavAnsUryashchandrashcha kShayamAyayau |
tayoryuddhaM prAdurabhUchchaturNAM bAhushAlinAm |
devAsurasamaM rAjannudito bhAskare mahat ||3-99-15

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakayuddhe navanavatitamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்