Wednesday 12 January 2022

ஏலலவ்யஸைந்யவத⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 98 (25)

அதா²ஷ்ட்தநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஏலலவ்யஸைந்யவத⁴꞉

Balarama

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏதஸ்மிந்நந்தரே க்ருத்³த⁴ ஏகலவ்யோ நிஷாத³ப꞉ |
ப³லப⁴த்³ரமபி⁴க்ஷிப்ரம் த⁴நுராதா³ய ஸத்வரம் ||3-98-1

நாராசைர்த³ஷ²பி⁴ர்வித்³த்⁴வா பா³ணைஷ்²ச த³ஷ²பி⁴꞉ பரை꞉ |
சிச்சே²த³ த⁴நுரர்த⁴ம் தத்ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-98-2

ஸூதம் த³ஷ²பி⁴ராஹத்ய ரத²ம் த்ரிம்ஷ²த்³பி⁴ரேவ ச |
த்⁴வஜம் சிச்சே²த³ ப⁴ல்லேந நிஷாத³ஸ்ய ஜக³த்பதி꞉ ||3-98-3

தத꞉ பரம் மஹச்சாபம் நிஷாதோ³ வீர்யஸம்மத꞉ |
த்³ருட⁴மௌர்வ்யா ஸமாயுக்தம் த³ஷ²தாலப்ரமாணத꞉ ||3-98-4

காமபாலம் ஷ²ரேணாஷு² ஜகா⁴ந ஜநமத்⁴யத꞉ |
ப³லதே³வோ மஹாவீர்ய꞉ ஸர்ப꞉ ஷே²ஷ இவ ஷ்²வஸன் ||3-98-5

த³ஷ²பி⁴ஸ்தத்³த⁴நுர்தி³வ்யம் ஷ²ரை꞉ ஸர்பஸமைர்ப³ல꞉ |
சிச்சே²த³ முஷ்டிதே³ஷே² து மாத⁴வோ மாத⁴வாக்³ரஜ꞉ ||3-98-6

ஏகலவ்யோ நிஷாதே³ஷ²꞉ க²ட்³க³மாதா³ய ஸத்வர꞉ |
ப்ராஹிணோத்³ப³லமாதா³ய நிஷி²தம் கோ⁴ரவிக்³ரஹம் ||3-98-7

தமந்தரே படுர்வீரோ வ்ருஷ்ணிவீர꞉ ப்ரதாபவான் |
திலஷ²꞉ பஞ்சபி⁴ர்பா³ணைஷ்²சகார யது³நந்த³ந꞉ ||3-98-8

ததோ(அ)பரம் மஹத்க²ட்³க³ம் ஸர்வகாலாயஸம் ஷு²ப⁴ம் |
ப்ராஹிணோத்ஸாரதே²꞉ காயமாலோக்யாத² நிஷாத³ஜ꞉ ||3-98-9

தம் சாபி த³ஷ²பி⁴ர்வீரோ மாத⁴வோ யது³நந்த³ந꞉ |
பா³ஹ்வோரந்தரயோஷ்²சைவ நிர்பி³பே⁴த³ மஹாரணே ||3-98-10

தத꞉ ஷ²க்திம் ஸமாதா³ய க⁴ண்டாமாலாகுலாம் ந்ருப꞉ |
நிஷாதோ³ ப³லதே³வாய ப்ரேஷயித்வா மஹாப³ல꞉ ||3-98-11

ஸிம்ஹநாத³ம் மஹாகோ⁴ரமகரோத்ஸ நிஷாத³ப꞉ |
ஸ ஷ²க்தி꞉ ஸர்வகல்யாணீ ப³லதே³வமுபாக³தம் ||3-98-12

உத்பதந்தீம் மஹாகோ⁴ராம் ப³லப⁴த்³ர꞉ ப்ரதாபவான் |
ஆதா³யாத² நிஷாதே³ஷ²ம் ஸர்வாந்விஸ்மாபயந்நிவ ||3-98-13

ததை²வ தம் ஜகா⁴நாஷு² வக்ஷோதே³ஷே² ச மாத⁴வ꞉ |
ஸ தயா தாடி³தோ வீர꞉ ஸ்வஷ²க்த்யாத² நிஷாத³ப꞉ ||3-98-14

விஹ்வல꞉ ஸர்வகா³த்ரேஷு நிபபாத மஹீதலே |
ப்ராணஸம்ஷ²யமாபந்நோ நிஷாதோ³ ராமதாடி³த꞉ ||3-98-15

நிஷாதா³ஸ்தஸ்ய ராஜேந்த்³ர ஷ²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
அஷ்டாஷீ²திஸஹஸ்ராணி நிஷாதா³ஸ்தஸ்ய யோதி⁴ந꞉ ||3-98-16

க³தி³ந꞉ க²ட்³கி³நஷ்²சைவ மஹேஷ்வாஸா மஹாப³லா꞉ |
ஷ²ரைரநேகஸஹஸ்ரை꞉ ஷ²க்திபி⁴ஷ்²ச பரஷ்²வதை⁴꞉ ||3-98-17

க³தா³பி⁴꞉ பட்டிஷை²꞉ ஷூ²லை꞉ பரிகை⁴꞉ ப்ராஸதோமரை꞉ |
குந்தைரத² குடா²ரைஷ்²ச யத³வாநாம் மஹௌஜஸாம் ||3-98-18

ஷ²லபா⁴ இவ ராஜேந்த்³ர தீ³ப்யமாநம் ஹுதாஷ²நம் |
தே ஷ²ரை꞉ பாதயாஞ்சக்ரூ ராமம் ராமமிவாபரம் ||3-98-19

கேசித்குடா²ரைராஜக்⁴நு꞉ கேசித்குந்தை꞉ பரஷ்²வதை⁴꞉ |
க³தா³பி⁴꞉ கேசிதா³க்⁴நந்தி ஷ²க்திபி⁴ஷ்²ச ததா² பரே ||3-98-20

நிஜக்⁴நு꞉ ஸஹஸா ராமம் ஸ்பு²ரந்தம் பாவகம் யதா² |
தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹலீ ஸாக்ஷாத்³த⁴லமுத்³யம்ய ஸத்வரம் ||3-98-21

ஸர்வாநகர்ஷயாமாஸ முஸலேந ஹி பீட³யன் |
தே ஹந்யாமாநா ராஜேந்த்³ர நிஷாதா³꞉ பர்வதாஷ்²ரயா꞉ ||3-98-22

நிபேதுர்த⁴ரணீப்ருஷ்டே² ஷ²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
க்ஷணேந தந்மஹாராஜ ஹத்வா ஸர்வாந்மஹாப³லான் ||3-98-23

ஸிம்ஹவத்³வ்யநத³ம்ஸ்தத்ர தஸ்தௌ² ராமோ மஹாப³ல꞉ |
ததோ ராத்ரௌ மஹாகோ⁴ரா꞉ பிஷா²சா꞉ பிஷி²தாஷ²நா꞉ ||3-98-24

ஆக்ருஷ்ய மாம்ஸயூதா²நி ப⁴க்ஷயந்த꞉ ஸமாஸதே |
பிப³ந்த꞉ ஷோ²ணிதம் கோஷ்டா²த்ஸஞ்சி²த்³ய ச ஷ²வம் ப³ஹு ||3-98-25

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ஏகலவ்யஸைந்யவதே⁴ அஷ்டநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_098_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 98   Destruction of Ekalavya's Army
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 4 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTtanavatitamo.adhyAyaH
elalavyasainyavadhaH

vaishampAyana uvAcha
etasminnantare kruddha ekalavyo niShAdapaH |
balabhadramabhikShipraM dhanurAdAya satvaram ||3-98-1

nArAchairdashabhirviddhvA bANaishcha dashabhiH paraiH |
chichCheda dhanurardhaM tatsarvakShatrasya pashyataH ||3-98-2

sUtaM dashabhirAhatya rathaM triMshadbhireva cha |
dhvajaM chichCheda bhallena niShAdasya jagatpatiH ||3-98-3

tataH paraM mahachchApaM niShAdo vIryasaMmataH |
dR^iDhamaurvyA samAyuktaM dashatAlapramANataH ||3-98-4

kAmapAlaM shareNAshu jaghAna janamadhyataH |
baladevo mahAvIryaH sarpaH sheSha iva shvasan ||3-98-5

dashabhistaddhanurdivyaM sharaiH sarpasamairbalaH |
chichCheda muShTideshe tu mAdhavo mAdhavAgrajaH ||3-98-6

ekalavyo niShAdeshaH khaDgamAdAya satvaraH |
prAhiNodbalamAdAya nishitaM ghoravigraham ||3-98-7

tamantare paTurvIro vR^iShNivIraH pratApavAn |
tilashaH pa~nchabhirbANaishchakAra yadunandanaH ||3-98-8

tato.aparaM mahatkhaDgaM sarvakAlAyasaM shubhaM |
prAhiNotsAratheH kAyamAlokyAtha niShAdajaH ||3-98-9

taM chApi dashabhirvIro mAdhavo yadunandanaH |
bAhvorantarayoshchaiva nirbibheda mahAraNe ||3-98-10

tataH shaktiM samAdAya ghaNTAmAlAkulAM nR^ipaH |
niShAdo baladevAya preShayitvA mahAbalaH ||3-98-11

siMhanAdaM mahAghoramakarotsa niShAdapaH |
sa shaktiH sarvakalyANI baladevamupAgatam ||3-98-12

utpatantIM mahAghorAM balabhadraH pratApavAn |
AdAyAtha niShAdeshaM sarvAnvismApayanniva ||3-98-13

tathaiva taM jaghAnAshu vakShodeshe cha mAdhavaH |
sa tayA tADito vIraH svashaktyAtha niShAdapaH ||3-98-14

vihvalaH sarvagAtreShu nipapAta mahItale |
prANasaMshayamApanno niShAdo rAmatADitaH ||3-98-15

niShAdAstasya rAjendra shatasho.atha sahasrashaH |
aShTAshItisahasrANi niShAdAstasya yodhinaH ||3-98-16

gadinaH khaDginashchaiva maheShvAsA mahAbalAH |
sharairanekasahasraiH shaktibhishcha parashvadhaiH ||3-98-17

gadAbhiH paTTishaiH shUlaiH parighaiH prAsatomaraiH |
kuntairatha kuThAraishcha yadavAnAM mahaujasAm ||3-98-18

shalabhA iva rAjendra dIpyamAnaM hutAshanam |
te sharaiH pAtayA~nchakrU rAmaM rAmamivAparam ||3-98-19

kechitkuThArairAjaghnuH kechitkuntaiH parashvadhaiH |
gadAbhiH kechidAghnanti shaktibhishcha tathA pare ||3-98-20

nijaghnuH sahasA rAmaM sphurantaM pAvakaM yathA |
tataH kruddho halI sAkShAddhalamudyamya satvaram ||3-98-21

sarvAnakarShayAmAsa musalena hi pIDayan |
te hanyAmAnA rAjendra niShAdAH parvatAshrayAH ||3-98-22

nipeturdharaNIpR^iShThe shatasho.atha sahasrashaH |
kShaNena tanmahArAja hatvA sarvAnmahAbalAn ||3-98-23

siMhavadvyanadaMstatra tasthau rAmo mahAbalaH |
tato rAtrau mahAghorAH pishAchAH pishitAshanAH ||3-98-24

AkR^iShya mAMsayUthAni bhakShayantaH samAsate |
pibantaH shoNitaM koShThAtsa~nChidya cha shavaM bahu ||3-98-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
ekalavyasainyavadhe aShTanavatitamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்