Thursday 23 December 2021

பௌண்ட்³ரகஸ்ய த்³வாரகாவரோத⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 93 (25)

அத² த்ரிநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பௌண்ட்³ரகஸ்ய த்³வாரகாவரோத⁴꞉

Paundrakas conquest on Dwaraka

வைஶம்பாயந உவாச
தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மஹாராஜ பௌண்ட்³ரோ மத³ப³லாந்வித꞉ |
நாரத³ம் விப்ரவர்யம் தம் ப்ரோவாச ந்ருபஸம்ஸதி³ ||3-93-1

கிமித³ம் ப்ராஹ விப்ரர்ஷே ராஜாஹம் ச த்³விஜை꞉ ஸஹ |
க³ச்ச² த்வம் காமமத² வா முநே ஶாபப்ரத³꞉ ஸதா³ ||3-93-2

பீ⁴தஸ்த்வத்தோ மஹாபு³த்³தே⁴ க³ச்ச² த்வம் காமமத்³ய ஹி |
இத்யுக்தோ ந்ருபவீர்யேண தூஷ்ணீமேவ ஸ நாரத³꞉ ||3-93-3

ஜகா³மாகாஶக³மநோ யத்ர திஷ்ட²தி கேஶவ꞉ |
ஸ க³த்வா விஷ்ணுஸங்காஶம் விஷ்ணோ꞉ ஸர்வம் ஶஶம்ஸ ஹ ||3-93-4

தச்ச்²ருத்வா ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்யதே²ஷ்டம் வத³தாமிதி |
த³ர்பம் தஸ்யாபநேஷ்யாமி ஶ்வோபூ⁴தே த்³விஜஸத்தம ||3-93-5

இத்யுக்த்வா விரராமைவ தஸ்மிந்ப³த³ரிகாஶ்ரமே |
தத꞉ பௌண்ட்³ரோ மஹாபா³ஹுர்ப³லைர்ப³ஹுபி⁴ரீஶ்வர꞉ ||3-93-6

அஶ்வைரநேகஸாஹஸ்ரைர்க³ஜைர்ப³ஹுபி⁴ரந்வித꞉ |
ஶஸ்த்ரகோடிஸமாயுக்த꞉ ஸ ராஜா ஸத்யஸங்க³ர꞉ ||3-93-7

அநேகஶதஸாஹஸ்ரை꞉ பத்திபி⁴ஶ்ச ஸமந்வித꞉ |
ஏகலவ்யப்ரப்⁴ருதிபீ⁴ ராஜபி⁴ஶ்ச ஸமந்தத꞉ ||3-93-8

அஷ்டௌ ரத²ஸஹஸ்ராணி நாகா³நாமயுதம் ததா² |
அர்பு³த³ம் பத்திஸங்கா⁴நாம் தத்³ப³லம் ஸமபத்³யத ||3-93-9

ஏதேந ச ப³லேநாஜௌ ப்ரஸ்பு²ரந்ந்ருபஸத்தம꞉ |
விரராஜ மஹாராஜ உத³யஸ்தோ² மஹாரவி꞉ ||3-93-10

ஸ யயௌ மத்⁴யராத்ரேண நக³ரீம் த்³வாரகாமநு |
பத்தயோ தீ³பிகாஹஸ்தா ரத்ரௌ தமஸி தா³ருணே ||3-93-11

யயுர்விவித⁴ஶஸ்த்ரௌகா⁴ ஸம்பதந்தோ மஹாப³லா꞉ |
த்³வாரகாம் வீர்யஸம்பந்நாம் மஹாகோ⁴ராம் ந்ற்^போத்தமா꞉ ||3-93-12

ரத²ம் மஹாந்தமாருஹ்ய ஶஸ்த்ரௌக⁴ஶ்ச ஸமாவ்ருதம் |
பட்டிஶாஸிஸமாகீர்ணம் க³தா³பரிக⁴ஸங்குலம் ||3-93-13

ஶக்திதோமரஸங்கீர்ணம் த்⁴வஜமாலாஸமாசிதம் |
கிங்கிநீஜாலஸம்யுக்தம் ஶராஸிப்ராஸஸ்ம்யுதம் ||3-93-14

மஹாகோ⁴ரம் மஹாரௌத்³ரம் யுகா³ந்தஜலதோ³பமம் |
த⁴நுர்க³தா³ஸமாகீர்ணம் மஹாவாத்³யோபமம் மஹத் ||3-93-15

அக்³ந்யர்கஸத்³ருஶாகாரம் யயௌ த்³வாரவதீமநு |
க்³ருஹீததீ³பிகோ ராஜா வீர்யவாந்ப³லவாந்ந்ருப ||3-93-16

ஹந்துமைச்ச²ஜ்ஜக³ந்நாத²ம் வ்ருஷ்ணீம்ஶ்சைவ ஸமந்தத꞉ |
ஆகர்ஷந்ப³லமுக்²யாம்ஸ்தாந்ராஜ்ஞ꞉ ஸர்வாந்மஹாத்³யுதி꞉ ||3-93-17

புரத்³வாரம் ஸமாஸாத்³ய ப³லம் ஸம்ஸ்தா²ப்ய யத்நத꞉ |
இத³ம் ப்ரோவாச ராஜா து ந்ருபாந்ஸர்வாநவஸ்தி²தான் ||3-93-18

தாட்³யதாமத்ர பே⁴ரீ து நாம விஶ்ராவ்ய மாமகம் |
யுத்⁴யதாம் யுத்⁴யதாமத்ர தே³யம் வா ப்ரதிதீ³யதாம் ||3-93-19

ஆக³த꞉ பௌண்ட்³ரகோ ராஜா யுத்³தா⁴ர்தீ² வீரவத்தர꞉ |
ஹந்துகாம꞉ ஸமக்³ராந்வ꞉ க்ருஷ்ணபா³ஹுப³லாஶ்ரயான் ||3-93-20

இதி தே ப்ரேஷிதா꞉ ஸர்வே ஸமீயு꞉ ஸூசகாந்ப³ஹூன் |
தீ³பிகாஶ்ச ப்ரதீ³ப்யந்தே ப³ஹ்வ்ய꞉ ஶதஸஹஸ்ரஶ꞉ ||3-93-21

இதஶ்சேதஶ்ச ராஜாநோ யுத்⁴யந்தே யுத்³த⁴லாலஸா꞉ |
புரீம் தே புரதஸ்தத்ர க்ஷத்ரியா꞉ ஶஸ்த்ரிணஸ்ததா³ ||3-93-22

ஸிம்ஹநாத³ம் ப்ரகுர்வந்த꞉ ஶஸ்த்ரதா⁴ராஸமாகுலா꞉ |
குதோ(அ)யம் வ்ருஷ்ணிப்ரவர꞉ குதோ ராஜா ஜக³த்பதி꞉ ||3-93-23

குதோ(அ)யம் ஸாத்யகிர்வீர꞉ குதோ ஹார்தி³க்ய ஏவ ச |
குதோ நு ப³லப⁴த்³ரஶ்ச ஸர்வயாத³வஸத்தம꞉ |
இத்யேவம் கத²யந்தோ வை ராஜாந꞉ ஸர்வ ஏவ தே ||3-93-24

ஆதா³ய ஶஸ்த்ராணி ப³ஹூநி ஸர்வத꞉ 
ஶராம்ஶ்ச சாபாநி ப³ஹூநி ஸர்வே |
யுத்³த⁴ய ஸந்நாஹநிப³த்³த⁴ஶோ யயு-
ர்ஹரே꞉ புரீம் த்³வாரவதீம் ந்ருபோத்தமா꞉ ||3-93-25

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌண்ட்³ரகஸ்ய த்³வாரகாக³மநே த்ரிநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_093_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 93  Paundraka  besieges  Dvaraka
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 27, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trinavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakasya dvArakAvarodhaH

vaishampAyana uvAcha
tataH kruddho mahArAja pauNDro madabalAnvitaH |
nAradaM vipravaryaM taM provAcha nR^ipasaMsadi ||3-93-1

kimidaM prAha viprarShe rAjAhaM cha dvijaiH saha |
gachCha tvaM kAmamatha vA mune shApapradaH sadA ||3-93-2

bhItastvatto mahAbuddhe gachCha tvaM kAmamadya hi |
ityukto nR^ipavIryeNa tUShNImeva sa nAradaH ||3-93-3

jagAmAkAshagamano yatra tiShThati keshavaH |
sa gatvA viShNusa~NkAshaM viShNoH sarvaM shashaMsa ha ||3-93-4

tachChrutvA bhagavAnviShNuryatheShTaM vadatAmiti |
darpaM tasyApaneShyAmi shvobhUte dvijasattama ||3-93-5

ityuktvA virarAmaiva tasminbadarikAshrame |
tataH pauNDro mahAbAhurbalairbahubhirIshvaraH ||3-93-6

ashvairanekasAhasrairgajairbahubhiranvitaH |
shastrakoTisamAyuktaH sa rAjA satyasaMgaraH ||3-93-7

anekashatasAhasraiH pattibhishcha samanvitaH |
ekalavyaprabhR^itibhI rAjabhishcha samantataH ||3-93-8

aShTau rathasahasrANi nAgAnAmayutaM tathA |
arbudaM pattisa~NghAnAM tadbalaM samapadyata ||3-93-9

etena cha balenAjau prasphurannR^ipasattamaH |
virarAja mahArAja udayastho mahAraviH ||3-93-10

sa yayau madhyarAtreNa nagarIM dvArakAmanu |
pattayo dIpikAhastA ratrau tamasi dAruNe ||3-93-11

yayurvividhashastraughA saMpatanto mahAbalAH |
dvArakAM vIryasaMpannAM mahAghorAM nR^pottamAH ||3-93-12

rathaM mahAntamAruhya shastraughashcha samAvR^itam |
paTTishAsisamAkIrNaM gadAparighasa~Nkulam ||3-93-13

shaktitomarasa~NkIrNaM dhvajamAlAsamAchitam |
ki~NkinIjAlasaMyuktaM sharAsiprAsasMyutam ||3-93-14

mahAghoraM mahAraudraM yugAntajaladopamam |
dhanurgadAsamAkIrNaM mahAvAdyopamam mahat ||3-93-15

agnyarkasadR^ishAkAraM yayau dvAravatImanu |
gR^ihItadIpiko rAjA vIryavAnbalavAnnR^ipa ||3-93-16

hantumaichChajjagannAthaM vR^iShNIMshchaiva samantataH |
AkarShanbalamukhyAMstAnrAj~naH sarvAnmahAdyutiH ||3-93-17

puradvAraM samAsAdya balaM saMsthApya yatnataH |
idaM provAcha rAjA tu nR^ipAnsarvAnavasthitAn ||3-93-18

tADyatAmatra bherI tu nAma vishrAvya mAmakam |
yudhyatAM yudhyatAmatra deyaM vA pratidIyatAm ||3-93-19

AgataH pauNDrako rAjA yuddhArthI vIravattaraH |
hantukAmaH samagrAnvaH kR^iShNabAhubalAshrayAn ||3-93-20

iti te preShitAH sarve samIyuH sUchakAnbahUn |
dIpikAshcha pradIpyante bahvyaH shatasahasrashaH ||3-93-21

itashchetashcha rAjAno yudhyante yuddhalAlasAH |
purIM te puratastatra kShatriyAH shastriNastadA ||3-93-22

siMhanAdaM prakurvantaH shastradhArAsamAkulAH |
kuto.ayaM vR^iShNipravaraH kuto rAjA jagatpatiH ||3-93-23

kuto.ayaM sAtyakirvIraH kuto hArdikya eva cha |
kuto nu balabhadrashcha sarvayAdavasattamaH |
ityevaM kathayanto vai rAjAnaH sarva eva te ||3-93-24

AdAya shastrANi bahUni sarvataH 
sharAMshcha chApAni bahUni sarve |
yuddhaya sannAhanibaddhasho yayu-
rhareH purIM dvAravatIM nR^ipottamAH ||3-93-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakasya dvArakAgamane trinavatitamo.adhyAyaH        

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்