Monday 20 December 2021

பௌண்ட்³ரகநாரத³ஸம்வாத³꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 92 (23)

ஆத² த்³விநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பௌண்ட்³ரகநாரத³ஸம்வாத³꞉

Paundraka

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ கைலாஸஷி²க²ராந்நிர்க³தோ முநிஸத்தம꞉ |
நாரத³꞉ ஸர்வலோகஜ்ஞ꞉ பௌண்ட்³ரஸ்ய நக³ரம் ப்ரதி ||3-92-1

அவதீர்ய நபோ⁴பா⁴கா³த்ப்ரத்யாக³ம்ய நரோத்தமம் |
த்³வா꞉ஸ்தே²ந ச ஸமாஜ்ஞப்த꞉ ப்ரவிவேஷ² க்³ருஹோத்தமம்||3-92-2

அர்க்⁴யாதி³ஸமுதா³சாரம் ந்ருபால்லப்³த்⁴வா மஹாமுநி꞉ |
நிஷஸாதா³ஸநே ஷு²ப்⁴ரே ஹ்யாஸ்த்ருதே ஷு²ப⁴வாஸஸா ||3-92-3

குஷ²லம் ப்ருஷ்டவாந்பூ⁴யோ ந்ருப꞉ ஸ முநிஸத்தமம் |
உவாச நாரத³ம் பூ⁴ய꞉ பௌண்ட்³ரகோ ப³லக³ர்வித꞉ ||3-92-4

ப⁴வாந்ஸர்வத்ர குஷ²ல꞉ ஸர்வகார்யேஷு பண்டி³த꞉ |
ப்ரதி²தோ தே³வஸித்³தே⁴ஷு க³ந்த³ர்வேஷு மஹாத்மஸு ||3-92-5

ஸர்வத்ரகோ³ நிராபா³தோ⁴ க³த்வா ஸர்வத்ர ஸர்வதா³ |
அக³ம்யம் தவ விப்ரேந்த்³ர ப்³ரஹ்மாண்டே³ ந ஹி கிஞ்சந ||3-92-6

நாரதே³த³ம் வத³ த்வம் ஹி யத்ர யத்ர க³தோ ப⁴வான் |
தத்ர தத்ர தப꞉ஸித்³தோ⁴ லோகே ப்ரதி²தவீர்யவான் ||3-92-7

பௌண்ட்³ர ஏவ ச விக்²யாதோ வாஸுதே³வேதி ஷ²ப்³தி³த꞉ |
ஷ²ங்கீ² சக்ரீ க³தீ³ ஷா²ர்ங்கீ³ க²ட்³கீ³ தூணீ தநுத்ரவான் |
விஜேதா ராஜஸிம்ஹாநாம் தா³தா ஸர்வஸ்ய ஸர்வதா³ ||3-92-8

போ⁴க்தா ராஜ்யஸ்ய ஸர்வஸ்ய ஷா²ஸ்தா ராஜா ப³லாத்³ப³லீ |
அஜேய꞉ ஷ²த்ருஸைந்யாநாம் ரக்ஷிதா ஸ்வஜநஸ்ய ச ||3-92-9

யோ(அ)த்³ய கோ³பகநாமாஸௌ வாஸுதே³வேதி ஷ²ப்³தி³த꞉ |
தஸ்ய வீர்யப³லே ந ஸ்தோ நாம்நோ(அ)ஸ்ய மம தா⁴ர்ணெ ||3-92-10

ஸ ஹி கோ³போ வ்ருதா² பா³ல்யாத்³தா⁴ரயத்த்யேவ நாம மே |
இத³ம் நிஷ்²சிநு விப்ரேந்த்³ர ஏக ஏவ ப⁴வாம்யஹம் ||3-92-11

வாஸுதே³வோ ஜக³த்யஸ்மிந்நிர்ஜித்ய ப³லிநம் யது³ம் |
வ்ருஷ்ணீந்ஸர்வாந்ப³லாத்க்ஷிப்த்வா நிஹநிஷ்யே ச தாம் புரீம் ||3-92-12

த்³வாரகாம் விஷ்ணுநிலயாம் யோத்³தா⁴ சாஹம் மஹாமதே |
ஏதே ச ப³லிந꞉ ஸர்வே ந்ற்^பா மம ஸமாக³தா꞉ ||3-92-13

அஷ்²வாஷ்²ச  வேகி³ந꞉ ஸந்தி ரதா² வாயுஜவா மம |
நாநாமந்த்ரா꞉ ஸஹஸ்ரம் ச க³ஜா நியுதமேவ ச ||3-92-14

ஏதேநாஹம் ப³லேநாஜௌ ஹநிஷ்யே கேஷ²வம் ரணே |
தஸ்மாதே³வம் ஸதா³ விப்ர வத³ ப்³ரஹ்மந்புரே மம ||3-92-15

இந்த்³ரஸ்யாபி ஸதா³ விப்ர வத³ நாரத³ ஸாம்ப்ரதம் |
ப்ரார்த்꞉அநைஷ்²ச மம விபோ⁴ நமஸ்யே த்வாம் தபோத⁴ந ||3-92-16

நாரத³ உவாச
ஸர்வத்ரக³꞉ ஸதா³ சாஸ்மி யாவத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸம்ஸ்தி²தி꞉ |
ஆசார்ய꞉ ஸர்வகார்யேஷு க³மநே கேநசிந்ந்ருப ||3-92-17

கிம்நு வக்தும் ததா² ராஜந்நுத்ஸஹே ந்ருபஸத்தம |
மஹீம் ஷா²ஸதி தே³வேஷே² சக்ரபாணௌ ஜநார்த³நே ||3-92-18

விஷ்ணௌ ஸர்வத்ரகே³ தே³வே து³ஷ்டாந்ஹத்வா ஸபா³ந்த⁴வான் |
வாஸுதே³வேதி கோ நாம திஷ்ட²த்யஸ்மிந்ஹராவிதி ||3-92-19

கோ நாம வக்துமேவேத³ம் க்ருஷ்ணே ஷா²ஸதி கோ³மதீ |
அஜ்ஞாநாத்³வக்துமேவம் ச ஸமார்தா² ப்ராக்ருதா ஜநா꞉ ||3-92-20

ஹரி꞉ ஸர்வத்ரகோ³ விஷ்ணுர்த³ர்பம் தே வ்யபநேஷ்யதி |
அசிந்த்யவிப⁴வோ விஷ்ணு꞉ ஷா²ர்ங்க³த⁴ந்வா க³தா³த⁴ர꞉ ||3-92-21

ஆதி³தே³வ꞉ புராணாத்மா த³ர்பம் தே வ்யபநேஷ்யதி |
ஹாஸ்யமேதந்மஹாராஜ யச்ச வை தத்ர ஸம்ஸ்தி²தம் ||3-92-22

ஷா²ர்ங்க³ம் க²ட்³க³ம் ததா² ராஜந்மஹாகோ⁴ரம் ந தா³ப்யதே |
அதீவ ஹாஸகாலோ(அ)யம் தவ ஸம்ப்ரதி வர்ததே ||3-92-23

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌண்ட்³ரகநாரத³ஸம்வாதே³ த்³விநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_092_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 92  Paundraka-Narada  Conversation
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 26, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

Atha dvinavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakanAradasaMvAdaH

vaishampAyana uvAcha
tataH kailAsashikharAnnirgato munisattamaH |
nAradaH sarvalokaj~naH pauNDrasya nagaraM prati ||3-92-1

avatIrya nabhobhAgAtpratyAgamya narottamam |
dvAHsthena cha samAj~naptaH pravivesha gR^ihottamam||3-92-2

arghyAdisamudAchAraM nR^ipAllabdhvA mahAmuniH |
niShasAdAsane shubhre hyAstR^ite shubhavAsasA ||3-92-3

kushalaM pR^iShTavAnbhUyo nR^ipaH sa munisattamam |
uvAcha nAradaM bhUyaH pauNDrako balagarvitaH ||3-92-4

bhavAnsarvatra kushalaH sarvakAryeShu paNDitaH |
prathito devasiddheShu gandarveShu mahAtmasu ||3-92-5

sarvatrago nirAbAdho gatvA sarvatra sarvadA |
agamyaM tava viprendra brahmANDe na hi ki~nchana ||3-92-6

nAradedaM vada tvaM hi yatra yatra gato bhavAn |
tatra tatra tapaHsiddho loke prathitavIryavAn ||3-92-7

pauNDra eva cha vikhyAto vAsudeveti shabditaH |
sha~NkhI chakrI gadI shAr~NgI khaDgI tUNI tanutravAn |
vijetA rAjasiMhAnAM dAtA sarvasya sarvadA ||3-92-8

bhoktA rAjyasya sarvasya shAstA rAjA balAdbalI |
ajeyaH shatrusainyAnAM rakShitA svajanasya cha ||3-92-9

yo.adya gopakanAmAsau vAsudeveti shabditaH |
tasya vIryabale na sto nAmno.asya mama dhArNE ||3-92-10

sa hi gopo vR^ithA bAlyAddhArayattyeva nAma me |
idaM nishchinu viprendra eka eva bhavAmyahaM ||3-92-11

vAsudevo jagatyasminnirjitya balinaM yaduM |
vR^iShNInsarvAnbalAtkShiptvA nihaniShye cha tAM purIM ||3-92-12

dvArakAM viShNunilayAM yoddhA chAhaM mahAmate |
ete cha balinaH sarve nR^pA mama samAgatAH ||3-92-13

ashvAshcha  veginaH santi rathA vAyujavA mama |
nAnAmantrAH sahasraM cha gajA niyutameva cha ||3-92-14

etenAhaM balenAjau haniShye keshavaM raNe |
tasmAdevaM sadA vipra vada brahmanpure mama ||3-92-15

indrasyApi sadA vipra vada nArada sAMpratam |
prArtHanaishcha mama vibho namasye tvAM tapodhana ||3-92-16

nArada uvAcha
sarvatragaH sadA chAsmi yAvadbrahmANDasaMsthitiH |
AchAryaH sarvakAryeShu gamane kenachinnR^ipa ||3-92-17

kiMnu vaktuM tathA rAjannutsahe nR^ipasattama |
mahIM shAsati deveshe chakrapANau janArdane ||3-92-18

viShNau sarvatrage deve duShTAnhatvA sabAndhavAn |
vAsudeveti ko nAma tiShThatyasminharAviti ||3-92-19

ko nAma vaktumevedaM kR^iShNe shAsati gomatI |
aj~nAnAdvaktumevaM cha samArthA prAkR^itA janAH ||3-92-20

hariH sarvatrago viShNurdarpaM te vyapaneShyati |
achintyavibhavo viShNuH shAr~NgadhanvA gadAdharaH ||3-92-21

AdidevaH purANAtmA darpaM te vyapaneShyati |
hAsyametanmahArAja yachcha vai tatra saMsthitaM ||3-92-22

shAr~NgaM khaDgaM tathA rAjanmahAghoraM na dApyate |
atIva hAsakAlo.ayaM tava saMprati vartate ||3-92-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakanAradasaMvAde dvinavatitamo.adhyAyaH        

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்