Wednesday 6 October 2021

க்ருஷ்ணம் ப்ரதி ருக்மிண்யா꞉ புத்ரப்ரார்த²நாகத²நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 73 (48)

அத² த்ரிஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருஷ்ணம் ப்ரதி ருக்மிண்யா꞉ புத்ரப்ரார்த²நாகத²நம்


Rumini and Krishna

ஜநமேஜய உவாச       
கிமர்த²ம் ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்தே³வதே³வோ ஜநார்த³ந꞉ |
க³த꞉ கைலாஸஷி²க²ரமாலயம் ஷ²ங்கரஸ்ய ஹ ||3-73-1

நாரதா³த்³யைஸ்தபோவ்ருத்³தை⁴ர்முநிபி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஷி²பி⁴꞉ |
தத்ர த்³ருஷ்டோ மஹாதே³வ꞉ ஷ²ங்கரோ நீலலோஹித꞉ ||3-73-2

கேஷ²வேந புரா விப்ர குர்வதா தப உத்தமம் | 
அர்சிதோ தே³வதே³வேந ஷ²ங்கர்ஷ்²சேதி ந꞉ ஷ்²ருதம் ||3-73-3

தே³வௌ தத்ர ஜக³ந்நாதௌ² த்³ருஷ்டவந்தௌ புராதநௌ |
அர்சயாஞ்சக்ரிரே தே³வா இந்த்³ராத்³யா꞉ ஷ²ங்கரம் ஹரிம் ||3-73-4 

தௌ து தே³வௌ மஹாதே³வாவேகீபூ⁴தௌ த்³விதா⁴ க்ருதௌ |
ஏகாத்மாநௌ ஜக³த்³யோநீ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரகௌ ||3-73-5

பரஸ்பரஸமாவேஷா²ஜ்ஜக³த꞉ பாலநே ஸ்தி²தௌ |
தயோஸ்தத்ர யதா²வ்ருத்தம் கைலாஸே பர்வதோத்தமே ||3-73-6

ருஷய꞉ கிமசேஷ்டந்த த்³ருஷ்ட்வா  தௌ புருஷோத்தமௌ |   
ஏதத்ஸர்வமஷே²ஷேண  வக்துமர்ஹஸி ஸத்தம  ||3-73-7

யதா²க³தோ ஹரிர்விஷ்ணு꞉ க்ருஷ்ணோ ஜிஷ்ணு꞉ புராதந꞉|
யதா² ச ஷ²ங்கர꞉ ஸாக்ஷாத்க்ருதவாந்நாக³பூ⁴ஷண꞉ |
ஏதத்ஸர்வம் விப்ரவர்ய ப்³ரூஹி தத்த்வேந யத்நத꞉ ||3-73-8
   
வைஷ²ம்பாயந உவாச      
ஷ்²ருணுஷ்வாவஹிதோ ராஜந்யதா² க்ருஷ்ணோ க³தோ நக³ம் |
யதா² ச த்³ருஷ்டோ தே³வேஷ²꞉ ஷ²ங்கரோ வ்ருஷவாஹந꞉ ||3-73-9

யதா² சசார ச தபோ யதா² தே முநயோ க³தா꞉  |
ஏவம் தயோர்யதா² வ்ருத்தம் ததா² ஷ்²ருணு நரோத்தம ||3-73-10
     
த்³வைபாயநோ(அ)த²  ப⁴க³வாந்யதா² ப்ரோவாச மாம் ததா² |
நமஸ்க்ருத்வா ப்ரவக்ஷ்யாமி கேஷ²வம் க²க³வாஹநம் ||3-73-11

யதா²ஷ²க்தி யதா²ப்ரஜ்ஞம் ஷ்²ருணு யத்நேந ஸுவ்ரத  |
ந சாஷு²ஷ்²ரூஷவே வாச்யம் ந்ருஷ²ம்ஸாயாதபஸ்விநே ||3-73-12

நாநதீ⁴தாய வக்தவ்யம் புண்யம் புண்யவதாம் ஸதா³ |
ஸ்வர்க்³யம் யஷ²ஸ்யம் த⁴ந்யம் ச பு³த்³தி⁴ஷு²த்³தி⁴கரம் ஸதா³ ||3-73-13

த்⁴யேயம் புண்யாத்மநா நித்யமித³ம் வேதா³ர்த²நிஷ்²சிதம் |
அநேகாரண்யஸம்யுக்தம் ஸேவந்தே நித்யமீத்³ருஷ²ம் ||3-73-14

முநயோ வேத³நிரதா நாரதா³த்³யாஸ்தபோத⁴நா꞉ |
அத்யத்³பு⁴தம் மஹாபுண்யம் வ்ருத்தம் கைலாஸபர்வதே ||3-73-15

ஷி²வயோர்தே³வயோஸ்தத்ர ஹரேஷ்²சைவ ப⁴வஸ்ய ச |
ஹதேஷ்வஸுரஸங்கே⁴ஷு நரகாதி³ஷு பூ⁴மிப꞉ ||3-73-16  

ஹதேஷ்வத² ந்ருபேஷ்வேவம் கிஞ்சிச்சி²ஷ்டேஷு ஷ²த்ருஷு |
ஷா²ஸதி ஸ்ம ஸதா³ விஷ்ணு꞉ ப்ருதி²வீம் புருஷோத்தம꞉ ||3-73-17

த்³வாரவத்யாம் ஜக³ந்நாதோ² வஸந்வ்ருஷ்ணிபி⁴ரீஷ்²வர꞉ |
ருக்மிண்யா ஸங்க³தோ தே³வோ வஸம்ஸ்தத்ர புரே ஹரி꞉ ||3-73-18

கதா³சிச்ச தயா ஸார்த⁴ம் ஷே²தே ராத்ரௌ ஜக³த்பதி꞉ |
விஹரம்ஷ்²ச யதா²யோக³ம் ப்ரீத꞉ ப்ரீதியுஜா தயா ||3-73-19

அதோ²வாச ததா² தே³வீ ருக்மிணீ ருக்மபூ⁴ஷணா |
புத்ரமிச்சா²மி தே³வேஷ² த்வத்தோ மாத⁴வ நந்த³நம் ||3-73-20

ப³லிநம் ரூபஸம்பந்நம் த்வயைவ ஸத்³ருஷ²ம் ப்ரபோ⁴ |
வ்ருஷ்ணீநாமபி நேதாரம் வீர்யவந்தம் தபோநிதி⁴ம் ||3-73-21

ஸர்வஷா²ஸ்த்ரார்த²குஷ²லம் ராஜவித்³யாபுரஸ்க்ருதம் |
ஏவமாதி³கு³ணைர்யுக்தம் தா³துமர்ஹஸி ஸத்தம ||3-73-22 

த்வயி ஸர்வஸ்ய தா³த்ருத்வம் நித்யமேவ ப்ரதிஷ்டி²தம் |
த்வம் ஹி ஸர்வஸ்ய கர்தா ச தா³தா போ⁴க்தா ஜக³த்பதி꞉ ||3-73-23

விஷே²ஷதஸ்து ப்⁴ருத்யாநாம் ஷு²ஷ்²ரூஷாநியதாத்மநாம் |
வக்தவ்யம் கிமு தே³வேஷ² யதி³ ப⁴க்தாஸ்மி கேஷ²வ ||3-73-24

அநுக்³ரஹோ யதி³ ஸ்யாந்மே தே³வதே³வ ஜக³த்பதே |
தா³துமர்ஹஸி புத்ரம் த்வம் வீர்யவந்தம் ஜநார்த³ந ||3-73-25
            
வைஷ²ம்பாயந உவாச            
இத்யுக்தோ தே³வதே³வேஷ²꞉ ப்ரியயா ப்ரீயமாணயா |
தயா மஹிஷ்யா ருக்மிண்யா ருக்மிஷ²த்ருர்யதூ³த்³வஹ꞉ ||3-73-26

ப்ரோவாச வசநம் காலே ருக்மிணீம் யாத³வேஷ்²வர꞉  |
தா³தாஸ்மி தாத்³ருஷ²ம் புத்ரம் யம் த்வமிச்ச²ஸி பா⁴மிநி ||3-73-27

நித்யம் ப⁴க்தாஸி மே தே³வி நாத்ர கார்யம் விசாரணா |
அவஷ்²யம் தவ தா³ஸ்யாமி புத்ரம் ஷ²த்ருநிப³ர்ஹணம் ||3-73-28

புத்ரேண லோகாஞ்ஜயதி ஸதாம் காமது³கா⁴ ஹி யே |
நரகம் புதி³தி க்²யாதம் து³꞉க²ம் ச நரகம் விது³꞉ ||3-73-29

புத³ஸ்த்ராணாத்தத꞉ புத்ரமிஹேச்ச²தி பரத்ர ச |
அநந்தா꞉ புத்ரிணோ லோகா꞉ புருஷஸ்ய ப்ரியே ஷு²பா⁴꞉ ||3-73-30

பதிர்ஜாயாம் ப்ரவிஷ²தி க³ர்போ⁴ பூ⁴த்வா ஸ மாதரம் |
தஸ்யாம் புநர்நவோ பூ⁴த்வா த³ஷ²மே மாஸி ஜாயதே ||3-73-31

புத்ரவந்தம் பி³பே⁴தீந்த்³ர꞉ கிம் நு தே நாஷி²தம் ப⁴வேத் |
நாபுத்ரோ விந்த³தே லோகாந்குபுத்ராத்³வந்த்⁴யதா வரா ||3-73-32 

குபுத்ரோ நரகே யஸ்மாத்ஸுபுத்ராத்ஸ்வர்க³ ஏவ ஹி |
தஸ்மாத்³விநீதம் ஸத்புத்ரம் ஷ்²ருதவந்தம் த³யாபரம் ||3-73-33

வித்³யயா விநயோ யஸ்மாத்³வித்³யாயுக்தம் ஸுதா⁴ர்மிகம் |
இச்சே²த்புத்ரம் புத்ரகாம꞉ புருஷோ யத்நவாந்பு³த⁴꞉ ||3-73-34

தஸ்மாத்³தா³ஸ்யாமி தே புத்ரம் வித்³யாவந்தம் ஸுதா⁴ர்மிகம் |
ஏஷ க³ச்சா²மி புத்ரார்த²ம் கைலாஸம் பர்வதோத்தமம் ||3-73-35 

தத்ரோபாஸ்ய மஹாதே³வம் ஷ²ங்கரம் நீலலோஹிதம் |
ததோ லப்³தா⁴ஸ்மி புத்ரம் தே ப⁴வாத்³பூ⁴தஹிதே ரதாத் ||3-73-36

தபஸா ப்³ரஹ்மசர்யேண ப⁴வம் ஷ²ங்கரமவ்யயம் |
தோஷயித்வா விரூபாக்ஷமாதி³தே³வமஜம் விபு⁴ம் ||3-73-37

க³மிஷ்யாம்யஹமத்³யைவ த்³ரஷ்டும் ஷ²ங்கரமவ்யயம்  |
ஸ ச மே தா³ஸ்யதே புத்ரம் தோஷிதஸ்தபஸா மயா ||3-73-38

தத்ர க³த்வா மஹாதே³வம் நமஸ்க்ருத்ய ஸஹோமயா |
ப்ரவிஷ்²ய ப³த³ரீம் புண்யாம்  முநிஜுஷ்டாம் தபோமயீம் ||3-73-39

அக்³நிஹோத்ராகுலாம் தி³வ்யாம் க³ங்கா³ம்பு³ப்லாவிதாம் ஸதா³ |
ம்ருக³பக்ஷிஸமாயுக்தாம் ஸிம்ஹத்³விபஷ²தாகுலாம் ||3-73-40

ப³த³ரீப²லஸம்பூர்ணாம் வாநரக்ஷோபி⁴தத்³ருமாம் |
வேத்ராரூட⁴மஹாவ்ருக்ஷாம் கத³லீக²ண்ட³மண்டி³தாம் ||3-73-41

முநிபி⁴ர்வேத³தத்த்வார்த²விசாரநிபுணை꞉ ஸதா³  |
வேத³நிஷ்²சிததத்த்வார்தை²꞉ ப்ரமாணகுஷ²லைர்யுதாம் ||3-73-42

இத³மேகமித³ம் தத்த்வாமிதி நிஷ்²சிதமாநஸை꞉ |
உபாஸ்யமாநாமந்யத்ர ஸித்³தை⁴꞉ ஸித்³தா⁴ர்த²தத்பரை꞉ ||3-73-43

இதிஹாஸபுராணஜ்ஞை꞉ ஸேவ்யமாநம் மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
க³ச்ச²த்³பி⁴꞉ ஸ்வர்க³நிலயம் பரித்யஜ்ய கலேவரம் ||3-73-44

ப்ரஸித்³தா⁴ம் மஹதீம் தே³வீம் யாஸ்யாமி ஸுக்ருதாலயாம் |
இத்யுக்த்வா விரராமைவ தே³வதே³வோ ஜநார்த³ந꞉ ||3-73-45
            
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
கைலாஸயாத்ராயாம்  த்ரிஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_073_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 73  Rukmini asks Krishna for a son
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
July 13, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trisaptatitamo.adhyAyaH 

kR^iShNaM prati rukmiNyAH putraprArthanAkathanam       
       
janamejaya uvAcha       
kimarthaM bhagavAnviShNurdevadevo janArdanaH |
gataH kailAsashikharamAlayaM sha~Nkarasya ha ||3-73-1

nAradAdyaistapovR^iddhairmunibhistattvadarshibhiH |
tatra dR^iShTo mahAdevaH sha~Nkaro nIlalohitaH ||3-73-2

keshavena purA vipra kurvatA tapa uttamam | 
archito devadevena sha~Nkarshcheti naH shrutam ||3-73-3

devau tatra jagannAthau dR^iShTavantau purAtanau |
archayA~nchakrire devA indrAdyAH sha~NkaraM harim ||3-73-4 

tau tu devau mahAdevAvekIbhUtau dvidhA kR^itau |
ekAtmAnau jagadyonI sR^iShTisamhArakArakau ||3-73-5

parasparasamAveshAjjagataH pAlane sthitau |
tayostatra yathAvR^ittaM kailAse parvatottame ||3-73-6

R^iShayaH kimacheShTanta dR^iShTvA  tau puruShottamau |   
etatsarvamasheSheNa  vaktumarhasi sattama  ||3-73-7

yathAgato harirviShNuH kR^iShNo jiShNuH purAtanaH|
yathA cha sha~NkaraH sAkShAtkR^itavAnnAgabhUShaNaH |
etatsarvaM vipravarya brUhi tattvena yatnataH ||3-73-8
   
vaishampAyana uvAcha      
shR^iNuShvAvahito rAjanyathA kR^iShNo gato nagam |
yathA cha dR^iShTo deveshaH sha~Nkaro vR^iShavAhanaH ||3-73-9

yathA chachAra cha tapo yathA te munayo gatAH  |
evaM tayoryathA vR^ittaM tathA shR^iNu narottama ||3-73-10
     
dvaipAyano.atha  bhagavAnyathA provAcha mAM tathA |
namaskR^itvA pravakShyAmi keshavaM khagavAhanam ||3-73-11

yathAshakti yathApraj~naM shR^iNu yatnena suvrata  |
na chAshushrUShave vAchyaM nR^ishaMsAyAtapasvine ||3-73-12

nAnadhItAya vaktavyaM puNyaM puNyavatAM sadA |
svargyaM yashasyaM dhanyaM cha buddhishuddhikaraM sadA ||3-73-13

dhyeyaM puNyAtmanA nityamidaM vedArthanishchitaM |
anekAraNyasaMyuktaM sevante nityamIdR^isham ||3-73-14

munayo vedaniratA nAradAdyAstapodhanAH |
atyadbhutaM mahApuNyaM vR^ittaM kailAsaparvate ||3-73-15

shivayordevayostatra hareshchaiva bhavasya cha |
hateShvasurasa~NgheShu narakAdiShu bhUmipaH ||3-73-16  

hateShvatha nR^ipeShvevaM ki~nchichChiShTeShu shatruShu |
shAsati sma sadA viShNuH pR^ithivIM puruShottamaH ||3-73-17

dvAravatyAM jagannAtho vasanvR^iShNibhirIshvaraH |
rukmiNyA saMgato devo vasaMstatra pure hariH ||3-73-18

kadAchichcha tayA sArdhaM shete rAtrau jagatpatiH |
viharaMshcha yathAyogaM prItaH prItiyujA tayA ||3-73-19

athovAcha tathA devI rukmiNI rukmabhUShaNA |
putramichChAmi devesha tvatto mAdhava nandanam ||3-73-20

balinaM rUpasaMpannaM tvayaiva sadR^ishaM prabho |
vR^iShNInAmapi netAraM vIryavantaM taponidhim ||3-73-21

sarvashAstrArthakushalaM rAjavidyApuraskR^itam |
evamAdiguNairyuktaM dAtumarhasi sattama ||3-73-22 

tvayi sarvasya dAtR^itvaM nityameva pratiShThitam |
tvaM hi sarvasya kartA cha dAtA bhoktA jagatpatiH ||3-73-23

visheShatastu bhR^ityAnAM shushrUShAniyatAtmanAm |
vaktavyaM kimu devesha yadi bhaktAsmi keshava ||3-73-24

anugraho yadi syAnme devadeva jagatpate |
dAtumarhasi putraM tvaM vIryavantaM janArdana ||3-73-25
            
vaishampAyana uvAcha            
ityukto devadeveshaH priyayA prIyamANayA |
tayA mahiShyA rukmiNyA rukmishatruryadUdvahaH ||3-73-26

provAcha vachanaM kAle rukmiNIM yAdaveshvaraH  |
dAtAsmi tAdR^ishaM putraM yaM tvamichChasi bhAmini ||3-73-27

nityaM bhaktAsi me devi nAtra kAryaM vichAraNA |
avashyaM tava dAsyAmi putraM shatrunibarhaNam ||3-73-28

putreNa lokA~njayati satAM kAmadughA hi ye |
narakaM puditi khyAtaM duHkhaM cha narakaM viduH ||3-73-29

pudastrANAttataH putramihechChati paratra cha |
anantAH putriNo lokAH puruShasya priye shubhAH ||3-73-30

patirjAyAM pravishati garbho bhUtvA sa mAtaraM |
tasyAM punarnavo bhUtvA dashame mAsi jAyate ||3-73-31

putravantaM bibhetIndraH kiM nu te nAshitaM bhavet |
nAputro vindate lokAnkuputrAdvandhyatA varA ||3-73-32 

kuputro narake yasmAtsuputrAtsvarga eva hi |
tasmAdvinItaM satputraM shrutavantaM dayAparam ||3-73-33

vidyayA vinayo yasmAdvidyAyuktaM sudhArmikam |
ichChetputraM putrakAmaH puruSho yatnavAnbudhaH ||3-73-34

tasmAddAsyAmi te putraM vidyAvantaM sudhArmikam |
eSha gachChAmi putrArthaM kailAsaM parvatottamam ||3-73-35 

tatropAsya mahAdevaM sha~NkaraM nIlalohitam |
tato labdhAsmi putraM te bhavAdbhUtahite ratAt ||3-73-36

tapasA brahmacharyeNa bhavaM sha~Nkaramavyayam |
toShayitvA virUpAkShamAdidevamajaM vibhum ||3-73-37

gamiShyAmyahamadyaiva draShTuM sha~Nkaramavyayam  |
sa cha me dAsyate putraM toShitastapasA mayA ||3-73-38

tatra gatvA mahAdevaM namaskR^itya sahomayA |
pravishya badarIM puNyAM  munijuShTAM tapomayIm ||3-73-39

agnihotrAkulAM divyAM ga~NgAmbuplAvitAM sadA |
mR^igapakShisamAyuktAM siMhadvipashatAkulAm ||3-73-40

badarIphalasaMpUrNAM vAnarakShobhitadrumAm |
vetrArUDhamahAvR^ikShAM kadalIkhaNDamaNDitAm ||3-73-41

munibhirvedatattvArthavichAranipuNaiH sadA  |
vedanishchitatattvArthaiH pramANakushalairyutAm ||3-73-42

idamekamidaM tattvAmiti nishchitamAnasaiH |
upAsyamAnAmanyatra siddhaiH siddhArthatatparaiH ||3-73-43

itihAsapurANaj~naiH sevyamAnaM maharShibhiH |
gachChadbhiH svarganilayaM parityajya kalevaram ||3-73-44

prasiddhAM mahatIM devIM yAsyAmi sukR^itAlayAm |
ityuktvA virarAmaiva devadevo janArdanaH ||3-73-45
            
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM  trisaptatitamo.adhyAyaH         

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்