Wednesday 7 July 2021

தே³வக³ணை꞉ ஸஹ கஷ்²யபாதி³த்யோர்- ப்³ரஹ்மஸத³நக³மநகத²நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 66 (42)

அத² ஷட்ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

தே³வக³ணை꞉ ஸஹ கஷ்²யபாதி³த்யோர்- ப்³ரஹ்மஸத³நக³மநகத²நம்


Brahmas Hall

ஜநமேஜய உவாச
பராஜிதா꞉ ஸுரா தை³த்யை꞉ கிமகுர்வத வை முநே |
கத²ம் ச த்ரிதி³வம் லப்³த⁴ம் பூ⁴யோ தே³வைர்த்³விஜோத்தம ||3-66-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஷ்²ருத்வா வாணீம் து தாம் தி³வ்யாம் ஸஹ தே³வை꞉ ஸுராதி⁴ப꞉ |
ப்ராக்³தி³ஷ²ம் ப்ரஸ்தி²த꞉ ஷ்²ரீமாநதி³த்யாலயமுத்தமம் ||3-66-2

ப்ராப்யாதி³த்யாலயம் ஷ²க்ர꞉ கத²யாமாஸ தாம் கி³ரம் |
அதி³த்யாம் ஸா யதா² யுத்³தே⁴ தேந வாணீ புரா ஷ்²ருதா ||3-66-3

அதி³திருவாச
யத்³யேவம் புத்ர யுஷ்²மாபி⁴ர்ந ஷ²க்யோ ஹந்துமாஹவே |
ப³லிர்விரோசநஸுத꞉ ஸர்வைஷ்²சைவ மருத்³க³ணை꞉ ||3-66-4

ஸஹஸ்ரஷி²ரஸா ஹந்தும் கேவலம் ஷ²க்யதே(அ)ஸுர꞉ |
தேநைகேந ஸஹஸ்ராக்ஷ ந ஹ்யந்யேந ஷ²தக்ரதோ ||3-66-5

தத்³வ꞉ ப்ருச்ச²ஸ்வ பிதரம் கஷ்²யபம் ஸத்யவாதி³நம் |
பராஜயார்த²ம் தை³த்யஸ்ய ப³லேஸ்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-66-6

ததோ(அ)தி³த்யா ஸஹ ஸுரா꞉ ஸம்ப்ராப்தா꞉ கஷ்²யபாந்திகம் |
அபஷ்²யந்கஷ்²யபம் தத்ர முநிம் தி³வ்யதபோநிதி⁴ம் ||3-66-7

ஆத்³யம் தே³வம் கு³ரும் தி³வ்யம் க்லிந்நம் த்ரிஷவணாம்பு³பி⁴꞉ |
தேஜஸா பா⁴ஸ்கராகாரம் கௌ³ரமக்³நிஷி²கா²ப்ரப⁴ம் ||3-66-8

ந்யஸ்தத³ண்ட³ம் தபோயுக்தம் ப³த்³த⁴க்ருஷ்ணாஜிநோத்தரம் |
வல்கலாஜிநஸம்வீதம் ப்ரதீ³ப்தம் ப்³ரஹ்மவர்சஸா ||3-66-9

ஹூதாஷ²மிவ தீ³ப்யந்தமாஜ்யமந்த்ரபுரஸ்க்ருதம் |
ஸ்வாத்⁴யாயநிரதம் ஷா²ந்தம் வபுஷ்மந்தமிவாநலம் ||3-66-10

தம் ப்³ரஹ்மவாதி³நாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸுராஸுரகு³ரும் ப்ரபு⁴ம் |
ப்ரதபந்தமிவாதி³த்யம் மாரீசம் தீ³ப்ததேஜஸம் ||3-66-11

ய꞉ ஸ்ரஷ்டா ஸர்வபூ⁴தாநாம் ப்ரஜாநாம் பதிருத்தம꞉ |
ஆத்மபா⁴வவிஷே²ஷேண த்ருதீயோ ய꞉ ப்ரஜபதி꞉ ||3-66-12

தத꞉ ப்ரணம்ய தே வீரா꞉ ஸஹாதி³த்யா ஸுரர்ஷபா⁴꞉ |
ஊசு꞉ ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே ப்³ரஹ்மாணமிவ மாநஸா꞉ ||3-66-13

தச்ச்²ருதம் யுதி⁴ ஷ²க்ரேண ஸரஸ்வத்யா ஸமீரிதம் |
அஜேயஸ்த்ரித³ஷை²꞉ ஸர்வைர்ப³லிர்தா³நவஸத்தம꞉ ||3-66-14

ஷ்²ருத்வா து வசநம் தேஷாம் புத்ராணாம் கஷ்²யபஸ்ததா³ |
சகார க³மநே பு³த்³தி⁴ம் ப்³ரஹ்மலோகாய லோகக்ருத் ||3-66-15

கஷ்²யப உவாச
க³ச்சா²ம ப்³ரஹ்மஸத³நம் ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷநிநாதி³தம் |
யதா²ஷ்²ருதம் ச தத்ரைவ ப்³ரஹ்மணே வத³தாநகா⁴꞉ ||3-66-16

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததோ(அ)தி³த்யா ஸஹ ஸுரா யாந்தம் கஷ்²ய்பமந்வயு꞉ |
ப்ரஸ்தி²தம் ப்³ரஹ்மஸத³நம் தே³வர்ஷிக³ணஸேவிதம் ||3-66-17

தே முஹூர்தேந ஸம்ப்ராப்தா ப்³ரஹ்மலோகம் தி³வௌகஸ꞉ |
தி³வ்யை꞉ காமக³மைர்யாநைர்மஹார்ஹை꞉ ஸுமநோஹரை꞉ ||3-66-18

தி³த்³ருக்ஷவஸ்தே ப்³ரஹ்மாணம் தபஸோ ராஷி²மவ்யயம் |
அப்⁴யக³ஞ்ச்ச²ந்த விஸ்தீர்ணாம் ப்³ரஹ்மண꞉ பரமாம் ஸபா⁴ம் ||3-66-19

ஷட்பதோ³த்³கீ³தநிநதா³ம் ஸாமகீ³தவிமிஷ்²ரிதாம் |
ஷ்²ரேயஸ்கரீமமித்ரக்⁴நீம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஞ்ஜஹ்ருஷுர்முதா³ ||3-66-20

ப்³ராஹ்மணைஷ்²ச மஹபா⁴கை³ர்வேத³வேதா³ங்க³பாரகை³꞉ |
ருசோ ப³ஹ்வ்ருசமுக்²யைஷ்²ச ஷி²க்ஷாவித்³பி⁴ஸ்ததா² த்³விஜை꞉ |
ஷ²ப்³த³நிர்வசநார்த²ம் ச ப்ரேர்யமாணபதா³க்ஷரா꞉ ||3-66-21

ஷு²ஷ்²ருவுஸ்தே(அ)மரவ்யாக்⁴ரா விததேஷு ச கர்மஸு |
யஜ்ஞவேதா³ங்க³விது³ஷாம் பத³க்ரமவிதா³ம் ததா² ||3-66-22

கோ⁴ஷேண பரமர்ஷீணாம் ஸா ப³பூ⁴வ நிநாதி³தா |
யஜ்ஞஸம்ஸ்தவவித்³பி⁴ஷ்²ச ஷி²க்ஷாவித்³பி⁴ஸ்ததா² த்³விஜை꞉ ||3-66-23

ஷ²ப்³த³நிர்வசநார்த²ஜ்ஞை꞉ ஸர்வவித்³யாவிஷா²ரதை³꞉ |
மீமாம்ஸாஹிதவாக்யஜ்ஞை꞉ ஸர்வவாத³விஷா²ரதை³꞉ ||3-66-24

ஹ்ருஷ்டபுஷ்டஸ்வரைஸ்தத்ர த்³விஜேந்த்³ரவல்கு³வாதி³பி⁴꞉ |
நாதி³தம் ப்³ரஹ்மஸத³நம் ப்ரவரம் தே³வஸத்³மவத் ||3-66-25

தே தத்ர ஸமநுப்ராப்ய ஷ்²ருண்வந்தோ வை த்⁴வநிம் ஸுரா꞉ |
பூதாந்யாத்மஷ²ரீராணி மேநிரே து ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-66-26

தூஷ்ணிம்பூ⁴தா ஏகசித்தா ப்³ரஹ்மந்யக³தமாநஸா꞉ |
விஸ்மயோத்பு²ல்லநயநா நிரீக்ஷந்த꞉ பரஸ்பரம் ||3-66-27

நமஸ்குர்வந்தி ச புநர்கு³ரும் லோககு³ரும் ப்ரபு⁴ம் |
மநஸைவ ஸுரஷ்²ரேஷ்டா²꞉ புரஸ்க்ருத்ய து கஷ்²யபம் ||3-66-28

புந꞉ ஸம்பூஜ்ய பரமம் வேதோ³ச்சாரணநி꞉ஸ்வநம் |
க³ம்பீ³ரோதா³ரமது⁴ரம் ஸுஸ்வரம் ஹம்ஸக³த்³க³த³ம் ||3-66-29

ஐக்யநாநாத்வஸம்யோக³ஸமவாயவிஷா²ரதை³꞉ |
லோகாயதிகமுக்²யைஷ்²ச ஷு²ஷ்²ருவு꞉ ஸ்வநமீரிதம் ||3-66-30

தத்ர தத்ர ச விப்ரேந்த்³ராந்நியதாந்ஸம்ஷி²தவ்ரதான் |
ஜபஹோமபராந்முக்²யாந்த³த்³ருஷு²꞉ கஷ்²யபாத்மஜா꞉ ||3-66-31

தஸ்யாம் ஸபா⁴யாமாஸ்தே ஸ்ம ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ |
ஸுராஸுரகு³ரு꞉ ஷ்²ரீமாந்விதி⁴வத்³தே³வமாயயா ||3-66-32

உபாஸதே ச தத்ரைநம் ப்ரஜாநாம் பதய꞉ ப்ரபு⁴ம் |
த³க்ஷ꞉ ப்ரசேதா꞉ புலஹோ மரீசிஷ்²ச த்³விஜோத்தம꞉ ||3-66-33

ப்⁴ருகு³ரத்ரிர்வஸிஷ்ட²ஷ்²ச கௌ³தமோ நாரத³ஸ்ததா² |
மநுர்த்³யௌரந்தரிக்ஷம் ச வாயுஸ்தேஜோ ஜலம் மஹீ ||3-66-34

ஷ²ப்³த³ஸ்பர்ஷௌ² ச ரூபம் ச ரஸோ க³ந்த⁴ஸ்ததை²வ ச |
ப்ரக்ருதிஷ்²ச விகாராஷ்²ச யச்சாந்யத்காரணம் மஹத் ||3-66-35

ஸாங்கோ³பாங்கா³ஷ்²சதுர்வேதா³꞉ ஸரஹஸ்யபத³க்ரமா꞉ |
க்ரியாஷ்²ச க்ரதவஷ்²சைவ ஸங்கல்ப꞉ ப்ராண ஏவ ச ||3-66-36

ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவ꞉ ஸ்வயம்பு⁴வமுபஸ்தி²தா꞉ |
அர்தோ² த⁴ர்மஷ்²ச காமஷ்²ச த்³வேஷோ த³ர்பஷ்²ச நித்யதா³ ||3-66-37

ஷ²க்ரோ ப்³ருஹஸ்பதிஷ்²சைவ ஸம்வர்தோ பு³த⁴ ஏவ ச |
ஷ²நைஷ்²சரோ(அ)த² ராஹுஷ்²ச க்³ரஹா꞉ ஸர்வே ஹ்யஷே²ஷத꞉ ||3-66-38

மருதோ விஷ்²வகர்மா ச நக்ஷத்ராணி ச பா⁴ரத |
தி³வாகரஷ்²ச ஸோமஷ்²ச ப்³ரஹ்மாணம் ஸமுபாஸதே || 3-66-39

ஸாவித்ரீ து³ர்கா³தரணீ வாணீ ஸப்தவிதா⁴ ததா² |
ஸர்வாணி ஷ்²ருதிஷா²ஸ்த்ராணி கா³தா²ஷ்²ச நியமாஸ்ததா² |      
பா⁴ஷ்²யாணி ஸர்வஷா²ஸ்த்ராணி தே³ஹவந்தி விஷா²ம்பதே || 3-66-40

க்ஷணா லவா முஹூர்தாஷ்²ச தி³வா ராத்ரிஷ்²ச பா⁴ரத |
அர்த⁴மாஸாஷ்²ச மாஸாஷ்²ச ருதவ꞉ ஷட்ததை²வ ச  |
ஸம்வத்ஸராஷ்²சதுர்யுக³ம் மாஸா ராத்ரிஷ்²சதுர்விதா⁴ ||3-66-41

காலசக்ரம் ச யத்³தி³வ்யமநித்யம் த்⁴ருவமவ்யயம் |
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவ꞉ ஸ்வயம்பு⁴வமுபஸ்தி²தா꞉ ||3-66-42

தே ப்ரவிஷ்டா꞉ ஸபா⁴ம் தி³வ்யாம் ப்³ரஹ்மண꞉ ஸர்வகாமதா³ம் |
கஷ்²யபஸ்த்ரித³ஷை²꞉ ஸார்த⁴ம் புத்ரைர்த⁴ர்மவிஷா²ரதை³꞉ ||3-66-43

ஸர்வதேஜோமயீம் தி³வ்யாம் ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸேவிதாம் |
ப்³ராஹ்ம்யா ஷ்²ரியா தீ³ப்யமாநமசிந்த்யம் விக³தக்லமம் ||3-66-44

ப்³ரஹ்மாணம் வீக்ஷ்ய தே ஸர்வே ஆஸீநம் பரமாஸநே |
ஜக்³முர்மூர்த்⁴நா ஷு²பௌ⁴ பாதௌ³ ப்³ரஹ்மணஸ்தே தி³வௌகஸ꞉ ||3-66-45

ஷி²ரோபி⁴꞉ ஸ்ப்ருஷ்²ய சரணௌ தஸ்ய தே பரமேஷ்டி²ந꞉ |
விமுக்தா꞉ ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ ஷா²ந்தா விக³தகல்மஷா꞉ ||3-66-46

த்³ருஷ்ட்வா து தாந்ஸுராந்ஸர்வாந்கஷ்²யபேந ஸஹாக³தான் |
அஹா ப்³ரஹ்மா மஹாதேஜா தே³வாநாம் ப்ரபு⁴ரீஷ்²வர꞉ ||3-66-47

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாமநப்ராது³ர்பா⁴வே ப்³ரஹ்மலோகக³மநே
ஷட்ஷஷ்டிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_066_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 66  Kashyapa  and Aditi go to Brahma
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaTShaShTitamo.adhyAyaH

devagaNaiH saha kashyapAdityor-
brahmasadanagamanakathanam 

janamejaya uvAcha
parAjitAH surA daityaiH kimakurvata vai mune |
kathaM cha tridivaM labdhaM bhUyo devairdvijottama ||3-66-1

vaishampAyana uvAcha
shrutvA vANIM tu tAM divyAM saha devaiH surAdhipaH |
prAgdishaM prasthitaH shrImAnadityAlayamuttamam ||3-66-2

prApyAdityAlayaM shakraH kathayAmAsa tAM giram |
adityAM sA yathA yuddhe tena vANI purA shrutA ||3-66-3

aditiruvAcha
yadyevaM putra yushmAbhirna shakyo hantumAhave |
balirvirochanasutaH sarvaishchaiva marudgaNaiH ||3-66-4

sahasrashirasA hantuM kevalaM shakyate.asuraH |
tenaikena sahasrAkSha na hyanyena shatakrato ||3-66-5

tadvaH pR^ichChasva pitaraM kashyapaM satyavAdinaM |
parAjayArthaM daityasya balestasya mahAtmanaH ||3-66-6

tato.adityA saha surAH saMprAptAH kashyapAntikam |
apashyankashyapaM tatra muniM divyataponidhim ||3-66-7

AdyaM devaM guruM divyaM klinnaM triShavaNAmbubhiH |
tejasA bhAskarAkAraM gauramagnishikhAprabham ||3-66-8

nyastadaNDaM tapoyuktaM baddhakR^iShNAjinottaram |
valkalAjinasaMvItaM pradIptaM brahmavarchasA ||3-66-9

hUtAshamiva dIpyantamAjyamantrapuraskR^itam |
svAdhyAyanirataM shAntaM vapuShmantamivAnalam ||3-66-10

taM brahmavAdinAM shreShThaM surAsuraguruM prabhum |
pratapantamivAdityaM mArIchaM dIptatejasam ||3-66-11

yaH sraShTA sarvabhUtAnAM prajAnAM patiruttamaH |
AtmabhAvavisheSheNa tR^itIyo yaH prajapatiH ||3-66-12

tataH praNamya te vIrAH sahAdityA surarShabhAH |
UchuH prA~njalayaH sarve brahmANamiva mAnasAH ||3-66-13

tachChrutaM yudhi shakreNa sarasvatyA samIritaM |
ajeyastridashaiH sarvairbalirdAnavasattamaH ||3-66-14

shrutvA tu vachanaM teShAM putrANAM kashyapastadA |
chakAra gamane buddhiM brahmalokAya lokakR^it ||3-66-15

kashyapa uvAcha
gachChAma brahmasadanaM brahmaghoShaninAditaM |
yathAshrutaM cha tatraiva brahmaNe vadatAnaghAH ||3-66-16

vaishampAyana uvAcha
tato.adityA saha surA yAntaM kashypamanvayuH |
prasthitaM brahmasadanaM devarShigaNasevitaM ||3-66-17

te muhUrtena saMprAptA brahmalokaM divaukasaH |
divyaiH kAmagamairyAnairmahArhaiH sumanoharaiH ||3-66-18

didR^ikShavaste brahmANaM tapaso rAshimavyayam |
abhyaga~nchChanta vistIrNAM brahmaNaH paramAM sabhAm ||3-66-19

ShaTpadodgItaninadAM sAmagItavimishritAm |
shreyaskarImamitraghnIM dR^iShTvA sa~njahR^iShurmudA ||3-66-20

brAhmaNaishcha mahabhAgairvedavedA~NgapAragaiH |
R^icho bahvR^ichamukhyaishcha shikShAvidbhistathA dvijaiH |
shabdanirvachanArthaM cha preryamANapadAkSharAH ||3-66-21

shushruvuste.amaravyAghrA vitateShu cha karmasu |
yaj~navedA~NgaviduShAM padakramavidAM tathA ||3-66-22

ghoSheNa paramarShINAM sA babhUva ninAditA |
yaj~nasaMstavavidbhishcha shikShAvidbhistathA dvijaiH ||3-66-23

shabdanirvachanArthaj~naiH sarvavidyAvishAradaiH |
mImAMsAhitavAkyaj~naiH sarvavAdavishAradaiH ||3-66-24

hR^iShTapuShTasvaraistatra dvijendravalguvAdibhiH |
nAditaM brahmasadanaM pravaraM devasadmavat ||3-66-25

te tatra samanuprApya shR^iNvanto vai dhvanim surAH |
pUtAnyAtmasharIrANi menire tu na saMshayaH ||3-66-26

tUShNiMbhUtA ekachittA brahmanyagatamAnasAH |
vismayotphullanayanA nirIkShantaH parasparam ||3-66-27

namaskurvanti cha punarguruM lokaguruM prabhum |
manasaiva surashreShThAH puraskR^itya tu kashyapam ||3-66-28

punaH saMpUjya paramaM vedochchAraNaniHsvanam |
gambIrodAramadhuraM susvaraM haMsagadgadam ||3-66-29

aikyanAnAtvasaMyogasamavAyavishAradaiH |
lokAyatikamukhyaishcha shushruvuH svanamIritam ||3-66-30

tatra tatra cha viprendrAnniyatAnsaMshitavratAn |
japahomaparAnmukhyAndadR^ishuH kashyapAtmajAH ||3-66-31

tasyAM sabhAyAmAste sma brahmA lokapitAmahaH |
surAsuraguruH shrImAnvidhivaddevamAyayA ||3-66-32

upAsate cha tatrainaM prajAnAM patayaH prabhum |
dakShaH prachetAH pulaho marIchishcha dvijottamaH ||3-66-33

bhR^iguratrirvasiShThashcha gautamo nAradastathA |
manurdyaurantarikShaM cha vAyustejo jalaM mahI ||3-66-34

shabdasparshau cha rUpaM cha raso gandhastathaiva cha |
prakR^itishcha vikArAshcha yachchAnyatkAraNaM mahat ||3-66-35

sA~NgopA~NgAshchaturvedAH sarahasyapadakramAH |
kriyAshcha kratavashchaiva sa~NkalpaH prANa eva cha ||3-66-36

ete chAnye cha bahavaH svayambhuvamupasthitAH |
artho dharmashcha kAmashcha dveSho darpashcha nityadA ||3-66-37

shakro bR^ihaspatishchaiva saMvarto budha eva cha |
shanaishcharo.atha rAhushcha grahAH sarve hyasheShataH ||3-66-38

maruto vishvakarmA cha nakShatrANi cha bhArata |
divAkarashcha somashcha brahmANaM samupAsate || 3-66-39

sAvitrI durgAtaraNI vANI saptavidhA tathA |
sarvANi shrutishAstrANi gAthAshcha niyamAstathA |      
bhAshyANi sarvashAstrANi dehavanti vishAMpate || 3-66-40

kShaNA lavA muhUrtAshcha divA rAtrishcha bhArata |
ardhamAsAshcha mAsAshcha R^itavaH ShaTtathaiva cha  |
saMvatsarAshchaturyugaM mAsA rAtrishchaturvidhA ||3-66-41

kAlachakraM cha yaddivyamanityaM dhruvamavyayam |
ete chAnye cha bahavaH svayambhuvamupasthitAH ||3-66-42

te praviShTAH sabhAM divyAM brahmaNaH sarvakAmadAm |
kashyapastridashaiH sArdhaM putrairdharmavishAradaiH ||3-66-43

sarvatejomayIM divyAM brahmarShigaNasevitAm |
brAhmyA shriyA dIpyamAnamachintyaM vigataklamam ||3-66-44

brahmANaM vIkShya te sarve AsInaM paramAsane |
jagmurmUrdhnA shubhau pAdau brahmaNaste divaukasaH ||3-66-45

shirobhiH spR^ishya charaNau tasya te parameShThinaH |
vimuktAH sarvapApebhyaH shAntA vigatakalmaShAH ||3-66-46

dR^iShTvA tu tAnsurAnsarvAnkashyapena sahAgatAn |
ahA brahmA mahAtejA devAnAM prabhurIshvaraH ||3-66-47

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve brahmalokagamane
ShaTShaShTitamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்