Sunday 4 July 2021

ந்ருஸிம்ஹக்ருதோ தை³த்யமாயாநிராஸ꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 45 (38b)

அத² த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ந்ருஸிம்ஹக்ருதோ தை³த்யமாயாநிராஸ꞉ 


Lord Narasimha at war

வைஷ²ம்பாயந உவாச
க²ரா꞉ க²ரமுகா²ஷ்²சைவ மகராஷீ²விஷாநநா꞉ |
ஈஹாம்ருக³முகா²ஷ்²சாந்யே வராஹஸத்³ருஷா²நநா꞉ ||3-45-1

பா³லஸூர்யமுகா²ஷ்²சைவ தூ⁴மகேதுமுகா²ம்ஸ்ததா² |
சந்த்³ரார்த⁴சந்த்³ரவக்த்ராஷ்²ச ப்ரதீ³ப்தாக்³நிமுகா²ஸ்ததா² ||3-45-2

ஹம்ஸகுக்குடவக்த்ராஷ்²ச வ்யாதி³தாஸ்யா ப⁴யவஹா꞉ |
பஞ்சாஸ்யா லேலிஹாநாஷ்²ச காகக்⁴ருத்⁴ரமுகா²ஸ்ததா² ||3-45-3

வித்³யுஜ்ஜிஹ்வாஸ்த்ரிஷீ²ர்ஷாஷ்²ச ததோ²ல்காஸந்நிபா⁴நநா꞉ |
மஹாக்³ராஹநிபா⁴ஷ்²சாந்யே தா³நவா ப³லத³ர்பிதா꞉ ||3-45-4

கைலாஸவபுஷஸ்தஸ்ய ஷ²ரீரே ஷ²ரவ்ருஷ்டய꞉ |
அவத்⁴யஸ்ய ம்ருகே³ந்த்³ரஸ்ய ந வ்யதா²ம் சக்ருராஹவே ||3-45-5

ஏவம் பூ⁴யோ(அ)பராந்கோ⁴ராநஸ்ருஜந்தா³நவா꞉ ஷ²ரான் |
ம்ருகே³ந்த்³ரஸ்யோரஸி க்ருத்³தா⁴ நி꞉ஷ்²வஸந்த இவோரகா³꞉ ||3-45-6

தே தா³நவஷ²ரா கோ⁴ரா ம்ருகே³ந்த்³ராய ஸமீரிதா꞉ |
விலயம் ஜக்³முராகாஷே² க²த்³யோதா இவ பர்வதே ||3-45-7

ததஷ்²சக்ராணி தி³வ்யாநி தை³த்யா꞉ க்ரோத⁴ஸமந்விதா꞉ |
ம்ருகே³ந்த்³ராயாக்ஷிபந்த்யாஷு² ப்ரஜ்வலந்தீவ ஸர்வஷ²꞉ ||3-45-8

தைராஸீத்³க³க³நம் சக்ரை꞉ ஸம்பதத்³பி⁴꞉ ஸமாவ்ருதம் |
யுகா³ந்தே ஸம்ப்ரகாஷ²த்³பி⁴ஷ்²சந்த்³ரஸூர்யக்³ரஹைரிவ ||3-45-9

தாநி சக்ராணி வத³நம் ப்ரவிஷ²ந்தி விபா⁴ந்தி வை |
மேகோ⁴த³ரத³ரீம் கோ⁴ராம் சந்த்³ரஸூர்யக்³ரஹா இவ ||3-45-10

தாநி சக்ராணி ஸர்வாணி ம்ருகே³ந்த்³ரேண மஹாத்மநா |
நிகீ³ர்ணாநி ப்ரதீ³ப்தாநி பாவகார்சி꞉ஸமாநி வை ||3-45-11

ஹிரண்யகஷி²புர்தை³த்யோ பூ⁴ய꞉ ப்ராஸ்ருஜதூ³ர்ஜிதாம் |
ஷ²க்திம் ப்ரஜ்வலிதாம் கோ⁴ராம் ஹுதாஷ²நஸமப்ரபா⁴ம் ||3-45-12

தாமாபதந்தீம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ம்ருகே³ந்த்³ர꞉ ஷ²க்திமுத்தமாம் |
ஹுங்காரேணைவ ரௌத்³ரேண ப³ப⁴ஞ்ஜ ப⁴க³வாம்ஸ்ததா³ ||3-45-13

ரராஜ ப⁴க்³நா ஸா ஷ²க்திர்ம்ருகே³ந்த்³ரேண மஹீதலே |
ஸவிஸ்பு²லிங்கா³ ஜ்வலிதா மஹோல்கேவ நப³ஷ்²ச்யுதா ||3-45-14

நாராசபங்க்தி꞉ ஸிம்ஹஸ்ய ஸ்ருஷ்டா ரேஜே விதூ³ரத꞉ |
நீலோத்பலபலாஷா²நாம் மாலேவோஜ்ஜ்வலத³ர்ஷ²நா ||3-45-15

க³ர்ஜித்வா து யதா²காமம் விக்ரம்ய ச யதா²ஸுக²ம் |
தத்ஸைந்யமுத்ஸாரிதவாம்ஸ்த்ருணாக்³ராணீவ மாருத꞉ ||3-45-16

ததோ(அ)ஷ்²மவர்ஷம் தை³த்யேந்த்³ரா வ்யஸ்ருஜந்த நபோ⁴க³தா꞉ |
நக³மாத்ரை꞉ ஷி²லாக²ண்டை³ர்கி³ரிகூடைர்மஹாப்ரபை⁴꞉ ||3-45-17

தத³ஷ்²மவர்ஷம் ஸிம்ஹஸ்ய கா³த்ரே நிபதிதம் மஹத் |
தி³ஷோ² த³ஷ² ப்ரகீர்ணம் ஹி க²த்³யோதப்ரகரோ யதா² ||3-45-18

தத³ஷ்²மௌகை⁴ர்தி³திஸுதாஸ்ததா³ ஸிம்ஹமரிந்த³மம் |
ப்ராச்சா²த³யந்யதா² மேகா⁴ தா⁴ராபி⁴ரிவ பர்வதம் ||3-45-19

ந ச தம் சாலயாமாஸுர்தை³த்யௌகா⁴ தே³வமாஸ்தி²தம் |
பீ⁴மவேகா³ ப³லஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸமுத்³ரா இவ பர்வதம் ||3-45-20

ததோ(அ)ஷ்²மவர்ஷே நிஹதே ஜலவர்ஷமநந்தரம் |
தா⁴ராபி⁴ரக்ஷமாத்ராபி⁴꞉ ப்ராது³ராஸீத்ஸமந்தத꞉ ||3-45-21

நப⁴ஸ꞉ ப்ரச்யுதா தா⁴ராஸ்திக்³மவேகா³꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ஆவ்ருண்வந்ஸர்வதோ வ்யோம தி³ஷ²ஷ்²சோபதி³ஷ²ஸ்ததா² ||3-45-22

தா⁴ராணாம் ஸந்நிபாதேந வாயோர்விஸ்பூ²ர்ஜிதேந ச |
வர்த⁴தா சைவ வர்ஷேண ந ப்ராஜ்ஞாயத கிஞ்சந ||3-45-23

தா⁴ரா தி³வி ச ஸம்ஸக்தா வஸுதா⁴யாம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
ந ஸ்ப்ருஷ²ந்தி ஸ்ம தம் தத்ர நிபதந்த்யோ(அ)நிஷ²ம் பு⁴வி ||3-45-24

பா³ஹ்யதோ வவ்ருஷே வர்ஷம் நோபரிஷ்டாத்து தோயத³꞉ |
ம்ருகே³ந்த்³ர்ப்ரதிரூபஸ்ய ஸ்தி²தஸ்ய யுதி⁴ மாயயா ||3-45-25

ஹதே(அ)ஷ்²மவர்ஷே துமுலே ஜலவர்ஷே ச ஷோ²ஷிதே |
ஸஸ்ருஜுர்தா³நவா மாயாமக்³நிம் வாயும் ச ஸர்வஷ²꞉ ||3-45-26

நப⁴ஸ꞉ ப்ரச்யுதஷ்²சைவ திக்³மவேக³꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஜ்வாலாமாலீ மஹாரௌத்³ரோ தீ³ப்ததேஜா꞉ ஸமந்தத꞉ ||3-45-27

ஸ ஸ்ருஷ்ட꞉ பாவகஸ்தேந தை³த்யேந்த்³ரேண மஹாத்மநா |
ந ஷ²ஷா²க மஹாதேஜா த³க்³து⁴மப்ரதிமௌஜஸம் ||3-45-28

தமிந்த்³ரஸ்தோயதை³꞉ ஸார்த⁴ம் ஸஹஸ்ராக்ஷோ(அ)மிதத்³யுதி꞉ |
மஹதா தோயவர்ஷேண ஷ²மயாமாஸ பாவகம் ||3-45-29

தஸ்யாம் ப்ரதிஹதாயாம் து மாயாயாம் யுதி⁴ தா³நவா꞉ |
ஸஸ்ருஜுர்கோ⁴ரஸங்காஷ²ம் தமஸ்தீவ்ரம் ஸமந்தத꞉ ||3-45-30

தமஸா ஸம்வ்ருதே லோகே தை³த்யேஷ்வாத்தாயுதே⁴ஷு வை |
ஸ்வதேஜஸா பரிவ்ருதோ தி³வாகர இவாப³பௌ⁴ ||3-45-31

த்ரிஷி²கா²ம் ப்⁴ருகுடீம் சாஸ்ய  த³த்³ருஷு²ர்தா³நவா ரநே |
லலாடஸ்தா²ம் த்ரிகூடஸ்தா²ம் க³ங்கா³ம் த்ரிபத²கா³மிவ ||3-45-32 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
நாரஸிம்ஹே பஞ்சசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_045_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 45  Asuras'  Battle by Subterfuge  and Narasimha's Counter
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 25, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH

nR^isiMhakR^ito daityamAyAnirAsaH 

vaishampAyana uvAcha
kharAH kharamukhAshchaiva makarAshIviShAnanAH |
IhAmR^igamukhAshchAnye varAhasadR^ishAnanAH ||3-45-1

bAlasUryamukhAshchaiva dhUmaketumukhAMstathA |
chandrArdhachandravaktrAshcha pradIptAgnimukhAstathA ||3-45-2

haMsakukkuTavaktrAshcha vyAditAsyA bhayavahAH |
pa~nchAsyA lelihAnAshcha kAkaghR^idhramukhAstathA ||3-45-3

vidyujjihvAstrishIrShAshcha tatholkAsannibhAnanAH |
mahAgrAhanibhAshchAnye dAnavA baladarpitAH ||3-45-4

kailAsavapuShastasya sharIre sharavR^iShTayaH |
avadhyasya mR^igendrasya na vyathAM chakrurAhave ||3-45-5

evaM bhUyo.aparAnghorAnasR^ijandAnavAH sharAn |
mR^igendrasyorasi kruddhA niHshvasanta ivoragAH ||3-45-6

te dAnavasharA ghorA mR^igendrAya samIritAH |
vilayaM jagmurAkAshe khadyotA iva parvate ||3-45-7

tatashchakrANi divyAni daityAH krodhasamanvitAH |
mR^igendrAyAkShipantyAshu prajvalantIva sarvashaH ||3-45-8

tairAsIdgaganaM chakraiH saMpatadbhiH samAvR^itam |
yugAnte saMprakAshadbhishchandrasUryagrahairiva ||3-45-9

tAni chakrANi vadanaM pravishanti vibhAnti vai |
meghodaradarIM ghorAM chandrasUryagrahA iva ||3-45-10

tAni chakrANi sarvANi mR^igendreNa mahAtmanA |
nigIrNAni pradIptAni pAvakArchiHsamAni vai ||3-45-11

hiraNyakashipurdaityo bhUyaH prAsR^ijadUrjitAm |
shaktiM prajvalitAM ghorAM hutAshanasamaprabhAm ||3-45-12

tAmApatantIM saMprekShya mR^igendraH shaktimuttamAm |
hu~NkAreNaiva raudreNa babha~nja bhagavAMstadA ||3-45-13

rarAja bhagnA sA shaktirmR^igendreNa mahItale |
savisphuli~NgA jvalitA maholkeva nabashchyutA ||3-45-14

nArAchapa~NktiH siMhasya sR^iShTA reje vidUrataH |
nIlotpalapalAshAnAM mAlevojjvaladarshanA ||3-45-15

garjitvA tu yathAkAmaM vikramya cha yathAsukham |
tatsainyamutsAritavAMstR^iNAgrANIva mArutaH ||3-45-16

tato.ashmavarShaM daityendrA vyasR^ijanta nabhogatAH |
nagamAtraiH shilAkhaNDairgirikUTairmahAprabhaiH ||3-45-17

tadashmavarShaM siMhasya gAtre nipatitaM mahat |
disho dasha prakIrNaM hi khadyotaprakaro yathA ||3-45-18

tadashmaughairditisutAstadA siMhamariMdamam |
prAchChAdayanyathA meghA dhArAbhiriva parvatam ||3-45-19

na cha taM chAlayAmAsurdaityaughA devamAsthitam |
bhImavegA balashreShThaM samudrA iva parvatam ||3-45-20

tato.ashmavarShe nihate jalavarShamanantaram |
dhArAbhirakShamAtrAbhiH prAdurAsItsamantataH ||3-45-21

nabhasaH prachyutA dhArAstigmavegAH sahasrashaH |
AvR^iNvansarvato vyoma dishashchopadishastathA ||3-45-22

dhArANAM sannipAtena vAyorvisphUrjitena cha |
vardhatA chaiva varSheNa na prAj~nAyata ki~nchana ||3-45-23

dhArA divi cha saMsaktA vasudhAyAM cha sarvashaH |
na spR^ishanti sma taM tatra nipatantyo.anishaM bhuvi ||3-45-24

bAhyato vavR^iShe varShaM nopariShTAttu toyadaH |
mR^igendrpratirUpasya sthitasya yudhi mAyayA ||3-45-25

hate.ashmavarShe tumule jalavarShe cha shoShite |
sasR^ijurdAnavA mAyAmagniM vAyuM cha sarvashaH ||3-45-26

nabhasaH prachyutashchaiva tigmavegaH samantataH |
jvAlAmAlI mahAraudro dIptatejAH samantataH ||3-45-27

sa sR^iShTaH pAvakastena daityendreNa mahAtmanA |
na shashAka mahAtejA dagdhumapratimaujasam ||3-45-28

tamindrastoyadaiH sArdhaM sahasrAkSho.amitadyutiH |
mahatA toyavarSheNa shamayAmAsa pAvakam ||3-45-29

tasyAM pratihatAyAM tu mAyAyAM yudhi dAnavAH |
sasR^ijurghorasa~NkAshaM tamastIvraM samantataH ||3-45-30

tamasA saMvR^ite loke daityeShvAttAyudheShu vai |
svatejasA parivR^ito divAkara ivAbabhau ||3-45-31

trishikhAM bhrukuTIM chAsya  dadR^ishurdAnavA rane |
lalATasthAM trikUTasthAM ga~NgAM tripathagAmiva ||3-45-32 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்