Sunday 4 July 2021

ஹிரண்யகஷி²போ꞉ பராக்ரம꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 46 (38c)

அத² ஷட்சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஹிரண்யகஷி²போ꞉ பராக்ரம꞉ 


Hiranyakashipu

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸர்வாஸு மாயாஸு ஹதாஸு தி³திநந்த³நா꞉ |
ஹிரண்யகஷி²பும் ஸர்வே விஷண்ணா꞉ ஷ²ரணம் க³தா꞉ ||3-46-1

தத꞉ ப்ரஜ்வலித꞉ க்ரோதா⁴த்ப்ரத³ஹந்நிவ தேஜஸா |
ஹிரண்யகஷி²புர்தை³த்யஷ்²சாலயாமாஸ மேதி³நீம் ||3-46-2

தத꞉ ப்ரக்ஷுபி⁴தா꞉ ஸர்வே ஸாக³ரா꞉ ஸலிலாகரா꞉ |
சலிதா கி³ரய꞉ ஸர்வே ஸகாநநவநத்³ருமா꞉ ||3-46-3

தஸ்மிந்க்ருத்³தே⁴ து தை³த்யேந்த்³ரே தமோபூ⁴தமபூ⁴ஜ்ஜக³த் |
தமஸா ஸமபூ⁴ச்ச²ந்நம் ந ப்ராஜ்ஞாயத கிஞ்சந ||3-46-4

ஆவஹ꞉ ப்ரவஹஷ்²சைவ விவஹஷ்²ச ஸமீரண꞉ |
பராவஹ꞉ ஸம்வஹஷ்²ச உத்³வஹஷ்²ச மஹாப³ல꞉ ||3-46-5

ததா² பரிவஹ꞉ ஷ்²ரீமாந்மாருதா ப⁴யஷ²ம்ஸிந꞉ |
இத்யேதே க்ஷுபி⁴தா꞉ ஸப்த மாருதா க³க³நேசரா꞉ ||3-46-6

யே க்³ரஹா꞉ ஸர்வலோகஸ்ய க்ஷயே ப்ராது³ர்ப⁴வந்தி வை |
தே க்³ரஹா க³க³நே ஹ்ருஷ்டா விசரந்தி யதா²ஸுக²ம் ||3-46-7

அயோக³தஷ்²ச தாராஸு ஸர்வேஷ்வ்ருக்ஷேஷு ஸங்க³தா꞉ |
ஸக்³ரஹம் ஸஹநக்ஷத்ரம் ப்ரஜஜ்வால நபோ⁴ ந்ருப ||3-46-8

விவர்ணத்வம் ச ப⁴க³வாந்க³தோ தி³வி தி³வாகர꞉ |
க்ருஷ்ண꞉ கப³ந்த⁴ஷ்²ச மஹாம்ˮல்லக்ஷ்யதே ச நப³ஸ்தலே ||3-46-9

அமுஞ்சச்சாஸிதாம் ஸூர்யோ தூ⁴மவர்திம் ப⁴யாவஹாம் |
க³க³நஸ்த²ஷ்²ச ப⁴க³வாநபீ⁴க்ஷ்ணம் பரிதப்யதே ||3-46-10

ஸப்த தூ⁴மநிபா⁴ கோ⁴ரா꞉ ஸூர்யா தி³வி ஸமுத்தி²தா꞉ |
ஸோமஸ்ய க³க³நஸ்த²ஸ்ய க்³ரஹா꞉ திஷ்ட²ந்தி ஷ்²ருங்க³கா³꞉ ||3-46-11

வாமே ச த³க்ஷிணே சைவ ஸ்தி²தௌ ஷு²க்ரப்³ருஹஸ்பதீ |
ஷ²நைஷ்²சரோ லோஹிதாங்கோ³ லோஹிதார்கஸமத்³யுதி꞉ ||3-46-12

ஸமம் ஸமபி⁴ரோஹந்தி து³ர்கா³ணி க³க³நேசரா꞉ |
ஷ்²ருங்கா³ணி கநகைர்கோ⁴ரா யுகா³ந்தாவர்தகா க்³ரஹா꞉ ||3-46-13

சந்த்³ரமா꞉ ஸஹ நக்ஷத்ரைர்க்³ரஹை꞉ ஸப்தபி⁴ராவ்ருத꞉ |
சராசரவிநாஷா²ர்த²ம் ரோஹிணீ நாப்⁴யநந்த³த ||3-46-14

க்³ருஹீதோ ராஹுணா சந்த்³ர உல்காபி⁴ரபி⁴ஹந்யதே |
உல்கா꞉ ப்ரஜ்வலிதாஷ்²சந்த்³ரே ப்ரசேலுர்கோ⁴ரத³ர்ஷ²நா꞉ ||3-46-15

தே³வாநாமபி யோ தே³வ꞉ ஸோ(அ)ப்⁴யவர்ஷத ஷோ²ணிதம் |
அபதந்க³க³நாது³ல்கா வித்³யுத்³ரூபா꞉ ஸநி꞉ஸ்வநா꞉ ||3-46-16

அகாலே பாத³பா꞉ ஸர்வே புஷ்ப்யந்தி ச ப²லந்தி ச |
லதாஷ்²ச ஸப²லா꞉ ஸர்வா யா꞉ ப்ராது³ர்தை³த்யநாஷ²நம் ||3-46-17

ப²லே ப²லாந்யஜாயந்த புஷ்பே புஷ்பம் ததை²வ ச |
உந்மீலந்தி நிமீலந்தி ஹஸந்தி ச ருத³ந்தி ச ||3-46-18

விக்ரோஷ²ந்தி ச க³ம்பீ⁴ரம் தூ⁴மயந்தி ஜ்வலந்தி ச |
ப்ரதிமா꞉ ஸர்வதே³வாநாம் கத²யந்தி யுக³க்ஷயம் ||3-46-19

ஆரண்யை꞉ ஸஹ ஸம்ஸ்ருஷ்டா க்³ராம்யாஷ்²ச ம்ருக³பக்ஷிண꞉ |
சுக்ருஷு²ர்பை⁴ரவம் தத்ர ம்ருகே³ந்த்³ரே ஸமுபஸ்தி²தே ||3-46-20 

நத்³யஷ்²ச ப்ரதிலோமா ஹி வஹந்தி கலுஷோத³கா꞉ |
அபராஹ்ணக³தே ஸூர்யே லோகாநாம் க்ஷயகாரகே ||3-46-21

ந ப்ரகாஷ²ந்தி ச தி³ஷோ² ரக்தரேணுஸமாகுலா꞉ |
வாநஸ்பத்யா ந பூஜ்யந்தே பூஜநார்ஹா꞉ கத²ஞ்சந ||3-46-22

வாயுவேகே³ந ஹந்யந்தே பி⁴த்³யந்தே ப்ரணுத³ந்தி ச |
ததா³ ச ஸர்வபூ⁴தாநாம் சா²யா ந பரிவர்ததே ||3-46-23

அபராஹ்ணக³தே ஸூர்யே லோகாநாம் ச யுக³க்ஷயே |
ததா³ ஹிரண்யகஷி²போர்தை³த்யஸ்யோபரிவேஷ்²மந꞉ ||3-46-24

பா⁴ண்டா³கா³ராயுதா⁴கா³ரே நிவிஷ்டமப⁴வந்மது⁴ |
ததை²வ சாயுதா⁴கா³ரே தூ⁴மராஜிரத்³ருஷ்²யத ||3-46-25

ஸ ச த்³ருஷ்ட்வா மஹோத்பாதாந்ஹிரண்யகஷி²புஸ்ததா³ |
புரோஹிதம் ததா³ ஷு²க்ரம் வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ||3-46-26

கிமர்த²ம் ப⁴க³வந்நேதே மஹோத்பாதா꞉ ஸமுத்தி²தா꞉ |
ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வேந பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ||3-46-27

ஷு²க்ர உவாச 
ஷ்²ருணு ராஜந்நவஹிதோ வசநம் மே மஹாஸுர |
யத³ர்த²மிஹ த்³ருஷ்²யந்தே மஹோத்பாதா மஹப⁴யா꞉ ||3-46-28

யஸ்யைதே ஸம்ப்ரத்³ருஷ்²யந்தே ராஜ்ஞோ ராஷ்ட்ரே மஹாஸுர |
தே³ஷோ² வா ஹ்ரியதே தஸ்ய ராஜா வா ப³ந்த⁴மர்ஹதி ||3-46-29

அதோ பு⁴த்³த்⁴யா ஸமீக்ஷஸ்வ யதா² ஸர்வம் ப்ரணஷ்²யதி |
ப்³ருஹத்³ப⁴யம் ஹி ந சிராத்³ப⁴விஷ்²யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-46-30

ஏதாவது³க்த்வா ஷு²க்ரஸ்து ஹிரண்யகஷி²பும் ததா³ |
ஸ்வஸ்தீத்யுக்த்வா து தை³த்யேந்த்³ரம் ஜகா³ம ஸ்வம் நிவேஷ²நம் ||3-46-31

தஸ்மிந்க³தே ஸ தை³த்யேந்த்³ரோ த்⁴யாதவாந்ஸுசிரம் ததா³ |
ஆஸாஞ்சக்ரே ஸுதீ³நாத்மா ப்³ரஹ்மவாக்யமநுஸ்மரன் |
அஸுராணாம் விநாஷா²ய ஸுராணாம் விஜயாய ச ||3-46-32

த்³ருஷ்²யந்தே விவிதோ⁴த்பாதா கோ⁴ரா கோ⁴ரநித³ர்ஷ²நா꞉ |
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ கோ⁴ரா ஹ்யுத்பாதத³ர்ஷ²நா꞉ ||3-46-33

தை³த்யேந்த்³ராணாம் விநாஷா²ய த்³ருஷ்²யந்தே காலநிர்மிதா꞉ |
ததோ ஹிரண்யகஷி²புர்க³தா³மாதா³ய ஸத்வரம் ||3-46-34

அப்⁴யத்³ரவத வேகே³ந த⁴ரணீமநுகம்பயன் |
ஹிரண்யகஷி²புர்தை³த்யோ பதா³ ஸம்ஸ்ருஷ்டவாந்மஹீம் ||3-46-35

ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புட꞉ க்ரோதா⁴த்³வராஹ இவ பூர்வஜ꞉ |
மேதி³ந்யாம் கம்ப்யமாநாயாம் தை³த்யேந்த்³ரேண மஹாத்மநா ||3-46-36

மஹீத⁴ரேப்⁴யோ நாகே³ந்த்³ரா நிபேதுர்ப⁴யவிக்லவா꞉ |
விஷஜ்வாலாகுலைர்வக்த்ரைர்விமுஞ்சந்தோ ஹுதாஷ²நம் ||3-46-37

சது꞉ஷீ²ர்ஷா꞉ பஞ்சஷீ²ர்ஷா꞉ ஸப்தஷீ²ர்ஷாஷ்²ச பந்நகா³꞉ |
வாஸுகிஸ்தக்ஷகஷ்²சைவ கர்கோடகத⁴நஞ்ஜயௌ ||3-46-38

ஏலாபத்ரஷ்²ச காலீயோ மஹாபத்³மஷ்²ச வீர்யவான் |
ஸஹஸ்ரஷீ²ர்ஷத்⁴ருங்நாகோ³ ஹேமதாலத்⁴வஜ꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||3-46-39

ஷே²ஷோ(அ)நந்தோ மஹீபாலோ து³ஷ்ப்ரகம்ப꞉ ப்ரகம்பித꞉ |
தீ³ப்தாந்யந்தர்ஜலஸ்தா²நி ப்ருதி²வீத⁴ரணாநி ச ||3-46-40

ததா³ க்ருத்³தே⁴ந தை³த்யேந கம்பிதாநி ஸமந்தத꞉ |
பாதாலதலசாரிண்யோ நாக³தேஜோத⁴ரா꞉ ஷி²வா꞉ ||3-46-41

ஆபஷ்²ச ஸஹஸா க்ருத்³தா⁴ து³ஷ்ப்ரகம்ப்யரஸா꞉ ஷு²பா⁴꞉ |
நதீ³ பா⁴கீ³ரதீ² சைவ ஸரயூ꞉ கௌஷி²கீ ததா² ||3-46-42

யமுநா சைவ காவேரீ க்ருஷ்ணா வேணா ததை²வ ச |
ஸுவேணா ச மஹாபா⁴கா³ நதீ³ கோ³தா³வரீ ததா² ||3-46-43

சர்மண்வதீ ச ஸிந்து⁴ஷ்²ச ததா² நத³நதீ³பதி꞉ |
மேகலப்ரப⁴வஷ்²சைவ ஷோ²ணோ மணிநிபோ⁴த³க꞉ ||3-46-44

ஸுஸ்ரோதா நர்மதா³ சைவ ததா² வேத்ரவதீ நதீ³ |
கோ³மதீ கோ³குலாகீர்ணா ததா² பூர்ணா ஸரஸ்வதீ ||3-46-45

மஹீ காலநதீ³ சைவ தமஸா புண்யவாஹிநீ |
ஸிதா சேக்ஷுமதீ சைவ தே³விகா ச மஹாநதீ³ ||3-46-46

ஜம்பூ³த்³வீபம் ரத்நவந்தம் ஸர்வரத்நோபஷோ²பி⁴தம் |
ஸுவர்ணகூடகம் சைவ ஸுவர்ணாகரமண்டி³தம் ||3-46-47

மஹாநத³ஷ்²ச லோஹித்ய꞉ ஷை²லகாநநஷோ²பி⁴த꞉ |
பத்தநம் கௌஷி²காரண்யம் த்³ரவிட³ம் ரஜதாகரம் ||3-46-48

மாக³தா⁴ம்ஷ்²ச மஹாக்³ராமாநங்கா³ந்வங்கா³ம்ஸ்ததை²வ ச |
ஸுஹ்மாந்மல்லாந்விதே³ஹாம்ஷ்²ச மாலவாந்காஷி²கோஸலான் ||3-46-49

பு⁴வநம் வைநதேயஸ்ய ஸுவர்ணஸ்ய ச கம்பிதம் |
கைலாஸஷி²க²ராகாரம் யத்க்ருதம் விஷ்²வகர்மணா ||3-46-50

ரக்ததோயோ பீ⁴மவேகோ³ லௌஹித்யோ நாம ஸாக³ர꞉ |
ஷு²ப⁴꞉ பாண்டு³ரமேகா⁴ப⁴꞉ க்ஷிரோத³ஷ்²சைவ ஸாக³ர꞉ ||3-46-51

உத³யஷ்²சைவ ராஜேந்த்³ர உச்ச்²ரித꞉ ஷ²தயோஜநம் |
ஸுபர்ணவேதி³க꞉ ஷ்²ரீமந்நாக³பக்ஷிநிஷேவித꞉ ||3-46-52

ப்⁴ராஜமாநோ(அ)ர்கஸத்³ருஷை²ர்ஜாதரூபமயைர்த்³ருமை꞉ |
ஷா²லைஸ்தாலைஸ்தமாலைஷ்²ச கர்ணிகாபி⁴ஷ்²ச புஷ்பிதை꞉ ||3-46-53

அயோமுக²ஷ்²ச விபுல꞉ ஸர்வதோ தா⁴துமண்டி³த꞉ |
தமாலவநக³ந்த⁴ஷ்²ச பர்வதோ மலய꞉ ஷு²ப⁴꞉ ||3-46-54

ஸுராஷ்ட்ராஷ்²ச ஸுபா³ஹ்லீகா꞉ ஷூ²ராபீ⁴ராஸ்ததை²வ ச |
போ⁴ஜா꞉ பாண்ட்³யாஷ்²ச வங்கா³ஷ்²ச கலிங்கா³ஸ்தாம்ரலிப்தகா꞉ ||3-46-55

ததை²வாந்த்⁴ராஷ்²ச புண்ட்³ராஷ்²ச வாமசூடா³꞉ ஸகேரலா꞉ |
க்ஷோ²பி⁴தாஸ்தேந தை³த்யேந ஸதே³வா꞉ ஸாப்ஸரோக³ணா꞉ ||3-46-56

அக³ஸ்திபு⁴வநம் சைவ யத³க³ம்யம் புரா க்ருதம் |
ஸித்³த⁴சாரணஸங்கை⁴ஷ்²ச ஸேவிதம் ஸுமநோஹரம் ||3-46-57

விசித்ரநாக³விஹக³ம் ஸுபுஷ்பிதலதாத்³ருமம் |
ஜாதரூபமயை꞉ ஷ்²ருங்கை³ரப்ஸரோக³ணஸேவிதம் ||3-46-58

கி³ரி꞉ புஷ்பதகஷ்²சைவ லக்ஷ்மீவாந்ப்ரியத³ர்ஷ²ந꞉ |
உத்தி²த꞉ ஸாக³ரம் பி⁴த்வா வயஸ்யஷ்²சந்த்³ரஸூர்யயோ꞉ ||3-46-59

ரராஜ ஸுமஹாஷ்²ருங்கை³ர்க³க³நம் விலிக²ந்நிவ |
ஸுர்யசந்த்³ராம்ஷு²ஸங்காஷை²꞉ ஸாக³ராம்பு³ஸமாவ்ருத꞉ ||3-46-60

வித்³யுத்³வாந்பர்வத꞉ ஷ்²ரீமாநாயாத꞉ ஷ²தயோஜநம் |
வித்³யுதாம் யத்ர ஸம்பாதா நிபாத்யந்தே நகோ³த்தமே ||3-46-61

ருஷப⁴꞉ பர்வதஷ்²சைவ ஷ்²ரீமாந்ருஷப⁴ஸம்ஸ்தி²த꞉ |
குஞ்ஜர꞉ பர்வதஷ்²சைவ யத்ராக³ஸ்த்யக்³ருஹம் மஹத் ||3-46-62

விஷா²க²ரத்²யா து³ர்த⁴ர்ஷா ஸர்பாணாமாலயா புரீ |
ததா² போ⁴க³வதீ சாபி தை³த்யேந்த்³ரேணாபி⁴கம்பிதா ||3-46-63

மஹாமேக⁴கி³ரிஷ்²சைவ பாரியாத்ரஷ்²ச பர்வத꞉ |
சக்ரவாம்ஸ்து கி³ரி꞉ ஷ்²ரேஷ்டோ² வாராஹஷ்²சைவ பர்வத꞉ ||3-46-64

ப்ராக்³ஜ்யோதிஷபுரம் சைவ ஜாதரூபமயம் ஷு²ப⁴ம் |
யஸ்மிந்வஸதி து³ஷ்டாத்மா நரகோ நாம தா³நவ꞉ ||3-46-65

மேருஷ்²ச பர்வதஷ்²ரேஷ்டோ² மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநி꞉ஸ்வந꞉ |
ஷஷ்டிம் தத்ர ஸஹஸ்ராணி பர்வதாநாம் விஷா²ம்பதே ||3-46-66

தருணாதி³த்யஸங்காஷோ² மஹேந்த்³ரஷ்²ச மஹாகி³ரி꞉ |
தே³வாவாஸ꞉ ஷு²ப⁴꞉ புண்யோ கி³ரிராஜோ தி³வம் க³த꞉ ||3-46-67

ஹேமஷ்²ருங்கோ³ மஹாஷை²லஸ்ததா² மேக⁴ஸகோ² கி³ரி꞉ |
கைலாஸஷ்²சாபி து³ஷ்கம்போ தா³நவேந்த்³ரேண கம்பித꞉ ||3-46-68

யக்ஷராக்ஷஸக³ந்த⁴ர்வைர்நித்யம் ஸேவிதகந்த³ர꞉ |
ஷ்²ரீமாந்மநோஹரஷ்²சைவ நித்யம் புஷ்பிதபாத³ப꞉ |3-46-69

ஹேமபுஷ்கரஸஞ்ச²ந்நம் தேந வைகா²நஸம் ஸர꞉ |
கம்பிதம் மாநஸம் சைவ ராஜஹம்ஸைர்நிஷேவிதம் ||3-46-70

விஷ்²ருங்க³꞉ பர்வதஷ்²சைவ குமாரீ ச ஸரித்³வரா |
துஷாரசயஸங்காஷோ² மந்த³ரஷ்²சைவ பர்வத꞉ ||3-46-71

உஷி²ரபீ⁴ஜஷ்²ச கி³ரீ ருத்³ரோபஸ்த²ஸ்ததா²த்³ரிராட் |
ப்ரஜாபதேஷ்²ச நிலயஸ்ததா² புஷ்கரபர்வத꞉ ||3-46-72

தே³வாவ்ருத்பர்வதஷ்²சைவ ததா² வை வாலுகோ கி³ரி꞉ |
க்ரௌஞ்ச꞉ ஸப்தர்ஷிஷை²லஷ்²ச தூ⁴மவர்ணஷ்²ச பர்வத꞉ ||3-46-73

ஏதே சாந்யே ச கி³ரயோ தே³ஷா² ஜநபதா³ஸ்ததா² |
நத்³யஷ்²ச ஸாக³ராஷ்²சைவ தா³நவேந்த்³ரேண கம்பிதா꞉ ||3-46-74

கபிலஷ்²ச மஹீபுத்ரோ வ்யாக்⁴ராக்ஷஷ்²சைவ கம்பித꞉ |
கே²சராஷ்²ச நிஷா²புத்ரா꞉ பாதாலதலவாஸிந꞉ ||3-46-75

க³ணாஸ்ததா² பரே ரௌத்³ரா மேக⁴நாதா³ங்குஷா²யுதா⁴꞉ |
ஊர்த்⁴வகோ³ பீ⁴மவேக³ஷ்²ச ஸர்வ ஏவாபி⁴கம்பிதா꞉ ||3-46-76

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
நாரஸிம்ஹே ஷட்சத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_046_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 46  HIranyakashipu's Might
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
October 27, 2008##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH

hiraNyakashipoH parAkramaH  

vaishampAyana uvAcha
tataH sarvAsu mAyAsu hatAsu ditinandanAH |
hiraNyakashipuM sarve viShaNNAH sharaNaM gatAH ||3-46-1

tataH prajvalitaH krodhAtpradahanniva tejasA |
hiraNyakashipurdaityashchAlayAmAsa medinIm ||3-46-2

tataH prakShubhitAH sarve sAgarAH salilAkarAH |
chalitA girayaH sarve sakAnanavanadrumAH ||3-46-3

tasminkruddhe tu daityendre tamobhUtamabhUjjagat |
tamasA samabhUchChannaM na prAj~nAyata ki~nchana ||3-46-4

AvahaH pravahashchaiva vivahashcha samIraNaH |
parAvahaH saMvahashcha udvahashcha mahAbalaH ||3-46-5

tathA parivahaH shrImAnmArutA bhayashaMsinaH |
ityete kShubhitAH sapta mArutA gaganecharAH ||3-46-6

ye grahAH sarvalokasya kShaye prAdurbhavanti vai |
te grahA gagane hR^iShTA vicharanti yathAsukham ||3-46-7

ayogatashcha tArAsu sarveShvR^ikSheShu sa~NgatAH |
sagrahaM sahanakShatraM prajajvAla nabho nR^ipa ||3-46-8

vivarNatvaM cha bhagavAngato divi divAkaraH |
kR^iShNaH kabandhashcha mahA.NllakShyate cha nabastale ||3-46-9

amu~nchachchAsitAM sUryo dhUmavartiM bhayAvahAm |
gaganasthashcha bhagavAnabhIkShNaM paritapyate ||3-46-10

sapta dhUmanibhA ghorAH sUryA divi samutthitAH |
somasya gaganasthasya grahAH tiShThanti shR^i~NgagAH ||3-46-11

vAme cha dakShiNe chaiva sthitau shukrabR^ihaspatI |
shanaishcharo lohitA~Ngo lohitArkasamadyutiH ||3-46-12

samaM samabhirohanti durgANi gaganecharAH |
shR^i~NgANi kanakairghorA yugAntAvartakA grahAH ||3-46-13

chandramAH saha nakShatrairgrahaiH saptabhirAvR^itaH |
charAcharavinAshArthaM rohiNI nAbhyanandata ||3-46-14

gR^ihIto rAhuNA chandra ulkAbhirabhihanyate |
ulkAH prajvalitAshchandre prachelurghoradarshanAH ||3-46-15

devAnAmapi yo devaH so.abhyavarShata shoNitam |
apatangaganAdulkA vidyudrUpAH saniHsvanAH ||3-46-16

akAle pAdapAH sarve puShpyanti cha phalanti cha |
latAshcha saphalAH sarvA yAH prAdurdaityanAshanam ||3-46-17

phale phalAnyajAyanta puShpe puShpaM tathaiva cha |
unmIlanti nimIlanti hasanti cha rudanti cha ||3-46-18

vikroshanti cha gambhIraM dhUmayanti jvalanti cha |
pratimAH sarvadevAnAM kathayanti yugakShayam ||3-46-19

AraNyaiH saha saMsR^iShTA grAmyAshcha mR^igapakShiNaH |
chukrushurbhairavaM tatra mR^igendre samupasthite ||3-46-20 

nadyashcha pratilomA hi vahanti kaluShodakAH |
aparAhNagate sUrye lokAnAM kShayakArake ||3-46-21

na prakAshanti cha disho raktareNusamAkulAH |
vAnaspatyA na pUjyante pUjanArhAH katha~nchana ||3-46-22

vAyuvegena hanyante bhidyante praNudanti cha |
tadA cha sarvabhUtAnAM ChAyA na parivartate ||3-46-23

aparAhNagate sUrye lokAnAM cha yugakShaye |
tadA hiraNyakashipordaityasyopariveshmanaH ||3-46-24

bhANDAgArAyudhAgAre niviShTamabhavanmadhu |
tathaiva chAyudhAgAre dhUmarAjiradR^ishyata ||3-46-25

sa cha dR^iShTvA mahotpAtAnhiraNyakashipustadA |
purohitaM tadA shukraM vachanaM chedamabravIt ||3-46-26

kimarthaM bhagavannete mahotpAtAH samutthitAH |
shrotumichChAmi tattvena paraM kautUhalaM hi me ||3-46-27

shukra uvAcha 
shR^iNu rAjannavahito vachanaM me mahAsura |
yadarthamiha dR^ishyante mahotpAtA mahabhayAH ||3-46-28

yasyaite saMpradR^ishyante rAj~no rAShTre mahAsura |
desho vA hriyate tasya rAjA vA bandhamarhati ||3-46-29

ato bhuddhyA samIkShasva yathA sarvaM praNashyati |
bR^ihadbhayaM hi na chirAdbhavishyati na saMshayaH ||3-46-30

etAvaduktvA shukrastu hiraNyakashipuM tadA |
svastItyuktvA tu daityendraM jagAma svaM niveshanam ||3-46-31

tasmingate sa daityendro dhyAtavAnsuchiraM tadA |
AsA~nchakre sudInAtmA brahmavAkyamanusmaran |
asurANAM vinAshAya surANAM vijayAya cha ||3-46-32

dR^ishyante vividhotpAtA ghorA ghoranidarshanAH |
ete chAnye cha bahavo ghorA hyutpAtadarshanAH ||3-46-33

daityendrANAM vinAshAya dR^ishyante kAlanirmitAH |
tato hiraNyakashipurgadAmAdAya satvaram ||3-46-34

abhyadravata vegena dharaNImanukampayan |
hiraNyakashipurdaityo padA saMsR^iShTavAnmahIm ||3-46-35

saMdaShTauShThapuTaH krodhAdvarAha iva pUrvajaH |
medinyAM kampyamAnAyAM daityendreNa mahAtmanA ||3-46-36

mahIdharebhyo nAgendrA nipeturbhayaviklavAH |
viShajvAlAkulairvaktrairvimu~nchanto hutAshanam ||3-46-37

chatuHshIrShAH pa~nchashIrShAH saptashIrShAshcha pannagAH |
vAsukistakShakashchaiva karkoTakadhana~njayau ||3-46-38

elApatrashcha kAlIyo mahApadmashcha vIryavAn |
sahasrashIrShadhR^i~NnAgo hematAladhvajaH prabhuH ||3-46-39

sheSho.ananto mahIpAlo duShprakampaH prakampitaH |
dIptAnyantarjalasthAni pR^ithivIdharaNAni cha ||3-46-40

tadA kruddhena daityena kampitAni samantataH |
pAtAlatalachAriNyo nAgatejodharAH shivAH ||3-46-41

Apashcha sahasA kruddhA duShprakampyarasAH shubhAH |
nadI bhAgIrathI chaiva sarayUH kaushikI tathA ||3-46-42

yamunA chaiva kAverI kR^iShNA veNA tathaiva cha |
suveNA cha mahAbhAgA nadI godAvarI tathA ||3-46-43

charmaNvatI cha sindhushcha tathA nadanadIpatiH |
mekalaprabhavashchaiva shoNo maNinibhodakaH ||3-46-44

susrotA narmadA chaiva tathA vetravatI nadI |
gomatI gokulAkIrNA tathA pUrNA sarasvatI ||3-46-45

mahI kAlanadI chaiva tamasA puNyavAhinI |
sitA chekShumatI chaiva devikA cha mahAnadI ||3-46-46

jambUdvIpaM ratnavantaM sarvaratnopashobhitaM |
suvarNakUTakaM chaiva suvarNAkaramaNDitam ||3-46-47

mahAnadashcha lohityaH shailakAnanashobhitaH |
pattanaM kaushikAraNyaM draviDaM rajatAkaram ||3-46-48

mAgadhAMshcha mahAgrAmAna~NgAnva~NgAMstathaiva cha |
suhmAnmallAnvidehAMshcha mAlavAnkAshikosalAn ||3-46-49

bhuvanaM vainateyasya suvarNasya cha kaMpitam |
kailAsashikharAkAraM yatkR^itaM vishvakarmaNA ||3-46-50

raktatoyo bhImavego lauhityo nAma sAgaraH |
shubhaH pANDurameghAbhaH kShirodashchaiva sAgaraH ||3-46-51

udayashchaiva rAjendra uchChritaH shatayojanam |
suparNavedikaH shrImannAgapakShiniShevitaH ||3-46-52

bhrAjamAno.arkasadR^ishairjAtarUpamayairdrumaiH |
shAlaistAlaistamAlaishcha karNikAbhishcha puShpitaiH ||3-46-53

ayomukhashcha vipulaH sarvato dhAtumaNDitaH |
tamAlavanagandhashcha parvato malayaH shubhaH ||3-46-54

surAShTrAshcha subAhlIkAH shUrAbhIrAstathaiva cha |
bhojAH pANDyAshcha va~NgAshcha kali~NgAstAmraliptakAH ||3-46-55

tathaivAndhrAshcha puNDrAshcha vAmachUDAH sakeralAH |
kshobhitAstena daityena sadevAH sApsarogaNAH ||3-46-56

agastibhuvanaM chaiva yadagamyaM purA kR^itam |
siddhachAraNasa~Nghaishcha sevitaM sumanoharam ||3-46-57

vichitranAgavihagaM supuShpitalatAdrumam |
jAtarUpamayaiH shR^i~NgairapsarogaNasevitam ||3-46-58

giriH puShpatakashchaiva lakShmIvAnpriyadarshanaH |
utthitaH sAgaraM bhitvA vayasyashchandrasUryayoH ||3-46-59

rarAja sumahAshR^i~NgairgaganaM vilikhanniva |
suryachandrAMshusa~NkAshaiH sAgarAmbusamAvR^itaH ||3-46-60

vidyudvAnparvataH shrImAnAyAtaH shatayojanam |
vidyutAM yatra sampAtA nipAtyante nagottame ||3-46-61

R^iShabhaH parvatashchaiva shrImAnR^iShabhasaMsthitaH |
ku~njaraH parvatashchaiva yatrAgastyagR^ihaM mahat ||3-46-62

vishAkharathyA durdharShA sarpANAmAlayA purI |
tathA bhogavatI chApi daityendreNAbhikaMpitA ||3-46-63

mahAmeghagirishchaiva pAriyAtrashcha parvataH |
chakravAMstu giriH shreShTho vArAhashchaiva parvataH ||3-46-64

prAgjyotiShapuraM chaiva jAtarUpamayaM shubham |
yasminvasati duShTAtmA narako nAma dAnavaH ||3-46-65

merushcha parvatashreShTho meghagambhIraniHsvanaH |
ShaShTiM tatra sahasrANi parvatAnAM vishAMpate ||3-46-66

taruNAdityasa~NkAsho mahendrashcha mahAgiriH |
devAvAsaH shubhaH puNyo girirAjo divaM gataH ||3-46-67

hemashR^i~Ngo mahAshailastathA meghasakho giriH |
kailAsashchApi duShkampo dAnavendreNa kampitaH ||3-46-68

yakSharAkShasagandharvairnityaM sevitakandaraH |
shrImAnmanoharashchaiva nityaM puShpitapAdapaH |3-46-69

hemapuShkarasa~nChannaM tena vaikhAnasaM saraH |
kampitaM mAnasaM chaiva rAjahaMsairniShevitam ||3-46-70

vishR^i~NgaH parvatashchaiva kumArI cha saridvarA |
tuShArachayasa~NkAsho mandarashchaiva parvataH ||3-46-71

ushirabhIjashcha girI rudropasthastathAdrirAT |
prajApateshcha nilayastathA puShkaraparvataH ||3-46-72

devAvR^itparvatashchaiva tathA vai vAluko giriH |
krau~nchaH saptarShishailashcha dhUmavarNashcha parvataH ||3-46-73

ete chAnye cha girayo deshA janapadAstathA |
nadyashcha sAgarAshchaiva dAnavendreNa kampitAH ||3-46-74

kapilashcha mahIputro vyAghrAkShashchaiva kampitaH |
khecharAshcha nishAputrAH pAtAlatalavAsinaH ||3-46-75

gaNAstathA pare raudrA meghanAdA~NkushAyudhAH |
Urdhvago bhImavegashcha sarva evAbhikampitAH ||3-46-76

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்